Firma NAFIGATE Corporation, a.s. IČO 24166855


NAFIGATE Corporation, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NAFIGATE Corporation, a.s. (24166855) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Prosecká 851/64, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2011 a je stále aktivní. NAFIGATE Corporation, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NAFIGATE Corporation, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NAFIGATE Corporation, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NAFIGATE Corporation, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NAFIGATE Corporation, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NAFIGATE Corporation, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17552
IČO (identifikační číslo osoby) 24166855
Jméno NAFIGATE Corporation, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.10.2011
Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 144.000,-- Kč (jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení zákla dního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.440.000 (jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 0,1 Kč (slovy jedna desetina koruny české), přičemž všechny akcie budou zaknihovanými cennými papíry na jméno, jej ichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a každý akcionář má předkupní právo ke všem akciím (včetně jejich částí) ostatních akcionářů, a to minimálně v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti, (dále společně též jen Akcie). Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném zn ění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Ing. Jiřině Repaské, datum narození 12. října 1969, bydliště Slovenská republika, Bratislava, Parcelná 10793/4, (dále též jen Ing. Jiřina Repaská nebo jen Zájemce 1), společnosti Juves one a.s., se sídle m V Horkách 76/18, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec, IČO 241 89 138, spisová značka B 2437 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen Juves one a.s. nebo jen Zájemce 2), Ing. Lukáši Müllerovi, datum narození 30. března 1973, bydliště Pr aha 3, Žižkov, Kališnická 379/8, (dále též jen Ing. Lukáš Müller nebo jen Zájemce 3) a panu Pavlu Eliasovi, datum narození 7. dubna 1974, bydliště Roudnice nad Labem, Libušina 987, (dále též je Pavel Elias nebo jen Zájemce 4), (Ing. Jiřina Repaská, společ nost Juves one, a.s., Ing. Lukáš Müller a pan Pavel Elias dále společně též jen Zájemci) takto: a)Ing. Jiřině Repaské bude nabídnuto upsání 91.645 (devadesáti jednoho tisíce šesti set čtyřiceti pěti) kusů Akcií, b)společnosti Juves one, a.s. bude nabídnuto upsání 106.860 (jednoho sta šesti tisíc osmi set šedesáti) kusů Akcií, c)Ing. Lukáši Müllerovi bude nabídnuto upsání 9.550 (devíti tisíc pěti set padesáti) kusů Akcií, d)panu Pavlu Eliasovi bude nabídnuto upsání 1.231.945 (jednoho milionu dvou set třiceti jednoho tisíce devíti set čtyřiceti pěti) kusů Akcií. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou (2) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurz byl zvolen s ohledem na potřebu dalšího rozvoje společnosti a s ohledem na ekonomickou hodnotu připravovaných projektů. Emisní kurz se blíží ceně tržní hodnotě akcií společnosti s ohledem na její budoucí rozvoj a při pravované projekty. Emisní kurs upsaných Akcií je stanoven odlišně od jejich jmenovité hodnoty, takto: jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 0,1 Kč (jedna desetina koruny české) bude upsána emisním kursem 11,-- Kč (jedenáct korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem Ak cií a jmenovitou hodnotou Akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 1 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 2 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 3 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce 4 povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě do pěti (5) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 5035042/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. 12.12.2018
Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, spisová značka B 17552 (dále též Společnost), se zvyšuje o částku ve výši 275.000,- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.125.000,- Kč (dva miliony jedno sto dvacet pět tisíc korun česk ých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 2.400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsá ním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet akcií: 2.750.000 ks (dva miliony sedm set padesát tisíc kusů) akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,10 Kč (jedna desetina koruny české), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: zaknihovaná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry, Emisní kurz jedné akcie: 8 Kč (osm korun českých), (dále též Nové akcie); celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých); Nové akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem; akcie nebudou upisovány na základ ě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; Jelikož se všichni stávající akcionáři, v souladu s § 490 odst. 2. zákona o obchodních korporacích, před přijetím tohoto rozhodnutí výslovně vzdali svého práva na přednostní právo upsa t část Nových akcií Společnosti ke zvýšení základního kapitálu, budou všechny Nové akcie nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti 2 JCP Invest s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24141658, zapsané v obchodním rejs tříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 182445 (dále též Upisovatel), přičemž Představenstvo Společnosti zašle Upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení písemný návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií je stanovena ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen Představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obcho dních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) a končí uplynutím 30 (třicet) dní; tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předm ětný návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií doručen. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 17.00 hod., Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisníh o kursu jim upsaných akcií ve výši 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých) do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího upsání, na účet č. 2106909852/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 64948242, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3608. 2.10.2017
Zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny jedno sto tisíc Kč)) o částku 25.000,-- Kč, (slovy: dvacet pět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,125.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto dvacet pět tisíc Kč), který bude splac en peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá 250.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako za knihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovn ě vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Petru Petráskovi, nar. 7.10.1955, bytem Tělocvičná 2179/12, Jižní předměstí, Plzeň 3. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, Prosek, 190 00, IČO: 24166855, v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je 10 dnů, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určen ému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena určenému zájemci). Navrhovaná výše emisního kursu činí 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny Kč). Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 7,90 Kč. Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000 x(0,10 + 7,90) Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. 12.4.2017
Záměr zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva o zvýšení ZK: Základní kapitál obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosa vadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku 100.000,-- Kč, (slovy: sto tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,100.000,-- Kč, (slovy: dva milióny sto tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá milión (1,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vy dány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle §484 zákona č.90/2012 Sb., oobchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: Oto Otépka, nar. 8.4.1968, bytem Praha 5, Diamantová 722. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností NAFIGATE Corporation, a.s. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem urče nému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy oupsání akcií doručena určenému zájemci). Navrhovaná výše emisního kursu činí 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů Kč). Emisní kurz jedné upisované akcie činí 0,10 + 9,90 Kč. Souhrnný emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000 x(0,10 + 9,90) Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 2106909852/2700. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií. 16.6.2016
Pověření valné hromady ke zvýšení základního kapitálu představenstvem: V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje dle § 210 zák. č. 90/2012 Sb. představenstvo obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se s ídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč)) o částku maximálně 400.000,-- Kč, (slovy: čtyři sta tisíc Kč),vydáním čtyř miliónů (4,000.000) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 0,10 Kč (slovy: jedna desetina Kč). Akcie budou cennými papíry na řad. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako sdosavadními akciemi. Emisní kurs akcií se bude splácet peněžitými nebo nepeněžitými vklady, přičemž při upisování akcií nepeněžitými vklady o ocenění případného nepeněžitého vkladu na základě pos udku znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem rozhodne dozorčí rada. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne konání dnešní valné hromady. Po zvýšení základního kapitálu se změní článek 11.1. poslední věta stanov obchodní společnosti NAFIGATE Corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, IČ: 24166855, tak, že bude znít takto: Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet čtyři milióny (24,000.000) hlasů. 22.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.7.2014 - 16.6.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 21.7.2014 - 16.6.2016

Aktuální kontaktní údaje NAFIGATE Corporation, a.s.

Kapitál NAFIGATE Corporation, a.s.

zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.10.2017
zakladni jmění 2 125 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.4.2017 - 2.10.2017
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.6.2016 - 12.4.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2011 - 16.6.2016
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 7.10.2011 - 30.11.2011

Akcie NAFIGATE Corporation, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 0 Kč 24 000 000 27.6.2018
Akcie na jméno 0 Kč 24 000 000 2.10.2017 - 27.6.2018
Akcie na jméno 0 Kč 21 250 000 12.4.2017 - 2.10.2017
Akcie na jméno 0 Kč 21 000 000 16.6.2016 - 12.4.2017
Akcie na jméno 0 Kč 20 000 000 22.1.2016 - 16.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 3.1.2014 - 22.1.2016
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 7.10.2011 - 3.1.2014

Sídlo NAFIGATE Corporation, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Prosecká 851/64 , Praha 190 00 29.9.2016
Adresa Pod pekárnami 245/10 , Praha 190 00 3.7.2013 - 29.9.2016
Adresa Kolbenova 568/29 , Praha 198 00 7.10.2011 - 3.7.2013

Předmět podnikání NAFIGATE Corporation, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2011

vedení firmy NAFIGATE Corporation, a.s.

