Firma MORÁVKA CENTRUM, a.s. IČO 46992316


MORÁVKA CENTRUM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORÁVKA CENTRUM, a.s. (46992316) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Heršpická 813, 639 00 Brno Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 1992 a je stále aktivní. MORÁVKA CENTRUM, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o MORÁVKA CENTRUM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORÁVKA CENTRUM, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MORÁVKA CENTRUM, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MORÁVKA CENTRUM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 953
IČO (identifikační číslo osoby) 46992316
Jméno MORÁVKA CENTRUM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 10.12.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.7.2014 - 16.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014 - 16.12.2015
a) Základní kapitál společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 642 00, IČ 634 95 082, se zvyšuje z dosavadní zapsané výše 180.000.000,- Kč, slovy: sto osmdesát milionů korun českých, o částku ve výši 162.000.000,- Kč, slovy: sto šedesát dva milionů korun českých, na novou výši 342.000.000,- Kč, slovy: tři sta čtyřicet dva milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 162 ks, slovy: sto šedesáti dvou kusů, kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.c) Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci - vlastníky pohledávek - společností MCG FIN, s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 277 53 549 a společností INGRAIL a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 284 96 230, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní ážio bude odpovídat rozdílu mezi emisním kurzem akcií a výší pohledávek předem určených zájemců.Oba upisovatelé splatí emisní kurz upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu započtením svých níže uvedených pohledávek za společností MORÁVKA CENTRUM, a.s. takto: - na splacení emisního kurzu akcií upisovatelé - společnosti MCG FIN, s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 277 53 549, bude započtena její pohledávka v celkové výši 121.289.830,- Kč, slovy: sto dvacet jedna milionů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set třicet korun českých, tak jak ji společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. uznala jako svůj závazek vůči společnosti MCG FIN, s.r.o., který vznikl z titulu následujících smluv:smlouvy o převzetí dluhu uzavřené dne 30.7.2010, slovy: třicátého července roku dva tisíce deset, mezi společností PARKING CZ, a.s., IČ 269 57 922, jako původní dlužník, společností MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČ 469 92 316, jako nový dlužník a společností MCG FIN, s.r.o., IČ 277 53 549, jako věřitel, kdy předmětem smlouvy byl finanční závazek společnosti PARKING CZ, a.s. vůči MCG FIN, s.r.o. ve výši 12,700.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů sedm set tisíc korun českých a příslušenství ve výši 774.098,80,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc, devadesát osm korun českých, osmdesát haléřů, celkem ve výši 13,474.098,80,- Kč, slovy: třináct milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc devadesát osm korun českých osmdesát haléřů, který vznikl ze smluv o půjčkách ze dne 20.2.2009, slovy: dvacátého února roku dva tisíce devět, ze dne 27.7.2009, slovy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce devět a ze dne 27.5.2010, slovy: dvacátého sedmého května roku dva tisíce deset, tento dluh převzala MORÁVKA CENTRUM, a.s. a nastoupila jako dlužník místo PARKING CZ, a.s., když celková výše přev 8.11.2010 - 29.12.2010
a) Základní kapitál společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 642 00, IČ 634 95 082, se zvyšuje ze zapsané 178.359.650,- Kč, slovy: sto sedmdesát osm milionů tři sta padesát devět tisíc šest set padesát korun českých, o částku ve výši 1.640.350,- KČ, slovy: jeden milion šest set čtyřicet tisíc tři sta padesát korun českých, na novou výši 180.000.000,-- Kč, slovy: sto osmdesát milionů korun českých.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32.807 ks, slovy: třiceti dvěma tisíci osmi sty sedmi kusy, listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, která je shodná s jejich emisním kursem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Akcionáři společnosti a to společnost MCG GROUP, N.V., Ing. Vojtěch Knop-Kostka, Václav Bartoněk a Jan Vítek, výslovně prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku, neboť veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody dojde nejpozději do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v kanceláři notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, přičemž podle této dohody akcionář MC Group N.V. upíše 14.752 slovy: čtrnáct tisíc sedm set padesát dva kusů akcií, akcionář Ing. Vojtěch Knop - Kostka upíše 5.974, slovy: pět tisíc devět set sedmdesát čtyři kusů akcií, akcionář Václav Bartoněk upíše 6.107, slovy: šest tisíc sto sedm kusů akcií a akcionář Jan Vítek upíše 5.974, slovy: pět tisíc devět set sedmdesát čtyři kusů akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, za emisní kurs ve výši 50,- Kč, slovy: padesát korun českých.d) Místem podpisu dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je kancelář notářky Liběny Pernicové v Brně, Jezuitská 13.e) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.f) Akcionáři jsou povinni splatit 100% emisního kursu jimi upsaných akcií na zvláštní učet emitenta, číslo 3000002587/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Česká republika. Akcionáři splatí emisní kurs pouze peněžitými vklady.g) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.h) Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady.i) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.k) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové 12.5.2010 - 27.5.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 1. 11. 2001(notářský zápis č.j. NZ 794/2001) přijala usnesení o schválenínávrhu na snížení základního kapitálu společnosti:a)valná hromada souhlasí se snížením základního kapitáluspolečnosti;b)důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výšezákladního kapitálu ve srovnání s hospodařením společnosti asoučasně přizpůsobení finančních ukazatelů pro jednání sfinančními institucemi;c)snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu, v jakémbude přijat akcionáři veřejný návrh smlouvy, maximálně však dovýše 63.000.000,-Kč a co do počtu akcií, v rozsahu maximálně do9.473 kusů akcií. Za tímto účelem valná hromada pověřujepředstavenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu doobchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude přijat akcionářiveřejný návrh smlouvy, maximálně v rozsahu výše uvedeném, a dálepověřuje představenstvo dle přijatého rozsahu upravit stanovyspolečnosti;d)snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 213cobch. zák. , t.j. úplatným vzetím akcií z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy s tím, že kupní cena bude zaplacenanejpozdeji do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu doobchodního rejstříku. Výše úplaty bude 5.147,-Kč na jeden kusakcie. Tato výše je určena na základě znaleckého posudkuč.296/91/2001 a č. 107-3/01 ze dne 13.9.2001, vypracovaného zatímto účelem. Zdrojem úhrady za vykoupené akcie budou krátkodobéoběžné prostředky společnosti;e)s částkou odpovídající snízení základního kapitálu budenaloženo tak, že rozdíl mezi pořizovací cenou, která budeuvedena ve veřejném návrhu smouvy ve výši 5.147,--Kč za jedenkus akcie a nominální cenou akcie ve výši 6.650,--Kč budezaúčtován do výnosu společnosti a cena pořízení akcií budezúčtována oproti zrušení koupených akcií;f)snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávekvěřitelů;g)všechny akcie společnosti jsou zaknihované a byly již dřívesplaceny, společnost nevlastní žádné své akcie;h)valná hromada pověřuje představenstvo zvěřejnit návrh smlouvyna odkup akcií v Hospodářských novinách, a to v termínuneprodleně po zápisu záměru snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku;i)doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude činit 5 týdnů odzveřejnění veřejného návrhu v Hospodářských novinách. 19.3.2002 - 29.8.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 13.11.2000. 29.1.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 22.6.2000. 31.10.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými usnesením mimořádnévalné hromady konané dne 16.8.1999. 13.9.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.8.1999 ozáměru snížit základní jmění: 13.9.1999 - 6.12.1999
a) základní jmění se snižuje za účelem úhrady vzniklé ztrátyspolečnosti a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucíchztrát, 13.9.1999 - 6.12.1999
b) základní jmění se snižuje o částku 121,584.900,-Kč, zdosavadních 362,940.000,-Kč na 241,355.100,-Kč, 13.9.1999 - 6.12.1999
c) snížení základního jmění bude realizováno snížením jmenovitéhodnoty jedné akcie z dosavadních 10.000,-Kč na 6.650,-Kčzpůsobem poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, 13.9.1999 - 6.12.1999
d) představenstvo společnosti do 15-ti dnů po obdržení usnesenívydaného Krajským obchodním soudem v Brně o zápisu sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku zajistí ve Střediskucenných papírů vyznačení snížení jmenovité hodnoty všech akcií. 13.9.1999 - 6.12.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1999. 3.8.1999
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnouhromadou konanou dne 5.6.1997. 30.9.1997
Základní jmění splaceno. 10.12.1996
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne2. 8. 1996. 10.12.1996
Rozdělení základního jmění:- 36 294 zaknihovaných akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč, na majitele. 11.2.1994 - 31.10.2000
Základní jmění : 50.890.000 Kčs je rozděleno na 5.089 akciíjmenovité hodnoty 10.000 Kčs znějících na majitele. 10.12.1992 - 11.2.1994
Dozorčí rada : Ing. Karel Galgonek, Praha 4, M. Pujmanové 42 Ing. Vladimír Knespl, Hradec Králové, Na občinách 861 Ing. Stanislav Čapek, Brno, Tyršova 48 10.12.1992 - 11.2.1994
Způsob zastupování :Jménem společnosti jedná předseda společnosti/v doběnepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/spolu alespoň s jedním členem představenstva společnosti.Jménem společnosti může jednat také prokurista se samostatnouprokurou nebo dva prokuristé s kolektivní prokurou.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebovytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva společnosti / v době jeho nepřítomnostimístopředseda představenstva/ a nejméně jeden člen předsta-venstva společnosti nebo prokurista se samostatnou prokurounebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 10.12.1992 - 11.2.1994

Aktuální kontaktní údaje MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Kapitál MORÁVKA CENTRUM, a.s.

zakladni jmění 342 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.2010
zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.5.2010 - 29.12.2010
zakladni jmění 178 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2002 - 27.5.2010
zakladni jmění 241 355 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1999 - 29.8.2002
zakladni jmění 362 940 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.1994 - 6.12.1999

Sídlo MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Heršpická 813 , 639 00 Brno Česká republika
Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
16.7.2014
Adresa Heršpická 813 , Brno Česká republika
Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 63900
1.12.2001 - 16.7.2014
Adresa Heršpická 5 , Brno Česká republika
Brno, Heršpická 5, okres Brno-město, PSČ 63900
3.8.1999 - 1.12.2001
Adresa Heršpická 7 , Brno Česká republika
Brno, Heršpická 7
10.12.1992 - 3.8.1999

Předmět podnikání MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.12.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.12.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.5.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.10.2002
projektová činnost ve výstavbě 12.10.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.10.2002 - 7.5.2010
přípravné práce pro stavby 1.12.2001 - 7.5.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 29.5.2001 - 7.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 29.1.2001 - 7.5.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 29.1.2001 - 7.5.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 29.1.2001 - 7.5.2010
realitní činnost 29.1.2001 - 7.5.2010
inženýrská činnost ve výstavbě 29.1.2001 - 29.5.2001
agenturní činnost v kultuře 31.10.2000 - 7.5.2010
pořádání kulturních a společenských akcí 31.10.2000 - 7.5.2010
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmemnemovitostí, bytových a nebytových 14.12.1999 - 7.5.2010
úklidové práce 14.12.1999 - 7.5.2010
poskytování leasingu 14.12.1999 - 7.5.2010
reklamní činnost 14.12.1999 - 7.5.2010
hostinská činnost 30.9.1997
ubytovací služby 30.9.1997 - 7.5.2010
směnárenská činnost 10.12.1996 - 7.5.2010
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 15.3.1995 - 7.5.2010
nákup a prodej nemovitostí 30.8.1994 - 7.5.2010
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej 30.8.1994 - 7.5.2010
zprostředkovatelská činnost 30.8.1994 - 7.5.2010
ubytovací služby v kategorii hotel včetně provozování hostinskéčinnosti 10.12.1992 - 30.9.1997

vedení firmy MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Statutární orgán MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
statutární ředitel JUDr. Štefan Malatín
Vznik funkce 16.12.2015
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
předseda Ing. Pavel Šrom 10.12.1992 - 11.2.1994
Adresa: Kosmonautů 7 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 7
místopředseda Ing. Milan Musil 10.12.1992 - 11.2.1994
Adresa: kpt. Stránského 987 , Praha 9-Černý most II. Česká republika
Praha 9-Černý most II., kpt. Stránského 987
člen Ing. Stanislav Podermanski 10.12.1992 - 11.2.1994
Adresa: Řezáčova 58 , Brno Česká republika
Brno, Řezáčova 58
člen představenstva Ing. Milan Musil 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: kpt. Stránského 987 , Praha 9 - Černý most II. Česká republika
Praha 9 - Černý most II., kpt. Stránského 987
předseda představenstva Ing. Michal Štefl 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Jugoslávská 93 , Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 93
místopředseda představenstva JUDr. Pavel Novák 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Bohuslava Martinů 9 , Brno Česká republika
Brno, Bohuslava Martinů 9
člen představenstva Ing. Pavel Šrom 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Kosmonautů 7 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 7
člen představenstva Ing. František Ledabyl 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Turgeněvova 22 , Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 22
člen představenstva Ing. František Schánělec 10.12.1996 - 30.9.1997
Adresa: Česká republika
Praha 3, Koldinova l
předseda představenstva Ing. Michal Štefl 10.12.1996 - 13.8.1998
Adresa: Jugoslávská 93 , Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 93, okres Brno-město
místopředseda představenstva JUDr. Pavel Novák 10.12.1996 - 13.8.1998
Adresa: Bohuslava Martinů 9 , Brno Česká republika
Brno, Bohuslava Martinů 9, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Pavel Šrom 10.12.1996 - 29.12.1998
Adresa: Kosmonautů 7 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 7, okres Brno-město
předseda představenstva JUDr. Pavel Novák 13.8.1998 - 29.12.1998
Adresa: Bohuslava Martinů 9 , Brno Česká republika
Brno, Bohuslava Martinů 9, okres Brno-město
člen představenstva JUDr. Pavel Novák 29.12.1998 - 3.8.1999
Adresa: Bohuslava Martinů 9 , Brno Česká republika
Brno, Bohuslava Martinů 9, okres Brno-město
člen představenstva Ing. František Ledabyl 10.12.1996 - 29.1.2001
Adresa: Turgeněvova 22 , Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 22, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Petr Hubacz 30.9.1997 - 29.1.2001
Adresa: Joukalova 11 , Brno Česká republika
Brno, Joukalova 11, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Michal Štefl 13.8.1998 - 29.1.2001
Adresa: Jugoslávská 93 , Brno Česká republika
Brno, Jugoslávská 93, okres Brno-město
člen představenstva Ing. František Sekanina 3.8.1999 - 29.1.2001
Adresa: Jasanová 345 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Jasanová 345/1
předseda představenstva Ing. Pavel Šrom 29.12.1998 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Zánik funkce 1.8.2005
Adresa: Kosmonautů 7 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 7, okres Brno-město
místopředseda představenstva JUDr. Štefan Malatín 29.1.2001 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Zánik funkce 1.8.2005
Adresa: Grohova 56 , Brno Česká republika
Brno, Grohova 56a, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Jiří Čížek 29.1.2001 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Adresa: V podluží 1632 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V podluží 1632/5
člen představenstva Ing. Jiří Čížek 8.9.2005 - 29.8.2007
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: V Podluží 1632 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Podluží 1632/5, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Pavel Šrom 8.9.2005 - 27.5.2010
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 7.5.2010
Vznik funkce 1.8.2005
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Kosmonautů 7 , 625 00 Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 7, PSČ 62500
místopředseda představenstva JUDr. Štefan Malatín 8.9.2005 - 27.5.2010
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 7.5.2010
Vznik funkce 1.8.2005
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Grohova 56 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Grohova 56a, PSČ 60200
člen představenstva Ing. Roman Minarovič 29.8.2007 - 27.5.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: Gaštanová 1868 , Stupava Slovenská republika
90031 Stupava, Gaštanová 1868/16
předseda představenstva Ing. Pavel Šrom 27.5.2010 - 25.3.2011
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 15.3.2011
Vznik funkce 7.5.2010
Zánik funkce 15.3.2011
Adresa: Révová 4442 , 628 00 Brno Česká republika
Brno, Révová 4442/18, PSČ 62800
člen představenstva Michal Malatín 27.5.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Grohova 148/56a, PSČ 60200
místopředseda představenstva JUDr. Štefan Malatín 27.5.2010 - 31.10.2013
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 7.5.2010
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Grohova 148/56a, PSČ 60200
předseda představenstva Ing. Vojtěch Knop-Kostka 25.3.2011 - 9.11.2013
Vznik členství 15.3.2011
Zánik členství 10.5.2014
Vznik funkce 15.3.2011
Zánik funkce 10.5.2014
Adresa: Nuselská 84 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 14000
člen představenstva Hanuš Knop-Kostka 24.10.2011 - 10.2.2014
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Hraniční 16 , 779 00 Olomouc - Nová ulice Česká republika
Olomouc - Nová ulice, Hraniční 16/19, PSČ 77900
předseda představenstva Ing. Vojtěch Knop-Kostka 9.11.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 15.3.2011
Zánik členství 10.5.2014
Vznik funkce 15.3.2011
Zánik funkce 10.5.2014
Adresa: Nuselská 84 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nuselská 84/24, Nusle, 140 00 Praha 4
člen představenstva Hanuš Knop-Kostka 10.2.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Hraniční 16 , 779 00 Olomouc Česká republika
Hraniční 16/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
místopředseda představenstva JUDr. Štefan Malatín 31.10.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 7.5.2010
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
předseda představeństva JUDr. Štefan Malatín 16.7.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 10.5.2014
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
místopředseda představenstva Simona Galčanová 26.5.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 10.5.2014
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 10.5.2014
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Štouračova 905 , 635 00 Brno Česká republika
Štouračova 905/5, Bystrc, 635 00 Brno
člen představenstva Mgr. Michal Malatín 26.5.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 31.12.2013
Zánik členství 16.12.2015
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
předseda představenstva JUDr. Štefan Malatín 30.6.2015 - 16.12.2015
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Grohova 148 , 602 00 Brno Česká republika
Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno

Dozorčí rada MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Karel Galonek 11.2.1994 - 15.3.1995
Adresa: M. Pujmanové 42 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, M. Pujmanové 42
Jméno Ing. Petr Hubacz 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Turgeněvova 16 , Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 16
Jméno Ing. Ladislav Čapek 11.2.1994 - 10.12.1996
Adresa: Tyršova 48 , Brno Česká republika
Brno, Tyršova 48
člen RNDr. Ivan Křivánek 15.3.1995 - 10.12.1996
Adresa: 124 , Jinačovice Česká republika
Jinačovice 124
člen Ing. Petr Hubacz 10.12.1996 - 30.9.1997
Adresa: Turgeněvova 16 , Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 16, okres Brno-město
člen Ing. Ladislav Čapek 10.12.1996 - 30.9.1997
Adresa: Tyršova 48 , Brno Česká republika
Brno, Tyršova 48, okres Brno-město
člen RNDr. Ivan Křivánek 10.12.1996 - 30.9.1997
Adresa: 124 , Jinačovice Česká republika
Jinačovice 124, okres Brno-venkov
člen Ing. František Schánělec 30.9.1997 - 13.8.1998
Adresa: Koldinova 1 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koldinova 1
člen Ing. Tomáš Spáčil 30.9.1997 - 13.8.1998
Adresa: 315 , Velešovice Česká republika
Velešovice 315, okres Vyškov
člen Ing. František Sekanina 13.8.1998 - 3.8.1999
Adresa: Jasanová 345 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Jasanová 345/1
předsedkyně Ing. Hana Černochová 30.9.1997 - 29.1.2001
Adresa: Přemyslovo nám. 3 , Brno Česká republika
Brno, Přemyslovo nám. 3, okres Brno-město
člen Ing. Karel Chmelík 3.8.1999 - 29.1.2001
Adresa: Podvinný mlýn 17 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 17/2134, PSČ 19000
člen Ing. Stanislav Vrba 13.8.1998 - 19.3.2002
Adresa: Hutník 1439 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Hutník 1439, okres Hodonín
člen Ing. Stanislav Vrba 19.3.2002 - 12.10.2002
Adresa: Polní 879 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Polní 879, PSČ 68724
předseda Ing. František Sekanina 29.1.2001 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Zánik funkce 1.8.2005
Adresa: Jasanová 345 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Jasanová 345/1
člen Ing. Jaroslav Šandr 29.1.2001 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Adresa: 164 , 664 02 Hostěnice Česká republika
Hostěnice 164, okres Brno-venkov, PSČ 66402
členka Ing. Irena Bělehradová 12.10.2002 - 8.9.2005
Zánik členství 1.8.2005
Adresa: Bořivojova 20 , 615 00 Brno Česká republika
Brno, Bořivojova 20, PSČ 61500
předseda dozorčí rady Ing. František Sekanina 8.9.2005 - 29.8.2007
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 1.8.2005
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Jasanová 345 , 796 04 Prostějov - Domamyslice Česká republika
Prostějov - Domamyslice, Jasanová 345/1, PSČ 79604
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Maděryč CSc. 8.9.2005 - 11.12.2008
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Pod kaplí 313 , 664 00 Brno - Soběšice Česká republika
Brno - Soběšice, Pod kaplí 313/25, PSČ 66400
člen dozorčí rady Ing. Irena Bělehradová 8.9.2005 - 11.12.2008
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Bořivojova 20 , 615 00 Brno Česká republika
Brno, Bořivojova 20, PSČ 61500
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Čížek 29.8.2007 - 27.5.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 3.2.2010
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 3.2.2010
Adresa: V Podluží 1632 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Podluží 1632/5, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Ing. Michaela Nádeníčková 27.5.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 31.7.2011
Vznik funkce 7.5.2010
Zánik funkce 31.7.2011
Adresa: Pompova 0 , 617 00 Brno Česká republika
Brno, Pompova /11, PSČ 61700
člen dozorčí rady Eva Kudělová 11.12.2008 - 10.2.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Nade Dvorem 135 , 763 61 Pohořelice Česká republika
Pohořelice, Nade Dvorem 135, PSČ 76361
člen dozorčí rady Ivo Andrle 11.12.2008 - 10.2.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Hraniční 1 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Hraniční 1, PSČ 77900
člen dozorčí rady Eva Kudělová 10.2.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Pitterova 2855 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Pitterova 2855/7, Žižkov, 130 00 Praha 3
člen dozorčí rady Ivo Andrle 10.2.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Hraniční 7 , 779 00 Olomouc Česká republika
Hraniční 7/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Lucie Gottwaldová 26.5.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 31.12.2013
Adresa: Štefánikova 117 , 612 00 Brno Česká republika
Štefánikova 117/48, Ponava, 612 00 Brno
předseda dozorčí rady Blanka Luskačová 24.10.2011 - 16.12.2015
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 1.8.2011
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Sokolská 726 , 664 42 Modřice Česká republika
Modřice, Sokolská 726, PSČ 66442
člen dozorčí rady Ivana Skalická 26.5.2014 - 16.12.2015
Vznik členství 31.12.2013
Zánik členství 16.12.2015
Adresa: Kyselkova 99 , 664 44 Ořechov Česká republika
Kyselkova 99/20, 664 44 Ořechov
člen dozorčí rady Lucie Macura Gottwaldová 15.10.2015 - 16.12.2015
Vznik členství 31.12.2013
Zánik členství 16.12.2015
Adresa: Štefánikova 117 , 612 00 Brno Česká republika
Štefánikova 117/48, Ponava, 612 00 Brno

Sbírka Listin MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 953/SL 68 notářský zápis [NZ 970/2015] Krajský soud v Brně 16.12.2015 16.12.2015 18
B 953/SL 67 notářský zápis [NZ 482/2015] Krajský soud v Brně 30.6.2015 30.6.2015 11
B 953/SL 66 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 27.5.2014 24.11.2014 4.12.2014 24
B 953/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.2014 15.7.2014 4.9.2014 18
B 953/SL 62 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 27.6.2013 11.11.2013 13.11.2013 28
B 953/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 28.6.2012 5.11.2012 7.11.2012 27
B 953/SL 60 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 24.6.2011 8.2.2012 26
B 953/SL 59 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.8.2011 26.10.2011 2
B 953/SL 58 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.7.2011 26.10.2011 1
B 953/SL 57 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 28.7.2011 26.10.2011 4
B 953/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.3.2011 5.4.2011 2
B 953/SL 55 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 15.3.2011 5.4.2011 1
B 953/SL 54 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 15.3.2011 5.4.2011 1
B 953/SL 53 ostatní - zápis mim. VH Krajský soud v Brně 15.3.2011 5.4.2011 4
B 953/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.11.2010 13.12.2010 19
B 953/SL 51 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 5.5.2010 23.11.2010 22
B 953/SL 50 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 797/2010 Krajský soud v Brně 1.11.2010 18.11.2010 24
B 953/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.5.2010 9.6.2010 19
B 953/SL 48 ostatní - zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.5.2010 31.5.2010 1
B 953/SL 47 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Brně 7.5.2010 31.5.2010 1
B 953/SL 46 podpisové vzory + ČP - 4x Krajský soud v Brně 6.5.2010 31.5.2010 5
B 953/SL 45 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 307/2010 Krajský soud v Brně 6.5.2010 14.5.2010 9
B 953/SL 44 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 5.6.2009 29.7.2009 22
B 953/SL 43 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 30.12.2008 4
B 953/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 20.5.2008 5.8.2008 22
B 953/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.7.2007 6.9.2007 2
B 953/SL 40 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.6.2007 6.9.2007 1
B 953/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2007 6.9.2007 11
B 953/SL 38 podpisové vzory -čl. předst. Krajský soud v Brně 30.7.2007 6.9.2007 2
B 953/SL 37 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 28.8.2007 12
B 953/SL 36 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 15.5.2006 21.8.2006 19
B 953/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.9.2005 12.9.2005 7
B 953/SL 34 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 1.8.2005 12.9.2005 1
B 953/SL 33 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 1.8.2005 12.9.2005 1
B 953/SL 32 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.8.2005 12.9.2005 6
B 953/SL 31 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 16.5.2005 26.7.2005 20
B 953/SL 30 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.5.2004 21.7.2004 25
B 953/SL 29 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 19.5.2003 11.8.2003 33
B 953/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.8.2002 29.10.2002 19
B 953/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2002 25.10.2002 19
B 953/SL 26 notářský zápis - zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2002 25.10.2002 30
B 953/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.6.2002 9.9.2002 18
B 953/SL 24 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.5.2002 1.8.2002 39
B 953/SL 23 notářský zápis - osvědčení v al. hr. Krajský soud v Brně 1.11.2001 2.4.2002 25
B 953/SL 22 notářský zápis - osvědčení val. hr. Krajský soud v Brně 26.6.2001 2.4.2002 38
B 953/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2001 2.4.2002 19
B 953/SL 20 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 2.7.2001 38
B 953/SL 19 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 19.12.2000 31.5.2001 2
B 953/SL 18 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.11.2000 6.3.2001 15
B 953/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.11.2000 6.3.2001 19
B 953/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.6.2000 7.12.2000 14
B 953/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2000 7.12.2000 19
B 953/SL 14 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 28.7.2000 15.9.2000 1
B 953/SL 13 účetní závěrka - audit za 1994-1998 Krajský soud v Brně 18.11.1999 17.12.1999 8
B 953/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.8.1999 7.10.1999 18
B 953/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.1999 28.7.1999 18
B 953/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.6.1999 28.7.1999 9
B 953/SL 11 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 10.12.1998 28.7.1999 1
B 953/SL 10 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 30.3.1999 28.7.1999 12
B 953/SL 7 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 24.4.1998 28.8.1998 7
B 953/SL 6 ostatní - zápis ze zasedání před. Krajský soud v Brně 2.6.1998 28.8.1998 1
B 953/SL 5 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.6.1998 28.8.1998 14
B 953/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 24.4.1998 30.6.1998 21
B 953/SL 3 ostatní - roční zpráva 1996 Krajský soud v Brně 30.6.1997 3.3.1998 15
B 953/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 11
B 953/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 5.6.1997 3.3.1998 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORÁVKA CENTRUM, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46992316
Jméno MORÁVKA CENTRUM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 6

Sídlo MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Živnosti a provozovny MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 2030/20, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1002988276
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 31.1.2006

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 2030/20, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1002988276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2007

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 2030/20, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1002988276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2007

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 2030/20, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1002988276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2007

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2016

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriich hotel, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 9 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí vč.poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Agenturní činnost v kultuře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pořádání kulturních a společenských akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.2016
Zánik oprávnění 15.10.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Štefan Malatín

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORÁVKA CENTRUM, a.s.

IČO: 46992316
Firma: MORÁVKA CENTRUM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.12.1992

Sídlo MORÁVKA CENTRUM, a.s.

Sídlo: Heršpická 813/5, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Finanční leasing
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image