Firma MobilKom, a.s. IČO 48171000


MobilKom, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MobilKom, a.s. (48171000) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 237/36, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. MobilKom, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o MobilKom, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MobilKom, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MobilKom, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MobilKom, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MobilKom, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8213
IČO (identifikační číslo osoby) 48171000
Jméno MobilKom, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1993
Dne 21.2.2008 rozhodla valná hromada navrhovatel o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatel upsáním nových akcií, o to o částku 670.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 52/2008, N 54/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. (dále též společnost) se zvyšuje z částky 12.204.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých) o částku 670.000.000,-Kč (slovy: šest set sedmdesát mili onů korun českých) na částku 682.204.000,-Kč (slovy šest set osmdesát dva milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých) Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 10 (deseti) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) každé akcie. Emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých). S akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost KHEREM LIMITED se sídlem 16, Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10. poschodí, Agioi Omologites, P.C. 2408, Lefkosia, Kypr, reg. číslo HE 169 702 (dále jen "KHEREM LIMITED") a společnost PENTA INVESTMENTS LI MITED se sídlem Kanika Center, Block B, 6 Panayiotis Simeou Street, Office 504, CY-3105 Limassol, Kypr, reg. číslo HE 158996 (dále jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"), se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na uopisov ání akcií v souladu s § 203, odst 2, písm. c) obchodního zákoníku. Valná hromada rozhdla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto: i) devět (9) kusů nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED a ii) jeden (1) kus nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost KHEREM LIMITED Každý určný zájemce upíše akcie ve smolouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, na adrese Praha 8, Křižíkova č.p. 237, č. or. 36 a, PSČ 186 00 (dále jen "Sídlo společnosti) Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představensto společnosti v  Sídle společnosti určeným zájemcům, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED, do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejst říku. Určení zájemci budou povinni oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností PENTA INVESTMENTS LIMITED a dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností KHEREM LIMITED. Určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o t uto pohledávku: Na základě: smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti pohledávku v cel kové výši 847 614 590,50 Kč (slovy: osm set čtyřicet sedm milionů šest set čtrnáct tisíc pět set devadesát korun českých a padesát haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 603.000.000,- Kč (slovy: šest set tři milionů korun če ských) Určený zájemce - společnost KHEREM LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi KHEREM LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost KHEREM LIMITED vůči společnosti pohledávku v celkové výši 94 179 398,9 5 Kč Kč (slovy: devadesát čtyři milionů sto sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých a devadesát pět haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 67.000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstve společnosti v Sídle společnosti určeným zájemcům společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s příslušným určeným zájemc em. Smlouvy o započtení budou uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle spoečnosti. 29.2.2008 - 5.4.2008
Dne 20.12.2006 valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. se zvyšuje z částky 8 136 000,- Kč (slovy: osm milionů sto třicet šest tisíc korun českých) o částku 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc kor un českých), na částku 12.204.000 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie bude činit 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc korun českých). Emisní kurz upsané akcie bude 55.490.00 0,- Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých). S akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED i společnost KHEREM LIMITED, se před hlasováním o zvýšení záklandího kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií. Valná hormada rozhodla, že nová akcie bude nabídnuta k upsání jednomu určitému zájemci - akcionáři společnosti, a to: PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 44, Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3. poschodí, P.C.8020, Paphos, Kyperská republika, zapsané v rejstř íku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996. Akcii bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností MobilKom, a.s. v jejím sídle v Praze 10, Průběžná 3207/74a, PSČ 100 00, ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo spolenčosti MobilKom, a.s. v sídle společnosti MobilKom, a.s. určitému zájemci (popř. jeho zástupci) do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti MobilKom, a.s. svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajíc ích za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Akcie bude splacena peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet spolenčosti MobilKom, a.s. č. 200 628 9908, IBAN -CZ6326000000002006289908 vedený u Citibank a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. 22.12.2006 - 21.2.2007
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 6. 11. 1996: 5.3.1998 - 12.8.2002
Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) o částku 7.136.000,- Kč (slovy sedmmilionůstotřicetšesttisíc korun českých) na novou hodnotu ve výši 8.136.000,- Kč (slovy osmmilionůstotřicetšesttisíc korun českých). Zvýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to zvýšením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní hodnoty 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) o částku 71.360,- Kč (slovy sedmdesátjednatisíctřistašedesát korun českých) na novou hodnotu ve výši 81.360,- Kč (slovy osmdesátjednatisíctřistašedesát korun českých). S výjimkou jmenovité hodnoty zůstanou akcie nezměněny a právě tak práva a povinnosti spojená se všemi akciemi zůstanou nezměněna. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady akcionářů, ke kterým se zavázali dohodou akcionářů dle § 205 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (poměrně podle dosavadních hodnot jejich akcií). Tato dohoda je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako příloha. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena představenstva oprávněného jednat jménem společnosti, a to podpisem pana Václava Košťála, bytem Zámecká 18, Pardubice. Splacení jednotlivých částek bude v plné výši provedeno v emisním kursu 1,0 nejpozději do 31. 12. 1996. Emisní kurs bude splacen na účet č. 200628039/2600 vedený u CITIBANK, a.s. Upisování částek nad navrhované zvýšení základního jmění se nepřipouští. 5.3.1998 - 12.8.2002
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne 23.3.1993 1.4.1993 - 12.8.2002

Aktuální kontaktní údaje MobilKom, a.s.

Kapitál MobilKom, a.s.

zakladni jmění 682 204 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2008
zakladni jmění 12 204 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.2.2007 - 5.4.2008
zakladni jmění 8 136 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.8.2002 - 21.2.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1993 - 12.8.2002

Akcie MobilKom, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 67 000 000 Kč 10 5.4.2008
Kmenové akcie na jméno 4 068 000 Kč 1 21.2.2007
Akcie na jméno 81 360 Kč 100 12.8.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 1.4.1993 - 12.8.2002

Sídlo MobilKom, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 237/36 , Praha 186 00 22.12.2006
Adresa Průběžná 3207/74 , Praha 100 00 4.2.2005 - 22.12.2006
Adresa Londýnská 575/48 , Praha 120 00 1.8.2003 - 4.2.2005
Adresa Londýnská 575/48 , Praha 120 00 17.10.2002 - 1.8.2003
Adresa Zámecká 18 , Pardubice 530 02 1.4.1993 - 17.10.2002

Předmět podnikání MobilKom, a.s.

Platnost údajů od - do
projektování elektrických zařízení 20.3.2007 - 19.10.2017
pronájem a půjčování věcí movitých 20.3.2007 - 19.10.2017
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.3.2007 - 19.10.2017
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 20.3.2007 - 19.10.2017
reklamní činnost a markting 20.3.2007 - 19.10.2017
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací 20.3.2007 - 19.10.2017
zprostředkování obchodu a služeb 20.3.2007 - 19.10.2017
Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) Veřejná mobilní telefoní síť b) Veřejná pevná síť elektronických komunikací c) Veřejná mobilní síť elektronických komunikací d) Veřejná pevná telefonní síť e) Veřejně dostupná telefonní služba f) Ostatní hlasové služby (služba je poskytována jako veřejně dostupná) g) Služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) Služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná) 22.12.2006 - 19.10.2017
Poskytování telekomunikačních služeb 17.10.2002 - 6.6.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.10.2002 - 19.10.2017
Zřízení a provozování radiostanic 11.9.1998 - 17.10.2002
Zřízení a provozování radiostanic 1.4.1993 - 17.10.2002

vedení firmy MobilKom, a.s.

Statutární orgán MobilKom, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek za představenstvo jedná jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 17.7.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek za představenstvo jedná jménem společnosti vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 22.12.2006 - 17.7.2007
Zastupování a podepisování: Za společnost jednají a podepisují členové představenstva samostatně. 1.4.1993 - 22.12.2006
Člen představenstva Václav Košťál 1.4.1993 - 18.1.1999
Adresa: Zámecká 18 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Karel F. Rybníček 1.4.1993 - 17.10.2002
Zánik funkce 23.8.2001
Adresa: Spojené státy americké
NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court
Člen představenstva Ing. Michael Trezzi CSc. 18.1.1999 - 28.12.2002
Zánik členství 23.8.2001
Adresa: V Americe 114 , Všenory 252 31
Člen představenstva Václav Šmíd 17.10.2002 - 4.2.2005
Vznik členství 23.8.2001
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Na Švihance 1550/4 , Praha 120 00
Předseda představenstva George J. Grubr 1.4.1993 - 23.3.2006
Vznik členství 23.8.2001
Zánik členství 15.3.2006
Vznik funkce 23.8.2001
Adresa: Spojené státy americké
Thomas, WV 26292, p.o.box 240
Člen představenstva Karel F. Rybníček 28.12.2002 - 23.3.2006
Vznik členství 23.8.2001
Zánik členství 15.3.2006
Adresa: Spojené státy americké
NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court
člen Martin Jíra 4.2.2005 - 23.3.2006
Zánik členství 15.3.2006
Vznik funkce 23.11.2004
Adresa: 106 , Mezouň 267 18
člen Paranthaman Narendan 23.3.2006 - 30.3.2006
Vznik členství 15.3.2006
Adresa: Velehradská 1702/12 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Martin Frývaldský-Betinský 23.3.2006 - 17.7.2007
Vznik členství 15.3.2006
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Frývaldský-Betinský 17.7.2007 - 29.2.2008
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 21.2.2008
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 21.2.2008
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
předseda Mgr. Luboš Borik 23.3.2006 - 23.6.2009
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 15.3.2008
Vznik funkce 15.3.2006
Zánik funkce 15.3.2008
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
člen Paranthaman Narendran 30.3.2006 - 23.6.2009
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 15.3.2008
Adresa: Velehradská 1702/12 , Praha 130 00
předseda Mgr. Luboš Borik 23.6.2009 - 31.7.2009
Vznik členství 5.6.2009
Vznik funkce 8.6.2009
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Václav Brož 29.2.2008 - 15.2.2011
Vznik členství 21.2.2008
Vznik funkce 21.2.2008
Zánik funkce 3.1.2011
Adresa: Žižkov II 1270 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Paranthaman Narendran 23.6.2009 - 15.2.2011
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 3.1.2011
Adresa: Velehradská 1702/12 , Praha 130 00
předseda Mgr. Ľuboš Bôrik 31.7.2009 - 15.2.2011
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 3.1.2011
Vznik funkce 8.6.2009
Zánik funkce 3.1.2011
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Dominika Očovanová 15.2.2011 - 18.5.2011
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.1.2011
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Rudlovská cesta 108 974, Bánská Bystrica Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Brož 15.2.2011 - 18.5.2011
Vznik členství 21.2.2008
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.1.2011
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Žižkov II 1270 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Milan Tybus 18.5.2011 - 18.5.2011
Vznik členství 31.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Palackého 781 , Frýdlant 464 01
člen představenstva Ing. Tomáš Budník 15.2.2011 - 4.8.2012
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
předseda představenstva Milan Tybus 18.5.2011 - 4.8.2012
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 27.3.2012
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 27.3.2012
Adresa: Palackého 781 , Frýdlant 464 01
místopředseda představenstva Jakub Ševčík 18.5.2011 - 4.8.2012
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 27.3.2012
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Plzeňská 2038/178 , Praha 150 00

Dozorčí rada MobilKom, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Luboš Jindra 21.1.2018
Vznik členství 5.11.2010
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: náměstí Jana Pavla II. 59/5 , Hradec Králové 500 03
Předseda JUDr. Milan Košťál 1.4.1993 - 18.1.1999
Adresa: Rokycanova 2581 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Ladislav Krčmář 1.4.1993 - 18.1.1999
Adresa: Labská kotlina 986/24 , Hradec Králové 500 02
Člen Ing. František Ráb 1.4.1993 - 18.1.1999
Adresa: Jasanová 2031/5 , Blansko 678 01
Člen dozorčí rady Václav Košťál 18.1.1999 - 17.10.2002
Zánik členství 23.8.2001
Adresa: Česká republika
Tarasovice 6, Kostelec u Heřmanova Městce
Předseda dozorčí rady James L. Osborn 18.1.1999 - 28.12.2002
Zánik funkce 23.8.2001
Adresa: Spojené státy americké
5 Widwood Road, Rolling Meadows, Illinois
Člen dozorčí rady Denis Olis 18.1.1999 - 28.12.2002
Zánik členství 23.8.2001
Adresa: Spojené státy americké
513 Harris Court, Buffalo Grove, Illinois
Předseda dozorčí rady Nathan Gidron 17.10.2002 - 23.3.2006
Zánik členství 15.3.2006
Vznik funkce 23.8.2001
Adresa: Izraelský stát
14 Hanesher st. Ramat Hasharon, 47226
Člen dozorčí rady Shmuel Kerret 17.10.2002 - 23.3.2006
Vznik členství 23.8.2001
Zánik členství 15.3.2006
Adresa: Izraelský stát
18 Shalom ash Street, Tel Aviv,
člen dozorčí rady Ing. Václav Brož 23.3.2006 - 29.2.2008
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 21.2.2008
Adresa: Žižkov II 1270 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Bláha 23.3.2006 - 23.7.2008
Vznik členství 15.3.2006
Adresa: Hradební 853/12 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Ing. Petr Andrle 17.10.2002 - 23.6.2009
Vznik členství 23.8.2001
Zánik členství 23.8.2003
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2159 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Václav Bláha 23.7.2008 - 23.6.2009
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 15.3.2008
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 15.3.2008
Adresa: Hradební 853/12 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Ing. Eva Krouská 23.7.2008 - 15.2.2011
Vznik členství 10.3.2008
Zánik členství 22.7.2008
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: Dvouletky 1820/14 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Mgr. Július Csorba 23.6.2009 - 18.5.2011
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 8.6.2009
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Haluza 23.6.2009 - 18.5.2011
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Vinohradská 29 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Jindra 15.2.2011 - 18.5.2011
Vznik členství 5.11.2010
Adresa: Maxima Gorkého 430 , Úpice 542 32
člen dozorčí rady Radek Brňák 18.5.2011 - 4.8.2012
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 27.3.2012
Adresa: Elišky Krásnohorské 10/2 , Praha 110 00
člen dozorčí rady David Bečvář 18.5.2011 - 4.8.2012
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 27.3.2012
Adresa: V Cibulkách 559/41 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Mgr. Luboš Jindra 18.5.2011 - 21.1.2018
Vznik členství 5.11.2010
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Maxima Gorkého 430 , Úpice 542 32

Vedoucí organizační složky MobilKom, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Dörner 11.9.1998 - 17.10.2002
Adresa: Písnická 766/23 , Praha 142 00

Sbírka Listin MobilKom, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8213/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.5.2012 12.6.2012 26
B 8213/SL 70 účetní závěrka k 27.3.2012 Městský soud v Praze 27.3.2012 31.5.2012 12.6.2012 22
B 8213/SL 69 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 28.3.2012 2.4.2012 3.4.2012 4
B 8213/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 - anglický jazyk Městský soud v Praze 31.12.2010 27.2.2012 27.2.2012 28
B 8213/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.2.2012 27.2.2012 26
B 8213/SL 66 zpráva auditora k 14.12.2011 Městský soud v Praze 14.12.2011 27.2.2012 27.2.2012 5
B 8213/SL 65 účetní závěrka k 14.12.2011 - příloha Městský soud v Praze 14.12.2011 27.2.2012 27.2.2012 17
B 8213/SL 64 účetní závěrka k 14.12.2011 Městský soud v Praze 14.12.2011 27.2.2012 27.2.2012 4
B 8213/SL 63 ostatní prohlášení k auditu Městský soud v Praze 13.2.2012 27.2.2012 27.2.2012 2
B 8213/SL 62 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 15.12.2011 19.12.2011 6.2.2012 6
B 8213/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2011 24.5.2011 1
B 8213/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2011 24.5.2011 1
B 8213/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.3.2011 24.5.2011 2
B 8213/SL 58 ostatní zápis rozhodnutí představenstv Městský soud v Praze 31.3.2011 24.5.2011 4
B 8213/SL 57 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 3.1.2011 25.2.2011 2
B 8213/SL 56 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.1.2011 25.2.2011 5
B 8213/SL 55 ostatní odstoupení fun.čl. představ. Městský soud v Praze 10.12.2010 25.2.2011 1
B 8213/SL 54 ostatní odstoupení z fun.člena předst. Městský soud v Praze 10.12.2010 25.2.2011 1
B 8213/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2011 25.2.2011 1
B 8213/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2011 25.2.2011 1
B 8213/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2010 9.9.2010 10.9.2010 5
B 8213/SL 49 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 20.5.2010 9.9.2010 10.9.2010 2
B 8213/SL 48 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 20.5.2010 9.9.2010 10.9.2010 2
B 8213/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 30
B 8213/SL 46 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.7.2009 9.10.2009 12.10.2009 11
B 8213/SL 44 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 19.5.2009 23.6.2009 2
B 8213/SL 43 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 22.5.2009 23.6.2009 1
B 8213/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2009 23.6.2009 11
B 8213/SL 41 ostatní -zápis o konání VH Městský soud v Praze 5.6.2009 23.6.2009 6
B 8213/SL 40 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2008 4.3.2008 9.3.2009 8
B 8213/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2008 4.3.2009 9.3.2009 4
B 8213/SL 38 výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 4.3.2009 9.3.2009 31
B 8213/SL 37 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 14.2.2008 11.3.2008 2
B 8213/SL 36 notářský zápis NZ 52/2008 Městský soud v Praze 21.2.2008 11.3.2008 25
B 8213/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 17.7.2007 11
B 8213/SL 34 notářský zápis -NZ89/07 Městský soud v Praze 27.6.2007 17.7.2007 12
B 8213/SL 33 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2007 17.7.2007 1
B 8213/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2006 20.3.2007 11
B 8213/SL 30 notářský zápis -NZ207/06 Městský soud v Praze 20.12.2006 20.3.2007 15
B 8213/SL 29 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 12.1.2007 15.2.2007 5
B 8213/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 5.4.2006 7.4.2006 29
B 8213/SL 27 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 8.3.2006 27.3.2006 0
B 8213/SL 26 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 15.3.2006 27.3.2006 0
B 8213/SL 25 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 30.6.2005 14.7.2005 0
B 8213/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2004 21.2.2005 0
B 8213/SL 23 účetní závěrka r.2003+ audit Městský soud v Praze 31.12.2003 28.6.2004 12.7.2004 0
B 8213/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2001 5.8.2003 0
B 8213/SL 21 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 24.6.2003 8.7.2003 0
B 8213/SL 20 výroční zpráva - za rok 2001 - 1x Městský soud v Praze 3.4.2002 27.6.2002 27.6.2002 0
B 8213/SL 19 účetní závěrka - přezkoušení r.2000-audit-2x Městský soud v Praze 14.3.2001 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 18 účetní závěrka - za rok 2000 - 2x Městský soud v Praze 27.12.2001 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 17 výroční zpráva - za rok 2000 - 2x Městský soud v Praze 14.3.2001 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 16 účetní závěrka - za rok 1999 - 2x Městský soud v Praze 31.3.2000 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 15 výroční zpráva - za rok 1999 - 2x Městský soud v Praze 31.3.2000 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 14 účetní závěrka - za rok 1998 - 2x Městský soud v Praze 13.5.1999 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 13 výroční zpráva - za rok 1998 - 2x Městský soud v Praze 13.5.1999 27.12.2001 27.12.2001 0
B 8213/SL 12 notářský zápis - NZ 222/2001 - Stanovy Městský soud v Praze 23.8.2001 22.10.2001 22.10.2001 0
B 8213/SL 11 notářský zápis - NZ 385/96 + Stanovy Městský soud v Praze 6.11.1996 22.10.2001 22.10.2001 0
B 8213/SL 10 účetní závěrka - za rok 1996 + audit Městský soud v Praze 9.5.1997 10.9.2001 10.9.2001 0
B 8213/SL 9 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.8.1997 27.1.1999 27.1.1999 0
B 8213/SL 8 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Městský soud v Praze 26.4.1997 14.12.1998 14.12.1998 0
B 8213/SL 7 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 14.12.1998 14.12.1998 0
B 8213/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.1997 14.12.1998 14.12.1998 0
B 8213/SL 5 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Městský soud v Praze 24.9.1997 14.12.1998 14.12.1998 0
B 8213/SL 4 notářský zápis - NZ 510/97 + stanovy Městský soud v Praze 24.9.1997 14.12.1998 14.12.1998 0
B 8213/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.11.1992 3.1.1997 3.1.1997 0
B 8213/SL 2 ostatní - zakladatelská listina Městský soud v Praze 3.1.1997 3.1.1997 0
B 8213/SL 1 notářský zápis - NZ 385/96 Městský soud v Praze 6.11.1996 6.12.1996 6.12.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MobilKom, a.s.

IČO (identifikační číslo) 48171000
Jméno MobilKom, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 15.8.1995
Celkový počet živností: 11

Sídlo MobilKom, a.s.

Živnosti a provozovny MobilKom, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 27.6.2017

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 12.9.2001

Živnost č. 4 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 5 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MobilKom, a.s.

IČO: 48171000
Firma: MobilKom, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1993

Sídlo MobilKom, a.s.

Sídlo: Křižíkova 237/36, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Telekomunikační činnosti
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image