Firma MOSTRO a.s. IČO 49240013


MOSTRO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MOSTRO a.s. (49240013) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tř. 5. května 166, Pečky 289 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 1993 a je stále aktivní. MOSTRO a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o MOSTRO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MOSTRO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MOSTRO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MOSTRO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MOSTRO a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1946
IČO (identifikační číslo osoby) 49240013
Jméno MOSTRO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.3.1993
Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK), o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 20.000.000,- Kč na 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) upsáním nových akcií takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 20.000.000,-Kč (dvacet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých). II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií Společnosti, které společnost vydá jako následující listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem): 480 ks. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 125.000,- Kč. Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 60.000.000,- Kč. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie je 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií je 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů. Akcie bude možné upsat v sídle Společnosti. IV. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií a upisovací lhůta Místem pro vykonání přednostního práva na upisování Akcií bude sídlo Společnosti, toto právo bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií dle § 485 ZOK. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování Akcií písemně tak, že zásilka bude zaslána akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále vyvěšením na internetových stránkách Společnosti www.mostro.cz. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč lze upsa t 3 kusy nově emitovaných Akcií. S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nově emitované Akcie, tj. 480 kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých). Upisovatel A kcií s využitím přednostního práva na upisování Akcií splatí emisní kurs upsaných Akcií na účet číslo 51-10550217/0100 vedený u Komerční banky Kolín, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání Akcií s využitím přednostního práva. V souladu s § 475 písm. d) ZO K se určuje, že Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve shora uvedené lhůtě, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nabídnuty určenému zájemci. Akcie, ani jejich část, nebudou upisovány na zákl adě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. V. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o., se sídlem Náchodská 613, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 27503658 na splacení emisního kursu do výše 30.750.000,- Kč proti pohledávkám ak cionáře Cast Iron Foundry s.r.o. ve výši 30.750.000,- Kč za Společností vyplývajícím z následujících smluv: -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 26,207.151,- Kč -Smlouva o zápůjčce ze dne 1. 1. 2017 v hodnotě 10,613.434,28 Kč V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady Společnosti upíše akcionář Cast Iron Foundry s.r.o. na zvýšení základního kapitálu Společnosti akcie v počtu 246 (dvě stě čtyřicet šest) kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 125.000,- Kč, c elkem 30.750.000,- Kč, (třicet milionů sedm set padesát tisíc korun českých), v listinné podobě. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 ZOK schvaluje znění návrhu Smlouvy o započtení, která je přílohou zápisu z této valné hromady (příloha první tohoto notářského zápisu). VI. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a akcionářem Cast Iron Foundry s.r.o.: a) k započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a akcionářem, b) představenstvo Společnosti zašle či předá akcionáři písemný návrh Smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou bezodkladně po zaslání informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování Akcií. Akcionář je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení nejpozději ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných Akcií, c) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 9.5.2019
Valná hromada společnosti MOSTRO a.s. dne 8.10.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti MOSTRO a.s. o částku výši 140.000.000,- Kč, z původní výše základního kapitálu 160.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč takto: (a) důvod a účel důvodem snížení základního kapitálu společnosti je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. Snížením neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou zákonem. Sn ížením základního kapitálu nedojde k úpadku nebo platební neschopnosti společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížením základního kapitálu společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti; (b) rozsah a způsob základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 140.000.000,- Kč, tj. z částky 160.000.000,- Kč na částku 20.000.000,- Kč a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií emitovaných společností sníží o částku ve výši 875.000,- Kč, tj. z částky 1.000.000,- Kč na částku 125.000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti není prominutí nesplacené části emisního kurzu akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva společnosti; (c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 140.000.000,- Kč bude v plné výši použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let; (d) lhůta pro předložení akcií společnosti akcionáři společnosti jsou povinni předložit společnosti své akcie emitované společnosti ve lhůtě patnácti dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) společn osti do obchodního rejstříku. 21.11.2018
Akcionář rozhoduje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, v souvislosti s investičními záměry Společnosti, o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tj. z původních 160,000. 000,- Kč (slovy: sto šedesát milionů korun českých) na částku ve výši 190,000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcionář se vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 kusů (slovy: třiceti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce") je Akcionář, tedy společnost MODŘANY Pow er, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 49240005, který upíše 30 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž prvním dnem lhůty je den 18.11.2013, s tím, že návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitál u musí být podán u příslušného soudu nejpozději dne 15.11.2013. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem Společnosti, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu sídla Zájemce. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději dne 18.11.2013. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zájemce je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 4200444341/6800, a to nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Zbývající část ve výši 70% emisního kurs u jím upsaných akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií na shora uvedený zvláštní účet číslo 4200444341/6800. 18.11.2013 - 19.3.2014
Mimořádná valná hromady společnosti MOSTRO a.s. přijala dne 11.7.2003 následující usnesení: Společnost MOSTRO a.s. se rozhodla ke zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení finanční situace společnosti, financování zvýšené potřeby provozních prostředků z titulu odpovídajícího meziročního přírůstku obratu - tržeb za vlastní výrobky a služby. Základní kapitál společnosti MOSTRO a.s. se zvyšuje peněžitými vklady, a to ze stávajících 160,000.000,- Kč, slovy jedno sto šedesáti milionů korun českých o částku 60,000.000,- Kč, slovy šedesát milionů korun českých, takže základní kapitál společnosti p o tomto zvýšení bude činit 220,000.000,- Kč, slovy dvě stě dvacet milionů korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 60 sloby šedesát kusů nových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, akcie budou kmenové, v listinné podobě, emisní kurz jedné a kaž dé upisované akcie bude shodný se jmenovitou hodnotou, tj. 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která ne budou emisí nových akcií nikterak dotčena. Určuje se, že všechny shora specifikované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 30 slovy třicet akcií společnosti AURORA STEEL TRADING LIMITED, číslo společnosti 3802505, se sídlem Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7NN, Spojené král ovství Velké Británie a Severního Irska a 30 slovy třicet akcií společnosti NEW PACIFIC TRADE LIMITED, číslo společnosti 3857728, se sídlem Flat 333, the Volonnades, 34 Prochester Square, London W26AU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Určuje se způsob splácení emisního kurzu upsaných akcií tak, že upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 5155100041/2500, Interbanka a.s. Každý upisovatel je povinen splatit 30% slovy třicet procent jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 slovy třiceti dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovitého hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 slovy jednoho roku od úpisu akcií. 15.9.2003 - 2.2.2005
Na společnost MOSTRO, a.s. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 49240013 přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti: ARMO spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 48583201, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17568. 13.1.2003
Společnost zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti - základní kapitál společnosti o částku 1.781.000,- Kč slovy jeden milion sedmsetosmdesátjeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 160,000.000,- Kč, slovy stošedesát milionů korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho tisíce sedmsetosmdesátijednoho kusu (1.781) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějících na jméno, - všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti s obchodní formou ARMO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 143 14, identifikační číslo 485 83 201, - místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je třicet d nů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen zveřejněním zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% každé z jím upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Interbanky a.s., číslo účtu 5155100033/2500 ve lhůtě devadesáti dnů ode dne úpisu, - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští - akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 10.10.2001 - 22.5.2002
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku, uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Modřanské srojírny s.p. 29.3.1993 - 22.5.2002
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Modřanské strojírny s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 29.3.1993 - 22.5.2002
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 29.3.1993 - 22.5.2002

