Firma MANETECH, a.s. IČO 26192497


MANETECH, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MANETECH, a.s. (26192497) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Domažlická 1256/1, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2000 a je stále aktivní. MANETECH, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MANETECH, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MANETECH, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MANETECH, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MANETECH, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MANETECH, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6676
IČO (identifikační číslo osoby) 26192497
Jméno MANETECH, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.8.2000
Jediný akcionář společnosti MANETECH, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 22.222.200 Kč (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva t isíc korun českých) na částku ve výši 2.020.200 Kč (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) za těchto podmínek: (1) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: (a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) vlastních kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.300 Kč (jeden tisíc tři sta korun českých), které nabyla dne 7.8.2018 a které dosud nebyly zcizeny; (b) účelem snížení základního kapitálu společnosti je zrušení vlastních akcií společnosti, které jsou v majetku společnosti, jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny, přičemž společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má ve svém majetku; (2) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: (a) základní kapitál společnosti se snižuje z částky ve výši 22.222.200 Kč (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) na částku ve výši 2.020.200 Kč ( dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých); (b) základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) zrušením (zničením) vlastních akcií společnosti o počtu 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů), a to 15.540 ks (patnáct t isíc pět set čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.300 Kč (jeden tisíc tři sta korun českých), s pořadovými čísly 1-15.540, nahrazených hromadnou listinou číslo 0002, přičemž zrušení těchto vlastních akci í bude provedeno tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost tyto vlastní akcie zničí; (3) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: (a) vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) jsou vlastními akciemi společnosti, s částkou ve výši 20.202.000 Kč (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu s polečnosti bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude úče tně zachyceno snížením základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií použit na úhradu ztráty minulých let. 16.8.2018 - 20.12.2018
Valná hromada společnosti MANETECH, a.s., přijala dne 22.5.2015 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál MANETECH, a.s. (dále rovněž jako Společnost) se zvyšuje z částky 2,020.200,- CZK (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) na částku 22,222.200,- CZK (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých), tj. o 20,202 .000,- CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 ks (jednoho kusu) Nové akcie s v yužitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 2 - Vinohrady, U Kanálky 1359/4, PSČ 12000. Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu předn ostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Představenstvo je povinno zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10ti (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 (deseti hodin) do 15:00 (patnácti hodin). Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) lze upsat 10 ks (deset kusů) Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na zvláštní účet vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlick á 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 číslo účtu 270352612/0300. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C , Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií FPK a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis těchto akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií upsaných FPK vůči pohledávce FPK za Společností vyplývající z rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi FPK jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 11. 6 . 2014 v celkové výši 20,202.000 CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), jejíž existence, její řádné vedení v účetnictví Společnosti a způsobilost k započtení bude ověřena příslušnou zprávou auditora. Emisní kurs všech Nových akcií upsaných FPK bude splacen započtením pohledávky FPK vůči Společnosti na základě uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a FPK, a to nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií m ezi Společností a FPK. 10.6.2015 - 13.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.7.2012 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 153.379.800,- Kč. Částka snížení základ ního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 - Základní kapitál na účet 429 01- Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě části této ztráty. Základní kapitál se snižuje z částky 155.400.000,- Kč o částku 153.379.800,- K č na částku 2.020.200,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé ak cie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 1.300,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty. Lhůta k předlož ení dosavadních listinných akcií o jmenovité hodnostě 100.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutím valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za ú čelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není op rávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 18.9.2012

Aktuální kontaktní údaje MANETECH, a.s.

Kapitál MANETECH, a.s.

zakladni jmění 2 020 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2018
zakladni jmění 22 222 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.2015 - 20.12.2018
zakladni jmění 2 020 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.9.2012 - 13.8.2015
zakladni jmění 155 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.8.2000 - 18.9.2012

Akcie MANETECH, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 300 Kč 1 554 20.12.2018
Akcie na jméno 1 300 Kč 17 094 13.8.2015 - 20.12.2018
Akcie na jméno 1 300 Kč 1 554 18.9.2012 - 13.8.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 554 9.8.2000 - 18.9.2012

Sídlo MANETECH, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Domažlická 1256/1 , Praha 130 00 27.10.2016
Adresa U Kanálky 1359/4 , Praha 120 00 10.7.2012 - 27.10.2016
Adresa Na pískách 1175/71 , Praha 160 00 9.8.2000 - 10.7.2012

Předmět podnikání MANETECH, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.3.2012
Výroba organických hnojiv 9.8.2000 - 23.3.2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.) 9.8.2000 - 23.3.2012

vedení firmy MANETECH, a.s.

Statutární orgán MANETECH, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Za společnost může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně d va členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpi s a označení funkce. 8.8.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. Jménem společnosti může rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost podepisují buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis a označení funkce. 23.3.2012 - 8.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. 1.6.2011 - 23.3.2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 17.8.2002 - 1.6.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 9.8.2000 - 17.8.2002
předseda představenstva Ing. František Komárek 23.3.2012
Vznik členství 12.3.2012
Vznik funkce 13.3.2012
Adresa: K náhonu 989/7 , Praha 198 00
Člen představenstva Ondřej Blaha 8.8.2014
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Kejnická 475/8 , Praha 153 00
Člen představenstva Ing. Rudolf Tábor 31.12.2017
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: Jakubská 289 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Josef Jahoda 9.8.2000 - 3.7.2008
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 18.4.2008
Adresa: třída Edvarda Beneše 1429/9 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Ing. Tomáš Verner 9.8.2000 - 3.7.2008
Vznik členství 9.8.2000
Adresa: Pincova 2967 , 400 00 Ústí nad Labem, Severní Terasa Česká republika
člen představenstva Zbyněk Pluhař 9.8.2000 - 3.7.2008
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 18.4.2008
Adresa: Chodská 1315/18 , Praha 120 00
předseda představenstva RNDr. Jan Schulmann 9.8.2000 - 1.6.2011
Vznik členství 9.8.2000
Vznik funkce 9.8.2000
Adresa: Pod rybníčkem 13 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Verner 3.7.2008 - 1.6.2011
Vznik členství 9.8.2000
Adresa: Spojeneckých letců 920 , Lom 435 11
člen představenstva Paul Michael Soares 3.7.2008 - 1.6.2011
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Skorkovská 673 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Kateřina Vernerová 3.7.2008 - 23.3.2012
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Spojeneckých letců 920 , Lom 435 11
předseda představenstva RNDr. Jan Schulmann 1.6.2011 - 23.3.2012
Vznik členství 9.8.2000
Vznik funkce 9.8.2000
Adresa: V ořeší 49/13 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Verner 1.6.2011 - 23.3.2012
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 12.3.2012
Vznik funkce 4.5.2011
Zánik funkce 12.3.2012
Adresa: Spojeneckých letců 920 , Lom 435 11
člen představenstva RNDr. Jan Schulmann 23.3.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: V ořeší 49/13 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Larisa Táborová 23.3.2012 - 27.10.2016
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 1.9.2016
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 1.9.2016
Adresa: Okružní 350 , Planá nad Lužnicí 391 11
Člen představenstva Ing. Rudolf Tábor 27.10.2016 - 31.12.2017
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: sídliště Vajgar 555 , Jindřichův Hradec 377 01

Dozorčí rada MANETECH, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Patrik Komárek 23.3.2012
Vznik členství 12.3.2012
Vznik funkce 13.3.2012
Adresa: Elektrárenská 1484/11 , Praha 101 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Elíz 8.8.2014
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Libočanská 836/2 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Denisa Stránská 27.10.2016
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: Rubínová 1183/5 , Liberec 460 06
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Neděla 9.8.2000 - 3.7.2008
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 18.4.2008
Vznik funkce 9.8.2000
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Jabloňová 622/14 , Hradec Králové 503 11
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Přibyl 9.8.2000 - 3.7.2008
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 18.4.2008
Adresa: Tylova 2070 , Litvínov 436 01
člen dozorčí rady JUDr. Petr Florian 9.8.2000 - 23.3.2012
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Kafkova 102/19 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Otakar Wolf 3.7.2008 - 23.3.2012
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 12.3.2012
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 12.3.2012
Adresa: Luční 946 , Lom 435 11
člen dozorčí rady Antonín Kühn 3.7.2008 - 23.3.2012
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Verner 23.3.2012 - 17.12.2012
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Spojeneckých letců 920 , Lom 435 11
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Verner 17.12.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Soukenická 2060/27 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Prokop 23.3.2012 - 27.10.2016
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 27.9.2016
Adresa: Havanská 2814/13 , Tábor 390 05

Sbírka Listin MANETECH, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6676/SL 57 notářský zápis [NZ 541/2015] Městský soud v Praze 22.5.2015 4.6.2015 11.6.2015 42
B 6676/SL 56 ostatní zápis z jednání předst Městský soud v Praze 16.5.2014 31.7.2014 3.10.2014 5
B 6676/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2014 31.7.2014 3.10.2014 10
B 6676/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 78/2014 Městský soud v Praze 10.4.2014 31.7.2014 3.10.2014 25
B 6676/SL 53 ostatní rozdělení zisku-úhrada ztráty Městský soud v Praze 15.5.2014 1.8.2014 18.9.2014 1
B 6676/SL 52 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.8.2014 18.9.2014 23
B 6676/SL 51 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 30.8.2013 4
B 6676/SL 50 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 8.8.2013 30.8.2013 13
B 6676/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2012 8.2.2013 13.2.2013 11
B 6676/SL 48 notářský zápis NZ 452/2012 Městský soud v Praze 25.7.2012 23.10.2012 25.10.2012 24
B 6676/SL 47 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 29.9.2007 4.7.2012 13.7.2012 3
B 6676/SL 46 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 20.11.2007 4.7.2012 13.7.2012 6
B 6676/SL 45 účetní závěrka r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2012 13.7.2012 6
B 6676/SL 44 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 4.7.2012 13.7.2012 4
B 6676/SL 43 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 25.4.2011 4.7.2012 13.7.2012 5
B 6676/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 4.7.2012 13.7.2012 10
B 6676/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 29.6.2012 33
B 6676/SL 40 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 13.3.2012 19.3.2012 4.4.2012 0
B 6676/SL 39 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 13.3.2012 19.3.2012 4.4.2012 0
B 6676/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.3.2012 19.3.2012 4.4.2012 0
B 6676/SL 37 notářský zápis NZ 137/2012 Městský soud v Praze 12.3.2012 19.3.2012 4.4.2012 0
B 6676/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 15.3.2012 16.3.2012 22
B 6676/SL 35 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2009 zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2009 27.2.2012 27.2.2012 19
B 6676/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 záp.z VH/12.3.2010/ Městský soud v Praze 31.12.2009 25.3.2010 30.3.2010 19
B 6676/SL 33 výroční zpráva r.2008+zápis z VH Městský soud v Praze 12.3.2009 24.3.2009 24.3.2009 9
B 6676/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.3.2009 24.3.2009 10
B 6676/SL 31 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 23.6.2008 17.7.2008 2
B 6676/SL 30 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.6.2008 17.7.2008 3
B 6676/SL 29 ostatní - VH Městský soud v Praze 18.4.2007 29.2.2008 3.3.2008 6
B 6676/SL 28 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 3.3.2008 4
B 6676/SL 27 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 3.3.2008 6
B 6676/SL 26 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.2.2008 3.3.2008 4
B 6676/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.8.2006 6.9.2006 16
B 6676/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.7.2006 30.8.2006 6.9.2006 6
B 6676/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 2.1.2006 30.8.2006 6.9.2006 5
B 6676/SL 22 ostatní záp. z jed. předst. +DR Městský soud v Praze 1.8.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
B 6676/SL 21 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 1.8.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
B 6676/SL 20 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 16.6.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
B 6676/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2004+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2004 7.4.2005 13.4.2005 0
B 6676/SL 18 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 17.3.2005 7.4.2005 13.4.2005 0
B 6676/SL 17 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 8.2.2005 7.4.2005 13.4.2005 0
B 6676/SL 16 výroční zpráva za r. 2003, bez ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2003 13.9.2004 7.10.2004 0
B 6676/SL 15 ostatní - valná hromada Městský soud v Praze 7.9.2004 13.9.2004 7.10.2004 0
B 6676/SL 14 ostatní - valná hromada Městský soud v Praze 1.8.2003 13.9.2004 7.10.2004 0
B 6676/SL 13 účetní závěrka za rok 2002 + audit 2x Městský soud v Praze 11.3.2003 6.5.2003 7.5.2003 0
B 6676/SL 9 ostatní zápis z VH-příloha Městský soud v Praze 5.12.2002 6.12.2002 9.12.2002 0
B 6676/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r. 2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 29.7.2002 0
B 6676/SL 7 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.2.2001 7.12.2001 12.12.2001 0
B 6676/SL 6 stanovy společnosti - dodatek ke dni 31.5.2001 Městský soud v Praze 7.12.2001 12.12.2001 0
B 6676/SL 5 účetní závěrka rok 2000 Městský soud v Praze 11.6.2001 7.11.2001 9.11.2001 0
B 6676/SL 4 výroční zpráva rok 2000 Městský soud v Praze 11.6.2001 7.11.2001 9.11.2001 0
B 6676/SL 3 ostatní zápis o VH ze dne 17.6.2001 Městský soud v Praze 17.6.2001 7.11.2001 9.11.2001 0
B 6676/SL 2 ostatní zápis o VH ze dne 10.4.2001 Městský soud v Praze 10.4.2001 7.11.2001 9.11.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MANETECH, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26192497
Jméno MANETECH, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 9.8.2000
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo MANETECH, a.s.

Živnosti a provozovny MANETECH, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba organických hnojiv

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.8.2000

Živnost č. 2 Výroba organických hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MANETECH, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. František Komárek
Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Ondřej Blaha
Člen statutárního orgánu Ing. Rudolf Tábor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MANETECH, a.s.

IČO: 26192497
Firma: MANETECH, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 9.8.2000

Sídlo MANETECH, a.s.

Sídlo: Domažlická 1256/1, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních organických chemických látek
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Podobné firmy

tracking image