Firma MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost IČO 46347542


MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost (46347542) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Maříkova 1899/1, Brno 621 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost na Justice.cz
Detailní informace o MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost na rzp.cz

Výpis dat pro MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 790
IČO (identifikační číslo osoby) 46347542
Jméno MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 4.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 19.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.5.2014 - 11.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 19.5.2014 - 15.11.2016
Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti PORTA SPES, a.s., IČ: 293 69 886, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, na kterou přešlo jmění, jež je uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen valnou hromadou dne 14.08.2012. 1.10.2012
Na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 463 47 542, se sídlem 621 00 Brno, Maříkova 1899/1 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti STAPO MORAVA, a.s., IČ 255 03 430, se sídlem 628 00 Brno, H olzova 1660/52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 2448. 1.8.2011
Omezení převoditelnosti akcií na jméno. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Akcionáři společnosti mají k akciím společnosti předkupní právo. 25.7.2006 - 19.5.2014
Usnesení mimořádné valné hromady konané 5.9.2005 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Miroslav Kvapil, r.č. 571203/0192, bytem Vranov 154 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je ke dni konání této vlané hromady vlastníkem celkem 64, slovy: šedesáti čtyř kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých a 4633, slovy: čtyřech tisíců šesti set třiceti tří kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 68,633.000,- Kč, slovy: šedesát osm milionů šest set třicet tři tisíc korun českých, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 94,98% . Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií společnosti, z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře, z předloženého notářského zápisu sepsaného notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, dne 27.7.2005 pod N 706/2005, NZ 656/2005, kterým bylo osvědčeno nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90%, slovy: devadesáti procent, podílu na základním kapitálu společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 3.628, slovy: tří tisíc šesti set dvaceti osmi kusů listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,628.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set dvacet osm tisíc korun českých (dále také jen "ostatní akcionáři"). 2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatníc h akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den přechodu vlastnického práva") v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění Valná hromada určila, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých, za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: je den tisíc korun českých (dále "akcie"). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 229-44/05 ze dne 30.6.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, C Sc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále jen "znalec"). Závěrečn ým výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 1.324,- Kč, slovy: jeden tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých za jednu akcii společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová meto da DCFF. 4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je dle ustanovení § 183l odst. 5 obchodního zákoníku 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do jedno ho měsíce, případně v dodatečné lhůtě, která je dle ustanovení § 183l odst. 6 obchodního zákoníku stanovena na 14 dnů, postupuje společnost podle ustanovení § 214 odstavec 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám ve lhůtě dvou měsíců ode dne předání listinných akcií vydaných společností. Forma a způsob poskytnutí protiplnění budou hlavním akcionářem oznámeny způsobem určeným stanovami s polečnosti a zákonem pro svolání valné hromady společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 5. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady O rozhodnutí přijatém mimořádnou valnou hromadou byl pořízen notářský zápis vyhotovený notářkou v Brně Liběnou Pernicovou, Brno, Jezuitská 14/13. Tento notářský zápis je uložen a je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. 21.9.2005 - 5.12.2005
Společnost předložila úplné znění stanov schválené řádnou valnou hromadou 16.6.1999. 20.9.1999 - 25.7.2006
Společnost předložila úplné nové znění stanov schválené řadnou valnou hromadou 17.6.1998. 31.7.1998 - 20.9.1999
Základní jmění je splaceno v plné výši. 23.1.1997 - 15.11.2016
Základní jmění: 65,868.000,-- Kčs a je rozděleno na: 65.868 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 22.12.1992 - 10.5.1993
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 24.9.1992 o snížení základního jmění ze 72,261.000 Kčs na 65,868.000 Kčs. 22.12.1992 - 10.5.1993
Základní jmění společnosti činí 72.261.000,-Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku MORAVOSTAV Brno. 1.5.1992 - 22.12.1992
toto základní jmění je rozděleno na 72.261 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 22.12.1992
Dozorčí rada společnosti : - ing. Josef Štěpán, Brno, Hraničky 1 - Jiřina Sadecká, Brno, Zeyerova 3 - ing. arch. Zdeněk Sklepek, CSc., Brno, Hrozňatova 13 1.5.1992 - 7.10.1993
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představesntva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 7.10.1993
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku MORAVOSTAV Brno ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 27.10.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 27.10.1993

Aktuální kontaktní údaje MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Kapitál MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

zakladni jmění 72 261 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.11.2016
zakladni jmění 72 261 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 15.11.2016

Akcie MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 261 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 25.7.2006 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 261 25.7.2006 - 19.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 64 24.7.2000 - 25.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 261 24.7.2000 - 25.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 70 20.9.1999 - 24.7.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 261 20.9.1999 - 24.7.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 261 1.5.1992 - 20.9.1999

Sídlo MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 13.7.2015
Adresa Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 25.7.2006 - 13.7.2015
Adresa Maříkova 1899/1 , Brno 621 00 1.5.1992 - 25.7.2006

Předmět podnikání MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Platnost údajů od - do
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 4.1.2018
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.1.2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.1.2018
Obchod s elektřinou 4.1.2018
Hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost 4.1.2018
Činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 4.1.2018
silniční motorová doprava --nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -nákladní v provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tun, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.5.2014 - 4.1.2018
obchod s elektřinou 2.11.2011 - 4.1.2018
hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost 2.11.2011 - 4.1.2018
činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 2.11.2011 - 4.1.2018
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 2.8.2011 - 19.5.2014
provádění trhacích a ohňostrojných prací 2.8.2011 - 4.1.2018
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.8.2011 - 4.1.2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.4.2009
Truhlářství, podlahářství 14.4.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 28.11.2002 - 17.4.2008
reklamní činnost 28.11.2002 - 14.4.2009
realitní činnost 24.7.2000 - 14.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 24.7.2000 - 14.4.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 24.7.2000 - 14.4.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.7.2000 - 14.4.2009
Projektová činnost ve výstavbě 10.11.1999
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.11.1999 - 14.4.2009
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 10.11.1999 - 14.4.2009
Truhlářství 27.5.1997 - 14.4.2009
Silniční motorová doprava 7.10.1993 - 11.10.1995
Provádění průmyslových staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Provádění inženýrských staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Provádění bytových a občanských staveb 7.10.1993 - 10.11.1999
Projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1993 - 10.11.1999
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 7.10.1993 - 10.11.1999
Revize elektrických zařízení 7.10.1993 - 10.11.1999
Výroba cementového zboží 7.10.1993 - 14.4.2009
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.10.1993 - 14.4.2009
Ubytovací služby 7.10.1993 - 14.4.2009
Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky 7.10.1993 - 14.4.2009
e/ výkony projektové činnosti, obchodní činnosti a zahraničně obchodní činnost včetně servisních činností f/ ubytovací, stravovací a další služby g/ obchodní služby 1.5.1992 - 7.10.1993
a/ stavební práce, výkony a dodávky stavebních částí objektů a stavby v oborech vodního a průmyslového stavitelství b/ výroba stavebních hmot, konstrukcí, dílců a betonových výrobků oboru JKPOV 592, 593, 594, 595, výrobky přidružené stavební výroby, polotovary pro stavby, podružné a doplňkové konstrukce charakteru výrobní skupiny C, podle ČSN 732601 c/ montování ocelových konstrukcí d/ zabezpečování provozu SOU, železniční vlečky, opravy motorových vozidel, stavebních mechanismů strojů, zkušební činnost a ověřování výrobků a technologií pro stavebnictví, dopravní činnost 1.5.1992 - 7.10.1993

vedení firmy MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Statutární orgán MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že uvedení členové představenstva připojí k obchodnímu jménu společnosti svůj podpis. 7.10.1993 - 27.5.1997
Jménem společnosti navenek jedná a zastupuje ji statutární ředitel. 4.1.2018
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 19.5.2014 - 4.1.2018
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 12.9.2013 - 19.5.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jednají samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podpisují předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 25.7.2006 - 12.9.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti je navenek oprávněn jednat předseda představenstva i každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 31.7.1998 - 25.7.2006
Způsob zastupování: Jménem společnosti jsou navenek oprávněni jednat předseda představenstva nebo společně dva jiní členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být místopředsedou představenstva. Prokáže-li se písemným pověřením podepsaným předsedou představenstva je oprávněn jménem společnosti jednat kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 27.5.1997 - 31.7.1998
Statutární ředitel Jiří Bartoš 16.4.2019
Vznik členství 28.3.2019
Vznik funkce 28.3.2019
Adresa: Doktora Růžičky 779/9 , Vyškov 682 01
člen představenstva ing. Pavel Jurčík 1.5.1992 - 7.10.1993
Adresa: Mezírka 43 , 602 00 Brno Česká republika
člen představenstva ing. Ladislav Bok 1.5.1992 - 7.10.1993
Adresa: Vlčnovská 4169/9 , Brno 628 00
člen představenstva ing. Radomír Kubák CSc. 1.5.1992 - 27.10.1993
Adresa: Vaculíkova 527/4 , Brno 638 00
předseda představenstva ing. Jan Kejduš 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Tábor 1467/31 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Lubomír Stoklásek 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Oldřich Žák 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Svážná 393/1 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Antonín Sedlák 7.10.1993 - 6.9.1995
Adresa: Sadová 1544/7 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Lubomír Stoklásek 10.7.1995 - 6.9.1995
Adresa: Husova 235/56 , Blansko 678 01
člen představenstva ing. Jiří Burián 7.10.1993 - 8.3.1996
Adresa: Sukova 49/4 , Brno 602 00
člen představenstva Jaroslav Sůra 7.10.1993 - 8.3.1996
Adresa: Na hroudě 928/20 , Praha 100 00
předseda představenstva ing. Jan Kejduš 10.7.1995 - 8.3.1996
Adresa: Záhřebská 2479/39 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Miroslav Kvapil 10.7.1995 - 8.3.1996
Adresa: Elplova 2069/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Lubomír Stoklásek 6.9.1995 - 8.3.1996
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Ladislav Bok 27.10.1993 - 23.1.1997
Adresa: Vlčnovská 4169/9 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Antonín Sedlák 6.9.1995 - 23.1.1997
Adresa: Husova 235/56 , Blansko 678 01
předseda představenstva ing. Miroslav Kvapil 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Elplova 2069/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva ing. Jan Kejduš 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Záhřebská 2479/39 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Jiří Podolský 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Jurčík 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Mezírka 741/7 , Brno 602 00
členka představenstva ing. Dana Zlatohlávková 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Ulička 836/4 , Brno 623 00
předseda představenstva ing. Miroslav Kvapil 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Elplova 2069/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Antonín Sedlák 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Husova 235/56 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva ing. Jan Kejduš 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Záhřebská 2479/39 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Ladislav Bok 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Vlčnovská 4169/9 , Brno 628 00
člen představenstva ing. Jiří Podolský 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Jurčík 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Mezírka 741/7 , Brno 602 00
členka představenstva ing. Dana Zlatohlávková 23.1.1997 - 31.7.1998
Adresa: Ulička 836/4 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Jiří Podolský 31.7.1998 - 20.9.1999
Adresa: Nová ulice 147 , 664 46 Radostice Česká republika
člen Ing. Bohuslav Šebek 31.7.1998 - 20.11.2001
Adresa: Kopřivova 688/13 , Vyškov 682 01
člen představenstva Jaromír Šmerda 20.9.1999 - 20.11.2001
Adresa: 196 , Kovalovice 664 06
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Šebek 20.11.2001 - 31.10.2007
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Kopřivova 688/13 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Kvapil 31.7.1998 - 3.4.2009
Vznik funkce 19.12.1995
Zánik funkce 17.6.1998
Adresa: Vranov 154 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Chloupek 20.11.2001 - 14.4.2009
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Horní náměstí 30 , Lysice 679 71
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Šebek 31.10.2007 - 14.4.2009
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Kvapil 3.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 17.6.1998
Zánik členství 25.6.2003
Vznik funkce 17.6.1998
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: 154 , Vranov 664 32
předseda představenstva Ing. Miroslav Kvapil 14.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.8.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 13.8.2008
Adresa: 154 , Vranov 664 32
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Šebek 14.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.8.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 13.8.2008
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
člen představenstva Jaroslav Chloupek 14.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.8.2008
Adresa: Horní náměstí 30 , Lysice 679 71
předseda představenstva Ing. Miroslav Kvapil 14.4.2009 - 12.5.2011
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 13.8.2008
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: 154 , Vranov 664 32
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Šebek 14.4.2009 - 12.5.2011
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 13.8.2008
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
člen představenstva Jaroslav Chloupek 14.4.2009 - 12.5.2011
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 9.5.2011
Adresa: Horní náměstí 30 , Lysice 679 71
místopředseda představenstva Lukáš Kvapil 12.5.2011 - 16.11.2012
Vznik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.5.2011
Adresa: Štursova 3119/2 , Brno 616 00
člen představenstva Bc. Barbora Šebková 12.5.2011 - 16.11.2012
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Kopřivova 688/13 , Vyškov 682 01
člen představenstva Bc. Barbora Hryciow 16.11.2012 - 12.9.2013
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Jiří Podolský 12.5.2011 - 30.11.2013
Vznik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.5.2011
Adresa: Štursova 3119/2 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Barbora Hryciow 12.9.2013 - 28.5.2014
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Barbora Hryciow 28.5.2014 - 4.3.2015
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 740/1 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Lukáš Kvapil 16.11.2012 - 13.7.2015
Vznik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.5.2011
Adresa: Husitská 1283/14 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Jiří Podolský 30.11.2013 - 13.7.2015
Vznik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.5.2011
Adresa: Nová 247 , Radostice 664 46
člen představenstva Ing. Barbora Hryciow 4.3.2015 - 13.7.2015
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 779/9 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Barbora Hryciow 13.7.2015 - 13.4.2016
Vznik členství 9.5.2011
Adresa: Doktora Růžičky 779/9 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Jiří Podolský 13.7.2015 - 11.11.2016
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2016
Vznik funkce 9.5.2011
Zánik funkce 9.5.2016
Adresa: Nová 247 , Radostice 664 46
místopředseda představenstva Lukáš Kvapil 13.7.2015 - 11.11.2016
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2016
Vznik funkce 9.5.2011
Zánik funkce 9.5.2016
Adresa: Husitská 1283/14 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Barbora Bartošová 13.4.2016 - 11.11.2016
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2016
Adresa: Doktora Růžičky 779/9 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Jiří Podolský 11.11.2016 - 4.1.2018
Vznik členství 12.5.2016
Zánik členství 3.1.2018
Vznik funkce 12.5.2016
Zánik funkce 3.1.2018
Adresa: Nová 247 , Radostice 664 46
místopředseda představenstva Lukáš Kvapil 11.11.2016 - 4.1.2018
Vznik členství 12.5.2016
Zánik členství 3.1.2018
Vznik funkce 12.5.2016
Zánik funkce 3.1.2018
Adresa: Husitská 1283/14 , Brno 612 00
členka představenstva Ing. Barbora Bartošová 11.11.2016 - 4.1.2018
Vznik členství 12.5.2016
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Doktora Růžičky 779/9 , Vyškov 682 01
statutární ředitel Ing. Jiří Podolský 4.1.2018 - 16.4.2019
Zánik členství 28.3.2019
Vznik funkce 3.1.2018
Zánik funkce 28.3.2019
Adresa: Nová 247 , Radostice 664 46

Dozorčí rada MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Květoslava Slabá 7.10.1993 - 27.9.1994
Adresa: Za školou 651/9 , Brno 617 00
Jméno Ing. Václav Jindra 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Bezručova čtvrť 1123/50 , Kuřim 664 34
Jméno ing. Miroslav Kvapil 7.10.1993 - 10.7.1995
Adresa: Elplova 2069/10 , Brno 628 00
Jméno ing. Vladimír Křížek CSc. 10.7.1995 - 8.3.1996
Adresa: Komornická 2072/15 , Praha 160 00
Jméno ing. Miloslav Chlup 10.7.1995 - 1.8.1996
Adresa: Terrerova 21 , Blansko Česká republika
Jméno ing. Radovan Macka 7.10.1993 - 23.1.1997
Adresa: V aleji 144/43 , Brno 620 00
Jméno JUDr. Vladimír Šufana 7.10.1993 - 23.1.1997
Adresa: Eleonory Voračické 626/25 , Brno 616 00
Jméno Ing. Pavel Jašek 27.9.1994 - 23.1.1997
Adresa: Hřbitovní 1195/6 , Ivančice 664 91
Jméno ing. Magdalena Vrátníčková CSc. 8.3.1996 - 23.1.1997
Adresa: Šumavská 2275/40 , Brno 602 00
člen Ing. Radovan Závodný 1.8.1996 - 23.1.1997
Adresa: Renčova 1937/7 , Brno 621 00
Jméno ing. Magdalena Vrátníčková CSc. 23.1.1997 - 1.3.1999
Adresa: Šumavská 2275/40 , Brno 602 00
Jméno Ing. Pavel Jašek 23.1.1997 - 20.9.1999
Adresa: Hřbitovní 1195/6 , Ivančice 664 91
Jméno ing. Radovan Macka 23.1.1997 - 20.11.2001
Adresa: V aleji 144/43 , Brno 620 00
Jméno JUDr. Vladimír Šufana 23.1.1997 - 20.11.2001
Adresa: Eleonory Voračické 626/25 , Brno 616 00
člen Ing. Radovan Závodný 23.1.1997 - 14.4.2009
Vznik funkce 21.3.1996
Zánik funkce 21.3.2001
Adresa: Renčova 1937/7 , Brno 621 00
člen Jan Vaculík 20.11.2001 - 14.4.2009
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
člen Jan Dospíšil 20.11.2001 - 14.4.2009
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Koniklecová 451/13 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Jan Dospíšil 14.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.8.2008
Adresa: Koniklecová 451/13 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Jan Vaculík 14.4.2009 - 14.4.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.8.2008
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
člen dozorčí rady Jan Vaculík 14.4.2009 - 24.8.2011
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: 322 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Igor Neckař 27.7.2009 - 24.8.2011
Vznik členství 20.7.2009
Adresa: Ramešova 914/5 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Sedlák 14.4.2009 - 19.5.2014
Vznik členství 13.8.2008
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: 5 , 679 13 Veselice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Igor Neckař Ph.D. 24.8.2011 - 19.5.2014
Vznik členství 20.7.2009
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: 304 , Pomezí 569 71
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Šufana 24.8.2011 - 19.5.2014
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Eleonory Voračické 626/25 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Šárka Podolská 19.5.2014 - 4.1.2018
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 3.1.2018
Vznik funkce 7.5.2014
Zánik funkce 3.1.2018
Adresa: Školní 147 , Radostice 664 46

Sbírka Listin MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 790/SL 93 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 28.5.2015 8.6.2015 11.6.2015 6
B 790/SL 92 účetní závěrka [2014] rozvaha+výkaz+výkaz o peněž.tocích+přehled o změnáchVK Krajský soud v Brně 28.5.2015 8.6.2015 11.6.2015 8
B 790/SL 91 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 28.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 15
B 790/SL 90 účetní závěrka [2013], zpráva auditora rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 30.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 8
B 790/SL 89 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.5.2014 10.6.2014 11.6.2014 4
B 790/SL 88 notářský zápis stanovy, NZ 396/2014 Krajský soud v Brně 7.5.2014 12.5.2014 21.5.2014 26
B 790/SL 87 notářský zápis rozh.mim.VH,NZ 454/2013 Krajský soud v Brně 14.8.2013 3.9.2013 16.9.2013 4
B 790/SL 86 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 28.5.2013 19.6.2013 21.6.2013 8
B 790/SL 85 zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.5.2013 19.6.2013 21.6.2013 16
B 790/SL 60 účetní závěrka - bilanca + račun dobiti i gubitka 2011 STAPO MORAVA D.O.O. Krajský soud v Brně 14.3.2012 21.8.2012 13.9.2012 6
B 790/SL 84 notářský zápis - rozhodnutí mimořádné VH, NZ 613/2012 Krajský soud v Brně 14.8.2012 12.9.2012 12.9.2012 12
B 790/SL 83 zpráva auditora - zahajovací rozvaha k 1.1.2012 PORTA SPES, a.s. Krajský soud v Brně 7.7.2012 12.9.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 82 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 12.9.2012 12.9.2012 32
B 790/SL 81 zpráva auditora - zahajovací rozvaha k 1.1.2012 Krajský soud v Brně 7.7.2012 12.9.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 80 posudek znalce č. 6698-127/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 28
B 790/SL 79 posudek znalce č. 6677-108/2012 Krajský soud v Brně 26.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 78 posudek znalce č. 6676-107/2012 Krajský soud v Brně 30.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 77 posudek znalce č. 6675-106/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 76 posudek znalce č. 6674-105/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 75 posudek znalce č. 6673-104/2012 Krajský soud v Brně 22.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 10
B 790/SL 74 posudek znalce č. 6672-103/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 17
B 790/SL 73 posudek znalce č. 6671-102/2012 Krajský soud v Brně 28.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 15
B 790/SL 72 posudek znalce č. 6670-101/2012 Krajský soud v Brně 14.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 71 posudek znalce č. 6669-100/2012 Krajský soud v Brně 30.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 70 posudek znalce č. 6668-099/2012 Krajský soud v Brně 25.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 69 posudek znalce č. 6667-098/2012 Krajský soud v Brně 15.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 38
B 790/SL 68 posudek znalce č. 6666-097/2012 Krajský soud v Brně 10.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 9
B 790/SL 67 posudek znalce č. 6665-096/2012 Krajský soud v Brně 18.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 18
B 790/SL 66 posudek znalce č. 6664-095/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 21
B 790/SL 65 posudek znalce č. 6663-094/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 12
B 790/SL 64 posudek znalce č. 6662-093/2012 Krajský soud v Brně 17.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 11
B 790/SL 63 posudek znalce č. 6661-092/2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 34
B 790/SL 62 posudek znalce č. 6660-091/2012 Krajský soud v Brně 7.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 17
B 790/SL 61 posudek znalce č. 6659-90/2012 Krajský soud v Brně 4.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 16
B 790/SL 59 účetní závěrka - výkaz 2011 MEDEUS s.r.o. Krajský soud v Brně 21.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 4
B 790/SL 58 účetní závěrka - súvaha MEDEUS s.r.o. Krajský soud v Brně 21.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 8
B 790/SL 57 účetní závěrka, ostatní - výkaz + cash flow + hodnota podniku Buzzing Grey Lines s.r.o. Krajský soud v Brně 21.8.2012 12.9.2012 3
B 790/SL 56 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 21.8.2012 12.9.2012 5
B 790/SL 55 účetní závěrka 2011 Buzzing Grey Lines s.r.o. Krajský soud v Brně 18.4.2012 21.8.2012 12.9.2012 6
B 790/SL 54 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 12
B 790/SL 53 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 2
B 790/SL 52 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 3
B 790/SL 51 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.5.2012 19.7.2012 2.8.2012 11
B 790/SL 50 ostatní -projekt rozdělení odštěpení Krajský soud v Brně 27.6.2012 28.6.2012 29.6.2012 56
B 790/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.10.2011 4.11.2011 16
B 790/SL 48 zpráva auditora - k 1.1.2011 - zah. rozvaha Krajský soud v Brně 10.6.2011 1.9.2011 6
B 790/SL 47 zpráva auditora 2010 - Moravostav Krajský soud v Brně 5.5.2011 1.9.2011 18
B 790/SL 46 notářský zápis - rozh. VH, NZ 599/2011 Krajský soud v Brně 22.7.2011 1.9.2011 16
B 790/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.8.2011 30.8.2011 1
B 790/SL 44 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 16.8.2011 30.8.2011 2
B 790/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.6.2011 15.8.2011 16
B 790/SL 42 zpráva auditora 2010 STAPO MORAVA, a.s. Krajský soud v Brně 3.6.2011 3.8.2011 15
B 790/SL 41 notářský zápis - proj. fúze slouč., NZ 598/11 Krajský soud v Brně 22.7.2011 3.8.2011 16
B 790/SL 40 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 29.7.2011 14
B 790/SL 39 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 31.5.2011 6.6.2011 6.6.2011 4
B 790/SL 38 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 9.5.2011 17.5.2011 2
B 790/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.5.2011 17.5.2011 3
B 790/SL 36 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 22.9.2010 13
B 790/SL 35 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 29.6.2009 20.8.2009 2
B 790/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 20.8.2009 83
B 790/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.7.2009 4.8.2009 1
B 790/SL 32 ostatní -záp. ze zas. voleb.komise Krajský soud v Brně 20.7.2009 4.8.2009 1
B 790/SL 31 ostatní - zápis o mimořádné VH Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 2
B 790/SL 30 podpisové vzory + ČP - 5x Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 5
B 790/SL 29 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 13.8.2008 20.4.2009 1
B 790/SL 28 podpisové vzory + ČP - 5x Krajský soud v Brně 25.6.2003 20.4.2009 5
B 790/SL 27 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 20.4.2009 2
B 790/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.6.1998 8.4.2009 1
B 790/SL 25 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 17.6.1998 7.4.2009 1
B 790/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 477/08 Krajský soud v Brně 10.6.2008 24.7.2008 5
B 790/SL 23 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 18.4.2008 24.7.2008 61
B 790/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 27.4.2007 9.10.2007 12
B 790/SL 21 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 15.11.2006 21.12.2006 1
B 790/SL 20 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.4.2006 24.8.2006 62
B 790/SL 19 notářský zápis -NZ 546/2006-stanovy Krajský soud v Brně 29.6.2006 15.8.2006 15
B 790/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 777/05 Krajský soud v Brně 5.9.2005 5.10.2005 76
B 790/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.5.2005 19.8.2005 24
B 790/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 9.6.2004 29.7.2004 49
B 790/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.3.2001 24.7.2003 54
B 790/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 24.7.2002 47
B 790/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2002 24.7.2002 18
B 790/SL 12 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.6.2001 7.12.2001 12
B 790/SL 11 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 20.3.2001 7.12.2001 46
B 790/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 2.4.2001 7.12.2001 24
B 790/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.5.2000 17.8.2000 18
B 790/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 27.3.2000 17.8.2000 13
B 790/SL 7 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 30.6.1999 15.7.1999 15
B 790/SL 6 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 17.6.1998 11.8.1998 25
B 790/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 16.4.1998 22.7.1998 16
B 790/SL 4 ostatní - stanovisko Krajský soud v Brně 30.9.1991 26.2.1998 1
B 790/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 31
B 790/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.1997 26.2.1998 19
B 790/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.5.1994 26.2.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

IČO (identifikační číslo) 46347542
Jméno MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 27.5.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 9

Sídlo MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Živnosti a provozovny MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 27.5.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Na Brankách 1563/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1003019781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 27.5.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Tyršova 310, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1012897877
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.8.2019

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Brněnská ul. 678 01 Blansko
Identifikační číslo provozovny 1003019765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Tyršova 310, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1012897877
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2019

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.1993

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.2.1997

Živnost č. 6 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.6.2011

Živnost č. 7 Provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.6.2011

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2011

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1003019757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.7.2011

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.1994
Konec oprávnění 30.6.1994

Živnost č. 16 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1993
Zánik oprávnění 22.8.2000

Živnost č. 17 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 20 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2002
Zánik oprávnění 17.4.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Člen statutárního orgánu Jiří Bartoš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

IČO: 46347542
Firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Sídlo: Maříkova 1899/1, Brno 621 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image