Firma LIGNA a.s. IČO 00000914


LIGNA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LIGNA a.s. (00000914) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 791/41, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1989 a je stále aktivní. LIGNA a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o LIGNA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LIGNA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LIGNA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LIGNA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LIGNA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 26
IČO (identifikační číslo osoby) 00000914
Jméno LIGNA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.11.1989
Řádná valná hromada společnosti LIGNA a.s. konaná dne 18.5.2016 přijala toto rozhodnutí: 1.Ze seznamu akcionářů Společnosti aktuálního ke dni konání této valné hromady vyplývá, že pan Ing. Miroslav Mrňa, nar. 3. 5. 1946, trvale bytem Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, je majitelem 3243 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CS0008403242 01, 500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CZ0009031860 02, 196 kusů kmenových akcií n a jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 03, a 14.688 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 04. Tím doložil, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,2765% základního kapitálu Společnosti a s nimi je spojen cca 95,2765% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že pan Ing. Miroslav Mrňa (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni kon ání této valné hromady požadavky § 375 zákona o obchodních korporacích, a je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu tohoto ustanovení. 2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastn ického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům protiplnění ve výši 9.370,00 Kč (slovy: devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 93.700,00 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedm set korun českýc h) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, přičemž přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 4 900-01-2016 ze dne 18. dubna 2016 společnosti Česká znalecká, a. s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, IČO 25 26 01 38, soudním znalcem v oboru ekonomika, který posoudil přiměřenost protiplnění ke dni 29. 2. 2016. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění prostřednictvím Československé obchodní banky a.s. (dále jen Banka), kterou za tímto účelem pověřil, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v do datečné lhůtě určené Společností podle § 387 zákona o obchodních korporacích předají akcie prostřednictvím Banky Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků v Den přechodu. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu na internetových stránkách Společnosti. 1.6.2016
Valná hromada konaná dne 30.9.2015 rozhodla, že základní kapitál společnosti LIGNA a.s. (dále jen Společnost) se snižuje z dosavadní výše 60,000.000,- Kč o částku 3,241.000,- Kč na konečných 56,759.000,- Kč . a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že v majetku Společnosti je 241 kmenových zaknihovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč. Vlastní akcie se ruší za účelem opt imalizace kapitálové struktury. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost 241 kmenových zaknihovaných akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií na jmé no v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, které má v majetku, a to tak, že dá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich zrušení a listinné akcie na jméno zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá čá stce snížení základního kapitálu, tj. částce 3,241.000,- Kč. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající navrhovanému snížení: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 3,241.000,- Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 57.457.980,00 Kč bude vypořádán na vrub účtu vlastního kapitálu. Z toho: na vrub účtu 423 Statutární fondy účelový fond ve výši 31.701.953,61 Kč a na vrub účtu 428 Nerozdělený z isk minulých let ve výši 25.756.026,39 Kč. Valná hromada pověřuje správní radu společnosti k provedení a zařízení všech úkonů nutných dle zákona pro zdárnou realizaci usnesení o snížení základního kapitálu a k zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 21.1.2014
Počet členů správní rady:3 21.1.2014 - 25.10.2017
Smlouvou ze dne 30.11.1999 byla prodána obchodní společnosti PAVA, spol. s r.o. se sídlem Loučovice, PSČ 382 76, identifi- kační číslo 430 05 501, papírna v Loučovicích jako část podniku. 16.6.2000
Omezená převoditelnost akcií: Převod akcií na jméno je platný teprve po jeho odsouhlasení představenstvem. 19.1.1998 - 11.2.2004
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení udělén Federálním ministerstvemm zahraničního obchodu v Praze ze dne 20.11. 1989, č.j. 7191/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11.1989, č.j. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89. 16.6.1992
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 10.000.000,-Kčs tak, že z této částky připadá 500 akcií na jméno po 10.000,-Kčs a 500 akcií zaměstnaneckých po 10.000,-Kčs. 16.6.1992 - 5.10.1994
Obchodní jméno: LIGNA, akciová společnost LIGNA, akcioněrnoe obščestvo (rusky) LIGNA, Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellchaft (německy) LIGNA, société anonyme (franc.) LIGNA, sociedad anonima (španělsky) 30.3.1992 - 19.1.1998
Název společnosti: LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod (česky) LIGNA, akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo (rusky) LIGNA, Foreign Trade Company Limited (anglicky) LIGNA, Aktiengesellschaft für Aussenhandel (německy) LIGNA, société anonyme pour le commerce extérier (francouzsky) LIGNA, sociedad anónima para el commercio exterior (španělsky) 24.11.1989 - 30.3.1992
Akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zaklá- dá se na státním povolení uděleném FMZO v Praze dne 20.11.1989, č.j.7191/62/89, dále na stanovách tímže menisterstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 os- vědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11. 1989 čj. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89. 24.11.1989 - 16.6.1992

Kapitál LIGNA a.s.

zakladni jmění 56 759 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.3.2016
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2003 - 8.3.2016
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.1.1998 - 8.8.2003
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1994 - 19.1.1998
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1989 - 5.10.1994

Akcie LIGNA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 980 8.3.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 16 959 8.3.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 17 200 12.10.2015 - 8.3.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 280 8.8.2003 - 8.3.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 780 5.10.1994 - 8.8.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 500 5.10.1994 - 8.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 17 200 5.10.1994 - 12.10.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 30.3.1992 - 5.10.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 30.3.1992 - 5.10.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 24.11.1989 - 30.3.1992

Sídlo LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vodičkova 791/41 , Praha 110 00 6.6.2002
Adresa Vodičkova 791/41 , Praha 110 00 13.5.1998 - 6.6.2002
Adresa Vodičkova 791/41 , Praha 110 00 24.11.1989 - 13.5.1998

Předmět podnikání LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.7.2010
distribuce elektřiny 1.7.2008
obchod s elektřinou 1.7.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 2.1.2007 - 19.7.2010
výroba papíru a papírenských výrobků 18.11.1999 - 27.9.2000
polygrafická výroba 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
zámečnictví 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid, vrátnice) 19.1.1998
vnitrostátní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
mezinárodní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.10.1994 - 19.7.2010
poskytování software 5.10.1994 - 19.7.2010
vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek stanovených v rozhod- nutí FMZO ze dne 6.4.1990 č.j.1747/90. 1.7.1991 - 5.10.1994
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1)-3) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni. 24.11.1989 - 1.7.1991
vývoz a dovoz dřeva, papíru, celulózy a výrobků průmyslu, dřevozpracujícího a papírenského 24.11.1989 - 5.10.1994
dovoz věcí pro čsl.dodavatelské podniky 24.11.1989 - 5.10.1994
poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezpros- tředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání 24.11.1989 - 5.10.1994

vedení firmy LIGNA a.s.

Statutární orgán LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokuristé se samostatnou prokurou. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se sa- mostatnou prokurou. 24.11.1989 - 30.3.1992
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech 21.1.2014
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. 8.8.2003 - 21.1.2014
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel jako předseda představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel jako člen představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou v rozsahu svého zmocnění. 19.1.1998 - 8.8.2003
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, předseda představenstva samostatně, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel jako předseda představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování: za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel jako člen představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 5.10.1994 - 19.1.1998
Zasupování: akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ředitel nebo jeho náměstek, jako členové představenstva, prokuristé se samostatnou prokurou v rozsahu pravomocí udělených jim generálním ředitelem jako členem představenstva. Podepisování : podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek jako členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 10.10.1993 - 5.10.1994
Zastupování: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, generální ře- ditel nebo jeho náměstek jako členové představenstva, proku- risté se samostatnou prokurou v rozsahu pravomocí udělených jim generálním ředitelem jako členem představenstvem. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové před- stavenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 30.3.1992 - 10.10.1993
Jméno Ing. Miroslav Mrňa 12.10.2015
Adresa: Vodičkova 791/41 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Řehoř 24.11.1989 - 2.1.1990
Adresa: Žitná 564/14 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Dostál 24.11.1989 - 1.7.1991
Adresa: Místecká 721 , 739 21 Paskov Česká republika
Člen představenstva Ing. Vladimír Kramer 24.11.1989 - 1.7.1991
Adresa: U Sluncové 602/11 , Praha 186 00
Člen představenstva Ing. Robert Šimurka 24.11.1989 - 1.7.1991
Adresa: Gaštanova 6 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Náměstek gen. ředitele JUDr. Luboš Adamec 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: Na Březince 1232/16 , Praha 150 00
2.náměstek gen. ředitele František Hanzlík 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: Ruská 460/18 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Pavel Dušek 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Šimonova 1109/3 , Praha 163 00
Člen představenstva Ing. Jan Frey 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Na pláni 2863/9 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Tibor Gedeon 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Mezilesní 553/2 , Praha 142 00
Člen představenstva František Hanzlík 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Ruská 460/18 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Hrdina 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Šternberkova 1358/8 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Píro 24.11.1989 - 30.3.1992
Adresa: Foltýnova 1007/19 , Brno 635 00
Člen představenstva Ing. Petr Čoček 2.1.1990 - 28.4.1992
Adresa: nábř. Bedřicha Engelse 54 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Člen představenstva Ernest Pindura Dipl.tech. 24.11.1989 - 30.4.1992
Adresa: Zvazácká 42 , 3401 Ružomberok Česká republika
Člen představenstva Ing. Luboš Píša CSc. 24.11.1989 - 30.4.1992
Adresa: 7 , Prosečné 543 73
Člen představenstva Ing. Miroslav Šedek 24.11.1989 - 30.4.1992
Adresa: E. Destinové 42 , 370 01 České Budějovice-Čtyři Dvory Česká republika
Člen představenstva Ing. Antonín Kořínek 30.3.1992 - 30.4.1992
Adresa: Velkomoravská 3536/8 , Hodonín 695 01
I.obchodní náměstek Ing. Jaromír Spěváček 30.3.1992 - 30.4.1992
Adresa: Podle Kačerova 801/17 , Praha 141 00
Člen představenstva JUDr. Miroslav Havlík 30.3.1992 - 8.12.1994
Adresa: Na novině 1035/24 , Praha 141 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Mrňa 24.11.1989 - 12.4.1995
Adresa: Mladé fronty 1623 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Generální ředitel Ing. Miroslav Mrňa 30.4.1992 - 12.4.1995
Adresa: Mladé fronty 1623 , Praha 4 Česká republika
Člen předst. Ing. Milan Masák 30.3.1992 - 13.7.1995
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Alexej Krines 30.3.1992 - 13.7.1995
Adresa: Tyršova 1217/31 , Šumperk 787 01
Člen představenstva Ing. Július Mihály 30.3.1992 - 13.7.1995
Adresa: Švermova 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Člen představenstva Ing. Miroslav Mrňa 12.4.1995 - 13.7.1995
Adresa: Michnova 1623/5 , Praha 149 00
Generální ředitel Ing. Miroslav Mrňa 12.4.1995 - 13.7.1995
Adresa: Michnova 1623/5 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jindřich Šilhavý 30.4.1992 - 3.9.1996
Adresa: Jetelová 2274/19 , Plzeň 326 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 13.7.1995 - 11.9.1998
Adresa: Milady Horákové 547/57 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Juraj Kučera CSc. 13.7.1995 - 11.9.1998
Adresa: Jesenského 72 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Horák 8.12.1994 - 19.11.1999
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Jiří Šula 24.11.1989 - 27.9.2000
Adresa: Čajkovského 1987/42 , Šumperk 787 01
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 19.11.1999 - 27.9.2000
Adresa: Biskupský dvůr 1154/1 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Boris Vostrý 3.9.1996 - 8.8.2003
Adresa: Sartoriova 26/9 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Jan Novák 19.11.1999 - 17.12.2003
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Sídliště Plešivec 351 , Český Krumlov 381 01
člen Ing. Oldřich Kettner 18.10.2003 - 17.12.2003
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Vodičkova 791/41 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa 13.7.1995 - 5.3.2004
Adresa: Michnova 1623/5 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva Ing. Milan Masák 13.7.1995 - 31.8.2005
Zánik členství 22.6.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 27.9.2000 - 31.8.2005
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Soukenická 1196/11 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa 5.3.2004 - 31.8.2005
Zánik členství 22.6.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Vodičkova 791/41 , Praha 110 00
Jméno Petr Mrňa 17.12.2003 - 28.7.2007
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Na Petynce 91/150 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa 31.8.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 22.6.2010
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 22.6.2010
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Prah 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Masák 31.8.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 31.8.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: Soukenická 1196/11 , Praha 110 00
Jméno Petr Mrňa 28.7.2007 - 11.5.2011
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 30.3.2011
Adresa: Na Petynce 91/150 , Praha 169 00
člen představenstva Miroslav Mrňa 1.7.2008 - 11.5.2011
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 30.3.2011
Adresa: Václavské náměstí 791/32 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 19.7.2010 - 11.5.2011
Vznik členství 22.6.2010
Adresa: Soukenická 1196/11 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 11.5.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 22.6.2010
Adresa: Senovážné náměstí 1565 6, 110 00 Praha 1 Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Mrňa 19.7.2010 - 21.1.2014
Vznik členství 22.6.2010
Vznik funkce 22.6.2010
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Prah 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Masák 19.7.2010 - 21.1.2014
Vznik členství 22.6.2010
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Břínek 25.9.2013 - 21.1.2014
Vznik členství 22.6.2010
Adresa: Senovážné náměstí 1565/16 , Praha 110 00
Jméno Ing. Miroslav Mrňa 21.1.2014 - 12.10.2015
Adresa: Vodičkova 791/41 , Praha 110 00

Dozorčí rada LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
člen Antonín Eisenreich 30.4.1992 - 13.7.1995
Adresa: Mladenovova 3234/9 , Praha 143 00
člen Karel Dostál 30.4.1992 - 13.7.1995
Adresa: Za Opusem 1232 , Praha 156 00
člen Marie Hovorková 30.4.1992 - 27.9.2000
Adresa: Okruhová 590/24 , Praha 155 00
člen Ing. Alexej Krines 13.7.1995 - 27.9.2000
Adresa: Tyršova 1217/31 , Šumperk 787 01
člen Ing. Julius Mihály 13.7.1995 - 27.9.2000
Adresa: Švermova 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
člen Ing. Petr Voneš 27.9.2000 - 6.6.2002
Zánik funkce 5.4.2001
Adresa: Nad Opatovem 2028/5 , Praha 149 00
člen Ing. Alexej Krines 27.9.2000 - 18.11.2003
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Lužickosrbská 117/5 , Šumperk 787 01
člen Ing. Julius Mihály 27.9.2000 - 18.11.2003
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Sv. Štefana 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Ivo Keltner 18.11.2003 - 4.12.2003
Vznik členství 14.12.2001
Zánik členství 9.10.2002
Adresa: Kostnická 477 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Alexej Krines 18.11.2003 - 5.10.2005
Vznik členství 14.12.2001
Zánik členství 28.7.2005
Adresa: Lužickosrbská 117/5 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ing. Július Mihály 4.12.2003 - 5.10.2005
Vznik členství 9.10.2002
Zánik členství 28.7.2005
Adresa: Sv.Štefana 57 , 943 01 Štúrovo Slovenská republika
Jméno Miluše Todorová 6.6.2002 - 10.4.2006
Vznik funkce 24.4.2001
Zánik funkce 23.3.2006
Adresa: Na křivině 1362/6 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Alexej Krines 5.10.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 28.7.2010
Vznik funkce 28.7.2005
Zánik funkce 28.7.2010
Adresa: Lužickosrbská 117/5 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ing. Július Mihály 5.10.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 28.7.2010
Adresa: Sv.Štefana 57 , 943 01 Štúrovo Slovenská republika
člen dozorčí rady Miluše Todorová 10.4.2006 - 11.5.2011
Vznik členství 24.4.2001
Zánik členství 23.3.2011
Vznik funkce 23.3.2006
Zánik funkce 23.3.2011
Adresa: Na křivině 1362/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Július Mihály 19.7.2010 - 11.5.2011
Vznik členství 28.7.2010
Zánik členství 30.3.2011
Adresa: Sv.Štefana 57 , 943 01 Štúrovo Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Alexej Krines 19.7.2010 - 21.1.2014
Vznik členství 28.7.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 28.7.2010
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Lužickosrbská 117/5 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Miluše Todorová 11.5.2011 - 21.1.2014
Vznik členství 30.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Na křivině 1362/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Neštický 11.5.2011 - 21.1.2014
Vznik členství 30.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Cholupická 460/37 , Praha 142 00

Prokura LIGNA a.s.

Platnost údajů od - do
samostatný prokurista 12.4.1995
samostatný prokurista 5.10.1994
samostatný prokurista 5.10.1994
Jméno Petr Mrňa BBA 22.9.2017
Adresa: Na Petynce 91/150 , Praha 169 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Miroslav Šedý 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: Hoblířská 1530/7 , Praha 143 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Zdeněk Jahoda 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: K ovčínu 1516/4 , Praha 182 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Vladimír Kramer 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: U Sluncové 602/11 , Praha 186 00
Jméno Samostat.prokuris.ing. Ivan Zikmund 2.1.1990 - 30.4.1992
Adresa: Písnická 756/52 , Praha 142 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Vladimír Hrdina 2.1.1990 - 30.4.1992
Adresa: Šternberkova 1358/8 , Praha 170 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Miloš Kubina 1.7.1991 - 30.4.1992
Adresa: Boháčova 864/8 , Praha 149 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Vratislav Šlapák 30.4.1992 - 10.10.1993
Adresa: Na Křivce 1318, Praha 10 Česká republika
Jméno Samost.prokur.Ing. Pavel Dušek 2.1.1990 - 5.10.1994
Adresa: Šimonova 1109/3 , Praha 163 00
Jméno Samost.prokur..JUDr. Miroslav Havlík 30.4.1992 - 5.10.1994
Adresa: Na novině 1035/24 , Praha 141 00
Jméno Samost.proku.Ing. Vratislav Šlapák 10.10.1993 - 5.10.1994
Adresa: Na křivce 1318/92 , Praha 101 00
Jméno Samost.prok.JUDr. Zdenka Rieggerová 2.1.1990 - 12.4.1995
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
Jméno Samostat.prokur. Roger Jiroušek 1.7.1991 - 12.4.1995
Adresa: Bubenská 412/7 , Praha 170 00
Jméno Ing. Radomír Přeček 5.10.1994 - 3.9.1996
Adresa: Učitelská 1582/21 , Praha 182 00
Jméno Samost.prokur.Ing. Vladimír Vála 1.7.1991 - 13.5.1998
Adresa: Čáslavská 1791/1 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiří Kerbach 5.10.1994 - 19.11.1999
Adresa: Krasnojarská 681/14 , Praha 100 00
Jméno Ing. Václav Vokatý 12.4.1995 - 19.11.1999
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00

Sbírka Listin LIGNA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 26/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.10.2015 4.12.2015 7.12.2015 8
B 26/SL 99 notářský zápis [NZ 954/2015] Městský soud v Praze 30.9.2015 9.10.2015 14.10.2015 21
B 26/SL 98 notářský zápis [NZ 452/215] Městský soud v Praze 4.5.2015 12.5.2015 19.5.2015 19
B 26/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2015 12.5.2015 14.5.2015 8
B 26/SL 95 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 889/2014 Městský soud v Praze 27.12.2012 17.1.2014 24.1.2014 133
B 26/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 889/2013 Městský soud v Praze 27.12.2013 17.1.2014 22.1.2014 133
B 26/SL 93 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 7.8.2013 40
B 26/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2012 9.10.2012 9.10.2012 15
B 26/SL 91 notářský zápis NZ 471/2012 Městský soud v Praze 23.7.2012 9.10.2012 9.10.2012 38
B 26/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 19.7.2012 40
B 26/SL 89 notářský zápis NZ 413/2012+projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 4.7.2012 10.7.2012 10.7.2012 12
B 26/SL 88 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.1996 30.6.1997 14.10.2011 7
B 26/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ243/1996 Městský soud v Praze 28.6.1996 30.6.1997 14.10.2011 17
B 26/SL 86 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.5.1995 30.6.1997 14.10.2011 8
B 26/SL 85 notářský zápis -NZ26/1994 Městský soud v Praze 5.5.1994 30.6.1997 14.10.2011 3
B 26/SL 84 notářský zápis -NZ213/1992 Městský soud v Praze 17.3.1992 30.6.1997 14.10.2011 10
B 26/SL 83 notářský zápis -NZ98/1990 Městský soud v Praze 18.4.1990 30.6.1997 14.10.2011 3
B 26/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.1997 30.6.1997 14.10.2011 22
B 26/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.1994 30.6.1997 14.10.2011 14
B 26/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.1992 30.6.1997 14.10.2011 11
B 26/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.1990 30.6.1997 14.10.2011 10
B 26/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 13
B 26/SL 77 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 10.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 13
B 26/SL 76 notářský zápis -NZ285/89 Městský soud v Praze 21.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 4
B 26/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2011 18.5.2011 16
B 26/SL 73 notářský zápis NZ 224/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 18.5.2011 27
B 26/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 16
B 26/SL 71 notářský zápis NZ 469/2010 Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 52
B 26/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2010 9.9.2010 1
B 26/SL 69 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 2
B 26/SL 68 ostatní představensvo společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 37
B 26/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 37
B 26/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2009 20.7.2009 43
B 26/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.6.2008 9.7.2009 20.7.2009 35
B 26/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 9.7.2008 44
B 26/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.6.2008 30.6.2008 1
B 26/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2008 30.6.2008 17
B 26/SL 62 notářský zápis -NZ558/08 Městský soud v Praze 10.6.2008 30.6.2008 29
B 26/SL 60 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 12.9.2007 30
B 26/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 59
B 26/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 27.12.2006 0
B 26/SL 57 notářský zápis -NZ923/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 27.12.2006 0
B 26/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 22.6.2006 23.6.2006 51
B 26/SL 55 ostatní -zápis z VH+zpráva DR Městský soud v Praze 1.6.2006 22.6.2006 23.6.2006 30
B 26/SL 53 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2006 10.4.2006 0
B 26/SL 52 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.7.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 48 ostatní -audit k výroč.zpr. r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 4
B 26/SL 47 ostatní -audit k ÚZ r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 23
B 26/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 33
B 26/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 17.10.2005 0
B 26/SL 42 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 17.10.2005 33
B 26/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 37 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.6.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 36 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.7.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 35 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 26.9.2005 17.10.2005 22
B 26/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 9.8.2004 39
B 26/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 12.2.2004 0
B 26/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 12.2.2004 0
B 26/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 12.2.2004 0
B 26/SL 29 notářský zápis -NZ569/02 Městský soud v Praze 28.6.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 28 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.1.2002 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 20 notářský zápis -NZ307/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 26/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2000 12.2.2003 0
B 26/SL 15 výroční zpráva -dodatek k roku 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 7.1.2002 0
B 26/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.10.2001 9.11.2001 0
B 26/SL 12 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 18.10.2001 9.11.2001 0
B 26/SL 9 notářský zápis -NZ56/2000 Městský soud v Praze 21.6.2000 16.11.2000 0
B 26/SL 11 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 21.6.2000 16.11.2000 0
B 26/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 19.9.2000 25.9.2000 0
B 26/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ137/98 Městský soud v Praze 1.12.1998 22.11.1999 0
B 26/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 13.7.1999 6.8.1999 0
B 26/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.1999 13.7.1999 6.8.1999 0
B 26/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 25.6.1998 6.8.1999 0
B 26/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ112/98 Městský soud v Praze 4.6.1998 13.7.1999 0
B 26/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ68/97 Městský soud v Praze 13.6.1997 19.1.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LIGNA a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000914
Jméno LIGNA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.4.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo LIGNA a.s.

Živnosti a provozovny LIGNA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vodičkova 791/41, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000376621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 19.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Vodičkova 791/39, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000376630
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.7.1992

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(zejména dřevo, papír, celuloza a výrobky průmyslu dřevozpracujícího

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid, vrátnice)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1998
Zánik oprávnění 11.7.2000

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1998
Zánik oprávnění 11.7.2000

Živnost č. 9 Výroba papíru a papírenských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1998
Zánik oprávnění 11.7.2000

Živnost č. 10 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1998
Zánik oprávnění 11.7.2000

Živnost č. 11 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1998
Zánik oprávnění 11.7.2000

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LIGNA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Mrňa

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LIGNA a.s.

IČO: 00000914
Firma: LIGNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.3.1990

Sídlo LIGNA a.s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
tracking image