Firma LITÉ akciová společnost IČO 47719117


LITÉ akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LITÉ akciová společnost (47719117) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 77, 331 52 Líté Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1993 a je stále aktivní. LITÉ akciová společnost nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o LITÉ akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LITÉ akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o LITÉ akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro LITÉ akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LITÉ akciová společnost

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 328
IČO (identifikační číslo osoby) 47719117
Jméno LITÉ akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.7.1993
Základní kapitál obchodní společnosti LITÉ akciová společnost, identifikační číslo:47719117, se z původní částky 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů korunčeských) snižuje o 13.500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých) na novou částku 61.500.000,-- Kč (šedesát jeden milion pět set tisíc korun českých) s tím, že:a) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ajeho účelem je uvolnění prostředků na její úhradu, b) Snížení základního kapitálu bude, co se rozsahu a způsobu týče, provedenosnížením jmenovitých hodnot všech společností vydaných akcií, a to tak, že: - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 800,-- Kč (osm setkorun českých) bude snížena na částku 656,-- Kč (šest set padesát šestkorun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 8.000,-- Kč (osmtisíc korun českých) bude snížena na částku 6.560,-- Kč (šest tisíc pět setšedesát korun českých),- jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude snížena na částku 820,-- Kč (osm set dvacet korunčeských), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč(deset tisíc korun českých) bude snížena na částku 8.200,-- Kč (osm tisíc dvěstě korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,-- Kč(jeden milion korun českých) bude snížena na částku 820.000,-- Kč (osm setdvacet tisíc korun českých), c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrátyspolečnosti. d) Určuje se lhůta 2 (dvou) měsíců od provedení zápisu snížení základníhokapitálu pro předložení akcií za účelem vyznačení nové výše jejich jmenovitýchhodnot.Souběžně se zvyšuje základní kapitál o 13.500.000,-- Kč (třináct milionů pět settisíc korun českých) na novou částku 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionůkorun českých) s tím, že: e) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští, f) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 (třinácti) novýchlistinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milionkorun českých) každé akcie a 1 (jedné) nové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); akcie nebudouvydány jako zaknihované, g) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, přičemžupisování třetí osobou se nepřipouští, h) lhůta pro úpis všech akcií činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí; akciebudou upisovány za emisní kurz, který je roven nominální hodnotěupisovaných akcií, i) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek vůčipohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, j) připouští se možnost započtení dále uvedených pohledávek z obchodního stykujediného akcionáře vůči společnosti a zároveň se schvaluje návrh smlouvy oúpisu akcií a o započtení pohledávek s tím, že tato smlouva bude uzavřenabezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí: var. symbol - doklad - splat 18.12.2015 - 18.12.2015
Mimořádná valná hromada společnosti LITÉ akciová společnost, IČ 477 19 117se sídlem Líté 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 328 (dále jen Společnost) konaná dne 18.12.2014, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK):1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov (dále jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 12.11.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 90,19 % základního kapitálu Společnosti a 90,19 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč a protiplnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 404-1489/2014 ze dne 31.10.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK 5.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 15.8.2014 - 11.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 15.8.2014 - 11.2.2016
Rozhodnutí valné hromady ze dne 26. listpadu 2012 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 61.104.000,- Kč o 13.896.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:- počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč- počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč.Důvod zvýšení základního kapitálu:Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti.Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:- místo: Líté čp. 77, okres Plzeň-sever, PSČ: 331 52, lhůta: Dva (2) týdny počínaje pátým dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady- na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 8.000,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,02 nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie- na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie- způsob oznámení počátku lhůty:Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva - s využitím přednostního práva lze upsat tyto akcie:- počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč- počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- KčÚpis akcií bez využití přednostního práva k úpisuMísto a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: - místo: Líté čp. 77, okres Plzeň sever, PSČ 331 52, lhůta: Dva (2) týdny, způsob oznámení počátku lhůty: Písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem, emisní kurs upsané akcie se rovná její nominální hodnotě. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 3 30.1.2013 - 26.6.2013
Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. listopadu 2012 o snížení základního kapitálu. Rozsah snížení: Z částky 76.380.000,- Kč o 15.276.000,- Kč na částku 61.104.000,- Kč. Důvod snížení: Částečné pokrytí ztát z minulých let a zúčtování snížení základního kapitálu proti ztrátám evidovaným v účetnictví. Způsob provedení: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč na částku 8.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč n ačástku 800,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti tak, že po právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve společnost bez zbytečného odkladu způsobem určeným pro svolání valné hromady - tedy písemnou výzvou odeslanou na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů své akcionáře k předložení listinných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií. 7.1.2013 - 30.1.2013
Usnesení valné hromady ze dne 14.9.2005 ozvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 38.190.000,-- Kč o 38.190.000,-- Kč. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Okonečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti na svém nejbližším zasedání po ukončení všech lhůt avšech skutečně provedených úpisů.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba aemisní kurs upisovaných akcií:- počet akcií: 3819 kusů akcií- jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč- druh akcie: kmenové- forma akcie: na jméno- podoba akcie: listinná- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčPřednostní práva stávajících akcionářů Místo alhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl ajmenovitá hodnota, druh, forma, podoba aemisní kurs akcií upisovaných svyužitím přednostního práva:- místo: Líté čp. 77- lhůta: dva (2) týdny- na jednu dosavadní akcii onominální hodnotě 1.000,-- Kč připadá právo na úpis 1/10 (jedné desetiny) nově emitované akcie vnominální hodnotě 10.000,-- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti onominální hodnotě 10.000,-- Kč připadá právo na úpis jedné nově emitované akcie vnominální hodnotě 10.000,-- Kč- způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně doporučeným dopisem odeslaným na jejich adresy zapsané vseznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty.- jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč- druh akcie: kmenové- forma akcie: na jméno- podoba akcie: listinná- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčÚpis akcií bez využití přednostního práva kúpisu Místo alhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií:- místo: Líté čp. 77- lhůta: dva (2) týdny- způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu kuzavření smlouvy oúpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy oúpisu- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčÚčet ubanky alhůta, vníž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií:- č. účtu: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 132811411/0300- lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisuRozhodnutí ovyslovení souhlasu se započtením pohledávekValná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů atřetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií:Identifikace osob věřitelů avýše jejich pohledávek - dle auditu, ato jak akcionáři, tak třetí osoby:Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, IČ 00118508, se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 14 Plzeň-Červený Hrádek- pohledávka ztitulu půjčky - 298.000, 11.10.2005 - 27.12.2005
Usnesení řádné valné hromady ze dne 29. 6. 1998 o zvýšenízákladního jmění:Základní jmění se zvyšuje o 3 miliony Kč (slovy:třimilionykorunčeských), úpisem, nepřipouští se upisování nadnavrženou částku.Na toto zvýšení bude vydáno 300 ks akcií:Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč, emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě.Forma: na jméno.Podoba: listinná podoba s rozsahem práv podle čl. 6, odst. 4platných stanov.Druh: kmenové, nejsou veřejně obchodovatelné. 20.10.1998 - 25.1.2001
Akcie budou upsány stávajícími akcionáři. V 1. kole můžeakcionář upsat akcie maximálně do výše 15 % hodnoty akcií, kterévlastní. Nebudou-li upsány všechny akcie, budou nabídnutystávajícím akcionářům v 2. kole. 20.10.1998 - 25.1.2001
Představenstvo oznámí stávajícím akcionářům do 15 dnů od zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku termín, místo azpůsob úhrady akcií s tím, že nejméně 30 % jejich jmenovitéhodnoty bude upisovateli zaplaceno do 1 měsíce od zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 20.10.1998 - 25.1.2001

Aktuální kontaktní údaje LITÉ akciová společnost

Kapitál LITÉ akciová společnost

zakladni jmění 75 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2015
zakladni jmění 61 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2015 - 18.12.2015
zakladni jmění 75 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2013 - 18.12.2015
zakladni jmění 61 104 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2013 - 26.6.2013
zakladni jmění 76 380 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.2005 - 30.1.2013
zakladni jmění 38 190 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.1994 - 27.12.2005
zakladni jmění 36 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.1993 - 19.9.1994

Sídlo LITÉ akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa 77 , 331 52 Líté Česká republika
č.p. 77, 331 52 Líté
15.8.2014
Adresa 77 , 331 52 Líté Česká republika
Líté 77, okres Plzeň-sever, PSČ 33152
23.10.2001 - 15.8.2014
Adresa 331 52 Lité Česká republika
Lité, PSČ 33152
27.7.1993 - 23.10.2001

Předmět podnikání LITÉ akciová společnost

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 25.1.2001 - 15.8.2014
zemědělská výroba 27.7.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.7.1993 - 15.8.2014
autodoprava 27.7.1993 - 25.1.2001
zednictví 27.7.1993 - 25.1.2001

vedení firmy LITÉ akciová společnost

Statutární orgán LITÉ akciová společnost

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Vladimír Česal 11.2.2016
Vznik členství 1.2.2016
Vznik funkce 1.2.2016
Adresa: Chocenický Újezd 25 , 336 01 Letiny Česká republika
Chocenický Újezd 25, 336 01 Letiny
Člen představenstva Ing. Jarmila Sýkorová 24.2.2016
Vznik členství 24.2.2016
Adresa: Žerovice 143 , 334 01 Přeštice Česká republika
Žerovice 143, 334 01 Přeštice
Člen Václav Grůber 27.7.1993 - 27.12.1994
Adresa: 506 , Kaznějov Česká republika
Kaznějov 506, okres Plzeň-sever
Člen Václav Píša 27.7.1993 - 30.7.1997
Adresa: 88 , Rybnice Česká republika
Rybnice 88, okres Plzeň-sever
člen představenstva Václav Reiprich 30.7.1997 - 25.1.2001
Adresa: 26 , Hvozd Česká republika
Hvozd 26
Předseda představenstva Ing. Václav Beránek 27.7.1993 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Zánik funkce 10.2.2004
Adresa: 604 , Kralovice Česká republika
Kralovice 604, okres Plzeň-sever
Místopředseda Ing. Josef Včelák 27.7.1993 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Zánik funkce 10.2.2004
Adresa: 272 , Manětín Česká republika
Manětín 272, okres Plzeň-sever
Člen Josef Zíma 27.7.1993 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Adresa: 28 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 28, okres Plzeň-sever
člen představenstva Ing. Jarmila Hodanová 27.12.1994 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Adresa: 1 , Loza Česká republika
Loza č. 1, okres Plzeň-sever
člen představenstva Vavřinec Přibáň 25.1.2001 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Adresa: nám. Karla Panušky 5 , Plzeň-Újezd Česká republika
Plzeň-Újezd, nám. Karla Panušky 5
člen Josef Zíma 28.12.2004 - 11.10.2005
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 15.9.2005
Adresa: 28 , Nečtiny Česká republika
Nečtiny 28
člen Vavřinec Přibáň 28.12.2004 - 11.10.2005
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: nám. Karla Panušky 5 , Plzeň - Újezd Česká republika
Plzeň - Újezd, nám. Karla Panušky 5
předseda Ing. Vladimír Nový 28.12.2004 - 13.9.2006
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 7.8.2006
Vznik funkce 10.2.2004
Zánik funkce 7.8.2006
Adresa: Kostincova 45 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Kostincova 45
místopředseda Ing. Zdeněk Hlous 28.12.2004 - 9.9.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2009
Vznik funkce 10.2.2004
Zánik funkce 10.5.2009
Adresa: 13 , Hvozd Česká republika
Hvozd 13
člen Ing. Josef Žižka 28.12.2004 - 9.9.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2009
Adresa: Kollárova 917 , Přeštice Česká republika
Přeštice, Kollárova 917
předseda představenstva Ing. Zdeněk Pašek 13.9.2006 - 9.9.2009
Vznik členství 7.8.2006
Zánik členství 11.8.2009
Vznik funkce 7.8.2006
Zánik funkce 11.8.2009
Adresa: Brožíkova 40 , 301 40 Plzeň - Bory Česká republika
Plzeň - Bory, Brožíkova 40, PSČ 30140
předseda představenstva Ing. Jiří Tirman 9.9.2009 - 8.8.2011
Vznik členství 11.8.2009
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 11.8.2009
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Slovanské údolí 924 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Slovanské údolí 924/101
místopředseda představenstva Ing. Josef Žižka 9.9.2009 - 8.8.2011
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Kollárova 917 , 334 01 Přeštice Česká republika
Přeštice, Kollárova 917, PSČ 33401
místopředseda představenstva Ing. Josef Široký 8.8.2011 - 1.2.2012
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 31.12.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 31.12.2011
Adresa: Kaznějovská 1216 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Kaznějovská 1216/21, PSČ 32300
místopředseda představenstva Ing. Jana Oliberiusová 1.2.2012 - 30.1.2013
Vznik členství 25.1.2012
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 25.1.2012
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Komenského 722 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Komenského 722/9, PSČ 32300
člen představenstva Ing. Václav Hejret 9.9.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: 20 , Dobříč Česká republika
Dobříč 20
předseda představenstva Ing. Zoltán Eliáš 8.8.2011 - 15.8.2014
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: Slovenská republika
92562 Váhovce 396
místopředseda představenstva Jana Oliberiusová 30.1.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: Komenského 722 , 323 00 Plzeň Česká republika
Komenského 722/9, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
předseda představenstva Ing. Zoltán Eliáš 15.8.2014 - 11.2.2016
Vznik členství 3.7.2014
Zánik členství 31.1.2016
Vznik funkce 3.7.2014
Zánik funkce 31.1.2016
Adresa: 64 , 331 52 Líté Česká republika
č.p. 64, 331 52 Líté

Dozorčí rada LITÉ akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Milan Růžička 15.8.2014
Vznik členství 3.7.2014
Vznik funkce 3.7.2014
Adresa: Žatecká 125 , 431 54 Vilémov Česká republika
Žatecká 125, 431 54 Vilémov
Člen Jaroslav Plic 27.7.1993 - 30.7.1997
Adresa: 142 , Manětín Česká republika
Manětín 142, okres Plzeň-sever
Člen Jaroslav Kolman 27.7.1993 - 30.7.1997
Adresa: 39 , Kozojedy Česká republika
Kozojedy 39
Člen Josef Dobrý 27.7.1993 - 23.10.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: 13 , Příšov Česká republika
Příšov 13, okres Plzeň-sever
Předseda Ing. Václav Hejret 27.7.1993 - 28.12.2004
Zánik členství 10.2.2004
Zánik funkce 10.2.2004
Adresa: 20 , Dobříč Česká republika
Dobříč 20
Člen Vladimír Česal 23.10.2001 - 28.12.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 10.2.2004
Adresa: 25 , Chocenický Újezd Česká republika
Chocenický Újezd 25
Člen Hana Vaizová 27.7.1993 - 9.9.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2009
Adresa: 12 , Lité Česká republika
Lité 12
předseda Ing. Václav Hejret 28.12.2004 - 9.9.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2009
Vznik funkce 16.2.2004
Zánik funkce 10.5.2009
Adresa: 20 , Dobříč Česká republika
Dobříč 20
člen Miroslav Valach 28.12.2004 - 9.9.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2009
Adresa: 91 , Kožlany Česká republika
Kožlany 91
člen dozorčí rady Hana Vaizová 9.9.2009 - 1.10.2013
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 31.8.2013
Adresa: 331 52 Líté 12 Česká republika
Líté 12, PSČ 33152
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hlous 9.9.2009 - 11.11.2013
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: 13 , Hvozd Česká republika
Hvozd 13
člen dozorčí rady Tomáš Adámek 9.9.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Větrná 387 , 331 42 Kožlany Česká republika
Kožlany, Větrná 387, PSČ 33142
člen dozorčí rady Soňa Janská 1.10.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Babinská 448 , 331 01 Plasy Česká republika
Babinská 448, 331 01 Plasy
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hlous 11.11.2013 - 15.8.2014
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: 13 , 331 01 Hvozd Česká republika
č.p. 13, 331 01 Hvozd

Sbírka Listin LITÉ akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 328/SL 92 notářský zápis [NZ 38/2016] Krajský soud v Plzni 24.2.2016 24.2.2016 17
B 328/SL 91 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 29.1.2016 3.2.2016 18.2.2016 1
B 328/SL 90 notářský zápis [NZ 293/2015] Krajský soud v Plzni 18.12.2015 18.12.2015 11
B 328/SL 88 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.3.2015 1.8.2015 22.10.2015 41
B 328/SL 87 notářský zápis [Nz 464/2014] Nz 464/2014 - rozhodnutí mimořádné VH Krajský soud v Plzni 22.12.2014 30.12.2014 7.1.2015 208
B 328/SL 86 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.5.2014 10.9.2014 11.12.2014 42
B 328/SL 85 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.7.2014 25.7.2014 18.9.2014 7
B 328/SL 84 notářský zápis Nz 285/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.7.2014 25.7.2014 18.9.2014 26
B 328/SL 83 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.8.2013 27.9.2013 1.10.2013 1
B 328/SL 82 rozhod. o statut. orgánu vzdání se funkce člena DR Krajský soud v Plzni 27.8.2013 27.9.2013 1.10.2013 1
B 328/SL 81 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.7.2013 10.7.2013 12
B 328/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 11.3.2013 27.6.2013 27.6.2013 16
B 328/SL 79 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.1.2013 27.6.2013 27.6.2013 33
B 328/SL 78 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.5.2012 18.1.2013 31.1.2013 4
B 328/SL 77 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 30.5.2012 18.1.2013 31.1.2013 1
B 328/SL 76 notářský zápis Nz 397/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.11.2012 28.12.2012 7.1.2013 8
B 328/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 1.2.2012 4.6.2012 4.6.2012 30
B 328/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 25.1.2012 3.2.2012 3.2.2012 1
B 328/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 22.6.2011 6.9.2011 6.9.2011 4
B 328/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis o hlasování Krajský soud v Plzni 22.6.2011 6.9.2011 6.9.2011 2
B 328/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 22.6.2011 6.9.2011 6.9.2011 1
B 328/SL 69 podpisové vzory - Ing.Josef Široký Krajský soud v Plzni 22.7.2011 6.9.2011 6.9.2011 2
B 328/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.7.2011 6.9.2011 6.9.2011 2
B 328/SL 67 zpráva o vztazích 2010 Krajský soud v Plzni 21.3.2011 29.6.2011 29.6.2011 6
B 328/SL 66 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 29.6.2011 29.6.2011 3
B 328/SL 65 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 17.2.2011 29.6.2011 29.6.2011 5
B 328/SL 64 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 4.2.2011 29.6.2011 29.6.2011 18
B 328/SL 63 účetní závěrka 2010 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 1.2.2011 29.6.2011 29.6.2011 2
B 328/SL 62 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 1.2.2011 29.6.2011 29.6.2011 4
B 328/SL 61 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 9.4.2010 16.6.2010 16.6.2010 13
B 328/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 18.2.2010 16.6.2010 16.6.2010 29
B 328/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Plzni 22.6.2009 28.8.2009 9.9.2009 2
B 328/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.6.2009 28.8.2009 9.9.2009 4
B 328/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 3.6.2009 28.8.2009 9.9.2009 1
B 328/SL 56 podpisové vzory - Ing. Jiří Tirman Krajský soud v Plzni 11.8.2009 14.8.2009 9.9.2009 1
B 328/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - vzdání se fce Krajský soud v Plzni 11.8.2009 14.8.2009 9.9.2009 1
B 328/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Plzni 11.8.2009 14.8.2009 9.9.2009 2
B 328/SL 53 podpisové vzory - Ing. Josef Žižka Krajský soud v Plzni 7.7.2009 23.7.2009 9.9.2009 1
B 328/SL 52 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Plzni 22.4.2009 24.6.2009 24.6.2009 4
B 328/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 24.6.2009 24.6.2009 3
B 328/SL 50 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.5.2009 24.6.2009 24.6.2009 5
B 328/SL 49 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.3.2009 24.6.2009 24.6.2009 5
B 328/SL 48 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 12.2.2009 24.6.2009 24.6.2009 17
B 328/SL 47 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 4.3.2009 24.6.2009 24.6.2009 6
B 328/SL 46 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 5.6.2008 30.6.2008 1.7.2008 5
B 328/SL 45 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 25.4.2008 30.6.2008 1.7.2008 5
B 328/SL 44 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 30.6.2008 1.7.2008 3
B 328/SL 43 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 25.3.2008 30.6.2008 1.7.2008 5
B 328/SL 42 účetní závěrka 2007-výkaz o PT Krajský soud v Plzni 5.3.2008 30.6.2008 1.7.2008 2
B 328/SL 41 účetní závěrka 2007-příloha Krajský soud v Plzni 25.2.2008 30.6.2008 1.7.2008 15
B 328/SL 40 účetní závěrka 2007- VZZ Krajský soud v Plzni 5.3.2008 30.6.2008 1.7.2008 25
B 328/SL 39 účetní závěrka 2007-rozvaha Krajský soud v Plzni 5.3.2008 30.6.2008 1.7.2008 27
B 328/SL 38 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 23.2.2007 6.6.2007 7.6.2007 5
B 328/SL 37 zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Plzni 12.3.2007 6.6.2007 7.6.2007 7
B 328/SL 36 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 6.6.2007 7.6.2007 3
B 328/SL 35 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 8.2.2007 6.6.2007 7.6.2007 15
B 328/SL 34 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 8.2.2007 6.6.2007 7.6.2007 9
B 328/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.8.2006 11.9.2006 13.9.2006 1
B 328/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -vzdání se funkce předsedy Krajský soud v Plzni 7.8.2006 11.9.2006 13.9.2006 1
B 328/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jedn. předst. Krajský soud v Plzni 7.8.2006 11.9.2006 13.9.2006 1
B 328/SL 30 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 4.4.2006 6.4.2006 3
B 328/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 14.9.2005 3.10.2005 13.10.2005 13
B 328/SL 28 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 11.5.2005 3.10.2005 13.10.2005 4
B 328/SL 27 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 12.5.2005 3.10.2005 13.10.2005 2
B 328/SL 26 notářský zápis 298/05 o zvýšení kapitálu Krajský soud v Plzni 14.9.2005 3.10.2005 13.10.2005 9
B 328/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 9.6.2005 18.7.2005 10.8.2005 22
B 328/SL 24 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 10.12.2004 15.12.2004 5.1.2005 3
B 328/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 16.2.2004 7.4.2004 16.11.2004 1
B 328/SL 22 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 10.2.2004 7.4.2004 16.11.2004 2
B 328/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 10.2.2004 7.4.2004 16.11.2004 1
B 328/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 10.2.2004 7.4.2004 16.11.2004 7
B 328/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.4.2004 28.6.2004 1.7.2004 20
B 328/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 3.6.2003 16.7.2003 25.7.2003 17
B 328/SL 17 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 25.6.2002 19.8.2002 5.9.2002 14
B 328/SL 16 notářský zápis Nz 137/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 15.7.2002 19.8.2002 5.9.2002 6
B 328/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.5.2002 24.7.2002 5.8.2002 11
B 328/SL 14 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 1.8.2001 1.8.2001 24.10.2001 11
B 328/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 17.8.2001 2.10.2001 22
B 328/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2001 17.8.2001 2.10.2001 14
B 328/SL 11 notářský zápis Nz 138/2001 - osvědčení Krajský soud v Plzni 29.6.2001 17.8.2001 2.10.2001 27
B 328/SL 10 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Plzni 28.6.2001 17.8.2001 2.10.2001 5
B 328/SL 9 notářský zápis -N 238/2000, NZ 229/2000 Krajský soud v Plzni 31.10.2000 24.11.2000 28.2.2001 10
B 328/SL 8 účetní závěrka -1999, výroční zpráva Krajský soud v Plzni 5.9.2000 5.9.2000 20.9.2000 6
B 328/SL 7 účetní závěrka 1998 - výroční zpráva Krajský soud v Plzni 20.7.1999 9.8.1999 23.8.1999 53
B 328/SL 6 ostatní - průvodní dopis -NEZAKLÁDÁ SE Krajský soud v Plzni 6.8.1999 9.8.1999 23.8.1999 0
B 328/SL 5 notářský zápis N 104/98, NZ 98/98 vč. příloh Krajský soud v Plzni 30.6.1998 27.7.1998 16.11.1998 13
B 328/SL 4 účetní závěrka - výroční zpráva za rok 1997 Krajský soud v Plzni 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 56
B 328/SL 3 notářský zápis NZ 86/96, N 91/96 vč. příloh Krajský soud v Plzni 13.6.1996 22.7.1996 7.4.1998 10
B 328/SL 2 účetní závěrka vč. výroční zprávy Krajský soud v Plzni 2.5.1997 9.7.1997 9.7.1997 51
B 328/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LITÉ akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 47719117
Jméno LITÉ akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 7.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo LITÉ akciová společnost

Živnosti a provozovny LITÉ akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.8.2006
Přerušení oprávnění 28.5.2014

Živnost č. 3 5211 - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 28.3.2001

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitostátní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 7.4.2006

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.1994
Zánik oprávnění 28.3.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LITÉ akciová společnost

Člen statutárního orgánu Vladimír Česal
Člen statutárního orgánu Jarmila Sýkorová Ing.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LITÉ akciová společnost

IČO: 47719117
Firma: LITÉ akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Líté
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.7.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov prasat
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Příprava staveniště
Silniční nákladní doprava
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image