Firma Oblastní nemocnice Příbram, a.s. IČO 27085031


Oblastní nemocnice Příbram, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (27085031) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 261 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2003 a je stále aktivní. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Oblastní nemocnice Příbram, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní nemocnice Příbram, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Oblastní nemocnice Příbram, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Oblastní nemocnice Příbram, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8883
IČO (identifikační číslo osoby) 27085031
Jméno Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.2003
Záměr zvýšení základního kapitálu - Středočeský kraj podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., na základě, v intencích a v souladu s rozhodnutím rady Středočeského kraje ze dne 17. pro since 2012 přijímá toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých), vydáním 1.750 (jednoho tisíce sedmi set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), převoditelnost akcií je omezena souhlasem dozorčí rady společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem ve vlastnictví Středočeského kraje - stávajícího jediného akcionáře, jímž jsou: 2.1 budova č.p. 80, část obce Příbram I., způsob využití objekt občanské vybavenosti, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 767/1, 767/2 a 767/3, 2.2 budova č.p. 81, část obce Příbram I., způsob využití objekt stavba pro dopravu, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 768/3 a 768/5, 2.3 budova č.p. 88, část obce Příbram I., způsob využití stavba občanského vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3206/2, 2.4 budova č.p. 358, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/23, a. 947/48 2.5 budova č.p. 359, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/22, 947/40 a 947/41 2.6 budova č.p. 360, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 947/21 a 947/43 2.7 budova č.p. 361, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č.769/3 a 769/8 2.8 budova č.p. 362, část obce Příbram I., způsob využití stavba technického vybavení, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 769/2 2.9 budova č.p. 363, část obce Příbram I., způsob využití stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemcích evidovaných jako parcely parc. č. 769/4 a 769/9 2.10 budova bez čísla popisného/evidenčního, část obce Příbram I., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku evidovaném jako parcela parc. č. 3622/7 a 2.11 pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel parcelních 30/5, 748, 752/2, 753, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/7, 763/8, 763/9, 763/10, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 768/ 3, 768/4, 768/5, 768/6, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 771/4, 771/6, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/19, 773/23, 773/24, 773/27, 773/28, 773/29, 773/44, 776/2, 776/61, 776/62, 776/63, 776/64, 776/65, 797, 798, 799/1, 800/3, 800/ 5, 800/11, 900, 947/4, 947/15, 947/23, 947/24, 947/39, 947/40, 947/43, 947/45, 948/8, 949, 950, 951/1, 951/2, 951/3, 961/2, 962/2, 963/1, 988/16, 3204/15, 3206/1, 3206/2, 3622/2 a 3622/7, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví č.9561 pro obec Příbram a katastrální území Příbram. 3) Emisní kurz každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). 4) Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je Středočeský kraj, stávající jediný akcionář společnosti. 5) Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 6) Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem číslo 565/42/2012 znalce Ing. Dany Novákové, IČO 470 65 630, bytem Příčovy 99, 264 01 Sedlčany, jmenované pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. května 2012 spisov é značky 2 Nc 4914/2012-7, které nabylo právní moci dne 5. června 2012, částkou 175.747.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 175.000.000,- Kč (sto sedmdesát pět milionů korun českých) a upisovateli tedy bude vydáno 1.750 (tisíc sedm set padesát) nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (sto tisíc korun českých), částka 747.000,- Kč (sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je emisním ážiem 7) Předem určený zájemce může akcie upsat v sídle společnosti na adrese Příbram V. - Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií; písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., předem určenému zájemci - Středočeskému kraji - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Smlouva o upsání akcií obsahující zároveň prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli. 9) Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. 22.1.2013 - 8.3.2013
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Hořovice" umístěná na adrese K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbr dská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a NH Hospital s.r.o., IČ: 27872963, se sídlem Praha 10, Vršovice, Košická 63/30, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12315 (jako stranou kupující). 19.7.2007 - 8.3.2013
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši" umístěná na adrese Nová Ves pod Pleší, PSČ: 262 04 Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 2708503 1, se sídlem Podbrdská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., IČ: 27207064, se sídlem Nová V es pod Pleší 110, PSČ: 262 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104461 (jako stranou kupující). 19.7.2007 - 8.3.2013
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NsP Rakovník" umístěná na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrd ská 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a PRIMAVED Healthia s.r.o., IČ: 26397943, se sídlem Plzeň, Kotíkovská 19, čp. 927, PSČ: 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17706 (jako stranou kupující). 19.7.2007 - 8.3.2013
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Třebotov" umístěná na adrese V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrds ká 269, Příbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a LDN Třebotov a.s., IČ: 28061543, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ: 370 01, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1573 (jako stranou kupující). 19.7.2007 - 8.3.2013
