Hlavní navigace

FIRMA LIGNA a.s. IČO: 00000914

LIGNA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LIGNA a.s. (00000914) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 791/41, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1989 a je stále aktivní. LIGNA a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o LIGNA a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro LIGNA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LIGNA a.s.

Soud: Městský soud v Praze 24. 11. 1989
Spisová značka: B 26
IČO (identifikační číslo osoby): 00000914
Jméno: LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod
Právní forma: Akciová společnost 24.11.1989
Zapsána dne: 24.11.1989
Řádná valná hromada společnosti LIGNA a.s. konaná dne 18.5.2016 přijala toto rozhodnutí: 1.Ze seznamu akcionářů Společnosti aktuálního ke dni konání této valné hromady vyplývá, že pan Ing. Miroslav Mrňa, nar. 3. 5. 1946, trvale bytem Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, je majitelem 3243 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CS0008403242 01, 500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CZ0009031860 02, 196 kusů kmenových akcií n a jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 03, a 14.688 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 04. Tím doložil, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,2765% základního kapitálu Společnosti a s nimi je spojen cca 95,2765% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že pan Ing. Miroslav Mrňa (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni kon ání této valné hromady požadavky § 375 zákona o obchodních korporacích, a je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu tohoto ustanovení. 2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastn ického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům protiplnění ve výši 9.370,00 Kč (slovy: devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 93.700,00 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedm set korun českýc h) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, přičemž přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 4 900-01-2016 ze dne 18. dubna 2016 společnosti Česká znalecká, a. s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, IČO 25 26 01 38, soudním znalcem v oboru ekonomika, který posoudil přiměřenost protiplnění ke dni 29. 2. 2016. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění prostřednictvím Československé obchodní banky a.s. (dále jen Banka), kterou za tímto účelem pověřil, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v do datečné lhůtě určené Společností podle § 387 zákona o obchodních korporacích předají akcie prostřednictvím Banky Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků v Den přechodu. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu na internetových stránkách Společnosti. 1.6.2016
Valná hromada konaná dne 30.9.2015 rozhodla, že základní kapitál společnosti LIGNA a.s. (dále jen Společnost) se snižuje z dosavadní výše 60,000.000,- Kč o částku 3,241.000,- Kč na konečných 56,759.000,- Kč . a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že v majetku Společnosti je 241 kmenových zaknihovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč. Vlastní akcie se ruší za účelem opt imalizace kapitálové struktury. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost 241 kmenových zaknihovaných akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií na jmé no v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, které má v majetku, a to tak, že dá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich zrušení a listinné akcie na jméno zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá čá stce snížení základního kapitálu, tj. částce 3,241.000,- Kč. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající navrhovanému snížení: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 3,241.000,- Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 57.457.980,00 Kč bude vypořádán na vrub účtu vlastního kapitálu. Z toho: na vrub účtu 423 Statutární fondy účelový fond ve výši 31.701.953,61 Kč a na vrub účtu 428 Nerozdělený z isk minulých let ve výši 25.756.026,39 Kč. Valná hromada pověřuje správní radu společnosti k provedení a zařízení všech úkonů nutných dle zákona pro zdárnou realizaci usnesení o snížení základního kapitálu a k zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.10.2015 - 6.2.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 21.1.2014
Počet členů správní rady:3 21.1.2014 - 25.10.2017
Smlouvou ze dne 30.11.1999 byla prodána obchodní společnosti PAVA, spol. s r.o. se sídlem Loučovice, PSČ 382 76, identifi- kační číslo 430 05 501, papírna v Loučovicích jako část podniku. 16.6.2000 - 6.2.2021
Omezená převoditelnost akcií: Převod akcií na jméno je platný teprve po jeho odsouhlasení představenstvem. 19.1.1998 - 11.2.2004
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 10.000.000,-Kčs tak, že z této částky připadá 500 akcií na jméno po 10.000,-Kčs a 500 akcií zaměstnaneckých po 10.000,-Kčs. 16.6.1992 - 5.10.1994
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení udělén Federálním ministerstvemm zahraničního obchodu v Praze ze dne 20.11. 1989, č.j. 7191/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11.1989, č.j. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89. 16.6.1992 - 6.2.2021
Obchodní jméno: LIGNA, akciová společnost LIGNA, akcioněrnoe obščestvo (rusky) LIGNA, Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellchaft (německy) LIGNA, société anonyme (franc.) LIGNA, sociedad anonima (španělsky) 30.3.1992 - 19.1.1998
Název společnosti: LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod (česky) LIGNA, akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo (rusky) LIGNA, Foreign Trade Company Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellschaft für Aussenhandel (německy) LIGNA, société anonyme pour le commerce extérier (francouzsky) LIGNA, sociedad anónima para el commercio exterior (španělsky) 24.11.1989 - 30.3.1992
Akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zaklá- dá se na státním povolení uděleném FMZO v Praze dne 20.11.1989, č.j.7191/62/89, dále na stanovách tímže menisterstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 os- vědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11. 1989 čj. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89. 24.11.1989 - 16.6.1992

Aktuální kontaktní údaje LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod

Kapitál LIGNA a.s.

Základní kapitál 56 759 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.3.2016
Základní kapitál 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2003  - 8.3.2016
Základní kapitál 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.1.1998  - 8.8.2003
Základní kapitál 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1994  - 19.1.1998
Základní kapitál 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1989  - 5.10.1994

Akcie LIGNA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 980 8.3.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 16 959 8.3.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 200 12.10.2015  - 8.3.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 280 8.8.2003  - 8.3.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 780 5.10.1994  - 8.8.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 500 5.10.1994  - 8.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 17 200 5.10.1994  - 12.10.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 30.3.1992  - 5.10.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 30.3.1992  - 5.10.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 24.11.1989  - 30.3.1992

Sídlo LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Vodičkova 791/41, Praha 1 11209, Česká republika 6.6.2002
Adresa: Vodičkova 41, Praha 1 11209, Česká republika 13.5.1998 - 6.6.2002
Adresa: Vodičkova 41, Praha 1 11000, Česká republika 24.11.1989 - 13.5.1998

Předmět podnikání LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.7.2010
distribuce elektřiny 1.7.2008
obchod s elektřinou 1.7.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 2.1.2007 - 19.7.2010
výroba papíru a papírenských výrobků 18.11.1999 - 27.9.2000
polygrafická výroba 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
zámečnictví 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid, vrátnice) 19.1.1998
vnitrostátní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
mezinárodní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.10.1994 - 19.7.2010
poskytování software 5.10.1994 - 19.7.2010
vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek stanovených v rozhod- nutí FMZO ze dne 6.4.1990 č.j.1747/90. 1.7.1991 - 5.10.1994
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1)-3) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni. 24.11.1989 - 1.7.1991
vývoz a dovoz dřeva, papíru, celulózy a výrobků průmyslu, dřevozpracujícího a papírenského 24.11.1989 - 5.10.1994
dovoz věcí pro čsl.dodavatelské podniky 24.11.1989 - 5.10.1994
poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezpros- tředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání 24.11.1989 - 5.10.1994

Vedení firmy LIGNA a.s.

Statutární orgán LIGNA a.s.

generální ředitel Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 6.2.2021
Adresa Vodičkova 791/41, 11000 Praha
předseda správní rady Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 12.10.2015 do 6.2.2021
Adresa Vodičkova 791/41, 11000 Praha
Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 12.10.2015 do 1.1.2021
Adresa Vodičkova 791/41, 11000 Praha
člen správní rady Ing. Milan Masák
Ve funkci od 12.10.2015 do 14.1.2017
Adresa Rabyňská 746/1, 14200 Praha
člen správní rady JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 12.10.2015 do 14.1.2017
Adresa Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 21.1.2014 do 12.10.2015
Adresa Vodičkova 791/41, 11000 Praha
předseda správní rady Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 21.1.2014 do 12.10.2015
Adresa Vodičkova 791/41, 11000 Praha
člen správní rady JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 21.1.2014 do 12.10.2015
Adresa Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha
člen správní rady Ing. Milan Masák
Ve funkci od 24.2.2015 do 12.10.2015
Adresa Rabyňská 746/1, 14200 Praha
člen správní rady Ing. Milan Masák
Ve funkci od 21.1.2014 do 24.2.2015
Adresa Slovinská 652/19, 10100 Praha 10
předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 19.7.2010 do 21.1.2014
Adresa Vodičkova 791, 11000 Prah 1
člen představenstva Ing. Milan Masák
Ve funkci od 19.7.2010 do 21.1.2014
Adresa Rabyňská 746/1, 14000 Praha 4
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 25.9.2013 do 21.1.2014
Adresa Senovážné náměstí 1565/16, 11000 Praha 1
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 11.5.2011 do 25.9.2013
Adresa Senovážné náměstí 1565/6, 11000 Praha 1
Petr Mrňa
Ve funkci od 28.7.2007 do 11.5.2011
Adresa Na Petynce 91/150, 16000 Praha 6
člen představenstva Miroslav Mrňa
Ve funkci od 1.7.2008 do 11.5.2011
Adresa Václavské nám. 791/32, 11000 Praha 1
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 19.7.2010 do 11.5.2011
Adresa Soukenická 11, 11000 Praha 1
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 31.8.2005 do 19.7.2010
Adresa Soukenická 11, 11000 Praha 1
předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 31.8.2005 do 19.7.2010
Adresa Vodičkova 791, 11000 Prah 1
člen představenstva Ing. Milan Masák
Ve funkci od 31.8.2005 do 19.7.2010
Adresa Rabyňská 746/1, 14000 Praha 4
Petr Mrňa
Ve funkci od 17.12.2003 do 28.7.2007
Adresa Na Petynce 91/150, 16000 Praha 6
Předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 5.3.2004 do 31.8.2005
Adresa Vodičkova 791/41, Praha 1
Místopředseda představenstva Ing. Milan Masák
Ve funkci od 13.7.1995 do 31.8.2005
Adresa Rabyňská 746/1, Praha 4
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 27.9.2000 do 31.8.2005
Adresa Soukenická 11, 11000 Praha 1
Předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 13.7.1995 do 5.3.2004
Adresa Michnova 1623, Praha 4
člen představenstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 19.11.1999 do 17.12.2003
Adresa Plešivec II 351, 38101 Český Krumlov
člen Ing. Oldřich Kettner
Ve funkci od 18.10.2003 do 17.12.2003
Adresa Vodičkova 791/41, Praha 1
člen představenstva Ing. Boris Vostrý
Ve funkci od 3.9.1996 do 8.8.2003
Adresa Sartoriova 26, Praha 6
Člen představenstva Ing. Jiří Šula
Ve funkci od 24.11.1989 do 27.9.2000
Adresa Čajkovského 42, 78701 Šumperk
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek
Ve funkci od 19.11.1999 do 27.9.2000
Adresa Biskupský dvůr 1, 11000 Praha 1
Člen představenstva Ing. Josef Horák
Ve funkci od 8.12.1994 do 19.11.1999
Adresa Londýnská 20, 12000 Praha 2
Člen představenstva Ing. Juraj Kučera CSc.
Ve funkci od 13.7.1995 do 11.9.1998
Adresa Jesenského 72 , 94301 Štúrovo
Člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc.
Ve funkci od 13.7.1995 do 11.9.1998
Adresa Milady Horákové 57, Praha 7
člen představenstva Ing. Jindřich Šilhavý
Ve funkci od 30.4.1992 do 3.9.1996
Adresa Jetelová 19, Plzeň
Člen představenstva Ing. Alexej Krines
Ve funkci od 30.3.1992 do 13.7.1995
Adresa Tyršova 31, 78701 Šumperk
Člen představenstva Ing. Július Mihály
Ve funkci od 30.3.1992 do 13.7.1995
Adresa Švermova 57 , 94301 Štúrovo
Člen předst. Ing. Milan Masák
Ve funkci od 30.3.1992 do 13.7.1995
Adresa Rabyňská 746/1, 14000 Praha 4
Generální ředitel Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 12.4.1995 do 13.7.1995
Adresa Michnova 1623, Praha 4
Člen představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 12.4.1995 do 13.7.1995
Adresa Michnova 1623, Praha 4
Člen představenstva Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 24.11.1989 do 12.4.1995
Adresa Mladé fronty 1623, 14000 Praha 4
Generální ředitel Ing. Miroslav Mrňa
Ve funkci od 30.4.1992 do 12.4.1995
Adresa Mladé fronty 1623, Praha 4
Člen představenstva JUDr. Miroslav Havlík
Ve funkci od 30.3.1992 do 8.12.1994
Adresa Na Novině 1035, 14000 Praha 4
Člen představenstva Ing. Miroslav Šedek
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.4.1992
Adresa E. Destinové 42 , 37001 České Budějovice-Čtyři Dvory
Člen představenstva Ing. Luboš Píša CSc.
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.4.1992
Adresa Prosečné 7, 54373 Prosečné
Člen představenstva Ernest Pindura Dipl.Tech.
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.4.1992
Adresa Zvazácká 42 , 3401 Ružomberok
Člen představenstva Ing. Antonín Kořínek
Ve funkci od 30.3.1992 do 30.4.1992
Adresa Velkomoravská 8, 69501 Hodonín
I.obchodní náměstek Ing. Jaromír Spěváček
Ve funkci od 30.3.1992 do 30.4.1992
Adresa Podle Kačerova 17, 14000 Praha 4
Člen představenstva Ing. Petr Čoček
Ve funkci od 2.1.1990 do 28.4.1992
Adresa nábř. Bedřicha Engelse 54, 12000 Praha 2
Člen představenstva Ing. Jan Frey
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Na pláni 9, 15000 Praha 5
Člen představenstva Ing. Tibor Gedeon
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Mezilesní 553, 14000 Praha 4
Člen představenstva Ing. Pavel Dušek
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Šimonova 1109 , 16000 Praha 6-Řepy II
Člen představenstva František Hanzlík
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Ruská 18/460, 10000 Praha 10
Člen představenstva Ing. Vladimír Hrdina
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Štenberkova 8/1358, 17000 Praha 7
Člen představenstva Ing. Zdeněk Píro
Ve funkci od 24.11.1989 do 30.3.1992
Adresa Foltýnova 19, 60200 Brno
Člen představenstva Ing. Robert Šimurka
Ve funkci od 24.11.1989 do 1.7.1991
Adresa Gaštanova 6 , 94301 Štúrovo
Člen představenstva Ing. Jaroslav Dostál
Ve funkci od 24.11.1989 do 1.7.1991
Adresa Místecká 721, 73921 Paskov
Člen představenstva Ing. Vladimír Kramer
Ve funkci od 24.11.1989 do 1.7.1991
Adresa U Sluncové 602, 18000 Praha 8
Náměstek gen. ředitele JUDr. Luboš Adamec
Ve funkci od 2.1.1990 do 1.7.1991
Adresa Na březince 16, 15000 Praha 5
2.náměstek gen. ředitele František Hanzlík
Ve funkci od 2.1.1990 do 1.7.1991
Adresa Ruská 18/460, 10000 Praha 10
Člen představenstva Ing. Ladislav Řehoř
Ve funkci od 24.11.1989 do 2.1.1990
Adresa Žitná 14, 12000 Praha 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LIGNA a.s.

IČO (identifikační číslo): 00000914
Jméno: LIGNA a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 23. 3. 1990
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo LIGNA a.s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Praha 11209

Živnosti LIGNA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 4. 1992

Statutární orgán LIGNA a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Mrňa

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LIGNA a.s.

IČO: 00000914
Firma: LIGNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanci
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 23. 3. 1990

Sídlo LIGNA a.s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Praha 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti