Firma Lázně Bělohrad a. s. IČO 46504834


Lázně Bělohrad a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lázně Bělohrad a. s. (46504834) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. Lázně Bělohrad a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Lázně Bělohrad a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lázně Bělohrad a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lázně Bělohrad a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lázně Bělohrad a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lázně Bělohrad a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 634
IČO (identifikační číslo osoby) 46504834
Jméno Lázně Bělohrad a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 7.8.2014 - 25.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 7.8.2014 - 25.2.2016
Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 21.09.2007 a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s., o částku 6.200.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklaky s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 62.000 (slovy: šedesát dva tisíce) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81 ve lhůtě 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ochodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí p říslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii společnosti; d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, budou nabídnuty určitému zájemci z řad akcionářů a sice společnosti DANA INVESTMENTS, s.r.o., se sídlem Trutnov, Náchodská 358, PSČ 541 01, IČO 275 01 868 (dále také jen "ur čitý zájemce"); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, a které budou nabídnuty určitému zájemci - budou upsány v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, ve lhůtě 14 kalendářníc h dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro ú hradu emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole; f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. v 1.kole s využitím přednostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Emisní kurz akcií upisovaných ve 2.kole činí 4.750,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedmset padesát korun českých) za jednu akcii; g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií v plné výši ve lhůtě 5 pracovních dnů u akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole a 14 kalendářních dnů u akcií upsaných určitým zájemcem v 2.kole na zvlášt ní účet č. 35 - 8986910217/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s.. 27.9.2007 - 26.10.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 634, (dále jen valná hromada) konaná dne 9. 8. 2005 (devátého srpna roku dva tisíce pět) přijala usnesení tohoto obsahu: 1. Určení hlavního akcionáře. Valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddí l B, vložka 634, je společnost PURO-KLIMA, a.s., se sídlem Praha 10, Štěchovická 2266/2, PSČ 100 00, IČ 001 49 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 8002. Hlavní akcionář byl ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 56.864 (slovy: padesátšesttisícosmsetšedesátčtyři) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti Anenské slatinné lázně a. s., znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 56.864.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůosmsetšedesátčtyřitisíc korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Anenské slatinné lázně a.s., ve výši 91,716 % (slovy: devadesát jedna celých sedm set šestnáct procent). Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Anenské slatinné lázně a.s., který vede společnost na základě § 156 odst. 2 obchodního zákoníku, čestným prohlášením hlavního akcionáře, dále pak představenstvo společnosti a přítomný notář zkontrolovali a osvědčili výše uvedené údaje rovněž z předložených kupních smluv dokládajících nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem, z kontroly předložených listinných akcií společnosti a z kontroly nepře rušené řady rubopisů na nich vyznačených. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % (devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu, podle ustanovení § 183i a  násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 4.305 (slovy: čtyři tisíce tři sta pět) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.305.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistapěttis íc korun českých) a 831 (slovy: osmsettřicetjedna) kusů listinných prioritních nekótovaných akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.000,- Kč (slovy: osmsettřicetjednatisíc korun českých). 2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavníh o akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí a hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii na j méno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 22641/05 ze dne 20. 7. 2005 (dvacátého července roku dva tisíce pět) vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou Csc., znalky ní jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 1999 (sedmého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého) č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9. 7. 2001 (devátého července roku dva tisíce jedna) č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekono mika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků. Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun česk ých) a protiplnění ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Pro stanovení přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda volných peněžních toků (DCFF) a v případě prioritních akcií bylo použito ustanovení stanov společnosti. Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 22. 7. 2005 (slovy: dvacátého druhého července roku dva tisíce pět) konstatovalo, že výše protiplnění je spravedlivá. Hlavní akcionář sděluje, že obchodník s cennými papíry společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1388, jím byla zmocněna k výplat ě protiplnění oprávněným osobám, přičemž celková částka ve výši 3.095.430,- Kč (slovy: třimilionydevadesátpěttisícčtyřistatřicet korun českých), určená na výplatu protiplnění za akcie společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů byla k obchodníkovi s ce nnými papíry složena před konáním této valné hromady. 4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů. Představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s., sděluje, že zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je obchodník, společnost EFEKTA CONSU LTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, telefon 545 544 240. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, v sídle obchodníka každé pracovní pondělí a středu od 9.00 hod. do 12.00 hod. či od 13.00 hod. do 16.00 hod., nebo v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, a to v hotovosti při předání listinných akcií vydaných společností Anenské slatinné lázně a.s., nebo po dohodě s oprávněnou osobou bude protiplnění poskytnuto zasláním na sdělený bankovní úč et nebo zasláním poštovní poukázky na adresu oprávněné osoby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po předání listinných akcií obchodníkovi s cennými papíry. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení listinných akcií je dle ustanovení § 183 l odst. 5 obch. zák. 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečně lhůta dle § 183 l odst. 6 obch. zák. je stanovena na 14 (čtrnáct) dnů. Pokud nebudou li stinné akcie předloženy obchodníkovi s cennými papíry ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob a termíny k předložení listinných účastnických cenných papírů a výplaty protiplnění budou oprávněným osobám sděleny formou dopisu zaslaného bez zbytečného odkladu po dni přechodu vlastnického práva na adresu uvedenou v seznamu akcionářů k e dni přechodu vlastnického práva. 5. Opis ze seznamu akcionářů společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. poskytnout hlavnímu akcionáři opis ze seznamu akcionářů společnosti vyhotoveného ke dni přechodu vlastnického práva a předat mu jej do dvou pracovních dnů ode dne vyhotovení za úč elem poskytnutí protiplnění. 5.9.2005 - 24.11.2005
Dne 18.11.2002 rozhodlo představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s. (dále též "společnost") o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti Anenské slatinné lázně a.s., IČ 46504834, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, se zvyšuje o částku 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) z dosavadní výše 47,000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedm milionů korun českých) na výši 62,000.000,- Kč (slovy šedesátdva milionů korun českých). Základní kapitál společnosti se zvyšuje uspáním 15.000 (patnácti tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno a vydaných v listinné podobě, jejichž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Každý akcionář společnosti má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení záladního kapitálu společnoti, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá právo na upsání 0,32 nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž lze upsat pouze celé akcie. Představenstvo společnosti zveřejní informaci o možnosti využití přednostního práva při zvyšování základního kapitálu společnosti formou upsání nových akcií v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Přednostní právo na úpis akcií může být vykonáno nejdříve za 14 dní po zveřejnění této informace v Obchodním věstníku. Akcie společnosti lze uspat v sídle společnosti v Lázních Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ: 507 81, v sekretariátu ředitele, v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin. Přednostní právo k upisování akcií může být vykonáno nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mohlo být vykonáno poprvé. Představenstvo společnosti odešle dopisy s informací o přednostním právu a počátku lhůty pro jeho vykonání ve smylu § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku všem akcionářům společnosti na adresy uvedené v seznamu akcionářů do 5 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určený bankovní účet společnosti. Akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž upsání bude neúčinné, budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, družstvu PURO-KLIMA, v.d.,(po zápisu změny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku - akciové společnosti PURO-KLIMA, a.s.(, IČ 00149331, se sídlem Praha 4, Hornokrčská 7/707, a to za shodných podmínek, za jakých byly nové akcie společnosti upisovány s využitím přednostního práva. Jediný zájemce je oprávněn upsat tyto akcie společnosti na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení návrhu společnosti k uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určený bankovní účet společnosti. 27.1.2003 - 9.4.2003
Zapisuje se 1 akcie na jméno v jmenovité hodnotě 1000,- Kč (akcie se zvláštními právy) 6.9.1996 - 3.4.2002
554 akcií na jméno se zvláštními právy ve jmenovité hodnotě po 1000,- Kč. 15.3.1995 - 3.9.1996
Nové stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 6.5.1993. 28.5.1993 - 3.4.2002
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 25.4.1993. 20.5.1993 - 28.5.1993
Základní jmění: Zákaldní jmění společnosti činí Kčs 27.696.000,-- a je rozděleno na 23.000 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 4.696 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. 25.11.1992 - 25.11.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 1.5.1992
Bohumil Ř e h á k , rč. 510929/006, bytem Lázně Bělohrad, Lázeňská 198 30.4.1992 - 1.5.1992
Dozorčí rada: 30.4.1992 - 1.5.1992
Ing. Jaroslav V a i s , rč. 571204/1610, bytem Lázně Bělohrad, Jínova 358 30.4.1992 - 1.5.1992
Ing. Ivan V o n d r á č e k , rč. 510425/0250, bytem Jičín, Švermova 206 30.4.1992 - 1.5.1992
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 23.577.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady. Toto základní jmění je rozděleno na 16.729 akcií na majitele po Kčs 1.000,jmenovité hodnoty a na 6.848 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 25.11.1992

Aktuální kontaktní údaje Lázně Bělohrad a.s.

Kapitál Lázně Bělohrad a.s.

zakladni jmění 221 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2007
zakladni jmění 68 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.10.2007 - 20.12.2007
zakladni jmění 62 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.4.2003 - 26.10.2007
zakladni jmění 47 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.7.1996 - 9.4.2003
zakladni jmění 42 696 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.1995 - 22.7.1996
zakladni jmění 27 696 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1992 - 5.4.1995

Akcie Lázně Bělohrad a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 221 650 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 62 000 26.10.2007 - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 62 000 26.9.2005 - 20.12.2007
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 831 9.4.2003 - 26.9.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 61 169 9.4.2003 - 26.9.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 46 169 28.6.2002 - 9.4.2003
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 831 28.6.2002 - 9.4.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 42 858 18.12.2001 - 28.6.2002
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 831 4.6.1997 - 28.6.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 6.9.1996 - 18.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 42 857 6.9.1996 - 18.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 42 304 22.7.1996 - 6.9.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 554 22.7.1996 - 6.9.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 831 22.7.1996 - 4.6.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 311 22.7.1996 - 28.6.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 000 5.4.1995 - 22.7.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 554 5.4.1995 - 22.7.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 831 5.4.1995 - 22.7.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 311 5.4.1995 - 22.7.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 554 15.3.1995 - 5.4.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 311 15.3.1995 - 5.4.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 000 15.3.1995 - 5.4.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 831 15.3.1995 - 5.4.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 696 25.11.1992 - 15.3.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 000 25.11.1992 - 15.3.1995

Sídlo Lázně Bělohrad a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lázeňská 165 , Lázně Bělohrad 507 81 7.8.2014
Adresa Lázeňská 165 , Lázně Bělohrad 507 81 3.4.2002 - 7.8.2014
Adresa Lázeňská 165 , Lázně Bělohrad 507 81 30.4.1992 - 3.4.2002

Předmět podnikání Lázně Bělohrad a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 7.8.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.8.2014
kosmetické služby 7.8.2014
pedikúra, manikúra 7.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.8.2014
poskytování sociálních služeb 3.5.2013
provozování cestovní kanceláře 1.2.2010
reklamní činnost a marketing 26.10.2007 - 7.8.2014
provozování cestovní agentury 26.10.2007 - 7.8.2014
kopírovací práce 26.10.2007 - 7.8.2014
poskytování telekomunikačních služeb 22.10.2002 - 7.8.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 28.6.2002 - 7.8.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 28.6.2002 - 7.8.2014
silniční motorová doprava osobní vnitrostátní 28.6.2002 - 7.8.2014
hostinská činnost 3.4.2002
masérské, rekondiční a regenerační služby 3.4.2002
ubytovací služby 3.4.2002 - 7.8.2014
specializovaný maloobchod 3.4.2002 - 7.8.2014
velkoobchod 3.4.2002 - 7.8.2014
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 3.4.2002 - 7.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v přílohách č. 1 - 3 zák.č. 455/91 Sb.) 15.4.1994 - 3.4.2002
praní a mandlování prádla 15.4.1994 - 3.4.2002
poskytování lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabili- tační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů a to na úrovni nejnovějších medicinských poznatků 20.5.1993
správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany 20.5.1993
poskytování zdravotní péče v oboru fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace včetně výkonů akupunktury, manuální a myosketální mediciny 20.5.1993
poskytování zdravotní péče v oboru praktického lékařství 20.5.1993
poskytování služeb laboratoře 20.5.1993
poskytování ubytovacích služeb 20.5.1993 - 3.4.2002
provozování hostinské činnosti 20.5.1993 - 3.4.2002
masérské služby 20.5.1993 - 3.4.2002
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 20.5.1993 - 7.8.2014
- poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) 3.4.1992 - 20.5.1993
- správa a využití přírodních léčivých zdraojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany 3.4.1992 - 20.5.1993
- poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích) 3.4.1992 - 20.5.1993
- zajišťování lízeňské péče pro československé pacienty ve stanovených indikací 3.4.1992 - 20.5.1993

vedení firmy Lázně Bělohrad a.s.

Statutární orgán Lázně Bělohrad a.s.

Platnost údajů od - do
Za Společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. 7.8.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo dva místopředsedové společně. 5.4.2007 - 7.8.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou či místopředsedou představenstva. 2.1.2006 - 5.4.2007
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 22.9.1998 - 2.1.2006
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, nebo ředitel společnosti, kteří byli k tomu představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisuje buď společně předseda nebo místo_ předseda a jeden člen představenstva, anebo představenstvem jmenovaný ředitel společnosti . Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 5.4.1995 - 22.9.1998
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 5.4.1995
předseda představenstva Ing. Jaromír Ferbr 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Vznik funkce 10.2.2016
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Ing. Radim Kalfus 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Vznik funkce 10.2.2016
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
místopředseda představenstva Georgios Antoniou 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Vznik funkce 10.2.2016
Adresa: Růžkova 250 , Čerčany 257 22
člen představenstva Ali Khalifa Juma Khalifa Alnoaimi 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: Willa 246, Avenue 28 , Arad 245 Bahrajnský stát
člen představenstva Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: Block 732, Road 3207 č. 293 , A'Ali Bahrajnský stát
člen představenstva Ing. Josef Janeček 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: Borky 306 , Omice 664 41
Člen představenstva Jaroslava Knapová 30.4.1992 - 20.5.1993
Adresa: Havlíčkova 369 , Lázně Bělohrad 507 81
Člen představenstva prof.MUDr. Josef Erben DrSc. 30.4.1992 - 28.2.1996
Adresa: Střelecká 832/49 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva MUDr. Alena Paďourová 30.4.1992 - 4.6.1997
Adresa: Husova 356 , Lázně Bělohrad 507 81
Člen představenstva Ing. Petr Nosek 4.6.1997 - 22.9.1998
Adresa: náměstí Hilmarovo 55 , Kopidlno 507 32
Člen představenstva Ing. Radim Kalfus 30.4.1992 - 14.9.1999
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
Člen představenstva Ing. Josef Janeček 30.4.1992 - 14.9.1999
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
Člen představenstva Ing. Jaromír Ferbr 28.2.1996 - 14.9.1999
Adresa: 251 70 Popovičky, Chomutovice 19 Česká republika
Člen představenstva Jindřiška Keblová 20.5.1993 - 1.11.2000
Adresa: Zvonková 2643/13 , Praha 106 00
Člen představenstva Ing. Jaromír Ferbr 14.9.1999 - 18.12.2001
Adresa: 71 , Jičín 506 01
Člen představenstva Petr Tomek 22.9.1998 - 22.10.2002
Vznik členství 22.6.2001
Adresa: Selských baterií 312/5 , Praha 163 00
Místopředseda představenstva Ing. Radim Kalfus 14.9.1999 - 22.10.2002
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 28.6.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
Předseda představenstva Ing. Josef Janeček 14.9.1999 - 22.10.2002
Vznik členství 22.6.2001
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
Člen představenstva Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc. 1.11.2000 - 22.10.2002
Vznik členství 22.6.2001
Adresa: Gočárova třída 516/18 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Jaromír Ferbr 18.12.2001 - 22.10.2002
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
Předseda představenstva Ing. Josef Janeček 22.10.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
Místopředseda představenstva MUDr. Jitka Ferbrová 22.10.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
Člen představenstva Petr Tomek 22.10.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Selských baterií 312/5 , Praha 163 00
Člen představenstva Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc. 22.10.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Gočárova třída 516/18 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Josef Kafoněk 22.10.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: U akademie 373/7 , Praha 170 00
Předseda představenstva Ing. Josef Janeček 22.9.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 27.5.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 14.12.2005
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
Člen představenstva Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc. 22.9.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 14.12.2005
Adresa: Gočárova třída 516/18 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Josef Kafoněk 22.9.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 14.12.2005
Adresa: U akademie 373/7 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Pavel Staňa 2.1.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 14.12.2005
Zánik členství 5.5.2006
Vznik funkce 14.12.2005
Zánik funkce 5.5.2006
Adresa: 290 , Chocerady 257 24
Místopředseda představenstva MUDr. Jitka Ferbrová 22.9.2005 - 5.4.2007
Vznik členství 27.5.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen představenstva Ing. Josef Janeček 2.1.2006 - 5.4.2007
Vznik členství 27.5.2005
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Radim Kalfus 14.6.2006 - 5.4.2007
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 5.5.2006
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
Člen představenstva Petr Tomek 22.9.2005 - 10.3.2010
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: Selských baterií 312/5 , Praha 163 00
předseda představenstva MUDr. Jitka Ferbrová 5.4.2007 - 10.3.2010
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 1.3.2010
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Janeček 5.4.2007 - 10.3.2010
Vznik členství 27.5.2005
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
člen představenstva Shaikh Khalifa Bin Khalid Bin Abdulla Al Khalifa 10.4.2007 - 10.3.2010
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 1.3.2010
Adresa: Bahrajnský stát
A´ALI, Block 732, Road 3207 č. 293
člen představenstva Ing. Josef Janeček 10.3.2010 - 23.6.2010
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 29.5.2010
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Georgios Antoniou 10.4.2007 - 18.7.2012
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Růžkova 250 , Čerčany 257 22
člen představenstva Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi 10.4.2007 - 18.7.2012
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Bahrajnský stát
Arad 245, Willa 246, Avenue 28
předseda představenstva Ing. Jaromír Ferbr 10.3.2010 - 14.12.2013
Vznik členství 1.3.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen představenstva Ing. Josef Janeček 23.6.2010 - 25.6.2014
Vznik členství 29.5.2010
Adresa: Zahradníkova 926/24 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Radim Kalfus 10.3.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 1.3.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
místopředseda představenstva Georgios Antoniou 18.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 7.6.2012
Adresa: Růžkova 250 , Čerčany 257 22
člen představenstva Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa 10.3.2010 - 25.2.2016
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 1.3.2015
Adresa: Bahrajnský stát
A´Ali, Block 732, Road 3207 č. 293
předseda představenstva Ing. Jaromír Ferbr 14.12.2013 - 25.2.2016
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 1.3.2015
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 1.3.2015
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen představenstva Ing. Josef Janeček 25.6.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 29.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Borky 306 , Omice 664 41
místopředseda představenstva Ing. Radim Kalfus 7.8.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 1.3.2015
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 1.3.2015
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi 18.7.2012 - 17.3.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 10.2.2016
Adresa: Bahrajnský stát
Arad 245, Willa 246, Avenue 28
místopředseda představenstva Georgios Antoniou 7.8.2014 - 17.3.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 7.6.2012
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Růžkova 250 , Čerčany 257 22
člen představenstva Ing. Josef Janeček 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 30.5.2015
Zánik členství 10.2.2016
Adresa: Borky 306 , Omice 664 41
člen představenstva Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 10.2.2016
Adresa: Block 732, Road 3207 č. 293 , A´Ali Bahrajnský stát
předseda představenstva Ing. Jaromír Ferbr 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 2.3.2015
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Ing. Radim Kalfus 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 2.3.2015
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81

