Firma NOPASS a.s. IČO 63217171


NOPASS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NOPASS a.s. (63217171) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Centrumu 751, Orlová 735 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1995 a je stále aktivní. NOPASS a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NOPASS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NOPASS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NOPASS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NOPASS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NOPASS a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 4059
IČO (identifikační číslo osoby) 63217171
Jméno NOPASS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.1995
Jediný akcionář rozhodl dne 2.6.2014 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti NOPASS a.s. takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 32 (slovy: třicet dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých); (iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány Jediným akcionářem v rámci výkonu jeho přednostního práva, a proto se dle ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obcho dních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepoužije ust. § 485 odst. 1 ZOK; upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než Jediným akcionářem se nepřipouští; (v) Jediný akcionář upíše akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; (vi) upisovací lhůta pro úpis akcií Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři a výše emisního kursu každé jedné upisované akcie je rovna její jmen ovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze v penězích; (vii) Jediný akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných akcií na účet Společnosti č. 424060277/0100 nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií. 22.1.2015 - 17.2.2015
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dne 9.8.2000 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti: 7.2.2001 - 27.7.2001
1. Základní jmění se zvyšuje o částku ve výši 840.000,- Kč, tj. z částky 1.000.000,- Kč na částku ve výši 1.840.000,- Kč úpisem akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem obchodní společnosti Silniční technika, a.s. se sídlem Partyzánská 78, Nová Paka, jehož předmětem jsou peněžité pohledávky vůči společnosti NOPASS a.s. v jejich nominální hodnotě, přičemž ocenění nepeněžitého vkladu činí částku ve výši 16.896.000,- Kč, a je doloženo znaleckými posudky č. 1318-158/00 znaleckého ústavu Audit & Consulting Experts, s.r.o., a č. 37-4/00 znalce Ing. Davida Hrazdíry. Jedná se o peněžité pohledávky představující cenu provedených prací, vyúčtované společností Silniční technika, a.s. společnosti NOPASS a.s. 7.2.2001 - 27.7.2001
2. Úpis akcií nad částku 840.000,- Kč se nepřipouští. 7.2.2001 - 27.7.2001
3. Zvýšení ZJ bude provedeno vydáním 168 ks kmenových akcií vydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na každou jednu akcii. Tyto nově emitované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 7.2.2001 - 27.7.2001
4. Akcie budou nabídnuty k úpisu výše uvedenému věřiteli společnosti NOPASS a.s., tj. společnosti Silniční technika, a.s., se sídlem Partyzánská 78, Nová Paka, IČ: 45534390. Lhůta pro úpis nové emise akcií počne dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a její délka bude 30 dnů. Akcie bude možno upisovat v sídle společnosti NOPASS a.s., Partyzánská 78, Nová Paka, v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se částce 100.571,- Kč na každou jednu akcii. 7.2.2001 - 27.7.2001
5. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne úpisu v sídle společnosti NOPASS a.s., Partyzánská 78, Nová Paka, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 7.2.2001 - 27.7.2001
Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 840.000,-- Kč ( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorun českých ), a to je z dosavadní výše 1,000.000,-- Kč ( slovy: Jedenmilionkorun českých ) na 1,840.000,-- Kč ( slovy: Jedenmilionosmsetčtyřicettisíckorun českých ), a to upisováním akcií. 28.12.1999 - 7.2.2001
Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 28.12.1999 - 7.2.2001
Základní jmění bude navýšeno nepeněžitým vkladem. 28.12.1999 - 7.2.2001
Na zvýšené základní jmění bude upsáno celkem 168 ( Jednostošedesátosm ) akcií o jmenovité hodnotě po 5.000,-- Kč ( Pěttisíckorun českých ). Bude se jednat o kmenové akcie na majitele v listinné podobě. Všechny akcie, které budou upisovány na zvýšené základní jmění společnosti dle tohoto rozhodnutí, upíše obchodní společnost Silniční technika, a.s., se sídlem Partyzánská 78, Nová Paka, identifikační číslo 45534390. Upisování proběhne v sídle společnosti ve lhůtě do dvou týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí jediného akcioníře o zvýšení základního jmění bude zapsáno do příslušného obchodního rejstříku. 28.12.1999 - 7.2.2001
Určuje se, že jiné akcie, než které upíše obchodní společnost Silniční technika, a.s., nebudou upisovány. Místo a lhůta pro upisování akcií "s" a "bez" bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu se proto nestanoví. 28.12.1999 - 7.2.2001
Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem, a to postoupením pohledávky/vek specifikovaných dále, a to do 5 ( Pěti ) dnů po jejich úpisu v sídle společnosti. 28.12.1999 - 7.2.2001
Vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% ( Dvacet procent ) ročně. 28.12.1999 - 7.2.2001
Protože budou vydány akcie téhož druhu, jako jsou stávající akcie společnosti, nestanovují se práva s nimi spojená. 28.12.1999 - 7.2.2001
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto peněžité pohledávky společnosti Silniční technika, a.s., se sídlem Partyzánská 78, Nová Paka, identifikační číslo 45534390, za obchodní společnost NOPASS a.s.: Číslo faktury ze dne na částku 980891 30.09.1998 260.865,-- Kč 980925 12.10.1998 408.700,-- Kč 980938 14.10.1998 3,481.145,60 Kč 980939 14.10.1998 814.730,60 Kč 980940 14.10.1998 194.153,20 Kč 980942 15.10.1998 250.439,-- Kč 980950 16.10.1998 14.030,-- Kč 980956 16.10.1998 27.248,40 Kč 980961 14.10.1998 727.185,30 Kč 980964 22.10.1998 453.315,40 Kč 980965 22.10.1998 66.465,80 Kč 980966 21.10.1998 768.112,-- Kč 980967 22.10.1998 308.712,50 Kč 980975 26.10.1998 523.502,-- Kč 980976 26.10.1998 1,455.135,50 Kč 980977 26.10.1998 853.390,-- Kč 980978 26.10.1998 2,325.002,80 Kč 980981 29.10.1998 1,016.444,20 Kč 980987 29.10.1998 93.805,40 Kč 980991 30.10.1998 156.462,70 Kč 980992 30.10.1998 194.785,20 Kč 980994 30.10.1998 14.640,-- Kč 980999 26.10.1998 23.497,20 Kč 981003 09.11.1998 396.500,-- Kč 981040 19.11.1998 874.615,60 Kč 981041 19.11.1998 7.322,40 Kč 981042 19.11.1998 70.735,20 Kč 994757 27.04.1999 996,70 Kč 994773 30.04.1999 373.233.20 Kč 994774 30.04.1999 739.832,40 Kč 994914 16.07.1999 996,70 Kč 28.12.1999 - 7.2.2001
Specifikované pohledávky budou předmětem vkladu na zvýšení základního jmění v jejich tržní hodnotě bez příslušenství, stanovené jednak znaleckým posudkem znalce pana ing. Davida Hrazdíry, Merhautova ul. 3, 613 00 Brno, ze dne 5.srpna 1999, který je zapsán pod pořadovým číslem 30-9/99 znaleckého deníku, a to v částce 840.000,-- Kč ( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorun českých ) a jednak znaleckým posudkem znalce AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, znalecký ústav, ze dne 5.srpna 1999, který je zapsán pod pořadovým číslem 1017-197/99 znaleckého deníku, a to v téže částce, to jest 840.000,-- Kč ( slovy: Osmsetčtyřicettisíckorun českých ). 28.12.1999 - 7.2.2001
Jediný akcionář tímto souhlasí s kapitalizací pohledávek společnosti Silniční technika, a.s., v hodnotě stanovené výše uvedenými znaleckými posudky. Orgán, který rozhodne o konečné částce zvýšení, se neurčuje, když úpis nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 28.12.1999 - 7.2.2001

