Firma MD logistika, a.s. IČO 60108703


MD logistika, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MD logistika, a.s. (60108703) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křičenského 451, Dašice 533 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. MD logistika, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o MD logistika, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MD logistika, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MD logistika, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MD logistika, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MD logistika, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1004
IČO (identifikační číslo osoby) 60108703
Jméno MD logistika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 16.9.2005 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a nasl. Obchodního zákoníku takto: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti MD logistika, a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PS4 533 03, IČ 601 08 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004 ( dále jen "Společnost" ) je pan RNDr. Karel Matyska, CSc., r.č. 580629/1535, bytem Praha 5, Renoirova 649, PSČ 150 00 ( dále jen "hlavní akcionář" ), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné h romady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo a osvědčeno předložením "Prohlášení o uložení listinných akcií pro účely výkonu práv s nimi spojených dle § 156 odst. 7 obch. zák." ze dne 7.9.2005 vydaným společností A&CE Global Finance, a.s., z něhož vyplývá , že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem: a) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 928.571,-Kč, pořadového čísla G000001 až G 000069, b) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 225.760,- Kč pořadového čísla D000001 až D000069, c) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 878.425,- Kš, pořadového čísla F000001, d) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 213.568,- Kč pořadového čísla C000070, e) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, pořadového čísla E000001, f) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitě hodnotě 12.192,- Kč, pořadového čísla B000071, g) 20 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 32,- Kč, pořadového čísla A5467 až A5486, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotačiní 80.803.811,- Kč, tj. 97,92726 % základního kapitálu Spole čnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkukpu dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. II. Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti MD logistika, a.s. jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na pana RNDr. Karla Matysku, C Sc III. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši: 32,90,- Kč, slovy: třicet dva korun českých devadesát haléřů, za 1 kmenovou listinnou akcii Společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 32,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 284-184/05 ze dne 23. srpna 2005, vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 441 19 047. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se z ávěry tohoto znaleckého posudku. IV. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, které předloží Společnosti předmětné listinné akcie, nebo bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli ( s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak ) do 30 dnů po přechodu vlastnického práva vždy v sídle Společnosti v době od 9 do 15 hod, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od předložení originálů listinných akcií Společnosti v jejím sídle v souladu s § 183m obch. zák. Protiplnění bude vyplaceno v hotovosti, nepřesáhne-li částku 10.000,- Kč, nad uvedenou částku bude protiplnění vyplaceno převodem na účet určený oprávněnou o sobou. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností na 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst.1 až 3 obch.zák. V době prodlení nemohou oprávněné osoby požad ovat protiplnění podle § 183m. 10.7.2007
Rozhodutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií o částku 64.999.971,- Kč; připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to s omezením do výše 72.057.615,- K č, přičemž by byly vydány maximálně následující nové nekótované kmenové akcie na majitele v listinné podobě: 53 467 ks o jmenovité hodnotě 132,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 147,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 878 425,-- Kč, 69 ks akcie o jmenovité hodnotě 928 571,-- Kč, o konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. Veškeré nově upisované akcie lze upsat s využitím přednostního práva takto: majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 12.192,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 21 3.568,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 878.425,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 225.760,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 928.571,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodno tě 32,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 132,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny, přičemž tato lhůta začne běžet uplynutím jednoho týdne od uveřejnění i nformace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obch. zák. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Místem upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci a to oprávněnému z pohledávek, u nichž valná hromada schválila započtení proti emisnímu kurzu nově upisovaných akcií podle tohoto rozhodnutí. Lhůta pro upsání skcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po ukončení lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dní. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, upisování akcií b ez využití přednostního práva bude provedeno smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensto upisovateli - určitému zájemci - ihned poté, kdy skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Upisovat el - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu. Všichni upisovatelé splatí 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 353162840217/0100, do 1 týdne od úpisu akcií. Dojde-li k započtení bude provedeno ve stejných lhůtách, postup stanoví dohoda o zápočtu, kterou představenstvo zašle upisovateli zároveň s návrhem smlouvy o úpisu akcií, resp. mu bude předána při úpisu akcií. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením následujících pohledávek ( jistiny i příslušenství ) společnosti JET Schweiz IT AG proti pohledávce společnosti z titulu emisního kursu nově vydaných akcií: 1. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 20.10.2003 uzevřené mezi JET Schweiz IT AG a společnosti ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky vyplívající z následujících smluv: Dohoda o změně způsobu splnění závazku ze dne 22.4.1997 mezi Č SOB a.s. a společností, Dohoda o úpravě vzájemných vztahů a smlouva o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 26.2.2002 mezi ČSOB a.s., a společností KMp invest, spol. s r.o., Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31.8.2002 mezi KMp invest, sp ol. s r.o. a JET S chweiz IT AG, Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných vztahů a smlouvě o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 25.9.2002 mezi ČSOB a.s., společností a KMp invest, spol. s r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledá vky ze dne 30.9.2002 mezi KMp invest, spol s r.o. a JET Schweiz IT AG, Dohoda o zápočtu mezi společností a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 5.947.365,- Kč, 2. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 28.5.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znení Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 21.5.200 2 mezi Gram Equipment A/S a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 12.344.374,- Kč, 3. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 16.7.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 16.7.200 2 mezi KMp invest, spol. s r.o. a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 43.723.465,- Kč. Pohledávky lze započíst maximálně do výše, která odpovídá emisnímu kurzu nově upsaných akcií. 1.3.2005
Na společnost Mrazírny Dašice a.s., identifikační číslo: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti KMp invest spol. s r.o., identifikační číslo: 620 28 537, se síd lem Úpice, Pod Velbabou 1066, PSČ 542 32. 15.8.2003
Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 10.500.000,-- Kč, slovy: deset miliónů pět set tisíc korun českých, tedy na celkovou částku 210.294.000,-- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 10.500.000,-- Kč se nepřipouští. 4.1.2001 - 12.12.2001
Základní jmění se zvyšuje upsáním 10.500 kusů, slovy: deseti tisíc pěti set kusů, nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě s emisním kurzem jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 4.1.2001 - 12.12.2001
Vylučuje se podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku přednostní právo akcionářů k upisování nových akcií ve prospěch upisovatele společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v oddíle B a ve vložce číslo 50 a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá ve snížení zadluženosti akciové společnosti. 4.1.2001 - 12.12.2001
Určuje se, že všechny upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určenému zájemci a to stávajícímu akcionáři společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským ob chodním soudem v Brně, v oddíle B a ve vložce číslo 50. Z důvodu zvýšení základního jmění vkladem pohledávky vylučuje se ze zákona povinnost uveřejnit informaci o využití přednostního práva stávajících akcionářů pro upsání nových akcií. 4.1.2001 - 12.12.2001
Základní jmění bude nepeněžitým vkladem a to kapitalizací pohledávky akcionáře společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě 10.500.000,-- Kč, slovy: deset mil iónů pět set tisíc korun českých, kterou má společnost TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98 z titulu obchodní a investiční činností za společností Mrazírny Dašice, a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 530 37, IČO: 60 10 87 03. Ke splecení nepeněžitého vkladu dojde účinností smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98 a společností Mrazírny Dašice a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 5 30 37, IČO: 60 10 87 03. 4.1.2001 - 12.12.2001
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Dašice v Čechách, Křičenského ul. č. 451 a lhůta proupisování činí pět dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. 4.1.2001 - 12.12.2001

Aktuální kontaktní údaje MD logistika, a.s.

Kapitál MD logistika, a.s.

zakladni jmění 82 514 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2005
zakladni jmění 17 514 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2003 - 23.7.2005
zakladni jmění 6 665 470 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.1.2003 - 15.8.2003
zakladni jmění 210 294 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2001 - 14.1.2003
zakladni jmění 199 794 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.1994 - 12.12.2001

Akcie MD logistika, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 4 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 14 115 Kč 1 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 4.8.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 4.8.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 4 4.8.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 4.8.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 14 115 Kč 1 4.8.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 6 14.12.2009 - 4.8.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 14.12.2009 - 4.8.2015
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 4 14.12.2009 - 4.8.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 5 14.12.2009 - 4.8.2015
Kmenové akcie na majitele 14 115 Kč 1 14.12.2009 - 4.8.2015
Akcie na majitele 32 Kč 53 467 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 12 192 Kč 1 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 50 147 Kč 1 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 213 568 Kč 1 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 878 425 Kč 1 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 225 760 Kč 69 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 928 571 Kč 69 23.7.2005 - 14.12.2009
Akcie na majitele 32 Kč 53 467 15.8.2003 - 23.7.2005
Akcie na majitele 12 192 Kč 1 15.8.2003 - 23.7.2005
Akcie na majitele 213 568 Kč 1 15.8.2003 - 23.7.2005
Akcie na majitele 225 760 Kč 69 15.8.2003 - 23.7.2005
Akcie na majitele 32 Kč 208 296 14.1.2003 - 15.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 208 296 12.12.2001 - 14.1.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 998 1.1.1994 - 14.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 197 796 1.1.1994 - 1.7.2013

Sídlo MD logistika, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křičenského 451 , Dašice 533 03 20.6.2016
Adresa Křičenského 451 , Dašice 533 03 14.1.2003 - 20.6.2016
Adresa Křičenského 451 , Dašice 533 03 10.6.1998 - 14.1.2003
Adresa Křičenského 451 , Dašice 533 03 1.1.1994 - 10.6.1998

Předmět podnikání MD logistika, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2015
Mlékárenství 4.8.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.8.2015
Pekařství 26.9.2001 - 4.8.2015
Skladování materiálu včetně jeho manipulace a evidence 10.6.1998 - 4.8.2015
Pečení zmrzlinářských kornoutů 1.1.1994 - 26.9.2001
Hostinská činnost ( výroba zmrazených potravin a polotovarů ) 1.1.1994 - 4.8.2015
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 4.8.2015
Opravy chladících zařízení 1.1.1994 - 4.8.2015
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 4.8.2015
Výroba mléčných výrobků 1.1.1994 - 4.8.2015

vedení firmy MD logistika, a.s.

Statutární orgán MD logistika, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují společně dva členové představenstva. 4.8.2015
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva. 14.1.2003 - 4.8.2015
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisk u razítka připojí svůj podpis. 30.1.1997 - 14.1.2003
Způsob jednání jménem společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověř en, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 30.1.1997
Předseda představenstva Robert Kuchar 22.5.2019
Vznik členství 26.2.2015
Vznik funkce 27.2.2015
Adresa: U Hřiště 249 , Srch 533 52
Člen představenstva Jiří Hubinka 22.5.2019
Vznik členství 26.2.2015
Adresa: Kornická 151 , Litomyšl 570 01
Člen představenstva Josef Osecký 22.5.2019
Vznik členství 26.2.2015
Adresa: Fügnerova 860 , Litomyšl 570 01
člen představenstva JUDr. Marian Šimek 1.1.1994 - 7.2.1995
Adresa: Karla IV. 2591 , Pardubice 530 02
člen představenstva Josef Schejbal 1.1.1994 - 7.6.1996
Adresa: Kolářského 65 , Horní Jelení 533 74
člen představenstva Ing. Jiří Vlček 1.1.1994 - 7.6.1996
Adresa: Jihozápadní II 1076/13 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Milan Křivohlavý 6.5.1996 - 7.6.1996
Adresa: U Zámecké zahrady 1667/5 , Teplice 415 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Tamchyna 7.6.1996 - 30.1.1997
Adresa: Dašická 1769 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Junger 7.6.1996 - 30.1.1997
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Karel Černý 7.6.1996 - 30.1.1997
Adresa: Na Kotli 1175/31 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Ing. Antonín Slabý 30.1.1997 - 27.1.1999
Adresa: U družstva Práce 1475/74 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Dr. František Dohnal 30.1.1997 - 27.1.1999
Adresa: Čajkovského 549/12 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Ladislav Fokt 30.1.1997 - 27.1.1999
Adresa: Lipová 371 , Poříčany 289 14
člen představenstva Milouš Starý 30.1.1997 - 27.1.1999
Adresa: Petřín 872/26 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Josef Kašpárek 30.1.1997 - 27.1.1999
Adresa: Kárníkova 1533/8 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Havlíček 30.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: Masarykova 883 , Roztoky 252 63
člen představenstva Ing. František Cejpek 30.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: 21 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Dr. František Dohnal 27.1.1999 - 24.11.1999
Adresa: Uličného 271 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Bohumil Křižan 27.1.1999 - 24.11.1999
Adresa: Luďka Matury 852 , Pardubice 530 12
místopředseda představenstva Milan Švihla 27.1.1999 - 28.6.2000
Adresa: Xaveriova 1602/88 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. František Cejpek 24.11.1999 - 4.1.2001
Adresa: 21 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. František Procházka 24.11.1999 - 4.1.2001
Adresa: Smetanova 912 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen představenstva Ing. Miloslav Mandát 4.1.2001 - 26.9.2001
Zánik členství 31.10.2000
Adresa: Lidická 390 , Hrotovice 675 55
člen představenstva Ing. Jaroslav Hejátko 4.1.2001 - 29.5.2002
Adresa: Nad Tratí 290 , Náměšť nad Oslavou 675 71
předseda představenstva Ing. Bohumil Křižan 24.11.1999 - 7.11.2002
Vznik členství 24.9.1998
Zánik členství 19.12.2001
Vznik funkce 20.5.1999
Zánik funkce 4.9.2001
Adresa: Luďka Matury 852 , 530 00 Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Malý 24.11.1999 - 7.11.2002
Vznik členství 20.5.1999
Zánik členství 25.2.2002
Adresa: Jinošovská 276 , Kralice nad Oslavou 675 73
místopředseda představenstva Ing. František Cejpek 4.1.2001 - 7.11.2002
Vznik členství 22.10.1996
Zánik členství 17.4.2002
Vznik funkce 18.4.2000
Adresa: 21 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Hejátko 29.5.2002 - 7.11.2002
Vznik členství 29.8.2000
Zánik členství 25.2.2002
Vznik funkce 4.9.2001
Adresa: Nad Tratí 290 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen představenstva Ing. Josef Kašpárek 29.5.2002 - 7.11.2002
Vznik členství 3.10.2001
Zánik členství 19.12.2001
Adresa: Uličného 274/2 , Třebíč 674 01
člen představenstva Petr Vlach 14.1.2003 - 10.7.2004
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 27.11.2003
Adresa: K Viaduktu 572 , Rtyně v Podkrkonoší 542 33
člen představenstva Ing. Bohumil Křižan 14.1.2003 - 10.7.2004
Vznik členství 17.4.2002
Zánik členství 23.1.2004
Adresa: Luďka Matury 852 , 530 12 Pardubice Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Nádvorník 7.11.2002 - 3.6.2008
Vznik členství 25.2.2002
Zánik členství 27.12.2007
Vznik funkce 26.2.2002
Zánik funkce 27.12.2007
Adresa: A. Tomíčka 46 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Jaroslav Spáčil 10.7.2004 - 3.6.2008
Vznik členství 23.1.2004
Zánik členství 27.12.2007
Adresa: Svítkovská 82 , Srnojedy 530 02
člen představenstva Jan Škoda 24.2.2005 - 3.6.2008
Vznik členství 27.8.2004
Zánik členství 29.5.2006
Adresa: Vrázova 384/5 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Josef Osecký 1.6.2006 - 1.7.2013
Zánik členství 30.12.2009
Vznik funkce 27.4.2005
Adresa: Fügnerova 860 , Litomyšl 570 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Nádvorník 3.6.2008 - 1.7.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 27.12.2007
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: A. Tomíčka 46 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Jiří Hubinka 3.6.2008 - 1.7.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 17.12.2012
Adresa: Polní 359 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Miroslav Nádvorník 1.7.2013 - 2.1.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 14.8.2013
Adresa: A. Tomíčka 46 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Jiří Hubinka 1.7.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 17.12.2012
Adresa: Polní 359 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Josef Osecký 1.7.2013 - 18.1.2017
Vznik členství 30.12.2009
Zánik členství 29.12.2014
Adresa: Fügnerova 860 , Litomyšl 570 01
předseda představenstva Robert Kuchar 2.1.2014 - 22.5.2019
Vznik členství 21.11.2013
Zánik členství 26.2.2015
Vznik funkce 21.11.2013
Zánik funkce 26.2.2015
Adresa: U Hřiště 249 , Srch 533 52
člen představenstva Jiří Hubinka 11.4.2015 - 22.5.2019
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 26.2.2015
Adresa: Kornická 151 , Litomyšl 570 01
Člen představenstva Josef Osecký 18.1.2017 - 22.5.2019
Vznik členství 29.12.2014
Zánik členství 26.2.2015
Adresa: Fügnerova 860 , Litomyšl 570 01

Dozorčí rada MD logistika, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Filip Žiačik 22.12.2015
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: Podhaltýřská 824 , Lázně Bohdaneč 533 41
člen dozorčí rady Karel Matyska 22.5.2019
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: Menclova 2469/16 , Praha 180 00
Člen dozorčí rady Marian Jeřábek 22.5.2019
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: Jakubské náměstí 580/4 , Brno 602 00
Člen dozorčí rady Petr Kosík 22.5.2019
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: Ke Studánkám 815 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen dozorčí rady Ing. Karel Medek 1.1.1994 - 7.2.1995
Adresa: Veselého 1938 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Vlček 1.1.1994 - 7.6.1996
Adresa: 76 , 533 75 Dolní Ředice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Petrovaj 6.5.1996 - 7.6.1996
Adresa: A. Zápotockého 537 , Horní Jelení 533 74
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Důbrava 7.6.1996 - 30.1.1997
Adresa: 45 , Dolany 273 51
člen dozorčí rady Zdeněk Němec 7.6.1996 - 30.1.1997
Adresa: Habrmanova 294/23 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Trnka 1.1.1994 - 10.6.1998
Adresa: Bohnická 149/79 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Vlastimil Fukal 30.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: Čajkovského 537/9 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady JUDr. Vlastimil Kružík 30.1.1997 - 24.11.1999
Adresa: Jar. Heyrovského 858/8 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Vlastimil Fukal 24.11.1999 - 26.9.2001
Adresa: Uličného 270 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady Dr. František Dohnal 24.11.1999 - 26.9.2001
Zánik členství 19.12.2000
Adresa: Uličného 271 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady JUDr. Vlastimil Kružík 24.11.1999 - 29.5.2002
Adresa: Jar. Heyrovského 858/8 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Pavel Novotný 29.5.2002 - 7.11.2002
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 25.2.2002
Adresa: 87 , Lipník 675 52
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Matúšů 29.5.2002 - 7.11.2002
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 25.2.2002
Adresa: 42 , Kralice nad Oslavou 675 73
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Žižka 4.1.2001 - 14.1.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 1.1.2002
Adresa: 91 , Bílá Třemešná 544 72
předseda dozorčí rady Vlastimil Fukal 26.9.2001 - 14.1.2003
Vznik členství 19.5.1999
Zánik členství 15.6.2002
Vznik funkce 29.8.2000
Adresa: Uličného 270 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady JUDr. Vlastimil Kružík 29.5.2002 - 14.1.2003
Vznik členství 22.10.1996
Zánik členství 15.6.2002
Adresa: Lavického 328/37 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Francek 7.11.2002 - 14.1.2003
Vznik členství 25.2.2002
Adresa: Lipenská 681 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Pavel Švehla 10.6.1998 - 3.6.2008
Vznik členství 11.6.1997
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Žižkova 161 , Dašice 533 03
člen dozorčí rady Mgr. Vít Biolek 7.11.2002 - 3.6.2008
Vznik členství 25.2.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Temenická 2614/21 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Francek 14.1.2003 - 3.6.2008
Vznik členství 25.2.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 17.4.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Lipenská 681 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Vít Biolek 3.6.2008 - 14.4.2011
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 27.7.2010
Adresa: Temenická 2614/21 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Jaroslav Spáčil 3.6.2008 - 14.4.2011
Vznik členství 28.12.2007
Zánik členství 29.7.2010
Adresa: Svítkovská 82 , Srnojedy 530 02
předseda dozorčí rady RNDr. Karel Matyska CSc. 3.6.2008 - 1.7.2013
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 14.3.2013
Vznik funkce 28.12.2007
Zánik funkce 14.3.2013
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Bc. Michal Mišun 14.4.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: Šemberova 1142/18 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Gerčák 14.4.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 29.7.2010
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: U Školek 996 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Petr Kosík 1.7.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 14.3.2013
Zánik členství 14.8.2013
Adresa: Ke Studánkám 815 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen dozorčí rady Radovan Gregor 1.8.2014 - 22.12.2015
Vznik členství 2.8.2013
Zánik členství 1.8.2015
Adresa: Kruhová 314 , Nupaky 251 01
člen dozorčí rady Marian Jeřábek 1.7.2013 - 7.8.2016
Vznik členství 14.3.2013
Adresa: Ečerova 972/16 , Brno 635 00
člen dozorčí rady RNDr. Karel Matyska 1.8.2014 - 21.2.2018
Vznik členství 14.8.2013
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Marian Jeřábek 7.8.2016 - 22.5.2019
Vznik členství 14.3.2013
Zánik členství 14.3.2018
Adresa: Jakubské náměstí 580/4 , Brno 602 00
člen dozorčí rady RNDr. Karel Matyska 21.2.2018 - 22.5.2019
Vznik členství 14.8.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: Menclova 2469/16 , Praha 180 00

Sbírka Listin MD logistika, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1004/SL 61 ostatní zápis z VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2015 14.12.2015 14.1.2016 7
B 1004/SL 60 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2015 13.8.2015 17.8.2015 6
B 1004/SL 59 notářský zápis [294/2015] Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2015 4.8.2015 9
B 1004/SL 58 účetní závěrka [2014], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2015 25.6.2015 26.6.2015 28
B 1004/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2014 30.12.2014 29
B 1004/SL 56 výroční zpráva [2013], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2014 22.12.2014 30.12.2014 40
B 1004/SL 55 ostatní 3x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2014 26.8.2014 6
B 1004/SL 53 rozhod. o statut. orgánu, ostatní odstoupení,2x zápis - DR,předst.,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 3.1.2014 5
B 1004/SL 54 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 40
B 1004/SL 52 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 823/2009,zápisy z VH a DR,cd Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2009 7.6.2013 17.7.2013 46
B 1004/SL 51 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2013 20.6.2013 21.6.2013 30
B 1004/SL 50 výroční zpráva, zpráva auditora 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 40
B 1004/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2012 28.5.2012 29.5.2012 29
B 1004/SL 48 výroční zpráva, zpráva auditora 2010, ds Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2011 29.12.2011 39
B 1004/SL 47 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2011 7.11.2011 28
B 1004/SL 46 ostatní -zápis z VH,zápis o výsl.voleb Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2011 14.4.2011 7
B 1004/SL 45 zpráva auditora 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2010 24.6.2010 28
B 1004/SL 44 zpráva auditora 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2009 25.9.2009 29
B 1004/SL 43 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2008 13.6.2008 27
B 1004/SL 42 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2008 6.6.2008 28
B 1004/SL 41 podpisové vzory - Nádvorník Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 40 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 39 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 38 podpisové vzory - Spáčil Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 37 podpisové vzory Biolek Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 36 podpisové vzory - Matyska Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 35 ostatní - zápis o výsledku Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 34 podpisové vzory - Hubinka Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 33 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 32 notářský zápis - NZ 505/2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 2.6.2008 2.6.2008 42
B 1004/SL 31 ostatní - zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 3
B 1004/SL 30 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 2.6.2008 1
B 1004/SL 29 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2006 31.5.2006 31.5.2006 5
B 1004/SL 26 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2005 24.6.2005 24.6.2005 5
B 1004/SL 25 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 957/2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2004 25.1.2005 25.1.2005 13
B 1004/SL 27 notářský zápis - NZ 957/2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2004 30.11.2004 30.11.2004 9
B 1004/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2003 10.5.2004 10.5.2004 7
B 1004/SL 21 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 15
B 1004/SL 22 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva za rok 2001, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2002 10.7.2002 10.7.2002 32
B 1004/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2002 10.7.2002 10.7.2002 48
B 1004/SL 19 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2002 25.4.2002 25.4.2002 8
B 1004/SL 17 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2001 14.1.2002 14.1.2002 61
B 1004/SL 16 notářský zápis, účetní závěrka, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 4.10.2001 4.10.2001 56
B 1004/SL 15 účetní závěrka, ostatní - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 38
B 1004/SL 14 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2000 28.3.2001 28.3.2001 6
B 1004/SL 12 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 24.5.1999 13.6.2000 13.6.2000 24
B 1004/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2000 12.6.2000 12.6.2000 3
B 1004/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.11.1999 9.11.1999 22
B 1004/SL 9 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.4.1999 27.5.1999 27.5.1999 34
B 1004/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1998 26.1.1999 26.1.1999 2
B 1004/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1998 3.11.1998 3.11.1998 19
B 1004/SL 6 notářský zápis - NZ 420/98 Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1998 3.11.1998 3.11.1998 3
B 1004/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1997 10.6.1998 10.6.1998 19
B 1004/SL 4 ostatní - volba do dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1997 5.3.1998 5.3.1998 7
B 1004/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 22.10.1996 28.1.1997 28.1.1997 2
B 1004/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 22.10.1996 28.1.1997 28.1.1997 1
B 1004/SL 1 notářský zápis - NZ 146/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.10.1996 28.1.1997 28.1.1997 8
B 1004/SL 28 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce - za r. 2003,2004, NZ 871/2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2005 104
B 1004/SL 23 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 152
B 1004/SL 13 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2000 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MD logistika, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60108703
Jméno MD logistika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo MD logistika, a.s.

Živnosti a provozovny MD logistika, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Vlastibořská 2787/5, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1008550418
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.11.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Křičenského 451, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1001591178
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Vlastibořská 2787/5, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1008550418
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Křičenského 451, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1001591178
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.5.2009

Živnost č. 3 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 13.10.1994
Přerušení oprávnění 10.6.2015

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 8.7.1996

Živnost č. 5 Opravy chladicích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 21.6.2005

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 21.6.2005

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pečení zmrzlinářských kornoutů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 9 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 21.6.2005

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.2.1994
Zánik oprávnění 31.1.1996
Konec oprávnění 31.1.1996

Živnost č. 11 Skladování materiálu včetně jeho manipulace a evidence

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MD logistika, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Robert Kuchar
Člen statutárního orgánu Jiří Hubinka
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Osecký

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MD logistika, a.s.

IČO: 60108703
Firma: MD logistika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Dašice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo MD logistika, a.s.

Sídlo: Křičenského 451, Dašice 533 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mléčných výrobků
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image