Firma Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci IČO 14803828


Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci (14803828) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U průhonu 466/22, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1991 a je stále aktivní. Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci má celkem čtyři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Králodvorské železárny, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Králodvorské železárny, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 613
IČO (identifikační číslo osoby) 14803828
Jméno Králodvorské železárny, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.3.1991
Valná hromada společnosti konaná dne 27.12.2016 konstatovala, že do dne jejího konání nedošlo k naplnění účelu likvidace, a s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku, ruší svoje rozhodnutí ze dne 29.6.2011 o zrušení společnosti a jejím vstupu do l ikvidace. 5.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2011 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2012. 21.12.2011
Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v dosavadní výši 344.955.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetčtyřimiliónůdevětsetpadesátpěttisíc korun českých) o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých). Snížení bud e v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je , že základní kapitál společnosti je vzhledem k potřebám společnosti v dosavadní výši nadbytečný. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 425,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpět korun českých), b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 425.000,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpěttisíc korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude zaúčtován ve prospěch kapitálových fondů společnosti. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obch odním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v  deníku Lidové noviny. 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. 3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 183a odst.4 obchodního zákoníku a § 25 odst.3 zákona číslo 104/2008 Sb., o nabídká ch převzetí. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouv y, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění post up při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijet í návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty tohoto odstavce 4, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přij at veřejný návrh smlouvy. 5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem společ nosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě l istinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." 16.7.2010 - 4.1.2011
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.10.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v dosavadní výši 371.372.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátjedenmilióntřistasedmdesátdvatisíce korun českých) o 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů k orun českých). Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapit álu je výše základního kapitálu společnosti, který je vzhledem k jejím potřebám v dosavadní výši nadbytečný. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, v celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzet í akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: a) zajednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata 300,- Kč (slovy: třista korun českých), b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část ve výši odpovídající stanovené úplatě za všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplacena akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - zbytek, tj. rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a celkovou úplatou vyplacenou akcionářům za tyto akcie, bude vypořádán s účtem vlastního kapitálu. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obch odním zákoníkem.Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v  deníku Lidové noviny. 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. 3. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku schválenou valnou hromadou pro snížení, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm.b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částku stanovenou valnou hromadou, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru , který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 4. Pro případ, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, valná hromada v souladu s § 213c odst. 1 a 7 obchodního zákoníku rozhoduje, že se v tomto případě mění post up při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a tedy že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě všech oznámení jednotlivých akcionářů o přijet í návrhu smlouvy doručených společnosti. Bude-li základní kapitál snížen podle prvé věty, valná hromada pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém byl přijat veřejný návrh s mlouvy. 5. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. 6. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem spo lečnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůt ě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku." 29.12.2005 - 16.7.2010
Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.1.2004 o snížení základního kapitálu společnosti: 18.2.2004 - 18.1.2006
"Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na Kč 371.372.000,-. Snížení bude v celém rozsahu provedeno vzetím z oběhu akcií v celkové hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného kapitálu je výše zákla dního kapitálu společnosti, který vzhledem k jejím potřebám je nadbytečný. 18.2.2004 - 18.1.2006
Z oběhu budou vzaty listinné akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě Kč 400.000.000,- (slovy: čtyřistamiliónů korun českých) na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí: 18.2.2004 - 18.1.2006
a) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jedentisíc korun českých) činí úplata Kč 300 (slovy: třista korun českých), 18.2.2004 - 18.1.2006
b) za jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jedenmilión korun českých) činí úplata Kč 300.000,- (slovy: třistatisíc korun českých). 18.2.2004 - 18.1.2006
S částkou Kč 400.000.000,- (slovy:čtyřistamiliónů korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo takto: - Kč 120.000.000,- (slovy: jednostodvacetmiliónů korun českých) bude vyplaceno akcinářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, - Kč.280.000.000,- (slovy: dvěstěosmdesátmiliónů korun českých) bude zaúčtováno do výnosů společnosti. 18.2.2004 - 18.1.2006
Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 18.2.2004 - 18.1.2006
1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v dení ku Lidové noviny. 18.2.2004 - 18.1.2006
2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 4(čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnou hromadou pro snížení n ebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle §183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanov ené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v p oměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenov itých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 18.2.2004 - 18.1.2006
3. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií a v jakém rozsahu. 18.2.2004 - 18.1.2006
4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Tato lhůta začne běžet ode dne stanoveného představenstvem spo lečnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanové lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předlože ní vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 18.2.2004 - 18.1.2006
Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. 18.2.2004 - 18.1.2006
Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.2.2004 - 18.1.2006
Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 21.06.2002 o změně osmého bodu usnesení valné hromady ze dne 29.6.2001 v odst. 1. a 4.: 29.1.2003 - 5.8.2004
Usnesení řádné valné hromady společnosti Králodvorské železárny, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 352.800.000, které bylo přijato dne 29.6.2001 v rámci osmého bodu programu valné hromady, se s účinností od 21.6.2002 se mění takto: 1. V odstavci označeném číslovkou 1. větě druhé a třetí se slovo "Slovo" nahrazuje slovy " Lidové noviny". 2. V odstavci označeném číslovkou 4. větě třetí se "Slovo" nahrazuje slovy "Lidové noviny". 29.1.2003 - 5.8.2004
Usnesení řádné valné hromady ze dne 29.6.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: 29.5.2002 - 5.8.2004
Valná hromada rozhodla na návrh akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti o Kč 352.800.000,- na 771.372.000,-. Snížení bude provedeno vzetím z oběhu 152.800 akcií v celkové nominální hodnotě Kč 152.800.000,-, což představuje vlastní akcie v držení společnosti a dále vzetím z oběhu 200.000 akcií v celkové nominální hodnotě Kč 200.000.000,- na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je jednak nadbytečně vysoký základní kapitál společnosti a jednak skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, které v rámci veřejného odkupu akcií při zrušení veřejné obchodovatelnosti (registrace) akcií, a které je společnosti povinna v zákonných lhůtách zcizit, resp. o jejich hodnotu snížit základní kapitál společnosti. 29.5.2002 - 5.8.2004
Z oběhu budou vzaty akcie takto: 29.5.2002 - 5.8.2004
a) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč 152.800.000,-, což představuje vlastní akcie v držení společnosti, které budou použity ke snížení základního kapitálu tak, že budou zničeny. 29.5.2002 - 5.8.2004
b) Listinné akcie na majitele v celkové hodnotě Kč 200.000.000,-, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 300,-Kč. 29.5.2002 - 5.8.2004
S částkou Kč 352.800.000,-, která odpovídá snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Kč 60.000.000,-, bude vyplaceno akcionářům na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, Kč 5.348.000,- bude zaúčtováno do nákladů - jedná se o cenu pořízení vlastních akcií společnosti v rámci veřejného odkupu akcií z důvodu zrušení veřejné obchodovatelnosti (registrace) akcií, Kč 287.452.000 bude zaúčtováno do výnosů společnosti. 29.5.2002 - 5.8.2004
Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: 29.5.2002 - 5.8.2004
1. Na základě rozhodnutí valné hromady, po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen návrh smlouvy), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami v deníku Slovo a v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 60 dnů ode dne, kdy bude zveřejněn v deníku Slovo. 29.5.2002 - 5.8.2004
2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost (dále jen navrhovatel) přijímat po dobu 60 dnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částku schválené valnou hromadou pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvo společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. 29.5.2002 - 5.8.2004
3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akií a v jakém rozsahu. 29.5.2002 - 5.8.2004
4. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začně běžet ode dne stanoveného představenstvem společnosti ve výzvě akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v deníku Slovo a v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 29.5.2002 - 5.8.2004
5. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv, budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. 29.5.2002 - 5.8.2004
6. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.5.2002 - 5.8.2004
Změna stanov ke dni 26.11.1992. 1.6.1993 - 17.8.1995
Údaje o založení společnosti: Společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem ze dne 5.3.1991 dle ust. § 25 zák.č. 104/90 Sb., kterým byly upraveny orgány společnosti a přijaty stanovy. Souhlas k založení společnosti dán Ministerstvem průmyslu ČR dne 18.3.1991. 27.3.1991 - 17.8.1995