Statutární orgán NAFIGATE Corporation, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. 1.6.2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 21.7.2014 - 1.6.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 7.10.2011 - 21.7.2014
Člen představenstva PhDr. Lenka Mynářová 29.7.2017
Vznik členství 11.5.2017
Adresa: Františka Čechury 4464/6 , Ostrava 708 00
Předseda představenstva Pavel Čechal 1.6.2018
Vznik členství 30.4.2018
Vznik funkce 30.4.2018
Adresa: Šípková 824 , Štětí 411 08
člen představenstva Jiřina Repaská 1.6.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Parcelná 10793/4 , 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice Slovenská republika
člen představenstva Bc. Michal Mareš 7.10.2011 - 3.1.2014
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: Pod Jizerskou 717 , Liberec 460 15
Jméno Ladislav Jač 3.1.2014 - 6.1.2014
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: Květnové revoluce 324/13 , Liberec 460 01
Jméno Ladislav Jač 6.1.2014 - 20.5.2015
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 4.5.2015
Adresa: Květnové revoluce 348/30 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Mareš 7.10.2011 - 15.8.2015
Vznik členství 7.10.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Šrámkova 22 , Liberec 460 10
člen představenstva PhDr. Lenka Mynářová 7.10.2011 - 1.12.2015
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: Františka Čechury 4464/6 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Mareš 15.8.2015 - 1.12.2015
Vznik členství 7.10.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Šrámkova 22 , Liberec 460 10
předseda představenstva Ing. Ladislav Mareš 1.12.2015 - 29.7.2017
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Šrámkova 22 , Liberec 460 10
člen představenstva PhDr. Lenka Mynářová 1.12.2015 - 29.7.2017
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Františka Čechury 4464/6 , Ostrava 708 00
Předseda představenstva Ing. Ladislav Mareš 29.7.2017 - 1.6.2018
Vznik členství 11.5.2017
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 11.5.2017
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Šrámkova 22 , Liberec 460 10

Dozorčí rada NAFIGATE Corporation, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Oto Otépka 16.6.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 3.6.2016
Adresa: Diamantová 722/3 , Praha 154 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Mareš 27.6.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Šrámkova 22 , Liberec 460 10
člen dozorčí rady Mgr. Martin Heiplík 7.10.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2012
Adresa: Benešovo nábřeží 3736 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Mgr. Martin Heiplík 2.8.2013 - 14.10.2013
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2012
Adresa: Benešovo nábřeží 3736 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady JUDr. Ladislav Břeský 7.10.2011 - 21.7.2014
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2012
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 7.10.2012
Adresa: Lohniského 869/16 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Vosátka 7.10.2011 - 21.7.2014
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2012
Adresa: K vodojemu 208/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Heiplík 14.10.2013 - 21.7.2014
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2012
Adresa: Čiklova 629/9 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Michal Mareš 21.7.2014 - 1.12.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 6.11.2015
Adresa: Pod Jizerskou 717 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Lenka Vrtišková 1.12.2015 - 16.6.2016
Vznik členství 6.11.2015
Zánik členství 3.6.2016
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: Na pokraji 540/2 , Praha 190 00

Sbírka Listin NAFIGATE Corporation, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17552/SL 13 notářský zápis [94/2016] Městský soud v Praze 21.1.2016 22.1.2016 5
B 17552/SL 12 zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 21.7.2015 4
B 17552/SL 11 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 21.7.2015 12
B 17552/SL 10 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.5.2015 18.5.2015 25.5.2015 6
B 17552/SL 9 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.11.2014 20.11.2014 10
B 17552/SL 8 notářský zápis NZ 441/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 11.7.2014 22.8.2014 18
B 17552/SL 7 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 11.2.2014 17.2.2014 10
B 17552/SL 6 notářský zápis NZ 1090/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 27.12.2013 24.1.2014 11
B 17552/SL 5 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.5.2012 31.12.2011 9
B 17552/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2011 26.9.2011 11.10.2011 1
B 17552/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2011 26.9.2011 11.10.2011 2
B 17552/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.9.2011 26.9.2011 11.10.2011 2
B 17552/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1125/2011 Městský soud v Praze 12.9.2011 26.9.2011 11.10.2011 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NAFIGATE Corporation, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24166855
Jméno NAFIGATE Corporation, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 7.10.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo NAFIGATE Corporation, a.s.

Živnosti a provozovny NAFIGATE Corporation, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1365, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1005646767
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.6.2012

Statutární orgán NAFIGATE Corporation, a.s.

Člen statutárního orgánu PhDr. Lenka Mynářová
Člen statutárního orgánu Pavel Čechal
Člen statutárního orgánu Jiřina Repaská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NAFIGATE Corporation, a.s.

IČO: 24166855
Firma: NAFIGATE Corporation, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.10.2011

Sídlo NAFIGATE Corporation, a.s.

Sídlo: Prosecká 851/64, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba textilií
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image