Firma OHL Central Europe, a.s. IČO 26420341


OHL Central Europe, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OHL Central Europe, a.s. (26420341) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olšanská 2643/1, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2000 a je stále aktivní. OHL Central Europe, a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o OHL Central Europe, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OHL Central Europe, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OHL Central Europe, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OHL Central Europe, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OHL Central Europe, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6939
IČO (identifikační číslo osoby) 26420341
Jméno OHL Central Europe, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.12.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.7.2014 - 10.7.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014 - 10.7.2018
Společnost OHL Central Europe, a.s., byla sloučena se zanikající společností Rentia Invest, a.s. se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 602 00, identifikační číslo 262 20 334. Na společnost OHL Central Europe, a.s., přešlo jmění zanikající společnos ti Rentia Invest, a.s. 1.7.2011
Dne 8.6.2007 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti OHL Central Europe, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 358.210.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 358.210.000,- Kč na 500.975.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 142.765.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 28.553 kusů, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 28.553 kusů akcií spolenčosit, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 5.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci, a to společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantío - 28023, Madrid, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Winhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1 0/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bud e akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Obrascón Huarte Lain, S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinholg Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené advokátní kance láře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen spolenčosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657122/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozděj i do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní ú čet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst.2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 9. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kaplitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinn osti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 19.6.2007 - 1.8.2007
Dne 21. listopadu 2005 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář společnosti OHL Central Europe, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,- Kč na 358.210.000,- Kč Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 357.210.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 35.721 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitý ch pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo bude možno vykonat následujícím způsobem: (i) v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři uvedenému v seznamu akcion ářů k akceptaci; lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů akcionářem doručen do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. (ii) na dosavadní 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 357,21 nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie (iii) v prvním kole bude možno s využitím přednostního práva upsat akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž akcie budou kmenové, na jméno a v listinné podobě, a emisní kurz pro každou akcii upisovanou s využitím přednostního práva bude činit 10.000, - Kč (iv) z důvodu právní jistoty budou informace o přednostním právu v rozsahu vymezeném ustanovením § 204a odst. 2 obch. zák. zveřejněny v Obchodním věstníku, a to i přestože dle názoru jediného akcionáře by tato povinnost zveřejnit informace o přednostním p rávu dle § 204a obch. zák. v případě zvyšování základního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře neměla být aplikována. 4. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Elsan Pacsa S.A., se sídlem Enrique Larreta 10, Madrid 28036, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůt y začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Elsan Pacsa S.A. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Elsan Pacsa S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. 5. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657130/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisn ího kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení m této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obch. zák. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti svědčící mu na základě (i) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. května 2005 mezi společností jako postupníkem a jediným akcionářem jako postupitelem, a dále (ii) na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 3. dubna 2004 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jedinéh o akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o postoupení pohledávky 40.616.411,18 Kč a pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o  úvěru činí 10.790.261,14 EUR. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle přestavenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionáře m musí být doručen společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení jedinému akcionáři. 7. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obch. zák., neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g), h),i) a k) obch. zák. 24.11.2005 - 21.12.2005

Aktuální kontaktní údaje OHL Central Europe, a.s.

Kapitál OHL Central Europe, a.s.

zakladni jmění 500 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2007
zakladni jmění 358 210 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2005 - 1.8.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.2002 - 21.12.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 20.12.2000 - 7.1.2002

Akcie OHL Central Europe, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 100 195 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 28 553 1.8.2007 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 71 642 15.5.2006 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 35 821 21.12.2005 - 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.12.2000 - 21.12.2005

Sídlo OHL Central Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 24.5.2005
Adresa Karlovo náměstí 0 , 120 00 Praha 2 Česká republika
11.8.2003 - 24.5.2005
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 20.12.2000 - 11.8.2003