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "LDN Prčice" umístěná na adrese Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice, Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČ: 27085031, se sídlem Podbrdská 269, P říbram V, Zdaboř, PSČ: 261 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 (jako stranou prodávající) a EFECTIVE FINANCE CORPORATION, a.s., IČ: 25579282, se sídlem Zlín 12, Štípa 350, PSČ: 763 14, zapsaná v obchod ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3018 (jako stranou kupující). 19.7.2007 - 8.3.2013
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 778.900.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští . 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 7.789 (slovy: sedmi tisíc sedmi set osmdesáti devíti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (sl ovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcion áře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci ? Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podm ínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.017,97 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 17,97 Kč (slovy: s edmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí a podniků, a to: a) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 560 pro obec a katastrální území Příbram, a to: - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 78, na pozemku parc.č. 759/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 79, na pozemku parc.č. 762 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 82, na pozemku parc.č. 758/2 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 84, na pozemku parc.č. 761/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 87, na pozemku parc.č. 962/2 a na cizím pozemku parc.č. 962/3, (LV 60000) - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 91, na pozemku parc.č. 799/1 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 111, na pozemku parc.č. 760 - budovy občanská vybavenost Příbram I, č.p. 252, na pozemku parc.č. 797 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 759/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 761/2 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 763/3 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 765 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 766 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na cizím pozemku parc.č. 773/2, (LV 10001) - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/5 - budovy garáž bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 800/11 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. 948/2 b) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 6063 pro katastrální území Březové Hory, obec Příbram, a to - budovy občanská vybavenost Příbram V. - Zdaboř, č.p. 269, na pozemku parc.č. St. 1786 -budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č.st.1773 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1774 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1775 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1776 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1777 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1778 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1779 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1780 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1781 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1782 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1783 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1784 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1785 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1787 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1788 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1791 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1861 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1862 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st.1979 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 1980 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2004 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2148 - budovy občanská vybavenost bez č.p./č.e., na pozemku parc.č. st. 2280 - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1773, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1774, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1775, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1776, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1777, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1778, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1779, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1782, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1783, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1784, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1785, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1786, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela parc.č. st. 1787, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1788, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1791, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1861, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1862, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1979, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 1980, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2004, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2148, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek stavební parcela parc.č. st. 2280, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 471/11, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/13, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/31, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/41, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/42, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 471/43, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc.č. 472/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 483/2, ostatní plocha, manipulační plocha, c) nemovitostí ve vlastnictví předem určeného zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 2662 pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, a to - pozemek ve zjednodušené evidenci ? parcely původ. Pozemkový katastr (PK) parc. č. 323/3. d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 381 pro katastrální území Jince, obec Jince, a to - pozemek parc.