Firma LCS Business Centre, a.s. IČO 46347402


LCS Business Centre, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LCS Business Centre, a.s. (46347402) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vídeňská 546/55, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. LCS Business Centre, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o LCS Business Centre, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LCS Business Centre, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LCS Business centre, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LCS Business Centre, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LCS Business Centre, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 781
IČO (identifikační číslo osoby) 46347402
Jméno LCS Business Centre, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Jediný akcionář společnosti LCS Business Centre, a.s. - Mgr. Milena Přichystalová, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla dne 13.6.2016 o schválení následujícího usnesení o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 46 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů korun českých) o částku ve výši 16 100 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sto tisíc korun českých) na výslednou výši základ ního kapitálu 29 900 000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů devět set tisíc korun českých), z důvodu optimalizace základního kapitálu společnosti, za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 350 000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 650 000,- Kč (slovy: šest set padesát t isíc korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií, a to ve lhůtě jednoho měsíce, k terá počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 16 100 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sto tisíc korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena jedinému akcionáři na jeho účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dní od zápisu sn ížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.6.2016 - 21.10.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Jediný akcionář společnosti LCS Business Centre, a.s. - Jaroslav Přichystal při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 09.03.2007 o schválení následujícího usnesení o snížení základního kapitálu společnosti dle § 123c obchodního zákoníku takto: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu společnosti dochází za účelem ztráty z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Rozdíl mezi ztrátou a snížením základního kapitálu bude převeden do rezervního fondu. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 65.172.000,--Kč o pevnou částku 19.172.000,--Kč na 46.000.000,--Kč. c) Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu ve smyslu ust. § 213c odst. 1 písm. b) a § 213c odst. 2 obchodního zákoníku. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude vzato z oběhu 19.172 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč v listinné podobě. Akcie vzaté z oběhu budou zničeny ve smyslu ust. § 214 odst. 6 obc hodního zákoníku. d) Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu: Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu uveřejní představenstvo společnosti v souladu s ust. § 183a obchodního zákoníku a stanovami společnosti v celostátně distribuovaném deníku Ho spodářské noviny a v Obchodním věstníku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu činí čtyři týdny ode dne uveřejnění. e) Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu: Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu podle ust. § 211 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku činí čtyři týdny ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.4.2007 - 13.6.2016
Hlavním akcionářem společnosti LCS Business Centre, a.s., se sídlem v Brně, Vídeňská 55, IČO 46347402, (dále jen "společnost"), je pan Jaroslav Přichystal, bytem Gorkého 47, Brno, r.č. 520910/088, (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je ke dni ko nání této valné hromady vlastníkem celkem 62.062 kusů listinných akcií společnosti znějící na doručitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 62.062.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 95,22 8%. Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií společnosti, z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře a v souladu se zákonem, § 183i odst.3 ObchZ. Ke dni konání valné hromady j e hlavní akcionář vlastníkem více než 90% podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. ObchZ. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 3.110 kusů listinných akcií společnosti znějících na doručitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3.110.000,- Kč (dále také jen "ostatní akcionáři"). Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. ObchZ přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních menšinových akcionářů, na osobu hlavního ackionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akci onářů přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den přechodu vlastnického práva") v souladu s ust. § 183l odst.3 ObchZ. Valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne za vykoupené akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 422,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst.1 ObchZ doložena znaleckým posudkem č. 267-10/06 ze dne 27.3.2006 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně dne 7.6.1999 č.j. Spr 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a o dhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále jen "znalec"). Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 422,- Kč za jednu akcii společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém p osudku použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. Znalecký posudek v souladu s ust. § 183m odst. 1 ObchZ přezkoumala Komise pro cenné papíry a dle § 183i odst.5 ObchZ udělila svým rozhodnutím č.j. 45/N/31/2006/2 ze dne 30.3.2006 předchozí souh las k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře. Výplatou protiplnění je pověřen obchodník s cennými papíry, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 60717068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1388 (dále jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady. Zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je Obchodník, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00, Brno, IČ 60717068, tel. 545544240. Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je dle ust. § 183l odst.5 ObchZ 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečná lhůta dle § 183l odst.6 ObcZ je stanovena na 14 dnů. Pokud nebudou listinné akcie předloženy zmocněnci Společnosti ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat d le § 214 odst. 1 až 3 ObchZ. Obchodník v souladu s § 183m odst.2 až 4 ObchZ poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání listinných akcií vydaných společností, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto v hotovosti při předání listinných akcií v sídle Obchodníka v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. v případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude provedeno po dohodě s oprávněnou osobou výplatou protipl nění zasláním na sdělený bankovní účet, a to do 10 pracovních dnů po předání listinných akcií Obchodníkovi. Obchodník poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Obchodník poskytne částku odpovídají cí hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 10.5.2006 - 16.4.2007
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 27.5.1997. 5.1.1998
Se společností se sloučila obchodní společnost Renova a.s. se sídlem v Brně, Vídeňská 55, IČO 46 34 74 70, Rg B 791 Krajského obchodního soudu v Brně, a to ke dni 18.4.1996. 18.4.1996
Základní jmění: 29,923.000,-- Kčs 19.1.1993 - 18.4.1996
Rozdělení základního jmění: 29.923 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs na majitele. 19.1.1993 - 18.4.1996
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ingstav Staré Brno. 1.5.1992
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Základní jmění: 29,699.000,-- Kčs jeho rozdělení: 29.699 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 19.1.1993
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 15.7.1993

Aktuální kontaktní údaje LCS Business Centre, a.s.

Kapitál LCS Business Centre, a.s.

zakladni jmění 29 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2016
zakladni jmění 46 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2007 - 21.10.2016
zakladni jmění 65 172 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1996 - 11.7.2007

Akcie LCS Business Centre, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 650 000 Kč 46 21.10.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 46 29.7.2014 - 21.10.2016
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 46 19.12.2007 - 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 46 000 11.7.2007 - 19.12.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 172 23.6.2005 - 11.7.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 172 18.4.1996 - 23.6.2005

Sídlo LCS Business Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vídeňská 546/55 , Brno 639 00 29.7.2014
Adresa Vídeňská 55 , 639 00 Brno Česká republika
6.6.2012 - 29.7.2014
Adresa Vídeňská 55 , 639 00 Brno Česká republika
1.5.1992 - 6.6.2012

Předmět podnikání LCS Business Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.6.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2012
správa a údržba nemovitostí 30.11.2001 - 6.6.2012
specializovaný maloobchod 30.11.2001 - 6.6.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 30.11.2001 - 6.6.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.11.2001 - 6.6.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.11.2001 - 6.6.2012
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.11.2001 - 6.6.2012
realitní činnost 30.11.2001 - 6.6.2012
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 5.1.1998 - 30.11.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.1.1998 - 30.11.2001
pořádání vzdělávacích kurzů 5.1.1998 - 30.11.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.1.1998 - 30.11.2001
poskytování software 5.1.1998 - 30.11.2001
automatizované zpracování dat 5.1.1998 - 30.11.2001
činnost účetních poradců 5.1.1998 - 6.6.2012
vedení účetnictví 5.1.1998 - 6.6.2012
pronájem nebytových prostor 5.1.1998 - 6.6.2012
činnost účetních poradců 18.4.1996 - 5.1.1998
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 18.4.1996 - 5.1.1998
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 18.4.1996 - 5.1.1998
vydavatelství neperiodických publikací 21.10.1994 - 5.1.1998
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.10.1994 - 5.1.1998
činnost účetních poradců 21.10.1994 - 5.1.1998
pořádání vzdělávacích kursů 21.10.1994 - 5.1.1998
poskytování reprografických služeb 21.10.1994 - 5.1.1998
vedení účetnictví 21.10.1994 - 5.1.1998
provozování cestovní kanceláře 21.10.1994 - 5.1.1998
pronájem nebytových prostor 21.10.1994 - 5.1.1998
provádění bytových a občanských staveb 21.10.1994 - 5.1.1998
poskytování software 21.10.1994 - 5.1.1998
automatizace zpracování dat 21.10.1994 - 5.1.1998
činnost organizačních a ekonomických poradců 21.10.1994 - 5.1.1998
Výroba potravin zdravé výživy 22.9.1993 - 21.10.1994
Vydavatelství neperiodických publikací 22.9.1993 - 21.10.1994
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.9.1993 - 21.10.1994
Poskytování software 22.9.1993 - 21.10.1994
Automatizace zpracování dat 22.9.1993 - 21.10.1994
Činnost organizačních a ekonomických poradců 22.9.1993 - 21.10.1994
Činnost účetních poradců 22.9.1993 - 21.10.1994
Provádění bytových a občanských staveb 22.9.1993 - 21.10.1994
Pořádání vzdělávacích kursů 22.9.1993 - 21.10.1994
Poskytování reprografických služeb 22.9.1993 - 21.10.1994
Vedení účetnictví 22.9.1993 - 21.10.1994
Provozování cestovní kanceláře 22.9.1993 - 21.10.1994
Výroba a prodej nenahraných zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 22.9.1993 - 21.10.1994
- provozování cestovní kanceláře s názvem ESO - TRAVEL - výroba potravin zdravé výživy 19.1.1993 - 22.9.1993
- technicko-inženýrská činnost v oblasti předvýrobní přípravy velkých staveb, - zajišťování zahraničních servisů a konsignančních skladů, - zajištění obslužných činností /vzdělávání, reprografie, vydávání odborných pomůcek/, - stavební práce, výkony, služby, - zajišťuje činnost výpočetního střediska včetně prací v oblasti projekce a zavádění výpočetních systémů, - zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro státní soukromé podniky - zajišťuje opravárenskou a servisní činnost elektronických zařízení, 1.5.1992 - 22.9.1993
- provádí obchodní činnost. 1.5.1992 - 22.9.1993

vedení firmy LCS Business Centre, a.s.

Statutární orgán LCS Business Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. 16.2.2018
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva. 29.7.2014 - 16.2.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k razítku nebo názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva. 1.9.2004 - 29.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 5.1.1998 - 1.9.2004
Zastupování: Společnost zastupauje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostat- ně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 15.7.1993 - 5.1.1998
člen představenstva Jaroslav Přichystal 10.6.2015
Vznik členství 22.4.2015
Adresa: Opálkova 1232/19 , Brno 635 00
člen představenstva Mgr. Milena Přichystalová 16.2.2018
Vznik členství 20.4.2015
Adresa: Pod Červenou skálou 857/2 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Jaromír Pánek 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Nopova 2948/70 , Brno 615 00
člen představentva Ing. Petr Landa 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Zemědělská 813/28 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Jan Obrovský 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Husitská 1271/8 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Obrovský 15.7.1993 - 21.10.1994
Adresa: Husitská 1271/8 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Ctirad Richter 15.7.1993 - 21.10.1994
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
členka představenstva Ing. Jaroslava Pittermannová 21.10.1994 - 13.3.1995
Adresa: Vnitřní 442/7 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Passinger 15.7.1993 - 5.1.1998
Adresa: Urbánkova 790/22 , Brno 624 00
místopředsedkyně JUDr. Jana Vurmová 21.10.1994 - 5.1.1998
Adresa: Fügnerova 429/3 , Brno 613 00
člen představenstva PhDr. Ludvík Neduchal 21.10.1994 - 5.1.1998
Adresa: Sevastopolská 357/3 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Passinger 5.1.1998 - 21.3.2000
Adresa: Urbánkova 790/22 , Brno 624 00
člen představenstva PhDr. Ludvík Neduchal 5.1.1998 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Sevastopolská 357/3 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Ladislav Knesl 5.1.1998 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: 134 , Heršpice 684 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Passinger 21.3.2000 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Jetelová 452/6 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Krejčí 30.11.2001 - 23.6.2005
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 22.4.2005
Adresa: Křídlovická 947/20 , Brno 603 00
člen představenstva PhDr. Ludvík Neduchal 30.11.2001 - 11.6.2012
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: Sevastopolská 357/3 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Jaroslav Přichystal 23.6.2005 - 11.6.2012
Vznik členství 22.4.2005
Vznik funkce 22.4.2005
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Passinger 30.11.2001 - 12.8.2013
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 10.5.2006
Adresa: Jetelová 452/6 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Jaroslav Přichystal 11.6.2012 - 12.8.2013
Vznik členství 22.4.2005
Zánik členství 22.4.2010
Vznik funkce 22.4.2005
Zánik funkce 22.4.2010
Adresa: Opálkova 1232/19 , Brno 635 00
člen představenstva Mgr. Milena Přichystalová 11.6.2012 - 12.8.2013
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Pod Červenou skálou 857/2 , Brno 639 00
předseda představenstva Zdeněk Passinger 12.8.2013 - 12.8.2013
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 10.5.2011
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 10.5.2011
Adresa: Jetelová 452/6 , Brno 644 00
předseda představenstva Zdeněk Passinger 12.8.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 10.5.2011
Zánik členství 20.4.2015
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 20.4.2015
Adresa: Jetelová 452/6 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Jaroslav Přichystal 12.8.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 22.4.2015
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 22.4.2015
Adresa: Opálkova 1232/19 , Brno 635 00
člen představenstva Milena Přichystalová 12.8.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 20.4.2015
Adresa: Pod Červenou skálou 857/2 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Passinger 10.6.2015 - 16.2.2018
Vznik členství 20.4.2015
Zánik členství 16.2.2018
Adresa: Jetelová 452/6 , Brno 644 00
předseda představenstva Mgr. Milena Přichystalová 10.6.2015 - 16.2.2018
Vznik členství 20.4.2015
Vznik funkce 20.4.2015
Zánik funkce 14.2.2018
Adresa: Pod Červenou skálou 857/2 , Brno 639 00
člen představenstva Milena Přichystalová 16.2.2018 - 16.2.2018
Vznik členství 20.4.2015
Adresa: Pod Červenou skálou 857/2 , Brno 639 00

Dozorčí rada LCS Business Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jaroslav Přichystal 12.8.2013
Vznik členství 12.6.2011
Vznik funkce 12.6.2011
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Ludmila Šedá 4.11.2013
Vznik členství 2.5.2013
Adresa: 25 , Újezd u Černé Hory 679 22
člen dozorčí rady Šárka Přichystalová 10.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00
člen JUDr. Miluše Kotoulová 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Jehnická 458/9 , Brno 621 00
člen ing. Jan Chalupa 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Blažovského 538 , Praha 4 Česká republika
člen JUDr. Marie Rohlíčková 1.5.1992 - 15.7.1993
Adresa: Bayerova 798/29 , Brno 602 00
Jméno Ing. Jaroslava Pittermannová 15.7.1993 - 21.10.1994
Adresa: Vnitřní 442/7 , Brno 602 00
Jméno Ing. Jaroslav Lieb 15.7.1993 - 21.10.1994
Adresa: Aloise Nováka 340 , Strančice 251 63
Jméno Ing. Martin Pinl 15.7.1993 - 21.10.1994
Adresa: Plešivecká 790/7 , Karlovy Vary 360 10
předseda Ing. Jaroslav Lieb 21.10.1994 - 2.10.1996
Adresa: Aloise Nováka 340 , Strančice 251 63
člen Michal Lieb 21.10.1994 - 2.10.1996
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
člen Ing. Ctirad Richter 21.10.1994 - 5.1.1998
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
předseda Michal Lieb 2.10.1996 - 5.1.1998
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Šach 2.10.1996 - 5.1.1998
Adresa: Na hroudě 1955/51 , Praha 100 00
člen Ing. Jiří Šach 5.1.1998 - 21.3.2000
Adresa: Na hroudě 1955/51 , Praha 100 00
předseda Michal Lieb 5.1.1998 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
člen Ing. Ctirad Richter 5.1.1998 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
člen Karel Glaser 21.3.2000 - 30.11.2001
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Česká 141/66 , České Budějovice 370 01
člen Ing. Ján Bobovský 30.11.2001 - 8.1.2003
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 8.8.2002
Adresa: Slezská 844/96 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Šach 30.11.2001 - 8.1.2003
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 8.8.2002
Adresa: Na hroudě 1955/51 , Praha 100 00
člen Přemysl Cebák 8.1.2003 - 23.6.2005
Vznik funkce 8.8.2002
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Ořešínská 165/11 , Brno 621 00
člen Radek Jurníček 8.1.2003 - 23.6.2005
Vznik funkce 8.8.2002
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Přemyslovo náměstí 1145/16 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Šárka Drábková 23.6.2005 - 16.4.2007
Vznik funkce 21.4.2005
Adresa: Trávníky 1564/8 , Brno 613 00
předseda Jaroslav Přichystal 30.11.2001 - 11.6.2012
Vznik funkce 10.5.2001
Adresa: Gorkého 950/47 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Milena Přichystalová 23.6.2005 - 11.6.2012
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 28.5.2012
Adresa: Gorkého 950/47 , Brno 602 00
člen dozorčí rady PhDr. Ludvík Neduchal 11.6.2012 - 14.5.2013
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 2.5.2013
Adresa: Sevastopolská 357/3 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Šárka Přichystalová 16.4.2007 - 12.8.2013
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 21.4.2010
Adresa: Pálavské náměstí 4387 , 628 00 Brno Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Přichystal 11.6.2012 - 12.8.2013
Vznik funkce 10.5.2001
Zánik funkce 12.6.2006
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Přichystal 12.8.2013 - 12.8.2013
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 12.6.2011
Vznik funkce 12.6.2006
Zánik funkce 12.6.2011
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Ludmila Šedá 14.5.2013 - 4.11.2013
Vznik členství 2.5.2013
Adresa: Pěkná 710/10 , Brno 643 00
člen dozorčí rady Šárka Přichystalová 12.8.2013 - 7.5.2015
Vznik členství 21.4.2010
Adresa: Pálavské náměstí 4387/13 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Šárka Přichystalová 7.5.2015 - 10.6.2015
Vznik členství 21.4.2010
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Klecandova 706/5 , Brno 613 00

Sbírka Listin LCS Business Centre, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 781/SL 64 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 11.5.2015 11.9.2015 15.9.2015 16
B 781/SL 63 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 22.4.2015 2.6.2015 12.6.2015 2
B 781/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.4.2015 2.6.2015 12.6.2015 1
B 781/SL 61 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 20.4.2015 2.6.2015 12.6.2015 3
B 781/SL 60 notářský zápis stanovy, NZ 185/2014 Krajský soud v Brně 23.7.2014 28.7.2014 30.9.2014 6
B 781/SL 59 zpráva auditora Krajský soud v Brně 26.2.2014 29.4.2014 30.4.2014 5
B 781/SL 58 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.1.2014 29.4.2014 30.4.2014 6
B 781/SL 57 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.2.2014 29.4.2014 30.4.2014 8
B 781/SL 56 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 19.2.2014 29.4.2014 30.4.2014 13
B 781/SL 55 účetní závěrka [2013]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 19.2.2014 29.4.2014 30.4.2014 6
B 781/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.5.2013 15.10.2013 16.10.2013 7
B 781/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 9.1.2013 15.10.2013 16.10.2013 5
B 781/SL 52 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 15.2.2013 15.10.2013 16.10.2013 12
B 781/SL 51 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 20.5.2013 15.10.2013 16.10.2013 2
B 781/SL 50 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 15.10.2013 16.10.2013 4
B 781/SL 49 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 27.5.2013 15.10.2013 16.10.2013 7
B 781/SL 48 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 12.6.0111 12.8.2013 19.8.2013 1
B 781/SL 47 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 10.5.2011 12.8.2013 19.8.2013 2
B 781/SL 46 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 21.4.2010 12.8.2013 19.8.2013 1
B 781/SL 45 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 12.6.2006 12.8.2013 19.8.2013 1
B 781/SL 44 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 10.5.2006 12.8.2013 19.8.2013 2
B 781/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.5.2013 10.5.2013 16.5.2013 1
B 781/SL 42 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 28.5.2012 19.6.2012 1
B 781/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2011 Krajský soud v Brně 9.1.2012 16.5.2012 7
B 781/SL 40 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 16.5.2012 11
B 781/SL 39 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 9.2.2012 16.5.2012 7
B 781/SL 38 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 9.3.2012 16.5.2012 12
B 781/SL 37 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 24.2.2011 4.4.2011 36
B 781/SL 36 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.3.2010 21.4.2010 35
B 781/SL 35 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 9.2.2009 6.3.2009 24
B 781/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 9.2.2009 6.3.2009 18
B 781/SL 33 ostatní -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.1.2008 30.4.2008 4
B 781/SL 32 ostatní -zpráva o prov. auditu 2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 30.4.2008 5
B 781/SL 31 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 15.2.2008 30.4.2008 12
B 781/SL 30 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 5.2.2008 30.4.2008 21
B 781/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.12.2007 22.1.2008 17
B 781/SL 28 notářský zápis - rozh. akcionáře, NZ 328/07 Krajský soud v Brně 14.12.2007 22.1.2008 3
B 781/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 70/07 Krajský soud v Brně 9.3.2007 18.4.2007 4
B 781/SL 26 zpráva auditora -ke zprávě o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 10.4.2007 1
B 781/SL 25 ostatní -zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 15.2.2007 10.4.2007 3
B 781/SL 24 zpráva auditora -k úč. závěrce 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 5
B 781/SL 23 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 10.4.2007 15
B 781/SL 22 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 10.4.2007 2
B 781/SL 21 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 10.4.2007 4
B 781/SL 20 zpráva auditora -k výroční zprávě 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 10.4.2007 1
B 781/SL 19 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 9
B 781/SL 18 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 10.3.2006 2.6.2006 48
B 781/SL 17 notářský zápis -NZ 114/2006 Krajský soud v Brně 25.4.2006 15.5.2006 85
B 781/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.7.2005 17
B 781/SL 15 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 22.4.2005 7.7.2005 4
B 781/SL 14 ostatní -zápis z předst. Krajský soud v Brně 22.4.2005 7.7.2005 1
B 781/SL 13 ostatní -zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Brně 22.4.2005 7.7.2005 2
B 781/SL 12 notářský zápis -NZ 102/2005 Krajský soud v Brně 22.4.2005 7.7.2005 4
B 781/SL 11 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 13.5.2005 48
B 781/SL 9 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 28.5.2004 16.9.2004 3
B 781/SL 8 ostatní -svolání řádné VH Krajský soud v Brně 28.5.2004 16.9.2004 2
B 781/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.9.2004 18
B 781/SL 7 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 15.2.2004 8.6.2004 49
B 781/SL 6 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 15.3.2003 13.5.2003 63
B 781/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 8.8.2002 24.1.2003 2
B 781/SL 4 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 2.4.2002 11.6.2002 36
B 781/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 10.5.2001 2.1.2002 49
B 781/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.5.2001 2.1.2002 2
B 781/SL 1 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 25.5.2001 4.6.2001 91

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LCS Business centre, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347402
Jméno LCS Business centre, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 28.2.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 2

Sídlo LCS Business centre, a.s.

Živnosti a provozovny LCS Business centre, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002565979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Specializovaný maloobchod

  • Realitní činnost

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 26.11.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vídeňská 546/55, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002565979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování reprografických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 18.8.1997

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 9 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 10 Výroba potravin zdravé výživy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.1998

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Vydavatelství neperiodických publikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 18.8.1997

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 18.8.1997

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 16 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 12.6.1998

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 19.8.1997
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LCS Business centre, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Milena Přichystalová
Člen statutárního orgánu Jaroslav Přichystal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LCS Business Centre, a.s.

IČO: 46347402
Firma: LCS Business Centre, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo LCS Business Centre, a.s.

Sídlo: Vídeňská 546/55, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní vzdělávání
tracking image