Firma Lučební závody Draslovka a.s. Kolín IČO 46357351


Lučební závody Draslovka a.s. Kolín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (46357351) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 605, Kolín 280 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 1994 a je stále aktivní. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Lučební závody Draslovka a.s. Kolín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lučební závody Draslovka a.s. Kolín na Justice.cz
Detailní informace o Lučební závody Draslovka a.s. Kolín na rzp.cz

Výpis dat pro Lučební závody Draslovka a.s. Kolín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2686
IČO (identifikační číslo osoby) 46357351
Jméno Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.8.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.5.2014 - 27.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 2.5.2014 - 27.12.2017
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2013, přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Kolín, Havlíčkova 605, IČ: 46357351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen „Lučební závody Draslovka a.s. Kolí n“), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“), rozhoduje takto: (a) Valná hromada určuje, že akcionář - společnost Draslovka Holding B. V, založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag /Nizozemské království, evidenční číslo 56202199 (dále jen "Draslovka Holding B. V" nebo "hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem emitenta, společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Havlíčkova 6 05, 280 99 Kolín, Česká republika, IČ: 463 57 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen "Lučební závody Draslovka a. s. Kolín" nebo "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ''), neboť vlastní 815 097 (slovy: osm set patnáct tisíc devadesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: t ři sta padesát korun českých), tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a současně s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta). (b) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře - společnost Draslovka Hold ing B. V., přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. (c) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie společnosti znějící na majitele, vydané v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: tři sta padesát korun český ch) protiplnění ve výši 1.452 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát dvě koruny české). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 684/29/13 ze dne 29. března 2013 vypracovaným znaleckým ústavem - společností Ostravská znalecká a.s ., se sídlem Poděbradova 16, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 268 38 745, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přimě řená. (d) Hlavní akcionář poskytne v souladu s ustanovením § 183m odstavce 2) až 4) ObchZ protiplnění v určené výši oprávněným osobám (tj. vlastníkům akcií nebo zástavním věřitelům) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po zápisu vlastnic kého práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (tj. v evidenci centrálního depozitáře vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), a to prostřednictvím banky - společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI 46. Společnost je povinna dát příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií společnosti na majetkových účtec h osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu (centrálnímu depozitáři) do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. (e) Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úroku, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, informaci, na který účet má hlavní akcionář úro k poskytnout. 27.5.2013 - 31.8.2013
Společnost je právním nástupcem akciové společnosti Lučební závody Kolín, a.s. se sídlem v Kolíně, Pražská 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1, oddíl B vložka 1465, která byla ke dni tohoto zápisu z obchodního rejstříku v ymazána bez likvidace. 28.2.2013
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 19.12.2012, příjala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín zvyšuje základní kapitál společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín o částku 166.958.05 0,- Kč (jedno sto šedesát šest milionů devět set padesát osm tisíc padesát korun českých) ze současné výše 148.041.950,- Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých) na výši 315.000.000,- Kč (tři sta patnáct mil ionů korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští. (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín je rozvoj společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, zlepšení likvidity všech stupňů a vzrůstající kapitálové potřeby společnosti pro plánovaný investiční ro zvoj v oblasti ekologie a bezpečnosti a také nových projektů, zejména financování projektu EDN. (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva. (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 477.023 (čtyři sta sedmdesáti sedmi tisíc dvaceti tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě. (e) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku. (f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) upisované s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 350,- Kč (tři sta padesát korun če ských) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě. (g) Běh lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva započne pátým pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva skončí uplynutím čtrnácti kalendářních dnů od počátku běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude zveřejněn v Obchodním věstníku a akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.draslovka.cz. (h) Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (i) Při upsání akcií s využitím přednostního práva na jednu dosavadní kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) připadá podíl ve výši 477023/422977 (čtyři sta sedmdesát sedm tisíc dvacet tři ku čtyři sta dvacet dva tisíc devět set sedmdesát sedm) na jedné nové kmenové akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. (j) S využitím přednostního práva bude upisováno 477.023 (čtyři sta sedmdesáti sedmi tisíc dvaceti tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě za emisní kurs ve výši 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě. (k) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je pátý pracovní den následující po dni, ke kterému bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu s polečnosti. (l) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny představenstvem nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost Draslovka Holding B.V., založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem 267 6LS Maasd ijk, Honderdland 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag, Nizozemí, evidenční číslo 56202199 (dále jen „předem určený zájemce“). (m) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem následujícím po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva, a skončí uplynutím čtrnácti kalendářních dnů od počátku běhu lhůty pro upsání akcií p ředem určeným zájemcem. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. (n) Místem pro upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií předem určeným zájemcem od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (o) Akcie upisované bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (p) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) upisované bez využití přednostního práva se předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) z a jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě. (q) Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií na účet č. 117461273/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 2.1.2013 - 28.2.2013
Společnost je právním nástupcem akciové společnosti Lučební závody Kolín ,a.s., se sídlem v Kolíně, Pražská 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1, oddíl B vložka 1465, která byla ke dni tohoto zápisu z obchodního rejstříku vymazána bez likvidace. 17.8.1994 - 28.2.2013

Aktuální kontaktní údaje Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Kapitál Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

zakladni jmění 315 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2013
zakladni jmění 148 042 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.1994 - 28.2.2013

Akcie Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 350 Kč 900 000 28.2.2013
Akcie na majitele 350 Kč 422 977 31.10.2012 - 28.2.2013
Akcie na majitele 350 Kč 422 977 14.9.1994 - 31.10.2012
Akcie na jméno 350 Kč 422 977 17.8.1994 - 14.9.1994

Sídlo Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 605 , Kolín 280 02 26.10.2015
Adresa Havlíčkova 605 , Kolín 280 02 17.8.1994 - 26.10.2015

Předmět podnikání Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace 27.12.2017
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.5.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.5.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 2.5.2014
zámečnictví, nástrojářství 20.8.2009
výroba, instalace, opravy elektronických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2009
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 20.8.2009 - 3.4.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 20.8.2009 - 2.5.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.8.2009 - 2.5.2014
montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 15.1.2005
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 15.1.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 15.1.2005 - 20.8.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 15.1.2005 - 20.8.2009
výroba tepelné energie (skupina 31) 19.3.2003
rozvod tepelné energie (skupina 32) 19.3.2003
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 14.2.2003
výroba a úprava kvasného lihu /s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením/ 14.2.2003 - 20.8.2009
zámečnictví 14.2.2003 - 20.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 14.2.2003 - 20.8.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 14.2.2003 - 20.8.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.2.2003 - 20.8.2009
výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů 14.2.2003 - 20.8.2009
pronájem movitých předmětů 14.2.2003 - 20.8.2009
výzkum a výroba čistých a speciálních chemikálií 14.2.2003 - 20.8.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní 14.2.2003 - 20.8.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 14.2.2003 - 20.8.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem 14.2.2003 - 2.5.2014
Výroba, rozvod a prodej tepla 3.6.1997 - 14.2.2003
Výroba a prodej elektrické energie 3.6.1997 - 14.2.2003
Provádění chemických a fyzikálně chemických analýz vody a odpadu 3.6.1997 - 20.8.2009
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 17.8.1994 - 30.6.2000
Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 17.8.1994 - 14.2.2003
Výroba a odbyt jedů a žíravin,s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 17.8.1994 - 14.2.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 17.8.1994 - 20.8.2009
Výroba a odbyt chemických výrobků 17.8.1994 - 20.8.2009
Provozování skladů 17.8.1994 - 20.8.2009
Provozování garáží 17.8.1994 - 20.8.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 17.8.1994 - 20.8.2009
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 17.8.1994 - 2.5.2014

Předmět činnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.5.2014

vedení firmy Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Statutární orgán Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 2.5.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, a to vždy tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 26.11.2003 - 2.5.2014
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány státní moci a správy v celém rozsahu představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo samostatně předseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.6.1997 - 26.11.2003
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a dva členové představenstva nebo místopředseda a dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.11.1995 - 3.6.1997
Způsob jednání jménem společnosti : a) zastupování - společnost zastupuje vůčí třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, ato buď společně všichni členové představensta anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. b) podepisování - Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.8.1994 - 6.11.1995
člen představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 5.10.2016
Vznik členství 25.6.2016
Vznik funkce 25.6.2016
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Tvrzník 1.3.2018
Vznik členství 20.12.2017
Vznik funkce 18.1.2018
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Marek Haase 1.3.2018
Vznik členství 20.12.2017
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
člen představenstva Mgr. Radomír Johanna 1.3.2018
Vznik členství 20.12.2017
Adresa: Ke Kačáku 326 , Družec 273 62
předseda představenstva BSc. Pavel Brůžek MBA 27.9.2019
Vznik členství 20.12.2017
Vznik funkce 18.1.2018
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Pavel Richter CSc. 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Láskova 1793/21 , Praha 148 00
1.místopředseda představenstva Dr. Jiří Pačovský 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Družby 339 , Pardubice 530 09
2.místopředseda představenstva Jiří Čížek 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Na výsluní 2309/24 , Praha 100 00
člen představenstva Jiří Brom 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Dolní Bučice 40 , Vrby Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Krajíček 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Macešková 2026/30 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Vejnar 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Vršovická 730/6 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jiří Mraček 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Ke Hřišti 103 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. František Pachman 6.11.1995 - 17.9.1996
Adresa: K Ouporu 203 , 252 25 Zbuzany Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Čermák DrSc. 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Záhřebská 369/3 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Vachta 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Klíčanská 1128/7 , Praha 182 00
2.místopředseda představenstva Ing. Josef Měšťánek CSc. 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Dobropolská 475 , Kouřim 281 61
člen představenstva JUDr. Zdeněk Voleník 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: U valu 844/1 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. František Pachman 17.9.1996 - 3.6.1997
Adresa: Volutova 2517 , Praha 5 Stodůlky Česká republika
1.místopředseda představenstva Ing. Roman Kolář 6.11.1995 - 16.12.1999
Adresa: Družby 337 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Vladimír Moural 6.11.1995 - 16.12.1999
Adresa: Heřmanova 1168/24 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jiří Vencl 3.6.1997 - 16.12.1999
Adresa: Hovorčovická 1713/22 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Foltyn CSc. 3.6.1997 - 12.1.2001
Adresa: V Zahrádkách 774 , Kolín 280 02
člen představenstva RNDr. Radoslav Kukla 3.6.1997 - 12.1.2001
Adresa: Jakuba Obrovského 547/5 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 3.6.1997 - 30.4.2001
Adresa: V předpolí 1472/27 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Josef Foltyn CSc. 12.1.2001 - 14.2.2003
Zánik členství 24.6.2002
Adresa: Nerudova 408 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Miroslav Přibyl 16.12.1999 - 15.1.2005
Adresa: Strašnická 869/14 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Jiří Holub 3.6.1997 - 29.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 9.6.2006
Adresa: Jateční 799 , Kolín 280 02
místopředseda představenstva RNDr. Radoslav Kukla 12.1.2001 - 29.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Jakuba Obrovského 547/5 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Miroslav Přibyl 15.1.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 9.6.2006
Adresa: Jetelová 657 , Průhonice 252 43
člen představenstva Ing. Martin Barták 15.1.2005 - 29.6.2006
Adresa: Jateční 801 , Kolín 280 02
člen představenstva BSc. Petr Brůžek 29.6.2006 - 20.8.2009
Vznik členství 9.6.2006
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
předseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 30.4.2001 - 15.1.2013
Zánik členství 24.6.2011
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Martin Barták 29.6.2006 - 15.1.2013
Vznik členství 3.5.2004
Zánik členství 26.6.2009
Vznik funkce 12.6.2006
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Jateční 801 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Vladimír Březina 29.6.2006 - 15.1.2013
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Norská 2515 , Kladno 272 01
člen představenstva BSc. Petr Brůžek 20.8.2009 - 15.1.2013
Vznik členství 9.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Martin Barták 15.1.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 2.7.2009
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: Jateční 801 , Kolín 280 02
člen představenstva Petr Brůžek 15.1.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
člen představenstva Vladimír Březina 15.1.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: K Vodojemu 531 , Klecany 250 67
člen představenstva Miroslav Tvrzník 15.1.2013 - 1.2.2013
Vznik členství 20.11.2012
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Miroslav Tvrzník 1.2.2013 - 4.9.2013
Vznik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2012
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
člen představenstva Marek Haase 1.2.2013 - 4.9.2013
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
člen představenstva Radomír Johanna 1.2.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: Pod Ořechovkou 918/9 , Praha 162 00
předseda představenstva Pavel Brůžek 15.1.2013 - 27.10.2015
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
člen představenstva Pavel Brůžek 1.2.2013 - 27.10.2015
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 27.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
člen představenstva Radomír Johanna 16.10.2013 - 4.10.2017
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: Pod Ořechovkou 918/9 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Miroslav Tvrzník 4.9.2013 - 1.3.2018
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Odlehlá 318/19 , Praha 190 00
člen představenstva Marek Haase 4.9.2013 - 1.3.2018
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Dominínská 166/5 , Praha 154 00
předseda představenstva Pavel Brůžek 27.10.2015 - 1.3.2018
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
člen představenstva Radomír Johanna 4.10.2017 - 1.3.2018
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Ke Kačáku 326 , Družec 273 62
předseda představenstva BSc. Pavel Brůžek MBA 1.3.2018 - 27.9.2019
Vznik členství 20.12.2017
Vznik funkce 18.1.2018
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42

Dozorčí rada Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jiří Holub 31.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Jateční 799 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Martin Houda 16.1.2019
Vznik členství 21.12.2018
Vznik funkce 21.12.2018
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady BSc. Petr Brůžek 14.8.2019
Vznik členství 21.12.2018
Vznik funkce 21.12.2018
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7 , Praha 110 00
člen Milan Bém 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Gruzínská 61/5 , Hradec Králové 503 41
člen Dr. Zdeněk Velechovský 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Zelené náměstí 2613 , Arnošta z Pardubic Česká republika
člen Vladimír Moural 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Heřmanova 1168/24 , Praha 170 00
člen Ing. Jan Jebavý 17.8.1994 - 6.11.1995
Adresa: Na Svobodném 156 , 280 02 Kolín IV Česká republika
Jméno Moural 6.11.1995 - 6.11.1995
Adresa: Praha 7 Česká republika
člen Karel Kárník 17.8.1994 - 3.6.1997
Adresa: Lipanská 391 , Kolín 280 02
člen Ing. Jan Jebavý 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Na Svobodném 156 , 280 00 Kolín VI Česká republika
člen Ing. Miroslav Mejdrech 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: 85 , Hostovlice 285 62
člen Petr Barnat 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Muchova 2889/1 , Ústí nad Labem 400 11
člen Jiří Brom 6.11.1995 - 3.6.1997
Adresa: Chrudimská 40 , Vrdy 285 71
člen Ing. Miroslav Laštovka 3.6.1997 - 14.8.1997
Adresa: Hudečkova 1043/10 , Praha 140 00
člen Josef Pekárek 3.6.1997 - 25.1.2003
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
člen Ing. Jaroslav Nimrichter 3.6.1997 - 25.1.2003
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: Kamenná 739/34 , Brno 639 00
člen RNDr. Ladislav Šleszar 3.6.1997 - 25.1.2003
Adresa: V Úvoze 549 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen Miloš Podhajský 3.6.1997 - 25.1.2003
Zánik členství 21.5.2001
Adresa: 143 , Polepy 280 02
člen Ing. Jiří Váňa 17.8.1994 - 15.1.2005
Adresa: Zahradní 294 , Červené Pečky 281 21
člen Ing. Miloslav Laštovka 14.8.1997 - 15.1.2005
Adresa: Hudečkova 1043/10 , Praha 140 00
předseda RNDr. Ladislav Šleszar 25.1.2003 - 15.1.2005
Vznik funkce 21.5.2001
Adresa: V Úvoze 549 , Rájec-Jestřebí 679 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Březina 15.1.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Norská 2515 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady BSc. Pavel Brůžek 26.1.2007 - 17.7.2007
Vznik členství 21.12.2006
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Miloš Podhajský 15.1.2005 - 20.8.2009
Vznik funkce 16.6.2004
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: 143 , Polepy 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Laštovka 15.1.2005 - 20.8.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Adresa: 78 , Buš 252 08
místopředseda dozorčí rady BSc. Pavel Brůžek 17.7.2007 - 20.8.2009
Vznik členství 21.12.2006
Vznik funkce 1.6.2007
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Ing. Jiří Holub 20.8.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Jateční 799 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Laštovka 20.8.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 10.7.2009
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: 78 , Buš 252 08
předseda dozorčí rady BSc. Pavel Brůžek 20.8.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 10.7.2009
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady BSc. Pavel Brůžek 2.8.2012 - 1.2.2013
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Laštovka 2.8.2012 - 1.2.2013
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: 78 , Buš 252 08
předseda dozorčí rady Martin Houda 1.2.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2012
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
Jméno Ing. Jiří Holub 2.8.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 29.6.2015
Adresa: Jateční 799 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Petr Brůžek 1.2.2013 - 29.4.2016
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2015
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 19.12.2015
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Martin Houda 16.10.2013 - 29.4.2016
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2015
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 19.12.2015
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Holub 27.10.2015 - 31.7.2018
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Jateční 799 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Martin Houda 29.4.2016 - 16.1.2019
Vznik členství 20.12.2015
Zánik členství 20.12.2018
Vznik funkce 20.12.2015
Zánik funkce 20.12.2018
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady BSc. Petr Brůžek 29.4.2016 - 16.1.2019
Vznik členství 20.12.2015
Zánik členství 20.12.2018
Vznik funkce 20.12.2015
Zánik funkce 20.12.2018
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42
místopředseda dozorčí rady BSc. Petr Brůžek 16.1.2019 - 14.8.2019
Vznik členství 21.12.2018
Vznik funkce 21.12.2018
Adresa: V Podlesí 242 , Jesenice 252 42

Sbírka Listin Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2686/SL 56 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2015 7.10.2015 2.11.2015 2
B 2686/SL 55 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 24.9.2015 7.10.2015 2.11.2015 2
B 2686/SL 54 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 30.6.2015 6.10.2015 7.10.2015 2
B 2686/SL 52 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2014 13.7.2015 24.7.2015 46
B 2686/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.7.2014 2.9.2014 46
B 2686/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2014 16.5.2014 3.6.2014 12
B 2686/SL 49 notářský zápis NZ 212/2014 Městský soud v Praze 22.4.2014 24.4.2014 6.5.2014 24
B 2686/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.7.2013 26.7.2013 64
B 2686/SL 47 notářský zápis, posudek znalce NZ 455/2013 Městský soud v Praze 21.5.2013 21.5.2013 3.6.2013 92
B 2686/SL 45 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2009 4.1.2013 29.1.2013 9
B 2686/SL 44 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 24.6.2011 4.1.2013 29.1.2013 11
B 2686/SL 43 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.7.2009 4.1.2013 29.1.2013 1
B 2686/SL 42 notářský zápis NZ 113/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 4.1.2013 29.1.2013 18
B 2686/SL 41 notářský zápis NZ 131/2011 Městský soud v Praze 24.6.2011 4.1.2013 29.1.2013 21
B 2686/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2012 28.12.2012 24.1.2013 23
B 2686/SL 39 notářský zápis NZ 728/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 20.12.2012 3.1.2013 12
B 2686/SL 38 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2012 24.7.2012 27.8.2012 12
B 2686/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 18.7.2012 61
B 2686/SL 36 notářský zápis NZ 131/2011 Městský soud v Praze 24.6.2011 20.9.2011 19
B 2686/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2011 20.9.2011 22
B 2686/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 11.7.2011 56
B 2686/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 27.7.2010 57
B 2686/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2009 9.3.2010 15.3.2010 22
B 2686/SL 31 notářský zápis NZ 113/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 9.3.2010 15.3.2010 16
B 2686/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 23.7.2009 56
B 2686/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 2.7.2008 10.7.2008 56
B 2686/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 54
B 2686/SL 27 notářský zápis NZ 95/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 20.8.2007 17
B 2686/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2007 20.8.2007 22
B 2686/SL 25 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 21.12.2006 11.1.2007 5.3.2007 6
B 2686/SL 24 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 13.6.2006 12.7.2006 0
B 2686/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 8.6.2006 12.7.2006 0
B 2686/SL 22 ostatní -zápis č.5 ze zasedání předst. Městský soud v Praze 12.6.2006 12.7.2006 0
B 2686/SL 21 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 9.6.2006 12.7.2006 0
B 2686/SL 20 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 1.7.2005 13.7.2005 51
B 2686/SL 19 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 111/2005+VH Městský soud v Praze 29.6.2005 1.7.2005 13.7.2005 0
B 2686/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2005 1.7.2005 13.7.2005 0
B 2686/SL 17 notářský zápis -NZ118/04 Městský soud v Praze 15.7.2004 24.1.2005 0
B 2686/SL 16 notářský zápis -NZ116/04 Městský soud v Praze 15.7.2004 24.1.2005 0
B 2686/SL 15 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 24.1.2005 0
B 2686/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 4.8.2004 30.8.2004 34
B 2686/SL 13 notářský zápis -NZ100/2003+přílohy Městský soud v Praze 21.7.2003 18.12.2003 0
B 2686/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2003 18.12.2003 0
B 2686/SL 11 účetní závěrka r.2001,audit.zpráva,příl. Městský soud v Praze 20.5.2002 29.7.2003 16.9.2003 0
B 2686/SL 10 účetní závěrka r. 2002,audit.zpráva. příl. Městský soud v Praze 12.5.2003 29.7.2003 16.9.2003 0
B 2686/SL 9 notářský zápis rozhodnutí VH,OR,pozv.,prez. Městský soud v Praze 18.6.2001 28.4.2003 9.5.2003 0
B 2686/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti + pozv.,prez.,PM,protokol hlas Městský soud v Praze 7.6.2001 28.4.2003 9.5.2003 0
B 2686/SL 7 ostatní zápis zasedání DR+představ. Městský soud v Praze 21.5.2001 28.4.2003 9.5.2003 0
B 2686/SL 6 notářský zápis NZ115/02-NZ116/02-přílohy Městský soud v Praze 1.7.2002 20.1.2003 0
B 2686/SL 5 ostatní zápis č.9 zas.představenstva Městský soud v Praze 16.10.2000 12.1.2001 0
B 2686/SL 4 notářský zápis -osvědčení VH + stanovy(22str) Městský soud v Praze 17.4.2000 8.9.2000 0
B 2686/SL 3 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 21.6.1998 16.12.1999 0
B 2686/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.1997 23.9.1997 0
B 2686/SL 2 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

IČO (identifikační číslo) 46357351
Jméno Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 26.7.1994
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 8

Sídlo Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Živnosti a provozovny Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 26.7.1994

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1994

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1994

Živnost č. 4 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.6.1998

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.6.1998

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1998

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.2001

Živnost č. 8 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 605, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001336160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2017

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a odbyt chemických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 20.12.1999

Živnost č. 14 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 9.4.2001

Živnost č. 17 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 27.2.2001

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování skladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provádění chemických a fyzikálně- chemických analýz vody a odpadu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1997
Zánik oprávnění 17.2.2014

Živnost č. 23 Pronájem movitých předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 6.6.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost v oblasti celního řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 27 Výzkum a výroba čistých a speciálních chemikálií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1998
Zánik oprávnění 13.11.2001

Živnost č. 29 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2004
Zánik oprávnění 19.6.2008

Živnost č. 31 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2004
Zánik oprávnění 31.12.2008

Živnost č. 32 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Tvrzník
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Haase Ph.D.
Člen statutárního orgánu Radomír Johanna
Člen statutárního orgánu BSc. Pavel Brůžek MBA.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Brůžek CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

IČO: 46357351
Firma: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.8.1994

Sídlo Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Sídlo: Havlíčkova 605, Kolín 280 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba technických plynů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti požární ochrany
tracking image