Firma Odien Real Estate a.s. IČO 45273227


Odien Real Estate a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Odien Real Estate a.s. (45273227) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Beranových 140, 199 03 Praha - Letňany Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Odien Real Estate a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Odien Real Estate a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Odien Real Estate a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Odien Real Estate a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Odien Real Estate a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Odien Real Estate a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1484
IČO (identifikační číslo osoby) 45273227
Jméno Odien Real Estate a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.1.2015
1. Valná hromada konstatuje na základě předložení originálu hromadné listiny nahrazující 108 623 936 listinných akcií na majitele vydaných společností AVIA, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 8 Kč (slovy: osm korun českých), že společnost SGM International B.V. , se sídlem v Haagu, Nizozemí, a registrovanou (obchodní) adresou Orlyplein 10, floor 24, 1043 DP Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 27252942 (dále jen „SGM International B.V.“), má ve svém majetku akcie vydané společností AVIA, a.s. v celkové jmenovité hodnotě 868 991 488 Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů devět set devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 % a podílu na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost SGM International B.V. je hlavním akcionářem společnosti AVIA, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen “obch. zák.”). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i obch. zák. 4. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. doložila potvrzením Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, že před konáním valné hromady předala finanční peněžní prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie. Výplatu protiplnění za přešlé akcie provede Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1. 5. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností AVIA, a.s. následovně: Všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví společnosti SGM International B.V., přecházejí tímto usnesením na společnost SGM International B.V. za podmínek stanovených v § 183i až 183n obch. zák. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 8 Kč (slovy: osm korun českých) činí 0,15 Kč (slovy: nula celá patnáct korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90-11/2013 – posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti AVIA, a.s. ze dne 18. 10. 2013 zpracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8. 7. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obch. zák., to je poté, co dos 2.1.2014
Na základě smlouvy oprodeji části podniku ze dne 21.3.2011 byla na společnost AVIA Energo, s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 24694550, převedena část podniku společnosti AVIA, a.s., představovaná samostatnou organizační složkou označovanou jako divize energetiky. 11.4.2011
Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva oprodeji části podniku mezi AVIA,a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 19903, IČ : 45273227 zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B , vložka 1484 jako prodávajícím aspolečností CXA TRADING,s.r.o. se sídlem Praha 1, Oliverova 4/2096, PSČ 110 00, IČ : 27422356 zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl Cvložka 12025 jako kupujícím,na základě které byla prodána část podniku AVIA,a.s. zabývající se vývojem, výrobou aprodejem nákladních automobilů / TBU-divize nákladních automobilů/.Ve smyslu § 187 odst.1 písm. k), § 67a a§ 193 odst.2 obchodního zákoníku udělila souhlas suzavřením smlouvy oprodeji podniku dozorčí rada AVIA,a.s. dne 18.8.2006, dne 1.9.2006 udělila souhlas suzavřením smlouvy oprodeji části podniku mimořádná valná hromada AVIA,a.s. ave smyslu §67a a§125 obchodního zákoníku udělila souhlas suzavřením smlouvy jediný společník při výkonu působnosti valné hromady CXA TRADING, s.r.o. dne 26.9.2006. Na základě ustanovení § 488 odst. 1 obchodního zákoníku se zapisuje prodej části podniku. 17.10.2006
Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla osnížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč očástku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoVsouladu sust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcie vzákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Vsouvislosti se snížením základního kapitálu nedojde kposkytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. 24.7.2006
Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 12.7.2006 rozhodla osnížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč očástku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoVsouladu sust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcie vzákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Vsouvislosti se snížením základního kapitálu nedojde kposkytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. 24.7.2006 - 24.7.2006
Mimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla dne 29.9.2005 ozrušení rozhodnutí řádné valné hromady DAEWOO AVIA, a.s. konané dne 30.6.2005 ozvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b a§ 203 obchodního zákoníku arozhodnutí omožnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 11. pořadu jednání/.Rozhodnutí ozvýšení základního kapitáluMimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla ozvýšení základního kapitálu AVIA, a.s. (dále též "Společnost") dle § 203 ObchZ.1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií zčástky 79 338 914 Kč očástku 4 998 351 582 Kč na částku 5 077 690 496 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií:Počet akcií: 108 659 817Jmenovitá hodnota každé akcie: 46 KčDruh: kmenováForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovaná3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech.1. kolo úpisu nových akcií svyužitím přednostního práva4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty kupsání akcionářům svyužitím přednostního práva ato vrozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.5) Lhůta pro upisování akcií svyužitím přednostního práva činí 14 dnů apočíná běžet desátým dnem následujícím po datu zveřejnění informace opřednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ.. Tato informace bude zveřejněna 2. středu následující po dni zápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku aoznámena způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady. Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo Společnosti: Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03.6) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii Společnosti ojmenovité hodnotě 46 Kč: 63 ksUpisovat lze pouze celé akcie.7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba aemisní kurs akcií upisovaných svyužitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie: 46 KčDruh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovanáEmisní kurs každé akcie: 46 Kč8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. desátý den následující po datu zveřejnění informace opřednostním právu akcionářů dle § 204a ObchZ.9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený uCommerzbank AG, č. účtu: 10287527/6200, ve lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty kupisování akicí svyužitím přednostního práva dle čl. 5 uvedeného výše. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet uvedený vtomto čl. 9.2. kolo úpisu bez využití přednostního práva10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincllaan 7, 1183 AT Amstelveen, 17.10.2005
Řádná valná hromada DAEWWOO AVIA, a.s. rozhodla dne 30.6. 2005 ozrušení rozhodnutí mimořádné vlané hromady DAEWOO AVIA a.s. konané dne 30.3.2005 osnížení asoučasném zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b obchodního zákoníku arozhodnutí omožnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 4. pořadu jednání/. 17.8.2005
Rozhodnutí osnížení základního kapitálu1) Valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku osnížení základního kapitálu za účelem částečné úhrad kumulované ztráty Společnosti dle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.2) Rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč očástku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.3) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoVsoulasu sustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcie vzákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Vsouvislosti se snížením základního kapitálu nedojde kposkytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. 17.8.2005
Mimořádná valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku osnížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ustanovení § 216b odst. 1 a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.1) Rozsah snížení Základní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč očástku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.2) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno. Vsouladu sustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcie vzákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Vsouvislosti se snížením základního kapitálu nedojde kposkytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. 20.6.2005 - 17.8.2005
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14.6.2004, č.j. 25 Nc 12327/2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného: DAEWOO AVIA, a.s., IČO: 452 73 227 ve prospěch oprávněného: U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 361 99 222. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Stojanovo nám. 7/873, Ostrava - Mariánské Hory. 10.11.2004 - 10.11.2004
Dle sdělení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého ze dne 1.4.2003, č.j. EX 488/02, došlého soudu dne 3.4.2003, č.j. F 35808/2003 byla exekucí vymáhaná pohledávka povinným zcela splněna. 19.5.2004 - 10.11.2004
Usnesením Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 23.10.2002, č.j. 25Nc 11289/2002-4 byla nařízena exekuce pravomocného avykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 zedne 25.7.2002 sp. zn. 49 Ro 485/2002 k uspokojení pohledávkyoprávněného v částce 42.619,40,- Kč s úrokem z prodlení ve výši5% z částky 21.499,- Kč od 14.2.2002 do zaplacení, dálě ve výši5% z částky 21.120,40,- Kč od 11.3.2002 do zaplacení a nákladůtéto exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. VlastimilPorostlý, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo nám. 7/873, PSČ709 00 Ostrava - Mariánské Hory. 6.12.2002 - 10.11.2004
Dne 15.7.1998 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního jmění z 1.724.759.000,- Kč o 724.398.780,- Kč na1.000.360.220,- Kč z důvodu částečného krytí kumulovaných ztrátspolečnosti. Způsob snížení základního jmění je poměrné sníženíjmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,- Kč o 420,-kč na 580,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií na částku budeprovedeno změnou v evidenci SCP po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku na základě příkazu představenstva.V souvislosti se snížením základního jmění nedojde k poskytnutíplnění ve prospěch žádného akcionáře. 11.5.1999
Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. 4.11.1992 - 13.2.1996
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku AVIA. 4.5.1992
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. 4.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992
Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. 4.5.1992 - 13.2.1996

Aktuální kontaktní údaje Odien Real Estate a.s.

Kapitál Odien Real Estate a.s.

zakladni jmění 883 077 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.2006
zakladni jmění 5 077 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.1.2006 - 16.8.2006
zakladni jmění 79 338 900 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2005 - 23.1.2006
zakladni jmění 1 000 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.7.1999 - 6.9.2005
zakladni jmění 1 724 760 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.1992 - 26.7.1999
zakladni jmění 1 720 730 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 4.11.1992

Sídlo Odien Real Estate a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Beranových 140 , 199 03 Praha - Letňany Česká republika
Praha - Letňany, Beranových 140, PSČ 19903
17.8.2005
Adresa Beranových 140 , Praha 9 -Letňany Česká republika
Praha 9 -Letňany, Beranových 140
12.5.1999 - 17.8.2005
Adresa Beranových 140 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Beranových 140
4.5.1992 - 12.5.1999

Předmět podnikání Odien Real Estate a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 27.1.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.9.2011
zámečnictví, nástrojářství 29.9.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.9.2011
projektová činnost ve výstavbě 29.9.2011
truhlářství, podlahářství 29.9.2011
obráběčství 29.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.9.2011
vodoinstalatérství, topenářství 29.9.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 29.9.2011 - 27.1.2015
montáž, opravy azkoušky vyhrazených elektrických zařízení 1.7.2009 - 29.9.2011
výroba, instalace aopravy elektrických strojů apřístrojů- vodoinstalatérství, topenářství- poskytování technických služeb- technické činnosti vdopravě- správa aúdržba nemovitostí- pronájem apůjčování věcí movitých 7.8.2008 - 29.9.2011
obchod splynem 4.7.2007 - 29.9.2011
obchod selektřinou 4.7.2007 - 29.9.2011
provozování vodovodů akanalizací aúprava arozvod užitkové vody 4.7.2007 - 29.9.2011
výroba tepelné energie 17.10.2006
distribuce plynu 17.10.2006 - 29.9.2011
distribuce elektřiny 17.10.2006 - 29.9.2011
rozvod tepelné energie 17.10.2006 - 29.9.2011
opravy silničních vozidel 14.10.2003
výroba motorových vozidel 14.10.2003 - 4.7.2007
silniční motorová doprava nákladní 12.5.1999 - 29.9.2011
výroba tepla 12.5.1999 - 17.10.2006
rozvod elektřiny 12.5.1999 - 17.10.2006
rozvod tepla 12.5.1999 - 17.10.2006
silniční motorová doprava osobní 12.5.1999 - 17.8.2005
provozování drážní dopravy 12.5.1999 - 17.8.2005
kovoobráběčství 11.12.1997 - 29.9.2011
nástrojařství 11.12.1997 - 29.9.2011
projektová činost ve výstavbě 11.12.1997 - 29.9.2011
polygrafická výroba 11.12.1997 - 29.9.2011
ubytovací služby 11.12.1997 - 17.8.2005
hostinská činnost 11.12.1997 - 17.8.2005
pronájem motorových vozidel 6.9.1996 - 29.9.2011
kusová a maloseriová výroba dílů a celků v oblastivšeobecného strojírenství 13.2.1996 - 29.9.2011
výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecnéhostrojírenství a automobilového strojírenství 9.11.1995 - 29.9.2011
provoz neveřejných telekomunikačních zařízení 9.11.1995 - 29.9.2011
montáž neveřejných telekomunikačních zařízení 9.11.1995 - 29.9.2011
provozování středisek kalibrační služby - státní metrologickéstředisko pro ověřování tachografů 9.11.1995 - 29.9.2011
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní,osobní nepravidelná vnitrostátní 9.11.1995 - 12.5.1999
mezinárodní zasilatelství 9.11.1994 - 29.9.2011
vnitrostátní zasilatelství 9.11.1994 - 29.9.2011
truhlářství 4.11.1993 - 29.9.2011
automatizované zpracování dat 4.11.1993 - 29.9.2011
provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů 4.11.1993 - 29.9.2011
provoz svářečské školy 4.11.1993 - 29.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.11.1993 - 29.9.2011
zámečnictví 4.11.1993 - 29.9.2011
pořádání vzdělávacích a kulturních akcí 4.11.1993 - 29.9.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.11.1993 - 17.8.2005
výroba a opravy motorových vozidel 4.11.1993 - 14.10.2003
provoz předškolských zařízení 4.11.1993 - 14.10.2003
ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností 4.11.1993 - 11.12.1997
kovoobrábění 4.11.1993 - 11.12.1997
výroba nástrojů 4.11.1993 - 11.12.1997
ofsetový tisk 4.11.1993 - 11.12.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 4.11.1993 - 11.12.1997
kusová a maloservisová výroba dílů a celků v oblastivšeobecného strojírenství 4.11.1993 - 13.2.1996
tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava 4.11.1993 - 9.11.1995
provozování železniční vlečky 4.11.1993 - 9.11.1995
výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecnéhostrojírenství 4.11.1993 - 9.11.1995
a) výzkum, vývoj, výroba, prodej, opravy a servis nákladníchautomobilů a jejich účelových modifikací, speciálníchautomobilů, přívěsů a jejich dílů vč. souvisejících obchodnětechnických služeb, 4.5.1992 - 4.11.1993
b) výzkum, vývoj, výroba, odbyt, opravy a servis sestav,podsestav a součástí nákladních automobilů, osobnícha dodávkových automobilů vč. jejich účelových a užitkovýchmodifikací, autobusů a kolových vozidel a jejich náhradníchdílů, 4.5.1992 - 4.11.1993
c) výzkum, vývoj, výroba, prodej, opravy a servis leteckýchpístových motorů, leteckých vrtulí a jejich dílů vč.souvisejících obchodně technických služeb, 4.5.1992 - 4.11.1993
d) vývoj, výroba, prodej speciálních jednoúčelových strojůa zařízení, nářadí, přípravků, nástrojů a měřidel, 4.5.1992 - 4.11.1993
e) výzkum, vývoj, výroba, nákup, odbyt, opravy a servis autobusůa jejich dílů vč. souvisejících obchodně technických služeb, 4.5.1992 - 4.11.1993
f) provádění projektové činnosti v rozsahu uděleného oprávnění. 4.5.1992 - 4.11.1993

vedení firmy Odien Real Estate a.s.

Statutární orgán Odien Real Estate a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Lubomír Hejzlar 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Něvská 583 , Praha 9-Čakovice Česká republika
Praha 9-Čakovice, Něvská 583
člen představenstva Ing. Miloslav Vaniš 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Jodasova 1074 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Jodasova 1074
člen představenstva Ing. Pavel Chaloupka 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: 6. pětiletky 1782 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, 6. pětiletky 1782
člen představenstva Ing. Pavel Vidlař 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Malkovského 589 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Malkovského 589
člen představenstva Ing. Václav Boháč 4.5.1992 - 13.9.1994
Adresa: Na drahách 1616 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Na drahách 1616
člen představenstva JUDr. Ladislav Petrásek 4.11.1992 - 13.9.1994
Adresa: Guevarova 1281 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Guevarova 1281
člen představenstva Ing. Luděk Tichý 4.5.1992 - 9.11.1994
Adresa: Ondříčkova 321 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ondříčkova 321/22
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 4.11.1993 - 9.11.1994
Adresa: Krausova 605 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krausova 605, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Vlastimil Devera 4.5.1992 - 7.9.1995
Adresa: Na barikádách 776 , Praha 9-Čekovice Česká republika
Praha 9-Čekovice, Na barikádách 776
člen představenstva Doc.Ing. Petr Hrubý CSc. 4.11.1993 - 7.9.1995
Adresa: Husova 529 , Blovice Česká republika
Blovice, Husova 529
člen představenstva Ing. Vladimír Klos CSc. 4.11.1993 - 7.9.1995
Adresa: Slancova 1261 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Slancova 1261, PSČ 18000
místopředseda představenstva JUDr. Ladislav Petrásek 13.9.1994 - 7.9.1995
Adresa: Guevarova 1281 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Guevarova 1281
člen představenstva Ing. Ondřej Daněk 4.11.1993 - 9.11.1995
Adresa: Wolkerova 667 , Benešov Česká republika
Benešov, Wolkerova 667
člen představenstva Ing. Otto Tomášů 13.9.1994 - 9.11.1995
Adresa: Frýdecká 464 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Frýdecká 464
člen představenstva Ing. Václav Boháč 13.9.1994 - 9.11.1995
Adresa: Na drahách 1616 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Na drahách 1616
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Klos CSc. 7.9.1995 - 9.11.1995
Adresa: Slancova 1261 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Slancova 1261
místopředseda představenstva Doc.Ing. Petr Hrubý CSc. 7.9.1995 - 9.11.1995
Adresa: Kardinála Berana 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Kardinála Berana 13
člen představenstva JUDr. Ladislav Petrásek 7.9.1995 - 9.11.1995
Adresa: Homolová 496 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Homolová 496
předseda představenstva Ing. Vlastimil Devera 7.9.1995 - 13.2.1996
Adresa: Na barikádách 776 , Praha 9 - Čelákovice Česká republika
Praha 9 - Čelákovice, Na barikádách 776
člen představenstva Seong Woo Kim 9.11.1995 - 6.9.1996
Adresa: Sušická 20 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 20
člen představenstva Kwon Young Bong 9.11.1995 - 6.9.1996
Adresa: Sušická 20 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 20
místopředseda představenstva Kil Su Chung 9.11.1995 - 20.5.1997
Adresa: Sušická 20 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 20
člen představenstva Tomáš Víšek 9.11.1995 - 21.5.1997
Adresa: Sušická 20 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 20
člen představenstva Seung Cheon Kim 6.9.1996 - 21.5.1997
Adresa: Ciolkovského 858 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ciolkovského 858
člen představenstva Yuk Wan Goo 6.9.1996 - 21.5.1997
Adresa: Teplická 17 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Teplická 17
místopředseda představenstva Kil Su Chung 20.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Sibeliova 29 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sibeliova 29
místopředseda představenstva Kil Su Chung 21.5.1997 - 11.12.1997
Adresa: Barrandovská 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 8/488
člen představenstva Seung Cheon Kim 21.5.1997 - 11.12.1997
Adresa: Pod hláskem 554 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod hláskem 554
předseda představenstva Ing. Vlastimil Devera 13.2.1996 - 12.5.1999
Adresa: Na barikádách 776 , Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Na barikádách 776
člen představenstva Yuk Wan Goo 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Na Kazance 634 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Kazance 634/7
člen představenstva Tomáš Víšek 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Veletržní 20 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Veletržní 20
místopředseda představenstva Kil Su Chung 11.12.1997 - 12.5.1999
Adresa: Barrandovská 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 8/488
člen představenstva Seung Cheon Kim 11.12.1997 - 12.5.1999
Adresa: Na Kazance 634 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Kazance 634/7
předseda představenstva June Se Yum 12.5.1999 - 19.7.2000
Adresa: Barrandovská 488 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 488/8
člen představenstva Kim Young Soo 12.5.1999 - 19.7.2000
Adresa: Jarní 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jarní 6/1977
člen představenstva Ing. Lubomír Hejzlar 12.5.1999 - 19.7.2000
Adresa: Něvská 455 , Praha 9-Čakovice Česká republika
