Firma Lapos real a.s. IČO 25825429


Lapos real a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lapos real a.s. (25825429) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Martinská čtvrť 1800, Frenštát pod Radhoštěm 744 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1998 a je stále aktivní. Lapos real a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Lapos real a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lapos real a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lapos real a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lapos real a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lapos real a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2048
IČO (identifikační číslo osoby) 25825429
Jméno Lapos real a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.11.1998
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.8.2014 - 25.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 11.8.2014 - 25.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.8.2014 - 25.9.2015
R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 18.8.2009 1. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. se zvyšuje o částku ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ), tedy z částky 15.000.000,- Kč ( slovy: patnáctmilionů korun českých ) na částku ve výši 56.000.0 00,-Kč ( slovy: padesátšestmilionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospod ářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 4 ks ( slovy: čtyř kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. 4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0 855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlo uvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) činí 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmili onů korun českých ) a emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) činí 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697, kdy předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, a to pozemek parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 2565 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoř í, pozemek parcelního čísla 2741/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parcelního čísla 2741/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 21 - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 1707 - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 2565 - zastavěná p locha a nádvoří a budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoří. 8. Schvaluje se výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného znaleckým posudkem znalce Ing. Miroslava Turčeka, Jiráskova 25, Nový Jičín pod pořadovým číslem 10-2009 ze dne 24.3.2009 jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 23.2.2009, č.j. 41 Nc 4050/2009-7, částkou ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ); za tento nepeněžitý vklad budou vkladateli vydány 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jeden kus ) nové kmenové akcie znějíc í na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 9. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 10. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. 19.8.2009 - 19.8.2009
1. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. se zvyšuje o částku ve výši 13,000.000,- Kč, slovy: třináctmilionů korun českých, tedy z částky 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých na částku ve výši 15,000.000,- Kč, slovy: patnáctmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 1.7.2002 - 28.8.2002
2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 1.7.2002 - 28.8.2002
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1300ks (slovy: jedentisíctřista kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 1.7.2002 - 28.8.2002
4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; 1.7.2002 - 28.8.2002
5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s., tedy Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 744 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 1.7.2002 - 28.8.2002
6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bey využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 1.7.2002 - 28.8.2002
7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; 1.7.2002 - 28.8.2002
8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je budova č.p. 1052, Frenštát pod Radhoštěm na pozemku parcelního čísla St. 1074 a pozemek parcelního čísla St. 1074 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu v Novém Jičíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, budova č.p. 186, Rožnov pod Rahoštěm na pozemku parcelního čísla St. 90/3 zapsaná u Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1151 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín a polovina pozemku parcelního čísla St. 90/3 - zastavěná plocha a nádvoří zapsaného Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3989 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín; Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. 1.7.2002 - 28.8.2002
9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Ing. Ladislava Holiše, 756 54 Zubří, Převrátí č. 1007 pod pořadovým číslem 2668/38/200 částkou ve výši 13,219.210,- Kč, slovy: třináctmilionůdvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 13,000.000,- Kč (slovy: třináctmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1300 ks (jedentisíctřista) kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 219.210,- Kč (slovy: dvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých) bude použit na tvorbu rezervního fondu. 1.7.2002 - 28.8.2002
10. Zvýšení základního kapitálu títmo nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 1.7.2002 - 28.8.2002
11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti, tedy Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 74401, a to kancelář předsedy představenstva. 1.7.2002 - 28.8.2002
Dne 29.5.2001 se stal jediným akcionářem firmy Zuzana Lacková, r.č. 64-59-14/0072, bytem U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01. 3.11.2001 - 19.7.2003
Dne 11.11.1999 rozhodl jediný akcionář o snížení základního jmění společnosti o 8,000.000,- Kč, tj. z 10,000.000,- Kč na 2,000.000,- Kč, a to z důvodu změny podnikatelského záměru z výrobní činnosti na servisní činnost. Způsobem snížení základního jmění bude snížení jmenovité hodnoty akcií z 50.000,- Kč na 10.000,- Kč výměnou za nové akcie. Lhůtou pro předložení listinných akcií k jejich výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou je 7 dní ode dne zápisu sníženého základního jmění do obchodního rejstříku. 20.12.1999 - 13.11.2000
Dne 3.5.1999 se stala jediným akcionářem společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem v Zubří, IČO 00 01 21 22. 20.12.1999 - 3.11.2001

Aktuální kontaktní údaje Lapos real a.s.

Kapitál Lapos real a.s.

zakladni jmění 56 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.8.2009
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2002 - 19.8.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.11.2000 - 28.8.2002
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1998 - 13.11.2000

Akcie Lapos real a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 19.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 19.8.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 500 28.8.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 13.11.2000 - 28.8.2002
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 30.11.1998 - 13.11.2000

Sídlo Lapos real a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Martinská čtvrť 1800 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 10.7.2013
Adresa Nádražní 140 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 30.3.2005 - 10.7.2013
Adresa Místecká 1660 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 3.11.2001 - 30.3.2005
Adresa Hamerská 9 , Zubří 756 54 30.11.1998 - 3.11.2001

Předmět podnikání Lapos real a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2009
zprostředkování obchodu 18.5.2004 - 19.8.2009
zprostředkování služeb 18.5.2004 - 19.8.2009
reklamní činnost a marketing 18.5.2004 - 19.8.2009
organizování sportovních soutěží 18.5.2004 - 19.8.2009
realitní činnost 13.9.2003 - 19.8.2009
výroba ostatních pryžových výrobků 30.11.1998 - 13.9.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.11.1998 - 19.8.2009

vedení firmy Lapos real a.s.

Statutární orgán Lapos real a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. 11.8.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně anebo všichni členové představenstva společně. 23.7.2010 - 11.8.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou představenstva. 3.11.2001 - 23.7.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek předseda a jeden člen představenstva, nebo dva členové představenstva. 30.11.1998 - 3.11.2001
předseda představenstva ing. Pavel Lacko 11.8.2014
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Radislav Zemandl 30.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Blahoslavova 1496/3 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Chmela 30.11.1998 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Renata Chmelová 30.11.1998 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Nádražní 378 , Moravský Beroun 793 05
člen představenstva Ing. Petr Bláha 9.9.1999 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Skalní 1386 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Hana Lacková 3.11.2001 - 4.2.2008
Vznik členství 15.6.2001
Adresa: 458 , Tichá 742 74
předseda představenstva Ing. Pavel Lacko 3.11.2001 - 23.7.2010
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 10.6.2010
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Hana Lacková 4.2.2008 - 23.7.2010
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Josefa Sudka 1559 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Hana Lacková 23.7.2010 - 10.7.2013
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Josefa Sudka 1559 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
místopředseda představenstva Zuzana Lacková 3.11.2001 - 11.8.2014
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
předseda představenstva Ing. Pavel Lacko 23.7.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 20.7.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Adam Lacko 10.7.2013 - 11.8.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Dozorčí rada Lapos real a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Adam Lacko 11.8.2014
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen dozorčí rady Zuzana Lacková 11.8.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen dozorčí rady Radomila Sobotová 11.8.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Školská čtvrť 1376 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
předseda Joseph Artur Lawrence Price 30.11.1998 - 9.9.1999
Adresa:
Tanglewood, Box Hill, Corsham, Wiltshire, SN 14 9HQ, Velká Británie
člen Laurence Martin Price 30.11.1998 - 9.9.1999
Adresa:
84 Pickwick Rd, Corsham, Wiltshire, SN 13 9RU, Velká Británie
místopředseda RNDr. Pavel Vingrálek 30.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
člen Ing. Lubomír Černý 30.11.1998 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Albertova 2623/28 , Kroměříž 767 01
předseda RNDr. Pavel Vingrálek 9.9.1999 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Vlkova 152/19 , Olomouc 779 00
místopředseda Ing. Irena Adamusová 9.9.1999 - 3.11.2001
Zánik členství 15.6.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Světlov 2258/90 , Šternberk 785 01
člen Tomáš Kapča 3.11.2001 - 14.11.2005
Zánik členství 8.11.2005
Vznik funkce 15.6.2001
Adresa: U Rybníka 1695 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
předseda Mgr. Mojmír Lacko 3.11.2001 - 4.2.2008
Vznik členství 15.6.2001
Vznik funkce 15.6.2001
Adresa: 458 , Tichá 742 74
člen Eva Drozdová 3.11.2001 - 23.7.2010
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: 99 , Bordovice 744 01
člen dozorčí rady Martin Pavelec 14.11.2005 - 23.7.2010
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Jiřího Felixe 1685 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
předseda dozorčí rady Mgr. Mojmír Lacko 4.2.2008 - 23.7.2010
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 10.6.2010
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: Josefa Sudka 1559 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen dozorčí rady Adam Lacko 23.7.2010 - 10.7.2013
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
předseda dozorčí rady Mgr. Mojmír Lacko 23.7.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 10.6.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Josefa Sudka 1559 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen dozorčí rady Martin Pavelec 23.7.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Jiřího Felixe 1685 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen dozorčí rady Zdeněk Bartoň 10.7.2013 - 11.8.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Bezručova 1757 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Prokura Lapos real a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Adam Lacko 18.3.2019
Adresa: U Rybníka 1697 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Sbírka Listin Lapos real a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2048/SL 55 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.2.2016 29.2.2016 19
B 2048/SL 54 notářský zápis [NZ 170/2014,N 213/2014] Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 25.9.2015 25.9.2015 22
B 2048/SL 53 účetní závěrka [2013] vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.4.2015 16.4.2015 19
B 2048/SL 52 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 5.5.2014 14.5.2014 20
B 2048/SL 51 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 21.8.2012 17
B 2048/SL 50 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,aud.,Zápis Krajský soud v Ostravě 30.11.2011 12.12.2011 28
B 2048/SL 49 ostatní -Zápis z VH - schv.úč.záv.2009 Krajský soud v Ostravě 25.5.2011 30.5.2011 2
B 2048/SL 48 účetní závěrka r. 2009 vč.přílohy Krajský soud v Ostravě 24.2.2011 1.3.2011 19
B 2048/SL 47 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2008 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 46 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2007 Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 45 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2006 Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - Zápis VH vč.schv.úč.záv.2005 Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 43 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2003 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 42 notářský zápis NZ 877/2010 Krajský soud v Ostravě 10.6.2010 22.7.2010 23.7.2010 10
B 2048/SL 41 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 40 účetní závěrka r. 2007 vč. přílohy, zpr. audi Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 23
B 2048/SL 39 účetní závěrka r. 2006 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 38 účetní závěrka r. 2005 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 37 účetní závěrka r. 2004 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 16
B 2048/SL 36 podpisové vzory / ČP - Martin Pavelec Krajský soud v Ostravě 9.11.2005 11.11.2005 16.11.2005 1
B 2048/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 8.11.2005 11.11.2005 16.11.2005 2
B 2048/SL 34 notářský zápis Nz 77/2005 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 10.2.2005 7.3.2005 12.5.2005 11
B 2048/SL 13 výroční zpráva r.2003,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 24.9.2004 27.9.2004 20
B 2048/SL 33 notářský zápis NZ 117/2004 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 6.4.2004 19.4.2004 19.5.2004 13
B 2048/SL 9 podpisové vzory - Ing. Lubomír Černý Krajský soud v Ostravě 30.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 8 podpisové vzory - Dr. Pavel Vingrálek Krajský soud v Ostravě 8.10.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 7 podpisové vzory 2x: R.Chmelová, Ing.Z.Chmela Krajský soud v Ostravě 5.10.1998 5.5.2004 6.5.2004 3
B 2048/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 19.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz.rady Krajský soud v Ostravě 18.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 2
B 2048/SL 4 ostatní - notář.potvrzení - Anglie Krajský soud v Ostravě 7.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 8
B 2048/SL 3 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - Schůze správní rady Krajský soud v Ostravě 7.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 4
B 2048/SL 14 ostatní -certifikát o založení společ. Krajský soud v Ostravě 17.8.1969 5.5.2004 6.5.2004 6
B 2048/SL 12 ostatní - potvrzení OR pro Anglii Krajský soud v Ostravě 4.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 4
B 2048/SL 11 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 3.5.2004 5.5.2004 6.5.2004 16
B 2048/SL 10 podpisové vzory 2x: J.Al.L.Price, M.Price Krajský soud v Ostravě 8.9.1999 5.5.2004 6.5.2004 10
B 2048/SL 32 výroční zpráva r.2002,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.8.2003 23.9.2003 25
B 2048/SL 31 notářský zápis NZ 258/2003 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 31.7.2003 31.7.2003 23.9.2003 25
B 2048/SL 30 notářský zápis NZ433/2002 - Rozh.jed.skacion. Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 20.5.2002 5.8.2002 5
B 2048/SL 29 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 4.7.2001 4.1.2002 30
B 2048/SL 28 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Ostravě 30.3.2001 4.7.2001 4.1.2002 1
B 2048/SL 26 notářský zápis NZ 161/2001 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 9.11.2001 13.11.2001 50
B 2048/SL 25 zakladatelské dokumenty - Zakladatelská smlouva Krajský soud v Ostravě 24.8.1998 9.11.2001 13.11.2001 4
B 2048/SL 24 ostatní - Sml. o prodeji akcií Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 31.5.2001 4.6.2001 6
B 2048/SL 23 účetní závěrka r.2000 vč.příl.,audit.,hosp.vý Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 22
B 2048/SL 22 účetní závěrka r.1999 vč.příl.,audit.,hosp.vý Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 28
B 2048/SL 21 účetní závěrka r. 1998 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 23
B 2048/SL 20 podpisové vzory 3x:Z.Chmela,R.Chmelová,P.Bláha Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 3
B 2048/SL 19 notářský zápis NZ 62/99 vč. Stanov Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 31.5.2001 4.6.2001 28
B 2048/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.8.1998 31.5.2001 4.6.2001 30
B 2048/SL 17 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.11.2000 11.1.2001 18.4.2001 5
B 2048/SL 2 notářský zápis NZ 65/99 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 27.7.1999 9.9.1999 14
B 2048/SL 1 notářský zápis NZ 315/98 vč.Stanov Krajský soud v Ostravě 17.9.1998 29.10.1998 30.11.1998 67

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lapos real a.s.

IČO (identifikační číslo) 25825429
Jméno Lapos real a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 30.11.1998
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Sídlo Lapos real a.s.

Živnosti a provozovny Lapos real a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 140, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007976292
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna nám. Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007235713
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.10.2008

Živnost č. 2 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna nám. Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007235713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2008

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna nám. Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007235713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2008

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna nám. Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1007235713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba ostatních pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 1.7.2002

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lapos real a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Lacko

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lapos real a.s.

IČO: 25825429
Firma: Lapos real a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Frenštát pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1998

Sídlo Lapos real a.s.

Sídlo: Martinská čtvrť 1800, Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Sportovní činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image