Kapitál NOPASS a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2015
zakladni jmění 1 840 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.7.2001 - 22.1.2015
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1995 - 27.7.2001

Akcie NOPASS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 400 22.1.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 368 20.1.2007 - 22.1.2015
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 368 27.7.2001 - 20.1.2007
Akcie na majitele 5 000 Kč 200 17.6.1996 - 27.7.2001
Akcie na majitele 50 000 Kč 200 12.7.1995 - 17.6.1996

Sídlo NOPASS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Centrumu 751 , Orlová 735 14 14.7.2008
Adresa 117 , Nová Paka 509 01 17.2.2006 - 14.7.2008
Adresa Partyzánská 78 , 509 01 Nová Paka Česká republika
12.7.1995 - 17.2.2006

Předmět podnikání NOPASS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1995 - 16.4.2009
Zprostředkovatelská činnost v obchodě 12.7.1995 - 16.4.2009

vedení firmy NOPASS a.s.

Statutární orgán NOPASS a.s.

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. 22.1.2015
Jednání a podepisování za společnost: Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 30.3.1999 - 22.1.2015
Zastupování a podepisování: Způsob jednání za společnost stanoví stanovy společnosti, a to tak, že za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to samostatně. Členové představenstva jednají samostatně pouze na základě písemného pověření představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místo předseda představenstva, a to samostatně. Členové představen stva podepisují samostatně pouze na základě písemného pověření představenstva. 12.7.1995 - 30.3.1999
předseda představenstva Ing. Michal Kurka LL.M. 22.1.2015
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
člen představenstva Lenka Řežábková 22.1.2015
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Vnitřní 735 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Bc. Bedřich Stančík 13.5.2016
Vznik členství 12.4.2016
Vznik funkce 12.4.2016
Adresa: Marie Majerové 645/5 , Havířov 736 01
Předseda představenstva Libor Plecháč 12.7.1995 - 9.5.1997
Adresa: Lomená 536 , Nová Paka 509 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Pelnář 12.7.1995 - 9.5.1997
Adresa: Zatloukalova 205/7 , Brno 621 00
Člen představenstva Jaroslav Rosenberg 12.7.1995 - 9.5.1997
Adresa: Ruská 1368 , Nová Paka 509 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Pelnář 9.5.1997 - 30.3.1999
Adresa: Zatloukalova 205/7 , Brno 621 00
Člen představenstva Ing. Pavel Sytný 9.5.1997 - 30.3.1999
Adresa: 56 , Jičín 506 01
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Rosenberg 9.5.1997 - 8.3.2000
Adresa: Ruská 1368 , Nová Paka 509 01
Předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 30.3.1999 - 16.6.2003
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
Člen představenstva Vladimír Jína 30.3.1999 - 16.6.2003
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva Arnošt Truhelka 8.3.2000 - 16.6.2003
Adresa: Svobody 1399 , Nová Paka 509 01
Člen představenstva Vladimír Jína 16.6.2003 - 7.9.2005
Vznik členství 25.11.1998
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva Arnošt Truhelka 16.6.2003 - 28.9.2007
Vznik členství 1.12.1999
Zánik členství 1.3.2005
Vznik funkce 16.12.1999
Zánik funkce 1.3.2005
Adresa: Svobody 1399 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Michal Kurka 13.10.2005 - 28.9.2007
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Petřvaldská 75/75 , Havířov 736 01
Předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 16.6.2003 - 14.7.2008
Vznik členství 25.11.1998
Zánik členství 6.5.2008
Vznik funkce 25.11.1998
Zánik funkce 6.5.2008
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Michal Kurka 28.9.2007 - 3.6.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Miroslav Kurka 28.9.2007 - 10.1.2011
Vznik členství 4.6.2007
Zánik členství 10.3.2010
Vznik funkce 4.6.2007
Zánik funkce 10.3.2010
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
Předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 14.7.2008 - 16.11.2013
Vznik členství 6.5.2008
Vznik funkce 6.5.2008
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Michal Kurka LL.M. 3.6.2010 - 16.11.2013
Vznik členství 10.5.2010
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Miroslav Kurka 10.1.2011 - 22.1.2015
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 6.10.2010
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
Předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 16.11.2013 - 22.1.2015
Vznik členství 6.5.2008
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 6.5.2008
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Michal Kurka LL.M. 16.11.2013 - 22.1.2015
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Janečková MBA 22.1.2015 - 13.5.2016
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 12.4.2016
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Petřvaldská 527/93 , Havířov 736 01

Dozorčí rada NOPASS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Kurka 22.1.2015
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
Jméno Ing. Jaroslav Rosenberg 12.7.1995 - 9.5.1997
Adresa: Ruská 1368 , Nová Paka 509 01
Jméno Hana Skořepová 12.7.1995 - 9.5.1997
Adresa: Lomená 536 , Nová Paka 509 01
Jméno Ing. Jaroslav Vácha 12.7.1995 - 30.3.1999
Adresa: Mandysova 1300/18 , Hradec Králové 500 12
Člen Ing. Naděžda Janoušková 9.5.1997 - 30.3.1999
Adresa: Husitská 1694 , Nová Paka 509 01
Člen Jaroslav Rosenberg 9.5.1997 - 30.3.1999
Adresa: Ruská 1368 , Nová Paka 509 01
Jméno Jaroslava Smahlová 30.3.1999 - 16.6.2003
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
Jméno Eva Janečková 30.3.1999 - 16.6.2003
Adresa: Česká 1202/7 , Havířov 736 01
Jméno Olga Jínová 30.3.1999 - 16.6.2003
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Jaroslava Smahlová 16.6.2003 - 7.9.2005
Vznik členství 10.3.2003
Zánik členství 7.11.2003
Vznik funkce 10.3.2003
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
Člen dozorčí rady Eva Janečková 16.6.2003 - 7.9.2005
Vznik členství 10.3.2003
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Česká 1202/7 , Havířov 736 01
Člen dozorčí rady Olga Jínová 16.6.2003 - 7.9.2005
Vznik členství 10.3.2003
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jaroslava Smahlová 7.9.2005 - 20.1.2007
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
Jméno Eva Janečková 7.9.2005 - 16.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 27.3.2009
Adresa: Česká 1202/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Iveta Žampachová 13.10.2005 - 16.4.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 27.3.2009
Adresa: Bratrušovská 2632/13 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ing. Otmar Sikora 20.1.2007 - 16.4.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 27.3.2009
Adresa: Údolní 578 , Orlová 735 14
člen dozorčí rady Ing. Otmar Sikora 16.4.2009 - 3.6.2010
Vznik členství 27.3.2009
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Údolní 578 , Orlová 735 14
člen dozorčí rady Ing. Iveta Žampachová 16.4.2009 - 3.6.2010
Vznik členství 27.3.2009
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Bc. Eva Janečková 16.4.2009 - 10.1.2011
Vznik členství 27.3.2009
Zánik členství 10.3.2010
Vznik funkce 27.3.2009
Zánik funkce 10.3.2010
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Bc. Eva Janečková 10.1.2011 - 3.10.2013
Vznik členství 6.10.2010
Vznik funkce 6.10.2010
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Iveta Kurková 3.6.2010 - 22.1.2015
Vznik členství 27.3.2009
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Lenka Řežábková 3.6.2010 - 22.1.2015
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Vnitřní 735 , Orlová 735 14
předseda dozorčí rady Bc. Eva Janečková 3.10.2013 - 22.1.2015
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 6.10.2010
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Petřvaldská 527/93 , Havířov 736 01

