Firma Larson-Juhl s.r.o. IČO 15789772


Larson-Juhl s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Larson-Juhl s.r.o. (15789772) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tovární 117, Český Krumlov 381 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1991 a je stále aktivní. Larson-Juhl s.r.o. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Larson-Juhl s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Larson-Juhl s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Larson-Juhl s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Larson-Juhl s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Larson-Juhl s.r.o.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka C 28788
IČO (identifikační číslo osoby) 15789772
Jméno Larson-Juhl s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.3.1991
Společnost LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.5.2019
Valná hromada společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., IČO 15789772, se sídlem Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 38101, přijala dne 12. září 2018 toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře: Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je ARQADIA LIMITED, se sídlem 2 Wolseley Road, Kempston, Bedford, MK42 7AD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též Hlavní Akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním Akcionářem (tj. 30. července 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní Akcionář 83.409 akcií na majitele (vydaných Společností jako zakni hované cenné papíry) o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, představujících celkem 83.409 hlasů na jednání valné hromady Společnosti, přičemž celkový počet akcií na majitele (vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry) činí 87.945, každá akcie je o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a celkem všechny tyto akcie představují 87.945 hlasů na jednání valné hromady Společnosti. Hlavní Akcionář tedy vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu Společn osti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností vlastněným jinými akcionáři společnosti než Hlavním Akcionářem na Hlavního Akcionáře (dále též Převod akcií). Převod akcií nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápi su tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím původně vlastněným ostatními akcionáři společnosti v příslu šné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Převodu akcií, ve výši 1.728,- Kč (slovy: jeden tisíc sedm set dvacet osm korun českých) z a jednu akcii; IV.určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno relevantními předpisy) bude poskytnuto Hlavním Akcionářem prostřednictvím jím pověřené osoby, kterou je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Ra dlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále též Pověřená osoba), každému akcionáři bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k ak ciím, které v rámci Převodu akcií přešly na Hlavního Akcionáře, a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaž e je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Výše uvedené protiplnění bude poskytnuto každé oprávněné osobě prostřednictvím peněžní poukázky na její adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů; V.Lhůta k poskytnutí protiplnění akcionářům ve stanovené výši činí 2 měsíce ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím na Hlavního Akcionáře. 17.9.2018 - 30.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona. 3.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.4.2014 - 1.5.2019
Usnesením valné hromady ze dne 24.3.2000 došlo ke změně stanov, která tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady. 6.6.2000
Usnesením valné hromady ze dne 6. 5. 1999 došlo ke změně stanov, která vyplývá z přílohy notářského zápisu pořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady. 17.6.1999
Usnesením valné hromady ze dne 14. 5. 1997 došlo ke změně stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady. 14.8.1997
Usnesením valné hromady ze dne 7.6.1995 došlo ke změně stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu shora uvedené valné hromady. 17.10.1995
Akcie na majitele mají charakter obchodovatelných cenných papírů 2.11.1994 - 23.9.1996
Základní jmění společnosti je rozděleno na 83.548 akcií na majitele po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty každé z nich s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na 4.314 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty každé z nich. 25.1.1994 - 2.11.1994
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. V řízení před soudem a jinými orgány proti členu před- stavenstva, zastupuje společnost člen dozorčí rady, kterého tato určí. V rozsahu stanoveném stanovami zastupuje společnost také ředitel společnosti. Za společnost se podepisuje tak, že k vypsanému obchodnímu 25.1.1994 - 13.3.1995
jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo spo- lečně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může vydat podpisový řád, který může určit rozsah podepisování i dalších orgánů a funkcionářů společnosti. 25.1.1994 - 13.3.1995
Základní jmění je rozděleno na 87.945 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs, znějících na jméno. 23.10.1992 - 25.1.1994
Základní jmění společnosti činí 87,945.000,- Kčs, slovy osmdesátsedmmiliónůdevětsečtyřicetpěttisíc korun čsl. 23.10.1992 - 13.3.1995
Základní jmění společnosti činí 82 265 000,- Kčs, slovy osmdesátdvamiliónydvěstěšedesátpěttisíc korun čsl. 1.7.1992 - 23.10.1992
Základní jmění je rozděleno na 82 265 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs. 1.7.1992 - 25.1.1994
Dozorčí rada společnosti: Ing. Jaroslav Prokopius, Pod Horou 383, Český Krumlov Jiřina Vavrušková, Plešivec 387, Český Krumlov Radek Šrot, Plešivec 354, Český Krumlov 1.7.1992 - 19.10.1994
Základní kapitál společnosti činí 72,310.000,- Kčs slovy sedmdesátdvamilionytřistadesetisíc korun čsl. Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčs a 14 442 akcií jmenovité hodnoty 5.000,- Kčs. 26.6.1991 - 1.7.1992
Podle rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 27.3.1991 o zrušení státního podniku LIRA, obrazové lišty a rámy, státní podnik Český Krumlov, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu akci ové společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy se sídlem v Českém Krumlově, byla schválena 1. změna stanov akciové společnosti. 27.3.1991
Na akciovou společnost přešla dále ze zrušeného státního podniku všechna práva a povinnosti vyplývající z hospodářskoprávních, pracovněprávních a ob čanskoprávních vztahů, včetně práv k ochranné známce, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům a know-how. 27.3.1991
V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1. Základní kapitál společnosti činí 67,698.000,-- Kčs, slovy šedesátsedmmiliónůšestsedevadesátosmtisíc korun čsl. Jde o nepeněžitý vklad, znalecky ohodnocený, převedený do akciové společnosti zakladatelem v souvis losti se zrušením státního podniku LIRA Český Krumlov. 27.3.1991 - 26.6.1991
2. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kčs a 13.519 akcií jmenovité hodnoty 5.000,-- Kčs. Majitelem všech těchto akcií /zatimních listů/ znějících na jméno je Československý stát, zastoupený Okresním úřadem v Českém Krumlově. 27.3.1991 - 1.7.1992
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva, nebo ředitel společnosti a jeho náměstci na základě zmocnění představenstvem. Jinak znějící zápisy se vymazávají. Rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 27.3.1991 a 1. změna stanov akciové společnosti byly připojeny. 27.3.1991 - 25.1.1994
Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelem státním podnikem LIRA, obrazové lišty a rámy Český Krumlov, podle zakladatelského plánu ze dne 13.3.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnost a schvá lil stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. Okresním úřadem v Českém Krumlově dne 13.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českém Krumlově byly připojeny. 18.3.1991
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, kteří je jejím statutárním or gánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsané mu názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 18.3.1991 - 27.3.1991
Základní kapitál akciové společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Výše rezervního fondu činí 10.000,- Kčs. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie na jméno, jejím majitelem je zakladatel. 18.3.1991 - 27.3.1991
Zastupování společnosti: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. 18.3.1991 - 25.1.1994
Zastupování společnosti: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. 18.3.1991 - 25.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Larson-Juhl s.r.o.

