Firma Marienbad Waters a. s. IČO 63507161


Marienbad Waters a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Marienbad Waters a. s. (63507161) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Anglická 271, 353 01 Mariánské Lázně Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1995 a je stále aktivní. Marienbad Waters a. s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Marienbad Waters a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Marienbad Waters a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Marienbad Waters a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Marienbad Waters a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Marienbad Waters a. s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 475
IČO (identifikační číslo osoby) 63507161
Jméno Marienbad Waters a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.5.1995
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 8.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Rozhodnutím valné hromady byla společnost zrušena avstoupila dne 20. 9. 2006 do likvidace. 3.10.2006 - 22.11.2007
Mimořádná valná hromada rozhodnutím sepsaným ve formě notářského zápisu N 602/2005, NZ 538/2005 JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou v Praze, schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z 56.260.000,- Kč o 17.750.000,- Kč na celkových 74.010.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a s vyloučením přednostního práva úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti od pohledávky věřitele. a) rozhodla o tom, že upsáno bude 10 ks akcií o jmenovité hodnotě o 1.775.000,- Kč všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) rozhodla, že akcie ve výši 17.750.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva a schvaluje vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jeden z akcionářů a to společnost NOMAINVEST, a.s., která upíše všech 100% nových akcií, tj. 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.775.000,- Kč,všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, c) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Marienbad Waters a.s. se sídlem Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 353 01, IČ 63507161 a lhůta pro úpis akcií trvá 20 dnů a počíná běžet následující den po zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií, d) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti NOMAINVEST, a. s. se sídlem Stroupežnického 529/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 261 23 100 za společností Marienbad Waters, a.s. v celkové výši pohledávky 17.750.000,- Kč, která vznikla jako závazek společnosti Marienbad Waters a.s. vůči NOMAINVEST, a.s. z půjčky ze dne 5.11.2002 ve výši nesplacené části jistiny. e) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, f)předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídlem společnosti ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady. 10.1.2006 - 21.3.2006
Usnesením valné hromady akciové společnosti Marienbad Watersa.s. ze dne 28.6.2002 bylo rozhodnuto o snížení základníhokapitálu společnosti, a to z důvodu na straně společnosti, napokrytí ztrát z minulých let o celkovou částku 59.740.000,- Kčna částku základního kapitálu 56 260 000,- KčZpůsob snížení:Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti na hodnotu 485,- Kč za1 akcii.Částka 59 740 000,- Kč odpovídající snížení základního kapitáluspolečnosti bude celá použita na pokrytí ztrát minulých let. 11.9.2002 - 17.3.2003
Usnesení valné hromady ze dne 11.5.2001 o zvýšení základníhokapitálu:a) Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen činí14.000.000,- Kč, tj. základní kapitál se zvyšuje ze102.000.000,- Kč na 116.