Dozorčí rada Lázně Bělohrad a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady MUDr. Jitka Ferbrová 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Vznik funkce 10.2.2016
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 17.3.2016
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: 38 , Němčice 294 42
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Beneš 14.2.2018
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: 165 , 506 01 Jičín Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Vais 1.5.1992 - 4.9.1996
Adresa: Jínova 358 , Lázně Bělohrad 507 81
Jméno Ing. Ivan Vondráček 1.5.1992 - 22.9.1998
Adresa: Švermova 206 , Jičín Česká republika
Jméno Bohumil Řehák 1.5.1992 - 22.9.1998
Adresa: Lázněská 198 , Lázně Bělohrad Česká republika
Jméno Ing. Jiří Wagenknecht 4.9.1996 - 14.9.1999
Adresa: Kostelní 538 , Lázně Bělohrad 507 81
Člen dozorčí rady Ing. Petr Nosek 22.9.1998 - 28.6.2002
Vznik členství 22.6.2001
Adresa: náměstí Hilmarovo 55 , Kopidlno 507 32
Člen dozorčí rady Milan Hoch 22.9.1998 - 22.9.2005
Vznik členství 5.4.2001
Zánik členství 5.7.2004
Adresa: 40 , Tetín 507 71
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Vondráček 14.9.1999 - 22.9.2005
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 22.9.2004
Adresa: Na Tobolce 206 , Jičín 506 01
Člen dozorčí rady Ing. Petr Nosek 28.6.2002 - 22.9.2005
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 22.9.2004
Adresa: Tulkova 1863 , Nová Paka 509 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Nosek 22.9.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 14.12.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 14.12.2005
Adresa: Tulkova 1863 , Nová Paka 509 01
předseda dozorčí rady Ing. Radim Kalfus 2.1.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 14.12.2005
Zánik členství 5.5.2006
Vznik funkce 14.12.2005
Zánik funkce 5.5.2006
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 22.9.2005 - 5.4.2007
Vznik členství 27.5.2005
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Ferbr 14.6.2006 - 5.4.2007
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 5.5.2006
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
Člen dozorčí rady Milan Hoch 22.9.2005 - 1.2.2010
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: 40 , Tetín 507 71
předseda dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 5.4.2007 - 1.2.2010
Vznik členství 27.5.2005
Vznik funkce 28.3.2007
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Kafoněk 5.4.2007 - 1.2.2010
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: U akademie 373/7 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Ferbr 1.2.2010 - 10.3.2010
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 1.3.2010
Vznik funkce 1.11.2009
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 1.2.2010 - 23.6.2010
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 29.5.2010
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 23.6.2010 - 18.7.2012
Vznik členství 29.5.2010
Adresa: Havlíčkova 879 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Věra Šulcová 1.2.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 1.3.2014
Zánik funkce 1.3.2014
Adresa: Na Zátiší 525 , Lázně Bělohrad 507 81
předseda dozorčí rady MUDr. Jitka Ferbrová 10.3.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 1.3.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 18.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 29.5.2010
Adresa: 38 , Němčice 294 42
předseda dozorčí rady MUDr. Jitka Ferbrová 7.8.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 1.3.2015
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 1.3.2015
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 7.8.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 29.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: 38 , Němčice 294 42
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Beneš 7.8.2014 - 17.3.2016
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 3.6.2014
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Třešňová 516/13 , Hradec Králové 503 11
předseda dozorčí rady MUDr. Jitka Ferbrová 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 2.3.2015
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Mitlener 25.2.2016 - 17.3.2016
Vznik členství 30.5.2015
Zánik členství 10.2.2016
Adresa: 38 , Němčice 294 42
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Beneš 17.3.2016 - 14.2.2018
Vznik členství 10.2.2016
Adresa: Sv. Čecha 677 , Jičín 506 01

Prokura Lázně Bělohrad a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání a podepisování za společnost: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané, vytištěné či jiným způsobem vyobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj dodatek označující prokuru a svůj podpis. 22.10.2002
Jméno Ing. Radim Kalfus 22.10.2002 - 2.1.2006
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
Jméno Ing. Radim Kalfus 5.4.2007 - 10.3.2010
Adresa: Husova 251 , Lázně Bělohrad 507 81
Jméno Mgr. Štěpán Vele 10.3.2010 - 30.5.2013
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01
Jméno Mgr. Štěpán Vele 30.5.2013 - 28.11.2014
Adresa: Revoluční 291 , Jičín 506 01

Sbírka Listin Lázně Bělohrad a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 634/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2015 18.2.2016 26.2.2016 8
B 634/SL 66 ostatní oznámení o naložení s hospodářským výsledkem Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2015 10.9.2015 1
B 634/SL 65 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2015 10.9.2015 40
B 634/SL 64 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2014 13.11.2014 2.12.2014 1
B 634/SL 63 ostatní oznámení o návrhu na naložení s hosp. výsledkem Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2014 16.9.2014 1
B 634/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2014 16.9.2014 41
B 634/SL 60 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2014 30.6.2014 8.7.2014 26
B 634/SL 59 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2014 1.7.2014 3.7.2014 26
B 634/SL 58 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2013 17.9.2013 40
B 634/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2013 20.5.2013 16
B 634/SL 56 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2013 6.5.2013 22
B 634/SL 55 ostatní oznámení Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2012 27.12.2012 2
B 634/SL 54 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2012 27.12.2012 39
B 634/SL 53 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2012 24.7.2012 14
B 634/SL 52 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2011 10.6.2011 14
B 634/SL 51 ostatní rozhodnutí statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2011 10.6.2011 1
B 634/SL 50 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2011 10.6.2011 15
B 634/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 10.5.2011 16
B 634/SL 48 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 10.5.2011 15
B 634/SL 47 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2010 29.11.2010 45
B 634/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2010 11.3.2010 21
B 634/SL 45 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2010 4.2.2010 1
B 634/SL 44 ostatní zápis z VH, dozorčí rady... Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2010 2.2.2010 13
B 634/SL 43 ostatní oznámení představenstva Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2009 29.10.2009 1
B 634/SL 42 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008] Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2009 29.10.2009 33
B 634/SL 41 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 27.4.2009 27.4.2009 6
B 634/SL 40 zpráva o vztazích 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 4
B 634/SL 39 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 22
B 634/SL 38 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 11
B 634/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2007 4.1.2008 4.1.2008 16
B 634/SL 35 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2007 4.1.2008 4.1.2008 17
B 634/SL 34 ostatní -stanovy Krajský soud v Hradci Králové 2.11.2007 8.11.2007 8.11.2007 16
B 634/SL 33 ostatní oznámení PR a HV 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 1
B 634/SL 32 účetní závěrka 2006 příloha Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 16
B 634/SL 31 účetní závěrka 2006 rozvaha a výsledovka Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 4
B 634/SL 30 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 10
B 634/SL 29 zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 4
B 634/SL 28 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 13.7.2007 5
B 634/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2007 5.4.2007 12.4.2007 6
B 634/SL 25 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005] audit, zpr. o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2006 1.8.2006 2.8.2006 36
B 634/SL 24 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory rozh.jed.akcionáře, záp. DR Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2006 12.6.2006 19.6.2006 7
B 634/SL 23 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory - NZ 198/2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2005 30.12.2005 30.12.2005 32
B 634/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 120/2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2005 16.9.2005 16.9.2005 48
B 634/SL 21 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 77/2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2005 14.9.2005 14.9.2005 38
B 634/SL 20 notářský zápis, posudek znalce - NZ 118/2005, 119/2005 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2005 30.8.2005 30.8.2005 154
B 634/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2005 4.7.2005 4.7.2005 35
B 634/SL 18 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2004 9.8.2004 9.8.2004 30
B 634/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti - Nz 186/2003 Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2003 18.3.2003 18.3.2003 42
B 634/SL 16 notářský zápis - NZ 131/2002, 510/2002 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2002 2.12.2002 2.12.2002 31
B 634/SL 15 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání, podpisové vzory - NZ 131/2002 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2002 6.8.2002 6.8.2002 75
B 634/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2002 11.7.2002 11.7.2002 43
B 634/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 26/2002 Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2002 12.4.2002 12.4.2002 34
B 634/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní - NZ 209/2001 Krajský soud v Hradci Králové 5.4.2001 29.1.2002 29.1.2002 42
B 634/SL 9 účetní závěrka - za r. 1997 - 2000 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 61
B 634/SL 8 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 33
B 634/SL 10 výroční zpráva - za r. 2000 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 18
B 634/SL 7 notářský zápis - NZ 90/2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2000 23.8.2000 23.8.2000 18
B 634/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis Krajský soud v Hradci Králové 9.7.1999 28.7.1999 28.7.1999 2
B 634/SL 5 notářský zápis - NZ 86/98 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.1998 18.9.1998 18.9.1998 35
B 634/SL 4 stanovy společnosti - ve znění změn a doplňků Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1997 31.7.1998 31.7.1998 24
B 634/SL 3 notářský zápis - NZ 41/97 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1997 22.5.1997 22.5.1997 12
B 634/SL 2 stanovy společnosti - ve znění změn a doplňků Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1997 22.5.1997 22.5.1997 24
B 634/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1996 22.7.1996 19
B 634/SL 11 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2001 46

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lázně Bělohrad a. s.

IČO (identifikační číslo) 46504834
Jméno Lázně Bělohrad a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 15.2.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Sídlo Lázně Bělohrad a. s.

Živnosti a provozovny Lázně Bělohrad a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 19.2.1993

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Lázeňská 177, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1013022742
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2019
Provozovna č. 3
Provozovna Komenského 30, Libáň 507 23
Identifikační číslo provozovny 1013022734
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2019

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.2002

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2002

Živnost č. 5 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2004

Živnost č. 6 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2004

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.2013

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1007757132
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Lázeňská 177, Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny 1013022742
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2019

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 21.12.2009
Přerušení oprávnění 1.8.2018

Živnost č. 10 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 21.5.1996

Živnost č. 11 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(mimo činností uvedených v přílohách č.1-3 zákona č.455/1991 Sb.,)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 16 Praní a mandlování prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 17 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1996
Zánik oprávnění 13.7.2000

Živnost č. 19 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 24 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 25 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2003
Zánik oprávnění 26.4.2013

Živnost č. 27 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2007
Zánik oprávnění 19.9.2007

Živnost č. 28 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lázně Bělohrad a. s.

Člen statutárního orgánu Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa
Člen statutárního orgánu Ing. Georgios Antoniou
Člen statutárního orgánu Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi
Člen statutárního orgánu Ing. Radim Kalfus
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Ferbr
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Janeček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lázně Bělohrad a.s.

IČO: 46504834
Firma: Lázně Bělohrad a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Lázně Bělohrad
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Lázně Bělohrad a.s.

Sídlo: Lázeňská 165, Lázně Bělohrad 507 81

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydavatelské činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Ústavní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ambulantní nebo terénní sociální služby
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image