Firma MORAVAN, a.s. IČO 47672439


MORAVAN, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORAVAN, a.s. (47672439) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 198, Kateřinice 742 58. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 1993 a je stále aktivní. MORAVAN, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o MORAVAN, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORAVAN, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MORAVAN, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MORAVAN, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORAVAN, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 539
IČO (identifikační číslo osoby) 47672439
Jméno MORAVAN, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.1.1993
I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen Společnost) je společnost L INKOST Invest s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 97 580 (slovy: devadesát sedm tisíc pět set osmdesát) kus ů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejíž základní kapitál činí 100 000 000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97 580 000,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů pět set osmdesát tisíc korun českých), což činí 97,58 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,58 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Spole čnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 797/57/14 ze dne 30.12.2014 vypracovaným ke dni 31.8.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostra va -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částku 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění to mu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů ne bo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je ban kou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akci onáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hromady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění. 6.3.2015
Valná hromada přijala na svém zasedání dne 13.11.2014 tato usnesení: I. Základní kapitál společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice 198, 742 58 Kateřinice, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen Společnosti) se zvyšuje o částku 21 411 000,- Kč (dvacet je dna milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na částku 100 000 000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 21 411 (dvacet jedna tisíc čtyři sta jedenáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, s nominální hodnotou každé akcie 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). III. Přednostní právo všech akcionářů na úpis akcií se vylučuje postupem podle ust. § 488 Zákona o obchodních korporacích. IV. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, společností LINKOST Invest s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, PSČ 120 00 Praha 2, IČ: 291 36 008, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soud u v Praze, oddíl C, vložka 202854 (dále jen Předem určený zájemce). V. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení návr hu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci, Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 3 (tří) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. VI. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. VII. Emisní kurz každé nové akcie s nominální hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč. VIII. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením části pohledávky Předem určeného zájemce a to části pohledávky, odpovídající výši jmenovité hodnoty nově upsaných akcií, tj. částce 21 411 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milion ů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), za Společností, vzniklé z titulu neuhrazených dluhů z dodavatelsko-odběratelských vztahů v celkové výši 24 000 624,- Kč, kterou Předem určený zájemce nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.10. 2014 uzavřené mezi Předem určeným zájemcem a společností SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. IX. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a) místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti - Kateřinice 198, PSČ 742 58 Kateřinice b) smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to současně se smlouvou o úpisu akcií a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. X. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek. 1.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 4.9.2014 - 22.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014 - 22.4.2015
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií na jméno lze uskutečnit na základě písemné smlouvy a je podmíněn souhlasem představenstva dle čl. 5 odstavce d) stanov společnosti. 11.3.2014 - 10.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.3.2014 - 22.4.2015
Dne 24.4.2008 byla uzavřena smlouva o vkladu části podniku společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Petřvald čp. 20, okres Nový Jičín, PSČ 742 60, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539, IČ 476 72 439, do základního kapitálu společnosti Morava n - masná výroba s.r.o., se sídlem Petřvald 120, PSČ 742 60, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30726, IČ 271 20 309, s účinností zvýšení základního kapitálu ke dni 13.5.2008. 3.6.2008 - 10.9.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v době jeho nepřítomnosti. 2.7.1998 - 5.12.2011
J e d n á n í : Oprávnění jednat za společnost a činit právní úkony má předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v době jeho nepřítomnosti. 6.1.1993 - 2.7.1998
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 56,346.000,- Kčs (slovy: padesátšestmilionůtřistačtyřicetšesttisíckorunčeskoslovenských) a je rozděleno na 56. 346 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kčs. Akcie znějí na jméno. 6.1.1993 - 2.7.1998
Dozorčí rada: Ing. Milan R y c h n a v s k ý , bytem Petřvald 192 Luděk M y š k a , bytem Petřvald 249 Olga S k l e n á k o v á , bytem Trnávka 115 Jana T i c h o p á d o v á , bytem Petřvald 160 Mgr. Evženie K o n e č n á , bytem Kateřinice 147 JUDr. Karel M a t u l a , bytem Kopřivnice-Lubina 216 Rudolf Č í p , bytem Petřvaldík 43 6.1.1993 - 2.7.1998

Kapitál MORAVAN, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2014
zakladni jmění 78 589 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.2000 - 1.12.2014
zakladni jmění 56 346 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.1998 - 22.6.2000