Praha 9-Čakovice, Něvská 455
člen představenstva Yuk Wan Goo 12.5.1999 - 16.5.2001
Zánik členství 17.4.2001
Adresa: Na Kazance 635 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Kazance 635/5
člen představenstva Ing. Jiří Hartvich 12.5.1999 - 16.5.2001
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: Křivoklátská 455 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Křivoklátská 455
člen předastavenstva Ing. Vladimír Malý 12.5.1999 - 16.5.2001
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: Drahobejlova 61 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Drahobejlova 61
předseda představenstva Seong Young Je 19.7.2000 - 16.5.2001
Zánik členství 17.4.2001
Zánik funkce 17.4.2001
Adresa: Barrandovská 488 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 488/8
člen představenstva Hur Young Su 19.7.2000 - 16.5.2001
Adresa: Perlitová 1826 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Perlitová 1826/13
člen představenstva Ing. Jiří Kuneš 19.7.2000 - 16.5.2001
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: Kozácká 236 , Praha 10 Vršovice Česká republika
Praha 10 Vršovice, Kozácká 236/1
člen představenstva Jae Sung Ghil 16.5.2001 - 14.10.2003
Vznik členství 23.12.2000
Adresa: U vápenné skály 1032 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U vápenné skály 1032
předseda představenstva Hur Young Su 16.5.2001 - 3.11.2004
Vznik funkce 18.4.2001
Adresa: Perlitová 1826 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Perlitová 1826/13
člen představenstva Jae Sung Ghil 14.10.2003 - 17.8.2005
Vznik členství 23.12.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Korejská republika
1002-43, Mokdong Apt. Shinjeong-dong, Yangchon-gu, Seoul
předseda představenstva Hur Young Su 3.11.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 18.4.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Barrandovská 488 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 488/8
člen představenstva Sang Ho Han 3.11.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Korejská republika
10-30, Daejo-dong, Eunpyong-gu, Seoul
předseda představenstva Michael Sadun Saran 17.8.2005 - 17.10.2005
Vznik členství 30.6.2005
Vznik funkce 1.7.2005
Adresa: Nad Šárkou 1718 , 160 00 Praha - Dejvice Česká republika
Praha - Dejvice, Nad Šárkou 1718, PSČ 16000
člen představenstva Robert Brian Wilson 17.8.2005 - 17.10.2005
Vznik členství 30.6.2005
Vznik funkce 1.7.2005
Adresa: Hošťálkova 392 , 169 00 Praha - Břevnov Česká republika
Praha - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
člen představenstva Hur Young Su 17.8.2005 - 4.7.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 28.2.2007
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Barrandovská 488 , 152 00 Praha - Hlubočepy Česká republika
Praha - Hlubočepy, Barrandovská 488/8, PSČ 15200
předseda představenstva Michael Sadun Saran 17.10.2005 - 7.8.2008
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Nad Šárkou 1718 , 160 00 Praha - Dejvice Česká republika
Praha - Dejvice, Nad Šárkou 1718, PSČ 16000
místopředseda představenstva Robert Brian Wilson 17.10.2005 - 7.8.2008
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Hošťálkova 392 , 169 00 Praha - Břevnov Česká republika
Praha - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
předseda představenstva Michael Saran 7.8.2008 - 26.11.2010
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Adresa: Nad Šárkou 1719 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Nad Šárkou 1719/7, PSČ 16000
člen představenstva Ömer Lutfi Müftüler 4.7.2007 - 29.9.2011
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 28.2.2010
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Akatlar, Fenerli Hristo Sok., Cevre Sitesi 15/B Blok D:3
místopředseda představenstva Robert Brian Wilson 7.8.2008 - 29.9.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Hošťálkova 392 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
předseda představenstva Michael Saran 26.11.2010 - 29.9.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Loretánské nám. 109 , 118 00 Praha 1 - Hradčany Česká republika
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 109/3, PSČ 11800
místopředseda představenstva Robert Brian Wilson 29.9.2011 - 12.12.2011
Vznik členství 27.6.2011
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 31.10.2011
Adresa: Hošťálkova 392 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
člen představenstva Ömer Lutfi Müftüler 29.9.2011 - 4.7.2012
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Akatlar, Fenerli Hristo Sok., Cevre Sitesi 15/B Blok D:3
člen představenstva Robert Brian Wilson 12.12.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: Hošťálkova 392 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
člen Ing. Miroslav Res 6.8.2012 - 13.12.2013
Vznik členství 15.6.2012
Adresa: Tálínská 1486 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Tálínská 1486, PSČ 19000
předseda představenstva Michael Saran 29.9.2011 - 14.3.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Loretánské nám. 109 , 118 00 Praha 1 - Hradčany Česká republika
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 109/3, PSČ 11800
člen představenstva Ömer Lutfi Müftüler 4.7.2012 - 14.3.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 29.2.2016
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Demircikoy Sariyer, Nida Park Evleri D-8, PSČ 34450
člen Ing. Miroslav Res 13.12.2013 - 14.3.2016
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 29.2.2016
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Tálínská 1486 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Tálínská 1486, Kyje, 198 00 Praha 9

Dozorčí rada Odien Real Estate a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Jaroš 2.9.2016
Vznik členství 30.8.2016
Vznik funkce 30.8.2016
Adresa: Na pokraji 540 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9
člen dozorčí rady Ing. Petr Zacha 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora
člen dozorčí rady Miroslav Kosina 4.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Malkovského 593 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Malkovského 593
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kaufman 4.5.1992 - 7.9.1995
Adresa: Klánovická 39 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klánovická 39
člen dozorčí rady Pavel Zubatý 4.11.1993 - 9.11.1995
Adresa: Fryčovická 460 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Fryčovická 460, PSČ 19000
člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Vaňha 4.11.1993 - 9.11.1995
Adresa: Šplechnerova 899 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Šplechnerova 899, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Kodym CSc. 4.11.1993 - 9.11.1995
Adresa: Jasná II 0 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Jan Urban 4.11.1993 - 9.11.1995
Adresa: Krausova 604 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krausova 604, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kaufman 7.9.1995 - 9.11.1995
Adresa: Klánovická 39 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klánovická 39
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Říha 4.11.1993 - 21.5.1997
Adresa: Malkovského 596 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Malkovského 596, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ing. Otto Tomášů 9.11.1995 - 21.5.1997
Adresa: Frýdecká 604 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Frýdecká 604, PSČ 19000
předseda dozorčí rady June Se Yum 9.11.1995 - 21.5.1997
Adresa: Korejská republika
Soul, Samsung-Dong, Kangnamgu 53-2
člen dozorčí rady Ju Yung Ko 9.11.1995 - 21.5.1997
Adresa: Jang-Yang AP. 6906 , Zayang-Dong Korejská republika
Zayang-Dong, Jang-Yang AP. 6906
člen dozorčí rady Dr. Martin Platzer 9.11.1995 - 21.5.1997
Adresa: Liechtensteinstrasse 69 , Wien Rakouská republika
1090 Wien, Liechtensteinstrasse 69
člen dozorčí rady Ing. Otto Tomášů 21.5.1997 - 11.12.1997
Adresa: Frýdecká 604 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Frýdecká 604, PSČ 19000
předseda dozorčí rady June Se Yum 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Korejská republika
Soul, Samsung-Dong, Kangnamgu 53-2
člen dozorčí rady Ju Yung Ko 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Jang-Yang AP. 6906 , Zayang-Dong Korejská republika
Zayang-Dong, Jang-Yang AP. 6906
člen dozorčí rady Dr. Martin Platzer 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Liechtensteinstrasse 69 , Wien Rakouská republika
1090 Wien, Liechtensteinstrasse 69
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Říha 21.5.1997 - 12.5.1999
Adresa: Malkovského 596 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Malkovského 596, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Devera 12.5.1999 - 16.5.2001
Zánik členství 15.12.2000
Zánik funkce 15.12.2000
Adresa: Na barikádách 776 , Praha 9- Čakovice Česká republika
Praha 9- Čakovice, Na barikádách 776
člen dozorčí rady Prof. Ing. Dr. Branko Remek 12.5.1999 - 16.5.2001
Adresa: Velvarská 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Velvarská 15
člen dozorčí rady Ryu Chong Kirl 12.5.1999 - 14.10.2003
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Korejská republika
97 Choong heung-Ri,Sari-Myun,Koesan-Kun,Choongbuck
člen dozorčí rady František Tomášek 12.5.1999 - 14.10.2003
Zánik funkce 1.6.2001
Adresa: Fryčovická 457 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Fryčovická 457
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Dr. Branko Remek 16.5.2001 - 14.10.2003
Vznik funkce 15.12.2000
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Velvarská 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Velvarská 15
člen dozorčí rady Miroslav Kosina 9.11.1995 - 1.3.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Adresa: Malkovského 593 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Malkovského 593, PSČ 19000
člen dozorčí rady Jung Ho Choi 11.12.1997 - 1.3.2004
Adresa: Korejská republika
Seoul, Pyung - Dong, Chongro-gu 58-2
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Machata 14.10.2003 - 1.3.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Táboritská 1781 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1781/38
člen dozorčí rady Vratislav Soukup 14.10.2003 - 1.3.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Tupolevova 466 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Tupolevova 466
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Novák 14.10.2003 - 17.8.2005
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Na Parcelách 83 , Bořanovice Česká republika
Bořanovice, Na Parcelách 83, okres Praha-východ
předseda dozorčí rady Miroslav Kosina 1.3.2004 - 17.8.2005
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: Malkovského 593 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Malkovského 593, PSČ 19000
člen dozorčí rady Roman Kučera 1.3.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Místecká 449 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Místecká 449
člen dozorčí rady Jaroslav Řehoř 1.3.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Fryčovická 459 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Fryčovická 459
člen dozorčí rady Yongki Choi 1.3.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Křivoklátská 455 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Křivoklátská 455
člen dozorčí rady František Tomášek 1.3.2004 - 17.8.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Fryčovická 457 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Fryčovická 457
člen dozorčí rady Miroslav Kosina 17.8.2005 - 30.12.2005
Zánik členství 24.8.2005
Vznik funkce 18.7.2005
Zánik funkce 24.8.2005
Adresa: Malkovského 593 , 199 00 Praha - Letňany Česká republika
Praha - Letňany, Malkovského 593, PSČ 19900
předseda dozorčí rady Vladimír Jaroš 17.8.2005 - 22.10.2008
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 18.7.2005
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Žerotínova 2928 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Žerotínova 2928, PSČ 76701
člen dozorčí rady Milota Srkal 17.8.2005 - 22.10.2008
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 18.7.2005
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Bezručova 1669 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1669, PSČ 74401
člen dozorčí rady Petr Rukavička 30.12.2005 - 22.10.2008
Vznik členství 29.11.2005
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Kysucká 656 , 196 00 Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Kysucká 656, PSČ 19600
předseda dozorčí rady Vladimír Jaroš 22.10.2008 - 29.9.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 27.6.2011
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Na Pokraji 540 , 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Na Pokraji 540/2, PSČ 19000
člen dozorčí rady Milota Srkal 22.10.2008 - 29.9.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Bezručova 1669 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1669, PSČ 74401
člen dozorčí rady Tomáš Tatyrek 22.10.2008 - 29.9.2011
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Šlikova 550 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 550/6, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Res 29.9.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 15.6.2012
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Tálínská 1486 , 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Tálínská 1486, PSČ 19800
člen dozorčí rady Vladimír Jaroš 29.9.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: Na Pokraji 540 , 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Na Pokraji 540/2, PSČ 19000
člen dozorčí rady Tomáš Tatyrek 29.9.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: Šlikova 550 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 550/6, PSČ 16000
člen Ing. Petr Kudela 6.8.2012 - 2.9.2016
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 30.8.2016
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Urxova 458 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Urxova 458/8, PSČ 18600
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Jaroš 27.1.2015 - 2.9.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 30.8.2016
Vznik funkce 9.12.2014
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Na pokraji 540 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9
člen dozorčí rady Tomáš Tatyrek 12.8.2016 - 2.9.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 30.8.2016
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Šlikova 550 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Šlikova 550/6, Břevnov, 169 00 Praha 6

Prokura Odien Real Estate a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Buček 4.7.2012
Adresa: Klášterecká 1058 , Praha-Dolní Chabry Česká republika
Praha-Dolní Chabry, Klášterecká 1058/19, okres Hlavní město Praha, PSČ 18400

Sbírka Listin Odien Real Estate a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1484/SL 97 notářský zápis [NZ 124/2016], rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 29.2.2016 14.3.2016 3
B 1484/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 21.10.2015 22.10.2015 67
B 1484/SL 94 notářský zápis [NZ 153/2015] Městský soud v Praze 23.3.2015 27.3.2015 7.4.2015 2
B 1484/SL 93 notářský zápis [NZ 289/2014] Městský soud v Praze 9.6.2014 17.12.2014 28.1.2015 11
B 1484/SL 91 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 18.12.2014 29.12.2014 66
B 1484/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 7.4.2014 24.4.2014 9
B 1484/SL 89 notářský zápis NZ 290/2013 Městský soud v Praze 13.12.2013 17.12.2013 8.1.2014 307
B 1484/SL 88 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 23.10.2013 29.10.2013 75
B 1484/SL 87 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 23.10.2013 29.10.2013 78
B 1484/SL 86 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 23.10.2013 29.10.2013 75
B 1484/SL 85 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 23.10.2013 29.10.2013 72
B 1484/SL 84 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 28.6.2012 25.9.2012 9
B 1484/SL 83 ostatní zápis o zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.6.2012 28.6.2012 25.9.2012 1
B 1484/SL 82 notářský zápis NZ 84/2012 Městský soud v Praze 15.6.2012 1.8.2012 25.9.2012 15
B 1484/SL 81 ostatní zápis o zas.předst. Městský soud v Praze 27.6.2011 3.10.2011 12.10.2011 1
B 1484/SL 80 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 23.8.2011 3.10.2011 12.10.2011 2
B 1484/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.8.2011 3.10.2011 12.10.2011 1
B 1484/SL 78 notářský zápis NZ 255/2011 Městský soud v Praze 27.6.2011 3.10.2011 14
B 1484/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 3.10.2011 9
B 1484/SL 76 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 21.3.2011 20.4.2011 10
B 1484/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.2011 13.4.2011 23
B 1484/SL 74 notářský zápis NZ 84/2011 Městský soud v Praze 15.3.2011 13.4.2011 4
B 1484/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2010 13.4.2011 41
B 1484/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 93
B 1484/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2009 25.8.2009 40
B 1484/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva konsolidovaná r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 13.7.2009 71
B 1484/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2009 7.7.2009 13.7.2009 40
B 1484/SL 58 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 4.11.2008 6.11.2008 1
B 1484/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2008 20.10.2008 40
B 1484/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 74
B 1484/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 24.7.2008 74
B 1484/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 76
B 1484/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 94
B 1484/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.1.2006 18.1.2006 63
B 1484/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 30.9.2004 0
B 1484/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 30.7.2003 0
B 1484/SL 29 posudek znalce č.528/1998 Městský soud v Praze 27.5.1998 25.2.2003 0
B 1484/SL 28 posudek znalce č.25-13/1998 Městský soud v Praze 25.5.1998 25.2.2003 0
B 1484/SL 27 posudek znalce č.527/1998 Městský soud v Praze 27.5.1998 25.2.2003 0
B 1484/SL 26 posudek znalce č.26-14/1998 Městský soud v Praze 25.5.1998 25.2.2003 0
B 1484/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, posudek znalce NZ344/98, č.527/1998 Městský soud v Praze 15.7.1998 25.2.2003 0
B 1484/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 5.9.2002 0
B 1484/SL 23 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 3.4.2002 17.6.2002 0
B 1484/SL 22 ostatní - rozhodnutí burz.komory Městský soud v Praze 14.11.2001 18.12.2001 31.1.2002 0
B 1484/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2000 Městský soud v Praze 27.11.2001 7.1.2002 0
B 1484/SL 9 ostatní prohlášení-odstoupení z funkce Městský soud v Praze 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 19 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 27.6.2001 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 108/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 16 notářský zápis NZ 109/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 12 ostatní -zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 22.12.2000 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 11 ostatní -zápis zas.představenstva Městský soud v Praze 17.4.2001 25.9.2001 2.11.2001 0
B 1484/SL 2 notářský zápis NZ 695/1992 Městský soud v Praze 23.9.1992 23.2.1998 0
B 1484/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 322/1992 Městský soud v Praze 29.4.1992 23.2.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Odien Real Estate a.s.

IČO (identifikační číslo) 45273227
Jméno Odien Real Estate a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 18
Vznik první živnosti: 4.5.1992
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 10

Sídlo Odien Real Estate a.s.

Živnosti a provozovny Odien Real Estate a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Beranových 140, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000973093
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Beranových 140, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000973093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2001

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 8 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 16.3.1998

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 20.2.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1992
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 12 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provoz svářečské školy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provoz předškolských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.4.2003

Živnost č. 21 Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného strojírenství a automobilového strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba a opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 23 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 15.12.2004

Živnost č. 24 Výroba motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2007

Živnost č. 25 Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1993
Zánik oprávnění 29.1.1995
Konec oprávnění 29.1.1995

Živnost č. 27 Provozování železniční vlečky

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 1.3.1995
Konec oprávnění 1.3.1995

Živnost č. 28 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Vnitrostátní zasílatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1994
Zánik oprávnění 31.7.1996
Konec oprávnění 31.7.1996

Živnost č. 30 Montáž neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 31 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Provoz neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 33 Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 34 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1995
Zánik oprávnění 15.12.2004

Živnost č. 35 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1995
Zánik oprávnění 15.12.2004

Živnost č. 36 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní nepravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.1998
Konec oprávnění 30.6.1998

Živnost č. 37 Provozování středisek kalibrační služby - státní středisko pro ověřování tachografů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.1995
Zánik oprávnění 31.12.2000
Konec oprávnění 31.12.2000

Živnost č. 38 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 41 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Odien Real Estate a.s.

IČO: 45273227
Firma: Odien Real Estate a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 18
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Odien Real Estate a.s.

Sídlo: Beranových 140, Praha 199 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image