Firma Leo Express Global a.s. IČO 29016002


Leo Express Global a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Leo Express Global a.s. (29016002) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Řehořova 908/4, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2010 a je stále aktivní. Leo Express Global a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Leo Express Global a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Leo Express Global a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Leo Express Global a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Leo Express Global a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Leo Express Global a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15847
IČO (identifikační číslo osoby) 29016002
Jméno Leo Express Global a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.1.2010
Základní kapitál společnosti LEO Express a.s. ve výši 122 227 000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 1 234 670,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých) na částku 123 461 670,- Kč s tím, že upisování akcií nad an i pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmen ovité hodnotě každé akcie 10,- Kč. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního prá va na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají. Všech 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč upíší předem určení zájemci: a) Richard Tolmach, nar. 1. 10. 1949, bydliště Ille-sur-Tet, 3 Impasse Frances Comte, Francouzská republika, když tento upíše 38 226 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 38 226 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 382 260 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 5 431 828 Kč, přičemž částka ve výši 5 049 568 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 5 431 828 Kč b yla započtena v plném rozsahu pohledávka Richarda Tolmacha z titulu smlouvy o úvěru ze dne 1. srpna 2017 ve výši 200 000 EUR navýšenou o příslušenství a zároveň další pohledávky Richarda Tolmacha ve výší 259 524,11 Kč z titulu poskytnutých poradenských sl užeb za období leden 2016 až září 2017; b) Gimbel Family Trust, když tento upíše 85 241 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, te dy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 85 241 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 852 410 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 12 112 688,77 Kč přičemž částka ve výši 11 260 277,77 Kč, která přesahuje jmenovitou hodno tu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 12 112 688,77 Kč byla započtena v plném rozsahu pohledávka Gimbel Family Trust z titulu Conv ertible Promissory Note ze dne 9. května 2016 ve výši 500 000 USD s příslušenstvím, přičemž společnost LEO Express a.s. převzala tento dluh od společnosti LEO Express Transportation Inc. dne 6. 12. 2017. Nové akcie společnosti budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu bydliště uvedenou v tomto usnesení. Dohody o započtení, jež budou předloženy valné hromadě ke schválení, musí být uzavřeny ve lhůtě do 30, (slovy: třiceti), dnů ode dne uzavření smluv o úpisu akcií. Nedojde-li k zániku pohledávek na zaplacení emisního kurzu jejich započtením, jsou upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nov ých akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5070013440/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 11.12.2017 - 24.5.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Jediný akcionář se tímto v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. (a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 120,227.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000, Kč na novou výši 122,227.000,- Kč. Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. (b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o následující specifikaci: - počet upisovaných akcií: 131 ks - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 120 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč 7 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč - druh a forma všech upisovaných akcií : kmenové akcie na majitele - podoba všech upisovaných akcií: listinná (c)Upisování nových akcií bude probíhat bez přednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, tj. společnosti RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské kr álovství, ev. číslo 51444550. (d) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 45 dní a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci n ejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RAPID Express a.s.: Praha 3, Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ 130 00. Emisní kurs akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (e) Celý emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen započtením s pohledávkou předem určeného zájemce, vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. společností RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ev. číslo 51444550 jako věřitelem a společností RAPID Express a.s. jako dlužníkem dne 13.12.2010; z uvedené smlouvy o půjčce vyplývá závazek společnosti RAPID Express a.s. k navrácení půjčky ve výši 6,499,820,- CHF (slov y: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set dvacet švýcarských franků) s příslušenstvím; Jediný akcionář společnosti tímto zároveň vyslovuje souhlas se vzájemným zápočtem pohledávek dle výše uvedeného. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o upsání akcií, na základě které předem určený zájemce upíše akcie dle tohoto rozhodnutí. Návrh dohody o započtení pohledávek doručí představenstvo společnosti předem ur čenému zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž společnost a předem určený zájemce uzavřou tuto dohodu nejpozději do 45 dnů od předání návrhu dohody o započtení předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena p řed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.3.2011 - 21.4.2011

Aktuální kontaktní údaje Leo Express Global a.s.

Kapitál Leo Express Global a.s.

zakladni jmění 123 462 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.5.2018
zakladni jmění 122 227 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.4.2011 - 24.5.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.2010 - 21.4.2011

Akcie Leo Express Global a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 12 346 167 24.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 12 222 700 26.6.2014 - 24.5.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 120 18.7.2013 - 26.6.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 22 18.7.2013 - 26.6.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 18.7.2013 - 26.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 18.7.2013 - 26.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 120 21.4.2011 - 18.7.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 22 21.4.2011 - 18.7.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 21.4.2011 - 18.7.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 7 21.4.2011 - 18.7.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.1.2010 - 21.4.2011

Sídlo Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Řehořova 908/4 , Praha 130 00 26.6.2014
Adresa Kutvirtova 339/5 , Praha 150 00 15.8.2011 - 26.6.2014
Adresa Seifertova 823/9 , Praha 130 00 17.9.2010 - 15.8.2011
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 8.1.2010 - 17.9.2010

Předmět podnikání Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
provozování drážní dopravy 27.2.2013
hostinská činnost 27.2.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.2.2010

Předmět činnosti Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
provozování dráhy drážní dopravy 5.3.2010 - 5.3.2010
provozování drážní dopravy 5.3.2010 - 27.2.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.1.2010

vedení firmy Leo Express Global a.s.

Statutární orgán Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 13.1.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo společně dva členové představenstva. 27.2.2013 - 13.1.2015
(1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. 15.8.2011 - 27.2.2013
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. 8.1.2010 - 15.8.2011
místopředseda představenstva Peter Köhler 1.8.2015
Vznik členství 15.10.2012
Vznik funkce 2.12.2014
Adresa: Ondříčkova 321/22 , Praha 130 00
předseda představenstva Leoš Novotný 2.8.2015
Vznik členství 4.8.2010
Vznik funkce 4.8.2010
Adresa: Řehořova 1025/18 , Praha 130 00
člen představenstva Petra Janáková 8.1.2010 - 8.2.2010
Vznik členství 8.1.2010
Zánik členství 25.1.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 25.1.2010
Adresa: Hurbanova 1305/11 , Praha 142 00
předseda představenstva Mgr. Josef Němeček 8.2.2010 - 17.9.2010
Vznik členství 25.1.2010
Zánik členství 4.8.2010
Vznik funkce 25.1.2010
Zánik funkce 4.8.2010
Adresa: Na Zápovědi 769 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Vladimír Trtík 8.2.2010 - 15.8.2011
Vznik členství 25.1.2010
Zánik členství 25.7.2011
Adresa: Suchý vršek 2098/51 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Viktor König 17.9.2010 - 15.8.2011
Vznik členství 4.8.2010
Adresa: Břidlicová 472/33 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Radomír Surák MBA 15.8.2011 - 17.9.2012
Vznik členství 26.7.2011
Zánik členství 13.12.2011
Adresa: Ostravská 543 20, 743 01 Bílovec Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Viktor König 15.8.2011 - 18.7.2013
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 2.8.2011
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Břidlicová 472/33 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Jan Paroubek 17.9.2012 - 20.11.2013
Vznik členství 13.12.2011
Zánik členství 2.10.2013
Adresa: 31 , Ctiboř 258 01
člen představenstva Michal Miklenda 20.11.2013 - 23.11.2013
Vznik členství 2.10.2013
Adresa: Vlkošská 176 , Vracov 696 42
člen představenstva Peter Köhler 27.2.2013 - 13.1.2015
Vznik členství 15.10.2012
Adresa: Ondříčkova 321/22 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Peter Köhler 13.1.2015 - 1.8.2015
Vznik členství 15.10.2012
Vznik funkce 2.12.2014
Adresa: Ondříčkova 321/22 , Praha 130 00
předseda představenstva Leoš Novotný 17.9.2010 - 2.8.2015
Vznik členství 4.8.2010
Vznik funkce 4.8.2010
Adresa: Řehořova 1025/18 , Praha 130 00
člen představenstva Michal Miklenda 23.11.2013 - 8.2.2019
Vznik členství 2.10.2013
Zánik členství 30.12.2018
Adresa: Vlkošská 176 , Vracov 696 42

Dozorčí rada Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Haydn Turner Abbott 27.3.2013
Vznik členství 15.10.2012
Adresa: 54 The Mount , Fetcham Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Richard Tolmach 13.1.2015
Vznik členství 2.12.2014
Adresa: 3 Impasse Frances Comte , Ille-sur-Tet Francouzská republika
člen dozorčí rady Mgr. Josef Němeček 30.3.2017
Vznik členství 22.2.2017
Adresa: Na Zápovědi 769 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Hana Továrková 17.12.2017
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Jasanová 839/1 , Brno 637 00
předseda dozorčí rady Ing. Vítězslav Hruška 8.1.2010 - 8.2.2010
Vznik členství 8.1.2010
Zánik členství 25.1.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 25.1.2010
Adresa: 5. května 234 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Vilém Dostál 8.1.2010 - 8.2.2010
Vznik členství 8.1.2010
Zánik členství 25.1.2010
Adresa: Josefa Štemberky 98 , Lidice 273 54
člen dozorčí rady Bc. Michael Zwiener 8.1.2010 - 8.2.2010
Vznik členství 8.1.2010
Zánik členství 25.1.2010
Adresa: Klicperova 952/5 , Jeseník 790 01
předseda dozorčí rady Bohumila Novotná 8.2.2010 - 5.3.2010
Vznik členství 25.1.2010
Zánik členství 26.1.2010
Vznik funkce 25.1.2010
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: Františka Kretze 1378 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Leoš Novotný 8.2.2010 - 5.3.2010
Vznik členství 25.1.2010
Zánik členství 26.2.2010
Adresa: Řehořova 1025/18 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Veronika Novotná 8.2.2010 - 17.9.2010
Vznik členství 25.1.2010
Zánik členství 4.8.2010
Adresa: Františka Kretze 1378 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Leoš Novotný 5.3.2010 - 17.9.2010
Vznik členství 26.2.2010
Zánik členství 4.8.2010
Vznik funkce 26.2.2010
Zánik funkce 4.8.2010
Adresa: Řehořova 1025/18 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Bohumila Novotná 5.3.2010 - 17.9.2010
Vznik členství 26.2.2010
Zánik členství 4.8.2010
Adresa: Františka Kretze 1378 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Ing. Radek Miškeřík 17.9.2010 - 15.8.2011
Vznik členství 4.8.2010
Adresa: Štěpnická 12 6, 686 06 Uherské Hradiště Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Josef Němeček 17.9.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 14.10.2012
Adresa: Na Zápovědi 769 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Miškeřík 15.8.2011 - 27.2.2013
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 14.10.2012
Adresa: Štěpnická 1260 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Vojtěch Brouček 27.2.2013 - 20.1.2014
Vznik členství 15.10.2012
Zánik funkce 2.10.2013
Adresa: U Floriána 327/8 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Lukáš Přibyl 20.1.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 21.11.2013
Adresa: Doubravická 1304/8 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Lukáš Přibyl 4.9.2014 - 13.1.2015
Vznik členství 21.11.2013
Zánik členství 2.12.2014
Adresa: Q. M. Vyskočila 517 , Příbram 261 01
předseda dozorčí rady Ing Leoš Novotný 17.9.2010 - 10.8.2015
Vznik členství 4.8.2010
Vznik funkce 4.8.2010
Adresa: Františka Kretze 1378 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Ing Leoš Novotný 10.8.2015 - 30.3.2017
Vznik členství 4.8.2010
Zánik členství 22.2.2017
Vznik funkce 4.8.2010
Zánik funkce 22.2.2017
Adresa: Františka Kretze 1378 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Hana Továrková 25.7.2016 - 17.12.2017
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00

Prokura Leo Express Global a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Robin Švaříček 9.9.2016 - 21.3.2018
Adresa: Gen. Fanty 940/48 , Třebíč 674 01
Jméno Radek Máca 9.9.2016 - 21.3.2018
Adresa: 356 , Jindřichův Hradec 377 01

Sbírka Listin Leo Express Global a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15847/SL 39 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 203
B 15847/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.12.2014 12.12.2014 16.1.2015 4
B 15847/SL 37 ostatní zápisz jednání představenstva Městský soud v Praze 2.12.2014 12.12.2014 16.1.2015 2
B 15847/SL 36 notářský zápis [NZ 625/2014] Městský soud v Praze 2.12.2014 12.12.2014 16.1.2015 13
B 15847/SL 35 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 16.1.2015 214
B 15847/SL 34 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.4.2014 16.6.2014 11.7.2014 4
B 15847/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 300/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 25.6.2014 26.6.2014 12
B 15847/SL 32 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 25.6.2014 26.6.2014 3
B 15847/SL 31 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 12.6.2014 214
B 15847/SL 30 výroční zpráva [2012] doplnění Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 12
B 15847/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2013 5.12.2013 6.12.2013 20
B 15847/SL 27 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] k 30.6.2013 konsolidovaná Městský soud v Praze 30.6.2013 19.9.2013 4.10.2013 17
B 15847/SL 26 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.9.2013 4.10.2013 42
B 15847/SL 25 výroční zpráva [2012] doplnění Městský soud v Praze 31.12.2012 19.9.2013 4.10.2013 12
B 15847/SL 24 notářský zápis NZ 52/2013 Městský soud v Praze 5.4.2013 24.6.2013 23.8.2013 8
B 15847/SL 23 notářský zápis NZ 52/2013 Městský soud v Praze 5.4.2013 24.6.2013 8.8.2013 8
B 15847/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.10.2012 26.10.2012 7.3.2013 15
B 15847/SL 21 notářský zápis NZ 298/2012 Městský soud v Praze 11.10.2012 26.10.2012 7.3.2013 10
B 15847/SL 20 notářský zápis NZ 223/2011 Městský soud v Praze 13.12.2011 10.9.2012 1.10.2012 8
B 15847/SL 18 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.10.2011 19.10.2011 9
B 15847/SL 17 ostatní zápis z jedn.předst. Městský soud v Praze 1.8.2011 11.8.2011 16.8.2011 1
B 15847/SL 14 notářský zápis NZ 217/2001 Městský soud v Praze 25.7.2011 11.8.2011 16.8.2011 12
B 15847/SL 13 notářský zápis NZ 51/2011 Městský soud v Praze 10.2.2011 23.3.2011 6
B 15847/SL 9 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.8.2010 14.9.2010 20.9.2010 1
B 15847/SL 7 notářský zápis -NZ253/2010 Městský soud v Praze 8.9.2010 14.9.2010 20.9.2010 2
B 15847/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2010 14.9.2010 20.9.2010 1
B 15847/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.8.2010 14.9.2010 20.9.2010 1
B 15847/SL 10 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.8.2010 14.9.2010 20.9.2010 2
B 15847/SL 4 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.1.2010 23.2.2010 1
B 15847/SL 3 notářský zápis NZ 74/2010 Městský soud v Praze 25.1.2010 23.2.2010 2
B 15847/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 842/2009 Městský soud v Praze 18.11.2009 26.1.2010 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Leo Express Global a.s.

IČO (identifikační číslo) 29016002
Jméno Leo Express Global a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 26.1.2010
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo Leo Express Global a.s.

Živnosti a provozovny Leo Express Global a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2010

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2012

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2016

Statutární orgán Leo Express Global a.s.

Člen statutárního orgánu Leoš Novotný
Člen statutárního orgánu Peter Köhler

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LEO Express a.s.

IČO: 29016002
Firma: LEO Express a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 8.1.2010

Sídlo LEO Express a.s.

Sídlo: Řehořova 908/4, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Demolice a příprava staveniště
Železniční osobní doprava meziměstská
Pohostinství
tracking image