Firma MILETA a.s. IČO 45534403


MILETA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MILETA a.s. (45534403) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 734, Hořice 508 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. MILETA a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o MILETA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MILETA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MILETA a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro MILETA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MILETA a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 597
IČO (identifikační číslo osoby) 45534403
Jméno MILETA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.8.2014
Mimořádná valná hromada společnosti MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Hořice, Husova 734, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále jen "společnost") rozhodla dne 4. dubna 2011 takto: Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výpisu z registru emitenta pořízeného u Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 28.3.2011, dokládajícího počet akcií emitovaných společností MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Husova 734 , Hořice, PSČ 508 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále také jako "MILETA a.s.") ve vlastnictví společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., (identifikační číslo organizace 1382028), se s ídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, (dále označovaná také jako "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."), je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. s podílem na hlasova cích právech ve společnosti MILETA a.s. ve výši 93,205 %, neboť je pro ni u Centrálního depozitáře cenných papírů evidováno 1.099.965 ks (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc devět set šedesát pět kusů) kmenových akcií emitovaných společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč (jedno sto devadesát šest korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 93,205 % základního kapitálu společnosti MILETA a.s. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje , že společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., doložil potvrzením vydaným dne 31.3.2011 společností Česká spořitelna a.s., identifikační číslo 45 24 47 82, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 6.495.147,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát pět tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) na účet Česk é spořitelny a.s. za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie emitované společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč, v celkovém počtu 80.187 ks (slovy: osmdesát tisíc jedno sto osmdesát sedm kusů) přecházejí na hlavního akcioná ře, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., a to za podmínek stanovených v ustanovení § 183i až 183n Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu t ohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii emitovanou společností MILETA a.s. činí částku 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna koruna česká) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 14-628-2011 ze dne 4. 2.2011 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst.1 Obchodního zákoníku znalcem - Ing. Lubošem Markem, se sídlem Rennerova 2510, Rakovník. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám společností Česká spořitelna a.s., bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na m ajetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě devadesáti (90) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. Ve stejné lhůtě bude v souladu s ustanoveními § 183m odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku oprávně ným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 Obchodního zákoníku přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti MILETA a.s. na hlavního akcionáře, společnost ALO K INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen. 14.4.2011
Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2010 toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 77.103.264,-- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů jedno sto tři tisíce dvě stě šedesát čtyři koruny české) o částku 154.206.528,-- Kč (slovy jedno sto padesát čtyři miliony dvě stě šes t tisíc pět set dvacet osm korun českých) na částku 231.309.792,-- Kč (slovy dvě stě třicet jeden milion tři sta devět tisíc sedm set devadesát dvě koruny české), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií: Počet upisovaných akcií: 786 768 kusů Jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých) Druh: kmenová akcie Forma: akcie na majitele Podoba: zaknihovaná 3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech. 1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva 4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím jejich přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 15 (slovy patnáct) dnů a počíná běžet ode dne zveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využit í přednostního práva na úpis nových akcií spolenčosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz jak je to uvedeno v předchozí větě, tak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01. Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat 2 kusy nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. 7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota každé upisované akcie : 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). Druh: kmenová akcie Forma: akcie na majitele Podoba: zaknihovaná Emisní kurs každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). 8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití předsnostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz. 9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s. Hradec Králové, č. účtu: 8010-000896203/0300, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy pěti) k alendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle čl. 5) tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet vedený v tomto čl. 9). Ustanovení tohoto čl. 9) se nezvtahuje na up isovatele, který bude splácet emisní kurs jím upsaných akcií započtením své pohledávky za společností. 2. kolo úpisu bez využití přednostního práva 10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., registoravaná pod číslem (BVI company number) 1382028 založe ná a existující dle práva Britských panenských ostrovů, se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy (dále jen "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uza vře se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. 11) Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem činí 14 (slovy čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s  oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí společnost předem určenému zájemci, společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.na adresu sídla společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. nebo se souhlasem společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNAT IONAL LTD. též v sídle společnosti na adrese Hořice, Husova 734, PSČ 508 01 do 30 (slovy třiceti) dnů od uplynutí 5 denní (slovy pětidenní) lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole a tímto dor učením tak bude tomuto upisovateli oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využítí předkupního práva. Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01. Emisní kurs každé upisované akcie upisované ve 2. kole předem určeným zájemcem, tj. společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. činí 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých). 12) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALO K INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. splatí emisní kurz akcií, které upíše v rámci 1. i 2. kola, tedy pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je věřitelem pohledávek za společností v celkové nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patná ct tisíc Euro). Jedná se o následující pohledávky: 1. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 4.625.000,-- EUR (slovy čtyři miliony šest set dvacet pět tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. srpna 2008 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společno stí ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.jako věřitelem. 2. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 3.190.000,-- EUR (slovy tři miliony jedno sto devadesát tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 8. dubna 2009 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. jako věřitelem. Připouští se možnost započtení pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12), a to až do výše 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patnáct tisíc Euro). Tyto pohledávky společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12). Vzhledem k tomu, že peněžité pohledávky společnos ti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedené v bodech 1. a 2. čl. 12) jsou vyjádřeny v cizí měně, bude pro účely uzavření dohody o započtení a pro určení započitatelné výše těchto pohledávek použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou nár odní bankou ke dni uzavření dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12) proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacen í emisního kursu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. S tím mimořádná valná hromada společnosti vyslovuje souhlas. 13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společností předložen společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. 16.2.2010
Valná hromada společnosti konaná dne 7.9.2009 schválila snížení základního kapitálu takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty za předchozí účetní období. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita na úhradu ztráty za předchozí účetní období. Rozsah snížení základního kapitálu: Základn í kapitál společnosti ve výši 393 384 000,- Kč se snižuje o částku 316 280 736,- Kč na 77 103 264,- Kč. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné jmenovité hodnoty akcie 1.000,- Kč na 196,- Kč. 13.10.2009
Právní poměry se řídí dle dodatku č. 3 ze dne 19.5.1993. 17.8.1993
Dodatek č. 2 ke Stanovám schválen valnou hromadou dne 30.3.1993. 21.4.1993
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 21.12.1992. 12.1.1993
Založení společnosti: -------------------- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24 . 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Základní jmění společnosti: -------------------------- Základní jmění společnosti činí 368.457.000,-- Kčs (slovy: třistašedesátosmmilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korun československých).Zakladatel splatil 100% jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ma- jetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majtku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku MILETA, bavlnářské závody, s.p. 1.5.1992 - 12.1.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 368.457 ak- cií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 12.1.1993

Kapitál MILETA a.s.

zakladni jmění 231 310 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2010
zakladni jmění 77 103 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2009 - 22.6.2010
zakladni jmění 393 384 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.1993 - 13.10.2009
zakladni jmění 380 296 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.1993 - 21.4.1993
zakladni jmění 368 457 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 12.1.1993

Akcie MILETA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 196 Kč 1 180 152 22.6.2010
Akcie na majitele 196 Kč 393 384 13.10.2009 - 22.6.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 393 384 21.4.1993 - 13.10.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 380 296 12.1.1993 - 21.4.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 368 457 1.5.1992 - 12.1.1993

Sídlo MILETA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 734 , Hořice 508 01 21.8.2014
Adresa Husova 734 , Hořice 508 01 13.10.2009 - 21.8.2014
Adresa Husova 2153 , Hořice 508 01 7.3.2003 - 13.10.2009
Adresa Husova 1599 , Hořice 508 01 1.5.1992 - 7.3.2003

Předmět podnikání MILETA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2008
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 11.10.2004 - 22.10.2008
barvení a chemická úprava textilií 6.5.2002
hostinská činnost 6.5.2002
výroba tepelné energie a její prodej 6.5.2002 - 25.10.2006
výroba textilních vláken a tkanin 6.5.2002 - 22.10.2008
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 6.5.2002 - 22.10.2008
velkoobchod 6.5.2002 - 22.10.2008
specializovaný maloobchod 6.5.2002 - 22.10.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 6.5.2002 - 22.10.2008
ubytovací služby 6.5.2002 - 22.10.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.10.1999 - 6.5.2002
barvení a chemická úprava textilií 7.10.1999 - 6.5.2002
barvení látek a příze 15.3.1995 - 7.10.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 15.3.1995 - 6.5.2002
nabývání a prodej textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků 15.3.1995 - 6.5.2002
textilní výroba 17.8.1993 - 6.5.2002
výroba tepelné energie a její prodej 17.8.1993 - 6.5.2002
předení, tkaní, bělení, barvení a upravování textil. surovin, nabývání a odbyt těchto surovin a zboží tohoto druhu 1.5.1992 - 17.8.1993
výroba tepelné energie 1.5.1992 - 17.8.1993
provádění prací a služeb výpočet. technikz 1.5.1992 - 17.8.1993
zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: -vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace -dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace -dovoz věcí k zajištění hospodářské činnosti -vývoz věcí z ČSFR, číslo celního sazebníku 5205 a 5206 1.5.1992 - 17.8.1993

vedení firmy MILETA a.s.

Statutární orgán MILETA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Představenstvo (předseda představenstva) může, pokud je to v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti. 21.8.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.Jde-li o společnost s jediným akcionářem a představenstvo má jen dva členy představenstva, jedná navenek jmén em společnosti předseda nebo místopředseda společnosti samostatně. 3.3.2014 - 21.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 10.4.2012 - 3.3.2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a prokurista. Za společnost podepisují buď společně všichni členové před- stavenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a pro- kurista. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 21.4.1993 - 10.4.2012
Způsob jednání jménem společnosti: --------------------------------- Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- vesntva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 21.4.1993
Předseda představenstva Ing. Otakar Petráček 1.3.2019
Vznik členství 17.4.2018
Vznik funkce 17.4.2018
Adresa: Černilovská 835 , Praha 190 14
Místopředseda představenstva Gopinath Kamath 1.3.2019
Vznik členství 18.4.2018
Vznik funkce 18.4.2018
Adresa: Třebízského 1452/10 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Jan Kanský 12.1.1993 - 26.3.1993
Adresa: Pod Lipou 1647 , Hořice 508 01
člen představenstva Ing. Jiří Beran 1.5.1992 - 21.4.1993
Adresa: 18 , Dolany Česká republika
člen představenstva Jindřich J O U K L 1.5.1992 - 21.4.1993
Adresa: Pod Lipou 1647 , Hořice 508 01
člen představenstva Jan Kanský 1.5.1992 - 21.4.1993
Adresa: Tylova 1767 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Beran 26.3.1993 - 21.4.1993
Adresa: 18 , Dolany Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel H A N Č A R 21.4.1993 - 21.4.1993
Adresa: Přátelství 1048 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Modřický 1.5.1992 - 15.3.1995
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Smolař 1.5.1992 - 15.3.1995
Adresa: Amforová 1888/38 , Praha 155 00
II.místopředseda představ. Ing. Jiří Orlický 21.4.1993 - 15.3.1995
Adresa: Stříbrského 682/16 , Praha 149 00
I.místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 21.4.1993 - 19.7.1995
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
Člen představenstva Miroslav Hubička 21.4.1993 - 13.8.1996
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Eliška Rohlová CSc. 21.4.1993 - 13.8.1996
Adresa: Bergerova 1115/2 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Caska 21.4.1993 - 13.8.1996
Adresa: Benešova 1428 , Hradec Králové Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Smolař 21.4.1993 - 13.8.1996
Adresa: Amforová 1888/38 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Miloslav Martínek 15.3.1995 - 13.8.1996
Adresa: Chýnice 48 , 252 17 Praha 4 - Západ Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel H A N Č A R 21.4.1993 - 23.10.1996
Adresa: Přátelství 1048 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 19.7.1995 - 23.10.1996
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
Předseda představenstva Ing. Miloslav Martinek 13.8.1996 - 23.10.1996
Adresa: Chýnice 48 , 252 17 Praha 4 - Západ Česká republika
Člen představenstva Ing. Martin Kadlec 13.8.1996 - 23.10.1996
Adresa: 108 , Makotřasy 273 54
Člen představenstva Ing. Jiří Friedl 13.8.1996 - 23.10.1996
Adresa: Holečkova 165/125 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Smolař 13.8.1996 - 1.10.1997
Adresa: Amforová 1888/38 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Vlastimil Rachota 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Pod Invalidovnou 2034 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. František Novák 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Pod Lipou 1533 , Hořice 508 01
Člen představenstva JUDr. Robert Bezděk CSc. 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Em. Zahrádky 891 , Kladno 272 04
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Caska 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Předseda představenstva Elard Marwin Maron, Nar. 04.03.1943 1.10.1997 - 7.6.2000
Adresa: Sokolovská 68/105 , Praha 186 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 1.10.1997 - 7.6.2000
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Dalibor Hudák 1.10.1997 - 7.6.2000
Adresa: Brunclíkova 1823/4 , Praha 162 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 7.6.2000 - 4.6.2001
Adresa: Jiráskova 1279 , Hořice 508 01
Předseda představenstva Elard Marwin Maron, Nar. 04.03.1943 7.6.2000 - 4.6.2001
Zánik funkce 19.3.2001
Adresa: Žatecká 55/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Dalibor Hudák 7.6.2000 - 4.6.2001
Adresa: Peštukova 234/2 , Praha 162 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Caska 1.10.1997 - 6.5.2002
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 4.6.2001 - 6.5.2002
Adresa: Wagnerova 2143 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Dalibor Hudák 4.6.2001 - 6.5.2002
Adresa: V Nových Vokovicích 795/10 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Elard Marwin Maron 4.6.2001 - 6.5.2002
Adresa: Žatecká 55/14 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 6.5.2002 - 6.6.2002
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 21.9.2001
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Wagnerova 2143 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Elard Marwin Maron 6.5.2002 - 6.6.2002
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 30.6.2001
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Žatecká 55/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Caska 6.5.2002 - 6.6.2002
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 21.9.2001
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Ing. Dalibor Hudák 6.5.2002 - 6.6.2002
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 21.9.2001
Adresa: V Nových Vokovicích 795/10 , Praha 160 00
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Modřický 6.6.2002 - 7.3.2003
Vznik členství 21.9.2001
Vznik funkce 21.9.2001
Adresa: Wagnerova 2143 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Ing. Dalibor Hudák 6.6.2002 - 7.3.2003
Vznik členství 21.9.2001
Vznik funkce 21.9.2001
Adresa: V Nových Vokovicích 795/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Caska 6.6.2002 - 7.3.2003
Vznik členství 21.9.2001
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Ing. Vlastimil Rachota 7.3.2003 - 4.11.2003
Vznik členství 17.7.2002
Adresa: Pod Invalidovnou 2034 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Vlastimil Rachota 4.11.2003 - 9.11.2004
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Pod Invalidovnou 2034 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Antonín Svoboda 9.11.2004 - 27.8.2005
Vznik členství 31.8.2004
Zánik členství 29.6.2005
Adresa: Vikova 2075 , Hořice 508 01
Předseda představenstva Ing. Dalibor Hudák 7.3.2003 - 25.10.2006
Vznik členství 21.9.2001
Vznik funkce 17.7.2002
Adresa: V Nových Vokovicích 795/10 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Caska 7.3.2003 - 25.10.2006
Vznik členství 21.9.2001
Vznik funkce 17.7.2002
Adresa: U Dřevony 614 , Hradec Králové - Plotiště nad Labem Česká republika
Člen představenstva Milan Žabokrtský 27.8.2005 - 20.4.2007
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 28.2.2007
Adresa: Pod Lipou 1665 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Caska 25.10.2006 - 27.11.2007
Vznik členství 28.6.2006
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: U Dřevony 614 , Hradec Králové - Plotiště nad Labem Česká republika
Člen představenstva Gopinath Kamath 20.4.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Prabhadevi 15 , Mumbai Indická republika
Předseda představenstva Ing. Dalibor Hudák 25.10.2006 - 26.5.2008
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.11.2007
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 21.11.2007
Adresa: V Nových Vokovicích 795/10 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Gopinath Kamath 27.11.2007 - 26.5.2008
Vznik členství 27.6.2007
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Adarsh Nagar 15 , Mumbai 400025 Indická republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Caska 27.11.2007 - 22.10.2008
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 27.8.2008
Adresa: U Dřevony 614/2 , Hradec Králové 503 01
předseda představenstva Gopinath Kamath 26.5.2008 - 22.10.2008
Vznik členství 27.6.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 28.8.2008
Adresa: Adarsh Nagar 15 , Mumbai 400025 Indická republika
místopředseda představenstva Dinesh Mall 26.5.2008 - 22.10.2008
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 28.8.2008
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 28.8.2008
Adresa: Vishakha Enclave 0 , Delhi-110088 Indická republika
předseda představenstva Ing. Otakar Petráček 22.10.2008 - 3.3.2014
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 27.8.2013
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 27.8.2013
Adresa: Černilovská 835 , Praha 190 14
místopředseda představenstva Gopinath Kamath 22.10.2008 - 3.3.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.8.2013
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 27.8.2013
Adresa: Adarsh Nagar 15 , Mumbai 400025 Indická republika
člen představenstva Dinesh Mall 22.10.2008 - 3.3.2014
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 27.8.2013
Adresa: Vishakha Enclave 0 , Delhi-110088 Indická republika
předseda představenstva Ing. Otakar Petráček 3.3.2014 - 1.3.2019
Vznik členství 27.8.2013
Zánik členství 16.4.2018
Vznik funkce 27.8.2013
Zánik funkce 16.4.2018
Adresa: Černilovská 835 , Praha 190 14
místopředseda představenstva Gopinath Kamath 3.3.2014 - 1.3.2019
Vznik členství 27.8.2013
Zánik členství 17.4.2018
Vznik funkce 27.8.2013
Zánik funkce 17.4.2018
Adresa: Třebízského 1452/10 , Praha 120 00

Dozorčí rada MILETA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Šelder 1.3.2019
Vznik členství 17.4.2018
Vznik funkce 17.4.2018
Adresa: Thámova 402/4 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Vlastimil Doležal 1.5.1992 - 21.4.1993
Adresa: Pod Lipou 1528 , Hořice 508 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Řehák 1.5.1992 - 15.3.1995
Adresa: 164 , Dubenec 544 55
Předseda dozorčí rady Reinhard P O L Z 21.4.1993 - 15.3.1995
Adresa: 29 , Dobrá Voda Česká republika
člen dozorčí rady Miroslav Korejs 1.5.1992 - 13.8.1996
Adresa: 64 , Jičíněves 507 31
Předseda Jaroslav Cejnar 15.3.1995 - 13.8.1996
Adresa: Havlíčkova 1542 , Hořice 508 01
Předseda Josef Kvasnička 13.8.1996 - 23.10.1996
Adresa: 103 , Těchlovice 503 27
Člen Ing. Jaroslav Tyšler 13.8.1996 - 23.10.1996
Adresa: Na Farkáně III 194/32 , Praha 150 00
Předseda Jiří Šauer 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Libišská 627/10 , Praha 182 00
Člen Ing. Karel Plánička 23.10.1996 - 1.10.1997
Adresa: Klidná 317/11 , Hradec Králové 503 01
Předseda Ing. Karel Plánička 1.10.1997 - 2.10.1998
Adresa: Klidná 317/11 , Hradec Králové 503 01
Člen JUDr. Robert Bezděk CSc. 1.10.1997 - 7.10.1999
Adresa: Em. Zahrádky 891 , Kladno 272 04
Předseda Dr. Svatopluk Solansky 2.10.1998 - 7.10.1999
Adresa: Spolková republika Německo
Trostberg, Bergstrasse 4
Předseda JUDr. Robert Bezděk CSc. 7.10.1999 - 6.5.2002
Adresa: Em. Zahrádky 891 , Kladno 272 04
Člen dozorčí rady Věra Vorlíčková 15.3.1995 - 4.11.2003
Adresa: Družstevní 1214 , Hořice 508 01
Člen Ing. Martin Nekut 7.10.1999 - 4.11.2003
Adresa: Husova 1139 , Chrudim 537 01
Předseda JUDr. Robert Bezděk CSc. 6.5.2002 - 25.10.2006
Vznik členství 14.6.2001
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Em. Zahrádky 891 , Kladno 272 04
Člen dozorčí rady Věra Vorlíčková 4.11.2003 - 25.10.2006
Vznik členství 4.5.2000
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Družstevní 1214 , Hořice 508 01
Člen dozorčí rady Ing. Martin Nekut 4.11.2003 - 27.11.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Husova 1139 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Věra Vorlíčková 25.10.2006 - 27.11.2007
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Družstevní 1214 , Hořice 508 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Robert Bezděk CSc. 25.10.2006 - 22.10.2008
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.8.2008
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 28.8.2008
Adresa: Em. Zahrádky 891 , Kladno 272 04
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Šelder 22.10.2008 - 13.12.2013
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 27.8.2013
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 27.8.2013
Adresa: Pujmanové 886/17 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Chandra Kumar Bubna 27.11.2007 - 3.3.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.9.2012
Adresa: Sainik Farms 124 , New Delhi 110062 Indická republika
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Šelder 13.12.2013 - 3.3.2014
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 27.8.2013
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 27.8.2013
Adresa: Pujmanové 886/17 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Milan Žabokrtský 27.11.2007 - 21.8.2014
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Pod Lipou 1665 , Hořice 508 01
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Šelder 3.3.2014 - 24.8.2016
Vznik členství 27.8.2013
Vznik funkce 27.8.2013
Adresa: Pujmanové 886/17 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Šelder 24.8.2016 - 1.3.2019
Vznik členství 27.8.2013
Zánik členství 16.4.2018
Vznik funkce 27.8.2013
Zánik funkce 16.4.2018
Adresa: Thámova 402/4 , Praha 186 00

Prokura MILETA a.s.

Platnost údajů od - do
Je oprávněn ke všem úkonům dle § 14 zák.č. 513/91 Sb. včetně práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. K podpisu připojuje dodatek "prokurista". 1.10.1997
Je oprávněn ke všem úkonům dle par. 14 zák.č. 513/91 Sb. včetně práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. K podpisu připojuje dodatek "prokurista". 12.1.1993
Jméno Ing. Jaroslav Caska 12.1.1993 - 23.10.1996
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Jméno Ing. Jaroslav Caska 1.10.1997 - 7.3.2003
Adresa: třída Edvarda Beneše 1428/11 , Hradec Králové 500 12
Jméno Ing. Jaroslav Caska 27.11.2007 - 19.6.2009
Adresa: U Dřevony 614/2 , Hradec Králové 503 01

Sbírka Listin MILETA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 597/SL 65 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích 1.4.2011 - 31.3.2012 Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2015 11.11.2015 35
B 597/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích 1.4.2013 - 31.3.2014 Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2015 11.11.2015 137
B 597/SL 63 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích 1.4.2012 - 31.3.2013 Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2015 11.11.2015 110
B 597/SL 61 výroční zpráva [2012]  1.4.2012 - 31.3.2013 Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2013 4.3.2014 12
B 597/SL 60 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu a DR Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2013 4.3.2014 37
B 597/SL 59 účetní závěrka [2012], ostatní, zpráva auditora k 31.3.2012 Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2013 7.11.2013 67
B 597/SL 56 zpráva auditora k 31.3.2011 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2012 22.3.2012 0
B 597/SL 55 ostatní zápis o volbě člena DR Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2011 10.5.2011 11.5.2011 1
B 597/SL 54 účetní závěrka [2010], zpráva auditora k 31.3.2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2010 21.10.2010 35
B 597/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.2009 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2009 12.10.2009 37
B 597/SL 49 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2009 22.6.2009 22.6.2009 1
B 597/SL 48 zpráva auditora k 31.3.2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2008 7.11.2008 1
B 597/SL 47 účetní závěrka k 31.3.2008 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2008 7.11.2008 20
B 597/SL 46 účetní závěrka k 31.3.2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2008 7.11.2008 6
B 597/SL 45 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2008 17.10.2008 17.10.2008 37
B 597/SL 44 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2008 14.7.2008 20
B 597/SL 43 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2008 14.7.2008 19
B 597/SL 42 účetní závěrka 2005 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2008 14.7.2008 19
B 597/SL 41 účetní závěrka 2005 - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2008 14.7.2008 18
B 597/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2007 21.5.2008 21.5.2008 10
B 597/SL 39 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 5.11.2007 8.11.2007 36
B 597/SL 38 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2007 5.4.2007 24.4.2007 4
B 597/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory NZ 159/2005, r.2004 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 59
B 597/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2004 17.9.2004 17.9.2004 3
B 597/SL 24 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] 2002, 2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2004 9.8.2004 9.8.2004 80
B 597/SL 23 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2004 16.7.2004 16.7.2004 34
B 597/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2004 16.7.2004 16.7.2004 13
B 597/SL 34 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2004 27.5.2004 27.5.2004 2
B 597/SL 33 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2004 25.5.2004 25.5.2004 21
B 597/SL 32 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2003 5.8.2003 5.8.2003 30
B 597/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2003 21.7.2003 21.7.2003 82
B 597/SL 29 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2003 30.6.2003 30.6.2003 9
B 597/SL 31 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2003 22.5.2003 10
B 597/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2002 29.8.2002 29.8.2002 32
B 597/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2001 25.10.2001 25.10.2001 50
B 597/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2001 25.10.2001 25.10.2001 39
B 597/SL 21 výroční zpráva - za r. 2000 - doplněk Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2001 3.10.2001 3
B 597/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 69
B 597/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 - upřesnění Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 5
B 597/SL 18 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2001 17.7.2001 17.7.2001 53
B 597/SL 17 podpisové vzory - plná moc 7x Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2001 27.3.2001 27.3.2001 7
B 597/SL 16 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 27.3.2001 27.3.2001 1
B 597/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zased. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2001 27.3.2001 27.3.2001 2
B 597/SL 14 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2000 28.6.2000 28.6.2000 71
B 597/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 2.9.1999 2.9.1999 8
B 597/SL 13 výroční zpráva - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1999 1.7.1999 1.7.1999 17
B 597/SL 12 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1999 1.7.1999 1.7.1999 53
B 597/SL 10 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 30.9.1998 30.9.1998 8
B 597/SL 9 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.1998 20.7.1998 20.7.1998 48
B 597/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 20.7.1998 20.7.1998 1
B 597/SL 7 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 16.9.1997 16.9.1997 8
B 597/SL 6 notářský zápis - NZ 131/97 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 16.9.1997 16.9.1997 2
B 597/SL 5 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 11.7.1997 11.7.1997 1
B 597/SL 4 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 11.7.1997 11.7.1997 1
B 597/SL 3 ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 11.7.1997 11.7.1997 46
B 597/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 1.7.1997 1.7.1997 8
B 597/SL 1 notářský zápis - NZ 347/96, NZ 249/92 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.1996 13.9.1996 13.9.1996 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MILETA a. s.

IČO (identifikační číslo) 45534403
Jméno MILETA a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hořice
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo MILETA a. s.

Živnosti a provozovny MILETA a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 734, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1005001014
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Elišky Krásnohorské 3134, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1005001006
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2012
Provozovna č. 3
Provozovna 125, Černý Důl 543 44
Identifikační číslo provozovny 1006854398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Raisova 2104, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1006966757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 22.10.2001
Provozovna č. 5
Provozovna Bobkova 747/32, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1007176351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.4.2008

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Elišky Krásnohorské 3134, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1005001006
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 126, Černý Důl 543 44
Identifikační číslo provozovny 1006966765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1994

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 4 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Textilní výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 6 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Nabývání a prodej textilních surovin, po- lotovarů a hotových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1994
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 9 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1994
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1999
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MILETA a. s.

Člen statutárního orgánu Gopinath Kamath
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Petráček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MILETA a.s.

IČO: 45534403
Firma: MILETA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Hořice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo MILETA a.s.

Sídlo: Husova 734, Hořice 508 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image