Firma Lučební závody a.s. Kolín IČO 46357360


Lučební závody a.s. Kolín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lučební závody a.s. Kolín (46357360) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 54, Kolín 280 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 1994 a je stále aktivní. Lučební závody a.s. Kolín má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Lučební závody a.s. Kolín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lučební závody a.s. Kolín na Justice.cz
Detailní informace o Lučební závody a.s. Kolín na rzp.cz

Výpis dat pro Lučební závody a.s. Kolín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lučební závody a.s. Kolín

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2687
IČO (identifikační číslo osoby) 46357360
Jméno Lučební závody a.s. Kolín
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.8.1994
Usnesením ze dne 5. září 2005 mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody a.s. Kolín rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku ve prospěch společnosti podle ProfiChem s.r.o., se sí dlem Kolín II., Pražská 54, okres Kolín, PSČ: 280 24, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 80723. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jiřího Noska, notáře v Kolíně, NZ 193/2005, N 141/2005. Text usnesení: I. Identifikace hlavního akcionáře a právo na výkup účastnických cenných papírů. 1) Hlavním akcionářem společnosti, který vlastní akcie společnosti v počtu 252 751 kusů akcií, jejichž jměnovitá hodnota tvoří 91,26% (slov: devadesát jedna celých dvacet šest setin procenta) základního kapitálu společnosti, je ProfiChem s.r.o., IČ: 26 41 90 41, se sídlem Pražská 54, Kolín II, s tím, že tato skutečnost byla osvědčena: - z prohlášení hlavního akcionáře o skutečnosti, že vlastní k dnešnímu dni účastnické cenné papíry společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90% (slovy: devadesát procent) základního kapitálu společnosti, a - z předložených 233 (slovy: dvě stě třiceti tří) kusů hromadných listinných akcií, které nahrazují 233.000 (slovy: dvě stě třicet tři tisíc) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), č. 03 000001-000233, 1.974 (slovy: tisíc devět set listinných akcií, které nahrazují 19.740 (slovy: devatenáct tisíc sedm set čtyřicet) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), č. 02 000001-000 079, 000560, 000567, 000584, 000588, 000606-000607, 000616-000626, 000665-000668, 000680, 000688, 000700, 000718-000719, 000723, 000734-000739, 000755-000756, 000770, 000798, 000830, 000840, 000858, 000860, 000868, 000878-000879, 000902, 000949, 000959, 0 00963, 000989, 001016, 001056-002900 a 11 (slovy: jedenácti) kusů listinných akcií na majitele ve jmenotivé hodnotě jedné akcie 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), č. 01 000001-0000 11; II. Výše protiplnění a závěry znaleckého ocenění. 2) Výše protiplnění představuje částku 186,50 Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest korun českých padesát haléřů) na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem In g. Otto Šmídou, znalcem z oboru ekonomika - ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, ze dne 10. srpna 2005, č. 493/71/05. Součástí znaleckého posudku je též internetový výpis z obchodního rejstříku společnosti a kopie rozvahy, výkazů zisků a  ztrát k 31. prosinci 2004 a k 31. prosinci 2003, kopie zprávy auditora a přehled aktuálních kurzů akcií na burze a RMS. III. Předložení Akcií Společnosti. 3) Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jedno (1) měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o výkupu účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku. Dos avadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Lučební závody a.s. Kolín mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Lučební závody a.s. Kolín ve smyslu ust. § 183l od st. 5 ve spojení s § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Lučební závody a.s. Kolín ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 ve spojení s § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Lučební závody a.s. Kolín listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlast nického práva na hlavního akcionáře, a to osobně na adrese Ohradní 65, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto lis tinné účastnické cenné papíry do jednoho (1) měsíce společnosti Lučební závody a.s. Kolín ve smyslu předchoží věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti Lučební závody a.s. Kolín, resp. od jejího zveřejnění. Odevzdané účastnické cenné papíry předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry společnosti, kte ré budou prohlášeny za neplatné v souladu s ustanovením § 214 obchodního zákoníku, vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty. IV. Způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění. 4) Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění v hotovosti při osobním předání listinných účastnických cenných papírů na adrese Ohradní 65, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Lučební závody a.s. Kolín, uskutečněným do třiceti (30) dnů po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Lučební závody a.s. Kolín či převzetí poštovní zásilky společností Lučební závody a.s. Kolín, kter ou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30) dnů po osobním předání listinných účastnických cenných papríů společnosti Lučební závody a.s. Kolín či převzetí poštovní zásil ky společnosti Lučební závody a.s. Kolín, kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Lučební závody a.s. Kolín. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Lučební závody a.s. Kolín na adresu Ohradaní 65, Praha 4 - Mich le, PSČ 140 00. Oprávněným osobám, kterým se nepodaří protiplnění vyplatit (např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty nebo nevyzvednutí protiplnění), bude protiplnění opětně vyplaceno na základě jejich individuální písemné žádosti a jimi sdělenýc h výplatních dispozic. V. Přechod účastnických cenných papírů společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. 5) Všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti, jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře přecházejí na hlavního akcionáře společnosti ProfiChem s.r.o., IČ: 26 41 90 41, se sídlem Pražská 54, Kolín II. Právní účinky spojené s přechodem účastnic kých cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní a kcionář vlastníkem všech účastnických cenných papírů společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře přecházejí tímto okamžikem veškšrá práva spojená s vykupovanými účastnickými cen nými papíry společnosti. VI. Závěr. 6) Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a současně uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady toto usnesení valné hromady a  závěry posudku a uložit notářský zápis o rozhodnutí této valné hromady v sídle společnosti k nahlédnutí a na tuto skutečnost v uveřejněnén oznámení upozornit. 19.9.2005 - 6.12.2006
1. Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Lučební závody a.s. Kolín dne 1.3.2001 schválila návrh na snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 274,935.050,- Kč, slovy: Dvěstěsedmdesátčtyřimiliónůdevětsettřicetpěttisícpadesátkorun českých o částku 136,462.050,- Kč, slovy: Jednostotřicetšestmiliónůčtyřistašedesátdvatisícpadesátkorun českých na částku 138,473.000,- Kč, slovy: Jednostotřicetosmmiliónůčtyřistasedmdesáttřitisíckorun českých, a to následujícím způsobem: 30.8.2001 - 6.12.2006
A) Zrušením 146 031 kusů vlastních kmenových akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 650,- Kč za jednu kmenovou akcii, které společnost k dnešnímu datu vlastní. Zrušením těchto akcií se snižuje majetek společnosti o částku 94,920.150,- Kč, slovy: Devadesátčtyřimiliónůdevětsetdvacettisícjednostopadesátkorun českých. 30.8.2001 - 6.12.2006
B) Snížením jmenovité hodnoty zbývajících 276 946 kusů akcií společnosti ze současných 650,- Kč na 500,- Kč za jednu kmenovou akcii, tedy o částku 41,541.900,- Kč, slovy: Čtyřicetjednamiliónůpětsetčtyřicetjednatisícdevětset korun českých. 30.8.2001 - 6.12.2006
Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztrát minulých let. 30.8.2001 - 6.12.2006
Způsob, jakým bude základní kapitál snížen, nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti, neboť se nezmění obchodní majetek, jímž společnost odpovídá za své závazky. Základní kapitál se sníží o částku ztráty z minulých let a v tomto rozsahu zanikne. Částka převyšující ztráty z minulých let bude převedena z rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. V souvislosti se snížením základního kapitálu není poskytováno jekékoliv plnění ve prospěch akcionářů. 30.8.2001 - 6.12.2006
Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti Lučební závody Kolín, a.s.se sídlem v Kolíně , Pražská 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1 , oddíl B vložka 1465, která byla ke dni tohoto zápisu z obchodního rejstříku vymazána bez likvidace. 17.8.1994

Aktuální kontaktní údaje Lučební závody a.s. Kolín

Kapitál Lučební závody a.s. Kolín

zakladni jmění 138 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.2002
zakladni jmění 274 935 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.1994 - 25.2.2002

Akcie Lučební závody a.s. Kolín

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 Kč 276 946 18.12.2014
Akcie na majitele 500 Kč 276 946 25.2.2002 - 18.12.2014
Akcie na majitele 650 Kč 422 977 23.5.1995 - 25.2.2002
Akcie na majitele 350 Kč 422 977 14.9.1994 - 23.5.1995
Akcie na jméno 650 Kč 422 977 17.8.1994 - 14.9.1994

Sídlo Lučební závody a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 54 , Kolín 280 02 21.11.2017
Adresa Pražská 54 , Kolín 280 02 11.9.2009 - 21.11.2017
Adresa Pražská 54 , Kolín 280 02 17.8.1994 - 11.9.2009

Předmět podnikání Lučební závody a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
distribuce elektřiny 18.12.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.12.2014
rozvod tepelné energie 18.12.2014
výroba tepelné energie 18.12.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.7.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 12.7.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 12.7.2010 - 18.12.2014
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.7.2008 - 12.7.2010
Obchod s elektřinou 6.12.2006
Výroba a odbyt omítkovin 18.5.2005 - 12.7.2010
- Distribuce elektřiny - Rozvod tepelné energie - Výroba tepelné energie 1.7.2004 - 18.12.2014
Výroba a dovoz chemických a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 23.4.2002 - 3.7.2008
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé dráždivé, senzibilující 23.4.2002 - 12.7.2010
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 23.4.2002 - 12.7.2010
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé karcinogenní a mutagenní 23.4.2002 - 12.7.2010
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 23.4.2002 - 12.7.2010
Technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany 23.4.2002 - 12.7.2010
Provozování skladů 23.4.2002 - 12.7.2010
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 25.7.2001 - 23.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 25.7.2001 - 23.4.2002
Rozvod elektřiny 25.7.2001 - 1.7.2004
Provozování vodovodů a kanalizací 25.7.2001 - 12.7.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro průmysl 25.7.2001 - 12.7.2010
Testování, měření a analýzy - provádění chemických a fyzikálně-chemických analýz chemických látek 25.7.2001 - 12.7.2010
školení v oblasti BHP a PO 2.1.1998 - 23.4.2002
provozování drážní dopravy 2.1.1998 - 23.4.2002
štukatérství 2.1.1998 - 27.7.2005
silniční motorová doprava nákladní 2.1.1998 - 12.7.2010
Provozování garáží 17.8.1994 - 23.4.2002
Vedení účetnictví 17.8.1994 - 23.4.2002
Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 17.8.1994 - 23.4.2002
Výroba a odbyt omítkovin Provozování skladů 17.8.1994 - 23.4.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 17.8.1994 - 12.7.2010
Výroba a odbyt chemických výrobků 17.8.1994 - 12.7.2010
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 17.8.1994 - 12.7.2010
Výroba a odbyt jedů a žíravín, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 17.8.1994 - 12.7.2010

vedení firmy Lučební závody a.s. Kolín

Statutární orgán Lučební závody a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Pokud tyto osoby činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 10.4.2015
Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 18.12.2014 - 10.4.2015
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány státní moci a správy v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 23.4.2002 - 18.12.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány státní moci a správy v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně předseda nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. 2.1.1998 - 23.4.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány státní moci a správy v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně předseda nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo samostatný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že v názvu společnosti či k otisku razítka se jménem společnosti připojí svůj podpis. 9.12.1996 - 2.1.1998
Způsob jednání jménem společnosti : a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. b) podepisování - Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.8.1994 - 9.12.1996
Předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
Místopředseda představenstva Ing. Rudolf Kubát 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Laudova 1007/21 , Praha 163 00
Člen představenstva Dr. Peter Škoda 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Pavel Krajíček 17.8.1994 - 14.12.1995
Adresa: Macešková 2026/30 , Praha 106 00
předseda představenstva Ing. Pavel Richter CSc. 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Láskova 1793/21 , Praha 148 00
1.místopředseda představenstva Dr. Jiří Pačovský 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Družby 339 , Pardubice 530 09
2.místopředseda představenstva Jiří Čížek 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Na výsluní 2309/24 , Praha 100 00
člen představenstva Jiří Brom 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Dolní Bučice 40 , Vrby Česká republika
člen představenstva Ing. Vlastimil Vejnar 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Vršovická 730/6 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jiří Mraček 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Ke Hřišti 103 , Kolín 280 02
člen představenstva Petr Barnat 14.12.1995 - 9.12.1996
Adresa: Machova 2889 , Ústí nad Labem Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Nypl 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Okružní 4729 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Urban 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Na Louži 471 , Český Brod 282 01
člen představenstva Ing. Jiří Vyskočil 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Slepá 779/15 , Brno 613 00
člen představenstava Ing. Radek Zavadil 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Smetanovo nám. 319 , Vrdy 285 71
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Urban 2.1.1998 - 13.5.1998
Adresa: Na Louži 471 , Český Brod 282 01
člen představenstva Ing. Zdeňek Vinklárek CSc. 2.1.1998 - 13.5.1998
Adresa: Padělky 553 , Slušovice 763 15
člen představenstava Ing. Zdeněk Váňa 2.1.1998 - 13.5.1998
Adresa: Letná 260 , Mimoň 471 24
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 13.5.1998 - 21.10.1998
Adresa: Smetanovo nám. 319 , Vrdy 285 71
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 2.1.1998 - 5.11.1998
Adresa: Smetanovo nám. 319 , Vrdy 285 71
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 5.11.1998 - 21.4.2000
Adresa: Smetanovo nám. 319 , Vrdy 285 71
člen představenstva Ing. Václav Marhoul 13.5.1998 - 25.7.2001
Vznik členství 16.12.1997
Zánik členství 31.10.2000
Adresa: Zimova 621/11 , Praha 142 00
člen představenstva Dr. Peter Škoda 13.5.1998 - 25.7.2001
Vznik členství 16.12.1997
Zánik členství 31.10.2000
Adresa: Svážná 390/12 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Ján Fabianek 13.5.1998 - 2.3.2005
Adresa: V průčelí 1652/6 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Rudolf Kubát 13.5.1998 - 2.3.2005
Adresa: Laudova 1007/21 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 21.4.2000 - 2.3.2005
Adresa: Husitská 616 , Pardubice 530 06
člen ing. Rudolf Kubát 2.1.1998 - 6.12.2006
Zánik členství 24.4.2006
Adresa: Laudova 1007 , 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 2.3.2005 - 6.12.2006
Zánik členství 24.4.2006
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
místopředseda představenstva Ing. Ján Fabianek 2.3.2005 - 6.12.2006
Zánik členství 24.4.2006
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Větrná 1828/1 , Česká Lípa 470 01
člen ing. Rudolf Kubát 6.12.2006 - 3.7.2008
Vznik členství 24.4.2006
Adresa: Laudova 1007 , 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ján Fabianek 6.12.2006 - 3.7.2008
Vznik členství 24.4.2006
Zánik členství 19.8.2007
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 19.8.2007
Adresa: Větrná 1828/1 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Dr. Petr Škoda 3.7.2008 - 24.7.2008
Vznik členství 1.11.2007
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 6.12.2006 - 12.7.2010
Vznik členství 24.4.2006
Vznik funkce 24.4.2006
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Kubát 3.7.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 24.4.2006
Zánik členství 2.2.2012
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 2.2.2012
Adresa: Laudova 1007 , 163 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Dr. Peter Škoda 24.7.2008 - 4.4.2012
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 2.2.2012
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 12.7.2010 - 4.4.2012
Vznik členství 24.4.2006
Zánik členství 2.2.2012
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 2.2.2012
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
člen představenstva Dr. Peter Škoda 4.4.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 2.2.2012
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Kubát 4.4.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Laudova 1007 22, 163 00 Praha 6 Česká republika
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 4.4.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
Jméno Dr. Peter Škoda 18.12.2014 - 10.4.2015
Vznik členství 2.2.2012
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
Jméno Ing. Rudolf Kubát 18.12.2014 - 10.4.2015
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Laudova 1007/21 , Praha 163 00
Jméno Ing. Radek Zavadil 18.12.2014 - 10.4.2015
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52
člen představenstva Dr. Peter Škoda 10.4.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 12.9.2017
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Svážná 385/26 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Kubát 10.4.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 2.2.2012
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Laudova 1007/21 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Radek Zavadil 10.4.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 2.2.2012
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Ořechová 211 , Staré Hradiště 533 52

