Firma Nečtinská zemědělská a.s. IČO 00118770


Nečtinská zemědělská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Nečtinská zemědělská a.s. (00118770) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 216, 331 62 Nečtiny Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 1949 a je stále aktivní. Nečtinská zemědělská a.s. má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Nečtinská zemědělská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nečtinská zemědělská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nečtinská zemědělská a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Nečtinská zemědělská a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Nečtinská zemědělská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nečtinská zemědělská a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 975
IČO (identifikační číslo osoby) 00118770
Jméno Nečtinská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.8.1949
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 11.6.2014 rozhodla o změně podoby všech akcií společnosti z "listinných" na "zaknihované" a stanovuje lhůtu k odevzdání akcií společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí s tím, že akcionáři jsou povinni při odevzdání akcie sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na kterém má být zaknihovaná akcie evidována. Bez současného sdělení tohoto čísla účtu bude akcie považována ze neodevzdanou. 30.6.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada obchodní společnosti Nečtinská zemědělská a.s., identifikační číslo: 00118770, přijímá toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 19.120.000,-- Kč (devatenáct milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých) z původní částky 46.665.000,-- Kč (čtyřicet šest milionů šest set šedesát pět tisíc korun českých) na novou částku 65.785.000,-- Kč (šedesát pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 19.120 (devatenácti tisíc jedno sto dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie. Akcie budou upisovány za emisní kurs 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Akcie nového druhu vydávány nebudou. Poukázky na akcie vydávány nebudou. 3) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům v závislosti na výši ocenění jejich nepeněžitých vkladů určené posudkem znalce takto: a) panu Josefu Zímovi, narozenému: 01.01.1948, bydliště: Hrad Nečtiny 28, PSČ 33162, akcie v počtu 2.013 (dva tisíce třináct) kusů, b) panu Petru Stříbrnému, narozenému: 21.08.1969, bydliště: Plachtín 58, PSČ 33162, akcie v počtu 1.084 (jeden tisíc osmdesát čtyři) kusů, c) panu Martinu Praisovi, narozenému: 14.03.1965, bydliště: Nečtiny 223, PSČ 33162, akcie v počtu 3.180 (tři tisíce jedno sto osmdesát) kusů, d) paní Věře Heroldové, narozené: 11.08.1951, bydliště: Manětín 278, PSČ 33162, akcie v počtu 2.269 (dva tisíce dvě stě šedesát devět) kusů, e) Ing. Romanu Hlaváčkovi, narozenému: 29.05.1967, bydliště: Sadová 5581, Chomutov, PSČ 43003, akcie v počtu 10.574 (deset tisíc pět set sedmdesát čtyři) kusů. 4) Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese: Nečtiny 216, PSČ 33162, ve lhůtě 40 (čtyřicet) dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií elektronickou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu, kterou za tímto účelem upisovatelé sdělili představenstvu. Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky, ani prostřednictví obchodníka s cennými papíry. 5) Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti na adrese: Nečtiny 216, PSČ 33162, ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, v němž předem určený zájemce upíše všechny akcie, které se mu podle tohoto rozhodnutí k upsání nabízejí. 6) Akcie budou upisovány těmito nepeněžitými vklady, jejichž předmětem je: a) celek pozemků pozemkových parcel v katastrálním území Čestětín: č. parc. 173/1, č. parc. 278/1, č. parc. 296, č. parc. 303, č. parc. 414, č. parc. 511, č. parc. 546/2, č. parc. 546/4, č. parc. 566/14, č. parc. 738, celek pozemků pozemkových parcel v katastrálním území Hrad Nečtiny: č. parc. 116, č. parc. 117, č. p 13.11.2013 - 5.12.2013
Valná hromada rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:- základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 13.136.000,- Kč, slovy třináctmiliónůjednostotřicetšesttisíckorun českých;- ke zvýšení základního kapitálu dojde úpisem akcií jediným předem určeným zájemcem, kterým je obchodní společnost AGROSTYL CZ s.r.o. se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 20/14, PSČ 674 01, identifikační číslo 25346571, která má vůči společnosti 14 postoupených pohledávek na vypořádání majetkových podílů na transformovaném družstvu Zemědělské družstvo vNečtinech vcelkové výši 5.210.765,50 Kč (seznam oprávněných osob - postupitelů je přílohou pozvánky) apostoupené pohledávky na úhradu nesplacených zůstatků úvěrů spříslušenstvím vzniklé uzavřením úvěrových smluv mezi společností aKreditní bankou, a.s. Plzeň se sídlem vPlzni, Škrétova 8, PSČ 306 08, ato dne 18.08.1994 číslo úvěrové smlouvy 94001/5145, dne 23.11.1994 číslo úvěrové smlouvy 94001/8148 včetně následných dodatků adne 05.12.1994 číslo úvěrové smlouvy 94001/8167 vcelkové výši 7.925.689,30 Kč, celkem tedy ve výši 13.136.454,80 Kč (po zaokrouhlení na celé tisíce 13.136.000,- Kč) pohledávky aspolečností; ovýše uvedených pohledávkách byla dne 12.05.2005 mezi společností avěřitelem AGROSTYL CZ s.r.o. uzavřena dohoda ojejich úhradě formou zápočtu na emisní kurz upsaných akcií.- zvýšením základního kapitálu dojde kvýraznému snížení závazkového zatížení společnosti opohledávky, které by jinak musela společnost ze svých zdrojů uhradit; proto je zvýšení základního kapitálu vdůležitém zájmu společnosti;- zájemce společnost AGROSTYL CZ s.r.o. se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 20/14, PSČ 674 01, identifikační číslo 25346571, upsané akcie splatí zápočtem na své pohledávky na zaplacení dluhů existujících ztitulu převzetí nesplacených pohledávek zúvěrů poskytnutých Kreditní bankou, a.s. společnosti;- ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií jediným zájemcem asplacením nepeněžitého vkladu vrozsahu 13.136.000,- Kč akapitál společnosti bude zvýšen na celkovou výši 46.665.000,- Kč,- základní kapitál se zvyšuje novou emisí 13.136 ks kmenových listinných nekótovaných akcií na jméno ojmenovitých hodnotách1 000,-- Kč emitovaných jako hromadné akcie;- upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno;- emisní kurz emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1 000,- Kč za jednu akcii ojmenovité hodnotě1 000,- Kč;- místem úpisu akcií bude sídlo společnosti;- lhůta pro upsání akcií je 30 kalendářních dnů atato lhůta počíná 7. dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu; upisovatel bude opočátku lhůty kúpisu uvědoměn způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti;- upsání akcií bude provedeno uzavřením Smlouvy oupsání akcií aozápočtu pohledávek mezi společností ajediným zájemcem AGROSTYL CZ s.r.o. auzavřením tét 2.12.2005 - 30.12.2005
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 18.11.2004 ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 3.971.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 33.529.000,- Kč,b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno,c) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 3 971 ks kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč,d) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů neuvedených pod bodem e) na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem společnosti je dosažení uhrazení části pohledávek věřitelů na vypořádání majetkových podílů ztransformace nebo dalších majetkových účastí vcelkové výši 3.971.000,- Kč,e) akcie budou upsány předem určenými upisovateli, kterými je patnáct věřitelů uvedených vpříloze rozhodnutí, jenž mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona číslo 42/1992 Sb. nebo další majetkové účasti ve společnosti vkapitalizované výši 3.971.000,- Kč auzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu očástečném vypořádání těchto pohledávek svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti,f) představenstvo společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávek upisovatelů dle bodu e) vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií,g) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,h) úpis akcií proběhne ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů atato lhůta počíná sedmým dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí představenstva ozvýšení základního kapitálu, upisovatelé budou opočátku lhůty kúpisu uvědomeni způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti,i) úpis akcií bude proveden uzavřením smlouvy oupsání akcií adohody osplacení emisního kurzu započtením pohledávek mezi společností aupisovatelem auzavřením této smlouvy dojde ke splacení emisního kurzu upsaných akcií, tyto smlouvy budou uzavírány dle těchto pravidel:A) smlouva bude uzavírána mezi společností aupisovatelem vpísemné formě,B) návrh smlouvy ozapočtení doručí společnst upisovateli ve trojím vyhotovení,C) lhůta kpodpisu smlouvy upisovatelem je čtrnáct dnů ode dne, kdy obdrží její návrh,D) smlouvy budou uzavírány vsídle společnsti nebo na jiném místě, na kterém společnost určí,E) podpisy účastníků na jednom vyhotovení budou úředně ověřeny, smlouva bude podepsána ve třech vyhotoveních, znichž společnost obdrží dvě vyhotovení včetně vyhotovení súředně ověřenými podpisy aupisovatel jedno vyhotovení,j) nové akcie budou emitovány ve lhůtě šedesáti dnů ode dne, kdy Krajský soud vPlzni na návrh představenstva, podaný po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu, zapíše výši základního kapitálu do obchodního rejstříku, kpřevzetí akcií budou upisovatelé jako akcionáři vyzvání způsobem určeným stanovami s 7.1.2005 - 25.3.2005
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 13.01.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon) nebo osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu jako jejím věřitelům, aby se podílely na kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníkovi) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň uzavřou se společností dohodu o započtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu nebo jejich části na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kursu upsaných akcií (dříve kapitalizace majetkových a vypořádacích podílů), tím by mělo dojít ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.014.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 29.558.000,- Kčc) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;d) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 21 oprávněných osob uvedených v příloze rozhodnutí, jenž nejsou akcionáři společnosti a mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. v celkové výši 7.014.000,- Kč a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu o jejich částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti,e) v důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů ve výši 7.014.000,- Kčf) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 7014 ks kusů kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé zájemce, kteří je upíší;g) emisní kurs emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;h) místem úpisu akcií je sídlo společnosti v Nečtinech čp. 216, okres Plzeň - sever, PSČ 331 62;i) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15. dnem ode dne, kdy usnesením Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci, o počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci společností písemně vyrozuměni;j) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu nebo jeho části dle zákona č. 42/1992 Sb. vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;k) emisní kurs musí být každým zájemcem, který provedl úpis akcií, splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou uzavření smlouvy o započtení;l) smlouvy o započtení, jejichž uzavřením dojde ke splacení emisního kurzu upsaných akcií, b 25.11.2003 - 21.5.2004
Zemědělské družstvo v Nečtinech změnilo právní formu na akciovouspolečnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne29.11.2001. 30.1.2002 - 25.3.2005
Obchodní společnost Nečtinská zemědělská a.s. se převádí z odd.Dr.XXIV vložky 189 do odd. B vložky 975. 30.1.2002 - 25.3.2005
Družstvo má tato střediska:rostlinné výroby: Nečtiny, Březínživočišné výroby: Nečtiny, Březín, Čestětín, Kamenná Hora, NováDoubravice 18.7.1975 - 30.4.1993
Výše členského podílu byla stanovena usnesením valné hromadyna částku 200,- Kčs. 11.6.1951 - 22.6.1953
Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu 22.8.1949 - 22.6.1953
Výše členského podílu bude stanovena valnou hromadou a dodatečněoznámena. 22.8.1949 - 11.6.1951
Až do schválení volby řádných orgánů družstva podle stanovvykonává jejich působnost 8členný Přípravný výbor. 22.8.1949 - 11.6.1951

Kapitál Nečtinská zemědělská a.s.

zakladni jmění 65 785 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.12.2013
zakladni jmění 46 665 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.2005 - 5.12.2013
zakladni jmění 33 529 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.3.2005 - 30.12.2005
zakladni jmění 29 558 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.2004 - 25.3.2005
zakladni jmění 22 544 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2002 - 21.5.2004
zakladni jmění 4 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1996 - 30.1.2002
zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1993 - 19.2.1996

Sídlo Nečtinská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 216 , 331 62 Nečtiny Česká republika
č.p. 216, 331 62 Nečtiny
5.12.2013
Adresa 331 62 Nečtiny 216 Česká republika
Nečtiny 216, PSČ 33162
10.11.2010 - 5.12.2013
Adresa 216 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 216, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
30.1.2002 - 10.11.2010
Adresa 331 62 Nečtiny 216 Česká republika
Nečtiny 216, PSČ 33162
6.6.2001 - 30.1.2002
Adresa Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
17.11.1960 - 6.6.2001
Adresa Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plasy
22.8.1949 - 17.11.1960

Předmět podnikání Nečtinská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba včetně hospodaření vlesích ana vodních plochách 10.11.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.11.2010
zámečnictví, nástrojářství 10.11.2010
opravy silničních vozidel 10.11.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.11.2010
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.11.2010
poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 9.5.2008 - 10.11.2010
zemědělská výroba včetně hospodaření vlesích ana vodních plochách 16.10.2004 - 10.11.2010
silniční motorová doprava nákladní 1.12.2000 - 10.11.2010
práce zemními stroji 30.4.1993 - 10.11.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.4.1993 - 10.11.2010
turistická ubytovna kategorie * 30.4.1993 - 10.11.2010
opravy motorových vozidel 30.4.1993 - 10.11.2010
zámečnictví 30.4.1993 - 10.11.2010
činnost účetních poradců 30.4.1993 - 10.11.2010
zemědělská výroba 30.4.1993 - 16.10.2004
truhlářství 30.4.1993 - 26.11.2001
hostinská činnost 30.4.1993 - 26.11.2001
silniční motorová doprava 30.4.1993 - 1.12.2000
Zahraničně obchodní činnost v návaznosti na předmět podnikánís omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 5.8.1991 - 30.4.1993
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 15.11.1976 - 30.4.1993
Přidružená výroba:- dopravní služby pro obyvatelstvo a social. organizace na územíokresu Plzeň-sever- stavební práce prováděné vlastní stavební četou převážně provlastní výstavbu a OVBD na území okresu Plzeň-sever 15.11.1976 - 30.4.1993
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Plzeň-sever ze dne 17. 5. 1976č.j. doprav. 984/76, povol. č. 17, a č.j. doprav. 998/76, povol.č. 18, byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobudo 31. prosince 1976. 15.11.1976 - 30.4.1993
Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboruPlzeň-sever byla družstvu povolena doprava pro cizí pod č.j.doprav./1765/75, povolení č. 49, dne 22. 8. 1975, a to na dobudo 31. 12. 1975. 4.9.1975 - 15.11.1976
Rozhodnutím Okresního národního výboru Plzeň-sever, odborudopravy ze dne 19. února 1975, č.j. doprav. 404/75, povol. č. 12byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do31. prosince 1975. 4.4.1975 - 15.11.1976
Rozhodutím Okresního národního výboru Plzeň-sever ze dne3. května 1974, č.j. doprav. 1740/74, povol. č. 50 byla družstvupovolena nepravidelná přeprava osob autobusem - pro cizí - nadobu do 31. 12. 1974. 26.6.1974 - 15.11.1976
Provádění opylovací služby pro socialistické organizace na územíokresu Plzeň-sever 5.6.1973 - 15.11.1976
Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby alepšího využití výrobních prostředků - pouze pro vlastní potřebu 13.5.1971 - 15.11.1976
zemědělská výroba 17.2.1971 - 15.11.1976
Družstvo provádí v době vegetačního klidu práce a služby prolesní hospodářství Manětín (sbližování, vyvážení, odvoz dřeva,výsadba stromků) 17.2.1971 - 15.11.1976
Jednotné zemědělské družstvo provádí dopravní služby vlastnímidopravními prostředky pro jiné socialistické organisace a proobyvatelstvo na území okresu Plzeň-sever (posyp silnic,prohrnování sněhu) 17.2.1971 - 15.11.1976
Družstvo zřizuje stavební četu, jež provádí stavební prácepřevážně pro vlastní výstavbu a OVBD na území okresu Plzeň-sever 17.2.1971 - 15.11.1976
Předmět podniku družstva je dán zák. čís. 69/49 Sb. austanovením stanov vyhlášených v Úředním listě. 22.8.1949 - 17.2.1971

vedení firmy Nečtinská zemědělská a.s.

Statutární orgán Nečtinská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Roman Hlaváček 30.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Sadová 5581, 430 03 Chomutov
Člen představenstva Martin Prais 30.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: 223 , 331 62 Nečtiny Česká republika
č.p. 223, 331 62 Nečtiny
Člen představenstva Petr Stříbrný 30.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Plachtín 58 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Plachtín 58, 331 62 Nečtiny
předseda přípravného výboru Josef Gala Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
místopředseda přípravného výboru Václav Petřík Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Bohumil Pánek Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Josef Burda Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Václav Holota Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Karel Jungr Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Jan Holík Zemědělec 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen přípravného výboru Václav Kraus Újezdní Tajemník 22.8.1949 - 11.6.1951
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Theodor Bayer Zemědělec 11.6.1951 - 16.4.1952
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Václav Vodička Zemědělec 11.6.1951 - 16.4.1952
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
předseda představenstva Josef Burda Zemědělec 11.6.1951 - 18.4.1956
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
místopředseda představenstva Karel Jungr Zemědělec 11.6.1951 - 18.4.1956
Adresa: Leopoldov Česká republika
Leopoldov
člen představenstva Anna Galová Zemědělec 11.6.1951 - 18.4.1956
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Jan Štěrba Zemědělec 11.6.1951 - 18.4.1956
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Václav Bárta 18.4.1956 - 13.3.1958
Adresa: 7 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 7
člen představenstva Bohumír Pánek Zemědělec 11.6.1951 - 13.6.1958
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
předseda představenstva Jaroslav Seidl 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 141 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 141
člen představenstva Václav Vodička 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 46 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 46
člen představenstva Marie Holíková 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 113 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 113
člen představenstva Pavel Feher 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 86 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 86
člen představenstva Bedřiška Hřebcová 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 158 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 158
člen představenstva Antonín Beránek 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 21 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 21
člen představenstva Václav Bárta 18.4.1956 - 13.6.1958
Adresa: 7 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 7
předseda představenstva Josef Burda 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Karel Tumpach 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: 26 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 26
člen představenstva František Černoch 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva Jaroslav Burda 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: 35 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 35
člen představenstva Karel Junger 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: Nečtiny-Leopoldov Česká republika
Nečtiny-Leopoldov
člen představenstva Bohuslav Bouše 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: Nečtiny-Hrad Česká republika
Nečtiny-Hrad
člen představenstva Antonie Seidlová 13.6.1958 - 29.2.1960
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny
člen představenstva František Černoch 29.2.1960 - 10.5.1961
Adresa: 132 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 132
člen představenstva Václav Šourek 29.2.1960 - 10.5.1961
Adresa: 10 , Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora čp. 10
člen představenstva Alois Hora 29.2.1960 - 10.5.1961
Adresa: 6 , Nová Doubravice Česká republika
Nová Doubravice čp. 6
člen představenstva Josef Klír 29.2.1960 - 30.5.1962
Adresa: 1 , Čestětín Česká republika
Čestětín čp. 1
člen představenstva Václav Paukner 29.2.1960 - 30.5.1962
Adresa: 18 , Březín Česká republika
Březín čp. 18
člen představenstva Karel Moule 10.5.1961 - 30.5.1962
Adresa: 54 , Březín Česká republika
Březín 54
člen představenstva Karel Říha 10.5.1961 - 30.5.1962
Adresa: 17 , Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora 17
předseda představenstva Josef Frank 29.2.1960 - 6.9.1962
Adresa: 219 , Plasy Česká republika
Plasy 219
člen představenstva Ing. Jan Pavliš 29.2.1960 - 6.9.1962
Adresa: 339 , Plasy Česká republika
Plasy 339
člen představenstva Jaroslav Sajdl 10.5.1961 - 12.4.1963
Adresa: 141 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 141, okres Plzeň-sever
člen představenstva Vladislav Boudný 10.5.1961 - 12.4.1963
Adresa: 4 , Dobravice Česká republika
Dobravice 4
člen představenstva Karel Říha 6.9.1962 - 12.4.1963
Adresa: 17 , Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora 17
člen představenstva František Moule 10.5.1961 - 25.3.1964
Adresa: 12 , Doubravice Česká republika
Doubravice 12
člen představenstva Jaroslav Lavička 30.5.1962 - 25.3.1964
Adresa: 15 , Čestětín Česká republika
Čestětín 15
člen představenstva Karel Soukup 30.5.1962 - 25.3.1964
Adresa: 16 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 16, okres Plzeň-sever
člen představenstva Václav Šourek 30.5.1962 - 25.3.1964
Adresa: 10 , Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora 10
předseda představenstva Ing. Jan Pavliš 6.9.1962 - 25.3.1964
Adresa: 339 , Plasy Česká republika
Plasy 339, okres Plzeň-sever
člen představenstva Jan Budík 29.2.1960 - 10.12.1968
Adresa: 59 , Březín Česká republika
Březín čp. 59
člen představenstva Karel Jungr 12.4.1963 - 10.12.1968
Adresa: 24 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 24, okres Plzeň-sever
člen představenstva Vladimír Boudný 25.3.1964 - 10.12.1968
Adresa: 4 , Doubravice Česká republika
Doubravice čp. 4
člen představenstva Jiří Rondoš 25.3.1964 - 10.12.1968
Adresa: 14 , Čestětín Česká republika
Čestětín čp. 14
člen představenstva Marie Hynešová 25.3.1964 - 10.12.1968
Adresa: 44 , Březín Česká republika
Březín čp. 44
člen představenstva Josef Kraus 29.2.1960 - 16.12.1969
Adresa: 220 , Manětín Česká republika
Manětín 220
člen představenstva Josef Fišer 30.5.1962 - 16.12.1969
Adresa: 1 , Doubravice Česká republika
Doubravice 1
člen představenstva Josefa Vondrová 25.3.1964 - 16.12.1969
Adresa: 48 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 48, okres Plzeň-sever
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Nedvěd 10.12.1968 - 16.12.1969
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva Jiří Bauer 10.12.1968 - 16.12.1969
Adresa: Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora
člen představenstva Anna Sosková 10.12.1968 - 16.12.1969
Adresa: Čestětín Česká republika
Čestětín
člen představenstva Karel Urban 12.4.1963 - 25.8.1970
Adresa: 69 , Březín Česká republika
Březín čp. 69
místopředseda představenstva Josefa Vondrová 16.12.1969 - 25.8.1970
Adresa: 48 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 48, okres Plzeň-sever
člen představenstva František Pokorný 10.12.1968 - 3.5.1972
Adresa: Doubravice Česká republika
Doubravice
člen představenstva Jan Kamínek 10.12.1968 - 3.5.1972
Adresa: Čestětín Česká republika
Čestětín
člen představenstva Josef Pop 16.12.1969 - 3.5.1972
Adresa: Brdo Česká republika
Brdo
člen představenstva Karel Říha 16.12.1969 - 3.5.1972
Adresa: Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora
člen představenstva Josef Toncar 16.12.1969 - 3.5.1972
Adresa: 2 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 2, okres Plzeň-sever
místopředseda představenstva Karel Urban 25.8.1970 - 3.5.1972
Adresa: 69 , Březín Česká republika
Březín čp. 69
předseda představenstva Václav Čekan 25.3.1964 - 29.5.1974
Adresa: 4 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 4, okres Plzeň-sever
člen představenstva Karel Moule 16.12.1969 - 11.8.1976
Adresa: Březín Česká republika
Březín
člen představenstva Ludmila Janouškovcová 3.5.1972 - 11.8.1976
Adresa: Doubravice Česká republika
Doubravice
člen představenstva Marta Šlajerová 3.5.1972 - 11.8.1976
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva Vojtěška Zbránková 3.5.1972 - 11.8.1976
Adresa: Kamenná Hora Česká republika
Kamenná Hora
předseda představenstva Emanuel Prais 29.5.1974 - 11.8.1976
Adresa: 1 , Chotěbudice Česká republika
Chotěbudice č. 1
člen představenstva Vladislav Beránek 12.4.1963 - 5.5.1981
Adresa: 3 , Doubravice Česká republika
Doubravice čp. 3
místopředseda představenstva Jan Kamínek 3.5.1972 - 5.5.1981
Adresa: Čestětín Česká republika
Čestětín
člen představenstva Jiří Holík 16.12.1969 - 21.1.1987
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva Josefa Vondrová 25.8.1970 - 21.1.1987
Adresa: 48 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 48, okres Plzeň-sever
člen představenstva Jaroslav Střítežský 11.8.1976 - 21.1.1987
Adresa: 193 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 193, okres Plzeň-sever
člen představenstva Marie Budíková 11.8.1976 - 21.1.1987
Adresa: 11 , Březín Česká republika
Březín 11
člen představenstva Pavel Pešička 5.5.1981 - 21.1.1987
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
předseda představenstva Emanuel Prais 11.8.1976 - 29.4.1991
Adresa: 200 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny č. 200, okres Plzeň-sever
místopředseda představenstva Vladislav Beránek 5.5.1981 - 29.4.1991
Adresa: Nečtiny-Lešovice Česká republika
Nečtiny-Lešovice
člen představenstva Václav Arnet 3.5.1972 - 30.4.1993
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva Jan Soško 3.5.1972 - 30.4.1993
Adresa: Březín Česká republika
Březín
člen představenstva Vlasta Urbanová 11.8.1976 - 30.4.1993
Adresa: 34 , Březín Česká republika
Březín 34
člen představenstva Václav Sedláček 5.5.1981 - 30.4.1993
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva Vladimír Hovorka 5.5.1981 - 30.4.1993
Adresa: Nečtiny Česká republika
Nečtiny, okres Plzeň-sever
člen představenstva František Melich 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 14 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 14
člen představenstva Jiří Křemenák 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 195 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 195, okres Plzeň-sever
člen představenstva Olga Toncarová 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 197 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 197, okres Plzeň-sever
člen představenstva Květoslava Taušková 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 14 , Češtětín Česká republika
Češtětín 14
člen představenstva Zdeněk Kronďák 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 207 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 207, okres Plzeň-sever
člen představenstva Rudolf Karásek ml. 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 41 , Březín Česká republika
Březín 41
člen představenstva Josef Škubal 21.1.1987 - 30.4.1993
Adresa: 199 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 199, okres Plzeň-sever
místopředseda Josef Holeček 29.4.1991 - 30.4.1993
Adresa: 653 , Kralovice Česká republika
Kralovice 653, okres Plzeň-sever
člen představenstva Jaroslav Hořejší 11.8.1976 - 19.2.1996
Adresa: 194 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 194, okres Plzeň-sever
člen Milan Krzák 30.4.1993 - 19.2.1996
Adresa: 6 , Nečtiny - Češtěnín Česká republika
Nečtiny - Češtěnín 6
člen Květa Kozlová 30.4.1993 - 19.2.1996
Adresa: 204 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 204, okres Plzeň-sever
člen Vladislav Beránek 30.4.1993 - 19.2.1996
Adresa: 3 , Nečtiny - Lešovice Česká republika
Nečtiny - Lešovice 3
člen Martin Prais 30.4.1993 - 1.12.2000
Adresa: 223 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 223, okres Plzeň-sever
člen Jiří Kazda 30.4.1993 - 1.12.2000
Adresa: 218 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 218, okres Plzeň-sever
místopředseda Miluše Paštiková 30.4.1993 - 1.12.2000
Adresa: 201 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 201, okres Plzeň-sever
člen Karel Urban 19.2.1996 - 1.12.2000
Adresa: 69 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 69, okres Plzeň-sever
člen Petr Stříbrný 19.2.1996 - 1.12.2000
Adresa: 221 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 221, okres Plzeň-sever
předseda Josef Zíma 29.4.1991 - 26.11.2001
Adresa: 28 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28
člen Jaroslav Kepka 30.4.1993 - 26.11.2001
Zánik členství 16.7.2001
Adresa: 29 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 29
člen Jaromír Horský 1.12.2000 - 26.11.2001
Zánik členství 16.7.2001
Adresa: 21 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 21, okres Plzeň-sever
člen František Melich 19.2.1996 - 30.1.2002
Adresa: 14 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 14
člen Jiří Holík 19.2.1996 - 30.1.2002
Adresa: 219 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 219, okres Plzeň-sever
místopředseda Martin Prais 1.12.2000 - 30.1.2002
Adresa: 223 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 223, okres Plzeň-sever
člen Jaroslav Hořejší 1.12.2000 - 30.1.2002
Adresa: 220 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 220, okres Plzeň-sever
člen Milan Krzák 1.12.2000 - 30.1.2002
Adresa: 6 , Čestětín Česká republika
Čestětín 6, okres Plzeň-sever
člen Miluše Paštiková 1.12.2000 - 30.1.2002
Adresa: 201 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 201, okres Plzeň-sever
předseda Josef Zíma 26.11.2001 - 30.1.2002
Adresa: 28 , Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, okres Plzeň-sever
člen Věra Heroldová 26.11.2001 - 30.1.2002
Vznik členství 16.7.2001
Adresa: 278 , Manětín Česká republika
Manětín 278, okres Plzeň-sever
člen Jan Holík 26.11.2001 - 30.1.2002
Vznik členství 16.7.2001
Adresa: 4 , Nová Doubravice Česká republika
Nová Doubravice 4, okres Plzeň-sever
Člen představenstva Jan Holík 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 4 , 331 62 Doubravice Česká republika
Doubravice čp. 4, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva Jaroslav Hořejší 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 20.6.2005
Adresa: 220 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 220, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva Milan Krzák 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 6 , 331 62 Čestětín Česká republika
Čestětín čp. 6, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva Miluše Paštiková 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 201 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 201, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Předseda představenstva Josef Zíma 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 29.11.2001
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa: 28 , 331 62 Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny čp. 28, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Místopředseda představenstva Martin Prais 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 29.11.2001
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa: 223 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 223, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva Věra Heroldová 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 278 , 331 62 Manětín Česká republika
Manětín čp. 278, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva František Melich 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 14 , 331 62 Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny čp. 14, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen představenstva Jiří Holík 30.1.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: 219 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 219, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
člen představenstva Josef Zíma 2.12.2005 - 17.2.2006
Vznik členství 1.7.2005
Adresa: 28 , 331 62 Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny čp. 28, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
člen představenstva Petr Stříbrný 2.12.2005 - 17.2.2006
Vznik členství 1.7.2005
Adresa: 331 62 Nečtiny čp. 221 Česká republika
Nečtiny čp. 221, PSČ 33162
člen představenstva Jiří Holík 2.12.2005 - 22.8.2006
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: 219 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 219, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
člen představenstva Martin Prais 2.12.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 223 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 223, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
člen představenstva Věra Heroldová 2.12.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 278 , 331 62 Manětín Česká republika
Manětín čp. 278, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
předseda představenstva Josef Zíma 17.2.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: 28 , 331 62 Hrad Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny čp. 28, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
místopředseda představenstva Petr Stříbrný 17.2.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: 331 62 Nečtiny čp. 221 Česká republika
Nečtiny čp. 221, PSČ 33162
člen představenstva Ing. Petr Patera 22.8.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 331 62 Nečtiny - Březín 88 Česká republika
Nečtiny - Březín 88, PSČ 33162
předseda představenstva Josef Zíma 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 331 62 Hrad Nečtiny 28 Česká republika
Hrad Nečtiny 28, PSČ 33162
místopředseda představenstva Petr Stříbrný 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 331 62 Nečtiny 221 Česká republika
Nečtiny 221, PSČ 33162
člen představenstva Martin Prais 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 331 62 Nečtiny 223 Česká republika
Nečtiny 223, PSČ 33162
člen představenstva Věra Heroldová 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 331 62 Manětín 278 Česká republika
Manětín 278, PSČ 33162
člen představenstva Ing. Petr Patera 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 331 62 Nečtiny - Březín 88 Česká republika
Nečtiny - Březín 88, PSČ 33162
Předseda představenstva Josef Zíma 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Hrad Nečtiny 28 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, 331 62 Nečtiny
Místopředseda představenstva Petr Stříbrný 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Plachtín 58 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Plachtín 58, 331 62 Nečtiny
Člen představenstva Martin Prais 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 223 , 331 62 Nečtiny Česká republika
č.p. 223, 331 62 Nečtiny
Člen představenstva Věra Heroldová 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 278 , 331 62 Manětín Česká republika
č.p. 278, 331 62 Manětín
Člen představenstva Ing. Petr Patera 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Březín 88 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Březín 88, 331 62 Nečtiny

Dozorčí rada Nečtinská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Veronika Zímová 30.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Hrad Nečtiny 28 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, 331 62 Nečtiny
Člen dozorčí rady Štěpánka Stříbrná 30.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Plachtín 58 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Plachtín 58, 331 62 Nečtiny
člen dozorčí rady Ing. Petr Patera 11.10.2016
Vznik členství 6.6.2016
Adresa: Březín 88 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Březín 88, 331 62 Nečtiny
Předseda dozorčí rady Petr Stříbrný 30.1.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 29.4.2003
Vznik funkce 29.11.2001
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: 221 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 221, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen dozorčí rady Jan Hořejší 30.1.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 29.4.2003
Adresa: 220 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 220, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
Člen dozorčí rady Antonín Zbránek 30.1.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 29.4.2003
Adresa: 226 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 226, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
předseda dozorčí rady Petr Stříbrný 11.5.2004 - 2.12.2005
Vznik členství 29.4.2003
Zánik členství 20.6.2005
Vznik funkce 29.4.2003
Zánik funkce 20.6.2005
Adresa: 331 62 Nečtiny čp. 221 Česká republika
Nečtiny čp. 221, PSČ 33162
člen dozorčí rady Jana Hořejší 11.5.2004 - 2.12.2005
Vznik členství 29.4.2003
Zánik členství 20.6.2005
Adresa: 331 62 Nečtiny čp. 220 Česká republika
Nečtiny čp. 220, PSČ 33162
člen dozorčí rady Karel Urban 11.5.2004 - 2.12.2005
Vznik členství 29.4.2003
Zánik členství 20.6.2005
Adresa: 331 62 Nečtiny čp. 69 Česká republika
Nečtiny čp. 69, PSČ 33162
člen dozorčí rady Jaroslav Hořejší 2.12.2005 - 22.8.2006
Vznik členství 20.6.2005
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: 220 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Nečtiny čp. 220, okres Plzeň-sever, PSČ 33162
předseda dozorčí rady Ing. Roman Hlaváček 2.12.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 20.6.2005
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 20.6.2005
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Chomutov, Sadová 5581, PSČ 43003
člen dozorčí rady Pavel Patrovský 2.12.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 20.6.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 440 01 Louny - Pnětluky 128 Česká republika
Louny - Pnětluky 128, PSČ 44001
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klár 22.8.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: Okrajová 502 , 675 22 Stařeč Česká republika
Stařeč, Okrajová 502, PSČ 67522
člen dozorčí rady Pavel Patrovský 10.11.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 440 01 Pnětluky 128 Česká republika
Pnětluky 128, PSČ 44001
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klár 10.11.2010 - 19.7.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 16.5.2013
Adresa: Okrajová 502 , 675 22 Stařeč Česká republika
Stařeč, Okrajová 502, PSČ 67522
předseda dozorčí rady Ing. Roman Hlaváček 10.11.2010 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Chomutov, Sadová 5581, PSČ 43003
člen dozorčí rady Pavel Patrovský 28.6.2013 - 5.12.2013
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 128 , 440 01 Pnětluky Česká republika
č.p. 128, 440 01 Pnětluky
člen dozorčí rady Veronika Zímová 19.7.2013 - 5.12.2013
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Hrad Nečtiny 28 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, 331 62 Nečtiny
Předseda dozorčí rady Ing. Roman Hlaváček 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Sadová 5581, 430 03 Chomutov
Člen dozorčí rady Pavel Patrovský 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 128 , 440 01 Pnětluky Česká republika
č.p. 128, 440 01 Pnětluky
Člen dozorčí rady Veronika Zímová 5.12.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Hrad Nečtiny 28 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, 331 62 Nečtiny
Člen dozorčí rady Roman Hlaváček 30.6.2014 - 11.10.2016
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Sadová 5581, 430 03 Chomutov

Prokura Nečtinská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Josef Zíma 30.6.2014
Adresa: Hrad Nečtiny 28 , 331 62 Nečtiny Česká republika
Hrad Nečtiny 28, 331 62 Nečtiny
Jméno Roman Hlaváček 11.10.2016
Adresa: Sadová 5581 , 430 03 Chomutov Česká republika
Sadová 5581, 430 03 Chomutov

Sbírka Listin Nečtinská zemědělská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 975/SL 71 usn. o nařízení výk.rozh. 56 INS 29992/2015 – A-8 Krajský soud v Plzni 2.12.2015 15.2.2016 17.2.2016 3
B 975/SL 70 insolvenční rozhodnutí KSPL 56 INS 29992/2015 - A - 2 - zahájeno Krajský soud v Plzni 1.12.2015 1.12.2015 4.12.2015 1
B 975/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.3.2014 6.8.2014 2.12.2014 24
B 975/SL 68 notářský zápis Nz 183/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.6.2014 23.6.2014 13.8.2014 24
B 975/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.6.2014 23.6.2014 13.8.2014 5
B 975/SL 66 rozhod. o statut. orgánu udělení prokury Krajský soud v Plzni 23.6.2014 13.8.2014 1
B 975/SL 65 rozhod. o statut. orgánu rozh.DR Krajský soud v Plzni 11.6.2014 23.6.2014 13.8.2014 1
B 975/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Plzni 11.6.2014 23.6.2014 13.8.2014 1
B 975/SL 63 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 5.12.2013 12.12.2013 18.12.2013 22
B 975/SL 62 notářský zápis Nz 195/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.11.2013 27.11.2013 5.12.2013 21
B 975/SL 61 posudek znalce č. 1968-59/13 Krajský soud v Plzni 11.10.2013 27.11.2013 5.12.2013 57
B 975/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.5.2013 27.6.2013 19.7.2013 4
B 975/SL 58 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 16.4.2012 20.7.2012 26.7.2012 8
B 975/SL 57 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 7.2.2012 20.7.2012 26.7.2012 15
B 975/SL 56 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 9.2.2011 6.10.2011 6.10.2011 14
B 975/SL 55 podpisové vzory - 5x Krajský soud v Plzni 18.10.2010 8.11.2010 10.11.2010 5
B 975/SL 54 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.6.2010 8.11.2010 10.11.2010 22
B 975/SL 53 notářský zápis Nz 112/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 4.8.2010 8.11.2010 10.11.2010 33
B 975/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z mim. DR + předst. Krajský soud v Plzni 8.6.2010 8.11.2010 10.11.2010 2
B 975/SL 51 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.6.2010 8.11.2010 10.11.2010 4
B 975/SL 50 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 29.3.2010 23.7.2010 23.7.2010 7
B 975/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 20.1.2010 23.7.2010 23.7.2010 21
B 975/SL 48 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 7.4.2009 1.6.2009 1.6.2009 23
B 975/SL 47 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 18.3.2008 16.5.2008 4.6.2008 25
B 975/SL 46 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 31.12.2006 6.8.2007 6.8.2007 21
B 975/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.6.2006 18.8.2006 22.8.2006 1
B 975/SL 44 rozhod. o statut. orgánu + zápis VH Krajský soud v Plzni 8.6.2006 18.8.2006 22.8.2006 5
B 975/SL 42 notářský zápis Nz 142/2005 - osv. VH Krajský soud v Plzni 10.8.2005 30.8.2005 29.11.2005 21
B 975/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - volby čl. předst. Krajský soud v Plzni 1.7.2005 30.8.2005 29.11.2005 1
B 975/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 29.6.2005 30.8.2005 29.11.2005 2
B 975/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.7.2005 30.8.2005 29.11.2005 5
B 975/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.6.2005 30.8.2005 29.11.2005 17
B 975/SL 37 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 20.6.2005 30.8.2005 29.11.2005 6
B 975/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 19.6.2005 30.8.2005 29.11.2005 1
B 975/SL 35 ostatní - zápis DR Krajský soud v Plzni 20.5.2005 30.8.2005 29.11.2005 2
B 975/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.3.2005 25.3.2005 29.3.2005 27
B 975/SL 32 notářský zápis -NZ 197/2004 rozh. Krajský soud v Plzni 18.11.2004 24.11.2004 31.12.2004 8
B 975/SL 31 notářský zápis -NZ 134/2004 rozh.VH Krajský soud v Plzni 13.8.2004 24.11.2004 31.12.2004 6
B 975/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.3.2004 14.10.2004 22.10.2004 7
B 975/SL 29 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 28.6.2004 10.9.2004 22.9.2004 23
B 975/SL 28 notářský zápis -NZ 134/2004 rozh.VH Krajský soud v Plzni 13.8.2004 10.9.2004 22.9.2004 6
B 975/SL 27 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 13.5.2004 1.6.2004 2.6.2004 27
B 975/SL 26 ostatní -zápis z VH+jednání DR Krajský soud v Plzni 29.4.2003 3.10.2003 29.4.2004 4
B 975/SL 25 notářský zápis -NZ 28/2003 rozh. Krajský soud v Plzni 24.2.2003 3.10.2003 29.4.2004 6
B 975/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.4.2003 17.12.2003 29.12.2003 7
B 975/SL 23 účetní závěrka -1/2002 Krajský soud v Plzni 14.3.2002 17.12.2003 29.12.2003 2
B 975/SL 22 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Plzni 14.3.2002 17.12.2003 29.12.2003 4
B 975/SL 21 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 11.4.2001 17.12.2003 29.12.2003 3
B 975/SL 20 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 13.4.2000 17.12.2003 29.12.2003 2
B 975/SL 19 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 8.4.1999 17.12.2003 29.12.2003 2
B 975/SL 18 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 26.3.1998 17.12.2003 29.12.2003 2
B 975/SL 17 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Plzni 2.4.1997 17.12.2003 29.12.2003 2
B 975/SL 16 notářský zápis -NZ 111/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 5.6.2002 26.3.2003 28.3.2003 5
B 975/SL 9 ostatní -usn. mim.členské schůze Krajský soud v Plzni 29.11.2001 11.12.2001 30.1.2002 3
B 975/SL 8 změna právní formy, fúze -zpráva předst.k návrhu Krajský soud v Plzni 26.10.2001 11.12.2001 30.1.2002 6
B 975/SL 7 změna právní formy, fúze -návrh rozh.o změně pr.formy Krajský soud v Plzni 26.10.2001 11.12.2001 30.1.2002 29
B 975/SL 6 účetní závěrka -mezitimní k 30.9.2001 Krajský soud v Plzni 22.10.2001 11.12.2001 30.1.2002 38
B 975/SL 15 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 5.12.2001 11.12.2001 30.1.2002 9
B 975/SL 14 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 11.12.2001 30.1.2002 21
B 975/SL 11 notářský zápis -NZ 248/2001 osv.+stanovy a.s. Krajský soud v Plzni 6.12.2001 11.12.2001 30.1.2002 30
B 975/SL 10 posudek znalce -znalecká zpráva č.P 014/2001 Krajský soud v Plzni 26.11.2001 11.12.2001 30.1.2002 0
B 975/SL 5 stanovy společnosti (družstva) - úplné znění Krajský soud v Plzni 29.11.2001 27.12.2001 24.1.2002 17
B 975/SL 4 změna právní formy, fúze - zápis čl. schůze Krajský soud v Plzni 29.11.2001 27.12.2001 24.1.2002 4
B 975/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 31.10.2001 2.11.2001 14.11.2001 2
B 975/SL 2 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze - zápis členské schůze Krajský soud v Plzni 16.7.2001 31.10.2001 14.11.2001 5
B 975/SL 13 změna právní formy, fúze - převedeno z Dr XXIV 189 Krajský soud v Plzni 0
B 975/SL 12 změna právní formy, fúze - převedeno do B 975 Krajský soud v Plzni 0
B 975/SL 1 rozhod. o statut. orgánu -z. o volbě předst. NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nečtinská zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 00118770
Jméno Nečtinská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 5

Sídlo Nečtinská zemědělská a.s.

Živnosti a provozovny Nečtinská zemědělská a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • L4511 - Práce zemními stroji

  • L5211 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • L551 - Turistická ubytovna kategorie *

  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 216, Nečtiny 331 62
Identifikační číslo provozovny 1004042329
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • L5211 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • L551 - Turistická ubytovna kategorie *

Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 216, Nečtiny 331 62
Identifikační číslo provozovny 1004042329
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 216, Nečtiny 331 62
Identifikační číslo provozovny 1004042329
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.1993

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 216, Nečtiny 331 62
Identifikační číslo provozovny 1004042329
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.1993

Živnost č. 6 L5211 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 L551 - Turistická ubytovna kategorie *

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 26.10.2000

Živnost č. 9 L4511 - Práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 8.4.2005

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 4.11.1998
Konec oprávnění 9.9.1997

Živnost č. 12 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 10.7.1996

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 8.4.2005

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Nečtinská zemědělská a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Prais
Člen statutárního orgánu Petr Stříbrný
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Hlaváček

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Nečtinská zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 00118770
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00118770
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Nečtinská zemědělská a.s.
Sídlo NEČTINY 216 331 62 MANĚTÍN
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Kralovicích, nám. Osvobození 886, KRALOVICE, tel.: 373 340 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2215371/0100 1.4.2013
7000032960/7940 1.4.2013
CZ4501000000430595690257 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00118770
Jméno firmy Nečtinská zemědělská a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka mhyfcx4
tracking image