č. 834, ostatní plocha, zeleň, - pozemek parc.č. 837, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 838, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 849, ostatní plocha, ostatní komunikace, e) nemovitostí ve vlastnictví předem určeního zájemce, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram, na listu vlastnictví č. 30 pro katastrální území Solenice, obec Solenice, a to - pozemek stavební parcela parc.č. st 44/1 zastavěná plocha, nádvoří - pozemek parc.č. 163/2, ostatní plocha, jiná plocha Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, P SČ 261 95, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitostí, f) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice, se sídlem Sedlec-Prčice, Vítkovo náměstí 3, PSČ 257 92. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle spo lečnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, -- g) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši, se sídlem Nová Ves pod Pleší 110. K podniku náleží věci, pr áva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dal ších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku k rajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Ob lastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, h) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Hořovice, se sídlem Hořovice, K nemocnici 1106, PSČ 268 01. K podniku náleží věci, práva a j iné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věc í, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Hořovice Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s ., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, ch) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Rakovník, se sídlem Rakovník, Dukelských hrdinů 200/II, PSČ 269 29. K podnik u náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přecho du některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republ iky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Rakovník Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastn í nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku, i) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Třebotov, se sídlem Třebotov 81, PSČ 252 26. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové h odnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závaz ků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č . 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Třebotov Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice St ředočeského kraje, na adrese Příbram V, Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95, uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn: a) nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 písmeno a) až e) znaleckým posudkem č. 138/2005, ze dne 31.08.2005, který vypracoval znalecký ústav CD RATING, s.r.o., se sídlem Brno, Horní 14, PSČ 639 00, Identifikační číslo: 262 39 779, zapsaný v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39675. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2005, č.j. Nc 4104/2005-6. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepen ěžitého vkladu částkou 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.790 (slovy: jeden tisíc sedm set devadesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 179.070.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesá t devět miliónů sedmdesát tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), b) podnik Léčebna dlouhodobě nemocných Prčice znaleckým posudkem č. 689, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účel em ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Léčebny dlouhodobě nemocných Prčice částkou 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct mi liónů jeden tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 160 (slovy: jedno sto šedesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 16.001.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů jeden tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcion áři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), -- c) podnik Ústav onkologie a pneumologie na Pleši znaleckým posudkem č. 690, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoní ku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Ústav onkologie a pneumologie na Pleši částkou 103.743.000,- Kč (slovy: jedno sto tř i miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.037 (slovy: jeden tisíc třicet sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 103.743.000,- Kč (slovy: jednosto tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 43.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun českých), d) podnik Nemocnice Hořovice znaleckým posudkem č. 691, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Hořovice částkou 314.023.000,-Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun český ch). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.140 (slovy: tři tisíce jedno sto čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 314.023.000,- Kč (slovy: tři sta čtrnáct miliónů dvacet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako pr otiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 23.000,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých), e) podnik Nemocnice s poliklinikou Rakovník znaleckým posudkem č. 692, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem oce nění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Rakovník částkou 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet se dm miliónů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 1.475 (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 147.500.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm miliónů pět set tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akc ií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 0,- Kč (slovy: nula korun českých), f) podnik Nemocnice Třebotov znaleckým posudkem č. 693, ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram a.s., podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracova l soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžité ho vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7.9.2005, č.j. Nc 4112/2005-16. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Třebotov částkou 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých). Z a tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 187 (slovy: jedno sto osmdesát sedm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelno st bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 18.703.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm set tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 779.040.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět miliónů čtyřicet tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků a nemovitostí, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 140.000,--Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7.789 (slovy: sedm tisíc sedm set osmdesát devět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jmé no, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti. 23.9.2005 - 2.6.2006
1. Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 162.600.000,-Kč (slovy stošedesátdvamilionyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedeno částku 162.600.000,-Kč se ne připouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšesti kusů( kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, Středočeský kraj, Identifikační číslo: 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11. Tento akcionář je zároveň určen, jako j ediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je důležitý zájem společnosti vlastnit zařízení a inventář potřebný pro předmět činnosti společnosti. Předmětem vkladu je zařízení a inventář nezbytný pro provoz společnosti a společnost by si jej v p řípadě, že by nebyl do společnosti vložen, musela pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladu je zařízení a inventář, který může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. v případě koupě nebo pronájmu tohoto zařízení a inventáře, by společnost musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zá jmu společnosti. 5. Emisní kurs je stanoven ve výši 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, který je popsán v bodě 7 rozhodnutí jediného akcionáře a specifikován ve znaleckém posudku č. 95-1290/ 2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motových i nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalec Jiří Pelikán v součinnosti se znalci Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Emisní ážio bude tvořit u každé akcie hodnotu 20,81 Kč (slovy: dvacet korun českých a osmdesát jedna haléřů). 6. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostí zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 162.633.837,-Kč a jmenovitou hodnotou 1.626 kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 162.600.000,-Kč, tj. částka 33.837,-Kč (tři cet tři tisíc osm set třicet sedm korun českých) je emisním ážiem. 7. Upisování akcií bude realizováno nepeněžitým vkladem, kterým je zařízení a inventář sloužící k provozu společnosti " Oblastní nemocnice Příbram, a.s.". Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM), programové vyba vení (software) a motorová a nemotorová vozidla. Předmět vkladu je specifikován ve znalecekém posudku č. 95-1290/2003 o ocenění movitých věcí (zařízení a inventáře) DHM a DDHM, motorových a nemotor. vozidel aj., sloužících k provozu společnosti "Oblastní nemocnice Příbram, a.s.", který vypracoval soudní znalce Jiří Pelikán v součinnosti se znalcei Ing. Tomášem Vilímem a Zbyňkem Hozákem. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znalci, které k tomuto účelu jmenoval Krajský soud usnesením ze dne 10.12.2003 , č.j. Nc 4083/2003-11, kterým byli jmenování Jiří Pelikán, Zbyněk Hozák a Ing. Tomáš Vilím znalci pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společníka - Středočeského kraje - do základního kapitálu Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. byl oceněn znalcem Jiřím Pelikánem, který přiocenění nepeněžitého vkladu vycházel z dílčích posudků oceňující motorová vozidla, vypracovaných znalcem Zbyňkem Hozákem, kte rý má k tomu zvláštní specializaci. Znalecký úkon znalce Zbyňka Hozáka je zapsán pod pořadovým číslem 634/167 až 644/177/2003 a 646/179 až 668/20112003 a 707/2003 v jeho znaleckém deníku. Při oceňování spotřební elektroniky, výpočetní techniky, počítačový ch serveru, součástí a zařízení počítačové sítě včetně príslušenství a programového vybavení postupoval znalec Jiří Pelikán v součinnosti s Ing. Tomášem Vilímem, který má k tomu zvláštní specializaci, jeho znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 10/2 003 znaleckéh deníku. Celková hodnota posuzovaného hmotného majetku a programového vybavení, které tvoří předmět vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 95-1290/2003, a činí celkem 162.633.837,-Kč (slovy jedno sto šedesát dva miliónů šest sed třicet tři tisíce osm se třicet sedm korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.626 kusů (slovy jedentisícšestsetdvacetšest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 8. Středočeský kraj upíše 1.626 kusů akcií ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Středočeskému kraji o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Středočeský kraj prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. 9. Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti. Středočeský kraj upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou se společností uzavře. Nepeněžitý vklad je povinen upisovatel splatit nejpozději do posledního dne výše uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžit ý vklad splatí upisovatel uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností. 1.12.2004 - 19.1.2005
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.12.2003 takto: 1. Základní kapitál se zvýší úpisem nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 27 000 000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku 27 000 000,- Kč se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 270 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejným úpisem akcií s využitím přednostního práva dosavadního a jediného akcionáře společnosti, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, IČ 708 91 095. Tento akcionář je zároveň určen j ako jediná osoba oprávněná upsat akcie. 4. Předností právo jediného akcionáře může být vykonáno ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva jedinému akcionáři o tom, že došlo k zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku, spolu s návrhem smlouvy o úpisů akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že bere tuto lhůtu na vědomí, s ohledem na to, že jediný akcionář je jedinou osobou oprávněnou k úpisu, není nutné výzvu zveřejňovat. Přednostní právo bude vykonáno v sídle společnosti . 5. Jediný akcionář upíše na své dosavadní akcie všech 270 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě. 6. Emisní kurs je stanoven ve výši 100 000,- Kč na jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích. 7. Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 525676329/0800. 2.2.2004 - 18.6.2004

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Kapitál Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

zakladni jmění 1 145 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2013
zakladni jmění 970 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.6.2006 - 8.3.2013
zakladni jmění 191 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2005 - 2.6.2006
zakladni jmění 29 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2004 - 19.1.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2003 - 18.6.2004

Akcie Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 11 455 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 705 2.6.2006 - 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 916 19.1.2005 - 2.6.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 290 18.6.2004 - 19.1.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.9.2003 - 18.6.2004

Sídlo Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Gen. R. Tesaříka 80 , Příbram 261 01 19.8.2014
Adresa Podbrdská 269 , Příbram 261 01 1.9.2003 - 19.8.2014

Předmět podnikání Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.8.2009
technické činnosti v dopravě 22.10.2007 - 28.8.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 22.10.2007 - 28.8.2009
poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková zdravotní péče v oborech: anesteziologie a resuscitace, chirurgie včetně JIP, ortopedie, urologie, interna včetně JIP, neurologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie včetně JIP, oční, infekce včetně JIP, TRN, ORL ambulantní zdravotní péče v oborech: radiodiagnostika, léčebná rehabilitace a fyzikální léčba, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická biochemie, klinická mikrobiologie, alergologie a imunologie, nukleární medicína, patologická anatomie, intern í lékařství, diabetologie, gastroenterologie, hepatologie, revmatologie, nefrologie, endokrinologie, dětská endokrinologie, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie, hemodialýza, angiochirurgie, chirurgie, proktologie, traumatologie, hrudní chirurgie, mammologie, gynekologie, dětská gynekologie, neurologie, TRN, pediatrie, urologie, ortopedie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, nemoci z povolání a pracovní lékařství, dorostové lékařství, všeobecné lékařství, onkologie, psychiatr ie, dietologie, stomatologie, doprava nemocných, raněných a rodiček, klinická psychologie. 2.2.2004
hostinská činnost 1.9.2003
provozování lékárenské péče v nestátním zdravotnickém zařízení 1.9.2003
poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení 1.9.2003 - 2.2.2004
velkoobchod 1.9.2003 - 28.8.2009
specializovaný maloobchod 1.9.2003 - 28.8.2009
ubytovací služby 1.9.2003 - 28.8.2009
správa a údržba nemovitostí 1.9.2003 - 28.8.2009
realitní činnost 1.9.2003 - 28.8.2009

vedení firmy Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Statutární orgán Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva. 20.12.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 23.9.2005 - 20.12.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy člen představenstva. 8.8.2005 - 23.9.2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytišněné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 1.9.2003 - 8.8.2005
předseda představenstva MUDr. Stanislav Holobrada 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Adresa: Přemyslova 1034 , Dobříš 263 01
člen představenstva Petr Větrovský 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: 60 , Příbram 261 01
člen představenstva Petra Zelenková 30.8.2018
Vznik členství 10.7.2018
Adresa: třída Osvobození 363 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Dušan Strakula 22.11.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Brodská 91 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Helebrant 22.11.2018
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 25.10.2018
Adresa: Modřínová 1774 , Dobříš 263 01
Předseda představenstva MUDr. Bronislav Bečka 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 2.2.2005
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 2.2.2005
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
Člen představenstva Mgr. Zdeněk Zajíček 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 2.2.2005
Zánik funkce 2.2.2005
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
Člen představenstva Mgr. Roman Boček 1.9.2003 - 23.9.2005
Vznik členství 1.9.2003
Adresa: Přední 372 , Zvole 252 45
člen MUDr. Stanislava Pánová 23.9.2005 - 15.3.2007
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: U Cihelny 1104 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen Ing. Radek Lončák 23.9.2005 - 18.12.2007
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 24.10.2007
Adresa: Jarošova 12/41 , Litoměřice 412 01
předseda představenstva Mgr. Roman Boček 23.9.2005 - 30.1.2009
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 24.11.2008
Vznik funkce 16.9.2005
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: Přední 372 , Zvole 252 45
člen představenstva MUDr. Petr Chudáček 15.3.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Píškova 1961/42 , Praha 155 00
člen představenstva MUDr. Michal Bodnár 18.12.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 24.10.2007
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Riegrova 254 , Příbram 261 01
člen představenstva MUDr. Kateřina Pancová 30.1.2009 - 9.2.2010
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 1.11.2009
Adresa: Jarní 1330 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Mgr. Aleš Buriánek 30.1.2009 - 21.3.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 21.2.2011
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 21.2.2011
Adresa: Nevanova 1035/20 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. Jan Mach 30.1.2009 - 21.3.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 21.2.2011
Adresa: Hrudičkova 2105/3 , Praha 148 00
člen představenstva MUDr. Vladimír Lemon 9.2.2010 - 15.5.2013
Vznik členství 2.11.2009
Zánik členství 18.2.2013
Adresa: Čs. armády 1179 , Kladno 272 01
předseda představenstva Mgr. Robert Georgiev 21.3.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 21.2.2011
Vznik funkce 7.3.2011
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: U půjčovny 953/4 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Aleš Růžička 21.3.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 29.7.2013
Zánik funkce 29.7.2013
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
předseda představenstva Mgr. Aleš Růžička 15.5.2013 - 16.3.2014
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 29.7.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 29.7.2013
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
člen představenstva Josef Hodek 15.5.2013 - 10.4.2014
Vznik členství 18.2.2013
Zánik členství 18.11.2013
Vznik funkce 18.2.2013
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: U Ovčína 1641 , Dobříš 263 01
předseda představenstva Mgr. Aleš Růžička 16.3.2014 - 10.4.2014
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 29.7.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 29.7.2013
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
člen představenstva Robert Georgiev 15.5.2013 - 19.8.2014
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 24.3.2014
Vznik funkce 25.2.2013
Adresa: U půjčovny 953/4 , Praha 110 00
předseda představenstva MUDr. Ivan Šedivý 10.4.2014 - 21.12.2016
Vznik členství 29.7.2013
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 22.8.2013
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Jiráskovy sady 182 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Jiřina Humlová 10.4.2014 - 21.12.2016
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Kremnická 160 , Příbram 261 01
člen představenstva Aleš Růžička 19.8.2014 - 21.12.2016
Vznik členství 24.3.2014
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
člen představenstva MUDr. Michal Bodnár 21.12.2016 - 5.5.2017
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Riegrova 164 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Jiří Havelka 21.12.2016 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Přemyslova 1843 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Mgr. Jana Zdráhalová 21.12.2016 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00
Předseda představenstva MUDr. Michal Bodnár 5.5.2017 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 21.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Riegrova 164 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 20.12.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: 78 , Pec pod Sněžkou 542 21
místopředseda představenstva Mgr. Jana Zdráhalová 20.12.2017 - 1.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Zánik funkce 29.6.2018
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 2.5.2018 - 1.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Holečkova 781/131 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 1.8.2018 - 25.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: Holečkova 781/131 , Praha 150 00
člen představenstva Bc. Jiří Kužel 20.12.2017 - 30.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 9.7.2018
Adresa: 188 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Mgr. Jana Zdráhalová 1.8.2018 - 30.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 25.8.2018 - 30.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 9.7.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Zánik funkce 2.7.2018
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Mgr. Jana Zdráhalová 30.8.2018 - 22.11.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 15.10.2018
Vznik funkce 3.7.2018
Zánik funkce 15.10.2018
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00

Dozorčí rada Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Daniel Viduna 23.3.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Akátová 362 , Braškov 273 51
člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Havelka 23.3.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: 160 , Trhové Dušníky 261 01
člen dozorčí rady MUDr. Marie Valášková 2.5.2018
Vznik členství 9.1.2018
Adresa: Ondrákova 85 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Hanek 30.8.2018
Vznik členství 17.7.2018
Adresa: Valentinská 56/11 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiřina Michalová 24.4.2019
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 26.10.2018
Adresa: Jasná 650 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Bc. Ludmila Nováčková 29.5.2019
Vznik členství 17.7.2018
Adresa: Bož. Němcové 251 , Příbram 261 01
Předseda dozorčí rady MUDr. Milan Cabrnoch 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 1.9.2004
Adresa: Karlovo náměstí 89 , Kolín 280 02
Místopředseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Šorm 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 1.9.2004
Adresa: Sídliště Lado 457 , Jílové u Prahy 254 01
Člen dozorčí rady Mgr. Josef Vacek 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Adresa: Pod Haldou 460 , Příbram 261 01
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Zánik funkce 1.9.2004
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
Člen dozorčí rady MUDr. Petr Chudáček 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Adresa: Píškova 1961/42 , Praha 155 00
Člen dozorčí rady Monika Boušková 1.9.2003 - 8.8.2005
Vznik členství 1.9.2003
Zánik členství 1.9.2004
Adresa: Polní 57 , Příbram 261 01
Jméno Ing. Ivan Fuksa 8.8.2005 - 1.10.2007
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 27.3.2007
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
předseda dozorčí rady MUDr. Milan Cabrnoch 8.8.2005 - 30.1.2009
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 24.11.2008
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: Karlovo náměstí 89 , Kolín 280 02
Jméno MUDr. Filip Prusík 8.8.2005 - 30.1.2009
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Fričova 1240 , Dobříš 263 01
Jméno Mgr. Josef Vacek 8.8.2005 - 30.1.2009
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Pod Haldou 460 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Doležal 1.10.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 13.8.2007
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Milínská 113 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Moravčíková 30.1.2009 - 14.7.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 21.4.2011
Adresa: Jana Zajíce 129 , Kutná Hora 284 01
předseda dozorčí rady PhDr. Marcel Chládek MBA 30.1.2009 - 15.5.2013
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 18.2.2013
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 18.2.2013
Adresa: nábř. T. G. Masaryka 1516 , Rakovník 269 01
člen dozorčí rady Ing. Marcel Hrabě 30.1.2009 - 15.5.2013
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 18.2.2013
Adresa: Petrohradská 3037 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Ing. Pavel Jetenský 14.7.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 26.4.2011
Zánik funkce 26.3.2013
Adresa: U Studánky 786 , Kostelec nad Černými lesy 281 63
Jméno Vladimíra Vaníková 8.8.2005 - 10.4.2014
Vznik členství 10.3.2005
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Brodská 105 , Příbram 261 01
Jméno MUDr. Martin Kopal 8.8.2005 - 10.4.2014
Vznik členství 10.3.2005
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Bubovická 130 , Březnice 262 72
člen dozorčí rady MVDr. Václav Beneš 30.1.2009 - 20.1.2016
Vznik členství 24.11.2008
Adresa: Horymírova 197 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Pavel Lebeda 15.5.2013 - 8.7.2016
Vznik členství 18.3.2012
Zánik členství 10.8.2015
Adresa: Hrnčířská 628 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Pavel Jetenský 15.5.2013 - 21.12.2016
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 26.3.2013
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: U Studánky 786 , Kostelec nad Černými lesy 281 63
člen dozorčí rady Michaela Dzamková 15.5.2013 - 21.12.2016
Vznik členství 18.2.2013
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Edvarda Beneše 381 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady MVDr. Václav Beneš 20.1.2016 - 21.12.2016
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Horymírova 197 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Stanislav Bartoníček 8.7.2016 - 21.12.2016
Vznik členství 10.8.2015
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Blatenská 179 , Březnice 262 72
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Havrančík 21.12.2016 - 5.5.2017
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Gen. Kholla 192 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Havelka DiS. 21.12.2016 - 23.3.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: 160 , Trhové Dušníky 261 01
člen dozorčí rady Ing. Jiřina Michalová 21.12.2016 - 23.3.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Jasná 650 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady JUDr. Daniel Viduna 21.12.2016 - 23.3.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Akátová 362 , Braškov 273 51
Předseda dozorčí rady Zdeněk Havrančík 5.5.2017 - 23.3.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 25.1.2017
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Gen. Kholla 192 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Zdeněk Havrančík 23.3.2018 - 2.5.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 8.1.2018
Adresa: Gen. Kholla 192 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Hanek 10.4.2014 - 30.8.2018
Vznik členství 17.7.2013
Zánik členství 16.7.2018
Adresa: Valentinská 56/11 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Olga Marešová 10.4.2014 - 30.8.2018
Vznik členství 17.7.2013
Zánik členství 16.7.2018
Adresa: Náměstí 65 , Březnice 262 72
předseda dozorčí rady Ing. Jiřina Michalová 23.3.2018 - 22.11.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 3.9.2018
Vznik funkce 13.12.2017
Zánik funkce 3.9.2018
Adresa: Jasná 650 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Jiřina Michalová 22.11.2018 - 15.1.2019
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Jasná 650 , Příbram 261 01
předseda představenstva Ing. Jiřina Michalová 15.1.2019 - 24.4.2019
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 26.10.2018
Adresa: Jasná 650 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Bc. Ludmila Nováčková 30.8.2018 - 29.5.2019
Vznik členství 17.7.2018
Adresa: třída Osvobození 371 , Příbram 261 01

Sbírka Listin Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8883/SL 77 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 20.7.2015 42
B 8883/SL 75 ostatní záp.z jed.rady Městský soud v Praze 9.6.2014 22.7.2014 27.8.2014 8
B 8883/SL 74 ostatní záp.z jed.rady Městský soud v Praze 24.3.2014 22.7.2014 27.8.2014 5
B 8883/SL 73 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 9.8.2014 36
B 8883/SL 72 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 18.11.2013 5.2.2014 16.4.2014 4
B 8883/SL 71 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 22.8.2013 5.2.2014 16.4.2014 4
B 8883/SL 70 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 29.7.2013 5.2.2014 16.4.2014 1
B 8883/SL 69 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 29.7.2013 5.2.2014 16.4.2014 6
B 8883/SL 68 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.10.2013 7.11.2013 36
B 8883/SL 67 ostatní rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 18.2.2013 10.5.2013 11.6.2013 3
B 8883/SL 66 posudek znalce č. 565/42/2012 Městský soud v Praze 14.9.2012 20.2.2013 13.3.2013 140
B 8883/SL 65 notářský zápis NZ 1232/2012 Městský soud v Praze 3.1.2013 29.1.2013 29.1.2013 6
B 8883/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.1.2013 14.1.2013 31
B 8883/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.11.2012 20.11.2012 32
B 8883/SL 62 ostatní ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.8.2011 31.10.2011 7
B 8883/SL 61 notářský zápis NZ 1005/2011 Městský soud v Praze 15.8.2011 31.10.2011 15
B 8883/SL 60 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.2.2011 5.4.2011 4