Dozorčí rada Lučební závody a.s. Kolín

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Vozanka 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Pod Václavem 903/14 , Praha 184 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Bogiš 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
Člen dozorčí rady Pavel Sixta 21.11.2017
Vznik členství 12.9.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Adresa: Pražská 463 , Velim 281 01
člen Milan Bém 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Gruzínská 61/5 , Hradec Králové 503 41
člen Dr. Zdeněk Velechovský 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Zelené náměstí , Arnošta z Pardubic 2613 Česká republika
člen Vladimír Moural 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Heřmanova 1168/24 , Praha 170 00
člen Ing. Jan Jebavý 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Na Svobodném 156 , 280 02 Kolín IV Česká republika
člen Martínek Zdeněk 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Rimavské Soboty 959 , Kolín 280 02
člen Ing. Dostál Zdeněk 17.8.1994 - 9.12.1996
Adresa: Nové Dvory 48 , Nové Dvory Česká republika
člen Ing. Zdeněk Dostál 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Havlíčkova 48 , Nové Dvory 285 31
člen Dr. Jiří Pačovský 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Družby 339 , Pardubice 530 09
člen Ing. Jaromír Bogiš CSc 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
člen MUDr. Andrej Hrádocký 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Puškonova 29 , Trenčín Slovenská republika
člen Martínek Zdeněk 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Rimavské Soboty 959 , Kolín 280 02
předseda Ing. Pavel Džavík 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Hradská 4374 , Zlín 760 01
místopředseda Ing. Zdeněk Vinklárek CSc 9.12.1996 - 2.1.1998
Adresa: Padělky 553 , Slušovice 763 15
předseda Ing. Pavel Džavík 2.1.1998 - 13.5.1998
Adresa: Hradská 4374 , Zlín 760 01
místopředseda František Baldrian 2.1.1998 - 25.7.2001
Vznik členství 20.8.1997
Zánik členství 31.10.2000
Adresa: Luční 474 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
člen Martínek Zdeněk 2.1.1998 - 2.3.2005
Zánik funkce 11.1.2001
Adresa: Rimavské Soboty 959 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Bogiš 25.7.2001 - 2.3.2005
Vznik členství 31.10.2000
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
předseda Ing. Petr Vozanka 13.5.1998 - 6.12.2006
Zánik členství 24.4.2006
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Sokolovská 112/56 , Praha 186 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Bogiš 2.3.2005 - 6.12.2006
Vznik členství 31.10.2000
Zánik členství 24.4.2006
Zánik funkce 24.4.2006
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
člen dozorčí rady František Hazuka 2.3.2005 - 6.12.2006
Vznik členství 11.1.2001
Zánik členství 23.11.2005
Adresa: 21 , Vlkaneč 286 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Bogiš 6.12.2006 - 4.4.2012
Vznik členství 24.4.2006
Zánik členství 2.2.2012
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 2.2.2012
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
předseda Ing. Petr Vozanka 6.12.2006 - 4.4.2012
Vznik členství 24.4.2006
Zánik členství 2.2.2012
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 2.2.2012
Adresa: Sokolovská 112/56 , Praha 186 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vozanka 4.4.2012 - 23.4.2012
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Sokolovská 112/56 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Pavel Sixta 6.12.2006 - 20.9.2012
Vznik členství 23.11.2005
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Pražská 463 , Velim 281 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Bogiš 4.4.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vozanka 23.4.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Pod Václavem 903/14 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Pavel Sixta 20.9.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 11.9.2012
Vznik funkce 11.9.2012
Adresa: Pražská 463 , Velim 281 01
Jméno Ing. Jaromír Bogiš 18.12.2014 - 25.9.2015
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
Jméno Ing. Petr Vozanka 18.12.2014 - 25.9.2015
Vznik členství 2.2.2012
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: Pod Václavem 903/14 , Praha 184 00
Jméno Pavel Sixta 18.12.2014 - 25.9.2015
Vznik členství 11.9.2012
Adresa: Pražská 463 , Velim 281 01
místopředseda Ing. Jaromír Bogiš 25.9.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 2.2.2012
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Krausova 606 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vozanka 25.9.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 2.2.2012
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Pod Václavem 903/14 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Pavel Sixta 25.9.2015 - 21.11.2017
Vznik členství 11.9.2012
Zánik členství 10.9.2017
Zánik funkce 10.9.2017
Adresa: Pražská 463 , Velim 281 01

Sbírka Listin Lučební závody a.s. Kolín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2687/SL 51 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 4.6.2015 12.6.2015 40
B 2687/SL 50 notářský zápis [NZ 255/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.2014 25.11.2014 29.12.2014 20
B 2687/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 21.8.2014 39
B 2687/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.6.2013 25.6.2013 39
B 2687/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 17.7.2012 37
B 2687/SL 45 ostatní - záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 2.2.2012 11.4.2012 27.4.2012 1
B 2687/SL 44 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 2.2.2012 11.4.2012 27.4.2012 3
B 2687/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.5.2011 31.5.2011 37
B 2687/SL 42 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 5
B 2687/SL 41 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 11
B 2687/SL 40 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 9
B 2687/SL 39 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 28
B 2687/SL 38 ostatní - rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2010 26.8.2010 1
B 2687/SL 36 notářský zápis NZ 67/2010 Městský soud v Praze 28.4.2010 26.8.2010 16
B 2687/SL 35 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 24.4.2008 27.5.2009 29.5.2009 5
B 2687/SL 34 výroční zpráva r.2008+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 27.5.2009 29.5.2009 11
B 2687/SL 33 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 27.5.2009 29.5.2009 29
B 2687/SL 32 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.5.2009 29.5.2009 10
B 2687/SL 31 ostatní - zápis z mim. představenstva Městský soud v Praze 29.10.2007 25.7.2008 2
B 2687/SL 30 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 23.4.2008 25.7.2008 20
B 2687/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 53
B 2687/SL 28 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.5.2007 22.5.2007 0
B 2687/SL 27 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.5.2007 22.5.2007 0
B 2687/SL 26 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.5.2007 22.5.2007 0
B 2687/SL 25 účetní závěrka -VZaZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.5.2007 22.5.2007 0
B 2687/SL 24 účetní závěrka -rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.5.2007 22.5.2007 0
B 2687/SL 23 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 22.11.2006 15.12.2006 0
B 2687/SL 22 notářský zápis -NZ79/06 Městský soud v Praze 24.4.2006 15.12.2006 0
B 2687/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 5.5.2006 9.5.2006 46
B 2687/SL 20 posudek znalce č.493/71/05 Městský soud v Praze 10.8.2005 13.10.2005 0
B 2687/SL 19 notářský zápis -NZ141/05 Městský soud v Praze 5.9.2005 13.10.2005 0
B 2687/SL 18 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 5.9.2005 13.10.2005 0
B 2687/SL 16 notářský zápis -NZ59/05/změna stanov/ Městský soud v Praze 27.4.2005 10.8.2005 0
B 2687/SL 15 notářský zápis -NZ162/01/změna stanov/ Městský soud v Praze 27.6.2001 10.8.2005 0
B 2687/SL 12 notářský zápis -NZ93/04+přílohy Městský soud v Praze 21.4.2004 7.6.2004 0
B 2687/SL 11 výroční zpráva rok 2003 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2003 23.4.2004 27.4.2004 0
B 2687/SL 10 výroční zpráva za rok 2002 2x Městský soud v Praze 19.5.2003 20.5.2003 0
B 2687/SL 9 notářský zápis -přílohy č.1-8 Městský soud v Praze 27.6.2001 30.4.2002 0
B 2687/SL 8 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 26.3.2001 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2687/SL 7 výroční zpráva -doplnění k roku 2000 Městský soud v Praze 29.5.2001 28.11.2001 4.12.2001 0
B 2687/SL 4 účetní závěrka r.1996,1999 Městský soud v Praze 9.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lučební závody a.s. Kolín

IČO (identifikační číslo) 46357360
Jméno Lučební závody a.s. Kolín
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 17.8.1994
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 4

Sídlo Lučební závody a.s. Kolín

Živnosti a provozovny Lučební závody a.s. Kolín

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 54, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001335759
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 17.8.1994

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 54, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001335759
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1994

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 54, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001335759
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.1996

Živnost č. 5 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 19.12.2000

Živnost č. 7 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 27.2.2001

Živnost č. 8 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 9.4.2001

Živnost č. 10 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a odbyt chemických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a odbyt omítkovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování skladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 9.10.2000

Živnost č. 16 Provozování garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 14.6.2001

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Školení v oblasti BHP a PO

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1994
Zánik oprávnění 16.11.2000

Živnost č. 20 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1994
Zánik oprávnění 22.11.2017

Živnost č. 21 Štukatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1996
Zánik oprávnění 5.7.2005

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro průmysl

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Testování, měření a analýzy - provádění chemických a fyzikálně-chemických analýz chemických látek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2000
Zánik oprávnění 4.6.2002
Konec oprávnění 31.3.2004

Živnost č. 25 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lučební závody a.s. Kolín

Člen statutárního orgánu Ing. Rudolf Kubát
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Zavadil
Člen statutárního orgánu Dr. Peter Škoda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lučební závody a.s. Kolín

IČO: 46357360
Firma: Lučební závody a.s. Kolín
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.8.1994

Sídlo Lučební závody a.s. Kolín

Sídlo: Pražská 54, Kolín 280 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání
tracking image