Firma NN Investment Partners C.R., a.s. IČO 25102869


NN Investment Partners C.R., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

NN Investment Partners C.R., a.s. (25102869) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bozděchova 344/2, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1997 a je stále aktivní. NN Investment Partners C.R., a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o NN Investment Partners C.R., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NN Investment Partners C.R., a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro NN Investment Partners C.R., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NN Investment Partners C.R., a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4519
IČO (identifikační číslo osoby) 25102869
Jméno NN Investment Partners C.R., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.1.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.7.2014 - 7.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 11.7.2014 - 7.4.2015
akcie mají zaknihovanou podobu 3.6.2002
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), tedy o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 20,000.000,- Kč (slovy: dvaceti milionů korunčeských) na 27,000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu (tedy nad částku 7,000.000,- Kč) se nepřipouští. Bude vydáno 7.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, bude tak činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejné jmenovité hodnoty, stejného druhu, podoby a formy, jako všechny dosud vydané akcie společnosti. Jediný akcionář se ještě před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, které mu plyne z § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že společnost má jediného akcionáře, který se vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti, budou všechny akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, tj. Nationale-Nederlanden Interfinance B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí, který bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií. K upsání akcií dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností v sídle společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií a spolu s ním bude oznámena jedinému akcionáři způsobem uvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři doručen na adresu jeho sídla a bude v něm uvedena výše emisního kursu, která je rovna jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné akcie. Výše emisního kursu všech upisovaných akcií tak činí 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v celém rozsahu nejpozději do 30 (třiceti) dnů po upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti č. 1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 29.4.2002 a úplné aktuální znění stanov společnosti bylo v souladu s § 27a odst. 2 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), bylo k Městskému soudu v Praze podáno ve dvou vyhotoveních spolu s předchozím podáním společnosti, č. podání 60192/2002. Notářsky ověřená kopie zápisu o výsledcích hlasování dozorčí rady ze dne 1.5.2002 a notářsky ověřená kopie zápisu ze zasedání představenstva ze dne 3.5.2002, včetně listiny přítomných byly k Městskému soudu v Praze podány s předchozím podáním společnosti, č. podání 60192/2002. S ohledem na zákonem stanovené lhůty pro zvýšení základního kapitálu společnosti, jako obchodníka s cennými papíry (viz § 46c odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s bodem 10 písm. a) Čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 362/2000 Sb. a čl. III části třetí zákona č. 259/2001 Sb. 3.6.2002 - 4.6.2003
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o částku 5.000.000,-- Kč, tj. slovy: pět milionů korun českých, tedy z částky 15.000.000,-- Kč, tj. slovy: patnáct milionů korun českých, na částku 20.000.000,-- Kč, tj. slovy: dvacet milionů korun českých. Zvýšení základního jmění proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurz akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování nad částku 5.000.000,-- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním 5.000 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých. Emisní kurz jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tedy bude činit částku 1.000,-- Kč. Nové vydané akcie společnosti budou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohoto rozhodnutí zapsáni v knize akcionářů společnosti a mají přednostní právo upsat nové akcie. Jelikož společnost má jen jediného akcionáře, má tento přednostní právo na upisování veškerých nově vydaných akcií společnosti. Upisované akcie s využitím přednostního práva budou kmenové v listinné podobě znějící na jméno, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých, přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese: Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť se nejedná o zaknihované akcie. Lhůta pro vykonání přednostního práva je patnáctidenní a započne bežet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumí jediného akcionáře zapsaného k datu tohoto rozhodnutí v knize akcionářů společnosti o začátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejní usnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci a to společnosti Nationale-Nedelanden B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí způsobem uvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Místem pro upisování akcí bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ING Investment Managemen (C.R.), a.s., Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2 ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne následujícího po ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,-- Kč. Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovaných akcií s využitím přednostního práva k upisování akcií nejpozději do třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti 1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovaných akcií bez využití přednostního práva k upisování akcií nejpozději do třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti 1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. 10.5.2000 - 4.6.2003
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o částku 5.000.000,-- Kč, tj. slovy: pět milionů korun českých, tedy z částky 15.000.000,-- Kč, tj slovy: dvacet milionů korun českých. Zvýšení základního jmění proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurz akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování nad částku 5.000.000,-- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním 5.000 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých. Emisní kurz jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tedy bude činit částku 1.000,-- Kč. Nové vydané akcie společnosti budou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohoto rozhodnutí zapsáni v knize akcionářů společnosti a mají přednostní právo upsat nové akcie. Jelikož společnost má jen jediného akcionáře, má tento přednostní právo na upisování veškerých nově vydaných akcií společnosti. Upisované akcie s využitím přednostního práva budou kmenové v listinné podobě znějící na jméno, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých, přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese: Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť se nejedná o zaknihované akcie. Lhůta pro vykonání přednostního práva je patnáctidenní a započne bežet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumí jediného akcionáře zapsaného k datu tohoto rozhodnutí v knize akcionářů společnosti o začátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejní usnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci a to společnosti Nationale-Nedelanden B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí způsobem uvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Místem pro upisování akcí bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ING Investment Managemen (C.R.), a.s., Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2 ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne následujícího po ukončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,-- Kč. Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovaných akcií s využitím přednostního práva k upisování akcií nejpozději do třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti 1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. 3.5.2000 - 10.5.2000
Akcionář: Nationale-Nederlanden Interfinance B.V.,s-Gravenhage,Nizozemí 18.12.1997 - 9.6.2006
základní jmění bylo splaceno v plné výši 21.1.1997
Akcionář: Mationale-Nederlanden Interfinance B.V.,s-Gravenhage,Nizozemí 21.1.1997 - 18.12.1997
akcie mají listinnou podobu 21.1.1997 - 3.6.2002

Aktuální kontaktní údaje NN Investment Partners C.R., a.s.

Kapitál NN Investment Partners C.R., a.s.

zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2002
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.2000 - 27.6.2002
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.1.1997 - 13.10.2000

Akcie NN Investment Partners C.R., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 000 27.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 20 000 13.10.2000 - 27.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 15 000 21.1.1997 - 13.10.2000

Sídlo NN Investment Partners C.R., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bozděchova 344/2 , Praha 150 00 30.11.2015
Adresa Bozděchova 344/2 , Praha 150 00 6.10.2001 - 30.11.2015
Adresa Jiráskovo náměstí 1981/6 , Praha 120 00 22.12.1997 - 6.10.2001
Adresa Hybernská 1000/8 , Praha 110 00 21.1.1997 - 22.12.1997

Předmět podnikání NN Investment Partners C.R., a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost obchodníka s cennými papíry: - v rozsahu doplňkových investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"): (a) podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním ná strojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; (b) podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona; (c) podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálové m trhu: investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) téhož zákona; (d) podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: devizové služby související s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona. 8.2.2018
Činnost obchodníka s cennými papíry: - v rozsahu hlavních investičních služeb a činností podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"): (a) podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) téhož zákona; (b) podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 p ísm. a) až k) téhož zákona; (c) podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) téhož zákona; (d) podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až b) téhož zákona; 11.7.2014
Činnost obchodníka s cennými papíry: - v rozsahu vedlejších investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"): (a) podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; (b) podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů o bchodních závodů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona; (c) podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investiční m nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) téhož zákona; (d) podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu: provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona. 11.7.2014 - 8.2.2018
obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem a výkon dalších činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona 17.5.2006 - 11.7.2014
obchodování s cennými papíry v rozsahu stanoveném v § 8 odst.1 zák.o cenných papírech a výkon činností podle zákona o cenných papírech § 46 odst.2 písm: a) obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2,§ 34 až § 37 c) obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů 21.1.1997 - 17.5.2006

vedení firmy NN Investment Partners C.R., a.s.