B 8883/SL 59 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 7.3.2011 5.4.2011 3
B 8883/SL 58 ostatní -rozh. jedin. akcio. Městský soud v Praze 21.2.2011 5.4.2011 1
B 8883/SL 57 ostatní -rozh. jedin. akcio. Městský soud v Praze 14.2.2011 5.4.2011 1
B 8883/SL 56 ostatní -zápis z jed. rady Městský soud v Praze 21.2.2011 5.4.2011 3
B 8883/SL 55 ostatní -zápis z jednání rady Městský soud v Praze 14.2.2011 5.4.2011 4
B 8883/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.10.2010 11.10.2010 30
B 8883/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 7.10.2010 32
B 8883/SL 52 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 22.1.2010 9.9.2010 2
B 8883/SL 51 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 28.1.2008 9.9.2010 3
B 8883/SL 49 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 22.1.2010 28.1.2010 2.3.2010 2
B 8883/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 8.12.2009 30
B 8883/SL 47 notářský zápis NZ 508/2009+ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.7.2009 19.10.2009 14
B 8883/SL 46 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 11.12.2008 24.2.2009 2
B 8883/SL 45 podpisové vzory +ČP 2x Městský soud v Praze 24.11.2008 24.2.2009 4
B 8883/SL 44 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.11.2008 24.2.2009 2
B 8883/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 27
B 8883/SL 42 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2008 23.5.2008 27.5.2008 2
B 8883/SL 40 ostatní, podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 7.11.2007 14.12.2007 2.1.2008 1
B 8883/SL 39 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.10.2007 14.12.2007 2.1.2008 1
B 8883/SL 38 notářský zápis -NZ415/07 Městský soud v Praze 6.8.2007 26.11.2007 7
B 8883/SL 37 notářský zápis NZ 415/2007 Městský soud v Praze 6.8.2007 22.10.2007 7
B 8883/SL 36 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 20.8.2007 13
B 8883/SL 35 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 20.8.2007 14
B 8883/SL 34 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 20.8.2007 16
B 8883/SL 33 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 20.8.2007 16
B 8883/SL 32 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 20.8.2007 18
B 8883/SL 30 notářský zápis nz 109/2007 Městský soud v Praze 13.7.2007 8.8.2007 14.8.2007 5
B 8883/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.7.2007 26.7.2007 31
B 8883/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 19.7.2006 31
B 8883/SL 26 posudek znalce č.138/05 Městský soud v Praze 31.8.2005 3.11.2005 281
B 8883/SL 25 posudek znalce č.689/690/691/692 Městský soud v Praze 14.9.2005 3.11.2005 52
B 8883/SL 24 ostatní -zápis č.13 rozhod.jed.akcioná Městský soud v Praze 19.9.2005 3.11.2005 11
B 8883/SL 23 ostatní -zápis č.12 z jednání VH Městský soud v Praze 24.8.2005 3.11.2005 10
B 8883/SL 22 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 16.9.2005 3.11.2005 1
B 8883/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.9.2005 3.11.2005 1
B 8883/SL 20 notářský zápis -NZ468/05 Městský soud v Praze 19.9.2005 3.11.2005 13
B 8883/SL 19 notářský zápis -NZ445/05 Městský soud v Praze 5.9.2005 3.11.2005 8
B 8883/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.10.2005 13.10.2005 33
B 8883/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.9.2005 14.9.2005 31
B 8883/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 148/2005 Městský soud v Praze 23.3.2005 3.8.2005 12.9.2005 25
B 8883/SL 13 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 2.2.2005 3.8.2005 12.9.2005 7
B 8883/SL 9 notářský zápis Nz 3/2004,N 15/2004 Městský soud v Praze 14.1.2004 1.12.2004 311
B 8883/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2003 25.11.2004 24
B 8883/SL 6 notářský zápis NZ 3/2004 Městský soud v Praze 14.1.2004 25.11.2004 302
B 8883/SL 5 posudek znalce č.95-1290/2003 + dodatek Městský soud v Praze 5.1.2004 25.11.2004 205
B 8883/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.7.2004 16.8.2004 55
B 8883/SL 3 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 2.3.2004 24
B 8883/SL 2 notářský zápis -NZ701/03 Městský soud v Praze 17.12.2003 2.3.2004 12
B 8883/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 282/2003 Městský soud v Praze 26.5.2003 13.11.2003 30
B 8883/SL 7 ostatní -sml. o upsání akcií Městský soud v Praze 30.1.2004 0
B 8883/SL 16 ostatní průběh a závěr voleb do DR Městský soud v Praze 14.3.2005 3.8.2005 0
B 8883/SL 15 ostatní zápis dozorční rady Městský soud v Praze 11.3.2005 3.8.2005 0
B 8883/SL 14 ostatní zápis volební komise Městský soud v Praze 10.3.2005 3.8.2005 0
B 8883/SL 11 ostatní -smlouva o vkladu Městský soud v Praze 14.12.2004 0
B 8883/SL 10 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 14.12.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27085031
Jméno Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 1.9.2003
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Živnosti a provozovny Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Podbrdská 269, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1006797971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1010942981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.5.2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1010942981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 23.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Podbrdská 269, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1006797971
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 6.6.2016

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1010942981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.5.2016

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Větrovský
Člen statutárního orgánu MUDr. Stanislav Holobrada
Člen statutárního orgánu Petra Zelenková
Člen statutárního orgánu Mgr. Dušan Strakula
Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Helebrant

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČO: 27085031
Firma: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Příbram
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.9.2003

Sídlo Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Sídlo: Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 261 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ústavní zdravotní péče
tracking image