Firma Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO 27256456


Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje (27256456) je Akciová společnost. Sídlí na adrese tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2005 a je stále aktivní. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na Justice.cz
Detailní informace o Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na rzp.cz

Výpis dat pro Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10019
IČO (identifikační číslo osoby) 27256456
Jméno Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.6.2005
Dne 6. května 2019 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál obchodní společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se zvyšuje výlučně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 11.300.000,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-tisíc korun českých), vydán ím 113 (slovy: Jedno-sto-třinácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu se nepřipouští. 2.Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 11.339.500,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-třicet-devět-tisíc-pět-set korun českých). Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun českých), tj. jmenovitá hodno ta všech nově vydávaných akcií činí 11.300.000,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-tisíc korun českých). Částka 39.500,- Kč (slovy: Třicet-devět-tisíc-pět-set korun českých) představuje emisní ážio nově vydaných akcií. 3.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 00. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem nemovit osti, přednostní právo se neuplatní. 4.Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sí dlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. 5.Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitosti stavební parcely č.parc. St. 1986/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 789 m2, jejíž součástí je stavba budova č.p. 577 objekt k bydlení, vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav, zapsá no v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na LV č. 18836 pro katastrální území a obec Mladá Boleslav. 7.Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 2 93 01, formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a předaného společnosti. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01. 8.Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 251 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 8769/039 ze dne 17.3.2019 soudního znalce Zdeňka Doláka, IČO: 113 06 092, se sídlem Boháčkova 630/2, 293 01 Mladá Boleslav, jmenované rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 28.5.1981, č.j.: K 197/80. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 11.339.500,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-třice t-devět-tisíc-pět-set korun českých). 9.Za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 113 (slovy: Jedno-sto-třináct) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun česk ých). 20.6.2019
Středočeský kraj podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 40 000 000,-- Kč (čtyřicet milionů korun českých), vydáním 400 (čtyř set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné p odobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 4. nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo společnosti Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 29301, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. 6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 35-3525450227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 5.9.2017
Dne 27.11.2007 uzavřela společnost Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje jako prodávající se společností Mělnická zdravotní, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 590, IČ: 279 58 639, jako kupujícím, smlouvu o pro deji části podniku, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího označené jako "Nemocnice s poliklinikou Mělník" se sídlem Mělník, Pražská 528, PSČ 276 01. 29.2.2008
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice s poliklinikou Mělník" umístěná na adrese Pražská 528, 276 01 Mělník. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.11.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Stře dočeského kraje IČ: 272 56 456, se sídlem třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019 (jako stranou prodávající) a Mělnická zdravotní, a.s., IČ: 279 58 639, se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12344 (jako stranou kupující). 31.1.2008
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 31.900.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis roh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost oblast ní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií j e vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.021,32 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů) na jednu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisova ných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní áži. Emisní ážio činí 6.800,- Kč (slovy: šest tisíc osm set korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 21,32 Kč (slovy: dvacet jedn a korun českých a třicet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Sdružení zdravotnických zařízení Ml adá Boleslav (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 31.906.8 00,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) . Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájem ci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 11.8.2006 - 11.9.2006
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 31.900.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis roh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost oblast ní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií j e vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.021,32 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů) na jednu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní áži. Emisní ážio činí 6.800,- Kč (slovy: šest tisíc osm set korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 21,32 Kč (slovy: dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Sdružení zdravotnických zařízení Ml adá Boleslav (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su upsaných akcií v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Bo leslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemc i předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 7.6.2006 - 11.8.2006
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 19.září 2005 ve formě notářského zápisu č. NZ 463/2005, N 601/2005 sepsaného notářem v Praze JUDr. Bohdanem Halladou takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 1.464.400.000,-- Kč (slovy : jedna miliarda čtyři sta šedesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou č ástku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 14.644 (slovy: čtrnácti tisíc šesti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budo u v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 14.644 (slovy: čtrnácti tisíc šesti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikacční číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá boleslav, třída Václava Klementa 147, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 1 5 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení zákldaního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocni ce Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno n a rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít pisemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.009,22 Kč (slovy: jedno sto tisíc devět korun českých a dvacet dva haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 135.000,- Kč (jedno sto třicet pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 9,22 Kč (slovy: devět korun českých a dvacet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniků, a to: a) podniků ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Mladá Boleslav (provozované jako příspěvková organizace Sdružení zdravotnických zřízení Mlad á Boleslav), se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit . Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změn ě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Mladá Boleslav Středočeským krajem. Vkl ad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předání m podniku. b) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Mělník, se sídlem Mělník, Pražská 528, PSČ 276 90. K podniku náleží věci, prá va a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemcí a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu zájemce sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2004 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice s poliklinikou Mělník Středočeským krajem . Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a př edáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem, a to: a) podnik Nemocnice Mladá Boleslav (provozované jako příspěvková organizace Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav) znaleckým posudkem č. 675 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnost i Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák,CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu zn alců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19.července, čj. Nc 4081/2005-19. Znalecký posudek stanovuje hodnot u nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Mladá Boleslav částkou 1.272.289.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát dva miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 12.722 ( slovy: dvanáct tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hod notou nepeněžitého vkladu ve výši 1.272.289.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát dva miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustano vení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku za emisní ážio. Emisní užil v tomto případě bude činit 89.000,-- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých), b) podnik Nemocnice s poliklinikou Mělník znaleckým posudlekm č. 683 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle us tanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (č.j. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zakrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, I Č 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7. září 2005, č.j. Nc 4113/2005-10. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Mělník částkou 192.246 .000,-- Kč slovy : (jedno sto devadesát dva miliónů dve stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 1.922 (slovy: jeden tisíc devět set dvacet dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slov: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 192.246.000,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát dva mili ónů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 46.000,-- Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovena znaleckými posudky, činí 1.464.535.000,00 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta šedesát čtyři miliónů pět set třicet pět tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků, tak jak výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 135.000,-- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 14.644 (slovy: čtrnáctisíc šest set čtyřicet čtyři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jmé no, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro jejich činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a  je v důležitém zájmu společnosti. 1.6.2006 - 11.8.2006

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Kapitál Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

zakladni jmění 1 549 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.6.2019
zakladni jmění 1 538 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2017 - 20.6.2019
zakladni jmění 1 498 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2006 - 5.9.2017
zakladni jmění 1 466 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.2006 - 11.9.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.6.2005 - 11.8.2006

Akcie Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 496 20.6.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 383 5.9.2017 - 20.6.2019
Hromadná akcie 1 498 300 000 Kč 1 21.11.2008 - 5.9.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 983 11.9.2006 - 21.11.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 664 11.8.2006 - 11.9.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 21.6.2005 - 11.8.2006

Sídlo Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Platnost údajů od - do
Adresa tř. Václava Klementa 147/23 , Mladá Boleslav 293 01 21.6.2005

Předmět podnikání Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Platnost údajů od - do
Poskytování zdravotních služeb 29.5.2015
Masérské, rekondiční a regenerační služby 29.5.2015
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 29.5.2015
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 29.5.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní 28.1.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.1.2010
zámečnictví, nástrojářství 28.1.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.6.2005
Hostinská činnost 21.6.2005
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 21.6.2005 - 28.1.2010
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 21.6.2005 - 28.1.2010
Velkoobchod 21.6.2005 - 28.1.2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 21.6.2005 - 28.1.2010
Zprostředkování obchodu a služeb 21.6.2005 - 28.1.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.6.2005 - 28.1.2010
Ubytovací služby 21.6.2005 - 28.1.2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.6.2005 - 28.1.2010
Reklamní činnost a marketing 21.6.2005 - 28.1.2010
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 21.6.2005 - 28.1.2010
Správa a údržba nemovitostí 21.6.2005 - 28.1.2010
Podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady 21.6.2005 - 28.1.2010
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 21.6.2005 - 28.1.2010
Technické činnosti v dopravě 21.6.2005 - 28.1.2010
Zámečnictví 21.6.2005 - 28.1.2010
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 21.6.2005 - 28.1.2010
Poskytování zdravotní péče v rozsahu o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková péče v areálu nemocnice: interní oddělení vč. JIP a příjmové ambulance, chirurgicko traumatologické oddělení vč. JIP, příjmové ambulance a dětské chirurgické stanice ambulantní péče v areálu nemocnice: ordinace praktického lékaře, sociální obvod, ordinace zubního lékaře, stomatologická pohotovost ambulantí péče v areálu Jiráskova ul. 1320 (poliklinika Modrá Hvězda), Mladá Boleslav: diabetologická ambulance 21.6.2005 - 29.5.2015

vedení firmy Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Statutární orgán Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva. 20.12.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 21.6.2005 - 20.12.2017
předseda představenstva JUDr. Ladislav Řípa 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Adresa: Třebízského 561/22 , Kosmonosy 293 06
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bouška 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Adresa: 17. listopadu 1163 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Ingrid Podroužková 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: 153 , Lipník 294 43
člen představenstva Ing. Martin Kouřil 20.12.2017
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Polní 320 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Jiří Müller 6.12.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Pod Oborou 953 , Kosmonosy 293 06
předseda představenstva MUDr. Raduan Nwelati 21.6.2005 - 27.7.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 15.5.2007
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: tř. Václava Klementa 819 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Řípa 21.6.2005 - 27.7.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: třída T. G. Masaryka 916 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva MUDr. Jaroslav Mitlener 27.7.2007 - 27.6.2008
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 15.5.2007
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Václav Řičář 21.6.2005 - 23.9.2008
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: Seniorů 1210 , Liberec 463 11
předseda představenstva JUDr. Ladislav Řípa 27.7.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 24.11.2008
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: třída T. G. Masaryka 916 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Adolf Beznoska 27.6.2008 - 2.2.2009
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: 101 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Pavel Francírek 27.6.2008 - 2.2.2009
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Žižkova 472/4 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Jaroslava Zemanová 27.6.2008 - 2.2.2009
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: 63 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen představenstva Ing. Marek Džuvarovský 23.9.2008 - 2.2.2009
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: 76 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva MUDr. Kateřina Pancová 2.2.2009 - 28.1.2010
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 1.11.2009
Adresa: Jarní 1330 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Mgr. Aleš Buriánek 2.2.2009 - 22.3.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 21.2.2011
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 21.2.2011
Adresa: Nevanova 1035/20 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. Jan Mach 2.2.2009 - 22.3.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 21.2.2011
Adresa: Hrudičkova 2105/3 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Jan Cihlář 2.2.2009 - 11.7.2013
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 18.2.2013
Zánik funkce 18.2.2013
Adresa: Jana Palacha 156 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva MUDr. Stanislav Holobrada 2.2.2009 - 11.7.2013
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 7.12.2012
Zánik funkce 7.12.2012
Adresa: Přemyslova 1034 , Dobříš 263 01
člen představenstva MUDr. Vladimír Lemon 28.1.2010 - 11.7.2013
Vznik členství 2.11.2009
Zánik členství 18.2.2013
Zánik funkce 18.2.2013
Adresa: Čs. armády 1179 , Kladno 272 01
předseda představenstva Mgr. Robert Georgiev 22.3.2011 - 11.7.2013
Vznik členství 21.2.2011
Vznik funkce 7.3.2011
Adresa: U půjčovny 953/4 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Aleš Růžička 22.3.2011 - 14.3.2014
Vznik členství 21.2.2011
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
předseda Josef Hodek 11.7.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 18.2.2013
Zánik členství 18.11.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: U Ovčína 1641 , Dobříš 263 01
člen Robert Georgiev 11.7.2013 - 29.5.2015
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: U půjčovny 953/4 , Praha 110 00
předseda představenstva Luděk Kramář 15.3.2014 - 29.5.2015
Vznik členství 18.11.2013
Vznik funkce 20.11.2013
Adresa: Šrámkova 112 , Liberec 460 10
člen představenstva Mgr. Aleš Růžička 14.3.2014 - 21.12.2016
Vznik členství 21.2.2011
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36 , Praha 181 00
předseda představenstva MUDr. Luděk Kramář 29.5.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 20.11.2013
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Šrámkova 112 , Liberec 460 10
člen představenstva Ing. Jiří Pubrdle 29.5.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 9.6.2014
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: U zámeckého parku 221/5 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Jiří Bouška 21.12.2016 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: 17. listopadu 1163 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva MUDr. Raduan Nwelati 21.12.2016 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: tř. Václava Klementa 819 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Řípa 21.12.2016 - 20.12.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Třebízského 561/22 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 20.12.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: 78 , Pec pod Sněžkou 542 21
člen představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 2.5.2018 - 25.8.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Holečkova 781/131 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský 25.8.2018 - 13.9.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 9.7.2018
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo 9.10.2018 - 6.12.2018
Vznik členství 4.9.2018
Zánik členství 15.10.2018
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71

Dozorčí rada Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Bc. Jitka Laubeová 13.3.2017
Vznik členství 15.2.2017
Adresa: 90 , Rokytá 295 01
člen dozorčí rady MUDr. Radek Langer 13.3.2017
Vznik členství 15.2.2017
Adresa: Západní 489 , Bradlec 293 06
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Karger 22.2.2018
Vznik členství 12.12.2017
Adresa: Svojsíkova 1454 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Ivona Fajčíková 6.12.2018
Vznik členství 24.9.2018
Adresa: 17. listopadu 1192 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady MUDr. Raduan Nwelati 6.12.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: tř. Václava Klementa 819 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Haspeklo 14.5.2019
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 31.10.2018
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71
předseda dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jana Sedláčková 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 21.9.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 21.9.2006
Adresa: Jana Palacha 1029 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Nováček 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 21.9.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 21.9.2006
Adresa: Sadová 1010 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Miroslav Olšák 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jaroslav Král 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Mgr. Svatopluk Kvaizar 21.6.2005 - 10.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Kalefova 338/10 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Mudr. Jaroslav Mitlener 10.1.2007 - 19.1.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 20.12.2006
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Miroslav Olšák 10.1.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jaroslav Král 10.1.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Mgr. Svatopluk Kvaizar 10.1.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.11.2008
Adresa: Kalefova 338/10 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady MUDr. Raduan Nwelati 27.7.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 24.11.2008
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 24.11.2008
Adresa: tř. Václava Klementa 819 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Robin Povšík 2.2.2009 - 16.6.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 16.12.2008
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: Jičínská 1132 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Miloš Petera 2.2.2009 - 16.6.2011
Vznik členství 24.11.2008
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Moravčíková 2.2.2009 - 16.6.2011
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: Jana Zajíce 129 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Jana Sedláčková 10.1.2007 - 3.2.2012
Vznik členství 25.10.2006
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Jana Palacha 1029 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady MUDr. Radek Langer 10.1.2007 - 3.2.2012
Vznik členství 25.10.2006
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Havlíčkova 93/12 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jitka Lauberová 3.2.2012 - 12.3.2012
Vznik členství 21.12.2011
Adresa: 3 , Rokytá 295 01
člen dozorčí rady PaedDr. Milan Němec 2.2.2009 - 29.5.2015
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Akátová 3527 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Ing. Dagmar Mocová 9.12.2011 - 14.7.2015
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Na Úvoze 1265 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Petera 16.6.2011 - 18.9.2015
Vznik členství 24.11.2008
Vznik funkce 5.5.2011
Adresa: Poděbradská 1760/12 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Jiřina Fialová 16.6.2011 - 21.12.2016
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: 187 , Vraňany 277 07
člen dozorčí rady Přemysl Sezemský 29.5.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Jana Palacha 1093 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Ingrid Podroužková 14.7.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 19.12.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: 153 , Lipník 294 43
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Petera 18.9.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 24.11.2008
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 5.5.2011
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Kaprová 2539 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady MUDr. Radek Langer 3.2.2012 - 13.3.2017
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 20.12.2016
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: Západní 489 , Bradlec 293 06
člen dozorčí rady Jitka Laubeová 12.3.2012 - 13.3.2017
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 20.12.2016
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: 3 , Rokytá 295 01
člen dozorčí rady Jaroslav Král 21.12.2016 - 13.3.2017
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Ing. Jiří Haspeklo 21.12.2016 - 22.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Mgr. Karel Horčička 21.12.2016 - 22.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Havlíčkova 880 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Mgr. Jan Plachý MBA 21.12.2016 - 22.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Chudopleská 440 , Bradlec 293 06
předseda dozorčí rady Jaroslav Král 13.3.2017 - 22.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 11.12.2017
Vznik funkce 25.1.2017
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Jaroslav Král 22.2.2018 - 10.8.2018
Vznik členství 19.12.2017
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Robin Povšík 22.2.2018 - 13.9.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Šmilovského 1461 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Haspeklo 22.2.2018 - 9.10.2018
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 3.9.2018
Vznik funkce 20.12.2017
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Ing. Jiří Haspeklo 6.12.2018 - 14.5.2019
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71

