Firma MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci IČO 00149390


MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci (00149390) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavkova 1234/30, Brno 615 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1990 a je stále aktivní. MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 172
IČO (identifikační číslo osoby) 00149390
Jméno MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1990
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem ministerstva průmyslu ČR v Praze ze dne 29.11.1990 o založení akciové společnosti. 24.10.2016
Změna stanov čl. 4, čl. 29, čl. 38 přijatá valnou hromadou 5.6.1996. 24.10.2016
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 16.12.1996. 24.10.2016
Změny stanov byly přijaty valnou hromadou konanou dne 28.07.1997 a 03.06.1998. 24.10.2016
Mimořádná valná hromada konaná dne 24.7.1998 schválila nové úplné znění stanov společnosti. 24.10.2016
Usnesení valné hromady ze dne 10.04.2014 o přechodu všech ostatních akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci na osobu hlavního akcionáře Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci určuje, že hlavním akc ionářem společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci je společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379, když společnost GEHER a.s. vlastní 392.205 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10,-Kč znějící na jméno vydaných v listinné podobě MORAVIA GLASS, akciovou společností v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ 00149390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 172, jejíž základní kapitál činí 4.355.020,-Kč a je rozdělen na 435.502 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-Kč. Počet a čísla akcií vlastněných společností GEHER a.s. jsou uvedeny v Seznamu akcio nářů společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, datum zápisu 07.04.2014. Společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3. 922.050,-Kč, což činí 90,06% základního kapitálu společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 90,06% ve společnosti v likvidaci. Společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 6 03 00, IČ 63078732, je tak hlavním akcionářem společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci rozhoduje dle ustanovení § 375 a násl. ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými je 43.297 akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10, -Kč ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS,akciová společnost v likvidaci určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář,společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsaná v obchodní rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379, ostatním akcionářům společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při p řechodu ostatních akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci na hlavního akcionáře, činí částku 5,50 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci znějící na jméno vydanou v listin né podobě o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 321-4/2014 Ing. Libora Bučka, Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a od hady se specializací cenné papíry a podniky, který hlavní akcionář doručil společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci spolu se žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 5,50 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti MORAVIA GLASS,akciové společnosti v likvidaci znějící na jméno vydanou v list inné podobě o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita likvidační metoda. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 odst. 1 ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsanou v obchodním rejs tříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou před ány společnosti dle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků, přirůstajících ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tady akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zd a bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Valná hr omada společnosti MORAVIA GLASS,akciová společnost v likvidaci osvědčuje, že společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která jej obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 04.04.2014 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář pře konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci osvědčuje, že spo lečnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci zmocnila na základě plné moci ze dne 04.04.2014 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín,a.s., se sídlem Zlín, náměstí Mírů 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnos ti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci v rozsahu podle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín,a .s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, v řádné lhůtě podle ustanovení 387 odst. 1 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dne ch v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádně lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností MORAVIA GLASS, akciovou společností v likvidaci, stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebud e kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín,a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, v dodatečné lhůtě podle ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 h odin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 věty první ZOK. 24.4.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 18.06.2012 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a jmenovala likvidátora ke dne 01.07.2012. 1.7.2012
Mimořádná valná hromada konaná dne 15.12.2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadních 326.626.500,- Kč o 322.271.480,- Kč na 4.355.020,- Kč na úhradu ztráty minulých let. Z částky odpovídající snížení základního kapitálu bude použ ito 322.172.561,37 Kč na úplnou úhradu ztráty minulých let, zbývajících 98.918,63 Kč bude převedeno do rezervního fondu společnosti. Valná hromada zároveň rozhodla o způsobu snížení základního kapitálu, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosava dních 750,- Kč/akcii na 10,- Kč/akcii, aniž se mění počet emitovaných akcií. 4.1.2010 - 4.1.2010
Mimořádná valná hromada konaná dne 24.7.1998 schválila nové úplné znění stanov společnosti. 11.8.1998 - 24.10.2016
Změny stanov byly přijaty valnou hromadou konanou dne 28.07.1997 a 03.06.1998. 2.7.1998 - 24.10.2016
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 16.12.1996. 5.2.1997 - 24.10.2016
Změna stanov čl. 4, čl. 29, čl. 38 přijatá valnou hromadou 5.6.1996. 4.10.1996 - 24.10.2016
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 24. 7. 1995 o záměru společnosti snížit základní jmění ze 435,502.000 Kč na 326,626.500 Kč. Ke dni 6. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 24. 7. 1995. 6.10.1995 - 6.2.1996
Ke dni 6. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 24. 7. 1995. 6.10.1995 - 31.5.1996
Ing. Jan L e t o c h a, Kyjov, Köhlerova 931 17.3.1993 - 21.1.1994
Dozorčí rada: - doc. ing. Alena B e n e š o v á , CSc., Praha 10, Počernická 512/58 - ing. Viktor B í l a , Hodonín, Javorová 2 21.5.1992 - 21.1.1994
Prokura: Ing. Roman H a u e r l a n d , Vracov, Ernestovská 330 21.5.1992 - 4.10.1996
Základní kapitál: činí 314,386.000,-- Kčs 15.10.1991 - 4.6.1993
a je rozdělen: na 31.428 akcií jmenovitá hodnota každé z nich činí 10.000,-- Kčs 15.10.1991 - 4.6.1993
Základní kapitál činí: 321 291 tisíc Kčs a je rozdělen na 32 129 akcií po 10.000 Kčs znějících na jméno. 14.8.1991 - 15.10.1991
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. V záležitostech ekonomických a finančních je oprávněn podepisovat Ing. Roman Hauerland, v záležitostech právních, zaměstnaneckých a organizačních je oprávněn podepisovat Ing. Ota Horák. 13.3.1991 - 21.1.1994
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva. 1.12.1990 - 13.3.1991
Základní kapitál činí: 319 193 tisíc Kčs a je rozdělen: na 31 919 akcií po 10.000 Kčs na jméno. 1.12.1990 - 14.8.1991
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem ministerstva průmyslu ČR v Praze ze dne 29.11.1990 o založení akciové společnosti. 1.12.1990 - 24.10.2016

