Hlavní navigace

FIRMA Magna Energy Storage a.s. IČO: 06046819

Magna Energy Storage a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Magna Energy Storage a.s. (06046819) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pařížská 68/9, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 2017 a je stále aktivní. Magna Energy Storage a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o Magna Energy Storage a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Magna Energy Storage a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Magna Energy Storage a.s.

Soud: Městský soud v Praze 1. 5. 2017
Spisová značka: B 22440
IČO (identifikační číslo osoby): 06046819
Jméno: Magna Energy Storage a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.2017
Zapsána dne: 1.5.2017
1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) o částku 69.360.000,- Kč (slovy šedesát devět milionů tři st a šedesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.510.407.400,- Kč (slovy jedna miliarda pět set des et milionů čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých) 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 408 (slovy čtyři sta osm) kusů nových akcií ve formě listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 170.000,- Kč (slovy sto sedmdesát tisíc korun českých), kdy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní pr áva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o druh - investorské akcie B, typ B3. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Battery Corporation a.s., se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Na Moráni 1957/5, identifikační číslo 08171149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24416. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy třiceti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnut í. 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 69.360.000,- Kč (slovy šedesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých) do 30.12.2021 (slovy třicátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti číslo 1387916228/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 29.12.2021
1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 1.394.637.400,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát čtyři milionů šest set třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) o částku 46.410.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 357 (slovy tři sta padesát sedm) kusů nových akcií ve formě listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých), kdy s těmito akciemi jsou spojena zvlášt ní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o druh - investorské akcie, typ B2. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. --------------------------------------------- 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. - 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to investičnímu fondu Clean Future Dividend Fund, se sídlem Nizozemí, 1015 CS Amsterdam, Keizersgra cht 62, za který je oprávněn právně jednat Stichting Clean Future Dividend Fund, se sídlem Nizozemí, 1015 CS Amsterdam, Keizersgracht 62, identifikační číslo 77255364, RSIN 860949692 zapsaný v nizozemském obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní k omorou. ------ 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. ---------------------------------------------------------------- 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady. ---------------------------------- 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy třiceti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnut í. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 46.410.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) do 31.10.2021 (slovy třicátého prvního října roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti číslo 281283456/0300, IBAN CZ5103000000000281283456, BIC/SWIF T CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ----------------------------- 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. mění takto: ------------------------------------------------------------------------- - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). ------------------- - v části 5. AKCIE se mění článek 5.1. a 5.2. a po změně zní: ----------------------------- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen do dvou druhů akcií, a to akcií zakladatelských a investorských. Konkrétně je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun če ských), označené jako akcie zakladatelské A, na 12.637 (slovy dvanáct tisíc šest set třicet sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské B, typ B1 a n a 357 (slovy tři sta padesát sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých), označené jako akcie investorské B, typ B2. S akciemi investorskými B, typ B1, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) a s akciemi investorskými B, typ B2, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s těmito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými A , to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,706% (slovy jedno celé sedm set šest tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.706 (slovy jeden tisíc sedm set šest) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. -------------- 5.2. Akcie zakladatelské A o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) a akcie investorské B, typ B1 o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) jsou vydány jako listinné akcie a akcie investorské B, typ B2 o jmenovité hodnotě jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) jsou vydány jako listinné akcie. ------ - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se odstavci 9.13. mění bod 9.13.1. a po změně zní: 9.13.1. Pokud akcionář vlastnící investorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) anebo investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000 ,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých) dále jen (Převodce) zamýšlí prodat akcie ve Společnosti (nebo jejich část), oznámí tuto skutečnost představenstvu (dále jen Oznámení o prodeji). ---------------------------------------------------------------- ---------- - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se v odstavci 9.13. mění bod 9.13.2. se ve větě první a ve větě druhé po slovech zakladatelské akcie doplňuje písmeno A. -------------- - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se odstavec 9.14. nahrazuje tímto zněním: --------- 9.14. V případě, že by akcionář či akcionáři vlastnící zakladatelské akcie A, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) prodávali veškeré tyto akcie ve Společnosti, má akcionář či akcionáři vlastníci in vestorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) nebo akcionář či akcionáři vlastníci investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- K č (slovy sto třicet tisíc korun českých) právo se k transakci připojit a v jejím rámci prodat kupujícímu i své akcie Společnosti za v zásadě stejných podmínek dojednaných v souvislosti s prodejem zakladatelských akcií A s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4 0.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) při zohlednění odlišného druhu a typu akcií. -------------------------------------------------------------------------------- - v části 10. POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ se odstavec 10.5. nahrazuje tímto zněním: 10.5. Akcionář vlastnící investorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) anebo investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- Kč (s lovy sto třicet tisíc korun českých) má povinnost dodržet při převodu svých akcií ustanovení stanov týkající se předkupního práva akcionářů vlastnících zakladatelské akcie A, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých). ---------------------------------------------------------------------------- 29.7.2021 - 29.12.2021
v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.394.637.400,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát čtyři milionů šest set třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). --------------- - v části 5. AKCIE se mění článek 5.1. a po změně zní: ------------------------------------- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 12.637 (slovy dvanáct tisíc šest set třice t sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto des et tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s těm ito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl n a zisku ve výši 1,713% (slovy jedno celé sedm set třináct tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.713 (slovy jeden tisíc sedm set třináct) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PR ÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. --------------------------------------------- 14.4.2020 - 29.7.2021
1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milio nů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 10.351 (slovy deset tisíc tři sta padesát jedna) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), k dy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžit ým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační čísl o 05965713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí . 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) do 30.6.2018 (slovy třicátému červnu roku dva tisíce osmnáct) na účet společnosti číslo 278878504/0300, vedený u Československé o bchodní banky, a.s.. 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 11.4.2018 takto: - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). - v části 5. AKCIE se mění články 5.1. a 5.4. a po změně zní: 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 11.821 (slovy jedenáct tisíc osm set dvace t jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto de set tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s tě mito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,729% (slovy jedno celé sedm set dvacet devět tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.729 (slovy jeden tisíc sedm set dvacet devět) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. 5.4. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.000 (slovy sto tisíc). Stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. se mění takto: - v části 7. Obecné ustanovení o splacení akcií se mění odstavec 7.5. a po změně zní: 7.5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splacenou část v dodatečné lhůtě 360 (slovy tři sta šedesáti) pracovních dnů na základě výzvy představenstva, předst avenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření. 19.9.2019 - 14.4.2020
1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milio nů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 10.351 (slovy deset tisíc tři sta padesát jedna) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), k dy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžit ým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační čísl o 05965713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí . 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) do 30.6.2018 (slovy třicátému červnu roku dva tisíce osmnáct) na účet společnosti číslo 278878504/0300, vedený u Československé o bchodní banky, a.s.. 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 11.4.2018 takto: - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). - v části 5. AKCIE se mění články 5.1. a 5.4. a po změně zní: 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 11.821 (slovy jedenáct tisíc osm set dvace t jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto de set tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s tě mito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,729% (slovy jedno celé sedm set dvacet devět tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.729 (slovy jeden tisíc sedm set dvacet devět) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. 5.4. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.000 (slovy sto tisíc). 3.4.2019 - 19.9.2019
-------------------------------------------- rozhodnutí -------------------------------------------- I. 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 2.040.000,- Kč (slovy dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) o částku 161.994.000,- Kč (slovy sto šedesát jedna milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých) upsáním n ových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých). ------ ----------------------------------------------------------------------------- 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 1.470 (slovy tisíc čtyři sta sedmdesát) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), kdy s těmit o akciemi jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1/49000 (slovy jedna lomeno čtyřicet devět tisíc) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. ------------------------------------------------------------------------------------------ strana třetí Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. ------------------------- 3. Konstatuje se, že jediný akcionář se v plném rozsahu před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. ------------------------------------------------------------------- --- 4. Z důvodu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. --------------------- --- 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny akci e, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto rozhodnutí budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační číslo 05965713, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. ----------------------------------------------------- 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. ---------------------------------------------------------------- 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. -- ------------------------------------------------------------------- 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí. ------- 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) do 2.10.2017 (slovy druhého října roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278878504/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., ------------------------- částku ve v ýši 28.598.200,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) do 31.10.2017 (slovy třicátého prvního října roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278878504/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., ----------------------------------------------------------------------------- - částku ve výši 113.395.800,- Kč (slovy sto třináct milionů tři sta devadesát pět tisíc osm set korun českých) do 29.12.2017 (slovy dvacátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278878504/0300, vedený u Československé obchodní ba nky, a.s.. ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- strana čtvrtá 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 15.3.2017 takto: ------------------------------- - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých). ------------------------------------------------------------------------- 23.11.2017 - 9.4.2018

Kapitál Magna Energy Storage a.s.

Základní kapitál 1 510 407 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.2021
Základní kapitál 1 441 047 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.10.2021  - 29.12.2021
Základní kapitál 1 394 637 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2020  - 6.10.2021
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.2.2020  - 14.4.2020
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.2019  - 4.2.2020
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2019  - 4.11.2019
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.4.2019  - 19.9.2019
Základní kapitál 164 034 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.4.2018  - 3.4.2019
Základní kapitál 164 034 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.2017  - 9.4.2018
Základní kapitál 2 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2017  - 23.11.2017

Akcie Magna Energy Storage a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 110 200 Kč 12 637 29.12.2021
Akcie na jméno 130 000 Kč 357 29.12.2021
Akcie na jméno 170 000 Kč 408 29.12.2021
Akcie na jméno 130 000 Kč 357 6.10.2021  - 29.12.2021
Akcie na jméno 110 200 Kč 12 637 14.4.2020  - 29.12.2021
Akcie na jméno 110 200 Kč 11 821 3.4.2019  - 14.4.2020
Akcie na jméno 40 000 Kč 51 23.11.2017
Akcie na jméno 110 200 Kč 1 470 23.11.2017  - 3.4.2019
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 51 1.5.2017  - 23.11.2017

Sídlo Magna Energy Storage a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Pařížská 68/9, Praha 11000, Česká republika 29.12.2017
Adresa: Pekařská 621/7, Praha 15500, Česká republika 1.5.2017 - 29.12.2017

Předmět podnikání Magna Energy Storage a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.5.2017

Vedení firmy Magna Energy Storage a.s.

Statutární orgán Magna Energy Storage a.s.

Člen představenstva Ing. Václav Binar
Ve funkci od 19.1.2021
Adresa Česká 1332/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Václav Binar
Ve funkci od 21.6.2020 do 19.1.2021
Adresa Česká 1332/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Václav Binar
Ve funkci od 1.5.2017 do 21.6.2020
Adresa Masarykovo nábřeží 247/14, 11000 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Magna Energy Storage a.s.

IČO (identifikační číslo): 06046819
Jméno: Magna Energy Storage a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 2017
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Magna Energy Storage a.s.

Sídlo: Pařížská 68/9, Praha 11000

Živnosti Magna Energy Storage a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 4. 2017

Statutární orgán Magna Energy Storage a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Binar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Magna Energy Storage a.s.

IČO: 06046819
Firma: Magna Energy Storage a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 2017

Sídlo Magna Energy Storage a.s.

Sídlo: Pařížská 68/9, Praha 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti