Firma Lesostavby Třeboň a.s. IČO 47239328


Lesostavby Třeboň a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lesostavby Třeboň a.s. (47239328) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novohradská 226, Třeboň 379 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1992 a je stále aktivní. Lesostavby Třeboň a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Lesostavby Třeboň a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lesostavby Třeboň a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lesostavby Třeboň a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lesostavby Třeboň a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lesostavby Třeboň a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 553
IČO (identifikační číslo osoby) 47239328
Jméno Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1992
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne ze31. 7. 2017, sepsaného ve formě notářského zápisu, spisová značka NZ 322/2017, notářkou JUDr. Kateřinou Petrzik Hronovskou, došlo ke snížení základního kapitálu za účelem ú hrady ztráty společnosti Lesostavby Třeboň a.s. ze stávajících 107 822 000 Kč (jedno sto sedm miliónů osm set dvacet dva tisíc korun českých) o částku 105 665 560 Kč (slovy: jedno sto pět miliónů šest set šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých) na částku 2 156 440,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé emitované akcie o 98 %, tj. stávající akcie ve jmenovité hodnotě 500 K č (slovy: pět set korun českých) bude mít po snížení jmenovitou hodnotu 10 Kč (slovy: deset korun českých). 31.7.2017 - 31.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.8.2014 - 31.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 27.8.2014 - 31.1.2018
Mimořádná valná hromada společnosti konaná v zasedací místnosti hotelu Regent, na adrese Třeboň, Lázeňská 1008 dne 15.července 2008 schválila toto rozhodnutí: 1.Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dá le jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcioná ře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 204.353 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě k aždé akcie 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta. Hlavním akcionářem byly předloženy ty to konkrétní akcie: akcie série A pořadové čísla 35-294 celkem 260 kusů, akcie série A pořadové číslo 301-988 celkem 688 kusů, akcie série A pořadové číslo 2187-2233 celkem 47 kusů, akcie série A pořadové číslo 2235-2278 celkem 44 kusů, akcie série A pořa dové číslo 2107-2166 celkem 60 kusů, akcie série A pořadové číslo 3817-3856 celkem 40 kusů, akcie série A pořadové číslo 3989-4874 celkem 886 kusů, akcie série A pořadové číslo 4955-4966 celkem 12 kusů, akcie série A pořadové číslo 13329-15644 celkem 2.3 16 kusů a hromadné listiny série B pořadové číslo 1-20, přičemž každá hromadná listina nahrazuje 10.000 kusů akcií série A pořadové číslo 15645-215644; celkem tedy akcionář předložil 204.353 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat pr ávo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,-Kč, slovy: dvěstě korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dómská 145/13, PSČ: 412 01, identifikační číslo 25486764, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí mi nistra spravedlnosti České republiky ze dne 12.04.2005, č.j. 117/2004-ODS-ZN/10, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (dá le jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná přiměřená a spravedlivá hodnota akcie společnosti Lesostavby Třeboň a.s. o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, ke směrodatnému datu ocenění, tj. dni 31.03.2008, slovy:třicátéhoprvního března roku dvatisíceosm, činí 195,-Kč, slovy: jednostodevadesátpět korun českých". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě výnos ové metody kapitalizovaných zisků. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřeném Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRU S, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, identifikační číslo 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1, slovy: jednoho, měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro př edložení akcií, která nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu . Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výpla tě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. 9.9.2008 - 17.4.2009
Akcie společnosti mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 19.6.1996 - 9.9.2008
Základní jmění společnosti je rozděleno na lO7.922 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. 6.4.1995 - 5.6.1995
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na 102.431 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na 5.391 kusů akcií zaměstnaneckých znějících na jméno po l.000 Kč jmenovité hodnoty. 26.1.1994 - 6.4.1995
Členové dozorčí rady: předseda - ing.Vlastimil Pták Žižkova 96, Vimperk místopředseda - Petr Šulc Svobody 1031, Třeboň člen - ing.Jiří Kořínek Na sadech 30, České Budějovice 4.6.1993 - 6.6.1995
Dozorčí rada společnosti: Ing. Vlastimil Pták, Vimperk, Žižkova 96 Ing. Jiří Kořínek, České Budějovice, Na sadech 30 Petr Šulc, Třeboň, Svobody 1031 1.10.1992 - 4.6.1993
Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 103 627 000,- Kčs, slovy stotřimilionyšestsetdvacetsedmtisíc korun čsl. 1.10.1992 - 4.6.1993
Základní jmění společnosti je rozděleno na 98 446 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 5 181 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.10.1992 - 4.6.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostaně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.10.1992 - 6.6.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské státní lesy České Budějovice. 1.10.1992 - 21.9.2010
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.10.1992 - 21.9.2010
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.10.1992 - 21.9.2010

Aktuální kontaktní údaje Lesostavby Třeboň a.s.

Kapitál Lesostavby Třeboň a.s.

zakladni jmění 2 156 440 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.2017
zakladni jmění 107 822 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.1993 - 31.7.2017

Akcie Lesostavby Třeboň a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 215 644 31.7.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 215 644 20.10.2016 - 31.7.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 215 644 21.9.2010 - 20.10.2016
Akcie na majitele 500 Kč 215 644 14.6.2007 - 21.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 107 822 6.4.1995 - 14.6.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 391 4.6.1993 - 26.1.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 102 431 4.6.1993 - 26.1.1994

Sídlo Lesostavby Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novohradská 226 , Třeboň 379 01 22.3.2013
Adresa Novohradská 226 , Třeboň 379 01 14.6.2007 - 22.3.2013
Adresa Znojemská 826/64 , Jihlava 586 01 26.9.2000 - 14.6.2007
Adresa Novohradská 226 , Třeboň 379 01 1.10.1992 - 26.9.2000

Předmět podnikání Lesostavby Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 22.3.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.2.2009
opravy silničních vozidel 19.2.2009
truhlářství, podlahářství 19.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 19.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 19.2.2009 - 22.3.2013
hornická činnost v rozsahu § 2 zákona číslo 61/1988 Sb. písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) a činnost provozovaná hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona číslo 61/1988 Sb., písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychových horniny, s vyjímkou zakládání staveb 10.5.2006
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.5.2006 - 19.2.2009
zprostředkování obchodu a služeb 10.5.2006 - 19.2.2009
myslivost 23.6.2004 - 20.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 12.10.2002 - 19.2.2009
hostinská činnost 26.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.9.2000 - 19.2.2009
opravy motorových vozidel 26.9.2000 - 19.2.2009
truhlářství 26.9.2000 - 19.2.2009
revize elektrických zařízení 26.9.2000 - 19.2.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 26.9.2000 - 19.2.2009
realitní činnost 26.9.2000 - 19.2.2009
lesnická činnost 26.9.2000 - 19.2.2009
projektování jednoduchých a dobných staveb, jejich změn a odstraňování 26.9.2000 - 19.2.2009
silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 3303/00/93/0314 Okresního úřadu v J.Hradci 26.9.2000 - 19.2.2009
l. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 8.6.1999 - 26.9.2000
l. Provádění dopravních staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
2. Provádění inženýrských staveb včetně technické vybave- nosti sídlištních celků 4.6.1993 - 8.6.1999
3. Provádění průmyslových staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
4. Provádění bytových a občanských staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/0314 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci 4.6.1993 - 26.9.2000
6. Opravy motorových vozidel 4.6.1993 - 26.9.2000
7. Truhlářství 4.6.1993 - 26.9.2000
8. Revize elektrických zařízení 4.6.1993 - 26.9.2000
9. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 4.6.1993 - 26.9.2000
10. Hostinská činnost 4.6.1993 - 26.9.2000
- organizační zajištění nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu - odborná správa lesů ostatních uživatelů - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků - dřevařská výroba - lesnickotechnologická meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl 1.10.1992 - 4.6.1993
- přidružená výroba zemědělská - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele - materiálně technikcé, hmotně a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajištění možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku - provoz výpočetního střediska 1.10.1992 - 4.6.1993
- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova - prodej kamene a písku z vlastní těžební činnosti 1.10.1992 - 4.6.1993

vedení firmy Lesostavby Třeboň a.s.

Statutární orgán Lesostavby Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva. Člen představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaje o své funkci. 31.1.2018
Společnost zastupují společně dva členové představenstva. Členové představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti své podpisy, popřípadně i údaje o své funkci. 27.8.2014 - 31.1.2018
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 21.9.2010 - 27.8.2014
Způsob jednání: Každý člen představestva je oprávněn jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 14.6.2007 - 21.9.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 24.6.1998 - 14.6.2007
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo nebo generální ředitel mohou v některých specifických případech písemně pověřit zastupováním další osoby u nichž jednání s třetí osobou, před soudy a před jinými orgány vyplývá z jejich pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovědnosti. Společnost může zastupovat prokurista na základě prokury udělené mu představestvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představnstvem písemně pověřen, anebo další osoby, pověřené představenstvem v rozsahu plné moci. Všichni činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména. 6.6.1995 - 24.6.1998
předseda představenstva Ing. Pavel Šima 31.1.2018
Vznik členství 13.6.2017
Vznik funkce 13.6.2017
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Ing. Václav Meloun 1.10.1992 - 4.6.1993
Adresa: Ostrov 7 , Protivín Česká republika
člen představenstva Josef Prokop 1.10.1992 - 4.1.1995
Adresa: Československé armády 880 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Josef Polena 1.10.1992 - 6.6.1995
Adresa: Koněvova 997 , Třeboň Česká republika
místopředseda představenstva Josef Prokop 4.6.1993 - 6.6.1995
Adresa: Československé armády 880 , Třeboň 379 01
člen představenstva ing. Ladislav Raul CSc. 6.6.1995 - 18.6.1996
Adresa: Šalounova 1936/12 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Josef Žáček 6.6.1995 - 18.6.1996
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
předseda představenstva ing. Václav Meloun 4.6.1993 - 24.6.1998
Adresa: 398 11 Ostrov 7, Protivín Česká republika
člen představenstva ing. Oldřich Nepraš 18.6.1996 - 24.6.1998
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5-Radotín Česká republika
člen představenstva Doc.ing. Václav Pelnář 18.6.1996 - 24.6.1998
Adresa: Družstevní 2462/15 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Soudný 24.6.1998 - 1.3.2000
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Jaroslav Kolman 24.6.1998 - 24.4.2001
Zánik funkce 18.8.2000
Adresa: Ke Kateřinkám 1409/13 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jiří Petrla 12.10.2002 - 31.12.2002
Vznik funkce 10.1.2001
Zánik funkce 24.7.2002
Adresa: Makovského 1226/17 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc 1.3.2000 - 14.1.2004
Vznik funkce 24.2.2001
Adresa: K lipám 295/22 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Meloun 24.6.1998 - 29.7.2005
Vznik funkce 6.5.1998
Zánik funkce 17.2.2005
Adresa: Ostrov 7 , Protivín Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Pekárek 31.12.2002 - 29.7.2005
Vznik funkce 24.7.2002
Adresa: 51 , Dražičky 391 75
předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 14.1.2004 - 16.3.2007
Vznik funkce 24.2.2001
Zánik funkce 7.3.2007
Adresa: Příčka 684/2 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Pekárek 29.7.2005 - 16.3.2007
Vznik členství 24.7.2002
Zánik členství 8.3.2007
Vznik funkce 17.2.2005
Zánik funkce 8.3.2007
Adresa: 51 , Dražičky 391 75
člen představenstva Ing. Vladislav Klabouch 29.7.2005 - 16.3.2007
Vznik členství 17.2.2005
Zánik členství 8.3.2007
Adresa: 24 , Záblatí 384 33
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 16.3.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 8.3.2007
Zánik členství 2.5.2007
Vznik funkce 9.3.2007
Zánik funkce 2.5.2007
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Pauřík 16.3.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 9.3.2007
Zánik členství 2.5.2007
Vznik funkce 9.3.2007
Zánik funkce 2.5.2007
Adresa: Raisova 803/7 , Praha 160 00
člen představenstva Lukáš Novák 16.3.2007 - 7.5.2007
Vznik členství 9.3.2007
Zánik členství 2.5.2007
Adresa: Rašova 837/8 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Pavol Nemčok 7.5.2007 - 20.8.2008
Vznik členství 2.5.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Na Pískovně 667/44 , Liberec 460 14
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šima 7.5.2007 - 20.8.2008
Vznik členství 2.5.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Ing. Daniel Kadlec 7.5.2007 - 20.8.2008
Vznik členství 2.5.2007
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Englišova 2201/81 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Daniel Kadlec 20.8.2008 - 9.9.2008
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 23.10.2007
Adresa: Mahenova 289/6 , Opava 747 07
předseda představenstva Ing. Pavol Nemčok 20.8.2008 - 11.6.2010
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Na Pískovně 667/44 , Liberec 460 14
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šima 20.8.2008 - 25.8.2010
Vznik členství 11.6.2007
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 16.8.2010
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Ing. Petr Hlídek 9.9.2008 - 29.10.2010
Vznik členství 23.10.2007
Zánik členství 20.10.2010
Adresa: Beneše Třebízského 241/46 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Maleček 29.10.2010 - 5.4.2012
Vznik členství 20.10.2010
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: K Fialce 376/14 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Pavel Šima 25.8.2010 - 19.7.2012
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 11.6.2012
Vznik funkce 16.8.2010
Zánik funkce 11.6.2012
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Ing. Jaroslav Junek 5.4.2012 - 22.3.2013
Vznik členství 27.3.2012
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: Spojovací 203 , Stěžery 503 21
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA 25.8.2010 - 1.8.2015
Vznik členství 16.8.2010
Vznik funkce 16.8.2010
Adresa: Na Vysoké 2371/24 , Říčany 251 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA 1.8.2015 - 11.12.2015
Vznik členství 16.8.2010
Zánik členství 16.8.2015
Vznik funkce 16.8.2010
Zánik funkce 16.8.2015
Adresa: Na Vysoké 2371/24 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Pavel Šima 19.7.2012 - 31.1.2018
Vznik členství 12.6.2012
Zánik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2012
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Jakub Hanák 2.8.2013 - 31.1.2018
Vznik členství 29.7.2013
Zánik členství 16.1.2018
Adresa: Neumannova 1453/26 , Praha 156 00
místopředseda představenstva Ing Tomáš Polák MBA 11.12.2015 - 31.1.2018
Vznik členství 17.8.2015
Zánik členství 16.1.2018
Vznik funkce 17.8.2015
Zánik funkce 16.1.2018
Adresa: Na Vysoké 2371/24 , Říčany 251 01