Aktuální kontaktní údaje MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Kapitál MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

zakladni jmění 4 355 020 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.2010
zakladni jmění 326 626 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.1996 - 4.1.2010
zakladni jmění 435 502 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.1993 - 6.2.1996

Akcie MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 Kč 435 502 30.9.2014
Akcie na jméno 10 Kč 435 502 24.4.2014 - 30.9.2014
Akcie na majitele 10 Kč 435 502 1.7.2012 - 24.4.2014
Akcie na majitele 10 Kč 435 502 4.1.2010 - 1.7.2012
Akcie na majitele 750 Kč 435 502 6.2.1996 - 4.1.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 435 502 21.1.1994 - 6.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 426 792 4.6.1993 - 21.1.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 710 4.6.1993 - 21.1.1994

Sídlo MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Václavkova 1234/30 , Brno 615 00 24.10.2016
Adresa Václavkova 1234/30 , Brno 615 00 1.7.2009 - 24.10.2016
Adresa Moravské náměstí 629/4 , Brno 602 00 19.10.2001 - 1.7.2009
Adresa Cihlářská 643/19 , Brno 602 00 11.8.1998 - 19.10.2001
Adresa M-Palác, Heršpická 5 , 639 00 Brno Česká republika
16.5.1997 - 11.8.1998
Adresa Kyjov Česká republika
1.12.1990 - 16.5.1997

Předmět podnikání MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 22.8.2002 - 1.7.2009
vedení účetnictví 2.7.1998 - 22.8.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 4.10.1996 - 1.7.2009
Správa majetku včetně bytového hospodářství a rekreačního zařízení 21.1.1994 - 22.8.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 21.1.1994 - 22.8.2002
řízení podnikatelských aktivit, zejména dceřinných společností, jejichž předmětem činnosti je výroba skla 4.6.1993 - 22.8.2002
správa majetku, včetně cenných papírů 4.6.1993 - 22.8.2002
1. Výroba a prodej obalového skla, skla sanitního a dentálního, technického skla pro průmyslovou potřebu, laboratorního skla, osvětlovacího skla pro petrolejová a plynová zařízení 2. Výroba a prodej odlitků z litin, zařízení modelových ze dřeva a jiných nekovových materiálů, doplňkových a pomocných zařízení, sklářských pecí, nářadí a forem sklářských pro ruční a strojní výrobu, dřevěných obalů běžné konstrukce 3. Výroba a prodej sklářských strojů, strojního zařízení pro sklářskou výrobu 4. Výroba tepelné a elektrické energie 1.12.1990 - 4.6.1993
5. Pomocná stavební činnost 6. Výkony výpočetní techniky a automatizace technologických procesů 7. Oborový výzkum a vývoj 8. Projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění 9. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného oprávnění a registrace 10. Obchodní činnost a poskytování služeb 1.12.1990 - 4.6.1993

vedení firmy MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Statutární orgán MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Za společnost jednají všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni, nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva , nebo b) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) předseda představenstva samostatně nebo d) osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis. Podpisový vzor členů představenstva je založen v obchodním rejstříku. 24.10.2016
Způsob zastupování: Za společnost jednají všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni, nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva , nebo b) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) předseda představenstva samostatně nebo d) osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis. Podpisový vzor členů představenstva je založen v obchodním rejstříku. 4.4.1997 - 24.10.2016
Způsob zastupování: Za společnost jednají všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni, nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva společně, nebo b) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo d) osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Všichni tak učiní způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis. 31.5.1996 - 4.4.1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo osoby, které k tomu jsou představenstvem písemně pověřeny. Za společnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva nebo generální ředitel, nebo prokurista vždy s uvedením prokury. 21.1.1994 - 31.5.1996
místopředseda představenstva Veronika Jemelíková 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
člen představenstva Martina Jemelíková 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 23.9.2018
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Jan Válka 1.12.1990 - 21.5.1992
Adresa: 326 , Žarošice 696 34
místopředseda představenstva Ing. Josef Berka 1.12.1990 - 21.5.1992
Adresa: Bezručova 911/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Jiří Rückl 1.12.1990 - 21.5.1992
Adresa: Rámová 739/1 , Praha 110 00
člen představenstva Doc.JUDr. Josef Bejček 1.12.1990 - 21.1.1994
Adresa: 347 , Mokrá-Horákov 664 04
člen představenstva Ing. Vít Bárta CSc. 1.12.1990 - 21.1.1994
Adresa: Kurandové 674/5 , Praha 152 00
míst. předst. - gen. ředitel Ing. Jan Válka 21.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: 326 , Žarošice 696 34
člen představenstva Ing. Josef Berka 21.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Bezručova 911/1 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Jiří Rückl 21.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Rámová 739/1 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Zeman 21.1.1994 - 6.10.1995
Adresa: Sadová 749 , Nový Bor 473 01
předseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: Petržílova 3307/25 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. Ivan Matějovský CSc. 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: Sečská 1853/23 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Vladimír Bernhardt 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: Národní třída 351/67 , Hodonín 695 01
člen představenstva Ing. Jarmil Vlach 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: Kosíkova 2329/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Jan Válka 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: 326 , Žarošice 696 34
člen představenstva Ing. Jiří Klíma 6.10.1995 - 31.5.1996
Adresa: Borový vrch 793/50 , Liberec 460 14
člen představenstva ing. Jozef Draškóczy 6.2.1996 - 31.5.1996
Adresa: Havlíčkova 180/18 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Jan Válka 31.5.1996 - 4.10.1996
Adresa: 326 , Žarošice 696 34
člen představenstva Ing. Jan Dirhan 31.5.1996 - 5.2.1997
Adresa: Tábor 2327/20 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Bohdan Špička 31.5.1996 - 5.2.1997
Adresa: Žebětínská 416/74 , Brno 623 00
člen představenstva Jaroslav Selucký 31.5.1996 - 5.2.1997
Adresa: Valašská 236/1 , Brno 625 00
člen představenstva Jaroslav Selucký 5.2.1997 - 16.5.1997
Adresa: Valašská 236/1 , Brno 625 00
místopředseda představenstva JUDr. Josef Hájek 31.5.1996 - 9.2.1999
Adresa: Husova 172/9 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Roman Hauerland 16.5.1997 - 15.7.1999
Adresa: třída Komenského 603/48 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Jan Válka 4.10.1996 - 19.10.2001
Zánik funkce 23.2.2001
Adresa: Koliba 2391/11 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Ing. Ota Horák 9.2.1999 - 19.10.2001
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Sídliště Zahradní 1180/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Roman Hauerland 15.7.1999 - 19.10.2001
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 262 , Česká 664 31
předseda představenstva Ing. Ota Horák 19.10.2001 - 22.8.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 1.5.2002
Adresa: Sídliště Zahradní 1180/1 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Ing. Roman Hauerland 19.10.2001 - 22.8.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: 262 , Česká 664 31
člen představenstva Radim Válka 19.10.2001 - 22.8.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Koliba 2391/11 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Bc. Radim Válka 22.8.2002 - 27.7.2004
Zánik členství 9.6.2004
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Koliba 2391/11 , Kyjov 697 01
člen představenstva PhDr. Zdeňka Stejskalová 22.8.2002 - 27.7.2004
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Halasovo náměstí 112/2 , Brno 638 00
místopředseda představenstva Josef Juřík 22.8.2002 - 1.7.2009
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Sídliště Klínky 2473/93 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Dr. Zdeněk Přikryl 27.7.2004 - 1.7.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Kotlanova 2521/1 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Dalibor Ježorek 27.7.2004 - 1.7.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Libušino údolí 514/150 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Vítězslav Král 1.7.2009 - 10.6.2013
Vznik členství 23.6.2009
Adresa: Ponětovická 209 , Kobylnice 664 51
předseda představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 1.7.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
místopředseda představenstva Věra Jemelíková 1.7.2009 - 13.8.2014
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Ing. Vítězslav Král 10.6.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Ponětovická 209 , Kobylnice 664 51
předseda představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 7.8.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
místopředseda představenstva Věra Jemelíková 13.8.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
předseda představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 30.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
místopředseda představenstva Veronika Jemelíková 30.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
člen představenstva Martina Jemelíková 30.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 9.11.2015 - 23.9.2018
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31

Dozorčí rada MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Věra Jemelíková 23.9.2018
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Jírova 2894/4 , Brno 628 00
Jméno Jindřich Vršecký 21.1.1994 - 6.10.1995
Adresa: V hůrkách 2145/1 , Praha 158 00
Jméno Ing. Stanislav Žalmánek 21.1.1994 - 6.10.1995
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
Jméno Doc.Ing. Alena Benešová CSc. 21.1.1994 - 31.5.1996
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
člen: Ing. Zdeněk Šafka CSc. 6.10.1995 - 31.5.1996
Adresa: Dykova 1118/23 , Praha 101 00
člen: ing. Vladimír Jemelík CSc. 6.10.1995 - 31.5.1996
Adresa: Zahradní 1248 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen Ing. Miloš Polešák 31.5.1996 - 4.10.1996
Adresa: Oblá 459/79 , Brno 634 00
členka Doc.Ing. Alena Benešová CSc. 31.5.1996 - 16.5.1997
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
člen Ing. Miloň Polešák 4.10.1996 - 16.5.1997
Adresa: Oblá 459/79 , Brno 634 00
předseda ing. Vladimír Jemelík CSc. 31.5.1996 - 15.7.1999
Adresa: Zahradní 1248 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen Ing. Jaroslavň Pospíšil 16.5.1997 - 15.7.1999
Adresa: 56 , Plumlov 798 03
člen Miroslav Dohnálek 16.5.1997 - 15.7.1999
Adresa: Svobody 301 , Týn nad Bečvou 751 31
předseda RNDr. Pavel Mošna CSc. 15.7.1999 - 1.7.2009
Zánik členství 23.6.2009
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Turgeněvova 1031/2 , Brno 618 00
člen Drahomíra Přikrylová 15.7.1999 - 1.7.2009
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Oblá 278/11 , Brno 634 00
člen Mgr. Petr Mošna 15.7.1999 - 1.7.2009
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Květnická 1723 , Tišnov 666 01
předseda dozorčí rady RNDr. Pavel Mošna CSc. 1.7.2009 - 12.10.2013
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: Turgeněvova 1031/2 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Veronika Jemelíková 1.7.2009 - 13.8.2014
Vznik členství 23.6.2009
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Martina Jemelíková 1.7.2009 - 13.8.2014
Vznik členství 23.6.2009
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
předseda dozorčí rady RNDr. Pavel Mošna CSc. 12.10.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Turgeněvova 1031/2 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Veronika Jemelíková 13.8.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Martina Jemelíková 13.8.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Chopinova 298/1 , Brno 623 00
předseda dozorčí rady Věra Jemelíková 30.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
předseda dozorčí rady Věra Jemelíková 9.11.2015 - 23.9.2018
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 23.9.2014
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31

Likvidace MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje likvidátor. 1.7.2012
Jméno Ing. Vladimír Jemelík CSc. 23.9.2018
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
Jméno Ing. Vladimír Jemelík CSc. 1.7.2012 - 9.11.2015
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31
Jméno Ing. Vladimír Jemelík CSc. 9.11.2015 - 23.9.2018
Adresa: Blahoslavova 811/7 , Lipník nad Bečvou 751 31

Prokura MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Roman Hauerland 4.10.1996 - 15.7.1999
Adresa: třída Komenského 603/48 , Kyjov 697 01
Jméno Ing. Roman Hauerland 15.7.1999 - 22.8.2002
Adresa: 262 , Česká 664 31

Sbírka Listin MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 172/SL 46 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 29.6.2015 1.7.2015 19
B 172/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.9.2014 25.9.2014 4.11.2014 20
B 172/SL 44 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.6.2014 19.8.2014 3.11.2014 20
B 172/SL 43 notářský zápis posudek znalce, NZ 139/14 Krajský soud v Brně 14.4.2014 18.4.2014 28.4.2014 52
B 172/SL 42 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 22.3.2013 31.5.2013 4.6.2013 20
B 172/SL 41 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 4.6.2012 18.9.2012 8.10.2012 24
B 172/SL 40 notářský zápis - rozh.VH,NZ 189/2012 Krajský soud v Brně 18.6.2012 17.7.2012 7
B 172/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2012 17.7.2012 15
B 172/SL 38 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.5.2011 27.10.2011 25
B 172/SL 37 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 26.5.2010 19.7.2010 25
B 172/SL 36 notářský zápis - rozh. mimořádné VH,NZ 276/09 Krajský soud v Brně 16.12.2009 7.1.2010 10
B 172/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.12.2009 7.1.2010 15
B 172/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 13.5.2009 3.8.2009 22
B 172/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.6.2009 8.7.2009 12
B 172/SL 32 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 23.6.2009 8.7.2009 2
B 172/SL 31 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 23.6.2009 8.7.2009 2
B 172/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2009 8.7.2009 15
B 172/SL 29 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 385/09 Krajský soud v Brně 23.6.2009 8.7.2009 7
B 172/SL 28 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 3.6.2008 30.7.2008 23
B 172/SL 27 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.5.2007 12.7.2007 24
B 172/SL 26 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 20.5.2006 21.6.2006 22
B 172/SL 25 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 18.5.2005 29.6.2005 22
B 172/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.6.2004 3.8.2004 4
B 172/SL 23 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.6.2004 3.8.2004 2
B 172/SL 22 notářský zápis -osvědčení VH Krajský soud v Brně 10.6.2004 3.8.2004 7
B 172/SL 21 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 29.6.2004 50
B 172/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 24.5.2003 30.7.2003 51
B 172/SL 19 ostatní zápis představen. Krajský soud v Brně 27.6.2002 30.8.2002 2
B 172/SL 18 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 22.3.2002 30.8.2002 8
B 172/SL 17 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 19.12.2001 30.8.2002 3
B 172/SL 16 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 16.1.2002 30.8.2002 3
B 172/SL 14 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 27.3.2002 30.8.2002 21
B 172/SL 13 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 21.6.2002 14.8.2002 21
B 172/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 22.10.2001 18
B 172/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 22.10.2001 3
B 172/SL 12 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 22.10.2001 11
B 172/SL 11 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 12.7.2001 22.10.2001 2
B 172/SL 10 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2001 22.10.2001 2
B 172/SL 7 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 4.6.2001 1.8.2001 17
B 172/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 25.5.1999 8.10.1999 22
B 172/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 27.5.1999 22.7.1999 4
B 172/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.7.1998 13.8.1998 17
B 172/SL 3 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 1.6.1998 5.8.1998 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00149390
Jméno MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 4.6.1993
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Živnosti a provozovny MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1993

Živnost č. 2 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1998
Zánik oprávnění 30.11.2000

Živnost č. 5 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1998
Zánik oprávnění 23.7.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Člen statutárního orgánu Martina Jemelíková
Člen statutárního orgánu Veronika Jemelíková
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Jemelík CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

IČO: 00149390
Firma: MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Židenice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1989

Sídlo MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Sídlo: Václavkova 1234/30, Brno 615 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
Poradenství v oblasti řízení
tracking image