Hlavní navigace

FIRMA MAXIS a.s. IČO: 25675893

MAXIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MAXIS a.s. (25675893) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slezská 2127/13, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1998 a je stále aktivní. MAXIS a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o MAXIS a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro MAXIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MAXIS a.s.

Soud: Městský soud v Praze 23. 6. 1998
Spisová značka: B 5421
IČO (identifikační číslo osoby): 25675893
Jméno: MAXIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.6.1998
Zapsána dne: 23.6.1998
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.6.2014
1)řádná valná hromada společnosti MAXIS a.s., konaná dne 5.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 3,200.000,- (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
2)vlastním zdrojem pro zvýšení základního kapitálu je hospodářský výsledek společnosti za rok 2000 a důvodem pro zvýšení je pozitivní snížení zadluženosti společnosti, tj. snížení cizích zdrojů, 29.11.2001 - 2.10.2002
3) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 31 ks nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a vydáním 5 ks nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) v listinné podobě, a to jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, 29.11.2001 - 2.10.2002
4) na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. takto: Akcionář Alena Hradilová bezplatně obdrží 31 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- a 4 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,-, tj. celkem akcie o jmenovité hodnotě Kč 3,180.000,-. Akcionář Tomáš Hradil bezplatně obdrží 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,- tj. celkem akcie o jmenovité hodnotě Kč 20.000,-; 29.11.2001 - 2.10.2002
5) rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu předcházelo schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2000 sestavené dle údajů ke dni 31.12.2000, přičemž tato účetní závěrka byla ověřena auditorem se závěrem "bez výhrad", 29.11.2001 - 2.10.2002
6) akcionáři budou představenstvem do 14-ti dnů poté, co se představenstvo dozví o provedení zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vyzváni, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě stanovené ve výzvě, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění dle ust. § 214 odst. 4 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům musí obsahovat: a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. 29.11.2001 - 2.10.2002
7) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 6) písm. c) postupuje představenstvo přiměřeně podle ust. § 214 odst. 4 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
Usnesení č.2 29.11.2001 - 2.10.2002
1) řádná valná hromada společnosti MAXIS a.s. konaná dne 5.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 2,800.000,- (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých), a to novým peněžitým vkladem akcionáře Aleny Hradilové, přičemž upisováním akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 29.11.2001 - 2.10.2002
2) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nových zdrojů k realizaci podnikatelských aktivit společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
3) zvýšení základního kapitálu společnosti bude uskutečněno upsáním 28 ks (slovy: dvaceti osmi kusů) nových kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 29.11.2001 - 2.10.2002
4) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
5) emisní kurs každé z upisovaných akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 29.11.2001 - 2.10.2002
6) akcionář Tomáš Hradil se podle ust. § 204a odst.7) a § 220b odst. 5) obchodního zákoníku vzdal do notářského zápisu svého přednostního práva upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti o navrhovaných 2,800.000,- Kč v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
7) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 29.11.2001 - 2.10.2002
8) akcionář Alena Hradilová splatí emisní kurs akcií, jí upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky Aleny Hradilové vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 1.11.2000 o prodeji nemovitostí, ve znění dodatku ze dne 9.2.2001, do výše Kč 2,800.000,- proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši Kč 2,800.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
9) údaje uvedené v ust. § 203 odst. 2 písm.e)f) obchodního zákoníku není nutno uvádět, když upisování akcií bez využití přednostního práva nepřichází v úvahu, když mezi akcionáři již byla uzavřena dohoda všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a splacení upsaných akcií bude provedeno výhradně zápočtem pohledávky. 29.11.2001 - 2.10.2002
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.12.1999 byla část podniku společnosti MAXIS a.s.,organizační složka, Litomyšl - divize distribuce, se sídlem Litomyšl, Družstevní čp.84, prodána nabyvateli společnosti DENTIMED s.r.o., se sídlem v Náchodě,Českých bratří 407, IČo:49815024,a to ke dni 30.12.1999. 31.10.2000 - 2.10.2002
1. Valná hromada ze dne 8.9.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku ve výši Kč 15 000 000,-- slovy: patnáct milionů korun českých, tj. ze stávajících Kč 1 000 000,-- Kč na Kč 16 000 000,--, a to upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem akcionáře: Aleny Hradilové, r.č. 635927/0610, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov čp. 2249, 2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění s tím, že ustanovení § 204 a) odst. 1) obchodního zákoníku o přednostním právu upsat část nových akcií se neužije a akcionáři uzavřou smlouvu dle § 205 odst.1) obchodního zákoníku o své účasti na zvýšení základního jmění. Dohoda všech akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu - upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti. 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno t a k t o : a) celková částka, jíž bude zvýšeno základního jmění společnosti, činí Kč 15 000 000,--/slovy: patnáct milionů korun českých/, přičemž další úpisy nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií, a to : - 150 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě Kč 100 000,-- c) emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem Aleny Hradilové. 1.10.1999 - 5.5.2000
Akcie společnosti jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva. 23.6.1998 - 29.11.2001

Kapitál MAXIS a.s.

Základní kapitál 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2004
Základní kapitál 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2003  - 18.8.2004
Základní kapitál 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2002  - 16.7.2003
Základní kapitál 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2000  - 3.6.2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.1999  - 5.5.2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 23.6.1998  - 1.10.1999

Akcie MAXIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 18.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 18.8.2004  - 18.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 27 16.7.2003  - 18.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 22 2.10.2002  - 16.7.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 219 3.6.2002  - 2.10.2002
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 5 3.6.2002  - 2.10.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 160 5.5.2000  - 3.6.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 23.6.1998  - 5.5.2000

Sídlo MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Slezská 2127/13, Praha 12000, Česká republika 3.7.2017
Adresa: Francouzská 28, Praha 2 12000, Česká republika 2.1.2007 - 3.7.2017
Adresa: Wenzigova 7, Praha 2 12000, Česká republika 29.11.2001 - 2.1.2007
Adresa: Wenzigova 7, Praha 2 , Česká republika 1.10.1999 - 29.11.2001
Adresa: V Hodkovičkách 210/37, Praha 4 , Česká republika 23.6.1998 - 1.10.1999

Předmět podnikání MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2011
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 25.4.2007 - 27.9.2011
šití oděvů 26.10.2000 - 27.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.6.1998 - 27.9.2011
pletařská výroba 23.6.1998 - 27.9.2011

Vedení firmy MAXIS a.s.

Statutární orgán MAXIS a.s.

Člen představenstva Mgr. Jaroslav Fabián
Ve funkci od 5.11.2019
Adresa Písečná 1160, 75701 Valašské Meziříčí
Předseda představenstva Mgr. Michal Jura
Ve funkci od 5.11.2019
Adresa U hřiště 1238, 75501 Vsetín
Člen představentsva Jiří Vičan
Ve funkci od 5.11.2019
Adresa Na Příkopě 386/10, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Jiří Vičan
Ve funkci od 3.2.2011 do 5.11.2019
Adresa Na Příkopě 386/10, 75701 Valašské Meziříčí
předseda Mgr. Michal Jura
Ve funkci od 14.10.2013 do 5.11.2019
Adresa U hřiště 1238, 75501 Vsetín
člen Jaroslav Fabián
Ve funkci od 14.10.2013 do 5.11.2019
Adresa Písečná 1160, 75701 Valašské Meziříčí
člen Mgr. Michal Jura
Ve funkci od 29.11.2001 do 14.10.2013
Adresa U hřiště 1238, Vsetín
předseda Tomáš Hradil
Ve funkci od 2.1.2007 do 14.10.2013
Adresa Hrnčířská 2249, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva František Mizera
Ve funkci od 2.2.2006 do 3.2.2011
Adresa Josefa Holiše 1121, 75654 Zubří
předseda Tomáš Hradil
Ve funkci od 29.11.2001 do 2.1.2007
Adresa Na Zatlance 2174/5, Praha 5
člen Alena Hradilová
Ve funkci od 1.10.1999 do 2.2.2006
Adresa Kramolišov čp. 2249, Rožnov pod Radhoštěm
předseda Tomáš Hradil
Ve funkci od 1.10.1999 do 29.11.2001
Adresa Kramolišov čp. 2249, Rožnov pod Radhoštěm
člen JUDr. Michal Jura
Ve funkci od 5.5.2000 do 29.11.2001
Adresa U hřiště 1238, Vsetín
člen Milan Hošek
Ve funkci od 1.10.1999 do 5.5.2000
Adresa 241, 56957 Trstěnice
člen Jiří Poláček
Ve funkci od 23.6.1998 do 1.10.1999
Adresa Družstevní 176, Litomyšl
člen Alena Hradilová
Ve funkci od 23.6.1998 do 1.10.1999
Adresa Kuturní 1761, Rožnov p.R.
předseda Tomáš Hradil
Ve funkci od 23.6.1998 do 1.10.1999
Adresa Kulturní 1761, Rožnov p. R.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MAXIS a.s.

IČO (identifikační číslo): 25675893
Jméno: MAXIS a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 23. 6. 1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo MAXIS a.s.

Sídlo: Slezská 2127/13, Praha 12000

Živnosti MAXIS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba zdravotnických prostředků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 6. 1999

Statutární orgán MAXIS a.s.

Člen statutárního orgánu: Mgr. Michal Jura
Člen statutárního orgánu: Jiří Vičan
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Fabián

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MAXIS a.s.

IČO: 25675893
Firma: MAXIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23. 6. 1998

Sídlo MAXIS a.s.

Sídlo: Slezská 2127/13, Praha 12000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba ostatních svrchních oděvů
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod