Firma Lovochemie, a.s. IČO 49100262


Lovochemie, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lovochemie, a.s. (49100262) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Terezínská 57, Lovosice 410 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1993 a je stále aktivní. Lovochemie, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Lovochemie, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lovochemie, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lovochemie, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lovochemie, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lovochemie, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 471
IČO (identifikační číslo osoby) 49100262
Jméno Lovochemie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1993
Počet členů statutárního orgánu: 6 2.7.2014 - 7.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.3.2014
Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou upravena ve Stanovách společnosti Lovochemie, a.s. uložených ve sbírce listin. 12.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.3.2014 - 2.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.3.2014 - 7.3.2019
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.7.2005: -valná hromada určuje, na základě prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 19.7.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společnost í Lovochemie, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány a na základě prohlášení ING Bank N. V. akciové společnosti založené podle právního řádu Nizozemska, sídlem Amstelveenseweg 500, 108 1 KL, Amsterdam, Nizozemí, registrované v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem 33031431, jednající prostřednictvím své pobočky ING Bank N.V., organizační složka, sídlem na adrese Nádražní 344/25, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 49279866, ze dne 18.7.2005 a na základě prohlášení společnosti AGROBOHEMIE, a.s., o vlastnictví akcií uložených u výše uvedených oprávněných osob, že společnost AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je hlavním akcionářem společnosti Lovochemie, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti Lovochemie, a.s. ve výši 98,48%, neboť jsou pro něj u výše zmíněných o sob oprávněných provádět úschovu cenných papírů uloženy akcie a hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti, a to celkem akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1.124.124.000,- Kč; -valná hromada konstatuje, že akcionář AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je akcionářem oprávněným k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku; -valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ost atních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; -valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 499,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 245-145/05; -valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti-emitentovi. 5.8.2005 - 4.2.2006
Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 8.7.1999 rozhodla o snížení základního jmění. Důvod snížení základního jmění: Společnost nezcizila 652 zaměstnaneckých akcií nakoupených od zaměstnanců společnosti ve lhůtě 12 měsíců od jejich nabytí, a je proto povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní jmění. Rozsah snížení základního jmění: o 652 000,-- Kč, tedy z 1,142.034.000,-- Kč na 1,141.382.000,-- Kč. Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: Snížením počtu zaměstnaneckých akcií o 652 ks a jejich zničení. 20.9.1999 - 15.5.2000
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 31.8.1998 byla prodána část podniku - výrobna kordových vláken - obchodní společnosti Glanzstoff - Bohemia, s.r.o. se sídlem Lovosice, Terezínská 147, IČO: 25039353. 26.10.1998
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne 12.5.1998: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: minimálně o 250.000.000,- Kč (slovy: dvěstě padesát miliónů korun českých) a maximálně o 260.000.000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát miliónů korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - počet : minimálně 250.0000 a maximálně 260.000 - jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč - druh : kmenové - forma : na majitele - podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné. 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. - 110 05 Praha 1, Dušní 22. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začne běžet od 45. dne následujícícho po dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba pro vykonání přednostního práva: v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00 hod. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcií: 0,3. Takto vypočtený nárok se zaokrouhlí na celé akcie nahoru. Emisní kurs akcií upisovaných s vuyžitím přednostního práva: 1.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnosti AGROBOHEMIE a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, Roháčova 83. Nebudou tedy uspány na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, adni nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využití přednostního práva: - místo: sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. - 110 05 Praha 1, Dušní 22. - lhůta činí tři dny a začne běžet první pracovní den po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. - doba: v pracovní dyn od 9.00 hod od 10.00 hod. - emisní kurs: 1.000,- Kč. 6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií: 708 - 471/0100. Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději dva pracovní dny po úpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jako variabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li o fyzickou osobu, resp. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu. Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpis provedený úpisovatelem neplatný. Zbytek hodnoty upsaných akcií se splácí do jednoho roku ode dne úpisu akcií na shora uvedený účet. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 15.5.1998 - 23.7.1998
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 26.3.1997 - 23.7.1998
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.11.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsa- ženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Seve- ročeské chemické závody, státní podnik. 1.11.1993

Aktuální kontaktní údaje Lovochemie, a.s.

Kapitál Lovochemie, a.s.

zakladni jmění 1 141 380 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2000
zakladni jmění 1 142 030 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.9.1999 - 15.5.2000
zakladni jmění 1 142 030 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.1998 - 20.9.1999
zakladni jmění 891 678 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1993 - 23.7.1998

Akcie Lovochemie, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 141 380 000 Kč 1 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 12.3.2014 - 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 38 12.3.2014 - 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 12.3.2014 - 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 12.3.2014 - 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 11 12.3.2014 - 4.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 11 21.8.2007 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 21.8.2007 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 21.8.2007 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 38 21.8.2007 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 21.8.2007 - 12.3.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 141 382 21.10.2002 - 21.8.2007
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 148 1.12.2001 - 21.10.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 141 234 1.12.2001 - 21.10.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 148 15.5.2000 - 1.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 141 234 23.7.1998 - 1.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 890 878 22.2.1995 - 23.7.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 800 22.2.1995 - 15.5.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 890 678 1.4.1994 - 22.2.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 1.4.1994 - 22.2.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 1.11.1993 - 1.4.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 890 678 1.11.1993 - 1.4.1994

Sídlo Lovochemie, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Terezínská 57 , Lovosice 410 02 3.12.2012
Adresa Terezínská 57 , 410 17 Lovosice Česká republika
1.12.2001 - 3.12.2012
Adresa Terezínská 147 , Lovosice 410 02 1.11.1993 - 1.12.2001

Předmět podnikání Lovochemie, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba elektrické energie 22.12.2017
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.12.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jinými soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.12.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.12.2015
obchod s elektřinou 25.3.2009
izolatérství 30.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.1.2009
obráběčství 30.1.2009
zámečnictví, nástrojářství 30.1.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.1.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.1.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 30.1.2009 - 4.12.2015
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.1.2009 - 4.12.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.12.2006
opravy ostatních dopravních prostředků 5.12.2006 - 30.1.2009
zastupování v celním řízení 9.12.2003 - 30.1.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 30.1.2009
distribuce elektřiny 21.10.2002
výroba tepelné energie 21.10.2002
rozvod tepelné energie 21.10.2002
výroba plastových a pryžových výrobků 21.10.2002 - 9.12.2003
specializovaný maloobchod 21.10.2002 - 9.12.2003
distribuce plynu 21.10.2002 - 5.12.2006
-izolatérství -kovoobráběčství 21.10.2002 - 30.1.2009
výroba nápojů 21.10.2002 - 30.1.2009
grafické a kresličské práce 21.10.2002 - 30.1.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 21.10.2002 - 30.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 21.10.2002 - 30.1.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečních) 21.10.2002 - 30.1.2009
přípravné práce pro stavby 21.10.2002 - 30.1.2009
dokončovací stavební práce 21.10.2002 - 30.1.2009
ubytovací služby 21.10.2002 - 30.1.2009
zasilatelství 21.10.2002 - 30.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 21.10.2002 - 30.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.10.2002 - 30.1.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání 21.10.2002 - 30.1.2009
testování, měření a analýzy 21.10.2002 - 30.1.2009
výuka jazyků 21.10.2002 - 30.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.10.2002 - 30.1.2009
zprostředkování služeb 21.10.2002 - 30.1.2009
zprostředkování obchodu 21.10.2002 - 30.1.2009
poskytování technických služeb 21.10.2002 - 30.1.2009
provozování dráhy 1.12.2001
provozování drážní dopravy 1.12.2001
rozvod elektřiny 1.12.2001 - 21.10.2002
výroba tepla 1.12.2001 - 21.10.2002
rozvod tepla 1.12.2001 - 21.10.2002
výroba elektřiny 1.12.2001 - 5.12.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 1.12.2001 - 30.1.2009
velkoobchod 1.12.2001 - 30.1.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 1.12.2001 - 30.1.2009
opravy silničních vozidel 12.12.2000
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12.12.2000
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 12.12.2000 - 1.12.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů 12.12.2000 - 21.10.2002
výuka jazyka anglického, francouzského a německého 12.12.2000 - 21.10.2002
pořádání seminářů a školení 12.12.2000 - 21.10.2002
-obkladačství -izolatérství -kovoobráběčství 12.12.2000 - 21.10.2002
pronájem a půjčování věcí movitých 12.12.2000 - 30.1.2009
realitní činnost 12.12.2000 - 30.1.2009
reklamní činnost a marketing 12.12.2000 - 30.1.2009
úprava a rozvod užitkové vody 12.12.2000 - 30.1.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 12.12.2000 - 25.3.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 20.9.1999
autorizace na rozvod plynu 20.9.1999 - 21.10.2002
poradenská činnost v oblasti technického vzdělávání 20.9.1999 - 21.10.2002
vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 20.9.1999 - 21.10.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.9.1999 - 25.3.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.3.1997
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 26.3.1997 - 12.12.2000
prodej jedů, žíravin a pesticidů 26.3.1997 - 12.12.2000
opravy kotlů 26.3.1997 - 12.12.2000
hostinská činnost 26.3.1997 - 12.12.2000
leštění kovů 26.3.1997 - 21.10.2002
projektová činnost ve výstavbě 26.3.1997 - 9.12.2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 26.3.1997 - 30.1.2009
opravy a montáž měřidel 26.3.1997 - 30.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 26.3.1997 - 30.1.2009
opravy motorových vozidel -obkladačství -izolatérství -kovoobráběčství 23.8.1996 - 12.12.2000
výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště ne- bezpečných 27.9.1995 - 26.3.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje výko- nů a služeb 27.9.1995 - 21.10.2002
výroba a regenerace katalytických vložek 18.4.1994 - 12.12.2000
výroba elektrické a tepelné energie 18.4.1994 - 1.12.2001
výroba nápojů v prášku a sodové vody 18.4.1994 - 21.10.2002
provádění tepelných a hlukových izolací 1.11.1993 - 23.8.1996
kovoobrábění 1.11.1993 - 23.8.1996
obkladačské práce 1.11.1993 - 23.8.1996
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jedno- duchých nástrojů 1.11.1993 - 26.3.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.11.1993 - 26.3.1997
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.11.1993 - 26.3.1997
silniční motorová doprava 1.11.1993 - 26.3.1997
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 1.11.1993 - 26.3.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 1.11.1993 - 26.3.1997
opravy měřicí a regulační techniky 1.11.1993 - 26.3.1997
školicí a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany 1.11.1993 - 12.12.2000
fotografické služby 1.11.1993 - 12.12.2000
montáže a opravy ocelových konstrukcí, 1.11.1993 - 1.12.2001
přepravní služby podnikové vlečky (vyjma § 3, odst. 2, písm. g, a přílohy č. 3, skup. 314, zák.č. 455/91 Sb.) 1.11.1993 - 1.12.2001
rozmnožovací a kopírovací služby 1.11.1993 - 1.12.2001
výroba cementového zboží a umělého kamene 1.11.1993 - 1.12.2001
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.11.1993 - 1.12.2001
provádění analýzy půdy, kalů, vody a jiných materiálů, (orientační rozbory) 1.11.1993 - 21.10.2002
technologická měření především v oblasti klimatizace, větrání, prašnosti, včetně poradenské činnosti v této oblasti, (orientační rozbory) 1.11.1993 - 21.10.2002
konstrukce strojů včetně výpočtů a vypracování plánů 1.11.1993 - 21.10.2002
školení a přezkušování jeřábníků, vazačů, obsluh pohyblivých pra- covních plošin, provozních techniků, obsluh a opravářů plynových zařízení, (vyjma přílohy 2 skup. 202 zák. č. 455/91 Sb.) 1.11.1993 - 21.10.2002
čištění potrubí, kanalizace, odpadních stok a septiků 1.11.1993 - 21.10.2002
revize, opravy a výměna hasicích přístrojů 1.11.1993 - 21.10.2002
provádění úředního měření na silniční váze, (vyjma přílohy 3 skup. 304 zák.č. 455/91 Sb.) 1.11.1993 - 21.10.2002
toxikologická měření kvality pracovního a životního prostředí 1.11.1993 - 21.10.2002
ubytovací služby (turistická ubytovna) 1.11.1993 - 21.10.2002
výroba chemických výrobků, zejména umělých hnojiv a viskózového vlákna, (vyjma přílohy 2, skup. 206 zák. č. 455/91 Sb.) 1.11.1993 - 21.10.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (vyjma pří- loh č. l - 3 zák.č. 455/91 Sb.) 1.11.1993 - 21.10.2002
písmomalířské a lakýrnické práce 1.11.1993 - 21.10.2002
výroba potisk polyetylénové hadice a pytlů 1.11.1993 - 21.10.2002
automatizované zpracování dat 1.11.1993 - 21.10.2002
poskytování software 1.11.1993 - 21.10.2002
zemní práce s použitím mechanizace 1.11.1993 - 21.10.2002
tesařství 1.11.1993 - 9.12.2003
zednictví 1.11.1993 - 9.12.2003
pokrývačství 1.11.1993 - 9.12.2003
truhlářství 1.11.1993 - 9.12.2003
zámečnictví 1.11.1993 - 30.1.2009

vedení firmy Lovochemie, a.s.

Statutární orgán Lovochemie, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 18.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 4.12.2015 - 18.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 12.3.2014 - 4.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 10.6.2009 - 12.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. 21.8.2007 - 10.6.2009
Za akciovou společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to buď: a) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva Za společnost jednají a podepisují jako zástupci: a) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku b) osoby k tomu představenstvem zmocněné, a to jen v rozsahu zmocnění c) zaměstnanci společnosti v souladu s § 15 obchodního zákoníku 1.12.2001 - 21.8.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) samostatně předseda nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 16.12.1997 - 1.12.2001
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Za společnost podepisují buď: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 17.6.1996 - 16.12.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k romu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.11.1993 - 17.6.1996
Místopředseda představenstva Jan Stoklasa 22.12.2017
Vznik členství 2.12.2017
Vznik funkce 2.12.2017
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
Člen představenstva Tomáš Tesařík 2.2.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
Předseda představenstva Petr Cingr 23.3.2018
Vznik členství 2.2.2018
Vznik funkce 2.2.2018
Adresa: K Mokřadu 425 , Louňovice 251 62
Člen představenstva Miloslav Spěváček 2.8.2018
Vznik členství 26.6.2018
Adresa: Řecká 1450/12 , Děčín 405 02
Místopředseda představenstva Radomír Věk 7.3.2019
Vznik členství 2.12.2017
Vznik funkce 29.1.2019
Adresa: Za Humny 137 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Člen představenstva Čestmír Novák 1.11.1993 - 7.11.1994
Adresa: Luční 304 , Litvínov 435 42
Člen představenstva Ing. Luboš Kyselo 18.4.1994 - 7.11.1994
Adresa: Valdštejnská 821 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Vybíral 1.11.1993 - 22.2.1995
Adresa: Vodní 1002/6 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. Milan Galia 1.11.1993 - 22.2.1995
Adresa: Sadová 452/11 , Litoměřice 412 01
Člen přestavenstva Ing. Andrej Babiš 1.11.1993 - 22.2.1995
Adresa: Dunajská 38 , Bratislava Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: Dlouhá 1043/3 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. Miloslav Kessler 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: Klíčanská 1128/7 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Petr Kubal 7.11.1994 - 17.6.1996
Adresa: Bezručova 1704 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Vybíral 22.2.1995 - 17.6.1996
Adresa: Vodní 1002/6 , Lovosice 410 02
Místopředseda představenstva Ing. Milan Galia 22.2.1995 - 17.6.1996
Adresa: Sadová 452/11 , Litoměřice 412 01
Místopředseda představenstva Ing. Andrej Babiš 22.2.1995 - 17.6.1996
Adresa: Dunajská 38 , Bratislava Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Kasper 27.9.1995 - 17.6.1996
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Jan Tomaier CSc. 17.6.1996 - 24.10.1996
Adresa: Kopretinová 2166/14 , Praha 106 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Brynda 17.6.1996 - 16.12.1997
Adresa: Soukenická 2060/27 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Černý 17.6.1996 - 16.12.1997
Adresa: Dlouhá 1043/3 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. Pavel Palas 17.6.1996 - 16.12.1997
Adresa: Urbánkova 3367/61 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Vilém Vávra 17.6.1996 - 16.12.1997
Adresa: Na Skalkách 918 , Neratovice 277 11
Člen představenstva Ing. Milan Galia 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Sadová 452/11 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Gerhard Müller 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Nádražní 395 , Třebenice 411 13
Člen představenstva Jiří Kopenec 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Čáslavská 1997/3 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jiří Brynda 16.12.1997 - 7.4.1998
Adresa: Soukenická 2060/27 , Praha 110 00
Člen představenstva Jiří Kopenec 16.12.1997 - 7.4.1998
Adresa: Čáslavská 1997/3 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Milan Nečas 16.12.1997 - 23.7.1998
Adresa: Eduarda Basse 1156/3 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Ivan Souček 7.4.1998 - 23.7.1998
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Člen představenstva Ing. Petr Zatloukal 16.12.1997 - 20.9.1999
Adresa: Josefa Ševčíka 858/18 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Civín CSc. 23.7.1998 - 20.9.1999
Adresa: Kurzova 2391/9 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Miloš Vodička 20.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Jabloňová alej 960/12 , Lovosice 410 02
Předseda představenstva Ing. Andrej Babiš 16.12.1997 - 12.12.2000
Adresa: Roháčova 1099/83 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Petr Kubal 16.12.1997 - 12.12.2000
Adresa: Bezručova 1704 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 16.12.1997 - 12.12.2000
Adresa: Dlouhá 1043/3 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. Milan Galia 16.12.1997 - 12.12.2000
Adresa: Sadová 452/11 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Josef Kasper 16.12.1997 - 12.12.2000
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Pavel Švarc CSc. 7.4.1998 - 12.12.2000
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Dagmar Negrová 23.7.1998 - 12.12.2000
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Vít Šubert 20.9.1999 - 12.12.2000
Adresa: Klapálkova 2238/1 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Luděk Peleška 27.3.2000 - 12.12.2000
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Pavel Švarc CSc. 12.12.2000 - 13.6.2001
Zánik členství 5.4.2001
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Vít Šubert 12.12.2000 - 13.6.2001
Zánik členství 5.4.2001
Adresa: Klapálkova 2238/1 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Andrej Babiš 12.12.2000 - 21.10.2002
Zánik členství 19.6.2002
Zánik funkce 19.6.2002
Adresa: Roháčova 1099/83 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Petr Kubal 12.12.2000 - 21.10.2002
Adresa: Luční 941 , Lom u Mostu Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Haspeklo 21.10.2002 - 15.3.2003
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 24.10.2002
Vznik funkce 9.7.2002
Zánik funkce 24.10.2002
Adresa: 294 74 Česká republika
Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav
Člen představenstva Ing. Luděk Peleška 12.12.2000 - 2.10.2003
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 12.12.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Dlouhá 1043/3 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. Milan Galia 12.12.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Sadová 452/11 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Josef Kasper 12.12.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Dagmar Negrová 12.12.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
Člen představenstva JUDr. Jiří Hošek 4.9.2001 - 9.12.2003
Vznik členství 6.4.2001
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Žherská 1669 , Praha 190 16
Člen představenstva RNDr. Radek Kapsa PhD. 4.9.2001 - 9.12.2003
Vznik členství 6.4.2001
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Vrchlického 292/10 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Ing. Petr Kubal 21.10.2002 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Vznik funkce 9.7.2002
Zánik funkce 9.6.2003
Adresa: Luční 941 , Lom u Mostu Česká republika
Člen představenstva Ing. Peter Novanský 1.7.2003 - 9.12.2003
Vznik členství 28.11.2002
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: V kapslovně 2770/7 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Luděk Peleška 2.10.2003 - 9.12.2003
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 9.6.2003
Vznik funkce 19.2.2003
Zánik funkce 9.6.2003
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Místopředseda představenstva Ing. Luděk Peleška 9.12.2003 - 28.1.2004
Vznik členství 10.6.2003
Vznik funkce 3.7.2003
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 9.12.2003 - 29.4.2005
Vznik členství 10.6.2003
Adresa: Dlouhá 1043/3 , Lovosice 410 02
Předseda představenstva Ing. Petr Kubal 9.12.2003 - 14.7.2005
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 10.6.2005
Vznik funkce 3.7.2003
Zánik funkce 10.6.2005
Adresa: Luční 941 , Lom u Mostu Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Luděk Peleška 28.1.2004 - 14.7.2005
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 10.6.2005
Vznik funkce 3.7.2003
Zánik funkce 10.6.2005
Adresa: Klouzková 71 , Praha 104 00
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 29.4.2005 - 14.7.2005
Vznik členství 10.6.2003
Adresa: Lhotecká 1172/4 , Lovosice 410 02
Člen představenstva RNDr. Radek Kapsa PhD. 9.12.2003 - 16.11.2005
Vznik členství 10.6.2003
Adresa: Vrchlického 292/10 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Petr Jurák MBA 14.7.2005 - 16.11.2005
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 27.10.2005
Adresa: Pavrovského 2557/16 , Praha 155 00
Předseda představenstva Mgr. Richard Brabec 14.7.2005 - 12.4.2006
Vznik členství 10.6.2005
Vznik funkce 10.6.2005
Adresa: Chodská 627 , Kladno 272 01
Člen představenstva Ing. Dagmar Negrová 9.12.2003 - 28.6.2006
Vznik členství 10.6.2003
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Pavel Chvojka 7.2.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 8.4.2006
Adresa: Na Výsluní 1316 , Neratovice 277 11
Člen představenstva RNDr. František Čermák 9.12.2003 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 30.1.2008
Adresa: Slunečná 566 , Šestajovice 250 92
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Černý 14.7.2005 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2003
Vznik funkce 10.6.2005
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Lhotecká 1172/4 , Lovosice 410 02
Člen představenstva RNDr. Radek Kapsa PhD. 16.11.2005 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 30.1.2008
Adresa: Rooseveltova 798/15 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Mgr. Richard Brabec 12.4.2006 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2005
Vznik funkce 10.6.2005
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Březinova 1184 , Kladno 272 01
Člen představenstva Ing. Dagmar Negrová 28.6.2006 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 30.1.2008
Adresa: Studánková 458 , Praha 149 00
Člen představenstva JUDr. Miloslav Spěváček 9.12.2003 - 19.7.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Řecká 1450/12 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 8.4.2008 - 19.7.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Lhotecká 1172/4 , Lovosice 410 02
Předseda představenstva Ing. Andrej Babiš 8.4.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 25.2.2009
Vznik funkce 19.2.2008
Zánik funkce 25.2.2009
Adresa: Františka Zemana 876 , Průhonice 252 43
Člen představenstva Ing. Petr Cingr 8.4.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 31.1.2008
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavol Kerďo 8.4.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 25.2.2009
Adresa: Sadová 31 , 925 22 Vel´ké Úl´any Slovenská republika
Místopředseda představenstva Mgr. Richard Brabec 8.4.2008 - 12.7.2010
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 31.5.2010
Vznik funkce 19.2.2008
Zánik funkce 31.5.2010
Adresa: Březinova 1184 , Kladno 272 01
Člen představenstva Ing. Pavel Černý 19.7.2008 - 9.2.2011
Vznik členství 11.6.2008
Adresa: Lhotecká 1172/4 , Lovosice 410 02
Místopředseda představenstva Mgr. Richard Brabec 12.7.2010 - 9.2.2011
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Březinova 1184 , Kladno 272 01
Člen představenstva Ing. Jaromír Šilhan 21.8.2007 - 26.7.2011
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Ve Žlábkách 3634 , Mělník 276 01
Člen představenstva Mgr. Richard Brabec 9.2.2011 - 26.7.2011
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Březinova 1184 , Kladno 272 01
Předseda představenstva Ing. Petr Cingr 25.3.2009 - 19.3.2013
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 1.2.2013
Vznik funkce 3.3.2009
Zánik funkce 1.2.2013
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Černý 9.2.2011 - 19.3.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Lhotecká 1172/4 , Lovosice 410 02
Člen představenstva JUDr. Miloslav Spěváček 19.7.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: Řecká 1450/12 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Petr Cingr 19.3.2013 - 4.8.2013
Vznik členství 1.2.2013
Vznik funkce 11.2.2013
Adresa: 96 , Chvatěruby 278 01
Člen představenstva Radomír Věk 19.3.2013 - 22.12.2017
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 1.12.2017
Adresa: Za Humny 137 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Místopředseda představenstva Jan Stoklasa 19.3.2013 - 22.12.2017
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 1.12.2017
Vznik funkce 11.2.2013
Zánik funkce 1.12.2017
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
Člen představenstva Tomáš Tesařík 19.3.2013 - 2.2.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2018
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
Předseda představenstva Petr Cingr 4.8.2013 - 23.3.2018
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.2.2018
Vznik funkce 11.2.2013
Zánik funkce 1.2.2018
Adresa: K Mokřadu 425 , Louňovice 251 62
Člen Miloslav Spěváček 17.7.2013 - 2.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: Řecká 1450/12 , Děčín 405 02
Člen představenstva Radomír Věk 22.12.2017 - 7.3.2019
Vznik členství 2.12.2017
Adresa: Za Humny 137 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Dozorčí rada Lovochemie, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Michal Kurka 7.10.2017
Vznik členství 1.11.2015
Adresa: Janáčkova 354 , Litvínov 436 03
Člen dozorčí rady Milan Martínek 7.3.2019
Vznik členství 6.12.2018
Adresa: 102 , Žalhostice 411 01
Předseda dozorčí rady Jiří Veselý 26.3.2019
Vznik členství 2.2.2019
Vznik funkce 2.2.2019
Adresa: 96 , Žitenice 412 01
Jméno Ing. Blanka Ksandrová 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
Jméno Ing. Jan Landa 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
Jméno Ing. Josef Šimek 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: Zlonínská 1124/11 , Praha 182 00
Jméno Ing. Jaroslav Skácel 1.11.1993 - 17.6.1996
Adresa: Marie Majerové 1842/31 , Litoměřice 412 01
Jméno Ing. Václav Čámek 1.11.1993 - 26.3.1997
Adresa: Vodárenská 300 , Terezín 411 55
Jméno Petr Jaškov 1.11.1993 - 26.3.1997
Adresa: K. Maličkého 976/13 , Lovosice 410 02
Jméno JUDr. Miroslav Jansta 17.6.1996 - 26.3.1997
Adresa: 2. května 1133/8 , Nymburk 288 02
Jméno Vladimír Růžička 17.6.1996 - 26.3.1997
Adresa: Česká republika
Nový Jáchymov 75, Otročiněves
Jméno Ing. František Mašek 23.8.1996 - 26.3.1997
Adresa: 169 , Zápy 250 01
Jméno Ing. Petr Kubal 17.6.1996 - 16.12.1997
Adresa: Bezručova 1704 , Litvínov 436 01
Jméno Ing. Zdeněk Vybíral 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Vodní 1002/6 , Lovosice 410 02
Jméno Ing. Andrej Babiš 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Roháčova 1099/83 , Praha 130 00
Jméno Ing. Milan Nečas 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Eduarda Basse 1156/3 , Most 434 01
Jméno Ing. Josef Kasper 26.3.1997 - 16.12.1997
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Jméno Ing. Jiří Šmejkal 17.6.1996 - 7.4.1998
Adresa: Okružní 2163/4 , Praha 143 00
Jméno Karel Novák 26.3.1997 - 7.4.1998
Adresa: Třebenická 222/1 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Negrová 16.12.1997 - 7.4.1998
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šmejkal 16.12.1997 - 7.4.1998
Adresa: Okružní 2163/4 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Uhlíř 7.4.1998 - 20.9.1999
Adresa: Donovalská 1152/15 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Negra 7.4.1998 - 20.9.1999
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
Předseda dozorčí rady Karel Novák 16.12.1997 - 27.3.2000
Adresa: Třebenická 222/1 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Jan Landa 20.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Radek Hartman 12.12.2000 - 17.1.2001
Adresa: Duškova 967/6 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Dolanský 12.12.2000 - 4.9.2001
Zánik členství 20.4.2001
Adresa: Zahradní 613 , Veltrusy 277 46
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Landa 27.3.2000 - 1.12.2001
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Věra Knobová 20.9.1999 - 9.12.2003
Vznik členství 8.7.1999
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Hnězdenská 557/28 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Ing. Otakar Lustik 27.3.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 21.12.1999
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Wolkerova 760/1 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Vítězslav Ludwig 12.12.2000 - 9.12.2003
Vznik členství 8.8.2000
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Loucká 192 , Třebenice 411 13
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Vobr 1.12.2001 - 9.12.2003
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 29.5.2003
Vznik funkce 27.7.2001
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: Moravská 264 , Počátky 394 64
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Kupšovský 1.12.2001 - 9.12.2003
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Nad sokolovnou 247/10 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady JUDr. Václav Živec 1.12.2001 - 9.12.2003
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 9.6.2003
Adresa: Konstantinova 147 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Člen dozorčí rady Věra Knobová 9.12.2003 - 29.7.2004
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 8.6.2004
Adresa: Hnězdenská 557/28 , Praha 181 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kupšovský 9.12.2003 - 23.11.2007
Vznik členství 10.6.2003
Vznik funkce 2.7.2003
Adresa: Nad sokolovnou 247/10 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Kasper 29.7.2004 - 23.11.2007
Vznik členství 9.6.2004
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kupšovský 23.11.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 30.1.2008
Vznik funkce 2.7.2003
Zánik funkce 30.1.2008
Adresa: Chorušická 465/17 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Ing. Vítězslav Ludwig 9.12.2003 - 21.7.2008
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: Loucká 192 , Třebenice 411 13
Místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Kasper 23.11.2007 - 18.12.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 9.9.2009
Vznik funkce 5.10.2007
Zánik funkce 9.9.2009
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Negrová 8.4.2008 - 26.7.2011
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 29.2.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Studánková 458 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Věra Hozáková 21.7.2008 - 18.10.2013
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 18.9.2013
Adresa: 89 , Terezín 412 01
Předseda dozorčí rady Mgr. Richard Brabec 26.7.2011 - 12.3.2014
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 14.7.2011
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: Březinova 1184 , Kladno 272 01
Člen dozorčí rady Jiří Veselý 12.3.2014 - 2.7.2014
Vznik členství 1.2.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Kasper 18.12.2009 - 8.1.2015
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 5.10.2014
Vznik funkce 6.11.2009
Zánik funkce 5.10.2014
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Jiří Veselý 2.7.2014 - 2.12.2015
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 25.3.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
Místopředseda dozorčí rady Josef Kasper 8.1.2015 - 4.12.2015
Vznik členství 16.12.2014
Zánik členství 31.10.2015
Vznik funkce 8.1.2015
Zánik funkce 31.10.2015
Adresa: Pokratická 92/3 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady Michal Kurka 4.12.2015 - 7.10.2017
Vznik členství 1.11.2015
Adresa: Jedličkova 1120 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Věra Hozáková 18.10.2013 - 7.3.2019
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 19.9.2018
Adresa: 89 , Terezín 412 01
Předseda dozorčí rady Jiří Veselý 2.12.2015 - 26.3.2019
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 1.2.2019
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 1.2.2019
Adresa: 96 , Žitenice 412 01

Sbírka Listin Lovochemie, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 471/SL 166 ostatní Rozhod.jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2015 9.12.2015 11.12.2015 1
B 471/SL 165 ostatní Zápis z jed. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2015 9.12.2015 11.12.2015 2
B 471/SL 164 notářský zápis [NZ 349/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2015 9.12.2015 11.12.2015 5
B 471/SL 163 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2015 9.12.2015 11.12.2015 18
B 471/SL 162 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2015 2.12.2015 11.12.2015 18
B 471/SL 160 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2015 9.11.2015 10.11.2015 109
B 471/SL 159 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2015 19.6.2015 22.6.2015 54
B 471/SL 157 ostatní rozhod.jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2014 22.12.2014 16.1.2015 1
B 471/SL 156 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2014 28.7.2014 25.8.2014 2
B 471/SL 155 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 28.7.2014 25.8.2014 53
B 471/SL 154 ostatní pověření Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2014 28.7.2014 25.8.2014 2
B 471/SL 153 rozhod. o statut. orgánu zápis z D.R. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2014 20.6.2014 14.7.2014 2
B 471/SL 152 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2014 20.6.2014 14.7.2014 1
B 471/SL 151 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2014 20.6.2014 14.7.2014 19
B 471/SL 150 notářský zápis NZ 83/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2014 20.6.2014 14.7.2014 20
B 471/SL 149 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 527/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2013 25.2.2014 13.3.2014 21
B 471/SL 148 ostatní volba DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2013 1.10.2013 24.10.2013 1
B 471/SL 147 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 17.7.2013 22.7.2013 1
B 471/SL 146 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2013 11.7.2013 12.7.2013 54
B 471/SL 145 notářský zápis NZ 130/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 28.5.2013 31.5.2013 3
B 471/SL 144 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 28.5.2013 31.5.2013 18
B 471/SL 143 rozhod. o statut. orgánu  zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2013 27.2.2013 27.3.2013 2
B 471/SL 142 rozhod. o statut. orgánu  rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2013 27.2.2013 27.3.2013 1
B 471/SL 141 rozhod. o statut. orgánu  rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2012 27.2.2013 27.3.2013 1
B 471/SL 140 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2012 3.12.2012 6.12.2012 18
B 471/SL 139 notářský zápis NZ 362/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2012 3.12.2012 6.12.2012 3
B 471/SL 138 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2012 9.8.2012 13.8.2012 63
B 471/SL 137 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2011 5.10.2011 6.10.2011 140
B 471/SL 136 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2011 25.7.2011 5.10.2011 1
B 471/SL 135 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 25.7.2011 5.10.2011 1
B 471/SL 134 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2011 29.9.2011 4.10.2011 97
B 471/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 18.7.2011 21.7.2011 18
B 471/SL 132 notářský zápis - NZ 261/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 18.7.2011 21.7.2011 3
B 471/SL 131 ostatní - výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2011 8.2.2011 10.2.2011 1
B 471/SL 130 ostatní - odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2011 8.2.2011 10.2.2011 1
B 471/SL 129 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 4.8.2010 17.8.2010 18
B 471/SL 128 výroční zpráva - 2009 - konsolid. AGROFERT H. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2010 4.8.2010 17.8.2010 140
B 471/SL 127 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2010 23.7.2010 3.8.2010 100
B 471/SL 126 podpisové vzory - Mgr. Richard Brabec Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2010 9.7.2010 23.7.2010 1
B 471/SL 125 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2010 9.7.2010 23.7.2010 1
B 471/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2010 9.7.2010 23.7.2010 2
B 471/SL 123 ostatní - výpis ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2009 30.11.2009 5.1.2010 1
B 471/SL 122 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2009 30.11.2009 5.1.2010 1
B 471/SL 121 výroční zpráva - konsolidovaná r. 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2009 1.9.2009 107
B 471/SL 120 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 7.7.2009 81
B 471/SL 119 notářský zápis NZ 180/2009 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2009 19.6.2009 22
B 471/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2009 19.6.2009 18
B 471/SL 117 notářský zápis NZ 51/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2009 30.3.2009 13
B 471/SL 116 ostatní výpis ze zápisu č. 1/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2009 30.3.2009 1
B 471/SL 115 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2009 30.3.2009 1
B 471/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2009 27.3.2009 1
B 471/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2009 27.3.2009 1
B 471/SL 112 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2009 17
B 471/SL 111 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2009 16
B 471/SL 110 výroční zpráva - 2007- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 4.9.2008 120
B 471/SL 109 podpisové vzory - JUDr. Miloslav Spěváček Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 30.7.2008 1
B 471/SL 108 podpisové vzory - Ing. Pavel Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 30.7.2008 1
B 471/SL 107 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2008 30.7.2008 2
B 471/SL 106 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2008 14.7.2008 84
B 471/SL 105 podpisové vzory - členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2008 25.4.2008 4
B 471/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2008 25.4.2008 2
B 471/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2008 25.4.2008 2
B 471/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2008 25.4.2008 4
B 471/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2008 25.4.2008 2
B 471/SL 99 výroční zpráva - 2005- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2006 12.12.2007 96
B 471/SL 100 výroční zpráva - 2006- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 12.12.2007 118
B 471/SL 98 ostatní - výpis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2007 5.12.2007 2
B 471/SL 97 podpisové vzory - Ing.Jaromír Šilhan Krajský soud v Ústí nad Labem 7.8.2007 1.10.2007 1
B 471/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 1.10.2007 2
B 471/SL 95 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 10.8.2007 17
B 471/SL 94 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 10.8.2007 75
B 471/SL 93 podpisové vzory - Ing. Peter Novanský Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2002 13.2.2007 1
B 471/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2002 13.2.2007 1
B 471/SL 91 rozhod. o statut. orgánu , zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2002 13.2.2007 3
B 471/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2007 8.2.2007 19
B 471/SL 89 notářský zápis NZ 452/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2006 28.12.2006 2
B 471/SL 88 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2006 2.10.2006 74
B 471/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - úmrtní list Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2006 7.9.2006 0
B 471/SL 86 podpisové vzory - Ing. Pavel Chvojka Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2006 21.2.2006 1
B 471/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2006 21.2.2006 1
B 471/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2005 27.12.2005 1
B 471/SL 83 notářský zápis NZ 138/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2005 30.9.2005 86
B 471/SL 82 podpisové vzory - Mgr. Richard Brabec Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 14.9.2005 1
B 471/SL 81 podpisové vzory - Ing. Petr Jurák, MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2005 14.9.2005 1
B 471/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předst Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2005 14.9.2005 1
B 471/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2005 14.9.2005 9
B 471/SL 78 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2005 11.7.2005 58
B 471/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2005 11.5.2005 19
B 471/SL 76 podpisové vzory - Ing. Josef Kasper Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2004 3.9.2004 1
B 471/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2004 3.9.2004 9
B 471/SL 74 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2004 24.6.2004 27
B 471/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2003 26.1.2004 1
B 471/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2003 26.1.2004 1
B 471/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 26.1.2004 1
B 471/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2003 26.1.2004 19
B 471/SL 69 notářský zápis NZ 215/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2003 26.1.2004 4
B 471/SL 68 notářský zápis NZ 214/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2003 26.1.2004 8
B 471/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu ze zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 26.1.2004 1
B 471/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 26.1.2004 1
B 471/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu č.1/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2003 10.12.2003 1
B 471/SL 64 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2003 7.10.2003 93
B 471/SL 63 rozhod. o statut. orgánu -výpis ze zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2002 28.5.2003 1
B 471/SL 62 podpisové vzory - Ing. Jiří Haspeklo Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 28.5.2003 1
B 471/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 28.5.2003 19
B 471/SL 60 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 298/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 28.5.2003 6
B 471/SL 59 notářský zápis NZ 297/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 28.5.2003 10
B 471/SL 58 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 28.5.2003 76
B 471/SL 57 ostatní - výpis ze zápisu č. 4/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2001 15.1.2002 1
B 471/SL 56 notářský zápis NZ 339/2001 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2001 15.1.2002 25
B 471/SL 55 notářský zápis NZ 338/2001 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2001 15.1.2002 11
B 471/SL 54 ostatní - výpis ze zápisu č. 3/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2001 15.1.2002 1
B 471/SL 53 podpisové vzory - JUDr. J. Hošek Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2001 30.10.2001 1
B 471/SL 52 ostatní -výpis č.2/2001 ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2001 30.10.2001 1
B 471/SL 51 podpisové vzory - RNDr. R. Kapsa, PhD Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2001 30.10.2001 1
B 471/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -výpis č.2/2001ze zased.předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2001 30.10.2001 1
B 471/SL 49 výroční zpráva rok 2000 - dodatek Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 29.10.2001 4
B 471/SL 48 ostatní - výpis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 47 podpisové vzory - Ing. Vít Šubert Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 46 podpisové vzory - Ing. Petr Kubal Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 45 podpisové vzory - Ing. Pavel Švarc CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 44 podpisové vzory - Ing. Dagmar Negrová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 43 podpisové vzory - Ing. Josef Kasper Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 42 podpisové vzory - Ing. Andrej Babiš Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 41 podpisové vzory - Ing. Milan Galia Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 40 podpisové vzory - Ing. Pavel Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 39 podpisové vzory - Ing. Luděk Peleška Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2001 2.8.2001 1
B 471/SL 38 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2001 2.8.2001 127
B 471/SL 37 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2000 2.8.2001 65
B 471/SL 36 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.1999 2.8.2001 74
B 471/SL 35 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.1998 2.8.2001 74
B 471/SL 34 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.1997 2.8.2001 66
B 471/SL 33 výroční zpráva 1995 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1996 2.8.2001 28
B 471/SL 32 výroční zpráva 1994 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2001 28
B 471/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2000 9.5.2001 16
B 471/SL 30 notářský zápis NZ 622/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2000 9.5.2001 8
B 471/SL 29 ostatní - výpis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2000 21.2.2001 1
B 471/SL 28 ostatní - výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2000 5.2.2001 1
B 471/SL 27 rozhod. o statut. orgánu do dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2000 5.2.2001 1
B 471/SL 26 ostatní - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2000 5.2.2001 16
B 471/SL 25 notářský zápis NZ 187/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2000 5.2.2001 8
B 471/SL 24 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2000 11.5.2000 33
B 471/SL 23 ostatní - výpis ze zápisu č. 1/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2000 11.5.2000 1
B 471/SL 22 ostatní - zápis č. 1/2000 ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2000 11.5.2000 2
B 471/SL 21 rozhod. o statut. orgánu do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.1999 11.5.2000 1
B 471/SL 20 notářský zápis NZ 171/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.1999 11.10.1999 11
B 471/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.1999 11.10.1999 16
B 471/SL 18 účetní závěrka -zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.1999 11.10.1999 30
B 471/SL 17 ostatní sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1998 22.12.1998 222
B 471/SL 16 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.1998 22.12.1998 6
B 471/SL 15 notářský zápis NZ 86/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1998 16.11.1998 7
B 471/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1998 16.11.1998 21
B 471/SL 13 účetní závěrka a zpráva auditora r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.1998 14.9.1998 28
B 471/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.1998 14.9.1998 16
B 471/SL 11 notářský zápis NZ 166/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.1998 14.9.1998 9
B 471/SL 10 notářský zápis NZ 9/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.1998 14.9.1998 18
B 471/SL 9 ostatní zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.1997 12.1.1998 2
B 471/SL 8 ostatní zápis ze zas. dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.1997 12.1.1998 2
B 471/SL 7 ostatní zápis ze zasedání doz. rady Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1997 12.1.1998 9
B 471/SL 6 ostatní zápis ze zas. dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.1997 12.1.1998 1
B 471/SL 5 notářský zápis valná hromada Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.1997 12.1.1998 118
B 471/SL 4 účetní závěrka k 31.12.96 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.1997 12.1.1998 24
B 471/SL 3 ostatní volba čl. dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.1996 12.1.1998 6
B 471/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.1996 12.1.1998 22
B 471/SL 1 notářský zápis mimoř. valná hromada Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.1996 12.1.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lovochemie, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49100262
Jméno Lovochemie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Lovosice
Vznik první živnosti: 12.1.1993
Celkový počet živností: 94
Aktivních živností: 13

Sídlo Lovochemie, a.s.

Živnosti a provozovny Lovochemie, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Terezínská 57, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1001101502
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 14.1.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Vinická 775, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1001101511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 3.9.2001

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1993

Živnost č. 3 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Terezínská 57, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1001101502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2009

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Terezínská 57, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1001101502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.2010

Živnost č. 6 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Terezínská 57, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1001101502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.1995

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1993

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1993

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.2.1996

Živnost č. 10 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1996

Živnost č. 11 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.1999

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Terezínská 57, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1001101502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2006

Živnost č. 13 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2006

Živnost č. 14 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 18.4.1997

Živnost č. 15 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 8.6.2000

Živnost č. 16 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 17 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 18 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Opravy kotlů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 22 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 8.6.2000

Živnost č. 23 Opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 1.10.1996

Živnost č. 24 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 26.7.2001

Živnost č. 28 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 29 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 30 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 15.2.1995
Konec oprávnění 15.2.1995

Živnost č. 32 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 33 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 35 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 36 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 2.7.1996

Živnost č. 37 Školení a přezkušování jeřábníků,vazačů,obsluh pohyblivých pracovních plošin, provozních techniků,obsluh a opravářů plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 38 Písmomalířské a lakýrnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 39 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 41 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 42 Výroba a potisk polyetylénové hadice a pytlů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 43 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1-3 zák.č. 455/91 Sb.,)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 44 Výroba chemických výrobků, zejména umělých hnojiv a viskózového vlákna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 45 Školící a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 19.7.2000

Živnost č. 46 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Revize, opravy a výměna hasících přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 48 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Čištění potrubí, kanalizace, odpadních stok a septiků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 50 Toxikologická měření kvality pracovního a životního prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 51 Provádění úředního měření na silniční váze

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 52 Provádění analýzy půdy, kalů, vody a jiných materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 53 Montáže a opravy ocelových konstrukcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 54 Technologická měření především v oblasti klimatizace, větrání, prašnosti, včetně poradenské činnosti v této oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 55 Konstrukce strojů včetně výpočtů a vypracování plánů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 56 Přepravní služby podnikové vlečky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 57 Zemní práce s použitím mechanizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 58 Ubytovací služby /turistická ubytovna/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 59 Rozmnožovací a kopírovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 60 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Výroba a regenerace katalytických vložek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 13.7.2000

Živnost č. 62 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.6.2000

Živnost č. 65 Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje , výkonů a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 66 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1993
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 69 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Výroba nápojů v prášku a sodové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 71 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 72 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 73 Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1995
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 74 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1997
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 75 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 76 Činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 77 Poradenská činnost v oblasti technického vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 78 Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 79 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 80 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 81 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 82 Výuka jazyků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 83 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 84 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 85 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 86 Pořádání seminářů a školení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 87 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 88 Výuka jazyka anglického, francouzského a německého

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 89 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 90 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 91 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 92 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 93 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 94 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lovochemie, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Tesařík
Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Věk
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Stoklasa
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Cingr
Člen statutárního orgánu JUDr. Miloslav Spěváček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lovochemie, a.s.

IČO: 49100262
Firma: Lovochemie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Lovosice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1993

Sídlo Lovochemie, a.s.

Sídlo: Terezínská 57, Lovosice 410 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Obrábění
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
tracking image