Kapitál Larson-Juhl s.r.o.

zakladni jmění 87 945 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.2019
zakladni jmění 87 945 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.3.1995 - 1.5.2019

Akcie Larson-Juhl s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 87 945 23.9.1996 - 1.5.2019
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 548 25.1.1994 - 23.9.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 397 25.1.1994 - 23.9.1996

Sídlo Larson-Juhl s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 117 , Český Krumlov 381 01 4.1.2012
Adresa Tovární 117 , Domoradice,Český Krumlov Česká republika
25.1.1994 - 4.1.2012
Adresa Český Krumlov Česká republika
18.3.1991 - 25.1.1994

Předmět podnikání Larson-Juhl s.r.o.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.4.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009
Opravy silničních vozidel 21.1.2009
Obráběčství 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největ ší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 21.1.2009 - 3.4.2014
sušení řeziva 6.6.2000 - 21.1.2009
restaurování a konzervování s výjimkou kulturních památek a sbírkových předmětů 6.6.2000 - 21.1.2009
obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi 17.6.1999 - 28.1.2003
výroba obrazových lišt a rámů, bytových doplňků a ostatních dřevěných výrobků 14.8.1997 - 21.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady - ostatní 14.8.1997 - 21.1.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 14.8.1997 - 21.1.2009
pořez dřeva 14.8.1997 - 21.1.2009
poradenské služby a školení v oblasti výroby a zpracování obrazových lišt a rámů 14.8.1997 - 21.1.2009
poskytování software 14.8.1997 - 21.1.2009
provoz rekreačního zařízení 14.8.1997 - 21.1.2009
opravy motorových vozidel 14.8.1997 - 21.1.2009
kovoobráběčství 14.8.1997 - 21.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 14.8.1997 - 21.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.8.1997 - 21.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.8.1997 - 21.1.2009
10. opravy motorových vozidel 19.10.1994 - 14.8.1997
l. Výroba obrazových lišt a rámů, bytových doplňků a ostatních dřevěných výrobků 25.1.1994 - 14.8.1997
2. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.1.1994 - 14.8.1997
3. Stavba strojů s mechanickým pohonem 25.1.1994 - 14.8.1997
4. Pořez dřeva 25.1.1994 - 14.8.1997
5. Broušení a leštění kovů 25.1.1994 - 14.8.1997
6. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 00/93/01579 Okresního úřadu v Českém Krumlově 25.1.1994 - 14.8.1997
7. Poradenské služby a školení v oblasti výroby a zpracování obrazových lišt a rámů 25.1.1994 - 14.8.1997
8. Poskytování software 25.1.1994 - 14.8.1997
9. Provoz rekreačního zařízení 25.1.1994 - 14.8.1997
f/ Prodej výrobků ve vlastních prodejnách včetně grafických a uměleckých děl a doplňků a organizování výstav výtvarných děl g/ Dovoz materiálů, surovin, náhradních dílů a přípravků a strojů pro výrobu obrazových lišt a rámů na základě zvláštního povolení. Vývoz vyráběných výrobků do zahraničí. h/ Prodej odpadu 18.3.1991 - 25.1.1994
2./ Činnost k zabezpečení vnitřních potřeb společnosti a/ Nákup materiálů, surovin a energie b/ Pořez kutatiny, výroba řeziva a přířezů, opracování dřeva, výroba tepelné energie, výroba strojního zařízení v rámci TR c/ Provádění dopravy, zpracování dat, broušení nástrojů, provádění strojní a stavební údržby. d/ Vývoj nových výrobků a technologií To vše pro vlastní potřebu společnosti a mezipodnikatelskou výpomoc. 18.3.1991 - 25.1.1994
3./ Činnost sociálního charakteru a/ Provoz sociálních zařízení jako kantýny, výdejny obědů b/ Provoz združené závodní lékařské stanice a rehabilitace c/ Provoz bytového hospodářství d/ Provoz rekreačního zařízení To vše převážně pro pracovníky společnosti. 4./ Ostatní činnost Provádění poradenských služeb, školení, a vydávání učebnic v oboru výroby a zpracování obrazových lišt a rámů. 18.3.1991 - 25.1.1994
1./ Hlavní činnosti a/ Výroba obrazových lišt a rámů b/ Výroba ostatních dřevěných výrobků c/ Rámování d/ Výroba bytových doplňků e/ Prodej vyráběných výrobků odběratelům velkoobchodním a maloobchodním organizacím, výrobcům, občanům a podnikům zahraničního obchodu 18.3.1991 - 25.1.1994

vedení firmy Larson-Juhl s.r.o.

Statutární orgán Larson-Juhl s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednatel zastupuje společnost samostatně. 1.5.2019
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. 3.4.2014 - 1.5.2019
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.9.1996 - 3.4.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden, nebo více členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Řízení před soudem a jiným orgány proti členu představenstva, zastupuje společnost člen dozorčí rady, kterého tato určí. V rozsahu stanoveném stanovami zastupuje společnost také ředitel společnosti. Za společnost podepisuje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva,nebo společně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může vydat podpisový řád, který může určit rozsah podepisování i dalších orgánů a funkcionářů společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.3.1995 - 23.9.1996
Jednatel Tomáš Rubáček 1.5.2019
Vznik funkce 1.5.2019
Adresa: Za Starou Farou 1159 , Pacov 395 01
člen představenstva ing. František Jenerál 18.3.1991 - 26.6.1991
Adresa: Sídliště Plešivec 367 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva ing. Václav Domin 18.3.1991 - 26.6.1991
Adresa: Železniční 191 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva ing. Jaroslav Kopecký 18.3.1991 - 26.6.1991
Adresa: Plešivec 374 , Horní Planá Česká republika
člen představenstva ing. Petr Beloš 18.3.1991 - 26.6.1991
Adresa: Rybniční 229 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva ing. Jaromír Nekovařík 18.3.1991 - 26.6.1991
Adresa: Sídliště Plešivec 374 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Ing. Petr Beleš 26.6.1991 - 19.10.1994
Adresa: Rybniční 229 , Český Krumlov 381 01
ředitel společnosti Ing. František Jenerál 26.6.1991 - 19.10.1994
Adresa: Sídliště Plešivec 367 , Český Krumlov 381 01
vedoucí provozu Horní Planá Ing. Jaroslav Kopecký 26.6.1991 - 19.10.1994
Adresa: Švermova 294 , Horní Planá 382 26
míst. před. a ek. nám. spol. ing. Václav Domin 26.6.1991 - 13.3.1995
Adresa: Železniční 191 , Český Krumlov 381 01
výrob. nám. spol. Ing. Jaromír Nekovařík 26.6.1991 - 13.3.1995
Adresa: Sídliště Plešivec 374 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Rodney Daffern 19.10.1994 - 17.10.1995
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva David Wallrock 19.10.1994 - 23.9.1996
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Richard Bloomfield 17.10.1995 - 23.9.1996
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
předs. předst. a ředitel spol. Ing. František Jenerál 19.10.1994 - 14.8.1997
Adresa: Sídliště Plešivec 367 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Domin 13.3.1995 - 9.12.1998
Adresa: Železniční 191 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva John Fassenfelt 23.9.1996 - 9.12.1998
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Jan Kitzberger 23.9.1996 - 17.6.1999
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Richard Thomas Jamison 9.12.1998 - 17.6.1999
Adresa: Polní 248 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Bradley Goodson 23.9.1996 - 28.1.2003
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Henricus Liebers 9.12.1998 - 28.1.2003
Adresa: Polní 248 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Bill Trimarco 28.1.2003 - 5.5.2004
Vznik členství 8.1.2002
Adresa: Spojené státy americké
29316 Targheeln, Ever Green, Co 80439
člen představenstva Ing. Jaromír Nekovařík 13.3.1995 - 18.1.2008
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Sídliště Plešivec 374 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Ing. Jan Kitzberger 28.1.2003 - 18.1.2008
Vznik členství 8.1.2002
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01
předs. předst. a ředitel spol. Ing. František Jenerál 14.8.1997 - 6.4.2009
Adresa: Polní 248 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva William Paul Trimarco 5.5.2004 - 6.4.2009
Vznik členství 8.1.2002
Zánik členství 28.2.2009
Adresa:
Targhee Ln, Evergreen, Co 80439
člen představenstva Ing. Jan Hůda 18.1.2008 - 1.6.2011
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Ořechová 1105 , Třeboň 379 01
předs. předst. a ředitel spol. Ing. František Jenerál 6.4.2009 - 15.3.2012
Zánik členství 9.12.2011
Zánik funkce 9.12.2011
Adresa: 27 , Mirkovice 382 32
člen představenstva Christoph Hübner 6.4.2009 - 15.3.2012
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 28.1.2014
Zánik funkce 28.1.2014
Adresa: Spolková republika Německo
31787 Hameln,Kranichfeld 14
člen představenstva Ing. Milan Rouha 18.1.2008 - 3.4.2014
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Na Hvízdalce 618 , Velešín 382 32
člen představenstva Ing. Jan Hůda 1.6.2011 - 3.4.2014
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: 127 , Domanín 379 01
předseda představenstva Christoph Hübner 15.3.2012 - 3.4.2014
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 28.1.2014
Vznik funkce 9.12.2011
Zánik funkce 28.1.2014
Adresa: Spolková republika Německo
31787 Hameln,Kranichfeld 14
člen představenstva Arie Cornelis Bijsterveld 30.3.2012 - 3.4.2014
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Pegasus 39, Zeewolde Nizozemské království
člen představenstva Ing. Milan Rouha 3.4.2014 - 7.6.2016
Vznik členství 30.1.2014
Zánik členství 2.5.2016
Adresa: Na Hvízdalce 618 , Velešín 382 32
předseda představenstva Ing. Jan Hůda 3.4.2014 - 15.2.2017
Vznik členství 30.1.2014
Vznik funkce 31.1.2014
Zánik funkce 2.9.2016
Adresa: 127 , Domanín 379 01
člen představenstva Tomáš Rubáček 7.6.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 2.5.2016
Adresa: Za Starou Farou 1159 , Pacov 395 01
člen představenstva Mgr. Milan Kynický 3.4.2014 - 28.12.2018
Vznik členství 30.1.2014
Zánik členství 15.11.2018
Adresa: Za Kapličkou 171 , Kájov 382 21
předseda představenstva Tomáš Rubáček 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 2.5.2016
Zánik členství 1.5.2019
Vznik funkce 2.9.2016
Zánik funkce 1.5.2019
Adresa: Za Starou Farou 1159 , Pacov 395 01
člen představenstva Heinz Schmidt 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 4.11.2016
Zánik členství 1.5.2019
Adresa: Kirchstrasse 29a , 892 91 Holzheim Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Jan Hůda 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 30.1.2014
Zánik členství 1.5.2019
Adresa: 127 , Domanín 379 01

Dozorčí rada Larson-Juhl s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Peter Kmeť 19.10.1994 - 23.9.1996
Adresa: Pavlišovská 2287/9 , Praha 193 00
Jméno Kurt Scharf 19.10.1994 - 23.9.1996
Adresa: Ascheridge Farm, Ascheridge , NR.Chescham Bucks, Česká republika
předseda dozorčí rady Craig Ponzio 23.9.1996 - 28.1.2003
Adresa: Spojené státy americké
Alpharetta GA 3O2 2O2
člen dozorčí rady June Ponzio 23.9.1996 - 28.1.2003
Adresa: Spojené státy americké
Alpharetta GA 3O2 2O2
Jméno Radek Šrot 19.10.1994 - 23.7.2009
Zánik členství 30.5.2009
Adresa: Sídliště Plešivec 354 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Brad Goodson 28.1.2003 - 9.7.2013
Vznik členství 8.1.2002
Zánik členství 10.4.2013
Vznik funkce 8.1.2002
Zánik funkce 10.4.2013
Adresa: Spojené státy americké
435 Cullen Copse, Aplharetta GA 30022
člen dozorčí rady Eric Liebers 28.1.2003 - 9.7.2013
Vznik členství 8.1.2002
Zánik členství 10.4.2013
Adresa: Nizozemské království
Leeuwendalder 3, 5283PP Boxtel
člen dozorčí rady Mgr. Milan Kynický 23.7.2009 - 3.4.2014
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 29.1.2014
Adresa: Za Kapličkou 171 , Kájov 382 21
předseda dozorčí rady Michael John Brown 9.7.2013 - 3.4.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 29.1.2014
Vznik funkce 10.4.2013
Zánik funkce 29.1.2014
Adresa: Efflinch Lane 264, DE138DF, Velká Británie , Burton under Needwood, Staffordshire, Junction House Česká republika
člen dozorčí rady Brad Goodson 9.7.2013 - 3.4.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 29.1.2014
Adresa: Aplharetta GA 30022 , 435 Cullen Copse Spojené státy americké
člen dozorčí rady Christoph Hübner 3.4.2014 - 4.1.2018
Vznik členství 29.1.2014
Zánik členství 4.1.2018
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: Kranichfeld 14 , 317 87 Hameln Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Jonathan Ian Crook 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 4.11.2016
Zánik členství 1.5.2019
Vznik funkce 4.11.2016
Zánik funkce 1.5.2019
Adresa: Longleat Close , Market Harborough Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Arie Cornelis Bijsterveld 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 4.11.2016
Zánik členství 1.5.2019
Adresa: Pegasus 39 , Zeewolde Nizozemské království
člen dozorčí rady Michael John Brown 15.2.2017 - 1.5.2019
Vznik členství 4.11.2016
Zánik členství 1.5.2019
Adresa: Woodhouses , Wellcroft Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Prokura Larson-Juhl s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Jan Kitzberger 6.6.2000 - 15.3.2012
Adresa: Dobrkovická 238 , Český Krumlov 381 01

Sbírka Listin Larson-Juhl s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 89/SL 59 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2015 13.7.2015 37
B 89/SL 58 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2014 26.6.2014 27.6.2014 8
B 89/SL 57 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2014 27.6.2014 36
B 89/SL 56 ostatní Rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2014 28.3.2014 7.4.2014 1
B 89/SL 55 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2014 28.3.2014 7.4.2014 4
B 89/SL 54 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2014 28.3.2014 7.4.2014 6
B 89/SL 53 notářský zápis 78/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2014 28.3.2014 7.4.2014 26
B 89/SL 52 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 18.7.2013 36
B 89/SL 51 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2013 24.6.2013 18.7.2013 1
B 89/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 18.7.2013 22
B 89/SL 49 notářský zápis 93/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2013 24.6.2013 18.7.2013 35
B 89/SL 48 výroční zpráva -r.2011 - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2012 24.5.2012 52
B 89/SL 47 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2011 22.3.2012 22.3.2012 4
B 89/SL 46 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2011 22.3.2012 22.3.2012 5
B 89/SL 45 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2011 33
B 89/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 + Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.2011 7.10.2011 67
B 89/SL 43 notářský zápis 133/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.2011 2.6.2011 33
B 89/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2011 67
B 89/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2010 44
B 89/SL 40 podpisové vzory + výsledky voleb DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 2
B 89/SL 39 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2009 56
B 89/SL 38 ostatní - rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2009 3
B 89/SL 36 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2008 59
B 89/SL 35 ostatní - Rozhodnutí DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2007 29.1.2008 2
B 89/SL 34 podpisové vzory + čestné prohlášení - 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2008 29.1.2008 2
B 89/SL 33 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2007 56
B 89/SL 32 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2006 42
B 89/SL 31 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2006 20.6.2006 17
B 89/SL 30 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2005 42
B 89/SL 29 ostatní -Zpr.představenstva pro VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2005 8.6.2005 13
B 89/SL 28 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2005 8.6.2005 10
B 89/SL 27 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2004 68
B 89/SL 26 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2004 7.4.2004 12
B 89/SL 25 výroční zpráva 9/2001 - 8/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.1.2003 16
B 89/SL 24 účetní závěrka k 31.8.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.1.2003 29
B 89/SL 23 ostatní - Valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2002 22.1.2003 10
B 89/SL 22 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2002 22.1.2003 4
B 89/SL 20 ostatní - Rozhodnutí představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2002 9.1.2003 1
B 89/SL 19 ostatní - Rozhodnutí doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2002 9.1.2003 4
B 89/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2001 9.1.2003 22
B 89/SL 17 notářský zápis 030/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2001 9.1.2003 21
B 89/SL 16 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2001 9.1.2003 5
B 89/SL 15 výroční zpráva 1 - 8/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2003 16
B 89/SL 14 účetní závěrka k 31.8.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2003 23
B 89/SL 13 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2001 38
B 89/SL 12 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2001 24.4.2001 20
B 89/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2001 24.4.2001 22
B 89/SL 10 notářský zápis 040/2000,Úč.uzáv.99+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2000 8.6.2000 56
B 89/SL 9 notářský zápis 058/99 VH+Účet.uzávěrky 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1999 21.6.1999 39
B 89/SL 7 ostatní -Rozh.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1998 2
B 89/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.1998 18.11.1998 5
B 89/SL 5 účetní závěrka za r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 16
B 89/SL 4 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 24
B 89/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 23
B 89/SL 1 notářský zápis NZ 043/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.1997 18.11.1998 120

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Larson-Juhl s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 15789772
Jméno Larson-Juhl s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Český Krumlov
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 5

Sídlo Larson-Juhl s.r.o.

Živnosti a provozovny Larson-Juhl s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172028
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172044
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 3
Provozovna 382 26 Horní Planá
Identifikační číslo provozovny 1004172052
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 24.9.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1992

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 117, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004172044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.1994

Živnost č. 6 Poradenské služby a školení v oblasti výroby a zpracování obrazových lišt a rámů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 3.7.1996

Živnost č. 8 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provoz rekreačního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořez dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba obrazových lišt a rámů, bytových doplňků a ostatních dřevěných výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 29.8.1996

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s odpady - ostatní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Restaurování a konzervování s výjimkou kulturních památek a sbírkových předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1999
Zánik oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 18 Sušení řeziva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Larson-Juhl s.r.o.

Člen statutárního orgánu Tomáš Rubáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

IČO: 15789772
Firma: LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Český Krumlov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 18.3.1991

Sídlo LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

Sídlo: Tovární 117, Český Krumlov 381 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image