Firma Maršálek sport, a.s. IČO 25593919


Maršálek sport, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Maršálek sport, a.s. (25593919) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dvořákova 588/13, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2000 a je stále aktivní. Maršálek sport, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Maršálek sport, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Maršálek sport, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Maršálek sport, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Maršálek sport, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Maršálek sport, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3262
IČO (identifikační číslo osoby) 25593919
Jméno Maršálek sport, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.3.2000
Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Senior Tennis Club, a.s., se sídlem Brno, Lysická 5, PSČ 621 00, IČ 25593919, o částku ve výši 1,000.000,--Kč (jeden milion korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním nových dvaceti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie padesát tisíc korun českých v listinné podobě takto: - předem určeným zájemcem-akiconářem panem Ing. Jiřím Maršálkem upsáním nových deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie padesát tisíc korun českých v listinné podobě s tím, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií a dále s tím, že smlouva bude uzavřena ve lhůtě, jejíž počátek se stanovuje na den po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jejíž konec se stanovuje na třicátý den po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku a to tak, aby lhůta stanovená v § 204 odst. 5 obch. zákoníku byla zachována a upisovateli bude termín sepisu smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem sdělen písemnou výzvou a dále s tím, že část emisního kursu ve výši 200.000,--Kč bude splacena do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností a část emisního kursu ve výši 300.000,--Kč bude splacena nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet společnosti u ČSOB, a.s. č.ú. 181771428/0300. - předem určeným zájemcem - sdružením s názvem Tenisový klub Moravská Slavia Brno, se sídlem Brno, Vídeňská 9, PSČ 639 00, IČ 48513334, upsáním nových deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie padesát tisíc korun českých v listinné podobě s tím, že smlouva bude uzavřena ve lhůtě, jejíž počátek se stanovuje na den po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jejíž konec se stanovuje na třicátý den po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku a to tak, aby lhůta stanovená v § 204 odst. 5 obch. zákoníku byla zachována a upisovateli bude termín sepisu smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem sdělen písemnou výzvou a dále s tím, že emisní kurs ve výši 500.000,--Kč bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitosti-pozemku parc. č. 456/1 o výměře 2108 m2 ostatní plocha, zapsán na listu vlastnictví č. 972 pro obec Brno, k.ú. Štýřice, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno-město, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 324/2002, usnesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Cm 155/2002-12 ze dne 26.8.2002, soudního znalce Ing. Vlastimila Smejkala ze dne 11.9.2002, částkou 511.170,--Kč (pět set jedenáct tisíc jedno sto sedmdesát korun českých) s tím, že valná hromada tímto, s přihlédnutím ke zprávě představenstva ze dne 12.12.2002, tento znalecký posudek schvaluje a dále s tím, že prohlášení o vložení předmětného pozemku do majetku společnosti spolu s fyzickým předáním nepeněžitého vkladu bude realizováno do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností a dále s tím, že částka ve výši 11.170,--Kč, o kterou hodnota nepeněžitého vkladu přesahuje výši emisního kursu, bude použita na tvorbu, případně doplnění, rezervního fondu společnosti a dále s tím, že důvodem ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je vstup strategického partnera do společnosti a vybudování tenisového kurtu na pozemku, který tvoří nepeněžitý vklad, což je pro společnost ekonomicky výhodné. 21.1.2003 - 23.8.2004
U všech akcií společnosti je omezena jejich převoditelnost. Akcie společnosti lze převést pouze se souhlasem představenstva. 19.9.2002
Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) z částky 1.000.000,- Kč na konečnou částku 2.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. 25.1.2002 - 13.2.2002
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových tisíc kmenových akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Nově upsané akcie budou neregistrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. 25.1.2002 - 13.2.2002
Všechny akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 400 ks akcií společnosti M.A.S. Trade a.s., se sídlem v Brně, Soběšická 151, IČ 25345109 a 600 ks Ing. Jiřímu Maršálkovi, bytem Brno Lysická 5, r.č. 581103/1567. 25.1.2002 - 13.2.2002
Akcie budou ve smyslu § 204 odst 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemných smluv o upsání akcií, a to smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi Senior Tennis Club, a.s. a M.A.S. Trade a.s. a smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi Senior Tennis Club, a.s. a Ing. Jiřím Maršálkem. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží Senior Tennis Club, a.s. společnosti M.A.S. Trade a.s. a Ing. Jiřímu Maršálkovi do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Lhůta pro upisování nových akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Senior Tennis Club, a.s., Lysická 5, Brno s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla Senior Tennis Club, a.s. 25.1.2002 - 13.2.2002
Akcie, které upíše společnost M.A.S. Trade a.s., budou splaceny v plné výši na účet společnosti číslo 174184700/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a.s., hlavní pobočka Brno, Šumavská 33, a to do 30 dnů ode dne úpisu akcií. 25.1.2002 - 13.2.2002
Akcie, které upíše Ing. Jiří Maršálek, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě Smlouvy o započtení pohledávek, do 30 dnů ode doručení písemného návrhu smlouvy o započtení pohledávek. 25.1.2002 - 13.2.2002
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, uzavírané mezi Senior Tennis Club, a.s. a Ing. Jiřím Maršálkem: 25.1.2002 - 13.2.2002
Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti Senior Tennis Club, a.s. zašle představenstvo Senior Tennis Club, a.s. Ing. Jiřímu Maršálkovi písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Senior Tennis Club, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. 25.1.2002 - 13.2.2002
Ing. Jiří Maršálek je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti Senior Tennis Club, a.s., tedy na adresu Lysická 5, Brno ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Podpisy všech osob, které budou podepisovat smlouvu o započtení pohledávek, musí být úředně ověřeny. 25.1.2002 - 13.2.2002
Předmět smlouvy o započtení pohledávky bude započtení pohledávky Ing. Jiřího Maršálka, bytem Brno, Lysická 5 vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.4.2000 (postoupená pohledávka z původního titulu, kterým je nezaplacení kupní ceny ve výši 800.000,-- Kč z kupní smlouvy ze dne 7.4.2000, uzavřené mezi Senior Tennis Club, a.s. a společností BUMA, spol. s r.o., se sídlem Brno, Polní 2, IČ 44012306), a to v části ve výši 600.000,- Kč vůči pohledávce společnosti Senior Trade Club, a.s. z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti. 25.1.2002 - 13.2.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení společnosti, zajištění řádného chodu společnosti a získání partnera pro vložení finančních prostředků na naplánované finanční investice. 25.1.2002 - 13.2.2002
Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Jiřího Maršálka, bytem Brno, Lysická 5 vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.4.2000 (postoupená pohledávka z původního titulu, kterým je nezaplacení kupní ceny ve výši 800.000,-- Kč z kupní smlouvy ze dne 7.4.2000, uzavřené mezi Senior Tennis Club, a.s. a společností BUMA, spol s r.o., se sídlem Brno, Polní 2, IČ 44012306), a to v části ve výši 600.000,- Kč vůči pohledávce společnosti Senior Tennis Club, a.s. z titulu splacení emisního kurzu akcií. 25.1.2002 - 13.2.2002

Aktuální kontaktní údaje Maršálek sport, a.s.

Kapitál Maršálek sport, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.2000 - 13.2.2002

Akcie Maršálek sport, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 40 19.9.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 13.2.2002 - 19.9.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 20.3.2000 - 13.2.2002

Sídlo Maršálek sport, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dvořákova 588/13 , Brno 602 00 21.11.2016
Adresa Dvořákova 588/13 , Brno 602 00 23.8.2004 - 21.11.2016
Adresa Lysická 311/5 , Brno 621 00 20.3.2000 - 23.8.2004

Předmět podnikání Maršálek sport, a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 7.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.5.2009
reklamní činnost a marketing 23.8.2004 - 7.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 23.8.2004 - 7.5.2009
organizování a provozování sportovních soutěží 20.3.2000 - 7.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.3.2000 - 7.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 20.3.2000 - 7.5.2009

vedení firmy Maršálek sport, a.s.

Statutární orgán Maršálek sport, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel. 26.2.2019
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně ten člen představenstva, který byl k jednání a podepisování za společnost předsedou představenstva pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí oprávněná osoba svůj podpis s uvedením jména a funkce. 20.3.2000 - 26.2.2019
statutární ředitel Ing. Jiří Maršálek 26.2.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Lysická 311/5 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Bohuslav Brukner 20.3.2000 - 26.9.2001
Zánik funkce 16.1.2001
Adresa: Žlutý kopec 927/10 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ivo Sklenář 20.3.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 19.8.2002
Adresa: Hlavní 1094/38 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Jiří Janák 26.9.2001 - 24.3.2003
Vznik funkce 16.1.2001
Zánik funkce 16.12.2002
Adresa: Babičkova 124/37 , Brno 613 00
člen představenstva Roman Pros 12.6.2003 - 23.8.2004
Vznik funkce 14.4.2003
Adresa: Chaloupky 235 , Otnice 683 54
člen představenstva Roman Pros 23.8.2004 - 7.5.2009
Vznik funkce 14.4.2003
Zánik funkce 6.2.2009
Adresa: Zengrova 2693/2 , Brno 615 00
předseda představenstva Ing. Jiří Maršálek 20.3.2000 - 4.6.2009
Vznik funkce 20.3.2000
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Lysická 311/5 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Ivo Lakota 19.9.2002 - 4.6.2009
Vznik funkce 19.8.2002
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Majdalenky 853/17 , Brno 638 00
člen představenstva Mgr. Karel Taft 7.5.2009 - 8.10.2013
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Ptašínského 309/6 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Jiří Maršálek 4.6.2009 - 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2009
Vznik funkce 1.6.2009
Adresa: Lysická 311/5 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Ivo Lakota 4.6.2009 - 28.9.2016
Vznik členství 1.6.2009
Adresa: Majdalenky 853/17 , Brno 638 00
člen představenstva Mgr. Karel Taft 8.10.2013 - 21.11.2016
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Na Březině 321 , Rozdrojovice 664 34
člen představenstva Mgr. Karel Taft 21.11.2016 - 3.1.2017
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 15.5.2013
Zánik funkce 15.5.2013
Adresa: Na Březině 321 , Rozdrojovice 664 34
předseda představenstva Ing. Jiří Maršálek 6.11.2015 - 26.2.2019
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 25.2.2019
Vznik funkce 1.6.2009
Zánik funkce 25.2.2019
Adresa: Lysická 311/5 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Ivo Lakota 28.9.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: tř. Svobody 646/4 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada Maršálek sport, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Trnka 20.3.2000 - 23.8.2004
Zánik funkce 12.5.2004
Adresa: Tihůvka 144/10 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Miloň Bertl 20.3.2000 - 10.5.2006
Vznik funkce 20.3.2000
Zánik funkce 6.4.2006
Adresa: 40 , Nebovidy 664 48
člen dozorčí rady Mgr. Radek Hrtoň 20.3.2000 - 4.6.2009
Vznik funkce 20.3.2000
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Karlova 507 , Milevsko 399 01
člen Bohumil Ivanovský 23.8.2004 - 4.6.2009
Vznik funkce 12.5.2004
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: U Tenisu 1033/9 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Radek Hrtoň 4.6.2009 - 4.9.2014
Vznik členství 1.6.2009
Adresa: Karlova 507 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Tomáš Bednář 10.5.2006 - 21.11.2016
Vznik členství 6.4.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 996/24 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Verner 4.6.2009 - 21.11.2016
Vznik členství 1.6.2009
Adresa: Zámečnická 90/2 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Mgr. Radek Hrtoň 4.9.2014 - 21.11.2016
Vznik členství 1.6.2009
Adresa: Filipínského 4381/46 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Mgr. Radek Hrtoň 21.11.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Filipínského 4381/46 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Tomáš Bednář 21.11.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 6.4.2006
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Elišky Krásnohorské 996/24 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Verner 21.11.2016 - 26.2.2019
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Zámečnická 90/2 , Brno 602 00

Sbírka Listin Maršálek sport, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3262/SL 54 účetní závěrka [2011] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 21.3.2012 2.3.2015 7.4.2015 6
B 3262/SL 53 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 25.3.2014 2.3.2015 7.4.2015 6
B 3262/SL 52 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 2.3.2015 7.4.2015 1
B 3262/SL 51 účetní závěrka [2010] příloha Krajský soud v Brně 2.3.2015 7.4.2015 1
B 3262/SL 50 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Brně 2.3.2015 7.4.2015 1
B 3262/SL 49 účetní závěrka [2010] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 9.3.2011 2.3.2015 7.4.2015 6
B 3262/SL 48 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 2.3.2015 7.4.2015 1
B 3262/SL 47 účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 24.3.2013 2.3.2015 7.4.2015 6
B 3262/SL 46 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 22.2.2011 1
B 3262/SL 45 účetní závěrka -rozvaha+výkaz+cash flow 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 22.2.2011 7
B 3262/SL 44 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 22.2.2011 1
B 3262/SL 43 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 13.3.2009 22.2.2011 6
B 3262/SL 42 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 22.2.2011 1
B 3262/SL 41 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 22.2.2011 6
B 3262/SL 40 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2011 1
B 3262/SL 39 účetní závěrka -rozvaha+výkaz+cash flow 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 22.2.2011 7
B 3262/SL 38 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.6.2009 11.6.2009 1
B 3262/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.5.2009 11.6.2009 2
B 3262/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.4.2009 22.5.2009 1
B 3262/SL 35 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 1.4.2009 22.5.2009 1
B 3262/SL 34 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 26.3.2006 15.9.2006 8
B 3262/SL 33 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 23.6.2005 15.9.2006 8
B 3262/SL 32 ostatní -zápis z jed. VH Krajský soud v Brně 6.4.2006 15.5.2006 3
B 3262/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.4.2006 15.5.2006 2
B 3262/SL 30 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 19.4.2006 4.5.2006 1
B 3262/SL 29 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.4.2006 4.5.2006 6
B 3262/SL 28 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 6.4.2006 4.5.2006 1
B 3262/SL 27 ostatní -zápis z jed. VH Krajský soud v Brně 6.4.2006 4.5.2006 3
B 3262/SL 26 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 21.3.2005 4.5.2006 2
B 3262/SL 25 ostatní -ČP, ust. do funkce Krajský soud v Brně 12.5.2004 6.9.2004 1
B 3262/SL 24 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 20.6.2003 6.9.2004 15
B 3262/SL 23 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 12.5.2004 6.9.2004 3
B 3262/SL 21 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 12.5.2004 6.9.2004 4
B 3262/SL 20 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 28.5.2004 3.9.2004 9
B 3262/SL 19 účetní závěrka -2001 Krajský soud v Brně 25.6.2002 3.9.2004 9
B 3262/SL 18 účetní závěrka -2000 Krajský soud v Brně 22.6.2001 3.9.2004 13
B 3262/SL 17 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 20.6.2003 2.6.2004 14
B 3262/SL 16 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.6.2001 3.5.2004 9
B 3262/SL 14 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 14.4.2003 11.7.2003 2
B 3262/SL 13 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 16.12.2002 11.7.2003 3
B 3262/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 16.12.2002 17.2.2003 4
B 3262/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.8.2002 25.11.2002 13
B 3262/SL 8 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 19.8.2002 25.11.2002 5
B 3262/SL 11 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 25.6.2002 25.11.2002 13
B 3262/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.8.2002 25.11.2002 5
B 3262/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.11.2001 12.3.2002 13
B 3262/SL 6 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.1.2002 12.3.2002 11
B 3262/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 23.11.2001 28.1.2002 10
B 3262/SL 4 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 27.8.2001 19.10.2001 1
B 3262/SL 3 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 16.1.2001 19.10.2001 1
B 3262/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 15.2.2000 28.3.2000 1
B 3262/SL 1 notářský zápis - zaklad. smlouva Krajský soud v Brně 17.2.2000 28.3.2000 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Maršálek sport, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25593919
Jméno Maršálek sport, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 20.3.2000
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo Maršálek sport, a.s.

Živnosti a provozovny Maršálek sport, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.2000

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.4.2007
Přerušení oprávnění 11.6.2018

Živnost č. 3 Organizování a provozování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Maršálek sport, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Maršálek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Senior Tennis Club, a.s.

IČO: 25593919
Firma: Senior Tennis Club, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.3.2000

Sídlo Senior Tennis Club, a.s.

Sídlo: Dvořákova 588/13, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti sportovních klubů
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image