Dozorčí rada Lesostavby Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jakub Hanák 31.1.2018
Vznik členství 16.1.2018
Adresa: Neumannova 1453/26 , Praha 156 00
člen Petr Šulc 6.6.1995 - 7.11.1995
Adresa: Daskabát 1040 , Třeboň 379 01
předseda ing. Antonín Klabal 6.6.1995 - 18.6.1996
Adresa: Denkova 3943/8 , Kroměříž 767 01
člen ing. Milada Fialová 6.6.1995 - 18.6.1996
Adresa: Zlatnická 1125/5 , Praha 110 00
člen Mgr. Jan Nešpor 18.6.1996 - 11.8.1997
Adresa: Na Prádle 252 , Pyšely Česká republika
člen Mgr. Josef Žáček 18.6.1996 - 11.8.1997
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Soudný 11.8.1997 - 24.6.1998
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Miroslava Dvořáčková 11.8.1997 - 26.9.2000
Adresa: Sukova 342 , Votice 259 01
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 24.6.1998 - 12.10.2002
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 12.10.2002 - 16.11.2002
Vznik funkce 20.4.2000
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 16.11.2002 - 31.12.2002
Vznik funkce 20.4.2000
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno Radko Kaska 26.9.2000 - 7.5.2007
Vznik funkce 20.4.2000
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Španielova 1298/82 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 31.12.2002 - 7.5.2007
Vznik funkce 20.4.2000
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady ing. Vlastimil Pták 7.11.1995 - 14.6.2007
Zánik členství 1.10.2006
Adresa: Žižkova 96 , Vimperk 385 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Moučka Ph.D. 7.5.2007 - 20.8.2008
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Karla IV. 755 , Pardubice 530 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Nikos Boboras 7.5.2007 - 20.8.2008
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Novákových 883/39 , Praha 180 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Moučka Ph.D. 20.8.2008 - 9.9.2008
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 23.10.2007
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 23.10.2007
Adresa: Karla IV. 755 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Polák MBA 9.9.2008 - 22.9.2008
Vznik členství 23.10.2007
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 23.10.2007
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Novodvorská 413/135 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Klabouch 9.9.2008 - 22.9.2008
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: 24 , Záblatí 384 33
místopředseda dozorčí rady Petr Blecha 20.8.2008 - 4.2.2010
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 28.12.2009
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 28.12.2009
Adresa: Čeperská 629 , Praha 190 17
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Polák MBA 22.9.2008 - 25.8.2010
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 3.8.2010
Vznik funkce 11.7.2008
Zánik funkce 3.8.2010
Adresa: Novodvorská 413/135 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Chlubna 22.9.2008 - 19.7.2012
Vznik členství 1.6.2008
Adresa: 23 , Kácov 285 09
místopředseda dozorčí rady Josef Blecha 4.2.2010 - 19.7.2012
Vznik členství 28.12.2009
Vznik funkce 28.12.2009
Zánik funkce 2.4.2012
Adresa: Na výsluní 2306/18 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rozehnal 25.8.2010 - 14.1.2013
Vznik členství 6.8.2010
Zánik členství 11.12.2012
Vznik funkce 6.8.2010
Zánik funkce 11.12.2012
Adresa: 202 , Chrustenice 267 12
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Chlubna 19.7.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 29.8.2013
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 29.8.2013
Adresa: 23 , Kácov 285 09
člen dozorčí rady Josef Blecha 19.7.2012 - 27.8.2014
Vznik členství 28.12.2009
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Na výsluní 2306/18 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Pavel Musílek 14.1.2013 - 27.8.2014
Vznik členství 13.12.2012
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 13.12.2012
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Roudnická 452/20 , Praha 182 00
místopředseda dozorčí rady Pavel Řimnáč 27.9.2013 - 27.8.2014
Vznik členství 29.8.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 20.9.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Souběžná 798 , Třeboň 379 01
člen dozorčí rady Josef Blecha 27.8.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 16.1.2018
Adresa: Na výsluní 2306/18 , Praha 100 00

Sbírka Listin Lesostavby Třeboň a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 553/SL 122 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2015 8.12.2015 14.12.2015 2
B 553/SL 121 ostatní Zápis z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2015 8.12.2015 14.12.2015 1
B 553/SL 120 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2015 14.10.2015 44
B 553/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.8.2014 3.9.2014 11
B 553/SL 118 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2014 29.8.2014 47
B 553/SL 117 notářský zápis 4691/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2014 22.8.2014 27.8.2014 20
B 553/SL 116 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 22.8.2014 27.8.2014 1
B 553/SL 115 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 3.7.2014 15
B 553/SL 114 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2013 25.9.2013 27.9.2013 1
B 553/SL 113 ostatní Zápis o průběhu a výsledku voleb člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 25.9.2013 27.9.2013 1
B 553/SL 112 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 30.8.2013 44
B 553/SL 111 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2013 1.8.2013 2.8.2013 1
B 553/SL 110 ostatní - Zápis z mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 1
B 553/SL 109 ostatní - Zápis z mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 1
B 553/SL 108 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 3
B 553/SL 107 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2012 44
B 553/SL 106 ostatní Zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 20.7.2012 2
B 553/SL 105 ostatní Zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2012 20.7.2012 1
B 553/SL 104 ostatní Zápis z mim zasedání představe Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 20.7.2012 1
B 553/SL 103 ostatní Zápis z mim.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 5.4.2012 1
B 553/SL 102 ostatní Zápis z mim. zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2012 5.4.2012 2
B 553/SL 101 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2011 44
B 553/SL 99 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2010 2
B 553/SL 100 ostatní - odstoupení z členství Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2010 1
B 553/SL 96 výroční zpráva -r.2009 - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 20
B 553/SL 95 výroční zpráva -r.2009 - I.část Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 20
B 553/SL 94 notářský zápis NZ 335/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2010 21.9.2010 34
B 553/SL 93 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2010 34
B 553/SL 90 ostatní - zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 89 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 87 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 86 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 26.8.2010 2
B 553/SL 85 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 84 ostatní - odstoupení ing. Poláka Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 83 ostatní - Zápis z mim.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 17.6.2010 2
B 553/SL 82 ostatní - Zápis z mim.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 10.6.2010 1
B 553/SL 81 ostatní - Odstoupení z fce a členství Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 10.6.2010 1
B 553/SL 80 ostatní - rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 2
B 553/SL 79 ostatní - zápisy z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 2
B 553/SL 77 výroční zpráva - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2009 19
B 553/SL 76 výroční zpráva - I. část Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2009 20
B 553/SL 74 notářský zápis 107/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 18
B 553/SL 73 ostatní -zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2005 4.11.2008 1
B 553/SL 72 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 71 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2008 25.9.2008 1
B 553/SL 70 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2008 25.9.2008 6
B 553/SL 69 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 68 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2008 25.9.2008 1
B 553/SL 67 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 66 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2007 25.9.2008 1
B 553/SL 65 ostatní - odstup člena doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2007 25.9.2008 1
B 553/SL 64 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 63 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 62 ostatní - zápis o výsl. doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 61 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2007 22.9.2008 3
B 553/SL 60 notářský zápis - rozh. VH, NZ 216/08 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2008 22.9.2008 150
B 553/SL 59 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2008 13.8.2008 6
B 553/SL 58 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2008 13.8.2008 6
B 553/SL 57 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2008 13.8.2008 14
B 553/SL 56 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2008 13.8.2008 3
B 553/SL 55 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 13.8.2008 15
B 553/SL 54 ostatní -zápis o výsledku volby Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 8.11.2007 1
B 553/SL 53 ostatní -volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 8.11.2007 1
B 553/SL 52 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2007 15.10.2007 25
B 553/SL 51 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2007 15.10.2007 23
B 553/SL 50 notářský zápis -NZ 175/2007-osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 42
B 553/SL 49 ostatní -zápis o výsledku volby Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 19.6.2007 2
B 553/SL 48 ostatní -volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 19.6.2007 2
B 553/SL 47 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2007 19.6.2007 1
B 553/SL 46 ostatní -vzdání se funkce v DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2007 19.6.2007 2
B 553/SL 45 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 3
B 553/SL 44 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 3
B 553/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 10
B 553/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 40 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 37 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 4
B 553/SL 36 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 5
B 553/SL 35 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 317/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2007 28.5.2007 9
B 553/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2007 20.3.2007 6
B 553/SL 33 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2007 20.3.2007 3
B 553/SL 32 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2007 20.3.2007 2
B 553/SL 31 notářský zápis -NZ 71/2006-osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 15.5.2006 3
B 553/SL 30 ostatní -zápis z mim. jed. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2005 15.5.2006 1
B 553/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 15.5.2006 16
B 553/SL 28 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 13.4.2006 0
B 553/SL 27 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2006 29.3.2006 43
B 553/SL 26 ostatní -zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2005 28.4.2005 4
B 553/SL 25 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2005 28.4.2005 38
B 553/SL 24 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2004 11.10.2004 1
B 553/SL 23 notářský zápis osvědčení,rozh. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2004 2.7.2004 3
B 553/SL 22 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2004 26.4.2004 43
B 553/SL 21 ostatní -zápis výsledku voleb Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2003 25.11.2003 1
B 553/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2003 10.7.2003 17
B 553/SL 19 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2003 10.7.2003 3
B 553/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2002 20.5.2003 4
B 553/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.2.2003 15.5.2003 38
B 553/SL 15 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2002 15.5.2003 3
B 553/SL 9 notářský zápis -VH,účet.záv.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2000 26.2.2003 26
B 553/SL 8 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1998 26.2.2003 26
B 553/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2000 26.2.2003 2
B 553/SL 13 ostatní - zápis představen.+ DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2000 26.2.2003 4
B 553/SL 12 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1998 26.2.2003 4
B 553/SL 11 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.1998 26.2.2003 7
B 553/SL 7 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1997 25.2.2003 18
B 553/SL 6 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2002 2.5.2002 58
B 553/SL 5 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 18
B 553/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 30
B 553/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 17
B 553/SL 2 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2001 4.6.2001 69
B 553/SL 1 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2000 27.4.2001 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lesostavby Třeboň a.s.

IČO (identifikační číslo) 47239328
Jméno Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třeboň
Vznik první živnosti: 19.2.1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Sídlo Lesostavby Třeboň a.s.

Živnosti a provozovny Lesostavby Třeboň a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 226, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001718470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna M. Krásové 816, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1001718488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.1993

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 226, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001718470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna M. Krásové 816, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1001718488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 226, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001718470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna M. Krásové 816, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1001718488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.1993

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna M. Krásové 816, Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny 1001718488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.3.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Novohradská 226, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1001718470
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.3.1993

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2007

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.2.1993
Přerušení oprávnění 14.2.2017

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.2.1993
Přerušení oprávnění 14.2.2017

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.3.1993
Přerušení oprávnění 14.2.2017

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.5.2000
Přerušení oprávnění 15.1.2015

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 13 Provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlišťních celků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1995
Zánik oprávnění 19.2.2001

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Lesnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2004
Zánik oprávnění 6.12.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lesostavby Třeboň a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šima

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328
Firma: Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Třeboň
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1992

Sídlo Lesostavby Třeboň a.s.

Sídlo: Novohradská 226, Třeboň 379 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image