Kapitál MOSTRO a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2018
zakladni jmění 160 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.2002 - 21.11.2018
zakladni jmění 158 219 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1994 - 22.5.2002
zakladni jmění 158 098 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.1993 - 25.5.1994

Akcie MOSTRO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 125 000 Kč 160 21.11.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 160 22.5.2002 - 21.11.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 158 219 25.5.1994 - 22.5.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 158 098 29.3.1993 - 25.5.1994

Sídlo MOSTRO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tř. 5. května 166 , Pečky 289 11 16.3.2018
Adresa Komořanská 1900/63 , Praha 143 00 30.3.1999 - 16.3.2018
Adresa Komořanská 1900/63 , Praha 143 00 8.3.1995 - 30.3.1999
Adresa Komořanská 326/63 , Praha 143 00 29.3.1993 - 8.3.1995

Předmět podnikání MOSTRO a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 12.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 8.12.2006 - 12.5.2009
mechanické, chemické, fyzikální a metalografické zkoušky vlastností kovových a nekovových materiálů 24.6.1997 - 12.5.2009
Výroba armatur pro energetiku a chemii 25.5.1994 - 12.5.2009
servisní, rekonstrukční a údržbářská činnost v oboru průmyslových armatur 25.5.1994 - 12.5.2009
zpracování konstrukční a výrobní dokumentace armatur 25.5.1994 - 12.5.2009
zpracování výpočtů průmyslových armatur 25.5.1994 - 12.5.2009
zkoušky pevnosti, těsnosti a životnosti průmyslových armatur 25.5.1994 - 12.5.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 25.5.1994 - 12.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v oboru průmyslových amratur a potrubních dílů 25.5.1994 - 12.5.2009
Výkon vyšších dodavatelských funkcí 29.3.1993 - 25.5.1994
Vývoj, výroba a odbyt: armatur pro klasickou a jadernou energetiku včetně speciálních armatur, armatur pro chemii a petrochemii, potrubních dílců v rozsahu oboru spojovací potrubí 29.3.1993 - 25.5.1994
Technická, konzultační a diagnostická činnost v oboru spojovacího potrubí a armatur 29.3.1993 - 25.5.1994
Pevnostní, statistické a seismické výpočty prostorových potrubních tras 29.3.1993 - 25.5.1994
Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 29.3.1993 - 25.5.1994
Ubytovací a stravovací služby, výkony bytového hospodářství 29.3.1993 - 25.5.1994

vedení firmy MOSTRO a.s.

Statutární orgán MOSTRO a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 17.4.2013
Za představenstvo jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. 8.7.2010 - 17.4.2013
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2.10.2008 - 8.7.2010
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samsotatně. 2.2.2005 - 2.10.2008
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. 11.12.2002 - 2.2.2005
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 29.3.1993 - 11.12.2002
předseda představenstva Tomáš Pospíšil 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: Jelen 218 , Konárovice 280 02
představenstvo společnosti Ing. Miroslav Šipler 29.3.1993 - 24.6.1997
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
představenstvo společnosti Ing. Tomáš Kočí 29.3.1993 - 24.6.1997
Adresa: Dobřejovická 572/5 , Praha 142 00
představenstvo společnosti Jan Kraus 29.3.1993 - 24.6.1997
Adresa: Dunická 3142/2 , Praha 141 00
člen Ing. Miloslav Vymazal 24.6.1997 - 20.8.1997
Adresa: Dunická 3144/6 , Praha 141 00
předseda Ing. Miroslav Šipler 24.6.1997 - 10.4.2000
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
člen Jan Kraus 24.6.1997 - 10.4.2000
Adresa: Dunická 3142/2 , Praha 141 00
člen Ing. Miroslav Šipler 10.4.2000 - 18.5.2001
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Tomáš Kočí 24.6.1997 - 14.10.2002
Zánik funkce 2.9.2002
Adresa: Dobřejovická 572/5 , Praha 142 00
člen Ing. René Ouředník 24.6.1997 - 14.10.2002
Zánik funkce 2.9.2002
Adresa: Janského 2367/97 , Praha 155 00
člen Ing. Josef Vymazal 20.8.1997 - 14.10.2002
Zánik funkce 2.9.2002
Adresa: Dunická 3144/6 , Praha 141 00
předseda Jan Kraus 10.4.2000 - 14.10.2002
Zánik funkce 2.9.2002
Adresa: Dunická 3142/2 , Praha 141 00
člen Ing. Miroslav Šipler 14.10.2002 - 11.12.2002
Vznik členství 18.11.2002
Vznik funkce 2.9.2002
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Timour Koudinov 14.10.2002 - 15.9.2003
Zánik členství 11.7.2003
Vznik funkce 2.9.2002
Zánik funkce 11.7.2003
Adresa: Na pomezí 1228 , Praha 5 Česká republika
člen Jan Kraus 14.10.2002 - 15.9.2003
Zánik členství 11.7.2003
Vznik funkce 2.9.2002
Adresa: Dunická 3142/2 , Praha 141 00
předseda Ing. Petr Gregor 14.10.2002 - 21.10.2004
Vznik funkce 2.9.2002
Adresa: Milady Horákové 1043/11 , Opava 746 01
místopředseda Ing. Jan Jašek 15.9.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 11.7.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Nušlova 2269/3 , Praha 158 00
člen JUDr. Světlana Zvolánková 15.9.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Jiří Brož CSc., 21.10.2004 - 2.2.2005
Vznik členství 19.7.2004
Zánik členství 3.12.2004
Adresa: Dykova 1158/17 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jan Řezníček 21.10.2004 - 2.2.2005
Vznik členství 19.7.2004
Adresa: K dolům 57 , 143 00 Praha 1 Česká republika
předseda Ing. Petr Gregor 21.10.2004 - 2.2.2005
Zánik členství 16.12.2004
Vznik funkce 2.9.2002
Adresa: Stratilova 1529/9 , Opava 746 01
předseda představenstva Mgr. Radovan Mitáš MBA 2.2.2005 - 19.8.2005
Vznik členství 4.12.2004
Zánik členství 18.3.2005
Vznik funkce 4.12.2004
Adresa: Trnkovo náměstí 1112/2 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Řezníček 2.2.2005 - 26.4.2006
Vznik členství 19.7.2004
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 19.7.2004
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: K dolům 57 , 143 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Jan Vaněk 2.2.2005 - 26.4.2006
Vznik členství 16.12.2004
Zánik členství 28.11.2005
Adresa: Jordana Jovkova 3258/15 , Praha 143 00
předseda představenstva Ing. Petr Gregor MBA 19.8.2005 - 26.4.2006
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Milady Horákové 1043/11 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Řezníček 26.4.2006 - 27.4.2006
Vznik členství 28.11.2005
Vznik funkce 28.11.2005
Adresa: K dolům 57 , 143 00 Praha 1 Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Gregor MBA 26.4.2006 - 8.12.2006
Vznik členství 28.11.2005
Vznik funkce 28.11.2005
Adresa: Milady Horákové 1043/11 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Řezníček 27.4.2006 - 8.12.2006
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 5.10.2006
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 5.10.2006
Adresa: K dolům 57 , 143 00 Praha 12 Česká republika
člen představenstva JUDr. Vladimír Gros 26.4.2006 - 2.10.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.3.2008
Adresa: Růženínská 910/1 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Petr Gregor MBA 8.12.2006 - 2.10.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 25.2.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 25.2.2008
Adresa: Krokova 1700/8 , Praha 128 00
člen představenstva Bc. Miloslav Suk 8.12.2006 - 2.10.2008
Vznik členství 5.10.2006
Zánik členství 20.3.2008
Adresa: Borodinova 296/5 , Brno 623 00
člen představenstva Oleg Khorin 12.5.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 19.11.2008
Adresa: Ruská federace
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300
člen představenstva Oleg Khorin 27.5.2009 - 24.6.2009
Vznik členství 19.11.2008
Zánik členství 4.6.2009
Adresa: Ruská federace
Veliky Novgorod, Ul. Parkovaja, 12a-7,17300
místopředseda představenstva Valery Andryutin 2.10.2008 - 1.4.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 1.3.2010
Vznik funkce 26.3.2008
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: Dvořákova 869 , Hluboká nad Vltavou 373 41
místopředseda představenstva Igor Grebennikov 2.10.2008 - 1.4.2010
Vznik členství 20.3.2008
Vznik funkce 26.3.2008
Adresa: Symfonická 1426/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Patrik Czető 25.5.2009 - 1.4.2010
Vznik členství 13.2.2009
Adresa: Dúhová 18 , 4001 Košice Slovenská republika
předseda představenstva JUDr. Vladimír Gros 2.10.2008 - 8.7.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 16.6.2010
Vznik funkce 26.3.2008
Zánik funkce 16.6.2010
Adresa: Růženínská 910/1 , Praha 142 00
člen představenstva Igor Filippov 24.6.2009 - 8.7.2010
Vznik členství 4.6.2009
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: Chotirská 9 , Ivano-Frankovská oblast Ukrajina
člen představenstva Ing. Vladimír Machát CSc. 1.4.2010 - 8.7.2010
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: Archeologická 1881/8 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Patrik Czető 1.4.2010 - 8.7.2010
Vznik členství 13.2.2009
Vznik funkce 4.3.2010
Zánik funkce 18.6.2010
Adresa: Dúhová 18 , 4001 Košice Slovenská republika
člen představenstva Ing. Hana Hlubučková 1.4.2010 - 7.2.2012
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 16.1.2012
Adresa: Ocelíkova 712/2 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Patrik Czető 8.7.2010 - 21.11.2012
Vznik členství 13.2.2009
Vznik funkce 18.6.2010
Adresa: Dúhová 18 , 4001 Košice Slovenská republika
člen představenstva Petr Staněk 8.7.2010 - 21.11.2012
Vznik členství 16.6.2010
Zánik členství 11.9.2012
Adresa: 171 , Mohelno 675 75
člen představenstva Ing. Ĺuboš Jakub 7.2.2012 - 21.11.2012
Vznik členství 16.1.2012
Zánik členství 11.9.2012
Adresa: Pod Papierňou 1496 42, 8501 Bardejov Slovenská republika
předseda představenstva Patrik Czetö 21.11.2012 - 21.11.2012
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 11.9.2012
Vznik funkce 13.2.2012
Zánik funkce 11.9.2012
Adresa: Mánesova 911/30 , Praha 120 00
předseda představenstva Jozef Leščišin 21.11.2012 - 21.11.2012
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Vznik funkce 11.9.2012
Zánik funkce 21.3.2013
Adresa: Starý Blich 247 , 851 Bardejov Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Jozef Leščišin 21.11.2012 - 21.11.2012
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Vznik funkce 11.9.2012
Zánik funkce 21.3.2013
Adresa:
předseda představenstva Jozef Leščišin 21.11.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Vznik funkce 11.9.2012
Zánik funkce 21.3.2013
Adresa: Starý Blich 247 , 8501 Bardejov Slovenská republika
člen představenstva Patrik Parikrupa 21.11.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Adresa: Cedrová 1042 , Jesenice 252 42
člen představenstva RNDr. Juraj Vronka 21.11.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 31.7.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Mrkvičkova 1364/11 , Praha 163 00
předseda představenstva Tomáš Pospíšil 27.8.2015 - 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: Jelen 218 , Konárovice 280 02

Dozorčí rada MOSTRO a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Bohumil Vejvoda 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: 240 , Krakovany 281 27
člen dozorčí rady Tomáš Pospíšil 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: Jelen 218 , Konárovice 280 02
Jméno Petr Marx 29.3.1993 - 24.6.1997
Adresa: Za sídlištěm 2145/11 , Praha 143 00
člen Ing. Jaroslava Soukupová 24.6.1997 - 30.3.1999
Adresa: Levského 3175 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Václav Dohnal 29.3.1993 - 11.12.2002
Zánik funkce 18.11.2002
Adresa: Za sídlištěm 2145/11 , Praha 143 00
Jméno Karel Šafář 29.3.1993 - 11.12.2002
Adresa: Otradovická 736/21 , Praha 142 00
člen Ing. Jaroslava Soukupová 30.3.1999 - 11.12.2002
Zánik funkce 18.11.2002
Adresa: Levského 3185/10 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Karel Šafář 11.12.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 29.3.1993
Zánik členství 11.7.2003
Vznik funkce 18.11.2002
Zánik funkce 11.7.2003
Adresa: Otradovická 736/21 , Praha 142 00
člen Ing. Vladimír Neckář 11.12.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 18.11.2002
Zánik členství 11.7.2003
Adresa: Ivana Sekaniny 1794/5 , Ostrava 708 00
člen Boris Kholmyansky 1.12.2003 - 1.12.2003
Vznik členství 11.7.2003
Adresa: Ruská federace
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg
člen Ing. Timour Koudinov 1.12.2003 - 1.12.2003
Vznik členství 11.7.2003
Adresa: Na pomezí 1228/15 , Praha 150 00
člen Elena Tomshinskaja 1.12.2003 - 1.12.2003
Vznik členství 11.7.2003
Adresa: Ruská federace
Ulofa Palme 1, Moskva
člen Vladimir Filipov 1.12.2003 - 1.12.2003
Vznik členství 11.7.2003
Adresa: Ukrajina
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk
člen Volodymyr Filipov 1.12.2003 - 26.11.2005
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 3.12.2004
Adresa: Ukrajina
Žilvakovského 6, Dněpropetrovsk
člen Ing. Timour Kudinov 1.12.2003 - 26.11.2005
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 3.12.2004
Adresa: Na pomezí 1228/15 , Praha 150 00
člen Elena Tomshinskaya 1.12.2003 - 26.11.2005
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 3.12.2004
Adresa: Ruská federace
Ulofa Palme 1, Moskva
člen Antonín Hálek 1.12.2003 - 26.4.2006
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 28.11.2005
Adresa: Za sídlištěm 2145/11 , Praha 143 00
člen Boris Kholmyanskiy 1.12.2003 - 8.12.2006
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 10.10.2005
Adresa: Ruská federace
Mičurinská 1, Sankt-Petrburg
člen dozorčí rady Volodymyr Filipov 17.10.2005 - 8.12.2006
Vznik členství 21.4.2005
Adresa: Žilvakovského 6 , Dněpropetrovsk Ukrajina
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Neckář 26.4.2006 - 25.11.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.3.2008
Adresa: Hausmannova 3007/12 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Volodymyr Filipov 8.12.2006 - 12.5.2009
Vznik členství 21.4.2005
Vznik funkce 10.10.2005
Adresa: Žilvakovského 6 , Dněpropetrovsk Ukrajina
člen dozorčí rady Ing. Eduard Verenych 12.5.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: Ukrajina
Kyjev, P.Radčenko, 6
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Jezl 12.5.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: Denisova 1264 , Písek 397 01
člen Antonín Kostka 11.12.2002 - 26.5.2009
Vznik členství 18.11.2002
Zánik členství 28.2.2008
Adresa: Spojovací 2608/38 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Juraj Kamarás 12.5.2009 - 26.5.2009
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: Holečkova 3149/25 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Nataliya Kondrashova 12.5.2009 - 26.5.2009
Adresa: Ukrajina
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5
člen dozorčí rady Volodymyr Filipov 12.5.2009 - 26.5.2009
Vznik členství 13.2.2009
Adresa: Ukrajina
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B
člen dozorčí rady Timur Kudinov 12.5.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 13.2.2009
Adresa: Na pomezí 1228/15 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Nataliya Kondrashova 26.5.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 13.2.2009
Adresa: Ukrajina
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5
člen Antonín Kostka 26.5.2009 - 24.6.2009
Vznik členství 28.2.2008
Adresa: Spojovací 2608/38 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jaroslav Zádrapa 26.5.2009 - 24.6.2009
Vznik členství 14.5.2009
Adresa: Na Kopečku 9 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Volodymyr Filipov 26.5.2009 - 15.2.2010
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 3.2.2010
Vznik funkce 30.3.2009
Zánik funkce 3.2.2010
Adresa: Ukrajina
Dněpropetrovsk, Želvakovskogo, 6B
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Zádrapa 24.6.2009 - 15.2.2010
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 3.2.2010
Adresa: Na Kopečku 9 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady JUDr. Anna Lokajíčková 26.5.2009 - 1.4.2010
Vznik členství 11.5.2009
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Timur Kudinov 27.5.2009 - 8.7.2010
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: Na pomezí 1228/15 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Nataliya Kondrashova 27.5.2009 - 8.7.2010
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: Ukrajina
Dněpropetrovsk,Turkmenskaja,5
člen dozorčí rady Tomáš Medek 15.2.2010 - 8.7.2010
Vznik členství 3.2.2010
Adresa: Trávníky 364 , Smržice 798 17
předseda dozorčí rady JUDr. Anna Lokajíčková 1.4.2010 - 8.7.2010
Vznik členství 11.5.2009
Zánik členství 22.6.2010
Vznik funkce 23.2.2010
Zánik funkce 22.6.2010
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Antonín Kostka 24.6.2009 - 12.5.2011
Vznik členství 28.2.2008
Zánik členství 7.4.2011
Adresa: Spojovací 2608/38 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Tomáš Medek 8.7.2010 - 21.6.2011
Vznik členství 3.2.2010
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 22.6.2010
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Trávníky 364 , Smržice 798 17
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Machát CSc. 21.6.2011 - 21.11.2012
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.9.2012
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 11.9.2012
Adresa: Archeologická 1881/8 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Ondrej Oravec 21.11.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Adresa: Na Cihlářce 1877/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Patrik Czetö 21.11.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 21.3.2013
Adresa: Dúhová 18 , 4001 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady Jiří Hrabálek 21.11.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 16.10.2012
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brožek 15.2.2010 - 16.7.2015
Vznik členství 3.2.2010
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Karel Havel 12.5.2011 - 27.8.2015
Vznik členství 7.4.2011
Zánik členství 7.4.2014
Zánik funkce 7.4.2014
Adresa: Levského 3207/11 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Krajňák 21.11.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 17.10.2012
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Kopeckého 2372/2 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brožek 16.7.2015 - 27.8.2015
Vznik členství 3.2.2010
Zánik členství 3.2.2013
Zánik funkce 3.2.2013
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Bohumil Vejvoda 27.8.2015 - 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: 240 , Krakovany 281 27
člen dozorčí rady Tomáš Pospíšil 27.8.2015 - 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: Jelen 218 , Konárovice 280 02
člen dozorčí rady Jana Šindelářová 27.8.2015 - 7.6.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: 286 , Radim 281 03
člen dozorčí rady Jana Šindelářová 7.6.2016 - 7.11.2017
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 25.10.2017
Vznik funkce 31.7.2015
Zánik funkce 25.10.2017
Adresa: 286 , Radim 281 03

Prokura MOSTRO a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. René Ouředník 25.5.1994 - 24.6.1997
Adresa: Janského 2367/97 , Praha 155 00

Sbírka Listin MOSTRO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1946/SL 152 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře při VH Městský soud v Praze 15.2.2016 4.3.2016 8.3.2016 1
B 1946/SL 150 zpráva auditora 3.2.2015 - 30.11.2015 Městský soud v Praze 30.11.2015 15.2.2016 17.2.2016 5
B 1946/SL 149 účetní závěrka [2015] k 30.11.2015 VZaZ Městský soud v Praze 30.11.2015 15.2.2016 17.2.2016 2
B 1946/SL 147 účetní závěrka [2015] k 30.11.2015 rozvaha Městský soud v Praze 30.11.2015 15.2.2016 17.2.2016 4
B 1946/SL 146 výroční zpráva [2015] k 30.11.2015 Městský soud v Praze 30.11.2015 15.2.2016 17.2.2016 10
B 1946/SL 145 zpráva auditora k 2.2.2015 Městský soud v Praze 2.2.2015 14.1.2016 27.1.2016 6
B 1946/SL 144 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 14.1.2016 27.1.2016 5
B 1946/SL 143 ostatní rozhodnutí jed. akcio. Městský soud v Praze 30.11.2015 13.1.2016 14.1.2016 2
B 1946/SL 140 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.7.2015 5.8.2015 16.9.2015 2
B 1946/SL 138 zpráva o vztazích k 2.2.2015 Městský soud v Praze 2.2.2015 15.7.2015 28.7.2015 4
B 1946/SL 137 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 22.7.2015 4
B 1946/SL 136 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 22.7.2015 10
B 1946/SL 135 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 26.6.2015 26.6.2015 16.7.2015 5
B 1946/SL 134 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 4
B 1946/SL 133 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 2
B 1946/SL 132 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 28
B 1946/SL 130 účetní závěrka [2015] příloha k 2.2.2015 Městský soud v Praze 2.2.2015 30.6.2015 13.7.2015 28
B 1946/SL 129 účetní závěrka [2015] rozvaha k 2.2.2015 Městský soud v Praze 2.2.2015 30.6.2015 13.7.2015 4
B 1946/SL 128 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 3.2.2015 3.2.2015 6.2.2015 5
B 1946/SL 127 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 26.1.2015 26.1.2015 29.1.2015 2
B 1946/SL 126 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.11.2014 21.11.2014 10
B 1946/SL 125 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 19.11.2014 28
B 1946/SL 123 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 19.11.2014 2
B 1946/SL 122 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 19.11.2014 5
B 1946/SL 121 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 5.5.2014 28
B 1946/SL 120 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 2.5.2014 4
B 1946/SL 119 zpráva o vztazích r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 2.5.2014 5
B 1946/SL 118 zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 2.5.2014 5
B 1946/SL 117 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 2.5.2014 2
B 1946/SL 116 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 16.4.2014 2.5.2014 11
B 1946/SL 115 notářský zápis NZ 909/2013 Městský soud v Praze 11.11.2013 14.11.2013 21.11.2013 5
B 1946/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.2012 28.11.2012 28.11.2012 9
B 1946/SL 104 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 30.12.2010 3.5.2011 6.5.2011 21
B 1946/SL 103 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.4.2011 13.4.2011 34
B 1946/SL 99 zpráva auditora k UZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.10.2010 16.10.2010 2
B 1946/SL 98 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.10.2010 16.10.2010 5
B 1946/SL 97 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.10.2010 16.10.2010 9
B 1946/SL 96 účetní závěrka r.2009-rozvaha+příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.10.2010 16.10.2010 32
B 1946/SL 95 ostatní -seznam akcionářů Městský soud v Praze 12.7.2010 16.8.2010 19.8.2010 1
B 1946/SL 94 ostatní - záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 18.6.2010 2.8.2010 3
B 1946/SL 93 ostatní - záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 14.5.2010 2.8.2010 3
B 1946/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2010 2.8.2010 1
B 1946/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 747/2010 Městský soud v Praze 16.6.2010 12.7.2010 16.7.2010 15
B 1946/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.3.2008 24.2.2010 35
B 1946/SL 89 notářský zápis NZ 25/2010 Městský soud v Praze 5.2.2010 24.2.2010 21
B 1946/SL 88 zpráva auditora ke zprávě o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 1
B 1946/SL 87 zpráva auditora k výr.zprávě r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 1
B 1946/SL 86 zpráva auditora k UZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 2
B 1946/SL 85 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 4
B 1946/SL 84 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 9
B 1946/SL 83 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 30
B 1946/SL 82 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 2
B 1946/SL 81 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 18.12.2009 21.12.2009 4
B 1946/SL 79 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.11.2009 16.11.2009 15
B 1946/SL 78 notářský zápis -NZ66/09 Městský soud v Praze 14.5.2009 12.11.2009 16.11.2009 14
B 1946/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.7.2009 9.10.2009 19.10.2009 19
B 1946/SL 76 notářský zápis NZ 156/2009 Městský soud v Praze 3.7.2009 9.10.2009 19.10.2009 19
B 1946/SL 75 notářský zápis NZ 21/2009 Městský soud v Praze 13.2.2009 23.6.2009 14
B 1946/SL 74 notářský zápis NZ 22/2009 Městský soud v Praze 13.2.2009 12.5.2009 15
B 1946/SL 73 notářský zápis NZ 508/2008 Městský soud v Praze 19.11.2008 12.5.2009 12
B 1946/SL 72 notářský zápis NZ 61/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 12.5.2009 13
B 1946/SL 71 notářský zápis NZ 61/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 14.12.2008 12
B 1946/SL 70 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 15.9.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 69 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.7.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 68 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.7.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 67 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.7.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 66 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.7.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 65 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.3.2008 19.10.2008 2
B 1946/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.3.2008 19.10.2008 18
B 1946/SL 63 notářský zápis NZ 61/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 19.10.2008 7
B 1946/SL 62 notářský zápis NZ 53/2008 Městský soud v Praze 13.3.2008 19.10.2008 4
B 1946/SL 61 notářský zápis NZ 37/2008 Městský soud v Praze 25.2.2008 19.10.2008 3
B 1946/SL 60 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 4.3.2008 10
B 1946/SL 59 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 4.3.2008 2
B 1946/SL 58 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 4.3.2008 4
B 1946/SL 57 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 5.10.2006 21.12.2006 0
B 1946/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2006 11.10.2006 11.10.2006 0
B 1946/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 29.9.2006 2.10.2006 36
B 1946/SL 53 ostatní -zápis ze zased.ředitelů Městský soud v Praze 1.12.2004 2.5.2006 0
B 1946/SL 52 ostatní -zápis z náhradní VH Městský soud v Praze 21.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 4.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 50 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 21.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 49 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 5.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 48 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 18.3.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 47 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 5.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 46 ostatní -zápis z náhradní VH Městský soud v Praze 21.4.2005 3.1.2006 0
B 1946/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.8.2004 29.11.2004 0
B 1946/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2004 29.11.2004 0
B 1946/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.7.2003 30.9.2003 0
B 1946/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.11.2002 20.12.2002 0
B 1946/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 6.11.2002 7.11.2002 0
B 1946/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 15.3.2002 0
B 1946/SL 9 ostatní -návrh smlouvy na fúzi Městský soud v Praze 26.2.2002 0
B 1946/SL 8 ostatní -návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 1.6.2001 11.7.2001 11.9.2001 0
B 1946/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.7.2000 18.5.2001 0
B 1946/SL 6 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.3.2001 18.5.2001 0
B 1946/SL 5 notářský zápis NZ 295/2000 Městský soud v Praze 3.7.2000 18.5.2001 0
B 1946/SL 56 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.10.2005 0
B 1946/SL 40 ostatní - výpis z RT 2x Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MOSTRO a.s.

IČO (identifikační číslo) 49240013
Jméno MOSTRO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 4.5.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo MOSTRO a.s.

Živnosti a provozovny MOSTRO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Tř. 5. května 166, Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny 1012992161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 12.11.2019

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Tř. 5. května 166, Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny 1012992161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2019

Živnost č. 3 Servisní, rekonstrukční a údržbářská činnost v oboru průmyslových armatur

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zkoušky pevnosti, těsnosti a životnosti průmyslových armatur

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba armatur pro energetiku a chemii

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zpracování konstrukční a výrobní dokumentace armatur a výpočtů průmyslových armatur

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Diagnostické zkoušky vlastností kovových a nekovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Mechanické, chemické, fyzikálněchemické a metalografické zkoušky vlastností kovových a nekovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MOSTRO a.s.

IČO: 49240013
Firma: MOSTRO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 12
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.3.1993

Sídlo MOSTRO a.s.

Sídlo: Komořanská 1900/63, Praha 143 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potrubních armatur
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní ubytování
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image