Statutární orgán NN Investment Partners C.R., a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. 11.7.2014
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost vůči třetím osobám. Dva členové představenstva jednají za společnost a podepisují tak, že připojí své podpisy uvedené na podpisovém vzoru k natištěnému nebo jinak uvedenému obchodnímu jménu společnosti. 21.1.1997 - 11.7.2014
člen představenstva Petr Křemen 8.10.2016
Vznik členství 28.7.2015
Adresa: Štefánikova 249/30 , Praha 150 00
Člen představenstva Joost Berkers 8.2.2018
Vznik členství 5.1.2018
Adresa: Klaverstraat 10 , Utrecht, provincie Utrecht Nizozemské království
Místopředseda představenstva Lubomír Vystavěl 20.4.2018
Vznik členství 22.5.2017
Vznik funkce 12.3.2018
Adresa: Křivenická 449/23 , Praha 181 00
Předseda představenstva Jan Kabelka 20.4.2018
Vznik členství 5.3.2018
Vznik funkce 12.3.2018
Adresa: Chotouchovská 1041 , Praha 190 16
předseda představenstva ing. Jiří Vrba 21.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: Jasmínová 2885/33 , Praha 106 00
místopředseda představenstva ing. Lenka Nováková 21.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: K rovinám 559/2 , Praha 158 00
člen představenstva Ivana Fischerová 21.1.1997 - 18.12.1997
Adresa: Moravská 1491/20 , Praha 120 00
předseda představenstva Michael Sonenshine 18.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: Vápencová 501/9 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Jan Suchánek 18.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: U Pergamenky 1445/6 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Jiří Vrba 18.12.1997 - 21.5.1998
Adresa: Jasmínová 2885/33 , Praha 106 00
předseda představenstva Michael Sonenshine 22.12.1997 - 1.9.1999
Adresa: Hudečkova 1097/12 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Jaroslav Šubert 22.12.1997 - 1.9.1999
Adresa: Zahradní 1109 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Hana Černá 21.5.1998 - 1.9.1999
Adresa: B. Němcové 452 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Michael Sonenshine 1.9.1999 - 3.5.2000
Adresa: Hudečkova 1097/12 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Hana Černá 1.9.1999 - 3.5.2000
Adresa: B. Němcové 452 , Nové Strašecí 271 01
místopředseda představenstva Jitka Kočárková 3.5.2000 - 10.5.2000
Adresa: Pod Hůrkou 566 , Klatovy 339 01
člen Ing. Petr Podolka 3.5.2000 - 6.10.2001
Adresa: Jana Zajíce 2767/3 , Ústí nad Labem 400 11
předseda představenstva Jaroslav Šubert 1.9.1999 - 3.4.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Zahradní 1109 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Henk De Bruijne 3.4.2002 - 29.5.2002
Vznik členství 20.12.2001
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Italská republika
via Marzorati 96, 21100 Varese
místopředseda představenstva Jitka Kočárková 10.5.2000 - 27.6.2002
Zánik funkce 1.5.2002
Adresa: Pod Hůrkou 566 , Klatovy 339 01
