Firma Městská akciová společnost Hořovice, a.s. IČO 25600087


Městská akciová společnost Hořovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Městská akciová společnost Hořovice, a.s. (25600087) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Palackého náměstí 97/20, Hořovice 268 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 1997 a je stále aktivní. Městská akciová společnost Hořovice, a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Městská akciová společnost Hořovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Městská akciová společnost Hořovice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Městská akciová společnost Hořovice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Městská akciová společnost Hořovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4875
IČO (identifikační číslo osoby) 25600087
Jméno Městská akciová společnost Hořovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.8.1997
a) Mimořádná valná hromada společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávající částky 6,547.000,- Kč (šest miliónů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) o 24,020.000,- Kč (dvacet čtyři milionů dv acet tisíc korun českých) na konečných 30,567.000,- Kč ( třicet milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. b) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upisováním 2.402 kusů (dva tisíce čtyři sta dva kusů) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Akcie nejsou veřejně ob chodovatelné (nejsou kótované). c) Určuje se, že akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a že všechny akcie budou upsány, resp. nabídnuty k upsání akcionářům na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zákoníku. Pan Ing. Petr Mareš má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 66,02 %, Město Hořovice má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základní ho kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 33,98 % (nedohodnou-li se akcionáři jinak). d) Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese 268 01 Hořovice, Palackého nám. 97. Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení pří slušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k úpisu nových akcií na výše uvedeném místě v každý praco vní den od 9 hodin do 15 hodin. K původnímu počtu akcií 4322 (čtyři tisíce tři sta dvacet dva) kusů může pan Ing. Petr Mareš upsat dalších 1586 (jeden tisíc pět set osmdesát šest) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). K původnímu počtu akcií 2225 (dva tisíce dvě stě dvacet pět) kusů může Město Hořovice upsat dalších 816 (osm set šestnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je 10.0 00,- Kč (deset tisíc korun českých), tzn. emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné (nejsou kótované). e) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, a to: 1) u Ing. Petra Mareše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je jednak projektová dokumentace pro výstavbu bytových a rodinných domů na pozemcích parc. č. 72/1, parc. č. 72/8, parc. č. 73/1, parc. č. 75, parc. č. 2282/125, parc. č. 2282/138 až parc. č. 228 2/155 v k.ú. Velká Víska, podrobně specifikovaná ve znaleckém posudku č. 1627-42/2006 z 25.8.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 znalce Ing. Vladimíra Váchy a dále projektová dokumentace na výstavbu bytových a rodinných domů na pozemcích parc. č. 2282/1, parc. č. 2282/113, parc. č. 2282/189, parc. č. 2282/195, parc. č. 2282/115, parc. č. 2282/126, parc. č. 2282/136, parc. č. 2282/137, parc. č. 2282/194, parc. č. 2282/195 v k.ú. Hořovice, podrobně specifikovaná ve znaleckém posudku č. 1628-43/2 006 ze dne 15.9.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 znalce Ing. Vladimíra Váchy v úhrnné hodnotě 17.753.240,- Kč včetně 19% DPH, bez DPH pak 14.918.688,- Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení na celé desetitisíce dolů, tedy 14,910.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Znalec byl pro ocenění vkladu jmenován v souladu s § 59 odst. 3 ve spojení s § 204 obch. zák. usneseními Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 481/2006 ze dne 21.8.2006 a čj. 2 Nc 421/2006 ze dne 28.4.2006. 2) u Města Hořovice nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou pozemky ve vlastnictví Města Hořovice zapsané na LV č. 10001 pro obec Hořovice a k.ú. Velká Víska, jmenovitě parc. č. 920/4, parc. č. 768, parc. č. 769, parc. č. 770, parc. č. 772 a parc. č. 77 3 a budova čp. 903 postavená na parc. č. 773, oceněné pro ten účel v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku souladem ustanoveným znalcem Ladislavem Blažkem, znaleckým posudkem č. 1880-23/2005 ze dne 23.1.2006 a znalcem Ing. Vladimírem Váchou, znalecký m posudkem číslo 1616-31/2006 ze dne 27.6.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 v úhrnu na částku 8,168.450,00 Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení dolů, tedy 8,160.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Konstatuje se, že zastupitelstvo mě sta Hořovice na svém zasedání dne 21.6.2005 schválilo nepeněžitý vklad Města Hořovice do Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. převodem pozemků. f) Schvaluje se upisování akcií nad rámec hodnoty nepeněžitých vkladů peněžitým vkladem akcionáře Ing. Petra Mareše v částce 950.000,- Kč (devět set padesát tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad podle písmena e) bodu jedna se vydá 1.491 (jeden tisíc č tyři sta devadesát jedna) a za peněžitý vklad se vydá 95 (devadesát pět). V úhrnu se Ing. Petru Marešovi vydá 1.586 (jeden tisíc pět set osmdesát šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. g) Upisovatel splácející emisní kurz upisovaných akcií peněžitým vkladem, je povinen zaplatit na zvlášť pro ten účel v souladu s § 204 odst. 2 obch. zák. zřízený účet obchodní společnosti vedený u KB,a.s. pobočka Hořovice, číslo účtu 35-8932960227/0100 ne jméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií upsaných upisovatelem peněžitým vkladem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápi su zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání postupem podle § 204 odst. 4 obch. zák., tedy jejich protokolárním předáním v sídle společnost i, tj. na adrese Hořovice, Palackého nám. 97 a v případě nemovitostí spolu s předáním prohlášení o vkladu podle § 60 odst. 1 obch. zák., v případě ostatních nepeněžitých vkladů spolu s předáním smlouvy. Nepeněžité vklady musí být shora popsaným způsobem s placeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j) Vzhledem k určenému způsobu upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, jímž je dohoda akcionářů podle § 205 obch. zák. se neukládá, aby představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve sm yslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 13.6.2007 - 30.1.2012
Řádná valná hromada, konaná dne 12.července 2006, přijala toto usnesení: a) Řádná valná hromada společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávající částky 1,033.000,-- Kč ( jeden milión třicet tři tisíc korun českých) o 5,514.000,-- Kč (pět miliónů pět set čtrnáct tisíc kor un českých) na konečných 6,547.000,-- Kč (šest miliónů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. b) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upisováním 5514 (pěti tisíc pět set čtrnácti) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Akcie nejsou veřejně obcho dovatelné (nejsou kotované) c) Určuje se, že akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a že všechny akcie budou upsány, resp. nabídnuty k upsání akcionářům na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zákoníku. Pan Ing. Petr Mareš má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 66,02 %. Město Hořovice má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 33,98 %. d) Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese 268 01 Hořovice, Palackého nám. 97. Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení př íslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k úpisu nových akcií na výše uvedeném místě v každý prac ovní den od 9 hodin do 15 hodin. K původnímu počtu akcií 682 (šest set osmdesát dva) kusů může pan Ing. Petr Mareš upsat dalších 3640 (tři tisíce šest set čtyřicet) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) . K původnímu počtu akcií 351 (tři sta padesát jedna) kusů může Město Hořovice upsat dalších 1874 (jeden tisíc osm set sedmdesát čtyři) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je 1.000, - Kč (jeden tisíc korun českých), tzn. emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné (nejsou kotované). e) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, a to: 1) u Ing. Petra Mareše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je projektová dokumentace pro výstavbu dvou bytových domů na pozemku p.č. 2282/17 v k.ú. Hořovice, obci Hořovice, oceněná pro ten účel v souladu s § 59 odst.3 obchodního zákoníku soudem ustanoven ým znalcem Ing. Vladimírem Váchou, znaleckým posudkem č. 1556-56/2005 ze dne 12.12.2005 na částku 3,534.629,-- Kč (včetně 19 % DPH tedy 4,206.209,- Kč). Celá částka 3,534.629,- Kč po zaokrouhlení na celé tisíce dolů, tedy 3,534.000,- Kč může být použita k  upisování akcií. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 3534 (tři tisíce pět set třicet čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. 2) u Města Hořovice nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou pozemky ve vlastnictví Města Hořovice zapsané na LV č. 10001 pro obec Hořovice a k.ú. Hořovice a sice p.č. 2282/1-orná půda o vým. 11495 m2, p.č. 2282/113-orná půda o vým. 2360 m2, p.č. 2282/19 4-orná půda o vým. 4030 m2, p.č. 2331/84-orná půda o vým. 1200 m2, p.č. 2332/24-orná půda o vým. 16 m2, p.č. 2338/29-orná půda o vým. 62 m2, p.č. 2339/40-orná půda o vým. 1969 m2, p.č. 2340/4-ostatní plocha-ostatní komunikace o vým. 190 m2, p.č. 2342/2-or ná půda o vým. 22 m2, p.č. 2342/9-orná půda o vým. 187 m2, p.č. 2345/2-ostatní plocha-ostatní komunikace o vým. 854 m2, p.č. 2346/13-orná půda o vým. 310 m2 a p.č. 2346/32-orná půda o vým. 60 m2, oceněné pro ten účel v souladu s § 59 odst.3 obchodního zák oníku soudem ustanoveným znalcem Ladislavem Blažkem, znaleckým posudkem č.1880-23/2005 ze dne 23.1.2006 na částku 1,873.600,-- Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tedy 1,873.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Za tento nepeně žitý vklad se vydá 1873 (jeden tisíc osm set sedmdesát tři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Konstatuje se, že Zastupitelstvo města Hořovice na svém zasedání dne 23.6.2005 schválilo nepeněži tý vklad Města Hořovice do Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. převodem pozemků (viz příloha č.7 k tomuto notářskému zápisu). f) Schvaluje se upisování akcií nad rámec hodnoty nepeněžitých vkladů peněžitými vklady akcionářů, a to: 1) u Ing. Petra Mareše peněžitým vkladem 106.000,-- Kč (jedno sto šest tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad se vydá 106 (jedno sto šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. 2) u Města Hořovice peněžitým vkladem 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad se vydá 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. g) Upisovatelé jsou povinni zaplatit na zvlášť pro ten účel v souladu s § 204 odst.2 obch.zák. zřízený účet obchodní společnosti vedený u KB, a.s. pobočka Hořovice, číslo účtu 35-7032630287/0100 nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, které bud ou spláceny peněžitými vklady a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií upsaných upisovateli peněžitými vklady musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do še desáti dnů ode dne upsání postupem podle § 204 odst. 4 obch.zák., tedy jejich protokolárním předáním v sídle společnosti, tj. na adrese Hořovice, Palackého nám. 97 a v případě nemovitostí spolu s předáním prohlášení o vkladu podle § 60 odst.1 obch.zák. Ne peněžité vklady musí být shora popsaným způsobem splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j) Vzhledem k určenému způsobu upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, jímž je dohoda akcionářů podle § 205 obch.zák. se neukládá, aby představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smy slu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 13.9.2006 - 3.10.2006

Aktuální kontaktní údaje Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Kapitál Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

zakladni jmění 30 567 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2007
zakladni jmění 6 547 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.10.2006 - 15.8.2007
zakladni jmění 1 033 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.1997 - 3.10.2006

Akcie Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 402 15.8.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 547 3.10.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 033 11.8.1997 - 3.10.2006

Sídlo Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Palackého náměstí 97/20 , Hořovice 268 01 28.5.2003
Adresa Palackého náměstí 77/30 , Hořovice 268 01 11.8.1997 - 28.5.2003

Předmět podnikání Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 29.2.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 11.8.1997
projektová činnost ve výstavbě 11.8.1997
služby - poradenská činnost ve stavebnictví (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 11.8.1997
služby - realitní činnost, správa soukromého bytového fondu včetně služeb obyvatelstvu s tím spojených (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 11.8.1997
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování obchodu a služeb (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 11.8.1997

vedení firmy Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Statutární orgán Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná v plném rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 11.8.1997
předseda představenstva Ing. Petr Mareš 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Palackého náměstí 97/20 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Ing. Ivana Marešová 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Na Radosti 871/19 , Hořovice 268 01
člen představenstva Dr. Ing. Jiří Peřina 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Adresa: Hvozdecká 1477/4 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Ing.arch. Petr Gregor 11.8.1997 - 9.10.2002
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 6.6.2002
Vznik funkce 11.8.1997
Zánik funkce 6.6.2002
Adresa: Na klášterní 1834 , Praha 6 - Břevnov Česká republika
místopředseda představenstva Karel Hlíza 11.8.1997 - 9.10.2002
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 6.6.2002
Vznik funkce 11.8.1997
Zánik funkce 6.6.2002
Adresa: Jílová 825/4 , Hořovice 268 01
člen představenstva Ing. Karel Smrčka 11.8.1997 - 9.10.2002
Adresa: U Remízku 1224/32 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Kazda 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 6.12.2002
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Lesní 1426/9 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Smrčka 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 6.12.2002
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Lipová 1433/11 , Hořovice 268 01
člen představenstva Jaroslav Karmazín 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 6.12.2002
Adresa: Žižkova 285/3 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Auterský 28.5.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 6.12.2002
Zánik členství 19.2.2007
Vznik funkce 6.12.2002
Zánik funkce 19.2.2007
Adresa: Valdecká 855/40 , Hořovice 268 01
člen představenstva Otto Srp 28.5.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 6.12.2002
Zánik členství 19.2.2007
Adresa: Valdecká 88/8 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Ing. Petr Mareš 28.5.2003 - 30.1.2012
Vznik členství 6.12.2002
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 6.12.2002
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Modřínová 1346/21 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Mgr. Luboš Čížek 9.7.2007 - 30.1.2012
Vznik členství 19.2.2007
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 19.2.2007
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Jahodová 1446/4 , Hořovice 268 01
člen představenstva Mgr. Jan Hájek 9.7.2007 - 30.1.2012
Vznik členství 19.2.2007
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Úzká 320/3 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Ing. Petr Mareš 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Palackého náměstí 97/20 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Mgr. Luboš Čížek 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Jahodová 1446/4 , Hořovice 268 01
člen představenstva Mgr. Jan Hájek 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Úzká 320/3 , Hořovice 268 01
člen Jan Hájek 19.1.2013 - 22.5.2014
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Úzká 320/3 , Hořovice 268 01
předseda Petr Mareš 19.1.2013 - 7.8.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.2.2018
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 24.2.2018
Adresa: Palackého náměstí 97/20 , Hořovice 268 01
místopředseda Jiří Peřina 19.1.2013 - 7.8.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.2.2018
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 24.2.2018
Adresa: Hvozdecká 1477/4 , Hořovice 268 01
člen Ivana Marešová 22.5.2014 - 7.8.2018
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 24.2.2018
Adresa: Na Radosti 871/19 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Ing. Petr Mareš 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Vznik funkce 24.2.2018
Zánik funkce 14.12.2018
Adresa: Palackého náměstí 97/20 , Hořovice 268 01
místopředseda představenstva Ing. Ivana Marešová 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Vznik funkce 24.2.2018
Zánik funkce 14.12.2018
Adresa: Na Radosti 871/19 , Hořovice 268 01
člen představenstva Dr. Ing. Jiří Peřina 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Adresa: Hvozdecká 1477/4 , Hořovice 268 01

Dozorčí rada Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Václava Dvořáková 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Radoušská 21 , Lhotka 267 23
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Čížek 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Jahodová 1446/4 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Ortman 3.4.2019
Vznik členství 14.12.2018
Adresa: Husovo náměstí 65/2 , Hořovice 268 01
Jméno Ing. Roman Jícha 11.8.1997 - 9.10.2002
Adresa: 281 , Zaječov 267 63
Jméno Ing. Petr Speychal 11.8.1997 - 9.10.2002
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 6.6.2002
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
Jméno Miloš Koželuh 11.8.1997 - 9.10.2002
Adresa: Jílová 815/11 , Hořovice 268 01
předseda dozorčí rady Ing. Roman Jícha 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 6.12.2002
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: 281 , Zaječov 267 63
místopředseda dozorčí rady Miloš Koželuh 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 11.8.1997
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 6.12.2002
Adresa: Jílová 815/11 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Věra Váchová 9.10.2002 - 28.5.2003
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 6.12.2002
Adresa: 51 , Jivina 267 62
předseda dozorčí rady Miloš Koželuh 28.5.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 11.8.1997
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 6.12.2002
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Jílová 815/11 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Ing. Václava Dvořáková 28.5.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 6.12.2002
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Radoušská 21 , Lhotka 267 23
člen dozorčí rady Ing. Renata Peřinová 28.5.2003 - 9.7.2007
Vznik členství 6.12.2002
Adresa: 122 , Rpety 268 01
člen dozorčí rady Ing. Renata Peřinová 9.7.2007 - 30.1.2012
Vznik členství 6.12.2002
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Hvozdecká 1477/4 , Hořovice 268 01
předseda dozorčí rady JUDr. Dana Heřboltová 9.7.2007 - 30.1.2012
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 15.12.2005
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: U Mlýna 1455/6 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Palouš 9.7.2007 - 30.1.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Žižkova 221/7 , Hořovice 268 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Renata Peřinová 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Hvozdecká 1477/4 , Hořovice 268 01
předseda dozorčí rady JUDr. Dana Heřboltová 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: U Mlýna 1455/6 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Ing. Václava Dvořáková 30.1.2012 - 19.1.2013
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Radoušská 21 , Lhotka 267 23
předseda Ondřej Vaculík 19.1.2013 - 1.11.2017
Vznik členství 1.10.2012
Vznik funkce 1.10.2012
Adresa: K Nemocnici 25/1 , Hořovice 268 01
místopředseda Luboš Čížek 19.1.2013 - 7.8.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.2.2018
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 24.2.2018
Adresa: Jahodová 1446/4 , Hořovice 268 01
člen Václava Dvořáková 19.1.2013 - 7.8.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.2.2018
Adresa: Radoušská 21 , Lhotka 267 23
předseda Ondřej Vaculík 1.11.2017 - 7.8.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 24.2.2018
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 24.2.2018
Adresa: 9. května 370/62 , Hořovice 268 01
předseda dozorčí rady Ing. Václava Dvořáková 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Vznik funkce 24.2.2018
Zánik funkce 14.12.2018
Adresa: Radoušská 21 , Lhotka 267 23
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Čížek 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Vznik funkce 24.2.2018
Zánik funkce 14.12.2018
Adresa: Jahodová 1446/4 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Ondřej Vaculík 7.8.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 24.2.2018
Zánik členství 14.12.2018
Adresa: 9. května 370/62 , Hořovice 268 01

Sbírka Listin Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4875/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2015 6.11.2015 10.11.2015 13
B 4875/SL 54 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 26.6.2014 20.9.2014 15.10.2014 20
B 4875/SL 53 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 24.6.2013 1.7.2014 20.8.2014 2
B 4875/SL 52 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 20.4.2014 1.7.2014 20.8.2014 2
B 4875/SL 51 výroční zpráva [2011] Městský soud v Praze 1.6.2012 1.7.2014 20.8.2014 2
B 4875/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 23.3.2014 2.4.2014 13
B 4875/SL 49 ostatní zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 18.12.2013 23.3.2014 1.4.2014 11
B 4875/SL 48 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.5.2013 24.5.2013 17
B 4875/SL 47 účetní závěrka r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 22.5.2013 24.5.2013 17
B 4875/SL 46 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.5.2013 24.5.2013 17
B 4875/SL 45 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 18.6.2012 20.12.2012 5.2.2013 16
B 4875/SL 44 účetní závěrka k 31.3.06 Městský soud v Praze 31.3.2006 18.10.2010 20.10.2010 11
B 4875/SL 43 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.10.2010 18.10.2010 20.10.2010 14
B 4875/SL 42 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.10.2010 20.10.2010 2
B 4875/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.7.2010 8.7.2010 21
B 4875/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2010 8.7.2010 23
B 4875/SL 39 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.4.2010 15.4.2010 2
B 4875/SL 38 výroční zpráva r. 2008 Městský soud v Praze 30.12.2008 17.12.2009 21.12.2009 2
B 4875/SL 37 výroční zpráva r. 2006 Městský soud v Praze 30.12.2006 17.12.2009 21.12.2009 3
B 4875/SL 36 notářský zápis -NZ45/07 Městský soud v Praze 19.2.2008 4.8.2007 24.4.2008 15
B 4875/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.2.2008 8.2.2008 12.3.2008 11
B 4875/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ72/08 Městský soud v Praze 25.2.2008 8.2.2008 12.3.2008 27
B 4875/SL 33 posudek znalce č.1616-31/06 Městský soud v Praze 30.10.2006 6.8.2007 4.9.2007 20
B 4875/SL 32 posudek znalce č.1628-43/06 Městský soud v Praze 15.9.2006 6.8.2007 4.9.2007 18
B 4875/SL 31 posudek znalce č.1627-42/06 Městský soud v Praze 30.10.2006 6.8.2007 4.9.2007 14
B 4875/SL 30 notářský zápis -NZ211/07 Městský soud v Praze 18.7.2007 6.8.2007 4.9.2007 11
B 4875/SL 29 notářský zápis -NZ119/07 Městský soud v Praze 24.4.2007 6.8.2007 4.9.2007 18
B 4875/SL 28 notářský zápis -NZ119/07 Městský soud v Praze 24.4.2007 12.6.2007 2.7.2007 18
B 4875/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ361/06 Městský soud v Praze 7.11.2006 14.11.2006 15.11.2006 23
B 4875/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.11.2006 14.11.2006 15.11.2006 10
B 4875/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.12.2002 14.11.2006 15.11.2006 0
B 4875/SL 19 notářský zápis NZ 314/2006 Městský soud v Praze 15.9.2006 31.10.2006 8
B 4875/SL 18 ostatní -předávací protokol Městský soud v Praze 15.9.2006 31.10.2006 0
B 4875/SL 24 notářský zápis -NZ244/06 Městský soud v Praze 12.7.2006 17.10.2006 18.10.2006 4
B 4875/SL 23 výroční zpráva r.2005 Městský soud v Praze 30.12.2005 17.10.2006 18.10.2006 0
B 4875/SL 22 výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2006 18.10.2006 0
B 4875/SL 21 výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 30.12.2003 17.10.2006 18.10.2006 0
B 4875/SL 20 výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 30.12.2002 17.10.2006 18.10.2006 0
B 4875/SL 17 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 16 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 15 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 14 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 13 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 12 účetní závěrka r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4875/SL 11 notářský zápis -NZ472/2005 Městský soud v Praze 15.12.2005 2.10.2006 3.10.2006 17
B 4875/SL 10 notářský zápis -NZ493/2004 Městský soud v Praze 28.12.2004 2.10.2006 3.10.2006 13
B 4875/SL 9 notářský zápis -NZ243/2006 Městský soud v Praze 12.7.2006 31.8.2006 17
B 4875/SL 8 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 6.12.2002 25.4.2003 25.4.2003 0
B 4875/SL 7 ostatní usnes.zastup. m. č.1+ č.2/2002 Městský soud v Praze 6.12.2002 25.4.2003 25.4.2003 2
B 4875/SL 6 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.12.2002 25.4.2003 25.4.2003 0
B 4875/SL 5 notářský zápis NZ 600/2002 Městský soud v Praze 6.12.2002 25.4.2003 25.4.2003 14
B 4875/SL 3 notářský zápis NZ 291/2002 Městský soud v Praze 6.6.2002 4.10.2002 0
B 4875/SL 2 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.6.2002 10.9.2002 0
B 4875/SL 1 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 23.8.2002 28.8.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25600087
Jméno Městská akciová společnost Hořovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hořovice
Vznik první živnosti: 11.8.1997
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Sídlo Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Živnosti a provozovny Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého náměstí 97/20, Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny 1012456382
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 22.1.2003

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého náměstí 97/20, Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny 1012456382
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2003

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého náměstí 97/20, Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny 1012456382
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2003

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2008

Živnost č. 5 OBCHODNÍ ČINNOST - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 SLUŽBY - realitní činnost, správa soukromého bytového fondu včetně služeb obyvatelstvu s tím spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 SLUŽBY - poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Člen statutárního orgánu Dr. Ing. Jiří Peřina
Člen statutárního orgánu Ivana Marešová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Mareš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

IČO: 25600087
Firma: Městská akciová společnost Hořovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Hořovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.8.1997

Sídlo Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 97/20, Hořovice 268 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image