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení se nepřipouští.b) Počet upisovaných akcií činí 14.000 ks (slovy: čtrnácttisíckusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všechupisovaných akcií je stejná.c) Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány svyloučením přednostního práva všech akcionářů.d) Veškeré akcie budou upsány na základě dohody všech akcionářůdle § 205 obch. zák., přičemž dohoda bude obsahovat tytopodstatné náležitosti: Všichni akcionáři se vzdají práva napřednostní upisování akcií. Veškeré akcie budou upsánypeněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtenímpeněžitých pohledávek. Dohoda bude obsahovat rozvazovacípodmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu(Krajského soudu v Plzni) o zamítnutí návrhu na zápis tohotousnesení (rozhodnutí) valné mimořádné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). Dohoda podle § 205 obch. zák. bude uzavřena formounotářského zápisu do pěti dnů po podání návrhu na zápis tohotousnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.).Část emisního kursu ve výši 2.607.000,- Kč bude splacenapeněžitým vkladem akcionáře NOMAINVEST, a.s., a to na zvláštníúčet akciové společnosti Marienbad Waters a.s. č.78-2368840277/0100 u Komerční banky a.s., pobočka MariánskéLázně.Částka 2.535.000,- Kč bude splacena započtením pohledávekakcionáře města Mariánské Lázně proti akciové společnosti v tétovýši.Částka 8.858.000,- Kč bude splacena započtením pohledávekakcionáře NOMAINVEST, a.s. proti akciové společnosti v této výši.Pohledávky budou započteny proti pohledávkám na splaceníemisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši.Návrh smlouvy o započtení předloží akcionářům společnostnejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty ke splacení emisníhokursu upsaných akcií.Splacení emisního kursu upsaných akcií, ať již splacením vpenězích na zvláštní účet u banky nebo uzavřením smluv ozapočtení mezi akcionáři město Mariánské Lázně a NOMAINVEST,a.s. a společností musí být provedeno ve lhůtě 30 dnů po zápisutohoto usnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, v obou případechvšak vždy před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku (§ 204 odst. 2 obch. zák.) 19.10.2001 - 4.2.2002
Usnesení valné hromady ze dne 3.6.1999 o zvýšení základní jmění:a) částka, o kterou má být základní jmění zvýšení činí19.000.000,- Kč, slovy devatenáctmilionůKč. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 13.10.1999 - 12.3.2001
b) počet upisovaných akcií činí 19.000 ks (slovy devatenácttisíckusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie činí 1.000,- Kč (lovyjedentisíc Kč)- jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je stejná- druh akcií - kmenové- forma upisovaných akcií - na doručitele- podoba upisovaných akcií - zaknihovaná 13.10.1999 - 12.3.2001
c) Akcie budou upisovány v prvním kole s využitím přednostníhopráva.Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu k úpisuakcií ve lhůtě dvou týdnů po zapsání usnesení představenstva ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Akcie upisované dle přednostního práva budou upisovány v poměru1 nově upisovaná akcie k čtyřem akciím nominální hodnoty 1000Kč.Právo účastnit se přednostního úpisu akcií mají akcionáři, kteříjsou držiteli akcií společnosti k 31.7.1999.V druhém kole bude proveden úpis akcií bez využití přednostníhopráva.Emisní kurz je stanoven 1.000,- Kč. 13.10.1999 - 12.3.2001
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva vprvním kole, budou nabídnuty stávajícím akcionářům ve druhémkole bez možnosti využití přednostního práva. 13.10.1999 - 12.3.2001
e) místem pro upisování akcií jsou Mariánské Lázně, Anglická 271Lhůta pro upisování akcií v prvním kole je čtrnáctidenní apočíná běžet 21. den po nabytí právní moci usnesení krajskéhosoudu v Plzni o zápisu úmyslu společnosti zvýšit základní jměnído obchodního rejstříku.Lhůta pro upisování akcií v druhém kole je čtrnáctidenní apočíná běžet 7 dní po ukončení prvního kola upisování.Emisní kurz všech upisovaných akcií v prvním i druhém kole je1.000,- Kč (slovy jedentisíc Kč). 13.10.1999 - 12.3.2001
f) peněžitý vklad bude splacen následovně:- 30% výše vkladu bude splaceno do jednoho měsíce od úpisuakcií,- zbývající část vkladu bude splacena do tří měsíců od úpisuakcií,- vklady budou složeny na účet společnosti u ČSOB a.s., pobočkaMariánské Lázně, č.ú. 8010-0104161503/0300 13.10.1999 - 12.3.2001
g) nový druh akcií se nevydává 13.10.1999 - 12.3.2001
h) upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. 13.10.1999 - 12.3.2001
Základní jmění. základní jmění společnosti činí 1 000 000,- Kčpředstavující peněžitý vklad splacený zakladatelem v plné výšibez upisování akcií. 31.5.1995 - 29.4.1996

Aktuální kontaktní údaje Marienbad Waters a. s.

Kapitál Marienbad Waters a. s.

zakladni jmění 74 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2006
zakladni jmění 56 260 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.2003 - 21.3.2006
zakladni jmění 116 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.2.2002 - 17.3.2003
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.10.2001 - 4.2.2002
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.3.2001 - 19.10.2001
zakladni jmění 83 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.1996 - 12.3.2001
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.1996 - 15.8.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1995 - 29.4.1996

Sídlo Marienbad Waters a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Anglická 271 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně
7.12.2016
Adresa Anglická 271 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 35301
12.3.2001 - 7.12.2016
Adresa Masarykova 22 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Masarykova 22
31.5.1995 - 12.3.2001

Předmět podnikání Marienbad Waters a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.5.2010
velkoobchod 17.3.2003 - 20.5.2010
specializovaný maloobchod 17.3.2003 - 20.5.2010
výroba, prodej a distribuce nealkoholických nápojů 31.5.1995 - 20.5.2010
poradenství 31.5.1995 - 20.5.2010

vedení firmy Marienbad Waters a. s.

Statutární orgán Marienbad Waters a. s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Nigel Philip Williams 31.5.1995 - 21.2.1996
Adresa: Praha 1 , pobyt v ČR povolen na adrese Česká republika
pobyt v ČR povolen na adrese, Praha 1, Vlašská 17
člen představenstva PhDr. Luděk Nosek 31.5.1995 - 21.2.1996
Adresa: Za školou 371 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Za školou 371
člen představenstva Ing. Jan Střílka 31.5.1995 - 1.7.1997
Adresa: okr. Opava , Slavkov Česká republika
Slavkov, okr. Opava, Slezská 385
člen představenstva JUDr. Jana Černá 21.2.1996 - 1.7.1997
Adresa: 1. máje 571 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, 1. máje 571, okres Cheb
člen představenstva Jan Tyl 21.2.1996 - 1.7.1997
Adresa: Hroznatova 486 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Hroznatova 486/13, okres Cheb
člen představenstva Ing. Lev Novobilský 31.5.1995 - 10.7.1997
Adresa: Ostrovská 7 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Ostrovská 7
člen představenstva Ing. Václav Foglar 1.7.1997 - 10.7.1997
Adresa: Kuchařská 733 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kuchařská 733
člen představenstva PhDr. Luděk Nosek 1.7.1997 - 10.7.1997
Adresa: Za školou 371 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Za školou 371, okres Cheb
člen představenstva Ing. Libor Haas 31.5.1995 - 12.2.1999
Adresa: Plzeňská 725 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A
člen představenstva Ing. Luboš Jílek 1.7.1997 - 12.2.1999
Adresa: Na Kavkách 373 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Na Kavkách 373
předseda představenstva Ing. Lev Novobilský 10.7.1997 - 12.2.1999
Adresa: Ostrovská 7 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Ostrovská 7
místopředseda představenstva PhDr. Luděk Nosek 10.7.1997 - 12.2.1999
Adresa: Za školou 371 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Za školou 371, okres Cheb
člen představenstva Ing. Lubomír Myslík 10.7.1997 - 12.2.1999
Adresa: Mendelova 552 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mendelova 552/7
předseda představenstva Ing. Libor Haas 12.2.1999 - 4.11.1999
Adresa: Plzeňská 725 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A, okres Cheb
člen představenstva Ing. Lev Novobilský 12.2.1999 - 4.11.1999
Adresa: Školní náměstí 581 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Školní náměstí 581/9A, okres Cheb
člen představenstva Ing. Jan Balcar CSc. 12.2.1999 - 4.11.1999
Adresa: Jeremenkova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeremenkova 7
člen představenstva Ing. Zdeněk Špindler 12.2.1999 - 4.11.1999
Adresa: Karlovarská 200 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Karlovarská 200, okres Cheb
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Myslík 12.2.1999 - 12.3.2001
Adresa: Mendelova 552 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mendelova 552/7
předseda představenstva Ing. Josef Bezpalec 4.11.1999 - 12.3.2001
Adresa: Bělojarská 1521 , Tachov Česká republika
Tachov, Bělojarská 1521
člen představenstva Ing. Jana Vaňková 4.11.1999 - 12.3.2001
Adresa: Ruská 419 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Ruská 419/46, okres Cheb
předseda Ing. Zdeněk Špindler 12.3.2001 - 3.3.2004
Zánik členství 11.6.2003
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Karlovarská 200 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Karlovarská 200, PSČ 35301
člen Ing. Jindřich Horáček 12.3.2001 - 3.3.2004
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Palackého 524 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Palackého 524, PSČ 35301
Člen Ing. Vladimír Hoďák 19.10.2001 - 3.3.2004
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Karlovarská 203 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Karlovarská 203/4
předseda představenstva Ing. Jan Štěrba 3.3.2004 - 21.2.2005
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 187 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 187/27, PSČ 13000
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Špindler 3.3.2004 - 21.2.2005
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 15.10.2004
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 15.10.2004
Adresa: Karlovarská 200 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Karlovarská 200, PSČ 35301
člen představenstva Jaroslav Märc 3.3.2004 - 9.7.2005
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 13.1.2005
Adresa: Pod Vrchem 75 , 349 52 Konstantinovy Lázně Česká republika
Konstantinovy Lázně, Pod Vrchem 75, PSČ 34952
místopředseda představenstva Mgr. Milan Šefler 21.2.2005 - 9.7.2005
Vznik členství 15.10.2004
Zánik členství 27.1.2005
Vznik funkce 15.10.2004
Zánik funkce 27.1.2005
Adresa: Rychtaříkova 2111 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Rychtaříkova 2111/22, PSČ 32600
předseda představenstva Petr Cvíček 21.2.2005 - 13.9.2005
Vznik členství 6.9.2004
Vznik funkce 15.10.2004
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Rumburská 249 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rumburská 249/12, PSČ 19000
člen představenstva Zora Marešová 9.7.2005 - 13.9.2005
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: plk. Mráze 1189 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, plk. Mráze 1189, PSČ 10200
místopředseda představenstva Petr Cvíček 13.9.2005 - 29.3.2006
Zánik členství 6.2.2006
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 6.2.2006
Adresa: Rumburská 249 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rumburská 249/12, PSČ 19000
člen představenstva Mgr. Lumír Koncer 13.9.2005 - 22.1.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: 755 01 Vsetín - Rokytnice 300 Česká republika
Vsetín - Rokytnice 300, PSČ 75501
předseda představenstva Ing. Jiří Peldřimovský 13.9.2005 - 22.11.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 1.11.2007
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 1.11.2007
Adresa: Ořech 136 , 252 25 Praha-západ - Jinočany Česká republika
Praha-západ - Jinočany, Ořech 136, PSČ 25225
člen představenstva Ing. Pavol Dorňák 29.3.2006 - 22.11.2007
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 1.11.2007
Adresa: ČSA 101 , 364 61 Teplá u Toužimě Česká republika
Teplá u Toužimě, ČSA 101, PSČ 36461
člen představenstva Karel Šnýdr 22.11.2007 - 29.6.2011
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Velvarská 19 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Velvarská 19/1646, PSČ 16000
předseda představenstva Ing. Tomáš Schejbal 22.11.2007 - 3.8.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: Českomalínská 1085 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Českomalínská 1085/39, PSČ 16000
člen představenstva Josef Nový 22.11.2007 - 3.8.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Husova 42 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Velké Popovice, Husova 42, PSČ 25169
člen představenstva Pavol Dorňák 29.6.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 15.6.2011
Adresa: ČSA 101 , 364 61 Teplá Česká republika
Teplá, ČSA 101, PSČ 36461
předseda představenstva Josef Nový 3.8.2012 - 8.7.2014
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 19.6.2012
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: Husova 42 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Velké Popovice, Husova 42, PSČ 25169
člen představenstva Alena Marková 3.8.2012 - 8.7.2014
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Ruská 326 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Ruská 326/27, PSČ 35301
člen představenstva Pavol Dorňák 8.7.2014 - 1.8.2016
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: ČSA 101 , 364 61 Teplá Česká republika
ČSA 101, 364 61 Teplá
člen představenstva Josef Nový 1.8.2016 - 26.1.2017
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 23.12.2016
Adresa: Husova 42 , 251 69 Velké Popovice Česká republika
Husova 42, 251 69 Velké Popovice

Dozorčí rada Marienbad Waters a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Balcar CSc. 31.5.1995 - 21.2.1996
Adresa: Jeremenkova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeremenkova 7
Jméno Ing. Jiří Borský 31.5.1995 - 21.2.1996
Adresa: Řezáčovo nám. 2 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Řezáčovo nám. 2
Jméno Ing. Jan Kolařík 31.5.1995 - 21.2.1996
Adresa: Karlovo nám. 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Karlovo nám. 6
Jméno Nigel Philip Williams 21.2.1996 - 1.7.1997
Adresa: Wien 1010 , Herren Gasse Rakouská republika
Wien 1010, Herren Gasse 6821
Jméno Ing. Václav Šimsa 21.2.1996 - 1.7.1997
Adresa: Jiráskova 488 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Jiráskova 488/4, okres Cheb
Jméno Iva Šimánková 21.2.1996 - 26.11.1997
Adresa: Hlavní 143 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Hlavní 143/58, okres Cheb
člen Ing. Jan Balcar CSc. 1.7.1997 - 12.2.1999
Adresa: Jeremenkova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeremenkova 7
člen František Kocourek 26.11.1997 - 4.11.1999
Adresa: Havlíčkova 306 , Velká Hleďsebe Česká republika
Velká Hleďsebe, Havlíčkova 306, okres Cheb
člen Ing. Jitka Pantůčková CSc. 1.7.1997 - 12.3.2001
Adresa: Heřmanova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 24
člen Ing. Pavel Voves 12.2.1999 - 12.3.2001
Adresa: Hlavní 400 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Hlavní 400, okres Cheb
člen Ing. Libor Haas 4.11.1999 - 12.3.2001
Adresa: Plzeňská 725 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A, okres Cheb
člen Mgr. Ellen Volavková 12.3.2001 - 19.10.2001
Zánik funkce 11.5.2001
Adresa: Husova 528 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Husova 528, PSČ 35301
člen Ing. Karel Randl 12.3.2001 - 10.5.2002
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: Kubelíkova 781 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Kubelíkova 781, PSČ 35301
Člen RNDr. Tomáš Zuckermann 19.10.2001 - 3.3.2004
Vznik funkce 11.5.2001
Zánik funkce 4.12.2002
Adresa: Ladova 138 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Ladova 138/37
člen Jan Klouček 3.3.2004 - 21.2.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.12.2003
Adresa: Chelčického 1106 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chelčického 1106/8, PSČ 13000
člen Zora Marešová 10.5.2002 - 9.7.2005
Vznik funkce 19.12.2001
Zánik funkce 22.12.2004
Adresa: plk. Mráze 1189 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, plk. Mráze 1189, PSČ 10200
předseda Ing. Jiří Peldřimovský 12.3.2001 - 13.9.2005
Zánik členství 17.6.2005
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Ořech 136 , 252 25 Praha - západ - Jinočany Česká republika
Praha - západ - Jinočany, Ořech čp. 136, PSČ 25225
člen Václav Škopek 9.7.2005 - 13.9.2005
Vznik členství 22.12.2004
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: Podhorská 682 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Podhorská 682, PSČ 35301
člen Stanislav Kořínek 21.2.2005 - 22.1.2007
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Cvikovská 3 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Cvikovská 3/377, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Rathouský 13.9.2005 - 22.1.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: K Úvozu 496 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, K Úvozu 496, PSČ 25092
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Uhlíř 22.11.2007 - 3.8.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: Hanusova 1170 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hanusova 1170/20, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šafránek 22.11.2007 - 3.8.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Jažlovická 1328 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jažlovická 1328/16, PSČ 14900
člen dozorčí rady Renáta Peková 22.11.2007 - 3.8.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Berlínská 1488 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Berlínská 1488/1, PSČ 10200
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Uhlíř 3.8.2012 - 8.7.2014
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 19.6.2012
Zánik funkce 24.6.2014
Adresa: Hanusova 1170 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hanusova 1170/20, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šafránek 3.8.2012 - 8.7.2014
Vznik členství 19.6.2012
Adresa: Jažlovická 1328 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jažlovická 1328/16, PSČ 14900
člen dozorčí rady Renáta Peková 3.8.2012 - 8.7.2014
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Berlínská 1488 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Berlínská 1488/1, PSČ 10200
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šafránek 8.7.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 11.11.2016
Adresa: Jažlovická 1328 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jažlovická 1328/16, Chodov, 149 00 Praha 4

Likvidace Marienbad Waters a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavel Dorňák 3.10.2006 - 22.11.2007
Adresa: ČSA 101 , 364 61 Teplá Česká republika
Teplá, ČSA 101, PSČ 36461

Sbírka Listin Marienbad Waters a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 475/SL 100 notářský zápis Nz 548/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 24.6.2014 4.7.2014 23.10.2014 14
B 475/SL 99 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 31.12.2013 Krajský soud v Plzni 21.5.2014 26.6.2014 17.10.2014 19
B 475/SL 98 notářský zápis NZ 548/2014, rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 24.6.2014 27.6.2014 1.9.2014 13
B 475/SL 97 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 14.6.2013 8.7.2013 10.7.2013 1
B 475/SL 96 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 8.7.2013 10.7.2013 7
B 475/SL 95 zpráva o vztazích 2012 Krajský soud v Plzni 25.3.2013 8.7.2013 10.7.2013 1
B 475/SL 94 zpráva auditora k 24.5.2013 Krajský soud v Plzni 24.5.2013 8.7.2013 10.7.2013 1
B 475/SL 93 zpráva auditora k 31.3.2013 Krajský soud v Plzni 31.3.2013 8.7.2013 10.7.2013 1
B 475/SL 91 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Plzni 17.5.2013 8.7.2013 10.7.2013 3
B 475/SL 90 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 21.5.2013 8.7.2013 10.7.2013 4
B 475/SL 89 účetní závěrka [2012]  rozvaha v plném rozsahu Krajský soud v Plzni 17.5.2013 8.7.2013 10.7.2013 4
B 475/SL 88 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Plzni 8.7.2013 10.7.2013 3
B 475/SL 87 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Plzni 17.5.2013 8.7.2013 10.7.2013 9
B 475/SL 86 notářský zápis Nz 321/2012 Krajský soud v Plzni 25.6.2013 8.7.2013 10.7.2013 3
B 475/SL 85 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 19.6.2012 29.6.2012 3.8.2012 1
B 475/SL 84 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Plzni 19.6.2012 29.6.2012 3.8.2012 1
B 475/SL 83 notářský zápis Nz 294/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.6.2012 29.6.2012 3.8.2012 7
B 475/SL 82 notářský zápis Nz 293/2012 Krajský soud v Plzni 19.6.2012 29.6.2012 11.7.2012 4
B 475/SL 81 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 29.6.2012 11.7.2012 10
B 475/SL 80 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Plzni 6.6.2012 29.6.2012 11.7.2012 1
B 475/SL 79 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 6.6.2012 29.6.2012 11.7.2012 1
B 475/SL 78 zpráva o vztazích 2011 Krajský soud v Plzni 24.5.2012 29.6.2012 11.7.2012 2
B 475/SL 77 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 29.5.2012 29.6.2012 11.7.2012 4
B 475/SL 76 účetní závěrka 2011-příloha Krajský soud v Plzni 29.5.2012 29.6.2012 11.7.2012 10
B 475/SL 75 účetní závěrka 2011-VZZ Krajský soud v Plzni 29.5.2012 29.6.2012 11.7.2012 2
B 475/SL 74 účetní závěrka 2011-rozvaha Krajský soud v Plzni 29.5.2012 29.6.2012 11.7.2012 4
B 475/SL 73 insolvenční rozhodnutí 56 INS 915/2012-A-21 Krajský soud v Plzni 15.2.2012 17.4.2012 18.4.2012 2
B 475/SL 72 insolvenční rozhodnutí - řízení zahájeno Krajský soud v Plzni 16.1.2012 19.1.2012 20.1.2012 1
B 475/SL 71 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.6.2011 29.6.2011 29.6.2011 2
B 475/SL 70 notářský zápis Nz 302/2011-zápis z VH Krajský soud v Plzni 15.6.2011 29.6.2011 29.6.2011 40
B 475/SL 69 notářský zápis Nz 296/2010 Krajský soud v Plzni 22.6.2010 29.6.2010 29.6.2010 41
B 475/SL 68 notářský zápis Nz 265/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.6.2010 29.6.2010 29.6.2010 5
B 475/SL 67 ostatní - zpráva z DR Krajský soud v Plzni 16.6.2009 24.6.2009 24.6.2009 3
B 475/SL 66 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.6.2009 24.6.2009 24.6.2009 16
B 475/SL 65 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 1.6.2009 24.6.2009 24.6.2009 2
B 475/SL 64 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 15.6.2009 24.6.2009 24.6.2009 10
B 475/SL 62 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 16.6.2008 16.6.2008 8
B 475/SL 61 zpráva o vztazích - ´07 Krajský soud v Plzni 7.5.2008 16.6.2008 16.6.2008 2
B 475/SL 60 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 12.6.2008 16.6.2008 16.6.2008 9
B 475/SL 59 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 11.6.2008 16.6.2008 16.6.2008 9
B 475/SL 58 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 28.5.2008 16.6.2008 16.6.2008 22
B 475/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.11.2007 21.11.2007 27.11.2007 1
B 475/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 1.11.2007 21.11.2007 27.11.2007 1
B 475/SL 55 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.11.2007 21.11.2007 27.11.2007 7
B 475/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.11.2007 2.11.2007 27.11.2007 6
B 475/SL 53 notářský zápis Nz 677/07- rozh. MVH + stanovy Krajský soud v Plzni 1.11.2007 2.11.2007 27.11.2007 14
B 475/SL 52 účetní závěrka 2006, výroční zpráva Krajský soud v Plzni 8.3.2007 25.7.2007 1.8.2007 28
B 475/SL 51 výroční zpráva k 19/9 ´06 Krajský soud v Plzni 30.11.2006 28.12.2006 28.12.2006 29
B 475/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Plzni 20.9.2006 29.9.2006 4.10.2006 13
B 475/SL 50 notářský zápis Nz 94/2006- rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 20.9.2006 29.9.2006 3.10.2006 6
B 475/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+zápis z VH+audit Krajský soud v Plzni 27.6.2006 17.7.2006 17.7.2006 24
B 475/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 1.3.2006 11.4.2006 12.4.2006 4
B 475/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.3.2006 27.3.2006 29.3.2006 1
B 475/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.12.2005 17.12.2005 10.1.2006 41
B 475/SL 44 notářský zápis 538/05-rozh. VH Krajský soud v Plzni 21.12.2005 27.12.2005 10.1.2006 20
B 475/SL 43 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 21.12.2005 27.12.2005 10.1.2006 2
B 475/SL 42 podpisové vzory 3x Krajský soud v Plzni 22.9.2005 26.9.2005 29.9.2005 3
B 475/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu představ.a DR Krajský soud v Plzni 17.6.2005 26.9.2005 29.9.2005 13
B 475/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl. představ. Krajský soud v Plzni 30.5.2005 6.5.2005 8.6.2005 1
B 475/SL 38 podpisové vzory 2x Krajský soud v Plzni 15.2.2005 6.5.2005 8.6.2005 2
B 475/SL 37 ostatní - zápisy DR 2x Krajský soud v Plzni 27.1.2005 6.5.2005 8.6.2005 7
B 475/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl. představ. Krajský soud v Plzni 13.1.2005 6.5.2005 8.6.2005 3
B 475/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 22.12.2004 6.5.2005 8.6.2005 4
B 475/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů 3x Krajský soud v Plzni 22.11.2004 22.12.2004 8
B 475/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.10.2004 22.11.2004 21.12.2004 2
B 475/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2004 20.7.2004 21.12.2004 40
B 475/SL 31 notářský zápis 129/04 o rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.5.2004 20.7.2004 21.12.2004 4
B 475/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu VH Krajský soud v Plzni 27.5.2004 20.7.2004 21.12.2004 7
B 475/SL 29 ostatní - zápisy DR 4x Krajský soud v Plzni 20.7.2004 21.12.2004 9
B 475/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 1.4.2004 25.6.2004 1.7.2004 26
B 475/SL 27 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 3.12.2003 1.3.2004 3.3.2004 2
B 475/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mim.jednání DR Krajský soud v Plzni 24.11.2003 1.3.2004 3.3.2004 3
B 475/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mim.jednání DR Krajský soud v Plzni 10.11.2003 1.3.2004 3.3.2004 3
B 475/SL 24 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2003 4.8.2003 3.3.2004 1
B 475/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ+DR Krajský soud v Plzni 11.6.2003 4.8.2003 3.3.2004 6
B 475/SL 22 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.6.2003 4.8.2003 3.3.2004 5
B 475/SL 21 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 3.6.2003 4.8.2003 3.3.2004 2
B 475/SL 20 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 4.12.2002 4.8.2003 3.3.2004 5
B 475/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 28.2.2003 27.6.2003 3.7.2003 26
B 475/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2002 2.12.2002 13.3.2003 41
B 475/SL 17 účetní závěrka 2001, zpráva auditora+příloha Krajský soud v Plzni 11.4.2002 2.12.2002 13.3.2003 22
B 475/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 28.6.2002 20.8.2002 19.9.2002 38
B 475/SL 15 notářský zápis -NZ 177/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 28.6.2002 29.7.2002 6.9.2002 4
B 475/SL 14 výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.5.2001 3.1.2002 21.2.2002 24
B 475/SL 13 usnesení VH - §210 -zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.5.2001 4.7.2001 25.9.2001 5
B 475/SL 12 notářský zápis NZ 98/2001 Krajský soud v Plzni 22.5.2001 4.7.2001 25.9.2001 13
B 475/SL 11 notářský zápis NZ 277/2001 Krajský soud v Plzni 5.9.2001 4.7.2001 25.9.2001 9
B 475/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.7.2001 4.7.2001 25.9.2001 1
B 475/SL 9 notářský zápis -NZ 18/2001 Krajský soud v Plzni 6.2.2001 6.4.2001 1.8.2001 11
B 475/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.12.2000 2.1.2001 3.5.2001 26
B 475/SL 7 notářský zápis -NZ 324/2000, N 342/2000 Krajský soud v Plzni 18.12.2000 19.2.2001 3.5.2001 5
B 475/SL 6 notářský zápis -NZ 207/2000, N 222/2000 Krajský soud v Plzni 24.1.2001 19.2.2001 3.5.2001 3
B 475/SL 5 notářský zápis -NZ 326/99, N 354/99 Krajský soud v Plzni 17.12.1999 19.2.2001 3.5.2001 23
B 475/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Plzni 21.11.1997 16.12.1997 2.9.1998 3
B 475/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Plzni 4.4.1997 3.7.1997 22.7.1997 18
B 475/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Plzni 3.7.1997 30.1.1997 22.7.1997 47
B 475/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Marienbad Waters a.s.

IČO (identifikační číslo) 63507161
Jméno Marienbad Waters a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Mariánské Lázně
Vznik první živnosti: 28.4.1995
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Marienbad Waters a.s.

Živnosti a provozovny Marienbad Waters a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Anglická 271/47, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1006642862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 28.4.1995

Živnost č. 2 Výroba, prodej a distribuce nealkoholických nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.1995
Zánik oprávnění 25.11.1998

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Marienbad Waters a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavol Dorňák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Marienbad Waters a. s.

IČO: 63507161
Firma: Marienbad Waters a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Cheb
Základní územní jednotka: Mariánské Lázně
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.5.1995

Sídlo Marienbad Waters a. s.

Sídlo: Anglická 271/47, Mariánské Lázně 353 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image