Menu Zavřít

FIRMA NE Legacy a.s. IČO: 28392191

NE Legacy a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

NE Legacy a.s. (28392191) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 135/14, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2008 a je stále aktivní. NE Legacy a.s. má čtyři obory činností.

Jako zdroj dat o NE Legacy a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro NE Legacy a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NE Legacy a.s.

Soud: Městský soud v Praze 16. 5. 2008
Spisová značka: B 14282
IČO (identifikační číslo osoby): 28392191
Jméno: Nano Energies a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.5.2008
Zapsána dne: 16.5.2008
Valná hromada společnosti Nano Energies a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Nano Energies a.s. peněžitým vkladem o částku 880.001,- Kč, na celkovou částku 3.200.012,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: a. 44 kusů nových akcií označených jako Akcie Gama znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě, a b. 1 kusu nové akcie označené jako Akcie Beta znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, která bude vydána v listinné podobě. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: a. obchodní společnost Vitri s.r.o., se sídlem Hybernská 1034/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 091 28 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331345, (dále jen "předem určený zájemce" nebo "společnost Vitri s.r.o."); která upíše 14 kusů nových akcií označených jako Akcie Gama znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč při emisním kursu ve výši 2.502.342,87 Kč za každou akcii; b. Petr Nemec Family Foundation, nadace se sídlem v Balzers, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo: FL-0002.601.884-5, (dále jen "předem určený zájemce" nebo "Petr Nemec Family Foundation"); která upíše (i) 30 kusů nových akcií označených jako Akcie Gama znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč při emisním kursu ve výši 2.506.463,20 Kč za každou akcii, a (ii) 1 kus nové akcie označené jako Akcie Beta znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč při emisním kursu ve výši 1,- Kč za akcii; (E) Emisní kurs 14 nových akcií označených jako Akcie Gama o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč nabídnutých společnosti Vitri s.r.o. bude 2.502.342,87 Kč za jednu akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč vydanou v listinné podobě; rozdíl mezi emisním kurzem a celkovou jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio; (F) Emisní kurs 30 nových akcií označených jako Akcie Gama o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč nabídnutých Petr Nemec Family Foundation, bude 2.506.463,20 Kč za jednu akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč vydanou v listinné podobě; rozdíl mezi emisním kurzem a celkovou jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio; (G) Emisní kurs 1 nové akcie označené jako Akcie Beta o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč nabídnuté Petr Nemec Family Foundation, bude 1,- Kč za akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč vydanou v listinné podobě; (H) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (I) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (J) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Nano Energies a.s., v budově na adrese Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Nano Energies a.s. a předem určení zájemci nedohodnou jinak; (K) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 1 měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (L) Emisní kurs akcií upsaných společností Vitri s.r.o. a Petr Nemec Family Foundation bude splacen z části započtením a z části bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Nano Energies a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen. (M) Emisní kurs akcií bude: a. v částce ve výši 13.493.750,01 Kč splacen společností Vitri s.r.o., a b. v částce ve výši 13.493.750,94 Kč splacen Petr Nemec Family Foundation, bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti číslo: 221655158/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s. a to nejpozději do 30 dnů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. (N) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost Vitri s.r.o., ve výši 21.539.050,17 Kč, jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, společnost Vitri s.r.o., a to ze smlouvy o zápůjčce ze dne 9.9.2020, a ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.4.2021, (dále jen "Pohledávka 1"), proti pohledávce společnosti Nano Energies a.s. ve výši 21.539.050,17 Kč za předem určeným zájemcem, společností Vitri s.r.o., na splacení části emisního kursu jím upsaných akcií, a to ve výši 21.539.050,17 Kč; (O) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je Petr Nemec Family Foundation, ve výši 61.700.146,06 Kč, jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, Petr Nemec Family Foundation, ze smlouvy o zápůjčce ze dne 23.6.2020, ze smlouvy o zápůjčce ze dne 9.9.2020, a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.4.2021, (dále jen "Pohledávka 2"), proti pohledávce společnosti Nano Energies a.s. ve výši 61.700.146,06 Kč za předem určeným zájemcem, Petr Nemec Family Foundation, na splacení části emisního kursu jím upsaných akcií, a to ve výši 61.700.146,06 Kč; (P) Smlouvy o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smluv o úpisu akcií, a musí mít písemnou formu. Návrh smluv o započtení předloží společnost Nano Energies a.s. předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost Vitri s.r.o. a Petr Nemec Family Foundation, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. K akceptaci návrhu smluv o započtení je povinna společnost Nano Energies a.s. poskytnout předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost Vitri s.r.o. a Petr Nemec Family Foundation, lhůtu alespoň 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. 16.4.2021 - 5.10.2021
Valná hromada obchodní společnosti Nano Energies a.s. přijala dne 23.6.2020 toto rozhodnutí: "Valná hromada obchodní společnosti Nano Energies a.s. (dále jen "Společnost") rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 320.011 Kč (tři sta dvacet tisíc jedenáct korun českých) na částku 2.320.011 Kč (dva miliony tři sta dvacet tisíc jedenáct korun českých) po zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním: (a) 10 (deseti) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako Akcie Alfa, ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen "Akcie Alfa"); (b) 1 (jednoho) kusu nové akcie se zvláštními právy, označené jako Akcie Beta, ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), nepřijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen "Akcie Beta"); (c) 16 (šestnácti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen "Nové kmenové akcie" nebo "Akcie Gama") (Akcie Alfa, Akcie Beta a Nové kmenové akcie společně dále též jako "Nové akcie"); (4) Emisní kurs každé jedné Akcie Alfa, tedy každé nové akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), bude činit 1 Kč (jednu korunu českou) za jednu novou akcii se zvláštními právy znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) Emisní kurs každé jedné Akcie Beta, tedy každé nové akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), bude činit 1 Kč (jednu korunu českou) za jednu novou akcii se zvláštními právy znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (6) Emisní kurs každé jedné Nové kmenové akcie, tedy každé nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), bude činit 2.500.000 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) za jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (7) s Akciemi Alfa budou spojena následující přednostní práva: (a) přednostní právo na přednostní podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku") nebo na likvidačním zůstatku ke dni vstupu Společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"), ve výši uvedené v článku 9 tohoto rozhodnutí; a (b) přednostní právo na podmíněný přednostní podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti (dále jen "Podmíněný přednostní podíl na zisku") nebo na likvidačním zůstatku ke dni vstupu Společnosti do likvidace (dále jen "Podmíněný přednostní podíl na likvidačním zůstatku"), ve výši uvedené v článku 9 tohoto rozhodnutí; (8) s Akciemi Beta budou spojena následující přednostní práva: (a) Přednostní podíl na zisku ve výši uvedené v článku 9 tohoto rozhodnutí. (b) Přednostní podíl na likvidačním zůstatku ve výši uvedené v článku 9 tohoto rozhodnutí. (9) Dále uvedený pojem uvozený velkým písmenem má v tomto článku 9 následující význam: Příjem z prodeje bude odpovídat plnění, jež Společnost obdrží, ať již najednou či postupně, za každou z dispozic označovaných v dohodě akcionářů jako Liquidity Event (dále jen "prodej"), tj. zejména, nikoli však výlučně, za převod či přechod vlastnického práva či práva kontroly majetkové účasti v Projektové společnosti (či pohledávky Společnosti za Projektovou společností) nebo jako podíl na zisku (či na jiných vlastních zdrojích) v souvislosti s prodejem nebo jinou dispozicí s aktivy Projektové společnosti (např. prodejem jejího závodu); (a) Akcionáři vlastnící akcie Alfa (každý z nich dále jen "Akcionář Alfa" a společně "Akcionáři Alfa") mají právo na Přednostní podíl na zisku v dále uvedené výši: bude-li Příjem z prodeje ve sledovaném účetním období roven nebo vyšší než 1.200.000.000 Kč (jedna miliarda dvě stě milionů korun českých), bude Přednostní podíl na zisku činit 60.000.000 Kč (šedesát milionů korun českých), (dále jen "Přednostní podíl na zisku A"). (b) Akcionáři vlastnící akcie Beta (každý z nich dále jen "Akcionář Beta" a společně "Akcionáři Beta") mají právo na Přednostní podíl na zisku v dále uvedené výši: bude-li Příjem z prodeje ve sledovaném účetním období nižší než 600.000.000 Kč (šest set milionů korun českých), bude Přednostní podíl na zisku roven součtu všech částek poskytnutých všemi Akcionáři Beta Společnosti (a to bez ohledu na to, zda tyto osoby předmětné částky Společnosti poskytovaly do vlastního kapitálu Společnosti z titulu vlastnictví Akcií Beta či z jiného důvodu), (dále též "Investice Akcionářů Beta") nebo částku rovnající se Příjmu z prodeje, je-li tato nižší než Investice Akcionářů Beta (dále jen "Přednostní podíl na zisku B"). (c) Akcionáři Alfa mají právo na Podmíněný přednostní podíl na zisku v dále uvedené výši: bude-li Příjem z prodeje ve sledovaném účetním období nižší než 600.000.000 Kč (šest set milionů korun českých) a současně vyšší než Investice Akcionářů Beta, bude právo na Podmíněný přednostní podíl na zisku rovno kladnému rozdílu Příjmu z prodeje a Investice Akcionářů Beta, nejvýše však 60.000.000 Kč (šedesát milionů korun českých), (dále jen "Podmíněný přednostní podíl na zisku A"). (d) Nevznikne-li právo na Přednostní podíl na zisku A, na Přednostní podíl na zisku B ani na Podmíněný přednostní podíl na zisku A, má každý Akcionář Alfa a každý Akcionář Beta právo na Přednostní podíl na zisku nebo na Přednostní podíl na likvidačním zůstatku ve výši rovnající se jmenovité hodnotě Akcií Alfa, resp. (v případě Akcionářů Beta) Akcií Beta vlastněných příslušným akcionářem. (e) Po rozdělení Přednostního podílu na zisku nebo Přednostního podílu na likvidačním zůstatku do celkové výše dle odst. (b), (c) a (e), (jsou-li splněny podmínky pro jejich vznik) se rozdělí Podmíněný přednostní podíl na zisku nebo Podmíněný přednostní podíl na likvidačním zůstatku (jsou-li splněny podmínky pro jejich vznik) do celkové výše dle odst. (d). Po rozdělení Podmíněného přednostního podílu na zisku nebo Podmíněného přednostního podílu na likvidačním zůstatku se podíl na zbylém zisku, jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku Společnosti (bude-li takový) dělí mezi akcionáře vlastnící akcie Gama (každý z nich dále jen "Akcionář Gama" a společně "Akcionáři Gama") v poměru jmenovité hodnoty Akcií Gama vlastněných akcionářem k součtu jmenovitých hodnot všech Akcií Gama. (f) Přednostní podíl na zisku A a Podmíněný přednostní podíl na zisku A se dělí mezi Akcionáře Alfa v poměru jmenovité hodnoty Akcií Alfa vlastněných Akcionářem Alfa k celkové jmenovité hodnotě všech Akcií Alfa. (g) Přednostní podíl na zisku B se dělí mezi Akcionáře Beta v poměru jmenovité hodnoty Akcií Beta vlastněných Akcionářem Beta k celkové jmenovité hodnotě všech Akcií Beta. (h) Pravidla tohoto článku 9 se použijí pro určení výše Přednostního podílu na likvidačním zůstatku a Podmíněného přednostního podílu na likvidačním zůstatku obdobně. (i) Dosáhne-li souhrn Přednostních podílů na zisku, Podmíněných přednostních podílů na zisku, Přednostních podílů na likvidačním zůstatku a Podmíněných přednostních podílů na likvidačním zůstatku, na něž vzniklo ve sledovaném účetním období v součtu se všemi předcházejícími obdobími Akcionářům Alfa právo, částky 60.000.000 Kč (šedesát milionů korun českých), právo Akcionářů Alfa na jakýkoli další Přednostní podíl na zisku, Podmíněný přednostní podíl na zisku, Přednostní podíl na likvidačním zůstatku nebo Podmíněný přednostní podíl na likvidačním zůstatku zaniká. (j) Dosáhne-li souhrn Přednostních podílů na zisku a Přednostních podílů na likvidačním zůstatku, na něž vzniklo ve sledovaném účetním období v součtu se všemi předcházejícími obdobími Akcionářům Beta právo, částky 150.000.000 Kč (sto padesát milionů korun českých), právo Akcionářů Beta na jakýkoli další Přednostní podíl na zisku nebo Přednostní podíl na likvidačním zůstatku zaniká. (10) s Novými kmenovými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva; (11) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: (a) obchodní společnost Bluelight.li AG, se sídlem Wuhrstrasse 14, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku pod registračním číslem FL-0002.578.667-23 (dále jen společnost "Bluelight.li AG"); (b) Tomáš Janeček, datum narození 3.8.1974, trvalý pobyt a bydliště U třetí baterie 1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6 (dále jen "Tomáš Janeček"); (c) obchodní společnost Vitri s.r.o., se sídlem Hybernská 1034/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09128531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331345 (dále jen společnost "Vitri s.r.o."); (společnost Bluelight.li AG, Tomáš Janeček a společnost Vitri s.r.o. dále společně také jen "Zájemci" nebo jednotlivě "Zájemce"), takto: (i) společnosti Bluelight.li AG bude nabídnuto upsání 6 (šesti) kusů Akcií Alfa znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (ii) Tomáši Janečkovi bude nabídnuto upsání 4 (čtyř) kusů Akcií Alfa znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (iii) společnosti Vitri s.r.o. bude nabídnuto upsání 1 (jednoho) kusu Akcie Beta znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1 Kč (jedna koruna česká), která bude vydána jako cenný papír (v listinné podobě) a 16 (šestnácti) kusů Nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (12) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě do 8.7.2020 (osmého července roku dva tisíce dvacet), která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději v týž den, kdy došlo k přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (13) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (14) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do tří dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 221655158/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350; (15) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií." 23.6.2020 - 24.7.2020
Počet členů statutárního orgánu: 2 4.9.2014 - 1.1.2020
Počet členů dozorčí rady: 3 4.9.2014 - 1.1.2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014

Kapitál NE Legacy a.s.

Základní kapitál 3 200 012 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 16.4.2021
Základní kapitál 2 320 011 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 23.6.2020  - 16.4.2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 16.5.2008  - 23.6.2020

Akcie NE Legacy a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie se zvláštními právy 1 Kč 4 19.5.2022
akcie se zvláštními právy 1 Kč 6 19.5.2022
akcie se zvláštními právy 1 Kč 2 16.4.2021
kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 160 16.4.2021
kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 116 23.6.2020  - 16.4.2021
akcie se zvláštními právy 1 Kč 10 23.6.2020  - 19.5.2022
akcie se zvláštními právy 1 Kč 1 23.6.2020  - 16.4.2021
kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 4.9.2014  - 23.6.2020
kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 5.8.2013  - 4.9.2014
kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 16.5.2008  - 5.8.2013

Sídlo NE Legacy a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Národní 135/14, Praha 11000, Česká republika 17.5.2018
Adresa: Hlavní 130, Husinec 25068, Česká republika 16.5.2008 - 17.5.2018

Předmět podnikání NE Legacy a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.5.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2008

Vedení firmy NE Legacy a.s.

Statutární orgán NE Legacy a.s.

Člen představenstva RNDr. Petr Zahradník
Ve funkci od 19.5.2022
Adresa Francouzská 79/2, 12000 Praha
Člen představenstva Stanislav Chvála
Ve funkci od 23.6.2020 do 21.12.2023
Adresa V Úvoze 547, 41301 Roudnice nad Labem
Člen představenstva Tomáš Janeček
Ve funkci od 23.6.2020 do 21.12.2023
Adresa U třetí baterie 1048/21, 16200 Praha
Předseda představenstva Petr Rokůsek
Ve funkci od 23.6.2020 do 21.12.2023
Adresa Rebenweg 7 , 9494 Schaan
Místopředseda představenstva RNDr. Petr Zahradník
Ve funkci od 23.6.2020 do 19.5.2022
Adresa Francouzská 79/2, 12000 Praha
člen představenstva Ing. Jan Blažek
Ve funkci od 1.1.2020 do 23.6.2020
Adresa Kodymova 2535/16, 15800 Praha
předseda představenstva Petr Rokůsek
Ve funkci od 8.1.2018 do 23.6.2020
Adresa Rebenweg 7 , 9494 Schaan
člen představenstva Jan Škampa
Ve funkci od 11.9.2013 do 1.1.2020
Adresa Fragnerova 2436/2, 16000 Praha
předseda představenstva Petr Rokůsek
Ve funkci od 13.9.2013 do 8.1.2018
Adresa Červená Skála 264, 25068 Husinec
člen představenstva Martin Kabrhel
Ve funkci od 11.9.2013 do 6.2.2014
Adresa V Podbabě 2528/30, 16000 Praha
předseda představenstva Petr Rokůsek
Ve funkci od 11.9.2013 do 13.9.2013
Adresa Červená Skála 264, 25068 Husinec
člen představenstva Ing. Petr Rokůsek
Ve funkci od 16.5.2008 do 11.9.2013
Adresa Červená Skála 264, 25068 Husinec

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NE Legacy a.s.

IČO (identifikační číslo): 28392191
Jméno: NE Legacy a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 16. 5. 2008
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo NE Legacy a.s.

Sídlo: Národní 135/14, Praha 11000

Živnosti NE Legacy a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie a činnost energetického auditora
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 5. 2008

Statutární orgán NE Legacy a.s.

Člen statutárního orgánu: RNDr. Petr Zahradník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NE Legacy a.s.

IČO: 28392191
Firma: NE Legacy a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 16. 5. 2008

Sídlo NE Legacy a.s.

Sídlo: Národní 135/14, Praha 1 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd