Firma Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace IČO 00089982


Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace (00089982) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Vavrečkova 7040, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 2004 a je stále aktivní. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 1416
IČO (identifikační číslo osoby) 00089982
Jméno Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.4.2004
Organizace se stala dne 1.1.2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje a je zřízena na dobu neurčitou. 9.4.2004

Aktuální kontaktní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Vavrečkova 7040 , Zlín 760 01 18.9.2013
Adresa Soudní 1 , Zlín 760 01 9.4.2004 - 18.9.2013

Předmět podnikání Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných odborných akcí 9.4.2004 - 1.9.2010
Specializovaný maloobchod 9.4.2004 - 1.9.2010
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 9.4.2004 - 1.9.2010
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.4.2004 - 1.9.2010
Reklamní činnost a marketing 9.4.2004 - 1.9.2010
Opravy a údržba předmětů kulturní povahy ( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, které nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzejí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních pam átek nebo jejích součástí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi) 9.4.2004 - 1.9.2010
Hostinská činnost 9.4.2004 - 18.9.2013

Předmět činnosti Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
2. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizac i a zabezpečuje jejich ochranu a poskytuje standardizované veřejné služby vymezené § 10a). 22.2.2014
3. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy; odbornou knihovnu a historický knižní fond (sbírkový) ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a inform ačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací. 22.2.2014
7. Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s myslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, v případě kulturních památek a národních kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijím á zápůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a badatelským řádem, který vydává. 22.2.2014
1. Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Zlínsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, etnografie, archeologie, historie. Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví, cestovatelství a orientačnímu běhu. 18.9.2013
4. Provádí základní i aplikovaný výzkum a další odborné aktivity v oborech přírodních, technických a společenských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií ; veškerý rozdíl mezi výnosy a vynaloženými náklady je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání a zpřístupňovánívýsledků své činnosti (s výjimkou neposkytování některých informac í v zájmu ochrany archeologických nalezišť a dále při možném uplatňování autorského zákona u dosud nepublikovaných výsledků výzkumné či vědecké činnosti) a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný předn ostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací. Provádí popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.). V oblasti přírodních věd provádí na vyžá dání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za úhradu nákladů. 18.9.2013
5. Na základě povolení Ministerstva kultury ČSR ze dne 30. 5. 1988 a dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd České republiky na základě § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění j e Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně oprávněno provádět archeologické výzkumy na území regionu jihovýchodní Moravy. Provádí kontrolu archeologických nalezišť a upozorňuje příslušné orgány památkové péče na jejich ohrožení, na žádost státních orgánů památ kové péče zpracovává vyjádření k investičním akcím za úhradu nákladů. 18.9.2013
6. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (zákon č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (zákon č. 37/1995 Sb.) publikace. 18.9.2013
8. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia, semináře, výstavy, případně další akce vztahující se k předmětu činnosti. Provádí odbornou přepravu exponátů na místa jejich výstavní realiza ce. 18.9.2013
9. Pořádá kulturní, výchovné a vzdělávací akce a programy vyplývající z hlavního účelu zřízení organizace (zejm. hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. Pořádá veřejné produkce, jimiž jsou preze ntována literární, dramatická, hudební, folklorní a jiná autorská díla. 18.9.2013
10. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací činnosti. 18.9.2013
11. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 18.9.2013
12. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje fotografování, filmování a pořizování audio či videozáznamů, pořizován í kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí. 18.9.2013
13. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům a správcům sbírek zapsaných do Ce ntrální evidence sbírek. 18.9.2013
14. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií. K tomuto účelu pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze. Každoročně zpracovává informa ce o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle §10a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem. 18.9.2013
2. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy (odbornou knihovnu a historický knižní fond /sbírkový/ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informa čních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací. 18.9.2013 - 22.2.2014
3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizac i a zabezpečuje jejich ochranu. 18.9.2013 - 22.2.2014
7. Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s myslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, v případě kulturních památek a národních kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijím á zápůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zák onů a badatelským řádem, který vydává. 18.9.2013 - 22.2.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.9.2010
1. Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Zlínsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, národopis, archeologie, historie. Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství. 9.4.2004 - 18.9.2013
2. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy (odbornou knihovnu a historický knižní fond /sbírkový/ ve smyslu § 3, odst. c zákona č. 257/2001 Sb. Spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publ ikací. 9.4.2004 - 18.9.2013
3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 9.4.2004 - 18.9.2013
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkompletnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými dostupnými záznamovými prostředky (fotografie, film, audio či video záznam atp.). 9.4.2004 - 18.9.2013
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich poznatky o přírodě i společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. 9.4.2004 - 18.9.2013
6. Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti. 9.4.2004 - 18.9.2013
7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, sociálně pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (z.č. 46/2000 Sb.,) a neperiodické (z.č. 37/95 Sb.) publikace. 9.4.2004 - 18.9.2013
8. Zapůjčené sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Obdobně přijímá zápůjčky od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydává. 9.4.2004 - 18.9.2013
9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených souborů sbírkových předmětů. Provádí odbornou přepravu exponátů na místa jejich výstavní realizace. 9.4.2004 - 18.9.2013
10. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost, včetně pořádání folklorních vystoupení a dalších způsobů veřejného předvídění aut orských děl. 9.4.2004 - 18.9.2013
11. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 9.4.2004 - 18.9.2013
12. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery 9.4.2004 - 18.9.2013
13. Vykonává činnost vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování, a pořizování audio či vi deozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí. 9.4.2004 - 18.9.2013
14. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do centrální evi dence ve smyslu zákona 122/2000 Sb., a kronikářům v regionu. 9.4.2004 - 18.9.2013
15. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických prostředků. K tomuto účelu pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze. 9.4.2004 - 18.9.2013
16. Na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona 20/1987 provádí archeologické výzkumy. 9.4.2004 - 18.9.2013

vedení firmy Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Statutární orgán Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jiný zaměstnanec organizace jako jím pověřený zástupce 9.4.2004
ředitel Mgr. Pavel Hrubec MBA 14.9.2018
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Dyjová 1246/24 , Břeclav 691 41
ředitel PhDr. Ivan Plánka 9.4.2004 - 30.8.2010
Vznik funkce 1.1.1998
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Obeciny 3590 , 760 01 Zlín Česká republika
ředitel PhDr. Antonín Sobek 30.8.2010 - 11.7.2014
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Na Rybníku 978 , Uherské Hradiště 686 01
ředitel Mgr. Pavel Hrubec MBA 11.7.2014 - 14.9.2018
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Slunečná 975 , Kunovice 686 04

Sbírka Listin Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 1416/SL 26 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 2.4.2015 7.4.2015 10
Pr 1416/SL 25 zakladatelské dokumenty dodatek č.7 Krajský soud v Brně 25.9.2014 19.11.2014 26.11.2014 7
Pr 1416/SL 24 zakladatelské dokumenty dodatek č.3 Krajský soud v Brně 17.6.2009 19.11.2014 26.11.2014 8
Pr 1416/SL 23 zakladatelské dokumenty dodatek č.4 Krajský soud v Brně 18.6.2012 19.11.2014 26.11.2014 3
Pr 1416/SL 22 ostatní výpis usnesení ze zasedání Rady Krajský soud v Brně 27.1.2014 3.7.2014 16.9.2014 1
Pr 1416/SL 21 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 1.4.2014 3.4.2014 10
Pr 1416/SL 20 zakladatelské dokumenty dodatek č.6 Krajský soud v Brně 31.1.2014 17.1.2014 27.2.2014 3
Pr 1416/SL 19 ostatní dodatek č. 5 ke Zřiz. list. Krajský soud v Brně 27.6.2013 5.8.2013 25.9.2013 3
Pr 1416/SL 18 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Brně 3.4.2013 3.4.2013 5.4.2013 9
Pr 1416/SL 17 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 27.3.2012 25.2.2013 26.2.2013 7
Pr 1416/SL 16 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 9.2.2011 14.4.2011 9
Pr 1416/SL 15 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 27.1.2010 15.4.2010 11
Pr 1416/SL 14 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 26.1.2009 14.4.2009 11
Pr 1416/SL 13 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 30.1.2008 10.4.2008 11
Pr 1416/SL 12 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 30.1.2007 11.9.2007 11
Pr 1416/SL 11 ostatní -dodatek č. 2 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 31.8.2005 22.11.2005 3
Pr 1416/SL 10 ostatní -část. výpis z usn. 5 zas. Krajský soud v Brně 31.8.2005 22.11.2005 1
Pr 1416/SL 9 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 8 ostatní -jmenování ředitele Krajský soud v Brně 5.12.1997 16.4.2004 2
Pr 1416/SL 7 ostatní -usnesení zastupitelstva Krajský soud v Brně 18.6.2003 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 6 ostatní -usnesení zastupitelstva Krajský soud v Brně 26.3.2003 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 5 ostatní -příloha č. 3 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 20.2.2003 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 4 ostatní -příloha č. 2 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 20.2.2003 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 3 ostatní -příloha č. 1 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 2 ostatní -dodatek č. 1 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 26.3.2003 16.4.2004 1
Pr 1416/SL 1 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 2.4.2003 16.4.2004 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00089982
Jméno Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 18.1.1995
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1338, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1000487113
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.5.2008

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2003
Zánik oprávnění 8.7.2013

Živnost č. 9 Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Hrubec MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO: 00089982
Firma: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.8.1977

Sídlo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo: Vavrečkova 7040, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Činnosti muzeí
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image