Akcie MORAVAN, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 100 000 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 78 589 10.9.2014 - 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 78 589 22.6.2000 - 10.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 56 346 2.7.1998 - 22.6.2000

Sídlo MORAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 198 , Kateřinice 742 58 4.9.2014
Adresa 20 , Petřvald 742 60 11.3.2014 - 4.9.2014
Adresa 0 742 60 Petřvald Česká republika
5.3.2002 - 11.3.2014
Adresa okr. Nový Jičín , Petřvald Česká republika
6.1.1993 - 5.3.2002

Předmět podnikání MORAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 4.9.2014
opravy silničních vozidel 4.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.9.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 4.9.2014
truhlářství a podlahářství 4.9.2014
zámečnictví a nástrojařství 4.9.2014
silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hno tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.9.2014
kovářství, podkovářství 4.9.2014
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků 4.9.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní 4.9.2014
produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o hospodářská a jiná zvířata či živočichy chované za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, hospodářská zvířata k tahu a sportovní a dostihové koně 4.9.2014
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 4.9.2014
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 4.9.2014
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 4.9.2014
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 4.9.2014
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 4.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.10.2011
- zemědělská výroba, úprava a zpracování zemědělské produkce, prodej zemědělských výrobků - výroba, zpracování a prodej zahradnických výrobků a potřeb - řeznictví a uzenářství - hostinská činnost - truhlářství - kovářství 24.10.2011 - 4.9.2014
- zemědělská výroba, úprava a zpracování zemědělské produkce, prodej zemědělských výrobků - výroba, zpracování a prodej zahradnických výrobků a potřeb - řeznictví a uzenářství - hostinská činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - truhlářství - kovářství 5.3.2002 - 24.10.2011
služby zemědělské 5.3.2002 - 24.10.2011
výroba rozmnožovacího materiálu (polních plodin) za účelem uvedení do oběhu 5.3.2002 - 24.10.2011
práce a služby se stavebními a zemědělskými stroji 5.3.2002 - 24.10.2011
čištění, zpracování a adjustace osiv polních plodin 5.3.2002 - 24.10.2011
výroba hotových krmiv 5.3.2002 - 24.10.2011
výroba zemědělských strojů 5.3.2002 - 24.10.2011
výroba hotových jídel, polotovarů a lahůdkářských výrobků 5.3.2002 - 24.10.2011
- zámečnictví 5.3.2002 - 4.9.2014
opravy pracovních strojů 5.3.2002 - 4.9.2014
vodoinstalatérství, topenářství 5.3.2002 - 4.9.2014
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 5.3.2002 - 4.9.2014
opravy silničních vozidel 5.3.2002 - 4.9.2014
- zemědělská výroba, úprava a zpracování zemědělské produkce, prodej zemědělských výrobků - výroba, zpracování a prodej zahradnických výrobků a potřeb - řeznictví a uzenářství - hostinská činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - truhlářství - vodoinstalatérství - kovářství 2.7.1998 - 5.3.2002
- zámečnictví - montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení - práce a služby se zemědělskými mechanismy a stavebními stroji - opravy motorových vozidel - výroba a opravy zemědělských strojů 2.7.1998 - 5.3.2002
topenářství 2.7.1998 - 5.3.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.7.1998 - 24.10.2011
podnikání v oblasti nakládání s odpady 2.7.1998 - 24.10.2011
výroba hotových krmiv 2.7.1998 - 24.10.2011
šití a prodej textilních výrobků 2.7.1998 - 24.10.2011
kovoobráběčství 2.7.1998 - 4.9.2014
silniční motorová doprava osobní 2.7.1998 - 4.9.2014
silniční motorová doprava nákladní 2.7.1998 - 4.9.2014
- zemědělská výroba, úprava a zpracování zemědělské produkce, prodej zemědělských výrobků - výroba, zpracování a prodej zahradnických výrobků a potřeb - řeznictví a uzenářství - hostinská činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - truhlářství - stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) - vodoinstalatérství - kovářství 6.1.1993 - 2.7.1998
- zámečnictví - kovoobrábění - montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení - silniční motorová doprava - práce a služby se zemědělskými mechanismy a stavebními stroji - opravy motorových vozidel - výroba a opravy zemědělských strojů 6.1.1993 - 2.7.1998

vedení firmy MORAVAN, a.s.

Statutární orgán MORAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda předst avenstva a kterýkoli člen představenstva. 4.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 5.12.2011 - 4.9.2014
člen představenstva Ing. Petr Dostál 4.9.2014
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: 96 , Albrechtičky 742 55
předseda představenstva Ing. Roman Bílek 4.9.2014
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Jana Dědková 4.9.2014
Vznik členství 24.2.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: 232 , Choryně 756 42
p ř e d s e d a Ing. Jaroslav Huvar 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: 11 , Albrechtičky 742 55
člen představenstva Miroslav Vavřík 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: Petřvaldík 54 Česká republika
člen představenstva Lubomír Kutáč 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: 92 , Kateřinice Česká republika
m í s t o p ř e d s e d a Jaroslav Veřmiřovský 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: Marjánka 385 , Petřvald 735 41
člen představenstva Jaroslav Tichopad 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: U Stružky 31 , Petřvald 735 41
člen představenstva Zdeněk Pexa 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: Rychvaldská 71 , Petřvald 735 41
člen představenstva Vlastimil Vavřík 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: Podhájí 122 , Ostrava 5 Česká republika
člen představenstva Jiří Stejskal 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: Uranová 2012 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Vladimír Silber 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: 173 , Albrechtičky 742 55
člen představenstva Marie Podstavková 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: 162 , Kateřinice Česká republika
člen představenstva Břetislav Brus 6.1.1993 - 2.7.1998
Adresa: 194 , Petřvald 742 60
předseda představenstva Ing. Bohuslav Kolář 2.7.1998 - 15.10.2002
Vznik členství 5.4.2002
Adresa: Nový Jičín, část Libhošť 426 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Chvostek 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Brušperská 496 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen představenstva Jaroslav Tichopád 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: U Stružky 31 , Petřvald 735 41
člen představenstva Olga Sklenáková 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: 115 , Trnávka 742 58
člen představenstva Marie Podstavková 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Kateřinice 162 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Veřmiřovský 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Marjánka 385 , Petřvald 735 41
člen představenstva Ing. Jaroslav Huvar 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: 11 , Albrechtičky 742 55
předseda představenstva Ing. Bohuslav Kolář 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Vznik funkce 23.4.2002
Zánik funkce 1.4.2005
Adresa: část Libhošť 426 , Nový Jičín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Chvostek 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 27.10.2004
Vznik funkce 23.4.2002
Zánik funkce 27.10.2004
Adresa: Brušperská 496 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen představenstva Radek Novák 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 105 , Kateřinice 742 58
člen představenstva Olga Sklenáková 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 115 , Trnávka 742 58
člen představenstva Zdeněk Pexa 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 125 , Petřvald 742 60
člen představenstva Jaroslav Tichopád 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: U Stružky 31 , Petřvald 735 41
člen představenstva Luděk Myška 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: Odborů 249 , Petřvald 735 41
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Kolář 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 8.4.2005
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: 426 , 742 57 Nový Jičín Česká republika
člen představenstva Ing. Oldřich Fojtík 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Bolatická 189 , Bohuslavice 747 19
člen představenstva MVDr. Lukáš Hlubek 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Petruškova 2765/18 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Robert Ciëslar 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: 402 , Hrádek 739 97
člen představenstva Ing. Vratislav Havel 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Poštovní 501 , Studénka 742 13
člen představenstva Ing. Tomáš Čestmír 25.11.2005 - 26.6.2008
Vznik členství 2.4.2005
Adresa: Kaménka 52 , 742 35 Odry Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vavřík 25.11.2005 - 6.4.2011
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 2.6.2010
Vznik funkce 8.4.2005
Zánik funkce 2.6.2010
Adresa: 18 , Starý Jičín 741 01
místopředseda představenstva František Hromek 3.8.2007 - 6.4.2011
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Družstevní 260 , Studénka 742 13
člen představenstva Ing. Čestmír Tomáš 26.6.2008 - 6.4.2011
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 2.6.2010
Adresa: 322 , Heřmánky 742 35
předseda představenstva Ing. Lumír Grussmann 6.4.2011 - 11.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 16.8.2013
Adresa: 213 , Hostašovice 741 01
místopředseda představenstva Ing. Roman Bílek 6.4.2011 - 11.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 6.8.2013
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Roman Bílek 11.9.2013 - 13.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 16.8.2013
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Januš Klimek 6.4.2011 - 11.3.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 110 , Košařiska 739 81
člen představenstva Lumír Grussmann 11.9.2013 - 11.3.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 24.2.2014
Adresa: 213 , Hostašovice 741 01
předseda představenstva Roman Bílek 13.9.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 16.8.2013
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Januš Klimek 11.3.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 110 , Košařiska 739 81
člen představenstva Jana Dědková 11.3.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 24.2.2014
Adresa: 232 , Choryně 756 42

Dozorčí rada MORAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady MVDr. Kateřina Tesaříková 13.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Řeznická 21 , Fulnek 742 45
člen dozorčí rady Ing. Kristián Roik 8.7.2017
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: 955 , Třinec 739 61
člen Slavomíra Červenková 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Kateřinice 176 Česká republika
člen Ing. Josef Janečka 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Rychvaldská 394 , Petřvald 735 41
člen Lubomír Kutáč 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: 16 , Kateřinice 742 58
člen Anna Londinová 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Kateřinice 77 Česká republika
člen Zdeněk Šimečka 2.7.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Kateřinice 138 Česká republika
předseda Vlastimil Vavřík 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Vznik funkce 23.4.2002
Zánik funkce 1.4.2005
Adresa: Podhájí 1367/12 , Ostrava 700 30
člen Ing. Jaromír Peterek 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 7 , Josefovice Česká republika
člen Lubomír Kutač 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 16 , Kateřinice 742 58
člen Rostislav Šimurda 15.10.2002 - 25.11.2005
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: 100 , Trnávka Česká republika
člen Slavomíra Červenková 15.10.2002 - 3.8.2007
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: 176 , Kateřinice Česká republika
člen Rudolf Číp 15.10.2002 - 3.8.2007
Vznik členství 6.4.2002
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: 43 , Petřvaldík Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Minářová 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2002
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 27.4.2005
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: 236 , 742 57 Nový Jičín Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Dostál 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Adresa: 96 , Albrechtičky 742 55
člen dozorčí rady Vlastimil Vavřík 25.11.2005 - 3.8.2007
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Podhájí 1367/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Karel Liška 25.11.2005 - 6.4.2011
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 2.6.2010
Adresa: 75 , Kopřivnice 742 21
předseda dozorčí rady Ing. Petr Dostál 3.8.2007 - 6.4.2011
Vznik členství 2.4.2005
Zánik členství 2.6.2010
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2010
Adresa: 96 , Albrechtičky 742 55
člen dozorčí rady Lumír Šimečka 3.8.2007 - 6.4.2011
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 3.12.2010
Adresa: 192 , Trnávka 742 58
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vavřík 6.4.2011 - 19.8.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 18 , Starý Jičín 741 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Dostál 6.4.2011 - 19.8.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 23.6.2014
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: 96 , Albrechtičky 742 55
člen dozorčí rady Jan Huvar 6.4.2011 - 11.3.2014
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 218 , Skotnice 742 58
předseda dozorčí rady Petr Dostál 19.8.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 23.6.2014
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: 96 , Albrechtičky 742 55
člen dozorčí rady Jerzy Andrzejak 19.8.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Selská 573 , Řepiště 739 32
člen dozorčí rady Jan Huvar 11.3.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 272 , Skotnice 742 58
člen dozorčí rady Roman Schindler 4.9.2014 - 22.8.2015
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Návazná 1245/45 , Praha 165 00
předseda dozorčí rady Lenka Zemanová 22.8.2015 - 13.9.2016
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady JUDr. Alena Sikorová 22.8.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01

Sbírka Listin MORAVAN, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 539/SL 35 notářský zápis [NZ 456/2015,N 470/2015] Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 5.8.2015 24.8.2015 5
B 539/SL 34 účetní závěrka [2014], zpráva auditora bez přílohy Krajský soud v Ostravě 14.8.2015 18.8.2015 9
B 539/SL 29 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.10.2014 22.10.2014 9
B 539/SL 28 účetní závěrka [2012], zpráva auditora bez příloh Krajský soud v Ostravě 9.10.2013 11.10.2013 9
B 539/SL 27 účetní závěrka r. 2011, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.9.2012 27.9.2012 33
B 539/SL 26 účetní závěrka r. 2010, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.9.2012 27.9.2012 34
B 539/SL 25 zpráva o vztazích r. 2011 Krajský soud v Ostravě 19.9.2012 27.9.2012 1
B 539/SL 23 účetní závěrka r. 2009 s příl., audit Krajský soud v Ostravě 12.1.2011 13.1.2011 27
B 539/SL 22 výroční zpráva r. 2008 vč. úč. záv. + audit Krajský soud v Ostravě 26.11.2009 30.11.2009 30
B 539/SL 21 výroční zpráva r. 2007 vč. úč.záv. + audit Krajský soud v Ostravě 26.11.2009 30.11.2009 43
B 539/SL 20 podpisové vzory 2x Šimečka, Hromek Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 9.8.2007 2
B 539/SL 17 výroční zpráva r.2004 vč.úč.záv.,příl.,zp.aud Krajský soud v Ostravě 22.11.2005 2.12.2005 39
B 539/SL 6 notářský zápis NZ 53/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 21.3.1997 19.4.2004 26
B 539/SL 5 zakladatelské dokumenty zakladatelská smlouva Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 19.4.2004 5
B 539/SL 4 zakladatelské dokumenty zakladatelská smlouva Krajský soud v Ostravě 30.6.1997 19.4.2004 4
B 539/SL 3 notářský zápis NZ 985/92 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.11.1992 19.4.2004 16
B 539/SL 1 notářský zápis NZ 41/95 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 31.3.1995 19.4.2004 18
B 539/SL 15 výroční zpráva r. 2002 úč.záv.,příl.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.4.2003 24.4.2003 42
B 539/SL 14 výroční zpráva r. 2001,úč.záv.,příl.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.5.2002 23.10.2002 44
B 539/SL 13 výroční zpráva r. 2000,úč.záv.,příl.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 20.3.2002 12
B 539/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 21.12.2001 20.3.2002 15
B 539/SL 11 notářský zápis NZ 38/2001 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 21.12.2001 20.3.2002 14
B 539/SL 10 účetní závěrka r.1999 zpr.aud.,bez příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2000 11.7.2000 6
B 539/SL 8 notářský zápis 2x. NZ 229/99,NZ 5/2000-Rozh. Krajský soud v Ostravě 14.6.2000 22.6.2000 8
B 539/SL 2 účetní závěrka r. 1996 zpr.aud.,bez příl. Krajský soud v Ostravě 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORAVAN, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672439
Jméno MORAVAN, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 27.11.1992
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 9

Sídlo MORAVAN, a.s.

Živnosti a provozovny MORAVAN, a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108029
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108053
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108029
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108053
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.2013

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108029
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 14.2.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108053
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 4
Provozovna 742 60 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1007108029
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.11.1992
Provozovna č. 5
Provozovna 20, Petřvald 742 60
Identifikační číslo provozovny 1007108011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 5.10.1995
Provozovna č. 6
Provozovna 742 61 Trnávka
Identifikační číslo provozovny 1007107995
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Staroveská 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1009018027
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo provozovny 1007108037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.1995

Živnost č. 9 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 27.11.1992
Přerušení oprávnění 21.5.2014

Živnost č. 10 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 4.7.2013

Živnost č. 13 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 3.4.1993

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Práce a služby se stavebními a zemědělskými stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 4.7.2013

Živnost č. 17 vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 18 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 20.3.1996

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 4.7.2013

Živnost č. 20 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 7.12.1994
Konec oprávnění 7.12.1994

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1995
Zánik oprávnění 2.9.1996
Konec oprávnění 13.7.1998

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1995
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1995
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 25 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 21.6.1997

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 2.6.1997

Živnost č. 28 Šití a prodej textilních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba hotových krmiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 31 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1997
Zánik oprávnění 18.12.2001

Živnost č. 32 Výroba hotových jídel, polotovarů a lahůdkářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba rozmnožovacího materiálu (polních plodin) za účelem uvedení do oběhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Služby zemědělské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Čištění, zpracování a adjustace osiv polních plodin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORAVAN, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Roman Bílek
Člen statutárního orgánu Jana Dědková
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Dostál

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORAVAN, a.s.

IČO: 47672439
Firma: MORAVAN, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Kateřinice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.1.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image