Sbírka Listin NOPASS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4059/SL 58 ostatní r. 2014 návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 7.4.2015 10.7.2015 17.7.2015 1
B 4059/SL 57 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 17.7.2015 18
B 4059/SL 56 ostatní zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 23.2.2015 10.7.2015 17.7.2015 13
B 4059/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.1.2015 1.7.2015 14.7.2015 23
B 4059/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 17.12.2014 26.1.2015 1
B 4059/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Zápis o rozh. jed.akc. Krajský soud v Ostravě 5.4.2013 17.12.2014 26.1.2015 2
B 4059/SL 51 notářský zápis [NZ 774/2014, N 828/2014] Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 17.12.2014 26.1.2015 26
B 4059/SL 49 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 1.12.2014 17
B 4059/SL 48 ostatní Výsledek hospodaření r. 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 1.12.2014 1
B 4059/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 774/2014, N 828/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 27.11.2014 27.11.2014 26
B 4059/SL 46 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 14.11.2013 13
B 4059/SL 45 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 14.11.2013 17
B 4059/SL 44 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 4.10.2012 20.11.2012 17
B 4059/SL 43 zpráva o vztazích r. 2011 Krajský soud v Ostravě 4.10.2012 20.11.2012 13
B 4059/SL 42 zpráva o vztazích r. 2010 Krajský soud v Ostravě 20.10.2011 1.11.2011 13
B 4059/SL 41 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 20.10.2011 1.11.2011 16
B 4059/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 10.1.2011 14.1.2011 1
B 4059/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. předst. Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 10.1.2011 14.1.2011 1
B 4059/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis o rozh.jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 10.1.2011 14.1.2011 2
B 4059/SL 37 zpráva o vztazích r. 2009 Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 22.7.2010 26.7.2010 13
B 4059/SL 36 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 22.7.2010 26.7.2010 16
B 4059/SL 35 podpisové vzory Kurka,Řežábková Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 17.5.2010 3.6.2010 2
B 4059/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis o rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 17.5.2010 3.6.2010 2
B 4059/SL 33 účetní závěrka r.2008 s příl.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 16.9.2009 6.10.2009 28
B 4059/SL 32 podpisové vzory Sikora,Jančková,Žampachová Krajský soud v Ostravě 15.4.2009 17.4.2009 3
B 4059/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -volba předs.DR Krajský soud v Ostravě 27.3.2009 15.4.2009 17.4.2009 1
B 4059/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -odvol+volba,různé Krajský soud v Ostravě 27.3.2009 15.4.2009 17.4.2009 3
B 4059/SL 29 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 26.2.2008 8.10.2008 13.10.2008 12
B 4059/SL 28 účetní závěrka r. 2007 vč.přílohy Krajský soud v Ostravě 22.2.2008 8.10.2008 13.10.2008 16
B 4059/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 883/2008 Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 12.6.2008 12.6.2008 26
B 4059/SL 26 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.6.2007 10.8.2007 3.9.2007 7
B 4059/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 20.11.2006 5.1.2007 62
B 4059/SL 22 účetní závěrka zpráva o vztazích, 2005 Krajský soud v Ostravě 8.2.2006 10.7.2006 14.7.2006 29
B 4059/SL 20 účetní závěrka Krajský soud v Ostravě 8.7.2005 8.7.2005 31
B 4059/SL 21 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 29.6.2005 29.6.2005 10
B 4059/SL 19 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2005 28.6.2005 11
B 4059/SL 18 výroční zpráva Krajský soud v Ostravě 16.6.2004 8.7.2004 8.7.2004 78
B 4059/SL 17 výroční zpráva Krajský soud v Ostravě 31.1.2002 23.7.2003 23.7.2003 73
B 4059/SL 16 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.2.2003 18.3.2003 18.3.2003 40
B 4059/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.7.2001 10.12.2002 10.12.2002 41
B 4059/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Ostravě 20.3.2000 4.7.2002 4.7.2002 102
B 4059/SL 13 stanovy společnosti, účetní závěrka Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 14.11.2001 14.11.2001 48
B 4059/SL 9 ostatní - zápis ze zased. představens. Krajský soud v Ostravě 1.12.1999 7.2.2000 7.2.2000 1
B 4059/SL 8 ostatní - rozhodnutí jediného akcionář Krajský soud v Ostravě 1.12.1999 7.2.2000 7.2.2000 2
B 4059/SL 4 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ostravě 25.11.1998 24.2.1999 24.2.1999 1
B 4059/SL 3 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ostravě 14.10.1998 24.2.1999 24.2.1999 2
B 4059/SL 2 notářský zápis - NZ 126/98 + stanovy Krajský soud v Ostravě 25.11.1998 18.1.1999 18.1.1999 32
B 4059/SL 1 ostatní - zápis z ŘVH z 23.8.96 Krajský soud v Ostravě 23.8.1996 30.4.1997 30.4.1997 2
B 4059/SL 7 notářský zápis - NZ 99/99 - stanovy Krajský soud v Ostravě 11.8.1999 30
B 4059/SL 6 posudek znalce - č. 1017-197/99 Krajský soud v Ostravě 5.8.1999 10
B 4059/SL 5 posudek znalce - č. 30-9/99 Krajský soud v Ostravě 5.8.1999 7
B 4059/SL 24 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 19
B 4059/SL 12 notářský zápis - NZ 428/2000 - stanovy Krajský soud v Ostravě 9.8.2000 27
B 4059/SL 11 posudek znalce - č. 1318-158/00 Krajský soud v Ostravě 4.8.2000 16
B 4059/SL 10 posudek znalce - č. 37-4/00 Krajský soud v Ostravě 4.8.2000 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NOPASS a.s.

IČO (identifikační číslo) 63217171
Jméno NOPASS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Orlová
Vznik první živnosti: 12.7.1995
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo NOPASS a.s.

Živnosti a provozovny NOPASS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 117, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1006470204
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.7.1995

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v obchodě v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NOPASS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kurka LL.M.
Člen statutárního orgánu Lenka Řežábková
Člen statutárního orgánu Bedřich Stančík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NOPASS a.s.

IČO: 63217171
Firma: NOPASS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.7.1995

Sídlo NOPASS a.s.

Sídlo: U Centrumu 751, Orlová 735 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image