Firma N.I.C., a.s. IČO 26443198


N.I.C., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

N.I.C., a.s. (26443198) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Vysílači 234, Český Brod 282 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2001 a je stále aktivní. N.I.C., a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o N.I.C., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o N.I.C., a.s. na Justice.cz
Detailní informace o N. I. C., a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro N.I.C., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje N.I.C., a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7157
IČO (identifikační číslo osoby) 26443198
Jméno N.I.C., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.3.2001
Dne 10. prosince 2009 přijala valná hromada společnosti N.I.C., a.s. následující usnesení valné hromady: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 32.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč na 41.000.000,-Kč (čtyřicet jeden milión korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je oddlužení společnosti od jejích závazků, a tím posílení její finanční stability a konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 9 (devíti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. N ově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Všichni stávající akcionáři se vzdali svého práva na přednostní upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1 Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určenými zájemci a to JUDr. Lucií Horčičkovou, bytem Praha 6, Uralská 10 a JUDr. Michaelou Vosátkovou, bytem Praha 6, Roosveltova 38, a to tak, že JUDr. Lucie Horčičkova upíše osm akcií společnosti a JUDr. Michaela Vosátková upíše jednu akcii společnosti Všechny akcie budou předem určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou s nimi uzavře společnost. Každá smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být předem určeným zájemcům doručen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běhu lhůty pro u pisování bude oznámeno písemně dopisem zaslaným na adresu předem určených zájemců. Lze upsat pouze celé akcie. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, budou všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch.zák. do 15 dnů. Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek obou akcionářů za společností, které činí celkem 9.000.000,- Kč, a to pohledávkou ve výši 8.000.000,- Kč akcionáře JUDr. Lucie Horčičkové, nar. 1.1.1965, bytem Praha 6, Uralská 10, podle s mluv o půjčkách uzavřených mezi společností a tímto akcionářem dne 30.3.2009; 15.7.2009; 15.9.2009;a 2.11.2009 a pohledávkou ve výši 1.000.000,-Kč akcionáře JUDr. Michaely Vosátkové, nar. 4.3.1977, bytem Praha 6, Rooseveltova 38, podle smlouvy o půjčce uz avřené mezi společností a tímto akcionářem dne 5.11.2009 proti pohledávce společnosti na zaplacení emisního kurzu v celkové výši 9.000.000,- Kč. 17.12.2009 - 7.1.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 12.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na 32.000.000,- Kč (třicet dva milionů českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování vydáním 20 kusů kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Nové vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Při upsání akcií bude využito přednostního práva následovně: - všechny akcie upíší současní akcionáři v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každých dosavadních 60 kusů akcií o jmenovité hodnot ě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat jednou novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běh u lhůty pro upisování bude akcionářům oznámen písemně doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu a den doručení je počátkem běhu této lhůty. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit 50 % emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-0125650277/0100 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 25.4.2008 - 28.5.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti N.I.C., a.s. rozhodl dne 30.10.2006 následovně: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti N.I.C., a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálová konsolidace společnosti. a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000 Kč o částku 11.000.000 Kč na 12.000.000 Kč. Upisování nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Upisovanými akciemi jsou kmenové akcie znějící na majitele, v listinné p odobě, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá v počtu 1.100 ks. c) Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány předem určenými zájemci pos tupem podle § 204 odst. 5 obch. zák. takto: 400 ks akcií upíše jediný akcionář Filip Schneider, 350 ks akcií bude nabídnuto Bořivoji Janko, 350 ks akcií bude nabídnuto Ing. Jiřímu Sobotkovi. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Liblice u Českého Brodu, K Vysílači 234, PSČ 282 01 v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta k upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet dnem, kdy bude předem určeným zájemcům doporučeným dopisem dor učen písemný návrh smlouvy o upsání akcií a tato lhůta bude běžet po dobu následujících 60 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Lhůta k doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům je 10 dní ode dne, kdy se představenstvo společnosti dozv ědělo o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií je stanoven ve výši 10.000 Kč za jednu upisovanou akcii, tedy ve výši její jmenovité hodnoty. Emisní ážio se bude rovnat nule. f) Jediný akcionář souhlasí s t ím, že pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení celého emisního kursu ve výši 4.000.000,- Kč může být uhrazena formou započtení dále specifikované peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Jedná se o pohledávku ve výši 4.0 00.000,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2006. Smlouva o půjčce je uzavřená mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem. g) Písemný návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávat doručí společnost doporučeným dopisem do sídla jediného akcionáře ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Lhůta k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek se stanovuje na 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři. h) Up isovatelé akcií Bořivoj Janko a Ing. Jiří Sobotka jsou povinni splatit emisní kurs akcií ve lhůtě čtrnáct dnů od jejich upsání a zavazují se splatit nově upsané akcie 100 % jejich hodnoty na účet číslo 35-7227050207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 20.11.2006 - 29.12.2006

Kapitál N.I.C., a.s.

zakladni jmění 41 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.2010
zakladni jmění 32 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.2008 - 7.1.2010
zakladni jmění 32 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.5.2008 - 7.10.2008
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2006 - 28.5.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.7.2006 - 29.12.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2006 - 19.7.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.3.2001 - 4.1.2006

Akcie N.I.C., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 24 14.11.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 29 7.1.2010 - 14.11.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 28.5.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 200 29.12.2006 - 14.11.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 3.4.2002 - 29.12.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 28.3.2001 - 3.4.2002

Sídlo N.I.C., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Vysílači 234 , Český Brod 282 01 17.8.2006
Adresa Jednořadá 1051/53 , Praha 160 00 4.1.2006 - 17.8.2006
Adresa Podkovářská 674/2 , Praha 190 00 4.8.2004 - 4.1.2006
Adresa náměstí Míru 341/15 , Praha 120 00 28.3.2001 - 4.8.2004

Předmět podnikání N.I.C., a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.3.2001

vedení firmy N.I.C., a.s.

Statutární orgán N.I.C., a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 17.8.2006
Společnost zastupují vždy všichni členové představenstva společně. 4.1.2006 - 17.8.2006
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se činí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 28.3.2001 - 4.1.2006
člen představenstva Josef Jindřich 14.11.2014
Vznik členství 15.10.2014
Adresa: Fr. Šafaříka 759 , Veltrusy 277 46
předseda představenstva Radka Soušková 14.11.2014
Vznik členství 15.10.2014
Vznik funkce 15.10.2014
Adresa: Sokolská 640 , Nučice 252 16
předseda představenstva JUDr. PhDr. Vladimír Brejcha 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Pod Fialkou 3105/11 , Praha 150 00
člen představenstva Yvonne Baalbaki 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Hradešínská 2410/59 , Praha 101 00
člen představenstva Jaroslav Kočvara 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Dykova 1118/23 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jan Adámek 4.1.2006 - 15.8.2007
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Kašparova 1456 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Filip Schneider 4.1.2006 - 23.2.2012
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 20.12.2005
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Kubelíkova 717/64 , Praha 130 00
člen představenstva Josef Jindřich 4.1.2006 - 23.2.2012
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Čelakovského 225 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Radka Soušková 15.8.2007 - 23.2.2012
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Krocínova 316/5 , Praha 110 00
předseda představenstva Filip Schneider 23.2.2012 - 30.10.2012
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 25.10.2012
Vznik funkce 7.12.2011
Zánik funkce 25.10.2012
Adresa: Kubelíkova 717/64 , Praha 130 00
člen představenstva Josef Jindřich 23.2.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 15.10.2014
Adresa: Čelakovského 225 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Radka Soušková 23.2.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 15.10.2014
Adresa: Sokolská 640 , Nučice 252 16
předseda představenstva Ing. Petra Macháčková 30.10.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 15.10.2014
Vznik funkce 25.10.2012
Zánik funkce 15.10.2014
Adresa: Jiráskova 247/1 , Čelákovice 250 88

Dozorčí rada N.I.C., a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Šárka Obermajerová 14.11.2014
Vznik členství 15.10.2014
Adresa: Jeřábkova 1457/4 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Martin Beran 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Hvozdíková 2575/11 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Josef Červenka 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: 28. pluku 583/47 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Naděžda Červenková 28.3.2001 - 4.1.2006
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: 28. pluku 583/47 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady JUDr. Šárka Toulová 4.1.2006 - 23.2.2012
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 20.12.2005
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Petýrkova 1967/27 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Venuše Jokelová 4.1.2006 - 23.2.2012
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Skřivánčí 306 , Chlumec 403 39
člen dozorčí rady Ivo Friedjung 4.1.2006 - 23.2.2012
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Škrétova 42/2 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Jaroslava Obermajerová 23.2.2012 - 30.10.2012
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 4.10.2012
Adresa: Ostrovského 1722/14 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady JUDr. Šárka Toulová 23.2.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 15.10.2014
Vznik funkce 6.12.2011
Zánik funkce 15.10.2014
Adresa: Petýrkova 1967/27 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Venuše Janková 23.2.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 15.10.2014
Adresa: Přestanovská 695 , Chabařovice 403 17
člen dozorčí rady Šárka Obermajerová 30.10.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 15.10.2014
Adresa: Jeřábkova 1457/4 , Praha 149 00

Sbírka Listin N.I.C., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7157/SL 59 zpráva auditora r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 2.9.2015 5
B 7157/SL 58 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 2.9.2015 6
B 7157/SL 57 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 2.9.2015 2
B 7157/SL 56 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 2.9.2015 3
B 7157/SL 55 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 2.9.2015 4
B 7157/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2014 18.11.2014 26.11.2014 17
B 7157/SL 53 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 1104/2014 Městský soud v Praze 15.10.2014 20.10.2014 20.11.2014 41
B 7157/SL 52 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.8.2014 3.11.2014 11
B 7157/SL 51 zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 27.8.2014 3.11.2014 3
B 7157/SL 50 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 9.7.2013 25.7.2013 8
B 7157/SL 49 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.7.2013 25.7.2013 5
B 7157/SL 48 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.2.2013 5.3.2013 6
B 7157/SL 47 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.3.2012 28.2.2013 5.3.2013 4
B 7157/SL 46 zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.2.2013 5.3.2013 5
B 7157/SL 45 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.10.2012 30.10.2012 1.11.2012 2
B 7157/SL 44 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 25.10.2012 30.10.2012 1.11.2012 4
B 7157/SL 43 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 7.12.2011 23.2.2012 2
B 7157/SL 42 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 10.11.2010 23.2.2012 2
B 7157/SL 41 účetní závěrka r. 2005 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2005 26.10.2011 2
B 7157/SL 40 účetní závěrka r. 2005 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2005 26.10.2011 4
B 7157/SL 39 účetní závěrka r. 2005- příloha Městský soud v Praze 31.12.2005 26.10.2011 2
B 7157/SL 38 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.9.2011 20.9.2011 4
B 7157/SL 37 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.9.2011 20.9.2011 2
B 7157/SL 36 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.9.2011 20.9.2011 5
B 7157/SL 35 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.9.2011 16.9.2011 8
B 7157/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.9.2011 2.9.2011 21
B 7157/SL 33 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 8.1.2010 12
B 7157/SL 32 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 8.1.2010 2
B 7157/SL 31 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 8.1.2010 5
B 7157/SL 30 účetní závěrka r.2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 8.1.2010 2
B 7157/SL 29 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 8.1.2010 6
B 7157/SL 28 notářský zápis NZ 1728/2009 Městský soud v Praze 10.12.2009 22.12.2009 6
B 7157/SL 27 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2008 13.11.2008 3
B 7157/SL 26 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2008 13.11.2008 5
B 7157/SL 25 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2008 13.11.2008 2
B 7157/SL 24 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2008 13.11.2008 8
B 7157/SL 23 notářský zápis NZ 523/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 28.4.2008 4
B 7157/SL 22 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.4.2008 7.4.2008 3
B 7157/SL 21 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.4.2008 7.4.2008 8
B 7157/SL 20 účetní závěrka - rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.4.2008 7.4.2008 4
B 7157/SL 19 účetní závěrka - příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.4.2008 7.4.2008 2
B 7157/SL 15 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.8.2007 2
B 7157/SL 18 ostatní -zápis a usnesení VH Městský soud v Praze 26.6.2007 16.8.2007 5
B 7157/SL 17 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2007 16.8.2007 1
B 7157/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.8.2007 16.8.2007 1
B 7157/SL 14 notářský zápis -NZ149/05 Městský soud v Praze 20.12.2005 16.5.2006 0
B 7157/SL 13 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 20.12.2005 16.5.2006 0
B 7157/SL 12 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 16.5.2006 0
B 7157/SL 11 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 6.6.2005 15.6.2005 0
B 7157/SL 10 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 26.7.2004 10.8.2004 0
B 7157/SL 9 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 17.6.2003 18.9.2003 8.10.2003 0
B 7157/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,výrok auditora,příl. Městský soud v Praze 14.7.2003 18.9.2003 8.10.2003 0
B 7157/SL 7 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 20.7.2002 3.10.2002 8.10.2002 0
B 7157/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 20.7.2002 3.10.2002 8.10.2002 0
B 7157/SL 5 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 16.9.2002 3.10.2002 8.10.2002 0
B 7157/SL 3 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 10.7.2002 12.7.2002 0
B 7157/SL 2 ostatní - zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 14.6.2002 10.7.2002 12.7.2002 0
B 7157/SL 1 notářský zápis +zakl.smlouva/2s/+stanovy/10s/ Městský soud v Praze 15.12.2000 9.5.2001 0
B 7157/SL 4 notářský zápis -+ stanovy + podpis.vz. Městský soud v Praze 24.1.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje N. I. C., a.s.

IČO (identifikační číslo) 26443198
Jméno N. I. C., a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Český Brod
Vznik první živnosti: 18.2.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo N. I. C., a.s.

Živnosti a provozovny N. I. C., a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2009

Statutární orgán N. I. C., a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Jindřich
Člen statutárního orgánu Bc. Radka Soušková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje N.I.C., a.s.

IČO: 26443198
Firma: N.I.C., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Český Brod
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.3.2001

Sídlo N.I.C., a.s.

Sídlo: K Vysílači 234, Český Brod 282 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image