Firma Měď Povrly a.s. IČO 49903039


Měď Povrly a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Měď Povrly a.s. (49903039) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mírová 63, Povrly 403 32. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Měď Povrly a.s. má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Měď Povrly a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Měď Povrly a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Měď Povrly a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Měď Povrly a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Měď Povrly a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 508
IČO (identifikační číslo osoby) 49903039
Jméno Měď Povrly a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 29.7.2014 - 1.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 4 29.7.2014 - 19.5.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250.950.000,- Kč a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 350.000 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 717,- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na majitele a v listinné podobě. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům: - akcionáři obchodní společnosti METALIMEX a.s. bude nabídnuto k upsání 52.336 kusů akcií, - akcionáři obchodní společnosti MTX CZ, a.s. bude nabídnuto k upsání 297.664 kusů akcií, (dále jen zájemci). Lhůta pro upsání akcií počíná dnem rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a činí 30 dní, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 8 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a smlouva o upsán í akcií musí být ve výše uvedené lhůtě 30 dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu uzavřena v sídle společnosti, tedy v Povrlech, Mírová ulice 63, PSČ 403 32. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel obchodní společnosti MTX CZ, a.s. je povinen splatit svou část emisního kursu ve výši 213.425.088,- Kč jím upsaných akcií do 30.9.2011 (třicátého září dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 2041920507/2600 u Citibank, který za tím účelem s polečnost otevřela na své jméno. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči obchodní společnosti METALIMEX a.s. ve výši 37.524.912,- Kč se připouští možnost započtení peněžité pohledávky výše uvedené obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti a emisní kurs ted y bude částečně splacen započtením. Tato pohledávka obchodní společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti vyplývá z rámcové kupní smlouvy o prodeji kovových odpadů uzavřené dne 1.4.2011 mezi obchodní společnosti METALIMEX a.s. jako prodávající a společností jako kupující, přičemž společnost nezaplatila obchodní společnosti METALIMEX a.s. v rámci této smlouvy kupní cenu ve výši 37.524.912,- Kč. Z této pohledávky se na splacení části emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 37.524.912,- Kč. Smlouva o započtení musí být uzavřena mezi akcionářem obchodní společností METALIMEX a.s. a společností do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí být uzavřena písemnou fo rmou, podpisy musí být úředně ověřeny a musí v ní být přesně určena započítávaná pohledávka. 15.7.2011
Dne 25.3.2009 představenstvo společnosti MTX CZ, a.s., které jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Měď Povrly a.s. přijalo následující rozhodnutí: a) stávající základní kapitál ve výši 226,559.094,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set padesát devět tisíc devadesát čtyři korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých) na Kč 377,598.729,- (slovy: tři sta sedmdesát sedm milionů pět set devadesát osm tisíc sedm set dvacet devět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uved enou částku; b) důvodem zvýšení základního kapitálu je především snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability, oddlužení společnosti a konkurenceschopnosti společnosti; c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 210.655 kusů nových kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcii 717,- Kč (slovy: sedmset sedmnáct korun českých), každá v zaknihované podobě jako registrované cenné papíry , které nejsou veřejně obchodovatelné; d) akcie nového druhu nebudou vydány; e) všechny akcie budou upsány bez využití předmostního práva předem určeným zájemcem, a to společností METALIMEX a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ: 000 00 931, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 28, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli oznámena písemně na adresu jeho sídla, lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) činí deset dnů ode dne oznámení a místem pro úpis je sídlo společnosti Měď Povrly, a.s., Povrly, Mírová ulice 63, PSČ 403 32; f) upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným; g) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem formou započtení pohledávky, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští; h) zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsaný vklad, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením; i) na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení pohledávek shora uvedené společnosti METALIMEX a.s., vůči společnosti Měď Povrly a.s., ve výši Kč 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých). Společnost METALIMEX a.s. má vůči společnosti Měď Povrly a.s. ke dni 25.3.2009 pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů), které sestávají z pohledávek ve výši EUR 272.724.32 (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce sedm set dvacet čtyři euro a třicet dva centů) tj. po přepočtu kurzu ČNB platného dne 25.3.2009 v 9,00 hodin (tj. 27,020 Kč za EUR) ve výši 7,369.011,10 (slovy: sedm milionů tři sta šedesát devět tisíc jedenáct korun českých a deset haléřů) a pohledávek ve výši Kč 144,030.044,60 (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony třicet tisíc čtyřicet čtyři koruny české a šedesát haléřů. Výše uvedené pohledávky v celkové výši Kč 151,399.055,70 (slovy: jedno sto padesát jeden milion tři sta devadesát devět tisíc padesát pět korun českých a sedmdesát haléřů) vznikly na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 5.11.2007, včetn ě jejího dodatku č. 1 ze dne 21.12.2007, dodatku č. 2 ze dne 22.9.2008 a dodatku č. 3 ze dne 10.12.2008, Kupní smlouvy č. 184/2008/191974 ze dne 7.11.2008, Kupní smlouvy č. 261/134/2008/191936 ze dne 11.8.2008, Rámcové kupní smlouvy o dodávkách vstupních materiálů - Cu a Ms odpadů ze dne 1.1.2009, Smlouvy o prodloužení splatnosti závazků ze dne 11.12.2008. Výše uvedené pohledávky jsou potvrzeny auditorem Ing. Petrem Škodou (společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.), a to ve Zprávě o existenci závazků společnosti Měď Povrly a.s. ze dne 9.3.2009, jejíž přílohu tvoří seznam splatných faktur za obdržený a doposud nezaplacený materiál a energii dodané na základě výše uvedených smluv. Vzhledem k tomu, že na splacení emisního kursu upsaných akcií se nezapoč ítává celá shora uvedená dlužná částka, ale pouze částka ve výši 151,039.635,- (slovy: jedno sto padesát jeden milion třicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých), pohledávka vznikla na základě neuhrazené faktury č. 293020486 ze dne 31.5.2008 na částku Kč 3,224.363,10 (slovy: tři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce tři sta šedesát tři koruny české a deset haléřů) se započítává částečně a to ve výši Kč 2,864.942,40 (slovy: dva miliony osm set šedesát čtyři tisíce devět set čtyřicet dvě koruny česk é a čtyřicet haléřů), přičemž zbývající částka ve výši Kč 359.420,70 (slovy: tři sta padesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých a sedmdesát haléřů) zůstává nadále pohledávkou společnosti METALIMEX a.s. vůči společnosti Měď Povrly a.s. Upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu ke zvýšení základního kapitálu společnosti jím upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném za počtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku; j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - desetidenní lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po jejich úpisu; - místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Povrly, poštovní směrovací číslo 403 32, číslo popisné 63, ulice Mírová, stát Česká republika, za přítomnosti předsedy představenstva společnosti Měď Povrly a.s. a upisovatel e; - dohoda o započtení bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro upisovatele a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík; - dohoda o započtení s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti; - jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku. 8.4.2009 - 12.5.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 28.8.2008 v sídle společnosti přijala na svém zasedání toto usnesení: Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti k rozhodnému dni 21.8.2008, jakož i ke dni konání valné hromady, je obchodní společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649, která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti, tj. hlavní akcionář vlastní celkem 90,843% akcií společnosti, a tedy vlastní akcie jejichž souhrná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu společnosti a souč asně je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Valná hromada společnosti tímto rozhodla a vyslovuje svůj souhlas s tím, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti (akcie) přecházejí na osobu hlavního akcionáře, společnost MTX CZ, a.s., IČO: 274 41 261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649; která vlastní 287.047 kusů akcií společnosti z celkového počtu 315.982 kusů akcií spol ečnosti, tj. vlastní celkem 90,843 % akcií společnosti; a to za protiplnění ve výši 112,--Kč za jednu akcii společnosti, které hlavní akcionář společnosti poskytne dosavadním vlastníkům akcií do deseti dnů ode dne zápisu vlastnického práva na majetkovém ú čtu v příslušné evidenci cenných papírů ve prospěch hlavního akcionáře. 11.9.2008 - 12.5.2009
Řádná valná hromada akcionářů, konaná dne 29.5.2003, rozhodla o snížení základního kapitálu v rozsahu 25.161.681,--, t.j. z hodnoty Kč 251.720.775,-- na hodnotu Kč 226.559.094,--. Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161b) odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 35.093 vlastních kmenových akcií, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenov ité hodnotě Kč 717,-- za akcii, které společnost nabyla do svého majetku. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zrušením 35.093 vlastních akcií v majetku společnosti. Představenstvu společnosti se ukládá po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejs tříku podat příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení uvedených akcií na svém účtu a v registru emitenta. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude po odečtení celkové pořizovací ceny shora uvedených 35.093 vlastních akcií ve výši Kč 4.737.555,-- zaúčtována ve prospěch účtu 413 - ostatní kapitálové fondy. Ve prospěch účtu 4 13 - ostatní kapitálové fondy tak bude zaúčtována částka Kč 20.424.126,--. 28.8.2003 - 27.1.2004
Valná hromada společnosti přijala dne 30.8.2000 toto usnesení, kterým rozhodla o snížení základního jmění společnosti: Valná hromada rozhoduje o snížení základního jmění společnosti Kovohutě Povrly, a.s. o 99.354.225,- Kč, a to z 351.075.000,- Kč na 251.720.775,- Kč s tím, že důvodem snížení základního jmění je úhrada kumulované ztráty společnosti z minulých let ve výši 99.195.760,50 Kč. Částka 158.464,50 Kč, o kterou přesahuje částka snížení základního jmění částku kumulované ztráty, bude převedena do rezervního fondu společnosti vytvořeného dle § 216a odstavce 1 písmene c) obchodního zákoníku. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to z 1.000,- Kč na 717,- Kč. 11.9.2000 - 6.3.2001
výše základního jmění: 351075000 27.2.1997 - 15.1.1998
rozsah splacení: 100% 27.2.1997 - 15.1.1998
Rozhodnutím valné hromady ze dne 5.5.1994 došlo ke změně čl. 45 stanov společnosti. 6.9.1994 - 12.5.2009
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Měď Povrly a.s.

Kapitál Měď Povrly a.s.

zakladni jmění 628 549 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2011
zakladni jmění 377 599 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2009 - 3.8.2011
zakladni jmění 226 559 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.1.2004 - 12.5.2009
zakladni jmění 251 721 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2001 - 27.1.2004
zakladni jmění 351 075 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.1998 - 6.3.2001
zakladni jmění 351 075 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 15.1.1998

Akcie Měď Povrly a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 717 Kč 876 637 29.7.2014
Kmenové akcie na majitele 717 Kč 876 637 3.8.2011 - 29.7.2014
Kmenové akcie na majitele 717 Kč 526 637 9.8.2010 - 3.8.2011
Kmenové akcie na majitele 717 Kč 526 637 12.5.2009 - 9.8.2010
Akcie na majitele 717 Kč 315 982 27.1.2004 - 12.5.2009
Akcie na majitele 717 Kč 351 075 6.3.2001 - 27.1.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 351 075 1.1.1994 - 6.3.2001

Sídlo Měď Povrly a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mírová 63 , Povrly 403 32 29.7.2014
Adresa Mírová 63 , Povrly 403 32 1.1.1994 - 29.7.2014

Předmět podnikání Měď Povrly a.s.

Platnost údajů od - do
Slévárenství, modelářství 29.7.2014
Obráběčství 29.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 29.6.2007 - 29.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.7.2000
provozování vodovodů a kanalizací 6.8.1999 - 29.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.3.1996 - 29.7.2014
poskytování zemních a výkopových služeb pro opravy a údržbu v režimu živností volných 25.3.1996 - 29.7.2014
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 25.3.1996
obstaravatelské služby v oblasti smluvní správy objektů bytové- ho fondu (neopravňuje k vlastnímu provádění údržby a oprav) 1.1.1994 - 25.3.1996
poskytování ubytovacích služeb v kategorii ubytovna * a ** 1.1.1994 - 22.10.2001
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 1.1.1994 - 22.10.2001
kovoobrábění (výroba a odbyt polotovarů ze slitin na bázi mě- di, zejména plechů, pásů a pruhů válcovaných za studena i za tepla) 1.1.1994 - 29.7.2014
slévání železných i neželezných obecných kovů 1.1.1994 - 29.7.2014
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 29.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 29.7.2014

vedení firmy Měď Povrly a.s.

Statutární orgán Měď Povrly a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění předs tavenstvem. 19.7.2019
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za spole čnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva s členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. 1.11.2016 - 19.7.2019
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění p ředstavenstvem. 29.7.2014 - 1.11.2016
Za společnost jednají navenek a podepisují libovolní dva členové představenstva společně. 9.8.2010 - 29.7.2014
Za společnost jednají navenek a podepisují libovolní dva členové představenstva společně. Generální ředitel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti v rozsahu písemného pověření uděleného mu představenstvem. Další osoby jsou oprávněny jednat jménem společnosti, jen pokud k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce. 19.12.2001 - 9.8.2010
Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: a) všichni členové představenstva společně, b) libovolní dva členové představenstva společně. Generální ředitel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti v rozsahu písemného pověření uděleného mu představenstvem. Další osoby jsou oprávněny jednat jménem společnosti, jen pokud k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce. 22.10.2001 - 19.12.2001
1. Za společnost jedná: a) všech 6 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo předseda a místopředseda představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny; 2. Za společnost podepisuje: a) všech 6 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo předseda a místopředseda představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; 3. Členy představenstva dle odst. 1.a) a 2.a) tohoto článku se rozumí všichni členové včetně předsedy a místopředsedy. 4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis 11.9.2000 - 22.10.2001
1. Za společnost jedná: a) všech 6 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny; 2. Za společnost podepisuje: a) všech 6 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; 3. Členy představenstva dle odst. 1.a) a 2.a) tohoto článku se rozumí všichni členové včetně předsedy a místopředsedy. 4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 19.7.2000 - 11.9.2000
1. Za společnost jedná: a) všech 5 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny; 2. Za společnost podepisuje: a) všech 5 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; 3. Členy představenstva dle odst. 1.a) a 2.a) tohoto článku se rozumí všichni členové včetně předsedy a místopředsedy. 4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 11.11.1997 - 19.7.2000
1. Za společnost jedná: a) všech 5 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny; 2. Za společnost podepisuje: a) všech 5 členů představenstva společně; b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně; c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn; d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem; 3. Členy představenstva dle odst. 1.a) a 2.a) tohoto článku se rozumí všichni členové včetně předsedy a místopředsedy. 4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 5. Zaměstnanci pověřeni společností určitou činností jsou zmocněni v souladu s § 15 Obch. zák. ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. 21.8.1997 - 11.11.1997
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti. 1.1.1994 - 21.8.1997
člen představenstva Ing. Tomáš Mergl 19.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
předseda představenstva Ing. Roman Latocha 5.8.2019
Vznik členství 1.7.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Pod Hřebenem 461 , 250 73 Přezletice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jozef Špánik 12.8.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Zemiansky Kvašov 22 , 017 07 Považská Bystrica Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Pavel Štefl 1.1.1994 - 6.9.1994
Adresa: Školní 91/8 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Jozef Dolinský 1.1.1994 - 1.12.1994
Adresa: Hutnická 104/6 , Povrly 403 32
Člen představentva Ing. Jiří Sochor 1.1.1994 - 1.12.1994
Adresa: Hutnická 105/8 , Povrly 403 32
Prokura Josef Štajnar 1.12.1994 - 1.12.1994
Adresa: Vojanova 605/56 , Ústí nad Labem 400 07
Prokura Ing. Gerhart Schmiedl 1.12.1994 - 1.12.1994
Adresa: Meruňková 2851/11 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Jan Buchar 1.1.1994 - 25.3.1996
Adresa: Moldavská 1362/11 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Vlasta Košťálová 6.9.1994 - 25.3.1996
Adresa: Sídliště II 231/1 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Ladislav Tokan 1.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Jeseniova 1373/77 , Praha 130 00
Předseda představenstva Ing. Jozef Dolinský 1.12.1994 - 27.2.1997
Adresa: Hutnická 104/6 , Povrly 403 32
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Sochor 1.12.1994 - 27.2.1997
Adresa: Hutnická 105/8 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Vlastimila Košťálová 25.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Sídliště II 231/1 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Josef Majtán 25.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Molákova 577/34 , Praha 186 00
Prokura Josef Štajner 1.12.1994 - 13.5.1997
Adresa: Vojanova 605/56 , Ústí nad Labem 400 07
Prokura Ing. Gerhard Schmiedl 1.12.1994 - 13.5.1997
Adresa: Meruňková 2851/11 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Sochor 27.2.1997 - 13.5.1997
Adresa: Hutnická 105/8 , Povrly 403 32
Předseda představenstva Ing. Jozef Dolinský 27.2.1997 - 13.5.1997
Adresa: Hutnická 104/6 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Pavel Pešek Csc. 27.2.1997 - 13.5.1997
Adresa: Tolstého 1221/36 , Ústí nad Labem 400 03
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Janda 13.5.1997 - 23.5.1997
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Josef Majtán 27.2.1997 - 21.8.1997
Adresa: Molákova 577/34 , Praha 186 00
Člen představenstva Ing. Vlastimila Košťálová 27.2.1997 - 21.8.1997
Adresa: Sídliště II 231/1 , Povrly 403 32
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Pešek Csc. 13.5.1997 - 21.8.1997
Adresa: Tolstého 1221/36 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Jozef Dolinský 13.5.1997 - 15.1.1998
Adresa: Hutnická 104/6 , Povrly 403 32
Místopředseda představenstva Ing. Vlastimila Košťálová 21.8.1997 - 15.1.1998
Adresa: Sídliště II 231/1 , Povrly 403 32
Člen představenstva Ing. Blahoslav Přikryl 21.8.1997 - 22.4.1998
Adresa: Pavelkova 3392/11 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Vlastimila Košťálová 15.1.1998 - 22.4.1998
Adresa: Sídliště II 231/1 , Povrly 403 32
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Janda 23.5.1997 - 19.7.2000
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
Místopředseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 15.1.1998 - 19.7.2000
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Petr Kvapil 22.4.1998 - 19.7.2000
Adresa: Vinařská 739/14 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Josef Michut 25.6.1998 - 19.7.2000
Adresa: Ivančická 582 , Praha 199 00
Člen představenstva JUDr. Ing. Gustav Svěrák 21.8.1997 - 25.7.2000
Adresa: Jelínkova 1616/1 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Jiří Musil 19.7.2000 - 25.7.2000
Adresa: Kamenné 268 , Mníšek pod Brdy 252 10
Člen představenstva Ing. Jaroslav Janda 19.7.2000 - 11.9.2000
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
Místopředseda představenstva Ing. Petr Kvapil 25.7.2000 - 11.9.2000
Adresa: Vinařská 739/14 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. František Fidrmuc 19.7.2000 - 22.10.2001
Zánik členství 22.6.2001
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Miroslav Roško 11.9.2000 - 12.7.2002
Vznik členství 30.8.2000
Zánik členství 30.4.2002
Adresa: Poláčkova 3245/20 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda představenstva Ing. Petr Kvapil 11.9.2000 - 26.10.2002
Vznik členství 28.6.2000
Zánik členství 16.9.2002
Vznik funkce 28.6.2000
Zánik funkce 16.9.2002
Adresa: Vinařská 739/14 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda představenstva Aleš Nykodým 19.7.2000 - 5.11.2003
Vznik členství 13.6.2000
Zánik členství 13.6.2003
Vznik funkce 13.6.2000
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: V jirchářích 1285/12 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Roman Sládek 19.7.2000 - 5.11.2003
Vznik členství 13.6.2000
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: Pod Parukářkou 2760/14 , Praha 130 00
Člen představenstva Jiří Musil 25.7.2000 - 5.11.2003
Vznik členství 13.6.2000
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: Kamenné 268 , Mníšek pod Brdy 252 10
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Hýbl 26.10.2002 - 5.11.2003
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 16.6.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: Čenětická 2131/8 , Praha 149 00
Člen představenstva Jiří Musil 5.11.2003 - 2.8.2004
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 1.6.2004
Adresa: Kamenné 268 , Mníšek pod Brdy 252 10
Předseda představenstva Aleš Nykodým 5.11.2003 - 25.5.2006
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 14.6.2003
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: V jirchářích 1285/12 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Roman Sládek 5.11.2003 - 25.5.2006
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Pod Parukářkou 2760/14 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 5.11.2003 - 25.5.2006
Vznik členství 25.9.2003
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 25.9.2003
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
Předseda představenstva Aleš Nykodým 25.5.2006 - 29.6.2007
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 16.5.2006
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: V jirchářích 1285/12 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 25.5.2006 - 29.6.2007
Vznik členství 16.5.2006
Vznik funkce 16.5.2006
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Ing. Roman Sládek 25.5.2006 - 27.9.2007
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 21.8.2007
Adresa: Pod Parukářkou 2760/14 , Praha 130 00
Předseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 29.6.2007 - 2.11.2007
Vznik členství 16.5.2006
Vznik funkce 30.5.2007
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
Místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 29.6.2007 - 2.11.2007
Vznik členství 30.5.2007
Vznik funkce 30.5.2007
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
Člen představenstva Ing. Petr Otava CSc. 27.9.2007 - 2.11.2007
Vznik členství 13.9.2007
Adresa: Bukovanského 1342/11 , Ostrava 710 00
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 2.11.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Ing. Drahomír Kočí 23.7.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.8.2008
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 2.11.2007 - 4.2.2009
Vznik členství 13.9.2007
Vznik funkce 13.9.2007
Adresa: Bukovanského 1342/11 , Ostrava 710 00
Místopředseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 11.9.2008 - 2.11.2009
Vznik členství 28.8.2008
Zánik členství 11.9.2009
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 11.9.2009
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Josef Mašín 2.11.2007 - 9.8.2010
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
Předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 4.2.2009 - 9.8.2010
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Mergl 3.12.2009 - 9.8.2010
Vznik členství 25.11.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 9.8.2010 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Josef Mašín 9.8.2010 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
Člen představenstva Ing. Tomáš Mergl 9.8.2010 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Petr Otava 15.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
Člen představenstva Tomáš Mergl 4.7.2013 - 29.7.2014
Vznik členství 21.6.2013
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Petr Otava 27.9.2013 - 29.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
Předseda představenstva Petr Otava 4.7.2013 - 22.6.2015
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 7.6.2015
Vznik funkce 21.6.2013
Zánik funkce 7.6.2015
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Petr Otava 29.7.2014 - 22.7.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
Člen představenstva Josef Mašín 4.7.2013 - 30.8.2016
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
Místopředseda představenstva Tomáš Mergl 29.7.2014 - 30.8.2016
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Petr Otava 22.7.2015 - 30.8.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 24.6.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
Předseda představenstva Ing. Petr Otava 30.8.2016 - 9.12.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Mergl 30.8.2016 - 19.5.2017
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 30.6.2016
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Záhorec 1.11.2016 - 25.8.2018
Vznik členství 24.10.2016
Adresa: Lidická 1441/28 , Plzeň 323 00
Člen představenstva Ing. Josef Mašín 30.8.2016 - 19.7.2019
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
Člen představenstva Ing. David Bečvář 1.11.2016 - 19.7.2019
Vznik členství 3.10.2016
Zánik členství 1.6.2019
Adresa: Veslařská 85/202 , Brno 637 00
Předseda představenstva Ing. Petr Otava 9.12.2016 - 19.7.2019
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 1.6.2019
Vznik funkce 30.6.2016
Zánik funkce 1.6.2019
Adresa: Hanzelkova 2757/2 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Ing. Jozef Špánik 19.5.2017 - 19.7.2019
Vznik členství 1.4.2017
Zánik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.4.2017
Zánik funkce 1.6.2019
Adresa: Zemiansky Kvašov 22 , 017 07 Považská Bystrica Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Miroslav Záhorec 25.8.2018 - 19.7.2019
Vznik členství 24.10.2016
Zánik členství 1.6.2019
Adresa: Kukulova 24 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Jozef Špánik 19.7.2019 - 5.8.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Zánik funkce 1.7.2019
Adresa: Zemiansky Kvašov 22 , 017 07 Považská Bystrica Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 19.7.2019 - 5.8.2019
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 30.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
místopředseda představenstva Ing. Jozef Špánik 5.8.2019 - 12.8.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Zemiansky Kvašov 22 , 017 07 Považská Bystrica Slovenská republika

Dozorčí rada Měď Povrly a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Petr Otava 19.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: Hanzelkova 2757/2 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. David Bečvář 19.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: Veslařská 85/202 , Brno 637 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Záhorec 19.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: Kukulova 24 , Praha 169 00
Jméno Stanislav Bradáč 1.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Sibiřská 331 , Ústí nad Labem 403 31
Jméno Jan Bašta 1.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Na Panském 202/18 , Povrly 403 32
Jméno Ing. Jana Pražáková 1.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Bezručova 467/25 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Ing. Jana Pražáková 27.2.1997 - 21.8.1997
Adresa: Bezručova 467/25 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Ing. František Koblasa Csc. 27.2.1997 - 21.8.1997
Adresa: Chudenická 1133/36 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Michut 21.8.1997 - 25.6.1998
Adresa: Ivančická 582 , Praha 199 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Majtán 21.8.1997 - 19.7.2000
Adresa: Molákova 577/34 , Praha 186 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Drápal 25.6.1998 - 19.7.2000
Adresa: Norská 520/3 , Praha 101 00
Jméno Jan Bašta 27.2.1997 - 19.9.2001
Zánik členství 22.6.2001
Adresa: Na Panském 202/18 , Povrly 403 32
Člen dozorčí rady Doc.Ing. Milan Kymlička 19.7.2000 - 22.10.2001
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Pod Krčským lesem 1378/14 , Praha 142 00
Předseda dozorčí rady Josef Holeček 19.7.2000 - 5.11.2003
Vznik členství 13.6.2000
Zánik členství 13.6.2003
Vznik funkce 15.6.2000
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Tyršova 646/33 , Hořovice 268 01
Člen dozorčí rady Darek Beneš 19.9.2001 - 1.8.2005
Vznik členství 23.6.2001
Zánik členství 23.9.2004
Adresa: Nezvalova 712/6 , Ústí nad Labem 400 01
Člen dozorčí rady Ing. František Fidrmuc 22.10.2001 - 1.8.2005
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 30.5.2005
Adresa: Průjezdní 258 , Ústí nad Labem 403 21
Předseda dozorčí rady Josef Holeček 5.11.2003 - 25.5.2006
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 14.6.2003
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Tyršova 646/33 , Hořovice 268 01
Člen dozorčí rady Ing. František Fidrmuc 1.8.2005 - 29.6.2007
Vznik členství 30.5.2005
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Průjezdní 258 , Ústí nad Labem 403 21
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Hučka 25.5.2006 - 29.6.2007
Vznik členství 16.5.2006
Vznik funkce 16.5.2006
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Raisova 879 , Frýdek-Místek 738 01
Člen dozorčí rady Ing. Martin Hučka 29.6.2007 - 27.9.2007
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.9.2007
Adresa: Raisova 879 , Frýdek-Místek 738 01
Člen dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 27.9.2007 - 28.3.2008
Vznik členství 12.9.2007
Adresa: Na Hřebenkách 815 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Člen dozorčí rady Darek Beneš 1.8.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 27.10.2004
Zánik členství 27.1.2008
Adresa: Nezvalova 712/6 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Roubal 29.6.2007 - 9.8.2010
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 28.3.2008 - 9.8.2010
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Darek Beneš 9.8.2010 - 25.1.2011
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Lisztova 2406/6 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Ing. Simona Zeleňáková 9.8.2010 - 1.3.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Roubal 9.8.2010 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Darek Beneš 25.1.2011 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: 328 , Trmice 400 02
Člen dozorčí rady Simona Otavová 1.3.2013 - 4.7.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Jaroslav Roubal 4.7.2013 - 6.2.2014
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 21.6.2013
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Simona Otavová 4.7.2013 - 6.2.2014
Vznik členství 21.6.2013
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Plachý 6.2.2014 - 29.7.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Kaplánkova 1773 , Čelákovice 250 88
Člen dozorčí rady Darek Beneš 4.7.2013 - 30.8.2016
Vznik členství 3.5.2013
Zánik členství 3.5.2016
Zánik funkce 3.5.2016
Adresa: 328 , Trmice 400 02
Předseda dozorčí rady Simona Otavová 6.2.2014 - 30.8.2016
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2016
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Plachý 29.7.2014 - 30.8.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Kaplánkova 1773 , Čelákovice 250 88
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Poslt 30.8.2016 - 19.5.2017
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 25.7.2016
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: Táboritská 880/14 , Praha 130 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Plachý 30.8.2016 - 19.7.2019
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 31.5.2019
Vznik funkce 25.7.2016
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: Kaplánkova 1773 , Čelákovice 250 88
Člen dozorčí rady Ivo Vavřínek 30.8.2016 - 19.7.2019
Vznik členství 15.7.2016
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: Kovářská 24/8 , Povrly 403 32
Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Mergl 19.5.2017 - 19.7.2019
Vznik členství 1.4.2017
Zánik členství 31.5.2019
Vznik funkce 1.4.2017
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: Višňová 304/4 , Most 434 01

Prokura Měď Povrly a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Josef Štajner 13.5.1997 - 15.1.1998
Adresa: Vojanova 605/56 , Ústí nad Labem 400 07
Jméno Ing. Gerhard Schmiedl 13.5.1997 - 15.1.1998
Adresa: Meruňková 2851/11 , Ústí nad Labem 400 11

Sbírka Listin Měď Povrly a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 508/SL 158 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 2
B 508/SL 156 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 28.7.2014 18.8.2014 2
B 508/SL 155 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 28.7.2014 18.8.2014 2
B 508/SL 154 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 336/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2014 28.7.2014 1.8.2014 20
B 508/SL 153 rozhod. o statut. orgánu, ostatní usnesení z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 28.7.2014 1.8.2014 10
B 508/SL 152 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2014 28.7.2014 1.8.2014 45
B 508/SL 146 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2013 1.7.2013 17.7.2013 1
B 508/SL 145 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2013 1.7.2013 17.7.2013 40
B 508/SL 144 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2012 11.7.2012 16.7.2012 41
B 508/SL 143 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 29.7.2011 24.8.2011 20
B 508/SL 139 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 14.7.2011 19.7.2011 20
B 508/SL 130 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2010 20.7.2010 11.8.2010 20
B 508/SL 107 notářský zápis NZ 188/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2008 17.7.2008 6
B 508/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 17.7.2008 19
B 508/SL 105 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2008 6
B 508/SL 104 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2008 17.7.2008 1
B 508/SL 103 ostatní -hlasování na VH,seznam akcion Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 17.7.2008 46
B 508/SL 102 ostatní - usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 17.7.2008 16
B 508/SL 101 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2008 17.7.2008 37
B 508/SL 99 podpisové vzory 2 x Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2007 15.10.2007 4
B 508/SL 98 ostatní - ČP 2 x Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2007 15.10.2007 4
B 508/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - usnesení mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2007 15.10.2007 8
B 508/SL 100 notářský zápis NZ 259/2007 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2007 15.10.2007 9
B 508/SL 96 notářský zápis - NZ 110/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2007 29.8.2007 11
B 508/SL 95 podpisové vzory - Ing. Josef Mašín Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 4
B 508/SL 94 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Roubal Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 4
B 508/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 18
B 508/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 1
B 508/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 1
B 508/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 29.8.2007 22
B 508/SL 89 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2007 20.6.2007 42
B 508/SL 88 účetní závěrka rok 2005, konsolidované Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2006 24.8.2006 30
B 508/SL 87 podpisové vzory - Ing. Martin Hučka Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 86 podpisové vzory - Ing. Ladislav Plinta Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 85 podpisové vzory - Ing. Roman Sládek Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 84 podpisové vzory - Aleš Nykodým Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 1
B 508/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2006 1.8.2006 14
B 508/SL 80 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 1.8.2006 43
B 508/SL 79 podpisové vzory - Ing. František Fidrmuc Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 22.9.2005 1
B 508/SL 78 podpisové vzory - Darek Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2005 1
B 508/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis o řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2005 22.9.2005 6
B 508/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2004 22.9.2005 2
B 508/SL 75 výroční zpráva rok 2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2005 27.6.2005 53
B 508/SL 74 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2005 27.6.2005 48
B 508/SL 73 podpisové vzory - Ing. František Fidrmuc Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2004 25.10.2004 1
B 508/SL 72 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2004 25.10.2004 1
B 508/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2004 22
B 508/SL 70 notářský zápis NZ 144/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2004 25.10.2004 9
B 508/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 5.8.2004 10
B 508/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 5.8.2004 1
B 508/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2004 5.8.2004 2
B 508/SL 66 výroční zpráva rok 2003 - KONSOLIDOVANÁ Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 5.8.2004 51
B 508/SL 65 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2004 5.8.2004 54
B 508/SL 64 účetní závěrka rok 2001,2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 5.8.2004 64
B 508/SL 63 podpisové vzory - Josef Holeček Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 62 podpisové vzory - Ing. Ladislav Plinta Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - vzdání se funkce člena před. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 60 podpisové vzory - Ing. Roman Sládek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 59 podpisové vzory - Aleš Nykodým Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 30.12.2003 2
B 508/SL 58 podpisové vzory - Jiří Musil Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2003 30.12.2003 2
B 508/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - vzdání se funkce v předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 30.12.2003 1
B 508/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 30.12.2003 8
B 508/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2003 7.11.2003 131
B 508/SL 50 ovládací smlouva - zpráva o vztazích rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 21.10.2003 2
B 508/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. P. Kvapil Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2002 25.4.2003 1
B 508/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2002 25.4.2003 1
B 508/SL 47 ostatní - výpis RT - Jiří Hýbl Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2002 25.4.2003 1
B 508/SL 46 podpisové vzory - Ing. Jiří Hýbl Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2002 25.4.2003 2
B 508/SL 45 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 68/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2002 28.11.2002 14
B 508/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 67/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2002 28.11.2002 38
B 508/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2002 28.11.2002 9
B 508/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2002 28.11.2002 22
B 508/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 28.11.2002 99
B 508/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 16.1.2002 23
B 508/SL 39 notářský zápis NZ 45/2001 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 16.1.2002 43
B 508/SL 38 notářský zápis NZ 189/2001 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2001 26.11.2001 43
B 508/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2001 26.11.2001 1
B 508/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Ing.Fidrmuc Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2001 26.11.2001 1
B 508/SL 35 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Fidrmuc Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2001 26.11.2001 1
B 508/SL 34 podpisové vzory a čestné prohl.- D. Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2001 30.10.2001 1
B 508/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání volební kom. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2001 30.10.2001 7
B 508/SL 32 výroční zpráva - rok 2000 - doplňující údaje Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 30.10.2001 5
B 508/SL 31 podpisové vzory - Jiří Musil Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 4.9.2001 1
B 508/SL 30 podpisové vzory - Aleš Nykodým Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 4.9.2001 1
B 508/SL 29 podpisové vzory - Ing. Roman Sládek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 4.9.2001 1
B 508/SL 28 podpisové vzory - Ing. Petr Kvapil Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2001 4.9.2001 1
B 508/SL 27 podpisové vzory - Ing. Miroslav Roško Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2001 4.9.2001 1
B 508/SL 26 ostatní - složení orgánů společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2001 1
B 508/SL 25 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2001 4.9.2001 44
B 508/SL 24 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2001 17
B 508/SL 23 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2001 14
B 508/SL 22 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1998 26.4.2001 17
B 508/SL 21 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.1997 26.4.2001 14
B 508/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 14.9.2000 26
B 508/SL 19 ostatní - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 14.9.2000 1
B 508/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 7.8.2000 27
B 508/SL 9 notářský zápis NZ 125/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.1999 4.10.1999 3
B 508/SL 8 účetní závěrka -závěrečný výrok auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.1999 4.10.1999 1
B 508/SL 7 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.1999 6
B 508/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 4.10.1999 30
B 508/SL 6 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.1998 15.12.1998 7
B 508/SL 5 ostatní - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.1998 15.12.1998 3
B 508/SL 4 ostatní - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.1997 15.12.1998 7
B 508/SL 3 notářský zápis NZ 110/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 15.12.1998 36
B 508/SL 2 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.1997 15.12.1998 3
B 508/SL 1 notářský zápis NZ 128/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.1996 15.12.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Měď Povrly a.s.

IČO (identifikační číslo) 49903039
Jméno Měď Povrly a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 5

Sídlo Měď Povrly a.s.

Živnosti a provozovny Měď Povrly a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 63, Povrly 403 32
Identifikační číslo provozovny 1005386862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 4.1.1995

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 63, Povrly 403 32
Identifikační číslo provozovny 1005386862
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.1994

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 63, Povrly 403 32
Identifikační číslo provozovny 1005386862
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.1994

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.2014

Živnost č. 6 obstaravatelské služby v oblasti smluvní správy objektů bytového fondu (neopravňuje k vlastnímu provádění údržby a oprav)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 15.5.1998

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 18.7.2001

Živnost č. 9 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1994
Zánik oprávnění 15.5.1998

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.12.1999

Živnost č. 11 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1994
Zánik oprávnění 18.7.2001

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.1994
Zánik oprávnění 27.3.2014

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živností volných (neopravňuje k nakládání s nebezpečnými odpady)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 30.10.1997

Živnost č. 16 Poskytování zemních a výkopových služeb pro opravy a údržbu v režimu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1999
Zánik oprávnění 31.12.2001

Živnost č. 18 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1999
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1999
Zánik oprávnění 21.9.2004

Živnost č. 20 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Měď Povrly a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Mergl
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Latocha
Člen statutárního orgánu Ing. Marcela Králová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Měď Povrly a.s.

IČO: 49903039
Firma: Měď Povrly a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Povrly
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Měď Povrly a.s.

Sídlo: Mírová 63, Povrly 403 32

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a hutní zpracování mědi
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image