Firma MWD Group, a.s. IČO 29452066


MWD Group, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MWD Group, a.s. (29452066) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2012 a je stále aktivní. MWD Group, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MWD Group, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MWD Group, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MWD Group, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MWD Group, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MWD Group, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10331
IČO (identifikační číslo osoby) 29452066
Jméno MWD Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.8.2012
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost MWD Group, a.s. ze dne 10.7.2019: I. Základní kapitál obchodní společnosti MWD Group, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10331 (dále jen Společno st) se zvyšuje o částku 255.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-padesát-pět-tisíc korun českých, ze současné výše 2,571.000,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 2,826.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou čás tku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 255 ks, slovy: dvě-stě-padesát-pět kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě, třídy C, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenn ého papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. III. Všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeném zájemcům, kterými jsou: 1.)Pan Mgr. Robert Labuda, datum narození 27.4.1972, bytem Rodinná 1019/6, Bludovice, 736 01 Havířov, který upíše svým peněžitým vkladem 85 ks, slovy: osmdesát-pět kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě, třídy C, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. 2.)Pan Martin Chyla, datum narození 27.1.1972, bytem 26. dubna 558/106, Plesná, 725 27 Ostrava, který upíše svým peněžitým vkladem 85 ks, slovy: osmdesát-pět kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě, třídy C, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na je dnu akcii. 3.)Pan Marek Granica, datum narození 21.7.1976, bytem Soběšovice č.p. 129, který upíše svým peněžitým vkladem 85 ks, slovy: osmdesát-pět kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě, třídy C, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. IV. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti t.j. Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí čtyřicet (40) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem u rčeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc u snesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti po dle § 479 zákona o obchodních korporacích. V. Emisní kurz každé jedné upisované akcie znějící na jméno v listinné podobě, třídy C, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč činí 1.000,-- Kč, slovy: jeden-tisíc korun českých. Předem určení zájemci Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi ups aných akcií, tj. každý částku 85.000,-- Kč, slovy: osmdesát-pět-tisíc korun českých, a celkem částku 255.000,- Kč, slovy: dvě-stě-padesát-pět-tisíc korun českých, ve lhůtě dvacet (20) pracovních dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s., č.ú. 123-90950287/0100, který za tím účelem Společnost otevřela. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem. Vkladová povinnost musí být splněna před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. VI. Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. VII. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem. 10.7.2019 - 16.7.2019
Rozhodnutí valné hromady ze dne 25.10.2018 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost MWD Group, a.s. I. Základní kapitál obchodní společnosti MWD Group, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10331 (dále jen Společno st) se zvyšuje o částku 571.000,-- Kč, slovy: pět-set-sedmdesát-jedna-tisíc korun českých, ze současné výše 2,000.000,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 2,571.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její pozice na trhu. III. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 571 ks, slovy: pět-set-sedmdesát-jedna kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost akcií bude v souladu s článkem 4.9. stanov omezena tak, že Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady Společnosti a podmínkou platnosti smlouvy. Bez předchozího souhlasu valné hromady je převod akcií neplatný. Omezení převoditelnosti akcií neplatí, má-li Společnost jediného akcionáře. IV. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterými je: Ing. Silvie Martinková, nar. 8.12.1975, bytem Havířov, Bludovice, Dělící 945/3, PSČ 736 01, která upíše svým nepeněžitým vkladem 571 ks, slovy: pět-se t-sedmdesát-jedna kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. Předmětem nepeněžitého vkladu je: obchodní podíl paní Ing. Sylvie Martinkové o velikosti sto procent (100%), na který připadá vklad ve výši 100.000,-- Kč, jako společníka v obchodní společnosti RYDEN Servis s.r.o., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ost rava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 055 92 968, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 68263. Nepeněžitý vklad byl oceněn ve smyslu ustanovení § 251 zákona o obchodních korporacích, znaleckým posudkem ze dne 12.9.2018, č. 205-06/2018 vyhotoveným znalcem Mgr. Pavlem Procházkou, se sídlem Skřivánčí 1149/8, 746 01 Opava, identifikační číslo 488 33 878, který je tímto rozhodnutím určen k ocenění nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo dle znaleckého posudku provedeno částkou 56,176.000,--Kč, slovy: padesát-šest-milionů-sto-sedmdesát-šest-tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci paní Ing. Sylvii Martinkové vydáno celkem 571 ks, slovy: pět-set-sedmdesát-jedna kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii a tyto ak cie budou mít formu cenného papíru na řad. Výše úhrnného emisního kursu upisovaných akcií činí 56,176.000,-- Kč, slovy: padesát-šest-milionů-sto-sedmdesát-šest-tisíc- korun českých. Rozdíl mezi úhrnným emisním kurzem a nominální hodnotou nově emitovaných tvoří Emisní ážio, které činí 55 605 000,- Kč, slovy: padesát-pět-milionů-šest-set-pět-tisíc-korun českých. Emisní kurz na jednu akcii tudíž činí 56 176 000 / 571 Kč, slovy: padesát-šest-milionů-sto-sedmdesát-šest-tisíc ku pěti-stům-sedmdesáti-jedné koru n českých. V. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti t.j. Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí čtyřicet (40) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem ur čeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc us nesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti pod le § 479 zákona o obchodních korporacích. VI. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, jak je výše popsán v tomto rozhodnutí, ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. VII. Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. VIII. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, jak je výše popsán v tomto rozhodnutí. IX.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společn osti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku IV.), odst. 4.4. stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- K č je spojen jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojeno 100 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 2571 hlasů. 31.10.2018 - 5.11.2018
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 16.5.2016 přešlo na obchodní společnost MWD Group, a.s., jako nástupnickou společnost, část jmění obchodní společnosti RENATEX CZ a.s., se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, identi fikační číslo 451 92 731, jako rozdělované společnosti. 24.6.2016
Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti RENATEX s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, K myslivně 2140, identifikační číslo: 476 75 543, a to dle projektu fúze ze dne 15.9.2015. 20.11.2015
Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Malonexa style a.s., se sídlem Přátelství 133/4, Životice, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 294 53 291, a to na základě projektu rozdělení sloučením ze dne 14.11.2014. 12.1.2015

Aktuální kontaktní údaje MWD Group, a.s.

Kapitál MWD Group, a.s.

zakladni jmění 2 826 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2019
zakladni jmění 2 571 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.10.2018 - 16.7.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2012 - 31.10.2018

Akcie MWD Group, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 255 16.7.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 10.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 443 10.7.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 128 10.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 571 31.10.2018 - 10.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 8.3.2018 - 10.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.10.2014 - 8.3.2018
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 31.8.2012 - 13.10.2014

Sídlo MWD Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Stodolní 316 2, 702 00 Ostrava Česká republika
12.8.2015
Adresa Rodinná 1019/6 , Havířov 736 01 15.1.2013 - 12.8.2015
Adresa Smetanovo náměstí 1180 7, 702 00 Ostrava Česká republika
31.8.2012 - 15.1.2013

Předmět podnikání MWD Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.1.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.8.2012

vedení firmy MWD Group, a.s.

Statutární orgán MWD Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují všichni členové představenstva společně. 26.7.2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 1.9.2016 - 26.7.2018
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva. 13.10.2014 - 1.9.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo a to všichni členové společně. 15.1.2013 - 13.10.2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 31.8.2012 - 15.1.2013
člen představenstva Mgr. Robert Labuda 1.9.2016
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Rodinná 1019 6, 736 01 Havířov Česká republika
člen představenstva Bc. Monika Černá 1.9.2016
Vznik členství 31.8.2016
Adresa: Předvrší 256 40, 725 26 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Martin Chyla 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Vznik funkce 25.7.2018
Adresa: 26. dubna 558 106, 725 27 Ostrava Česká republika
člen představenstva Jaroslava Lýková 31.8.2012 - 15.1.2013
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: V Rybníkách 328 , 747 92 Háj ve Slezsku Česká republika
předseda představenstva Robert Labuda 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.12.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Rodinná 1019/6 , Havířov 736 01
člen představenstva Radslav Masný 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 13.10.2014
Adresa: Přátelství 133 4, 736 01 Havířov Česká republika
člen představenstva Michaela Soročinová 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Nádražní 633 91, 702 00 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Robert Labuda 13.10.2014 - 1.9.2016
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Rodinná 1019 6, 736 01 Havířov Česká republika
místopředseda představenstva Radslav Masný 13.10.2014 - 1.9.2016
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Přátelství 133 4, 736 01 Havířov Česká republika
člen představenstva Michaela Sikorová 13.10.2014 - 1.9.2016
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Nádražní 633/91 , Ostrava 702 00
člen představenstva Milan Chum 1.9.2016 - 16.12.2017
Vznik členství 31.8.2016
Zánik členství 1.11.2017
Adresa: U Dvora 1150 , 739 44 Brušperk Česká republika
člen představenstva Marek Granica 1.9.2016 - 11.5.2018
Vznik členství 31.8.2016
Adresa: Čáslavská 193 , 735 81 Bohumín Česká republika
předseda představenstva Ing. Igor Weiss 1.9.2016 - 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Zánik členství 25.7.2018
Vznik funkce 31.8.2016
Zánik funkce 25.7.2018
Adresa: Rohová 1108/10 , Havířov 736 01
člen představenstva Martin Chyla 1.9.2016 - 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Adresa: 26. dubna 558 106, 725 27 Ostrava Česká republika
člen představenstva Radka Otáhalíková 1.9.2016 - 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Zánik členství 25.7.2018
Adresa: Ukrajinská 1439/14 , Ostrava 708 00
člen představenstva Marek Granica 11.5.2018 - 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Zánik členství 25.7.2018
Adresa: 129 , 739 38 Soběšovice Česká republika

Dozorčí rada MWD Group, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Radka Otáhalíková 26.7.2018
Vznik členství 25.7.2018
Adresa: Ukrajinská 1439 14, 708 00 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Jana Strakošová 31.8.2012 - 15.1.2013
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: Husova 1869 3, 702 00 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Gabriela Bártková 31.8.2012 - 15.1.2013
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: 9 , 742 13 Studénka Česká republika
člen dozorčí rady Jana Svršková 31.8.2012 - 15.1.2013
Vznik členství 31.8.2012
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: Na Jízdárně 3019 22, 702 00 Ostrava Česká republika
předseda dozorčí rady Monika Černá 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.12.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Předvrší 256 40, 725 26 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Šárka Hanzelková 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 444 , 742 57 Libhošť Česká republika
člen dozorčí rady Radka Otáhalíková 15.1.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Ukrajinská 1439 14, 708 00 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Šárka Hanzelková 13.10.2014 - 1.9.2016
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: 444 , Libhošť 742 57
člen dozorčí rady Barbora Weissová 1.9.2016 - 26.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Zánik členství 25.7.2018
Adresa: Rohová 1108 10, 736 01 Havířov Česká republika

Sbírka Listin MWD Group, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10331/SL 13 ostatní, zpráva auditora rozvaha MWD Group, a.s. k 1.1.2015 Krajský soud v Ostravě 20.11.2015 8
B 10331/SL 12 notářský zápis [1468/2015] Krajský soud v Ostravě 15.9.2015 20.11.2015 12
B 10331/SL 9 zpráva auditora r. 2014, o ověření řádné účetní závěrky Krajský soud v Ostravě 10.11.2015 12.11.2015 20
B 10331/SL 8 zpráva auditora k 1.1.2015, o ověření zahajovací rozvahy Krajský soud v Ostravě 10.11.2015 12.11.2015 7
B 10331/SL 10 zpráva auditora r. 2014, o ověření výroční zprávy Krajský soud v Ostravě 10.11.2015 12.11.2015 2
B 10331/SL 7 notářský zápis [NZ 1468/2015] Projekt přeměny formou fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 15.9.2015 15.9.2015 15.9.2015 12
B 10331/SL 6 notářský zápis [Nz 462/2015, N 392/2015] Krajský soud v Ostravě 12.8.2015 12.8.2015 2
B 10331/SL 5 notářský zápis [NZ 362/2015, N 392/2015] Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 12.8.2015 6
B 10331/SL 4 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 7.1.2015 20.1.2015 12
B 10331/SL 2 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 2670/2014, N 2769/2014, Projekt přeměny rozdělení odštěpení sloučením Krajský soud v Ostravě 4.11.2014 14.11.2014 18.11.2014 11
B 10331/SL 1 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 22.7.2013 30.7.2013 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MWD Group, a.s.

IČO (identifikační číslo) 29452066
Jméno MWD Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 4.1.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo MWD Group, a.s.

Živnosti a provozovny MWD Group, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.2013

Statutární orgán MWD Group, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Robert Labuda
Člen statutárního orgánu Bc. Monika Černá
Člen statutárního orgánu Martin Chyla

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MWD Group, a.s.

IČO: 29452066
Firma: MWD Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.2012

Sídlo MWD Group, a.s.

Sídlo: Stodolní 316/2, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image