Sbírka Listin Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10019/SL 67 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.10.2015 16.10.2015 20
B 10019/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2014 3.4.2015 5.6.2015 2
B 10019/SL 64 ostatní zápis z jednání rady Městský soud v Praze 9.6.2014 3.4.2015 5.6.2015 4
B 10019/SL 63 notářský zápis [NZ 1410/2014] Městský soud v Praze 14.8.2014 3.4.2015 8.4.2015 23
B 10019/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora + zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2013 17.10.2014 11.11.2014 33
B 10019/SL 61 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 20.11.2013 12.2.2014 20.3.2014 1
B 10019/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.11.2013 12.2.2014 20.3.2014 2
B 10019/SL 59 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 23.12.2013 8.1.2014 26
B 10019/SL 58 notářský zápis NZ 1113/2013 Městský soud v Praze 26.11.2013 23.12.2013 8.1.2014 4
B 10019/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.11.2013 13.11.2013 30
B 10019/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2012 18.12.2012 30
B 10019/SL 55 ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.8.2011 25.10.2011 31.10.2011 7
B 10019/SL 54 notářský zápis NZ 1005/2011+návrh ovl.sml. Městský soud v Praze 15.8.2011 25.10.2011 31.10.2011 15
B 10019/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.10.2011 18.10.2011 29
B 10019/SL 52 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.8.2011 24.8.2011 31
B 10019/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2011 18.7.2011 35
B 10019/SL 50 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 7.3.2010 23.3.2011 2
B 10019/SL 49 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 21.2.2011 23.3.2011 1
B 10019/SL 48 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 14.2.2011 23.3.2011 1
B 10019/SL 47 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.2.2011 23.3.2011 4
B 10019/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.11.2009 28.1.2010 2
B 10019/SL 45 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.10.2009 28.1.2010 2
B 10019/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.12.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.11.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR/předst./ Městský soud v Praze 16.12.2008 10.2.2009 3
B 10019/SL 38 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.11.2008 10.2.2009 2
B 10019/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.10.2008 37
B 10019/SL 36 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 20.8.2008 16.9.2008 25.9.2008 3
B 10019/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2008 21.7.2008 31.7.2008 27
B 10019/SL 34 notářský zápis NZ 53/2008 Městský soud v Praze 13.5.2008 16.6.2008 17.6.2008 4
B 10019/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.5.2008 16.6.2008 17.6.2008 3
B 10019/SL 32 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2008 16.6.2008 17.6.2008 1
B 10019/SL 31 ostatní -sml.o prodeji č.podniku-návrh Městský soud v Praze 27.11.2007 7.2.2008 13
B 10019/SL 29 notářský zápis NZ 530/2007 Městský soud v Praze 24.10.2007 30.1.2008 31.1.2008 9
B 10019/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2007 5.9.2007 1
B 10019/SL 27 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2007 5.9.2007 1
B 10019/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.7.2007 5.9.2007 5.9.2007 27
B 10019/SL 25 účetní závěrka -VZaZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 5.9.2007 2
B 10019/SL 24 účetní závěrka -rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 5.9.2007 4
B 10019/SL 23 účetní závěrka r.2006-příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 1.8.2007 1
B 10019/SL 22 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 1.8.2007 2
B 10019/SL 21 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 1.8.2007 4
B 10019/SL 19 ostatní -zápis č.10 z jedání VH Městský soud v Praze 30.6.2006 8.3.2007 3
B 10019/SL 17 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.11.2006 13.11.2006 17
B 10019/SL 16 posudek znalce č.675+dodatek Městský soud v Praze 14.9.2005 14.8.2006 0
B 10019/SL 15 posudek znalce č.683+dodatek Městský soud v Praze 14.9.2005 14.8.2006 0
B 10019/SL 14 ostatní -zápis č.1rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.9.2005 14.8.2006 0
B 10019/SL 13 notářský zápis -NZ471/05+opr.doložka Městský soud v Praze 19.9.2005 14.8.2006 0
B 10019/SL 12 notářský zápis -NZ466/05 Městský soud v Praze 19.9.2005 14.8.2006 0
B 10019/SL 9 ostatní -smlouva o vkladu podniku+př. Městský soud v Praze 20.9.2005 7.8.2006 0
B 10019/SL 7 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 7.8.2006 0
B 10019/SL 11 ostatní -smlouva o vkladu podniku+příl Městský soud v Praze 20.9.2005 7.8.2006 0
B 10019/SL 10 účetní závěrka k 30.6.2005 Městský soud v Praze 30.6.2005 7.8.2006 0
B 10019/SL 6 ostatní -návrh sml.o vkl.pod./bez data Městský soud v Praze 7.9.2005 12.9.2005 0
B 10019/SL 5 ostatní -smlouva o nájmu podniku Městský soud v Praze 28.6.2005 29.6.2005 14.7.2005 0
B 10019/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 144/2005 Městský soud v Praze 23.3.2005 23.6.2005 0
B 10019/SL 3 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.3.2005 23.6.2005 0
B 10019/SL 2 ostatní záp. ze zased. předst. Městský soud v Praze 4.4.2005 23.6.2005 0
B 10019/SL 30 notářský zápis NZ 530/2007 Městský soud v Praze 24.10.2007 30.1.2008 0
B 10019/SL 20 ostatní -výsledky voleb čl. DR Městský soud v Praze 30.10.2006 0
B 10019/SL 18 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 7.11.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO (identifikační číslo) 27256456
Jméno Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 21.6.2005
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 9

Sídlo Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Živnosti a provozovny Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1001185935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1001185935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2005
Provozovna č. 2
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Palackého 268/21, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.7.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1001185935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2005

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1001185935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 20.9.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Palackého 150 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1001185943
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 3
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 268/21, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185960
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Havlíčkova 1308, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185978
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 6
Provozovna Boženy Němcové 604/7, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185986
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 16.6.2008

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 268/21, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.7.2005

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého 150 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1001185943
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.7.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1001185935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2005

Živnost č. 7 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2007

Živnost č. 8 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Turnovská 500, Mnichovo Hradiště 295 01
Identifikační číslo provozovny 1011844711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Gellnerova 565/2, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1003520839
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2007
Provozovna č. 3
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2007

Živnost č. 9 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Gellnerova 565/2, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1003520839
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2013
Provozovna č. 2
Provozovna tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1001185951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2013

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Mimoškolní výchova a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Bouška
Člen statutárního orgánu JUDr. Ladislav Řípa
Člen statutárního orgánu Ing. Ingrid Podroužková
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kouřil
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Müller

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO: 27256456
Firma: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Mladá Boleslav
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 21.6.2005

Sídlo Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Sídlo: tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav 293 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Zubní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image