Firma NOVÝ ELTON a.s. IČO 25290339


NOVÝ ELTON a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NOVÝ ELTON a.s. (25290339) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Náchodská 2104, 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 1998 a je stále aktivní. NOVÝ ELTON a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o NOVÝ ELTON a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NOVÝ ELTON a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NOVÝ ELTON a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NOVÝ ELTON a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NOVÝ ELTON a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1818
IČO (identifikační číslo osoby) 25290339
Jméno NOVÝ ELTON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.6.1998
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 10.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Jediny akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 20. srpna 2008 toto usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti:I. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje očástku 7.050.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát tisíc korun českých, ato formou nepeněžitého vkladu. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií:Počet akcií: 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých).Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na majitelePodoba akcií: listinné akcieIII. Určení osoby zájemce, které budou nové akcie nabídnuty kupsání:Akcie budou nabídnuty kupsání, ato vcelém rozsahu zamýšleného zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy vpočtu 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů, výhradně společnosti INDUSTRIAL EQUITY HOLDING a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 49 337.IV. Místo, kde lze upsat akcie:Sídlo společnosti NOVÝ ELTON a.s., tj. Nové Město nad Metují, Náchodská ul. 2104.V. Lhůta, ve které lze akcie upsat:Akcie lze upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci stanovenému vbodě ad III/ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií snáležitostmi alespoň vrozsahu stanoveném vust. § 205 odst. 3 obch. zák. Společnost může doručit návrh smlouvy oupsání akcií nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů zájemce uvedený vbodě ad III/ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy oupsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě oupsání akcií musí být úředně ověřen.VI. Emisní kurs nových akcií je shodný sjejich jmenovitou hodnotou.VII. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění:- budova (výroba) bez čp/če/Nové Město nad Metují/ na st. p. č. 1692 - zastavěná plocha na nádvoří,- st.p.č. 1692 - zastavěná plocha anádvoří,vše vkat. území Nové Město nad Metují, ato sveškerým příslušenstvím asoučástmi.Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem č. 62/3532/2008 ze dne 5. srpna 2008 znalce Ing. Bohuslava Rohleny oceněn částkou 7.050.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 88.125 (slovy: osmdesát osm tisíc sto dvacet pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele vlistinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých).VIII. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva oupsání akcií.Sohledem na ustanovení § 204 odst. 3, věta pátá, obch. zák. (vkladem 1.9.2008 - 14.11.2008
Ostatní skutečnosti:Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 11.7.2001:Základní kapitál společnosti se zvyšuje dle § 203 obchodníhozákoníku z původních 30.000.000,-- Kč na 45.000.000,-- Kč, tedyo 15.000.000,-- Kč /patnáct milionů korun českých/, nepřipouštíse přitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. 27.6.2002 - 20.8.2005
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 187.500 ksnových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě,se jmenovitou hodnotou 80,- Kč každá, jejichž emisní kurz serovná jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 80,-- Kč u každé tétoakcie, s tím, že emisní ážio se neupisuje. 27.6.2002 - 20.8.2005
Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 187.500 kusů a vcelkové nominální hodnotě 15.000.000,-- Kč, tj. 187.500 kusůakcií na majitele, v listinné podobě, o nominální hodnotě á80,-- Kč, nebudou upsány s využitím přednostního práva tohotojediného akcionáře, které se tímto vylučuje, a to z důvodudůležitého zájmu společnosti, kterým je získání novýchfinančních prostředků a tím posílení její kapitálové pozice, abudou tudíž nabídnuty k upsání ve smyslu ustanovení § 203odstavec 2. písm. d) obchodního zákoníku určitému zájemci, a topanu Peteru Dietrichovi - Troeltschovi, narozenému 14.10.1939, sbydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, k upsání.Emisní kurz u všech těchto 187.500 nových akcií, které budouvydány na toto zvýšení základního kapitálu, a které nebudouupsány s využitím přednostního práva jediného stávajícíhoakcionáře, činí 80,- Kč za kus (akcii), to znamená, že je rovenjmenovité hodnotě akcie. 27.6.2002 - 20.8.2005
Tento určitý zájemce, a to Peter Dietrich - Troeltsch, narozený14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN,upíše těchto 187.500 kusů nových, výše uvedených akcií, ve lhůtědo 35 dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to v prostoráchsídla společnosti NOVÝ ELTON a.s. 27.6.2002 - 20.8.2005
Tento určitý zájemce, a to pan Peter Dietrich - Troeltsch,narozený 14.10.1939, s bydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse120, SRN, bude povinen splatit 100% emisního kursu všech 187.500nových akcií, které píše, tj. částku 15.000.000,-- Kč, ve lhůtědo 30 dnů ode dne, kdy upíše všech těchto 187.500 kusů akcií, ato uzavřením smlouvy o započtení jeho peněžité pohledávky vůčispolečnosti NOVÝ ELTON a.s., a to ve výši 15.000.000,-- Kč(patnáct milionů korun českých), která bude uzavřena v tétotřicetidenní lhůtě, a to v prostorách sídla společnosti NOVÝELTON a.s.Tato pohledávka pana Petera Dietricha - Troeltsche vůčispolečnosti NOVÝ ELTON a.s. ve výši 15.000.000,-- Kč vyplývá zesmlouvy o postoupení pohledávky mezi společností FOTZROVIALIMITED se sídlem v 112 Bonadie street, P.O. BOX 613 Kingstown,Saint Vincent and The Grenadines, West Indies, jako postupitelema Petrem Dietrichem - Troeltschem, narozený 14.10.1939, sbydlištěm Stuttgart, Kirchheimer Strasse 120, SRN, jakopostupníkem, uzavřené dne 4.7.2001, a je dle "Stanoviskaauditora" vypracovaného dne 10.7.2001, auditorem Ing. MiroslavemČuhajem, č. dekretu 329, evidována k tomuto datu v účetnictvítéto společnosti NOVÝ ELTON a.s. na účtu číslo 379300 jakozávazek společnosti vůči panu Peteru Dietrichovi - Troeltschovi. 27.6.2002 - 20.8.2005
Valná hromada, která se konala 26.06.98, rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti a přijala usnesenío tomto zvýšení.Navrhuje se proto, aby v obchodním rejstříku byl provedentento zápis:- Základní jmění bude zvýšeno o 29 mil. Kč- upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští- celkem bude upsáno 362.500 ks akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 80,- Kč. Upisované akciebudou kmenové, listinné, veřejně neobchodovatelné, znějící namajitele.Lhůta pro úpis akcií:Akcie musí být upsány nejpozději do 15 dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Lhůta pro splacení akcií:Všechny akcie musí být splaceny v souladu s utanovením§ 204, odst. 3 obch. z. před podáním návrhu na zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem.Předmět vkladu:Předmětem vkladu je část podniku společnosti ITec group,a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, Náchodská ul. zaps. doobchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Královépod IČO 45534322 v rozsahu oddělených organizačních a účetníchjednotek členěných jako vnitropodnikové útvary se samostatnýmvnitropodnikovým účetnictvím, a to:- divize nástrojárna- divize strojírna- divize obsluha.Inventurní seznam a detailní popis vkládané části podnikuje proveden ve znaleckém posudku č. 221/2914/1998 zpracovanýmznalcem ing. Václavem Zimou se sídlem Partyzánská 1714, HradecKrálové, 500 08 ze dne 10. 6. 1998 a dále ve znaleckém posudkuzpracovaném ing. Josefem Kosinkou bytem V zahrádkách 535, 530 03Pardubice, č. 524-24/98 ze dne 30. 5. 1998.Výše ocenění nepeněžitého vkladu - dle znaleckého posudkuIng. Václava Zimy - tržní hodnota oddělitelných částí, tj.vkládaných částí podniku, celkem 65,580 mil. Kč.Hodnota závazků: 35,052 mil. Kč.Čisté obchodní jmění - zaokrouhleno: 30,500 mil. Kč.Výše ocenění nepeněžitého vkladu - dle znaleckého posudkuJosefa Kosinky -tržní hodnota oddělitelných částí, tj. vkládaných částí podniku,celkem 64,550 mil. Kč.Hodnota závazků: 35,052 mil. Kč.Čisté obchodní jmění - zaokrouhleno: 29,500 mil. Kč.Jediný akcionář rozhodující v působnosti valné hromadystanovil hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 29 milionů Kč, tj.dle znaleckého posudku ing. Josefa Kosinky ze dne 30. 5. 1998č. 524-24/98 s tím, že se jedná o nižší částku z obou shorauvedených znaleckých posudků.Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena na 29 milionů Kčs tím, že částka 498.000,- Kč bude převedena do rezervníhofondu. 8.9.1998 - 4.12.2001

Aktuální kontaktní údaje NOVÝ ELTON a.s.

Kapitál NOVÝ ELTON a.s.

zakladni jmění 37 050 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2008
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.1998 - 14.11.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.1998 - 15.10.1998

Sídlo NOVÝ ELTON a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Náchodská 2104 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Náchodská 2104, 549 01 Nové Město nad Metují
10.7.2014
Adresa Náchodská 2104 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Náchodská ul. 2104, okres Náchod, PSČ 54901
4.12.2001 - 10.7.2014
Adresa Náchodská ul.; , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Náchodská ul.; 549 01
12.6.1998 - 4.12.2001

Předmět podnikání NOVÝ ELTON a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.7.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 10.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 10.7.2014
obráběčství 10.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 10.7.2014
galvanizérství, smaltérství 10.7.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 30.6.2003 - 10.7.2014
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.6.2003 - 10.7.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.6.2003 - 20.8.2005
Výroba strojních součástí, nářadí, technických zařízeníZpůsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem 15.10.1998 - 10.7.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimočinností uvedených v příloze č. I. až III. zák. č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 12.6.1998 - 10.7.2014
Poskytování ekonomických a účetních služeb 12.6.1998 - 10.7.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 12.6.1998 - 20.8.2005

vedení firmy NOVÝ ELTON a.s.

Statutární orgán NOVÝ ELTON a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Diplmineduard Krebes 10.7.2014
Vznik členství 17.6.2014
Adresa: Lidická 1850 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Lidická 1850, 250 88 Čelákovice
Předseda představenstva Ing. Radovan Macek 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: Pod vodojemem 1347 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Pod vodojemem 1347, okres Náchod, PSČ 54901
Místopředseda představenstva Ing. Michal Vaculka 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: 549 48 Studnice 92 Česká republika
Studnice 92, PSČ 54948
Člen představenstva Ing. Milan Matouš 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: Pulice 92 , Dobruška Česká republika
Dobruška, Pulice 92, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 51801
Předseda představenstva Ing. Ladislav Novák 19.5.1999 - 28.4.2000
Adresa: Libčická 286 , Praha 8 - Čimice Česká republika
Praha 8 - Čimice, Libčická 286/5
Člen představenstva Milan Syrovátko 19.5.1999 - 28.4.2000
Adresa: Česká republika
Nové Město nad Metují, Spy, Vlastimila Moravce 32, okres Náchod
Místopředseda představenstva Diplmineduard Krebes 19.5.1999 - 28.4.2000
Adresa: Grevenbroicher Str. 34 , Köln Spolková republika Německo
Grevenbroicher Str. 34, 50829 Köln
Předseda představenstva Diplmineduard Krebes 28.4.2000 - 1.3.2001
Adresa: Havlíčkova 473 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Havlíčkova 473, okres Plzeň-sever
Místopředseda představenstva Ing.arch. Peter Doričko 28.4.2000 - 4.12.2001
Adresa: Masná 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masná 3
Člen představenstva Věra Lopatová 28.4.2000 - 4.12.2001
Adresa: Sídliště 876 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 876
Předseda představenstva Diplmineduard Krebes 1.3.2001 - 30.6.2003
Adresa: Na Strážnici 201 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Na Strážnici 201
Člen představenstva Ing.arch. Peter Doričko 4.12.2001 - 30.6.2003
Adresa: Masná 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masná 3
Člen představenstva Mgr. Radim Kubica 4.12.2001 - 30.6.2003
Zánik členství 23.9.2002
Adresa: Jugoslávská 47 , 700 30 Ostrava Česká republika
Ostrava, Jugoslávská 47, PSČ 70030
Člen představenstva Diplmineduard Krebes 30.6.2003 - 20.8.2005
Adresa: Na Stráni 1661 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Na Stráni 1661, PSČ 25088
Člen představenstva Diplmineduard Krebes 20.8.2005 - 1.7.2010
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 15.2.2009
Adresa: Lidická 1850 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Lidická 1850, PSČ 25088
Člen představenstva Diplmineduard Krebes 1.7.2010 - 10.7.2014
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 15.2.2009
Adresa: Lidická 1850 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Lidická 1850, PSČ 25088

Dozorčí rada NOVÝ ELTON a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Linda Gregorová 10.7.2014
Vznik členství 17.6.2014
Adresa: Na Žabáku 380 , 549 32 Velké Poříčí Česká republika
Na Žabáku 380, 549 32 Velké Poříčí
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Helikar 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: Na vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Na vyhlídce 1423, okres Náchod, PSČ 54901
Člen dozorčí rady Ing. Jan Nešetřil 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: Kramolna 220 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Kramolna 220, PSČ 54701
Člen dozorčí rady Hana Kaněrová 12.6.1998 - 19.5.1999
Adresa: Modrá 1979 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Modrá 1979, PSČ 54701
Člen dozorčí rady Ing. Milan Polák 19.5.1999 - 28.4.2000
Adresa: Brodská 94 , Příbram 8 Česká republika
Příbram 8, Brodská 94
Předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Plašil 19.5.1999 - 4.12.2001
Adresa: Kosov 31 , 348 02 Bor Česká republika
Bor, Kosov 31, PSČ 34802
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Holý 19.5.1999 - 4.12.2001
Adresa: Náhořanská 273 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Náhořanská 273, okres Náchod
Člen dozorčí rady Věra Lopatová 4.12.2001 - 2.2.2004
Zánik členství 30.11.2003
Adresa: Sídliště 876 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 876, okres Plzeň-sever
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Beran 28.4.2000 - 12.7.2004
Adresa: 549 01 Slavoňov 27 Česká republika
Slavoňov 27, PSČ 54901
Předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Holý 4.12.2001 - 12.7.2004
Zánik členství 30.4.2004
Zánik funkce 11.3.2004
Adresa: Nahořanská 273 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nahořanská 273, okres Náchod, PSČ 54901
Člen dozorčí rady Lenka Krebesová 2.2.2004 - 12.7.2004
Vznik členství 1.12.2003
Adresa: Na Stráni 1661 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Na Stráni 1661, PSČ 25088
Člen dozorčí rady Roman Pokorný 12.7.2004 - 16.6.2006
Vznik členství 1.5.2004
Zánik členství 25.4.2006
Adresa: Husovo nám. 624 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Husovo nám. 624, PSČ 54701
Předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Beran 12.7.2004 - 7.3.2007
Vznik členství 8.3.2000
Zánik členství 1.1.2007
Vznik funkce 11.3.2004
Zánik funkce 1.1.2007
Adresa: 549 01 Slavoňov 27 Česká republika
Slavoňov 27, PSČ 54901
Místopředseda dozorčí rady Lenka Krebesová 12.7.2004 - 7.3.2007
Vznik členství 1.12.2003
Vznik funkce 11.3.2004
Adresa: Na Stráni 1661 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Na Stráni 1661, PSČ 25088
Člen dozorčí rady Petr Pokorný 16.6.2006 - 11.7.2007
Vznik členství 25.4.2006
Zánik členství 24.4.2007
Adresa: Na Bořetíně 727 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Na Bořetíně 727, PSČ 54901
člen dozorčí rady Martina Havlištová 7.3.2007 - 1.9.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 31.8.2008
Adresa: Vysoká 27 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vysoká 27, PSČ 46602
člen dozorčí rady Petr Nýč 11.7.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 10.7.2009
Adresa: 549 01 Nové Město nad Metují - Vrchoviny 136 Česká republika
Nové Město nad Metují - Vrchoviny 136, PSČ 54901
předseda dozorčí rady Lenka Krebesová 7.3.2007 - 1.7.2010
Vznik členství 11.3.2005
Zánik členství 15.2.2009
Vznik funkce 10.1.2007
Zánik funkce 15.2.2009
Adresa: Lidická 1850 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Lidická 1850, PSČ 25088
člen dozorčí rady Petr Nýč 31.7.2009 - 3.8.2010
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 18.6.2010
Adresa: 549 01 Vrchoviny 136 Česká republika
Vrchoviny 136, PSČ 54901
člen dozorčí rady Lenka Krebesová 1.7.2010 - 21.6.2011
Vznik členství 15.2.2009
Zánik členství 28.4.2011
Adresa: Lidická 1850 , 250 88 Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Lidická 1850, PSČ 25088
člen dozorčí rady Petr Nýč 3.8.2010 - 21.6.2011
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: 549 01 Vrchoviny 136 Česká republika
Vrchoviny 136, PSČ 54901
člen dozorčí rady Linda Gregorová 1.9.2008 - 12.8.2011
Vznik členství 1.9.2008
Adresa: Na Žabáku 380 , 549 32 Velké Poříčí Česká republika
Velké Poříčí, Na Žabáku 380, PSČ 54932
člen dozorčí rady Eduard Orel 21.6.2011 - 16.7.2012
Vznik členství 27.4.2011
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Nad Stadionem 1321 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1321, PSČ 54901
člen dozorčí rady Jaroslav Bořík 16.7.2012 - 19.7.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Malecí 572 , 549 01 Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují, Malecí 572, PSČ 54901
člen dozorčí rady Peter Hlaváč 21.6.2011 - 10.7.2014
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: T.G. Masaryka 87 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, T.G. Masaryka 87, PSČ 54901
předseda dozorčí rady Linda Gregorová 12.8.2011 - 10.7.2014
Vznik členství 1.9.2008
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 7.7.2011
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Na Žabáku 380 , 549 32 Velké Poříčí Česká republika
Velké Poříčí, Na Žabáku 380, PSČ 54932
člen dozorčí rady Jaroslav Bořík 19.7.2013 - 10.7.2014
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: Malecí 572 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Malecí 572, 549 01 Nové Město nad Metují

Sbírka Listin NOVÝ ELTON a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1818/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2015 5.11.2015 39
B 1818/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2014 11.11.2014 35
B 1818/SL 40 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 281/2014, a DR Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2014 11.7.2014 6
B 1818/SL 37 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2012 11.10.2012 25
B 1818/SL 36 ostatní zápis o volbě DR Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2012 26.7.2012 1
B 1818/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2011 21.10.2011 25
B 1818/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2011 18.7.2011 16.8.2011 1
B 1818/SL 33 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2011 23.6.2011 2
B 1818/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2010 13.12.2010 26
B 1818/SL 31 ostatní zápis o volbě, potvrzení Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2010 3.8.2010 16.8.2010 2
B 1818/SL 30 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2009 12.7.2010 12.7.2010 1
B 1818/SL 29 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.1.2010 15.1.2010 13
B 1818/SL 28 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.1.2010 15.1.2010 12
B 1818/SL 27 ostatní zápis o volbě člena DR Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 29.7.2009 10.8.2009 2
B 1818/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2008 20.11.2008 26
B 1818/SL 25 notářský zápis, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 22.10.2008 22.10.2008 30
B 1818/SL 24 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2008 3.9.2008 20
B 1818/SL 23 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2008 3.9.2008 6
B 1818/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2007 4.7.2007 4.7.2007 1
B 1818/SL 21 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2007 31.1.2007 19.2.2007 3
B 1818/SL 20 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 27.6.2006 29.6.2006 20
B 1818/SL 19 ostatní zápis o volbě Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2006 14.6.2006 26.6.2006 2
B 1818/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2005 4.5.2005 4.5.2005 24
B 1818/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2003 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2004 3.8.2004 3.8.2004 29
B 1818/SL 16 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 16
B 1818/SL 15 ostatní rozhod.jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2003 19.12.2003 19.12.2003 1
B 1818/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2003 12.5.2003 12.5.2003 20
B 1818/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 1998 - 2001 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2002 27.5.2002 27.5.2002 79
B 1818/SL 11 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2001 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2002 18.4.2002 18.4.2002 1
B 1818/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2001 13.6.2001 13.6.2001 90
B 1818/SL 9 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2000 29.3.2000 29.3.2000 6
B 1818/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - protokol ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 11.5.1999 13.5.1999 13.5.1999 2
B 1818/SL 7 notářský zápis - NZ 174/99 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 10.5.1999 13.5.1999 13.5.1999 23
B 1818/SL 6 ostatní - odvolání plné moci Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1999 22.2.1999 22.2.1999 1
B 1818/SL 3 notářský zápis - NZ 126/98 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1998 29.6.1998 29.6.1998 8
B 1818/SL 2 notářský zápis - NZ 107/98 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.1998 8.6.1998 8.6.1998 4
B 1818/SL 1 notářský zápis - NZ 106/98 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.1998 8.6.1998 8.6.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NOVÝ ELTON a.s.

IČO (identifikační číslo) 25290339
Jméno NOVÝ ELTON a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Nové Město nad Metují
Vznik první živnosti: 12.6.1998
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 6

Sídlo NOVÝ ELTON a.s.

Živnosti a provozovny NOVÝ ELTON a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001579755
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 12.6.1998

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001579755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001579755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.1998

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001579755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.1998

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1998

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001579755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2000

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. I až III. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 28.5.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 17.8.2004

Živnost č. 10 Poskytování ekonomických a účetních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 11 Poskytování ekonomických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojních součástí, nářadí, technických zařízení

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1998
Zánik oprávnění 20.7.2004

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 24.7.2004

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NOVÝ ELTON a.s.

Člen statutárního orgánu Dipl.Min. Eduard Krebes

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NOVÝ ELTON a.s.

IČO: 25290339
Firma: NOVÝ ELTON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Nové Město nad Metují
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.6.1998

Sídlo NOVÝ ELTON a.s.

Sídlo: Náchodská 2104, Nové Město nad Metují 549 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Silniční nákladní doprava
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image