Menu Zavřít

FIRMA O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

O2 Czech Republic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

O2 Czech Republic a.s. (60193336) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za Brumlovkou 266/2, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. O2 Czech Republic a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o O2 Czech Republic a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro O2 Czech Republic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

Soud: Městský soud v Praze 1. 1. 1994
Spisová značka: B 2322
IČO (identifikační číslo osoby): 60193336
Jméno: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Zapsána dne: 1.1.1994
Na společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČO: 60193336, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění společnosti CETIN Servis s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 19548605, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 388259, jako společnosti zanikající, a to na základě projektu fúze ze dne 17.4.2024. To vše s rozhodným dnem fúze 1.1.2024. 1.6.2024
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti O2 Family, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 242 15 554, to dle projektu fúze sloučením ze dne 19.10.2022. 1.1.2023
Valná hromada společnosti přijala dne 26.1.2022 formou per rollam toto usnesení: Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (A) společnost PPF Telco B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 65167902 (Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, (B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž v případě společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie; (C) společnosti bylo předloženo (i) zdůvodnění navrhovaného protiplnění vypracované Hlavním akcionářem dne 18. listopadu 2021 (následně doplněné dne 25. listopadu 2021) a (ii) pravomocný souhlas České národní banky k přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 a § 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D) osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1834 (Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, a (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: (1) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. k akciím společnosti o jmenovité hodnotě po 10 Kč (slovy: deset korun českých); dále jen Akcie) na Hlavního akcionáře, (2) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 270 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých) za každou Akcii, a (3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů (Den zápisu), a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 ve spojení s § 382 odst. 2 zákona o obchodních korporacích určuje, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 (dvou) měsíců ode Dne zápisu; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, Den zápisu a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 28.1.2022 - 1.3.2022
Společnost nabyla od společnosti eKasa s.r.o., IČO: 05089131, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, závod, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 18.11.2020, přičemž dnem nabytí závodu společností dle uvedené smlouvy je 1.12.2020. 15.12.2020
Valná hromada přijala dne 2.7.2020 formou per rollam následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), tj. z 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) na 3 008 821 570,- Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých). Toto snížení základního kapitálu společnosti se uskuteční za následujících okolností: - Důvod a účel snížení základního kapitálu Svým usnesením ze dne 8. 12. 2015 (dále jen Usnesení 2015) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou strukturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají. Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen Rušené akcie). Odkupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hranici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala. - Způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých). - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. - Zvláštní ustanovení základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Představenstvo společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), kterými je společnost povinna se řídit. Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory bez zbytečného odkladu: (i) datum zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (ii) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; (iii) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň dva týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií." 6.7.2020 - 27.11.2020
Společnost převedla na společnost Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, část závodu označenou jako FIBER, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.10.2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 12. 2017. 10.1.2018
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Aplikační podpora, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. 1.5.2017
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Standardní zákaznická řešení, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. 1.5.2017
Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlouvy je 1. 6. 2016. 9.6.2016
Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlouvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016. 21.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.6.2015 - 1.7.2022
Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění společnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015. 1.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.3.2014 - 1.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.3.2014 - 1.7.2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 11.2.2014 - 26.3.2014
Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií. 1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých). 4.5. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 21.5.2013 - 15.11.2013
Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 1.7.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem ?Vztahy s investory?) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. 2.5.2012 - 2.5.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory") bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. 2.5.2012 - 14.11.2012
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti Informační linky, a.s. 16.1.2012
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 15.2.2011
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. 15.2.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p. 15.2.2011
Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na ni jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2006
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti. 6.10.2003 - 23.8.2010
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva 6.11.2002 - 6.10.2003
23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsou akcie kmenové. 13.12.1996 - 11.2.1998
K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštními právy, je třeba předchozího souhlasu představenstva 13.12.1996 - 6.11.2002
Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel. 13.12.1996 - 23.8.2010
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva André Käser a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.4.1996 - 2.9.1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.3.1996 - 18.4.1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a Pedro J.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 8.9.1995 - 18.3.1996
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění bylo zcela splaceno. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění - platnost je od 8. září 1995. 8.9.1995 - 15.2.2011
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484 Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové. 27.3.1995 - 18.4.1996
l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie se zvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b. zák.č. 92/9l Sb. 27.3.1995 - 11.2.1998
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice 1.1.1994 - 1.1.1994
Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod 1.1.1994 - 27.3.1995
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. 1.1.1994 - 27.3.1995
Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 1.1.1994 - 27.3.1995
Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové 1.1.1994 - 27.3.1995
Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994 - 15.2.2011
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 15.2.2011
Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč (slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíc korun českých). 1.1.1994 - 8.9.1995
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p. 1.1.1994 - 15.2.2011
Organizační složky - odštěpné závody:   Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z. Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2, Ostrava - Zábřeh 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5 1.1.1994 - 28.7.1995
Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku: 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4. 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994

Kapitál O2 Czech Republic a.s.

Základní kapitál 3 010 000 000 Kč
Splaceno 100;00 %
Platnost od - do 1.6.2024
Základní kapitál 3 008 821 570 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.7.2022  - 1.6.2024
Základní kapitál 3 008 821 570 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 27.11.2020  - 1.7.2022
Základní kapitál 3 102 200 670 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.6.2015  - 27.11.2020
Základní kapitál 27 461 384 874 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 15.11.2013  - 1.6.2015
Základní kapitál 28 021 821 300 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 14.11.2012  - 15.11.2013
Základní kapitál 32 208 990 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1995  - 14.11.2012

Akcie O2 Czech Republic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na jméno 10 Kč 301 000 000 1.6.2024
akcie na jméno 10 Kč 300 882 157 1.7.2022  - 1.6.2024
kmenové akcie na jméno 10 Kč 300 882 147 27.11.2020  - 1.7.2022
kmenové akcie na jméno 10 Kč 310 220 057 1.6.2015  - 27.11.2020
kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 1.6.2015  - 1.7.2022
kmenové akcie na jméno 87 Kč 315 648 092 15.11.2013  - 1.6.2015
kmenové akcie na jméno 870 Kč 1 14.11.2012  - 1.6.2015
kmenové akcie na jméno 87 Kč 322 089 890 14.11.2012  - 15.11.2013
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 13.9.2010  - 14.11.2012
kmenové akcie na jméno 100 Kč 322 089 890 13.9.2010  - 14.11.2012
akcie na jméno 1 000 Kč 1 23.8.2010  - 13.9.2010
akcie na majitele 100 Kč 322 089 890 12.9.2001  - 13.9.2010
akcie na majitele 100 Kč 235 125 640 11.2.1998  - 12.9.2001
akcie na jméno 100 Kč 86 964 250 11.2.1998  - 12.9.2001
akcie na jméno 1 000 Kč 1 11.2.1998  - 23.8.2010
akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 564 8.9.1995  - 11.2.1998
akcie na jméno 1 000 Kč 8 696 426 8.9.1995  - 11.2.1998
akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 564 27.3.1995  - 8.9.1995
akcie na jméno 1 000 Kč 1 27.3.1995  - 8.9.1995
akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 565 1.1.1994  - 27.3.1995

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Za Brumlovkou 266/2, Praha 14000, Česká republika 1.8.2007
Adresa: Olšanská 55/5, Praha 13000, Česká republika 19.12.2001 - 1.8.2007
Adresa: Olšanská 55/5, Praha 13000, Česká republika 11.2.1998 - 19.12.2001
Adresa: Olšanská 55/5, Praha 13000, Česká republika 1.1.1994 - 11.2.1998

Předmět podnikání O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce realitní činnost, správa a údržba nemovitostí reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků projektování elektrických zařízení opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel zprostředkování obchodu a služeb činnost informačních a zpravodajských kanceláří služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 1.7.2022
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.1.2015
poskytování platebních služeb malého rozsahu 13.7.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2010
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání 22.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.8.2010
Výkon zeměměřických činností 16.8.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 16.8.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010 - 1.7.2022
Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná) 1.7.2006
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 25.8.2004 - 16.8.2010
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky 25.8.2004 - 1.7.2006
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. 10.12.2003 - 25.8.2004
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. 6.10.2003 - 10.12.2003
v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb. 6.11.2002 - 6.10.2003
V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky. 6.11.2002 - 6.10.2003
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení 6.11.2002 - 16.8.2010
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2001 - 6.11.2002
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.12.2001 - 16.8.2010
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.12.2001 - 16.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.12.2001 - 25.8.2004
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 19.12.2001 - 2.6.2008
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.12.2001 - 16.8.2010
Skladování zboží a manipulace s nákladem 19.12.2001 - 16.8.2010
Realitní činnost 19.12.2001 - 16.8.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.12.2001 - 16.8.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.12.2001 - 16.8.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.12.2001 - 16.8.2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 19.12.2001 - 2.6.2008
Technické činnosti v dopravě 19.12.2001 - 2.6.2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 19.12.2001 - 2.6.2008
Přípravné práce pro stavby 19.12.2001 - 16.8.2010
velkoobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
specializovaný maloobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
kopírovací práce 19.12.2001 - 16.8.2010
reklamní činnost a marketing 19.12.2001 - 16.8.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 19.12.2001 - 16.8.2010
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací 19.12.2001 - 16.8.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
zprostředkování služeb 19.12.2001 - 16.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 19.12.2001
zprostředkování obchodu 19.12.2001 - 16.8.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 19.12.2001 - 16.8.2010
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
výroba elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 5.10.2000 - 19.12.2001
vedení účetnictví 5.10.2000 - 19.12.2001
opravy silničních vozidel 5.10.2000 - 2.6.2008
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě. 6.12.1999 - 6.11.2002
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 5.5.1999 - 6.12.1999
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. 5.5.1999 - 16.8.2010
rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 5.5.1999 - 2.6.2008
Silniční motorová doprava nákladní 12.2.1998 - 2.6.2008
Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. 11.2.1998 - 6.11.2002
Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. 11.2.1998 - 6.11.2002
Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací. 11.2.1998 - 6.11.2002
Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy. 11.2.1998 - 6.11.2002
Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. 11.2.1998 - 6.11.2002
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu 11.2.1998 - 19.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 11.2.1998 - 19.12.2001
projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí 11.2.1998 - 19.12.2001
Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 11.2.1998 - 5.5.1999
Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb."). 11.2.1998 - 19.12.2001
Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 11.2.1998 - 5.5.1999
Nákladní vnitrostátní doprava. 11.2.1998 - 12.2.1998
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 11.2.1998 - 5.10.2000
Výkon zeměměřičských činností. 11.2.1998 - 16.8.2010
Silniční motorová doprava osobní. 11.2.1998 - 2.6.2008
Výroba, opravy a montáž měřidel. 11.2.1998 - 16.8.2010
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 19.12.2001
montáž a opravy měřící a regulační techniky 13.12.1996 - 11.2.1998
16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb. 13.12.1996 - 11.2.1998
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 19.12.2001
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 13.12.1996
Ubytovací služby 13.12.1996 - 1.7.2006
Projektová činnost ve výstavbě 13.12.1996
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 13.12.1996 - 16.8.2010
Nástrojářství 13.12.1996 - 1.7.2006
kovoobráběčství 13.12.1996 - 1.7.2006
Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 13.12.1996
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 13.12.1996
projektování, dodávka montáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 11.2.1998
silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní 2.9.1996 - 11.2.1998
školící činnost 2.9.1996 - 19.12.2001
projektování, dodávka monáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 2.9.1996
poskytování telekomunikačních služeb 2.9.1996 - 1.7.2006
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 8.9.1995 - 13.12.1996
4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení, 8.9.1995 - 11.2.1998
c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. 8.9.1995 - 11.2.1998
6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN. 8.9.1995 - 11.2.1998
7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. 8.9.1995 - 11.2.1998
8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. 8.9.1995 - 11.2.1998
9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. 8.9.1995 - 11.2.1998
10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací. 8.9.1995 - 11.2.1998
11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy. 8.9.1995 - 11.2.1998
12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS. 8.9.1995 - 11.2.1998
b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 8.9.1995 - 11.2.1998
13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. 8.9.1995 - 11.2.1998
14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. 8.9.1995 - 11.2.1998
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. 8.9.1995 - 11.2.1998
konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb 8.9.1995 - 19.12.2001
vydavatelství 8.9.1995 - 19.12.2001
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 8.9.1995 - 11.2.1998
15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony. 8.9.1995 - 11.2.1998
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. 8.9.1995 - 19.12.2001
získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb 8.9.1995 - 16.8.2010
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 27.3.1995 - 13.12.1996
silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní. 27.3.1995 - 2.9.1996
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům. 1.1.1994 - 8.9.1995
2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů. 1.1.1994 - 8.9.1995
3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě. 1.1.1994 - 8.9.1995
4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat. 1.1.1994 - 8.9.1995
5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť. 1.1.1994 - 8.9.1995
Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění: 1.1.1994 - 8.9.1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h) 1.1.1994 - 8.9.1995
zřizování poplašných zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna 1.1.1994 - 13.12.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 13.12.1996
stavitel 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
výroba nástrojů 1.1.1994 - 13.12.1996
kovoobrábění 1.1.1994 - 13.12.1996
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod) 1.1.1994 - 27.3.1995
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu 1.1.1994 - 8.9.1995
montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb. 1.1.1994 - 8.9.1995
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 5.10.2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1994 - 5.10.2000
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 5.10.2000
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství 1.1.1994 - 19.12.2001
skladovací služby 1.1.1994 - 19.12.2001
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb 1.1.1994 - 19.12.2001
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 19.12.2001
poskytování software 1.1.1994 - 19.12.2001
činnost ekonomických a organizačních poradců 1.1.1994 - 19.12.2001
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 1.1.1994 - 19.12.2001
organizační zajištění školení, kursů a seminářů 1.1.1994 - 19.12.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 19.12.2001
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 5.10.2000
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 19.12.2001
provozování garáží a odstavných ploch 1.1.1994 - 19.12.2001
provoz autoumývárny 1.1.1994 - 19.12.2001
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 5.5.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 11.2.1998
reprografické práce 1.1.1994 - 19.12.2001
reklamní a propagační činnost 1.1.1994 - 19.12.2001
ozvučení společenských a kulturních akcí 1.1.1994 - 19.12.2001
6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení. 1.1.1994 - 8.9.1995
7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS. 1.1.1994 - 8.9.1995
8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti. 1.1.1994 - 8.9.1995
montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.1.1994 - 13.12.1996
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
provoz malé vodní elektrárny 1.1.1994 - 2.9.1996
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 16.8.2010
hostinská činnost 1.1.1994 - 1.7.2006
zámečnictví 1.1.1994 - 1.7.2006
kovářství 1.1.1994 - 1.7.2006
truhlářství 1.1.1994 - 1.7.2006
opravy karosérií 1.1.1994 - 2.6.2008
provoz sauny a kuželny 1.1.1994 - 1.7.2006

Vedení firmy O2 Czech Republic a.s.

Statutární orgán O2 Czech Republic a.s.

předseda představenstva Ing. Jindřich Fremuth
Ve funkci od 6.2.2023
Adresa U Vojanky 1309/1a, 15000 Praha
člen představenstva Mgr. Václav Zakouřil
Ve funkci od 19.4.2023
Adresa Urešova 1384/8, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jan Bechyně
Ve funkci od 12.3.2024
Adresa Řehníkova 2102, 25301 Hostivice
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kouřil
Ve funkci od 23.1.2020 do 12.3.2024
Adresa Perlitová 1834/29, 14000 Praha
člen představenstva Mgr. Václav Zakouřil
Ve funkci od 27.3.2018 do 19.4.2023
Adresa Urešova 1384/8, 14800 Praha
Předseda představenstva Ing. Jindřich Fremuth
Ve funkci od 7.2.2018 do 6.2.2023
Adresa U Vojanky 1309/1a, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Tomáš Kouřil
Ve funkci od 1.1.2020 do 23.1.2020
Adresa Perlitová 1834/29, 14000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kouřil
Ve funkci od 7.11.2016 do 1.1.2020
Adresa Perlitová 1834/29, 14000 Praha
člen představenstva Mgr. Jiří Hrabovský
Ve funkci od 23.6.2015 do 27.3.2018
Adresa Jankovcova 1587/8c, 17000 Praha
člen představenstva Ing. Jindřich Fremuth
Ve funkci od 18.1.2018 do 7.2.2018
Adresa U Vojanky 1309/1a, 15000 Praha
předseda představenstva Ing. Tomáš Budník
Ve funkci od 15.1.2015 do 18.1.2018
Adresa Brabcova 1159/2, 14700 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kouřil
Ve funkci od 15.1.2015 do 7.11.2016
Adresa Nad Ryšánkou 2038/11, 14700 Praha
člen představenstva Ing. Petr Slováček
Ve funkci od 17.4.2014 do 1.6.2015
Adresa K Potokům 205, 25203 Řitka
člen představenstva Ing. Martin Vlček
Ve funkci od 4.7.2014 do 1.6.2015
Adresa Korunní 962/85, 13000 Praha
člen představenstva Michal Frankl
Ve funkci od 11.2.2014 do 1.6.2015
Adresa Na břehu 260/1, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Tomáš Kouřil
Ve funkci od 6.1.2015 do 15.1.2015
Adresa Nad Ryšánkou 2038/11, 14700 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Budník
Ve funkci od 4.7.2014 do 15.1.2015
Adresa Brabcova 1159/2, 14700 Praha
předseda představenstva Luis Antonio Malvido
Ve funkci od 26.3.2010 do 6.1.2015
Adresa , Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215
místopředseda představenstva Ing. Martin Vlček
Ve funkci od 17.4.2014 do 4.7.2014
Adresa Korunní 962/85, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Martin Bek
Ve funkci od 11.2.2014 do 4.7.2014
Adresa Pod Parukářkou 2762/2, 13000 Praha
1. místopředseda představenstva Ing. Martin Vlček
Ve funkci od 11.2.2014 do 17.4.2014
Adresa Korunní 962/85, 13000 Praha
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček
Ve funkci od 1.7.2013 do 17.4.2014
Adresa K Potokům 205, 25203 Řitka
člen představenstva Jakub Chytil
Ve funkci od 13.2.2014 do 13.2.2014
Adresa Pod Slovany 2041/5, 12800 Praha
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo
Ve funkci od 13.2.2014 do 13.2.2014
Adresa Hrebendova 7177/21, Bratislava
1. místopředseda představenstva David Melcon Sanchez-Friera
Ve funkci od 13.2.2014 do 13.2.2014
Adresa , Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
člen představenstva Ing. Michal Frankl
Ve funkci od 11.2.2014 do 11.2.2014
Adresa Na břehu 260/1, 19000 Praha
1. místopředseda představenstva David Melcon Sanchez-Friera
Ve funkci od 10.9.2012 do 11.2.2014
Adresa , Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo
Ve funkci od 15.3.2012 do 11.2.2014
Adresa Hrebendova 7177/21, Bratislava
člen představenstva Ing. Martin Bek
Ve funkci od 13.7.2011 do 11.2.2014
Adresa Pod Parukářkou 2762/2, 13000 Praha
člen představenstva František Schneider
Ve funkci od 2.12.2010 do 21.1.2014
Adresa Panská 988, 25229 Karlík
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček
Ve funkci od 5.1.2011 do 1.7.2013
Adresa K Potokům 205, 25203 Řitka
člen představenstva David Melcon Sanchez-Friera
Ve funkci od 17.8.2012 do 10.9.2012
Adresa , Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
1. místopředseda představenstva Jesús Pérez De Uriguen
Ve funkci od 24.11.2009 do 17.8.2012
Adresa , Madrid, C. la Salle 94 PB B
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil
Ve funkci od 13.7.2011 do 7.6.2012
Adresa Karlovo náměstí 292/15, 12000 Praha
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil
Ve funkci od 7.6.2012 do 7.6.2012
Adresa Pod Slovany 2041/5, 12800 Praha
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo
Ve funkci od 14.3.2012 do 15.3.2012
Adresa Hrebendova 7177/21, Bratislava
člen představenstva John Gerald Mcguigan
Ve funkci od 24.11.2009 do 14.3.2012
Adresa Duke Street , Alderley Edge, SK9 7HX
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil
Ve funkci od 1.7.2006 do 13.7.2011
Adresa Karlovo náměstí 292/15, 12000 Praha
člen představenstva Ing. Martin Bek
Ve funkci od 1.7.2006 do 13.7.2011
Adresa Pod Parukářkou 2762/2, 13000 Praha
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček
Ve funkci od 6.10.2003 do 5.1.2011
Adresa K Potokům 205, 25203 Řitka
člen představenstva Jose Severino Perdomo Lorenzo
Ve funkci od 31.7.2009 do 2.12.2010
Adresa , Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760
předseda představenstva Salvador Anglada Gonzalez
Ve funkci od 31.7.2009 do 26.3.2010
Adresa Moralzarzal , Madrid
člen představenstva Jesús Pérez De Uriguen
Ve funkci od 12.8.2008 do 24.11.2009
Adresa , Madrid, C. la Salle 94 PB B
1. místopředseda představenstva Ing. Juraj Šedivý
Ve funkci od 6.10.2003 do 24.11.2009
Adresa Diamantová 743/14, 15400 Praha
předseda představenstva Salvador Anglada Gonzales
Ve funkci od 14.2.2008 do 31.7.2009
Adresa Moralzarzal , Madrid
člen představenstva Jose Fernando Astiaso Laín
Ve funkci od 1.7.2006 do 23.3.2009
Adresa , Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007
člen představenstva Ramón Ros Bigeriego
Ve funkci od 19.12.2005 do 16.6.2008
Adresa Juan Ramon Jimenez , Madrid
člen představenstva Jaime Smith Basterra
Ve funkci od 14.2.2008 do 29.2.2008
Adresa Comunidad de Canarias , Madrid
člen představenstva Antonio Botas Baňuelos
Ve funkci od 1.7.2006 do 29.2.2008
Adresa Celindas , Madrid
člen představenstva Salvador Anglada Gonzales
Ve funkci od 10.10.2005 do 14.2.2008
Adresa Moralzarzal , Madrid
předseda představenstva Jaime Smith Basterra
Ve funkci od 10.10.2005 do 14.2.2008
Adresa Comunidad de Canarias , Madrid
člen představenstva Ing. Marcela Malivánková
Ve funkci od 1.2.2005 do 19.12.2005
Adresa Vinohradská 3216/163, 10000 Praha
člen představenstva Ing. Michal Heřman
Ve funkci od 28.4.2005 do 10.10.2005
Adresa Na Malé Šárce 786, 16400 Praha
předseda představenstva Ing. Gabriel Berdár
Ve funkci od 6.10.2003 do 10.10.2005
Adresa Na Kuničkách 54, 25163 Kunice
člen představenstva Ing. Pavel Klimuškin
Ve funkci od 1.2.2005 do 15.3.2005
Adresa Terronská 536/10, 16000 Praha
člen Michal Heřman
Ve funkci od 22.10.2003 do 1.2.2005
Adresa Na Malé Šárce 786, 16400 Praha
člen Ing. Roman Stupka
Ve funkci od 22.10.2003 do 21.12.2004
Adresa Korandova 220/2, 14700 Praha
člen představenstva Ing. Hana Doležalová
Ve funkci od 3.3.2003 do 22.10.2003
Adresa Velkopavlovická 4061/8, 62800 Brno
člen představenstva Pavel Kuta
Ve funkci od 3.3.2003 do 6.10.2003
Adresa Bělohorská 195/147, 16900 Praha
člen představenstva Adam Blecha
Ve funkci od 3.3.2003 do 6.10.2003
Adresa Opatovická 1659/4, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Ve funkci od 3.3.2003 do 6.10.2003
Adresa Dr. Z. Wintera , Praha 6
předseda představenstva Ing. Ondřej Felix CSc.
Ve funkci od 13.2.2002 do 6.10.2003
Adresa Sokolovská 1475/180, 18000 Praha
člen představenstva Günter Heinz Pfeiffer
Ve funkci od 19.12.2001 do 6.10.2003
Adresa Na Chmelnici 1957/9, 13000 Praha
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok
Ve funkci od 19.12.2001 do 6.10.2003
Adresa , Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,
člen představenstva Ing. Jan Juchelka
Ve funkci od 15.5.2000 do 6.10.2003
Adresa Jižní 1339, 29001 Poděbrady
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc.
Ve funkci od 18.9.2002 do 3.3.2003
Adresa K Průmstavu 1139, 10700 Praha
člen představenstva Ing. Václav Srba
Ve funkci od 18.9.2002 do 3.3.2003
Adresa Randova 3167/5, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Jan Škurek
Ve funkci od 18.9.2002 do 3.3.2003
Adresa Křišťanova 1789/17, 13000 Praha
člen představenstva Marten Pieters
Ve funkci od 6.5.2002 do 3.3.2003
Adresa , Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová
Ve funkci od 6.3.2002 do 3.3.2003
Adresa Na losách 349/36, 14200 Praha
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc.
Ve funkci od 15.5.2002 do 18.9.2002
Adresa K Průmstavu 1139, 10700 Praha
člen představenstva Ing. Miloslav Hejnák CSc.
Ve funkci od 6.12.1999 do 18.9.2002
Adresa Slezská 1426/119, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 6.12.1999 do 18.9.2002
Adresa U pošty 279/5, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Ondřej Felix CSc.
Ve funkci od 13.2.2002 do 15.5.2002
Adresa Sokolovská 1475/180, 18000 Praha
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Ve funkci od 7.12.1999 do 15.5.2002
Adresa Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
člen představenstva Robert Jan Terwiel
Ve funkci od 19.12.2001 do 6.5.2002
Adresa Na Chmelnici 1957/9, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová
Ve funkci od 19.12.2001 do 6.3.2002
Adresa Na losách 349/36, 14200 Praha
předseda představenstva Ing. Ivan Pilný
Ve funkci od 17.10.2000 do 13.2.2002
Adresa Za Pohořelcem 696/6, 16900 Praha
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok
Ve funkci od 18.6.2001 do 19.12.2001
Adresa , Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,
člen představenstva Lorne Rupert Somerville
Ve funkci od 25.4.2000 do 19.12.2001
Adresa , Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová
Ve funkci od 19.7.1999 do 19.12.2001
Adresa Bítovská 1218/24, 14000 Praha
člen představenstva Marten Pieters
Ve funkci od 18.5.1999 do 19.12.2001
Adresa , Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok
Ve funkci od 2.9.1996 do 18.6.2001
Adresa Dřevná 381/4, 12800 Praha
člen představenstva Ing. Ivan Pilný
Ve funkci od 5.10.2000 do 17.10.2000
Adresa Za Pohořelcem 696/6, 16900 Praha
člen představenstva Mgr. Markéta Gabrielová
Ve funkci od 6.12.1999 do 5.10.2000
Adresa Prusíkova 2492/13, 15500 Praha
předseda představenstva Ing. Karel Zeman CSc.
Ve funkci od 6.12.1999 do 15.5.2000
Adresa U Kamýku 870/2, 14200 Praha
Člen statutárního orgánu Lorne Rupert Somerville
Ve funkci od 28.12.1999 do 25.4.2000
Adresa , Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
člen představenstva RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Ve funkci od 6.12.1999 do 7.12.1999
Adresa Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
člen představenstva Ing. Karel Zeman CSc.
Ve funkci od 19.7.1999 do 6.12.1999
Adresa U Kamýku 870/2, 14200 Praha
člen představenstva Ing. Antonín Kalda
Ve funkci od 19.7.1999 do 6.12.1999
Adresa Pod vrstevnicí 1527/14, 14000 Praha
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák
Ve funkci od 11.2.1998 do 6.12.1999
Adresa Jaroslava Kaštila 3637/17, 79601 Prostějov
Člen představenstva Prof. Judr. Jan Dědič, r.č. 520104/182
Ve funkci od 2.9.1996 do 6.12.1999
Adresa Papírníkova 615/11, 14200 Praha
člen Zdenek Bakala
Ve funkci od 2.9.1996 do 6.12.1999
Adresa Wolkerova 965/15, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Oldřich Zapletal
Ve funkci od 5.5.1999 do 19.7.1999
Adresa Osamocená 442/10, 16000 Praha
Člen představenstva Jeffrey Alan Hedberg
Ve funkci od 12.2.1998 do 19.7.1999
Adresa Na Chmelnici 1957/9, 13000 Praha
Předseda představenstva Ing. Luboš Řežábek, CSc.
Ve funkci od 2.9.1996 do 19.7.1999
Adresa Bryksova 954/7, 19800 Praha
člen představenstva Michel Faingold
Ve funkci od 5.5.1999 do 18.5.1999
Adresa , 3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba
Ve funkci od 12.2.1998 do 5.5.1999
Adresa Jasná I 1580/12, 14700 Praha
Člen představenstva Ing. Michal Hrubý
Ve funkci od 2.9.1996 do 5.5.1999
Adresa Jana Zajíce 966/2, 17000 Praha
Člen představenstva Michel Faingold
Ve funkci od 2.9.1996 do 5.5.1999
Adresa , 3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Člen představenstva André Käser, Švýcarsko
Ve funkci od 2.9.1996 do 12.2.1998
Adresa Chemin de la Prairie 3 , 1752 Villars-Sur-Glane
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba
Ve funkci od 2.9.1996 do 12.2.1998
Adresa Na bělidle 975/17, 15000 Praha
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák
Ve funkci od 2.9.1996 do 11.2.1998
Adresa Waitova 1297/28, 79601 Prostějov
člen Zdenek Bakala
Ve funkci od 18.4.1996 do 2.9.1996
Adresa Wolkerova 965/15, 16000 Praha
Člen představenstva Prof. Judr. Jan Dědič
Ve funkci od 18.3.1996 do 2.9.1996
Adresa Papírníkova 615/11, 14200 Praha
Člen představenstva Michel Faingold
Ve funkci od 18.3.1996 do 2.9.1996
Adresa , 3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Člen představenstva Ing. Michal Hrubý
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Jana Zajíce 966/2, 17000 Praha
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Dřevná 381/4, 12800 Praha
Předseda představenstva Ing. Luboš Řežábek, CSc.
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Bryksova 954/7, 19800 Praha
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Waitova 1297/28, 79601 Prostějov
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Na bělidle 975/17, 15000 Praha
Člen představenstva André Käser, Švýcarsko
Ve funkci od 8.9.1995 do 2.9.1996
Adresa Chemin de la Prairie 3 , 1752 Villars-Sur-Glane
Člen představenstva Pedro J. Pick
Ve funkci od 8.9.1995 do 18.4.1996
Adresa 1065 Brush Hill Road, Milton , USA, 02186 Massachusets
Člen statutárního orgánu Urs Kamber
Ve funkci od 9.11.1995 do 18.3.1996
Adresa Tannenweg , 3077 Enggistein
Člen statutárního orgánu James S. Hubley
Ve funkci od 9.11.1995 do 18.3.1996
Adresa , 37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Člen představenstva Doc.JUDr. Jan Dědič
Ve funkci od 8.9.1995 do 18.3.1996
Adresa Papírníkova 615/11, 14200 Praha
Člen představenstva Robert James Egan
Ve funkci od 8.9.1995 do 18.3.1996
Adresa 216 Longview Road , Bridgewater, NJ, USA
člen představenstva ing. Václav Čížek
Ve funkci od 9.8.1995 do 8.9.1995
Adresa Amforova , Praha 5
předseda představenstva ing. Jiří Němec
Ve funkci od 27.3.1995 do 8.9.1995
Adresa U pošty 279/5, 62500 Brno
l. místopředseda Ing. Svatoslav Novák
Ve funkci od 27.3.1995 do 8.9.1995
Adresa Waitova 1297/28, 79601 Prostějov
člen představenstva ing. Michal Čupa
Ve funkci od 27.3.1995 do 8.9.1995
Adresa Pod Zemankou 1595/2a, 14700 Praha
2. místopředseda ing. Ladislav Matějka, CSc.
Ve funkci od 27.3.1995 do 8.9.1995
Adresa Psohlavců , Praha 4
člen představenstva Ing. Jan Hon
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa Jedlová 1894/13, 70800 Ostrava
člen představenstva Ing. Václav Bejvl
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa Mánesova 526, 34401 Domažlice
člen představenstva Ing. Václav Němec
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa Duchcovská 2193/49, 41501 Teplice
člen představenstva Ing. Václav Štěnička
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa Divišova 829/2, 50003 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Jan Rak
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa náměstí Bořislavka 2075/11, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Antonín Kalda
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa Pod vrstevnicí 1527/14, 14000 Praha
člen představenstva Ing. Václav Sabáček
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.9.1995
Adresa , Adamov
člen představenstva Ing. Boris Vik
Ve funkci od 1.1.1994 do 9.8.1995
Adresa Kubelíkova 772/54, 13000 Praha
člen představenstva ing. Jiří Němec
Ve funkci od 1.1.1994 do 27.3.1995
Adresa U pošty 279/5, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Makovec
Ve funkci od 1.1.1994 do 27.3.1995
Adresa Lucemburská 1302/35, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Ladislav Matějka, CSc.
Ve funkci od 1.1.1994 do 27.3.1995
Adresa Psohlavců 1204/54, 14700 Praha 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

IČO (identifikační číslo): 60193336
Jméno: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 30. 12. 1993
Celkový počet živností: 63
Aktivních živností: 5

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Praha 14000

Živnosti O2 Czech Republic a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 12. 1999

Živnost č. 2 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 6. 1999

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 5. 1999

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 1994

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 5. 1994

Statutární orgán O2 Czech Republic a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Bechyně
Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Fremuth
Člen statutárního orgánu: Mgr. Václav Zakouřil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

IČO: 60193336
Firma: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 4000 - 4999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 30. 12. 1993

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Praha 14000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Skladování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost