Firma Kroměřížská nemocnice a.s. IČO 27660532


Kroměřížská nemocnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kroměřížská nemocnice a.s. (27660532) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 660/69, Kroměříž 767 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 2005 a je stále aktivní. Kroměřížská nemocnice a.s. má celkem jednu provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Kroměřížská nemocnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kroměřížská nemocnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kroměřížská nemocnice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kroměřížská nemocnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kroměřížská nemocnice a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4416
IČO (identifikační číslo osoby) 27660532
Jméno Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.9.2005
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 205.700.000,- Kč, na částku ve výši 238.900.000,- Kč, tj. o částku ve výši 33.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 20. prosince 2013 smlouvu o úvěru č. D/2416/2013/ZD, ke které byl dne 25. září 2014 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve vý ši 30.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 18.000.000,- Kč. Dále Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0217/2014/ZD, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 15.200.000,- Kč. Celková nesplacená částka jistin z obou úvěrů činí ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje 33.200.000,- Kč. Společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 33.200 .000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutých úvěrů na základě smlouv y o úvěru č. D/2416/2013/ZD ze dne 20.prosince 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. září 2014 ve výši 18.000.000,- Kč, a smlouvy o úvěru č. D/0217/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 33.200.000,- Kč, a to na základě dohody o zapo čtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. 11.5.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 7.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, třř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 195.700.000,- Kč, (slovy: jedno sto devadesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 205.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě pět milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 .000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.T.Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Eisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - Částku ve výši 3.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 60 ode dne úpisu akcií, - Částku ve výši 7.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 1 ro ku ode dne úpisu akcií. Emisní kurz nově upsaných akcií bude uhrazen na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vedený Raiffeisenbank a.s. č.ú. 7098198001/5500 28.6.2012 - 5.10.2012
1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: > budova č.p.2565, postavená na pozemku p.č.st.2779, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 2779 zastavěné plochy a nádvoří, > pozemek p.č.3771, jiné plochy, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/1, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/3, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/4 zeleně, ostatní plochy, > budova č.p.3882, postavená na p.č.st. 5942, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 5942 zastavěná plocha a nádvoří, > budova bez čp/če, postavená na pozemku p.Č.st. 2968, objektu pro bydlení, > pozemek p.č.st. 2968, zastavěné plochy a nádvoří, to vše na listu vlastnictví č. 1290, vedeném pro katastrální území Kroměříž, obec Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4530 - 42/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6370/2010-14, které nabylo právní moci dne 5. srpna 2010, na částku ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůsedmset tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,000,- Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 117.000.000,- Kč, na částku ve výší 195.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 78.700,000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navržené ho zvýšení b) akcie budou upisovány takto: - 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch.z. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 78 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.0 00,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch. zákoníku g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 20.10.2010 - 20.12.2010
Jediný akcionář rozhodl dne 19.10.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.000.000,- Kč, slovy: šedesát sedm milionů korun českých na částku ve výši 117.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 50.000.000,- Kč, slovy: padesát milionů koru n českých, upsáním nových akcií, jejich emisní kurz se splácí peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář rozhodl, že bude upsáno 50 kusů (slovy: padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), za jednu akcii. Jediný akcionář rozhodl takto: - Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana - Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; - Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; Připouští se možnost splacení emisního kursu upsaných akcií započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/2912/2008/SZD ze dne 18. prosince 2008, ve znění doda tku č. 1, celkem ve výši 40.000.000.- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. po hledávka ve výši 50.000.000,- Kč slovy: padesát milionů korun českých a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě dvacet dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Sp lacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do dvaceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částka ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základního kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. č. 501 450 28 21/5500 do dvace ti dnů ode dne úpisu akcií. 5.11.2009 - 9.12.2009
Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 79/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo pr ávní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 6 60/73, PSČ 767 55, IČ: 00380822, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1279. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na S polečnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 79/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát se dm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých). Z této hodnoty je 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základní ho kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 65 ks (slovy: šedesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých ) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/65 z 77.091.953,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Kroměříž, Havlíčkova 660/73. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. 12.12.2005 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Kroměřížská nemocnice a.s.

Kapitál Kroměřížská nemocnice a.s.

zakladni jmění 238 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.2016
zakladni jmění 205 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.12.2012 - 11.5.2016
zakladni jmění 205 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2012 - 4.12.2012
zakladni jmění 195 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2010 - 5.10.2012
zakladni jmění 117 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2009 - 20.12.2010
zakladni jmění 67 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006 - 9.12.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2005 - 1.1.2006

Akcie Kroměřížská nemocnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 236 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 203 5.10.2012 - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 193 20.12.2010 - 5.10.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 20.12.2010 - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 115 9.12.2009 - 20.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 1.1.2006 - 9.12.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.9.2005 - 20.12.2010

Sídlo Kroměřížská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 660/69 , Kroměříž 767 01 27.3.2013
Adresa Havlíčkova 660 , 767 55 Kroměříž Česká republika
22.9.2005 - 27.3.2013

Předmět podnikání Kroměřížská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.10.2013
Hostinská činnost 17.10.2013
Čištění a praní textilu a oděvů 5.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.3.2007 - 5.11.2009
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.1.2006
velkoobchod 1.1.2006 - 5.11.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.1.2006 - 5.11.2009
realitní činnost 1.1.2006 - 5.11.2009
reklamní činnost a marketing 1.1.2006 - 5.11.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 1.1.2006 - 5.11.2009
čištění textilu 22.9.2005 - 5.11.2009

vedení firmy Kroměřížská nemocnice a.s.

Statutární orgán Kroměřížská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 1.6.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 22.9.2005 - 1.6.2017
předseda představenstva MUDr. Radomír Maráček 1.6.2017
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 16.5.2017
Adresa: Bohuslava Martinů 2039 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Lucie Štěpánková 1.6.2017
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: U Potoka 260 , Hlušovice 783 14
místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář 18.2.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 4.2.2019
Adresa: Okružní 1825/21 , Hlučín 748 01
člen představenstva MUDr. David Vindiš 22.9.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 30.1.2006
Adresa: Talichova 3272/33 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Eugen Trhlík 22.9.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 30.1.2006
Adresa: Spáčilova 3447/50 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Ivo Blahut 20.3.2006 - 10.4.2008
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 10.12.2007
Adresa: Kojetínská 1183/9 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. František Fuit 22.9.2005 - 16.1.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: 195 , Rymice 769 01
člen představenstva MUDr. Lumír Domes 20.3.2006 - 16.1.2009
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Karla Čapka 1785/3 , Kroměříž 767 01
člen představenstva MUDr. Lenka Mergenthalová 10.4.2008 - 16.1.2009
Vznik členství 10.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Na Nohyláku 1372/5 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Pavel Calábek 16.1.2009 - 16.5.2013
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 1.12.2008
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Sokolská 3964 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Ladislava Martincová 16.1.2009 - 16.5.2013
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Družstevní 434 , Slušovice 763 15
člen představenstva Ing. Roman Dostalík 16.1.2009 - 16.5.2013
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Zeyerova 2610/7 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Pavel Calábek 16.5.2013 - 17.10.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 23.9.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 23.9.2013
Adresa: Sokolská 3964 , Zlín 760 01
člen představenstva Ladislava Martincová 16.5.2013 - 17.10.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: Družstevní 434 , Slušovice 763 15
člen představenstva Roman Dostalík 16.5.2013 - 17.10.2013
Vznik členství 25.2.2013
Adresa: Zeyerova 2610/7 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Roman Dostalík 17.10.2013 - 27.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 27.1.2014
Vznik funkce 24.9.2013
Zánik funkce 27.1.2014
Adresa: Zeyerova 2610/7 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Lumír Domes 17.10.2013 - 27.2.2014
Vznik členství 24.9.2013
Zánik členství 27.1.2014
Adresa: Karla Čapka 1785/3 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Svatava Mazurková 17.10.2013 - 1.6.2017
Vznik členství 24.9.2013
Zánik členství 2.5.2017
Zánik funkce 2.5.2017
Adresa: Luční 165 , Uherské Hradiště 686 01
předseda představenstva Lenka Mergenthalová 27.2.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 28.1.2014
Vznik funkce 28.1.2014
Zánik funkce 16.5.2017
Adresa: Na Nohyláku 1372/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Hana Příleská 27.2.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 2.5.2017
Zánik funkce 2.5.2017
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
místopředseda představenstva MUDr. Lenka Mergenthalová 1.6.2017 - 25.7.2018
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 28.1.2018
Vznik funkce 16.5.2017
Zánik funkce 28.1.2018
Adresa: Na Nohyláku 1372/5 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva MUDr. Lenka Mergenthalová 25.7.2018 - 18.2.2019
Vznik členství 18.6.2018
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 18.6.2018
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Na Nohyláku 1372/5 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada Kroměřížská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miluše Miklíková 1.6.2017
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 13.3.2017
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Miroslav Adámek 1.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Podlesí V 5408 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Róbert Teleky 1.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Martin Déva 1.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Partyzánská 977 , Vizovice 763 12
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 1.6.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Růžová 195 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Pajonk 1.6.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: 52 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady Ludmila Šromotová 29.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Altýře 4269/24 , Kroměříž 767 01
Člen dozorčí rady Bc. Klára Čečatková 29.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Nádražní 354 , Zdounky 768 02
Člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Novák 29.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Partyzánská 2233/14 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jaroslava Doleželová 22.9.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 26.10.2006
Adresa: Karolíny Světlé 3441/8 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr. Oldřich Hejhal 22.9.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 26.10.2006
Adresa: Bedřicha Zelinky 3369/23 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jaroslava Staňková 22.9.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 26.10.2006
Adresa: Míru 315 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady PaedDr. Zdeněk Janalík 22.9.2005 - 10.4.2008
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 10.12.2007
Adresa: Palackého 1063 , Holešov 769 01
předseda dozorčí rady Karla Řezáčová 22.9.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Josefa Homoly 3657/17 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Drozd 22.9.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Sokola Tůmy 1246 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
člen dozorčí rady Jiří Němec 22.9.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Březinova 2691/26 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Šimčík 22.9.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: 305 , Přílepy 769 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Videman 22.9.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Stoličkova 1968/31 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Radovan Macháček 10.4.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 10.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Emila Filly 808 , Chropyně 768 11
člen dozorčí rady MUDr. Olga Sehnalová 23.2.2009 - 23.2.2009
Vznik členství 1.12.2009
Adresa: Kollárova 640/17 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jitka Víchová-Huzincová 23.2.2009 - 5.3.2009
Vznik členství 1.12.2008
Adresa: Štěpnická 1048 , Uherské Hradiště 686 06
předseda dozorčí rady Mgr. Miloš Malý 23.2.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Vznik funkce 20.1.2009
Zánik funkce 31.1.2010
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr. Olga Sehnalová 23.2.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Kollárova 640/17 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Vojtěch Jurčík 23.2.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Dukelská 424 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Renata Štěpánková 23.2.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Slovenská 291 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Bronislav Fuksa 23.2.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Javorová 824 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Jitka Víchová 5.3.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Štěpnická 1048 , Uherské Hradiště 686 06
předseda dozorčí rady Mgr. Miloš Malý 3.5.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 1.1.2010
Vznik funkce 16.3.2010
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Petra Pražáková 21.3.2007 - 11.2.2011
Vznik členství 27.10.2006
Zánik členství 27.10.2010
Adresa: Husova 724 , Kojetín 752 01
člen dozorčí rady Květoslava Valerianová 21.3.2007 - 11.2.2011
Vznik členství 27.10.2006
Zánik členství 27.10.2010
Adresa: 55 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Novák 21.3.2007 - 11.2.2011
Vznik členství 27.10.2006
Zánik členství 27.10.2010
Adresa: Partyzánská 2233/14 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Mgr. Miloš Malý 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 16.3.2010
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jaroslav Kučera 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady MUDr. Jarmila Číhalová 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Francouzská 4030/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Hana Příleská 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kořenek 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Záviše Kalandry 1419 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Bronislav Fuksa 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Javorová 824 , Hulín 768 24
člen dozorčí rady Jitka Víchová 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Štěpnická 1048 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Petr Hradecký 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Hřbitovní 172 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Hana Příleská 22.8.2013 - 27.2.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 27.1.2014
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Petra Pražáková 11.2.2011 - 28.2.2014
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Husova 724 , Kojetín 752 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Novák 11.2.2011 - 28.2.2014
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Partyzánská 2233/14 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jarmila Hlaváčková 11.2.2011 - 28.2.2014
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: 130 , Zlobice 768 31
člen dozorčí rady Hana Kučerová 11.2.2011 - 28.2.2014
Vznik členství 26.11.2010
Adresa: Pionýrů 271/9 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nečas 22.8.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 31.7.2014
Vznik funkce 29.4.2013
Zánik funkce 31.7.2014
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Jaroslav Kučera 22.8.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Miloš Malý 22.8.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Dvořákova 676/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Josef Novák 22.8.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Třasoňova 4452/45 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Petra Pražáková 28.2.2014 - 24.10.2014
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Husova 724 , Kojetín 752 01
člen dozorčí rady Jarmila Hlaváčková 28.2.2014 - 24.10.2014
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: 130 , Zlobice 768 31
člen dozorčí rady Ivana Nesvadbová 24.10.2014 - 6.10.2015
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 31.8.2015
Adresa: Velehradská 2730/85 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Novák 28.2.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Partyzánská 2233/14 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Hana Kučerová 28.2.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Pionýrů 271/9 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nečas 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 5.8.2014
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Josef Valenta 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Štěpánská 1882 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Róbert Teleky 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Libor Karásek 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 1489 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Radim Slováček 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Smetanova 1477 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Jaroslav Kučera 24.10.2014 - 1.6.2017
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Bc. Klára Čečatková 6.10.2015 - 1.6.2017
Vznik členství 1.9.2015
Zánik členství 13.3.2017
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Nádražní 354 , Zdounky 768 02
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Dvořák 1.6.2017 - 21.4.2018
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 12.2.2018
Adresa: U Nemocnice 864 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Mgr. Milena Kovaříková 1.6.2017 - 29.1.2019
Vznik členství 27.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Jos. Polácha 697 , Brumov-Bylnice 763 31
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kučera 1.6.2017 - 29.1.2019
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin Kroměřížská nemocnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4416/SL 63 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.5.2015 25.6.2015 25.6.2015 71
B 4416/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.7.2014 6.8.2014 3.9.2014 4
B 4416/SL 61 notářský zápis stanovy, NZ 761/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 6.8.2014 3.9.2014 7
B 4416/SL 59 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 15.5.2014 6.8.2014 3.9.2014 59
B 4416/SL 58 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 28.1.2014 5.5.2014 9.5.2014 3
B 4416/SL 57 ostatní rozh.jed.akcio. Krajský soud v Brně 27.1.2014 20.2.2014 4.3.2014 1
B 4416/SL 56 ostatní zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Brně 24.9.2013 4.10.2013 21.10.2013 2
B 4416/SL 55 ostatní zápis ze zas. Rady Krajský soud v Brně 9.9.2013 4.10.2013 21.10.2013 2
B 4416/SL 54 ostatní výpis usnesení Krajský soud v Brně 9.9.2013 4.10.2013 21.10.2013 2
B 4416/SL 53 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 23.4.2013 11.7.2013 12.7.2013 81
B 4416/SL 52 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.2.2013 26.4.2013 23.5.2013 2
B 4416/SL 51 ostatní výpis usnesení Krajský soud v Brně 25.2.2013 26.4.2013 23.5.2013 2
B 4416/SL 50 notářský zápis rozhod. VH, NZ 152/13 Krajský soud v Brně 25.2.2013 6.3.2013 28.3.2013 4
B 4416/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.2.2013 6.3.2013 28.3.2013 8
B 4416/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2012 11.12.2012 8
B 4416/SL 47 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 27.4.2012 30.7.2012 9.8.2012 78
B 4416/SL 46 notářský zápis rozh. VH, NZ 466/2012 Krajský soud v Brně 25.6.2012 27.6.2012 9.7.2012 5
B 4416/SL 45 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.4.2011 23.8.2011 76
B 4416/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.12.2010 8
B 4416/SL 43 posudek znalce - č. 4530 - 42/2010 Krajský soud v Brně 6.8.2010 26.10.2010 32
B 4416/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.10.2010 26.10.2010 8
B 4416/SL 41 notářský zápis - rozh. VH, NZ 575/10 Krajský soud v Brně 11.10.2010 26.10.2010 6
B 4416/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 21.4.2010 22.7.2010 73
B 4416/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.3.2010 6.5.2010 17
B 4416/SL 38 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 16.3.2010 6.5.2010 2
B 4416/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.2.2010 6.5.2010 7
B 4416/SL 36 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 44/10 Krajský soud v Brně 25.1.2010 6.5.2010 3
B 4416/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.11.2009 19.1.2010 7
B 4416/SL 34 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 5.11.2009 15.12.2009 4
B 4416/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.11.2009 15.12.2009 7
B 4416/SL 32 notářský zápis - rozh. VH, NZ 554/09 Krajský soud v Brně 19.10.2009 9.11.2009 4
B 4416/SL 31 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 15.5.2009 14.10.2009 71
B 4416/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.1.2009 10.3.2009 6
B 4416/SL 29 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 20.1.2009 10.3.2009 1
B 4416/SL 28 ostatní -záp. Krajský soud v Brně 1.12.2008 10.3.2009 4
B 4416/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.1.2009 23.1.2009 6
B 4416/SL 26 ostatní -záp. ze 4.zas. rady Krajský soud v Brně 1.12.2008 23.1.2009 4
B 4416/SL 25 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 1.12.2008 23.1.2009 3
B 4416/SL 24 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 19.4.2008 7.7.2008 17
B 4416/SL 23 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 13.6.2008 7.7.2008 2
B 4416/SL 22 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 13.6.2008 7.7.2008 4
B 4416/SL 21 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 11.2.2008 14.4.2008 1
B 4416/SL 20 ostatní -výpis z usn. rady Krajský soud v Brně 10.12.2007 14.4.2008 2
B 4416/SL 19 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 15.6.2007 18
B 4416/SL 18 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 22.5.2007 15.6.2007 2
B 4416/SL 17 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 22.5.2007 15.6.2007 4
B 4416/SL 16 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.12.2006 22.3.2007 5
B 4416/SL 15 ostatní -protokol o výsledku voleb Krajský soud v Brně 27.10.2006 22.3.2007 2
B 4416/SL 14 notářský zápis -NZ 262/2006 Krajský soud v Brně 30.10.2006 22.3.2007 2
B 4416/SL 13 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 20.6.2006 23.8.2006 7
B 4416/SL 12 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 26.3.2006 7.4.2006 7
B 4416/SL 11 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.3.2006 2
B 4416/SL 10 ostatní - sml. o vkladu podniku Krajský soud v Brně 5.12.2005 11.1.2006 156
B 4416/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.11.2005 13.12.2005 8
B 4416/SL 8 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 565/05 Krajský soud v Brně 29.11.2005 13.12.2005 155
B 4416/SL 7 ostatní -znal. posudek č.B 79/2005 Krajský soud v Brně 14.10.2005 26.10.2005 206
B 4416/SL 6 ostatní -znal. posudek č. B 83/2005b Krajský soud v Brně 3.10.2005 26.10.2005 27
B 4416/SL 5 ostatní -smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Brně 26.10.2005 7
B 4416/SL 3 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 31.8.2005 26.9.2005 21
B 4416/SL 2 notářský zápis - stanovy, NZ 423/05 Krajský soud v Brně 31.8.2005 26.9.2005 22
B 4416/SL 1 notářský zápis - zakl. listina, NZ 422/05 Krajský soud v Brně 31.8.2005 26.9.2005 11
B 4416/SL 4 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kroměřížská nemocnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 27660532
Jméno Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 22.9.2005
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 7

Sídlo Kroměřížská nemocnice a.s.

Živnosti a provozovny Kroměřížská nemocnice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.2005

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2012

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.2012

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 660/69, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1009081268
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2013

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2014

Živnost č. 6 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 22.9.2005
Přerušení oprávnění 6.11.2019

Živnost č. 7 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 25.6.2015
Přerušení oprávnění 9.12.2016

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kroměřížská nemocnice a.s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Radomír Maráček
Člen statutárního orgánu Mgr. Lucie Štěpánková MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Liškář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kroměřížská nemocnice a.s.

IČO: 27660532
Firma: Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 22.9.2005

Sídlo Kroměřížská nemocnice a.s.

Sídlo: Havlíčkova 660/69, Kroměříž 767 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image