Firma Lesy Mladá Boleslav, a.s. IČO 46355979


Lesy Mladá Boleslav, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lesy Mladá Boleslav, a.s. (46355979) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Blahoslavova 184/7, Mladá Boleslav 293 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1992 a je stále aktivní. Lesy Mladá Boleslav, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Lesy Mladá Boleslav, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lesy Mladá Boleslav, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lesy Mladá Boleslav, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lesy Mladá Boleslav, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1745
IČO (identifikační číslo osoby) 46355979
Jméno Lesy Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 15.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014 - 15.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Valná hromada společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, IČ 463 55 979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1745 přijala dne 30.6.2008 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Josef Viktorin, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202 (dále jen "hlavní akcionář" či "Ing. Josef Viktorin"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 20.068 ks listinných akcií emitovaných společností Lesy Mladá Boleslav, a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako: - 25 ks jednotlivých akcií pořadové částka 000342-000345, 001504-001518, 001570-001575, - 7 ks hromadných listin číslo H-1 až H-7 nahrazujících akcií, pořadová čísla nahrazených akcií: 000001-000152, 000160-000179, 000189-000198, 00261-000361, 000368-000382, 000395-000400, 000411-000424, 000439-000453, 000457-000466, 000487-000495, 000524-00 0526, 000554-000562, 000581-000660, 000669-000740, 000777-000782, 000813-000841, 000854-000905, 000912-000946, 000959-000994, 0004004-001084, 001115-001175, 001192-001314, 001320-001395, 001400-001503, 001531-001533, 001584-001613, 001614-002213, 002214-0 02963, 002964-006583, 006584-010203, 010204-020534. Z uvedeného vyplývá, že Ing. Josef Viktorin je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.068.000,- Kč, což představuje podíl 97,73 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujích zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Ing. Josefa Viktorina, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obc hodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společností za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.006,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Lesy Mladá Boleslav, a.s.. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 080507 ze dne 7. května 2008 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty, metoda likvidační hodnoty), při čemž výslednou hodnotu určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení li stinné akcie, tyto předloží v sídle obchodního s cennými papíry GAUDEDA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo po štovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypl áceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cennými papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavní m akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní pouká zkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlast ník, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva). 11.7.2008 - 23.7.2009
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Středočeské státní lesy, Benešov. 1.11.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.11.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1992 - 28.12.2001

Aktuální kontaktní údaje Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Kapitál Lesy Mladá Boleslav, a.s.

zakladni jmění 20 534 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2014
zakladni jmění 20 534 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.1994 - 4.7.2014
zakladni jmění 23 839 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1992 - 16.5.1994

Akcie Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 534 4.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 534 23.7.2009 - 4.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 534 30.7.2005 - 23.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 534 16.5.1994 - 30.7.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 839 1.11.1992 - 16.5.1994

Sídlo Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Blahoslavova 184/7 , Mladá Boleslav 293 01 23.7.2009
Adresa Blahoslavova 184/7 , Mladá Boleslav 293 01 19.11.1998 - 23.7.2009
Adresa Staré Město 86 , 293 18 Mladá Boleslav Česká republika
1.11.1992 - 19.11.1998

Předmět podnikání Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 23.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.7.2009 - 4.7.2014
těžba dřeva 15.12.2000 - 23.7.2009
pěstební činnost v lese 15.12.2000 - 23.7.2009
lesní doprava 15.12.2000 - 23.7.2009
poskytování služeb v myslivosti 15.12.2000 - 23.7.2009
pilařská výroba 15.12.2000 - 23.7.2009
výroba ostatních výrobků ze dřeva 15.12.2000 - 23.7.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 15.12.2000 - 23.7.2009
servis motorových pil, nářadí a ochranných pomůcek 15.12.2000 - 23.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.12.2000 - 23.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 15.12.2000 - 23.7.2009
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 15.12.2000 - 23.7.2009
činnost odborného lesního hospodáře 15.12.2000 - 23.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-par.33, písm.a) zák.č.455/91 Sb. 18.10.2000 - 15.12.2000
výroba ostatních výrobků ze dřeva 18.10.2000 - 15.12.2000
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 18.10.2000 - 15.12.2000
silniční motorová doprava nákladní 18.10.2000 - 15.12.2000
organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodej dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností, 1.11.1992 - 18.10.2000
ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu, 1.11.1992 - 18.10.2000
odborná správa lesů ostatních uživatelů, 1.11.1992 - 18.10.2000
nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních lesních výrobků, 1.11.1992 - 18.10.2000
dřevařská výroba, 1.11.1992 - 18.10.2000
lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl, 1.11.1992 - 18.10.2000
materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku, 1.11.1992 - 18.10.2000
provoz výpočetního střediska, 1.11.1992 - 18.10.2000
dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, 1.11.1992 - 18.10.2000
organizace a uskutečňování nákupu a odbytu výrobků drobné lesní a ostatní přidružené výroby k zabezpečení dodávek těchto výrobků pro potřeby hl. m. Prahy a Středočeského kraje, 1.11.1992 - 18.10.2000
obchodní, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pracovních pomůcek. 1.11.1992 - 18.10.2000
přidružená zemědělská výroba, 1.11.1992 - 18.10.2000
myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech, 1.11.1992 - 18.10.2000
investiční výstavba, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele, 1.11.1992 - 18.10.2000

Předmět činnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
myslivost a výkon práva myslivosti 16.4.2013
zemědělský podnikatel evidovaný dle zákona č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 23.7.2009

vedení firmy Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Statutární orgán Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují alespoň dva členové představenstva společně. 4.7.2014
Jménem společnosti za představenstvo navenek jsou oprávněni jednat alespoň dva členové představenstva společně. 23.7.2009 - 4.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 18.10.2000 - 23.7.2009
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1992 - 18.10.2000
předseda představenstva Ing. Josef Viktorin 15.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda představenstva Jiří Rudolf 15.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 15.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Adresa: Krohova 2231/44 , Praha 160 00
člen představenstva Zdeněk Kašpar 1.11.1992 - 16.5.1994
Adresa: 10 , Březno 294 06
člen představenstva Ing. Josef Viktorin 1.11.1992 - 30.11.1995
Adresa: T. G. Masaryka 23 , Všetaty 277 16
člen představenstva Jiří Rudolf 1.11.1992 - 30.11.1995
Adresa: Jana Palacha 1028 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Jiří Černovský 16.5.1994 - 30.11.1995
Adresa: Dolní Bukovina 22 , 294 15 Klášter-Hradiště nad Jizerou Česká republika
předseda Ing. Josef Viktorin 30.11.1995 - 30.11.1995
Adresa: Dvorce 7223 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
místopředseda Jiří Rudolf 30.11.1995 - 30.11.1995
Adresa: Jana Palacha 1028 , Mladá Boleslav 293 01
předseda Ing. Josef Viktorin 30.11.1995 - 30.11.1995
Adresa: Dvorce 7223 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
místopředseda Jiří Rudolf 30.11.1995 - 30.11.1995
Adresa: Jana Palacha 1028 , Mladá Boleslav 293 01
předseda Ing. Josef Viktorin 30.11.1995 - 1.3.2000
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda Jiří Rudolf 30.11.1995 - 1.3.2000
Adresa: Jana Palacha 1028 , Mladá Boleslav 293 01
člen Prof. ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 30.11.1995 - 1.3.2000
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
předseda Ing. Josef Viktorin 1.3.2000 - 18.10.2000
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda Jiří Rudolf 1.3.2000 - 18.10.2000
Adresa: Jana Palacha 1028 , Mladá Boleslav 293 01
člen Prof. ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 1.3.2000 - 18.10.2000
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
člen představenstva - předseda Ing. Josef Viktorin 18.10.2000 - 28.12.2001
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva - místopředseda Jiří Rudolf 18.10.2000 - 28.12.2001
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Prof. ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 18.10.2000 - 28.12.2001
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
člen představenstva - předseda Ing. Josef Viktorin 28.12.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva - místopředseda Jiří Rudolf 28.12.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Prof. ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 28.12.2001 - 20.7.2006
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Josef Viktorin 5.11.2003 - 20.7.2006
Vznik členství 15.5.2001
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda představenstva Jiří Rudolf 5.11.2003 - 20.7.2006
Vznik členství 15.5.2001
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
předseda představenstva Ing. Josef Viktorin 20.7.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda představenstva Jiří Rudolf 20.7.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 20.7.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 14.7.2011 - 4.11.2015
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Josef Viktorin 14.7.2011 - 15.8.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: 72 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda představenstva Jiří Rudolf 14.7.2011 - 15.8.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Pod Oborou 1008 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 4.11.2015 - 15.8.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: Nad Šárkou 1165/122 , Praha 160 00

Dozorčí rada Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jan Sajdl 18.7.2014
Vznik členství 9.6.2014
Adresa: Nerudova 564/7 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nový 15.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šimůnek 14.7.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Lhotická 156 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Václav Pleskač 1.11.1992 - 23.8.1995
Adresa: 103 , Písková Lhota 294 31
člen Ing. Martin Čížek 23.8.1995 - 31.8.1995
Adresa: 22 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen dozorčí rady Vilém Glogr 1.11.1992 - 30.11.1995
Adresa: Masarykovo náměstí 243 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Vilém Glogr 30.11.1995 - 30.11.1995
Adresa: Masarykovo náměstí 243 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Ing. Miloš Balák 1.11.1992 - 1.3.2000
Adresa: 131 , Jivina 294 14
člen Ervín Pruditsch 31.8.1995 - 1.3.2000
Adresa: Jana Palacha 1097 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Vilém Glogr 30.11.1995 - 1.3.2000
Adresa: Masarykovo náměstí 243 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Lubomír Nový 1.3.2000 - 28.12.2001
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Miloš Balák 1.3.2000 - 28.12.2001
Zánik funkce 15.5.2001
Adresa: 131 , Jivina 294 14
člen dozorčí rady Jan Zavadil 1.3.2000 - 5.11.2003
Vznik funkce 20.6.2000
Adresa: 17 , Kolomuty 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 28.12.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: Nová Ves 61 , 294 02 Kněžmost Česká republika
člen dozorčí rady - předseda Lubomír Nový 28.12.2001 - 30.7.2004
Zánik členství 18.5.2004
Vznik funkce 15.5.2001
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 5.11.2003 - 30.7.2004
Zánik členství 18.5.2004
Vznik funkce 15.5.2001
Adresa: 34 , Branžež 294 02
člen dozorčí rady Jan Zavadil 5.11.2003 - 20.7.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: 17 , Kolomuty 293 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Moravčík 20.7.2006 - 6.9.2006
Vznik funkce 20.6.2006
Adresa: Jana Švermy 1176 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nový 30.7.2004 - 14.6.2007
Vznik členství 18.5.2004
Zánik členství 15.5.2007
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 30.7.2004 - 14.6.2007
Vznik členství 18.5.2004
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: 34 , Branžež 294 02
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Moravčík 6.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Jana Švermy 1176 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nový 14.6.2007 - 2.7.2010
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 14.6.2007 - 2.7.2010
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 34 , Branžež 294 02
člen dozorčí Ing. Tomáš Moravčík 23.7.2009 - 14.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Jana Švermy 1176 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nový 2.7.2010 - 26.6.2013
Vznik členství 8.6.2010
Vznik funkce 8.6.2010
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 2.7.2010 - 26.6.2013
Vznik členství 8.6.2010
Adresa: 34 , Branžež 294 02
člen dozorčí rady Jiří Pospíšil 14.7.2011 - 18.7.2014
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: 96 , Libošovice 507 44
předseda dozorčí rady Lubomír Nový 26.6.2013 - 15.8.2016
Vznik členství 14.5.2013
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 14.5.2013
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Mládežnická 1270 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 26.6.2013 - 15.8.2016
Vznik členství 14.5.2013
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: 34 , Branžež 294 02
člen dozorčí rady Jiřina Halbichová 15.8.2016 - 14.7.2018
Vznik členství 15.6.2016
Zánik členství 11.6.2018
Adresa: 34 , Branžež 294 02

Sbírka Listin Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1745/SL 34 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 33
B 1745/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 978/2014 Městský soud v Praze 2.6.2014 30.6.2014 29.7.2014 15
B 1745/SL 32 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.6.2013 3.7.2013 33
B 1745/SL 31 ostatní zápis o průběhu momořádné VH Městský soud v Praze 19.3.2013 21.4.2013 24.4.2013 2
B 1745/SL 30 notářský zápis NZ 83/2013 Městský soud v Praze 8.4.2013 21.4.2013 24.4.2013 11
B 1745/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 22.6.2012 33
B 1745/SL 28 ostatní zápis o průběhu řádné VH. Městský soud v Praze 9.6.2011 4.10.2011 7
B 1745/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2011 33
B 1745/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2009 24.8.2009 9
B 1745/SL 25 notářský zápis NZ 162/2009 Městský soud v Praze 15.6.2009 24.8.2009 18
B 1745/SL 24 notářský zápis NZ 191/2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 3.9.2008 31
B 1745/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 31
B 1745/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 0
B 1745/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.5.2006 19.10.2006 0
B 1745/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 5.6.2006 6.6.2006 0
B 1745/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2001 21.9.2005 0
B 1745/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 8.6.2005 14.6.2005 33
B 1745/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+př.+zp.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 5.8.2004 39
B 1745/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 25.5.2001 6.9.2002 0
B 1745/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.10.2001 6.9.2002 0
B 1745/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.2.2001 6.9.2002 0
B 1745/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.7.1997 14.8.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lesy Mladá Boleslav, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46355979
Jméno Lesy Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 31.3.1993
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Živnosti a provozovny Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 294 02 Kněžmost
Identifikační číslo provozovny 1006875662
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 294 02 Kněžmost
Identifikační číslo provozovny 1006875662
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 294 01 Bakov nad Jizerou
Identifikační číslo provozovny 1006875671
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování 10.5.1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 294 02 Kněžmost
Identifikační číslo provozovny 1006875662
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.4.1993

Živnost č. 4 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Servis motorových pil, nářadí a ochranných pomůcek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Těžba dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 10 Poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 11 Lesní doprava

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 12 Pěstební činnost v lese

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 13 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Člen statutárního orgánu Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc.
Člen statutárního orgánu Jiří Rudolf
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Viktorin

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lesy Mladá Boleslav, a.s.

IČO: 46355979
Firma: Lesy Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Mladá Boleslav
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.10.1992

Sídlo Lesy Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Blahoslavova 184/7, Mladá Boleslav 293 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Opravy strojů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
tracking image