člen Ing. Petr Podolka 6.10.2001 - 27.6.2002
Zánik funkce 1.5.2002
Adresa: Šlitrova 2005 , Praha 190 16
člen Mgr. Jozef Sinčák 27.6.2002 - 4.6.2003
Vznik funkce 1.5.2002
Adresa: Na Krocínce 445/41 , Praha 190 00
předseda představenstva Henk De Bruijne 29.5.2002 - 9.6.2006
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Na Zátorce 1026 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Mgr. Jozef Sinčák 4.6.2003 - 9.6.2006
Vznik funkce 1.5.2002
Zánik funkce 9.12.2005
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Jan Kabelka 27.6.2002 - 14.6.2007
Zánik členství 18.4.2007
Vznik funkce 1.5.2002
Zánik funkce 18.4.2007
Adresa: Chotouchovská 1041 , Praha 190 16
člen představenstva RNDr. Jaroslav Krabec CSc., CFA 9.6.2006 - 14.3.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 15.2.2008
Adresa: Dlouhá 1926 , Kladno 272 01
předseda představenstva Mgr. Jozef Sinčák 9.6.2006 - 22.7.2009
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 9.12.2005
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen představenstva PhDr. Róbert Bohyník Ph.D., CFA 22.7.2009 - 7.10.2009
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: Čajakova 11 , 1001 Žilina Slovenská republika
předseda představenstva PhDr. Róbert Bohyník Ph.D., CFA 7.10.2009 - 9.2.2013
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 31.8.2009
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Čajakova 11 , 1001 Žilina Slovenská republika
člen představenstva Ing. Miloš Filip Ph.D., CFA 14.3.2008 - 2.4.2013
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 4.3.2013
Adresa: U průhonu 1200/21 , Praha 170 00
člen představenstva Bc. Petr Křemen 18.8.2010 - 21.8.2015
Vznik členství 16.6.2010
Zánik členství 16.6.2015
Adresa: Slavětínská 544 , Praha 190 14
člen představenstva Petr Podolka 9.2.2013 - 21.8.2015
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Políkenská 2264 , Praha 190 16
předseda představenstva Jan Kabelka 2.4.2013 - 30.11.2015
Vznik členství 4.3.2013
Vznik funkce 4.3.2013
Adresa: Chotouchovská 1041 , Praha 190 16
člen představenstva Petr Křemen 21.8.2015 - 8.10.2016
Vznik členství 28.7.2015
Adresa: Slavětínská 544 , Praha 190 14
Člen představenstva Horia Braun Erdei 23.6.2016 - 16.3.2017
Vznik členství 10.2.2016
Zánik členství 31.12.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Str. Deltei 2 , 410 019 Oradea, župa Bihor Rumunsko
člen představenstva Victoria Catharina Postma 24.11.2015 - 21.12.2017
Vznik členství 13.5.2015
Zánik členství 31.10.2017
Vznik funkce 13.5.2015
Adresa: U Nikolajky 382/30 , Praha 150 00
předseda představenstva Jan Kabelka 30.11.2015 - 20.4.2018
Vznik členství 4.3.2013
Zánik členství 4.3.2018
Vznik funkce 4.3.2013
Zánik funkce 4.3.2018
Adresa: Chotouchovská 1041 , Praha 190 16
člen představenstva Lubomír Vystavěl 14.6.2017 - 20.4.2018
Vznik členství 22.5.2017
Zánik členství 12.3.2018
Adresa: Křivenická 449/23 , Praha 181 00

Dozorčí rada NN Investment Partners C.R., a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Marice Thewessen 20.4.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: Park de Elsberg 18 , Voorburg, provincie Limburg Nizozemské království
Předseda dozorčí rady Henk Brink 1.6.2018
Vznik členství 16.1.2016
Vznik funkce 10.4.2018
Adresa: Chopinlaan 22 , Voorschoten Nizozemské království
Místopředseda dozorčí rady Herman Zoetmulder 1.6.2018
Vznik členství 24.10.2017
Vznik funkce 10.4.2018
Adresa: Adrianalaan 188 , Rotterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady: Mgr. Andrea Cejnarová 21.1.1997 - 21.5.1998
Adresa: Sládkovičova 1229/29 , Praha 142 00
místopředseda dozorčí rady: Milan Odehnal 21.1.1997 - 1.9.1999
Adresa: Zlešická 1851/11 , Praha 148 00
člen dozorčí rady: Dick Arthur Arends 21.5.1998 - 1.9.1999
Adresa: Bolwerk 1 , 1411 LJ Naarden Nizozemské království
předseda dozorčí rady ing. Miroslav Tacl 21.1.1997 - 3.5.2000
Adresa: Květnového vítězství 493/76 , Praha 149 00
člen dozorčí rady RNDr. Zuzana Kepková 1.9.1999 - 3.5.2000
Adresa: U Hadovky 602/22 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady: Dick Arthur Arends 1.9.1999 - 3.5.2000
Adresa: Bolwerk 1 , 1411 LJ Naarden Nizozemské království
místopředseda dozorčí rady: RNDr. Zuzana Kepková 3.5.2000 - 3.5.2000
Adresa: U Hadovky 602/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Vančík 3.5.2000 - 10.5.2000
Adresa: Kounická 1951/65 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Dick Arthur Arends 3.5.2000 - 13.10.2000
Adresa: Nizozemské království
Bolwerk 1, 1411 LJ Naarden
člen dozorčí rady Ing. Michal Vančík 10.5.2000 - 4.6.2003
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Kounická 1951/65 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Wietse Reinder Hendrik De Vries 4.6.2003 - 9.6.2006
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 11.1.2006
Adresa: Nizozemské království
Gravenborch 27, 3992 CA Houten
předseda dozorčí rady Gerard Hendrik Bergsma 13.10.2000 - 14.3.2008
Zánik členství 16.1.2008
Zánik funkce 16.1.2008
Adresa: Nizozemské království
Van Soutelandelaan 1,2597 EV Hague, Nizozemí
člen dozorčí rady Gregor Smeets 9.6.2006 - 14.3.2008
Vznik členství 11.1.2006
Adresa: Nizozemské království
Shoonhoven, Oude Haven, číslo domu 13, PSČ: 2971 DG
předseda dozorčí rady Gregor Smeets 14.3.2008 - 7.4.2009
Vznik členství 11.1.2006
Zánik členství 3.3.2009
Vznik funkce 15.2.2008
Zánik funkce 3.3.2009
Adresa: Nizozemské království
Shoonhoven, Oude Haven, číslo domu 13, PSČ: 2971 DG
místopředseda dozorčí rady Gerardus Wilhelmus Maria Dashorst 13.10.2000 - 18.8.2010
Adresa: Nizozemské království
H.K. Onnesweg 25, 1402 EB Bussum,Nizozemí
člen dozorčí rady Henk Brink 14.3.2008 - 22.3.2012
Vznik členství 16.1.2008
Zánik členství 15.1.2012
Adresa: 16 Chopinlaan 22 , Voorschoten Nizozemské království
místopředseda dozorčí rady Gerardus Wilhelmus Maria Dashorst 18.8.2010 - 18.12.2012
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 13.9.2012
Vznik funkce 23.3.2010
Zánik funkce 13.9.2012
Adresa: Nizozemské království
Onnesweg 25, 1402, Bussum
předseda dozorčí rady Marten Oeds Nijkamp 7.4.2009 - 24.11.2015
Vznik členství 3.3.2009
Vznik funkce 3.3.2009
Zánik funkce 3.3.2014
Adresa: Van Wickevoort Crommelinlaan 10 , 2061 HK, Bloemendaal Nizozemské království
člen dozorčí rady Henk Brink 22.3.2012 - 23.1.2016
Vznik členství 15.1.2012
Zánik členství 15.1.2016
Adresa: Nizozemské království
Voorschoten, Chopinlaan 22, 2253 BV
místopředseda dozorčí rady Hans Van Houwelingen 18.12.2012 - 23.6.2016
Vznik členství 13.9.2012
Zánik členství 10.3.2016
Vznik funkce 13.9.2012
Zánik funkce 10.3.2016
Adresa: Nederhoflaan 55 , Haag Nizozemské království
předseda dozorčí rady Marten Oeds Nijkamp 24.11.2015 - 21.12.2017
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Van Wickevoort Crommelinlaan 10 , Bloemendaal Nizozemské království
Místopředseda dozorčí rady Marc Cornelis Vink 24.8.2016 - 21.12.2017
Vznik členství 11.3.2016
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 26.4.2016
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Waalsdorperweg 20 , Haag Nizozemské království
člen dozorčí rady Henk Brink 23.1.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 16.1.2016
Adresa: Chopinlaan 22 , Voorschoten Nizozemské království
Člen dozorčí rady Herman Zoetmulder 21.12.2017 - 1.6.2018
Vznik členství 24.10.2017
Adresa: Adrianalaan 188 , Rotterdam Nizozemské království

Prokura NN Investment Partners C.R., a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Martin Burda 31.8.1999 - 3.5.2000
Adresa: Staňkova 221/21 , Ostrava 700 30
Jméno Mgr. Martin Burda 3.5.2000 - 3.4.2002
Adresa: Staňkova 221/21 , Ostrava 700 30
Jméno Hana Černá 3.5.2000 - 3.4.2002
Adresa: B. Němcové 452 , Nové Strašecí 271 01

Sbírka Listin NN Investment Partners C.R., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4519/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.12.2014 18.11.2015 30.11.2015 2
B 4519/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 12.6.2015 23.6.2015 53
B 4519/SL 52 notářský zápis [NZ 64/2015] Městský soud v Praze 3.3.2015 10.3.2015 1.4.2015 33
B 4519/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 545/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 26.6.2014 14.7.2014 120
B 4519/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2014 1.7.2014 54
B 4519/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.9.2013 27.9.2013 54
B 4519/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 9.7.2013 54
B 4519/SL 47 ostatní rozhodnutí DR/rezignace na funkci předs. 2x Městský soud v Praze 19.12.2012 18.1.2013 5.3.2013 8
B 4519/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.6.2012 17.7.2012 54
B 4519/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.5.2011 25.5.2011 62
B 4519/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 62
B 4519/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2009 13.8.2009 13.8.2009 4
B 4519/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.6.2009 2.7.2009 66
B 4519/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 59
B 4519/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 11.3.2008 11.3.2008 2
B 4519/SL 39 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 15.2.2008 11.3.2008 11.3.2008 3
B 4519/SL 38 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.1.2008 11.3.2008 11.3.2008 2
B 4519/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt.+zpr. DR Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 1.11.2007 72
B 4519/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 72
B 4519/SL 35 ostatní -rezignace/ing.J.Kabelka/ Městský soud v Praze 24.10.2006 23.10.2007 1
B 4519/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.4.2007 23.10.2007 4
B 4519/SL 33 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 18.4.2007 8.6.2007 15.6.2007 4
B 4519/SL 32 ostatní -rezig.na funkci čl.předst. Městský soud v Praze 24.10.2006 8.6.2007 15.6.2007 1
B 4519/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+audit+zpr. o vzt. /na CD/ Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 16.10.2006 23
B 4519/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.3.2006 7.9.2006 0
B 4519/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2006 7.9.2006 0
B 4519/SL 28 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 9.12.2005 7.9.2006 0
B 4519/SL 27 notářský zápis NZ 8/2006 Městský soud v Praze 11.1.2006 7.9.2006 0
B 4519/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2006 7.9.2006 0
B 4519/SL 25 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 10.8.2005 0
B 4519/SL 24 výroční zpráva r.2001+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2001 3.8.2005 8.8.2005 0
B 4519/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2002+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 22.10.2004 0
B 4519/SL 22 výroční zpráva za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 4.10.2004 0
B 4519/SL 21 ostatní -zápis o výsledcich hlasování Městský soud v Praze 9.1.2003 23.9.2003 0
B 4519/SL 20 ostatní -rozh.jed.akcion Městský soud v Praze 11.2.2003 23.9.2003 0
B 4519/SL 19 notářský zápis NZ197/2002 Městský soud v Praze 29.4.2002 23.9.2003 0
B 4519/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2002 28.11.2002 0
B 4519/SL 17 notářský zápis, podpisové vzory NZ197/2002 Městský soud v Praze 29.4.2002 28.11.2002 0
B 4519/SL 16 ostatní -zápis z představ. Městský soud v Praze 3.5.2002 28.11.2002 0
B 4519/SL 15 ostatní -zápis o výsledcích hlasovaní Městský soud v Praze 1.5.2002 28.11.2002 0
B 4519/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ197/2002+přílohy Městský soud v Praze 29.4.2002 28.11.2002 0
B 4519/SL 8 notářský zápis +plné moci,výpis z OR Městský soud v Praze 23.5.2001 21.2.2002 11.7.2002 0
B 4519/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.12.2001 9.5.2002 0
B 4519/SL 13 ostatní zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 20.12.2001 9.5.2002 0
B 4519/SL 12 ostatní -zápis o výsled.hlasování/DR/ Městský soud v Praze 7.12.2001 9.5.2002 0
B 4519/SL 11 ostatní -zápis zasedání DR Městský soud v Praze 16.8.2001 9.5.2002 0
B 4519/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.12.2001 9.5.2002 0
B 4519/SL 7 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 27.11.2001 5.12.2001 0
B 4519/SL 6 ostatní - rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2000 10.5.2000 0
B 4519/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 6.1.2000 10.5.2000 0
B 4519/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.1.1998 6.10.1998 0
B 4519/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 19.12.1997 6.10.1998 0
B 4519/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 10.11.1997 6.10.1998 0
B 4519/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 18.7.1997 6.10.1998 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NN Investment Partners C.R., a.s.

IČO: 25102869
Firma: NN Investment Partners C.R., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.1.1997

Sídlo NN Investment Partners C.R., a.s.

Sídlo: Bozděchova 344/2, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
tracking image