Předmět podnikání OHL Central Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 2.2.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.2.2004
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.2.2004 - 8.7.2014
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 2.2.2004 - 8.7.2014
zprostředkování služeb 2.2.2004 - 8.7.2014
specializovaný maloobchod 2.2.2004 - 8.7.2014
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 2.2.2004 - 8.7.2014
velkoobchod 2.2.2004 - 8.7.2014
přípravné práce pro stavby 2.2.2004 - 8.7.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 2.2.2004 - 8.7.2014
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 2.2.2004 - 8.7.2014
projektování elektrických zařízení 2.2.2004 - 8.7.2014
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 20.12.2000 - 8.7.2014

vedení firmy OHL Central Europe, a.s.

Statutární orgán OHL Central Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupuje společnost statutární ředitel samostatně 10.7.2018
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 8.7.2014 - 10.7.2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 8.10.2003 - 8.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 20.12.2000 - 8.10.2003
statutární ředitel Jose Emilio Pont Perez 18.9.2018
Vznik funkce 10.7.2018
Adresa: Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259D , 28046 Madrid Španělské království
předseda Joel V. Schemmel, Nar. 15,5,1966 20.12.2000 - 11.8.2003
Zánik členství 11.6.2003
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Na Ořechovce 485/39 , Praha 162 00
člen Pervze Younis 20.12.2000 - 8.10.2003
Zánik členství 23.7.2003
Adresa: Betlémské náměstí 1004/8 , Praha 110 00
člen Pavel Svoboda 20.12.2000 - 8.10.2003
Zánik členství 23.7.2003
Adresa: Pod kaštany 236/2 , Praha 160 00
předseda Radek Váňa 11.8.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Laubova 1731/6 , Praha 130 00
člen Manuel Viciana Pedrosa 8.10.2003 - 21.5.2007
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 3.5.2007
Adresa: Vinařská 359/44 , Brno 603 00
člen představenstva Antonio Jané Rodríguez 21.5.2007 - 5.11.2009
Vznik členství 3.5.2007
Zánik členství 22.10.2009
Adresa: Španělské království
Barcelona, Rd/ del General Mitre 95, 08022
člen představenstva Manuel Viciana Pedrosa 5.11.2009 - 19.11.2014
Zánik členství 22.10.2014
Vznik funkce 22.10.2009
Adresa: Španělské království
Calle Churruca 12 P02 C, Alicante, psč: 030 03
člen představenstva Manuel Viciana Pedrosa 19.11.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 23.10.2014
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Calle Churruce 12 , Alicante Španělské království
člen představenstva José Emilio Pont Perez 12.6.2015 - 10.7.2018
Vznik členství 30.5.2015
Zánik členství 9.7.2018
Adresa: c/Baleares č. 4 , 460 23 Valencia Španělské království
statutární ředitel José Emilio Pont Pérez 10.7.2018 - 26.7.2018
Vznik funkce 10.7.2018
Adresa: c/Baleares č. 4 , 460 23 Valencia Španělské království
statutární ředitel José Emilio Pont Pérez 26.7.2018 - 18.9.2018
Vznik funkce 10.7.2018
Adresa: Paseo de la Castellana 259D , 280 46 Madrid, Torre Espacio Španělské království

Dozorčí rada OHL Central Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Daniel Weinhold 20.12.2000 - 11.8.2003
Adresa: Vejvanovského 1614/4 , Praha 149 00
člen Milan Polák 20.12.2000 - 11.8.2003
Adresa: Přeštická 1091/14 , Praha 102 00
člen Michal Kroft 20.12.2000 - 11.8.2003
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Levá 392/19 , Praha 147 00
předseda Daniel Weinhold 11.8.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 20.12.2000
Zánik členství 23.7.2003
Vznik funkce 20.12.2000
Zánik funkce 23.7.2003
Adresa: Berounská 1712 , Černošice 252 28
člen Milan Polák 11.8.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 20.12.2000
Zánik členství 23.7.2003
Adresa: Přeštická 1091/14 , Praha 102 00
člen Jiří Sixta 11.8.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 23.7.2003
Adresa: Šrobárova 2177/11 , Praha 130 00
člen Gonzalo Vizcaíno Monti 8.10.2003 - 5.4.2006
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 17.2.2006
Adresa: Španělské království
Urbanizacion Las Norias 2, byt 3D, PSČ: 280220 Majadahonda Madrid
člen Lauro Bravar 8.10.2003 - 11.10.2006
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 5.10.2006
Adresa: Španělské království
C/Peňa Del Aguila 30, PSČ: 28035, Madrid
předseda Francisco Marín Andrés 8.10.2003 - 25.9.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 17.7.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 17.7.2008
Adresa: Španělské království
Avda.Provincias Vascongadas 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid
člen dozorčí rady Ignacio Martinez Esteban 5.4.2006 - 25.10.2011
Vznik členství 17.2.2006
Zánik členství 13.5.2011
Adresa: C/ Pensamiento 27 , 280 20 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Arturo Agulló Jaramillo 11.10.2006 - 9.12.2011
Vznik členství 5.10.2006
Zánik členství 5.10.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, c/Nuria 91, 3° B 1, 28034
předseda Francisco Marín Andrés 25.9.2008 - 18.9.2013
Vznik členství 17.7.2008
Zánik členství 17.7.2013
Vznik funkce 17.7.2008
Zánik funkce 17.7.2013
Adresa: Španělské království
Avda.Provincias Vascongadas N. 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid 280 23
předseda dozorčí rady Francisco Marín Andrés 18.9.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 18.7.2013
Zánik členství 10.12.2014
Vznik funkce 18.7.2013
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: Avda.Provincias Vascongadas N.5 , 280 23 La Florida Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Ignacio Martinez Esteban 25.10.2011 - 5.9.2016
Vznik členství 13.5.2011
Zánik členství 13.5.2016
Adresa: C/ Pensamiento 27 , 280 20 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Arturo Agulló Jaramillo 9.12.2011 - 5.9.2016
Vznik členství 5.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: c/ Nuria 91, 3 B 1 , 280 34 Madrid Španělské království
předseda dozorčí rady Ignacio Botella Rodríguez 28.1.2015 - 5.9.2016
Vznik členství 10.12.2014
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 10.12.2014
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Paseo de la Castellana 259-D , Madrid, Torre Espacio Španělské království
předseda dozorčí rady Ignacio Botella Rodríguez 5.9.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 9.7.2018
Vznik funkce 30.6.2016
Zánik funkce 9.7.2018
Adresa: Paseo de la Castellana 259-D , Madrid, Torre Espacio Španělské království
člen dozorčí rady Ignacio Martinez Esteban 5.9.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 9.7.2018
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: c. Padre Damian 5 008 IZ , Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Arturo Agulló Jaramillo 5.9.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 9.7.2018
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: c. de Portillo Pesadilla 4 , Madrid, San Sebastian de los Reyes Španělské království

Sbírka Listin OHL Central Europe, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6939/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 35
B 6939/SL 65 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 22.6.2015 65
B 6939/SL 64 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady - volba člena představenstva Městský soud v Praze 29.5.2015 4.6.2015 18.6.2015 2
B 6939/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.9.2014 23.10.2014 24.11.2014 2
B 6939/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 595/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.6.2014 23.7.2014 35
B 6939/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 595/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 1.7.2014 9.7.2014 36
B 6939/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 8.7.2014 34
B 6939/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.7.2013 15.7.2013 33
B 6939/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 14.9.2012 31
B 6939/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 5.6.2012 14.6.2012 59
B 6939/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 55
B 6939/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 59
B 6939/SL 51 notářský zápis NZ 78/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 9.5.2011 12.7.2011 50
B 6939/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 12.7.2011 6
B 6939/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 25
B 6939/SL 48 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 28.3.2011 30.3.2011 30.3.2011 18
B 6939/SL 47 posudek znalce č. 1560-130/10 Městský soud v Praze 17.12.2010 24.2.2011 85
B 6939/SL 46 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.12.2010 17.12.2010 2
B 6939/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.12.2010 17.12.2010 54
B 6939/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.12.2010 17.12.2010 23
B 6939/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora 2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2010 8.6.2010 58
B 6939/SL 42 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 17.6.2009 2.6.2010 3.6.2010 2
B 6939/SL 41 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.6.2010 3.6.2010 17
B 6939/SL 40 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2010 3.6.2010 17
B 6939/SL 38 ostatní rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 22.10.2009 4.11.2009 6.11.2009 2
B 6939/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006,2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.2.2009 19.2.2009 54
B 6939/SL 34 ostatní - rozh.společníka Městský soud v Praze 12.5.2007 27.6.2007 2.7.2007 17
B 6939/SL 33 notářský zápis NZ 168/2007 Městský soud v Praze 8.6.2007 27.6.2007 2.7.2007 60
B 6939/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.5.2007 9.5.2007 0
B 6939/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 9.5.2007 9.5.2007 0
B 6939/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2006 2.11.2006 2.11.2006 0
B 6939/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.10.2006 1.11.2006 0
B 6939/SL 28 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.2.2006 18.4.2006 0
B 6939/SL 27 posudek znalce č.224-124/05 Městský soud v Praze 23.5.2005 27.7.2005 2.8.2005 0
B 6939/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2003 25.5.2005 0
B 6939/SL 25 posudek znalce 78-78/04 Městský soud v Praze 6.12.2004 5.1.2005 2.2.2005 0
B 6939/SL 24 výroční zpráva r. 2003 Městský soud v Praze 6.12.2004 5.1.2005 0
B 6939/SL 22 notářský zápis -NZ288/03 Městský soud v Praze 3.11.2003 17.3.2004 0
B 6939/SL 21 ostatní výpis z OR u MS v Praze 2 Městský soud v Praze 11.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 20 ostatní OR Madrid,Šp.-osvědčení+příl. Městský soud v Praze 21.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 19 ostatní seznam akcion.,PM Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 18 notářský zápis NZ 184/2003-rozhodn.j.akcionář Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 17 stanovy společnosti, podpisové vzory +čest. prohlášení Městský soud v Praze 23.7.2003 21.10.2003 0
B 6939/SL 16 notářský zápis NZ143/2003+ÚZ r.2002 Městský soud v Praze 11.6.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 14 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 21.7.2003 14.8.2003 0
B 6939/SL 13 ostatní zpráva o vztazích r.2002 + aud Městský soud v Praze 27.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 12 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 19.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 11 výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 27.5.2003 9.7.2003 14.7.2003 0
B 6939/SL 9 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 2.7.2002 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 8 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 19.6.2002 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 10 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 30.8.2002 3.9.2002 0
B 6939/SL 6 výroční zpráva - za rok 2000 2x Městský soud v Praze 12.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 5 stanovy společnosti - platné od 18.12.2001 Městský soud v Praze 18.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí mimořádné VH Městský soud v Praze 18.12.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 6939/SL 3 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.9.2001 0
B 6939/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2000 16.3.2001 0
B 6939/SL 23 posudek znalce Městský soud v Praze 23.12.2003 13.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OHL Central Europe, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26420341
Jméno OHL Central Europe, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 15.12.2003
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo OHL Central Europe, a.s.

Živnosti a provozovny OHL Central Europe, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.2003

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 15.12.2003
Přerušení oprávnění 23.9.2016

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 15.12.2003
Přerušení oprávnění 23.9.2016

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OHL Central Europe, a.s.

Člen statutárního orgánu Jose Emilio Pont Perez

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OHL Central Europe, a.s.

IČO: 26420341
Firma: OHL Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.12.2000

Sídlo OHL Central Europe, a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image