Aktuální kontaktní údaje Králodvorské železárny, a.s.

Kapitál Králodvorské železárny, a.s.

zakladni jmění 65 199 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2011
zakladni jmění 344 955 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.9.2007 - 4.1.2011
zakladni jmění 371 372 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2004 - 3.9.2007
zakladni jmění 771 372 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.2.2003 - 5.8.2004
zakladni jmění 1 124 170 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.8.1991 - 20.5.1994
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1991 - 14.8.1991

Akcie Králodvorské železárny, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 199 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 35 199 4.1.2011 - 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 4.1.2011 - 29.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 955 3.9.2007 - 4.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 372 5.8.2004 - 3.9.2007
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 306 5.8.2004 - 4.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 68 372 19.8.2003 - 5.8.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 703 19.8.2003 - 5.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 368 372 10.2.2003 - 19.8.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 403 10.2.2003 - 19.8.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 539 172 29.5.2002 - 10.2.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 585 29.5.2002 - 10.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 124 172 17.8.1995 - 29.5.2002
Akcie na majitele 1 124 070 000 Kč 1 18.5.1992 - 17.8.1995
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 18.5.1992 - 17.8.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 27.3.1991 - 18.5.1992

Sídlo Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U průhonu 466/22 , Praha 170 00 29.1.2019
Adresa U průhonu 466/22 , Praha 170 00 20.7.2005 - 29.1.2019
Adresa Tovární 38 , Králův Dvůr 267 01 29.1.2003 - 20.7.2005
Adresa Králův Dvůr , okres Beroun Česká republika
27.3.1991 - 29.1.2003

Předmět podnikání Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 5.8.2004 - 3.8.2011
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění. 17.8.1995 - 7.2.2002
Provádění chemických rozborů materiálů. 17.8.1995 - 7.2.2002
Zkoušení mechanických vlastností materiálů. 17.8.1995 - 7.2.2002
Sklenářské práce. 17.8.1995 - 7.2.2002
Truhlářství. 17.8.1995 - 7.2.2002
Poskytování a zprostředkování služeb souvisejících s provozem nemovitostí. 17.8.1995 - 7.2.2002
Úklidové práce. 17.8.1995 - 7.2.2002
Kontrola délkových měřidel a navázání na hlavní etalon. 17.8.1995 - 7.2.2002
Prádelenské služby. 17.8.1995 - 7.2.2002
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 17.8.1995 - 18.2.2004
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení. 17.8.1995 - 18.2.2004
Administrativní práce. 17.8.1995 - 18.2.2004
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona. 17.8.1995 - 18.2.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 17.8.1995 - 3.8.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 17.8.1995 - 3.8.2011
Realitní činnost. 17.8.1995 - 3.8.2011
Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost. 17.8.1995 - 3.8.2011
Výzkumná a vývojová činnost v oboru válcování za studena a slévárenství 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné poradenství v oboru překladatelská činnost 12.4.1994 - 17.8.1995
Projektová činnost v investiční výstavbě 12.4.1994 - 17.8.1995
Konstrukční činnost ve strojírenství 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné práce v oboru knihovnictví 12.4.1994 - 17.8.1995
Pořádání tanečních kurzů a zábav 12.4.1994 - 17.8.1995
Odborné poradenství v oboru normalizace a ochrany průmyslových práv 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění průmyslových staveb 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění bytových a občanských staveb 12.4.1994 - 18.2.2004
Poradenství v obasti ochrany životního prostředí 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění základního školení a praktikého zaučení řidičů motorových vozíků třídy I, II druhu: A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M 12.4.1994 - 18.2.2004
Školící a poradenská činnost v oblasti bezpečnostní práce 12.4.1994 - 18.2.2004
Provádění investorské inženýrské činnosti 12.4.1994 - 18.2.2004
Silniční motorová doprava 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování služeb v oblasti kopírovací techniky 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování projektových a poradenských služeb v oblasti informačních systémů 1.6.1993 - 17.8.1995
Nákup a prodej zboží v rámci volné živnosti 1.6.1993 - 17.8.1995
Automatizované zpracování dat 1.6.1993 - 17.8.1995
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) 1.6.1993 - 17.8.1995
Opravy motorových vozidel 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 1.6.1993 - 17.8.1995
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.6.1993 - 17.8.1995
Kovoobrábění 1.6.1993 - 17.8.1995
Hostinská činnost - restaurace - jídelna 1.6.1993 - 17.8.1995
Tesařství 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba, instalace a opravy ústředního topení 1.6.1993 - 17.8.1995
Výroba pásových ocelí válcovaných za studena 1.6.1993 - 17.8.1995
Příprava svářečů pro základní a úřední zkoušky, svařování plamenem a elektrickým obloukem 1.6.1993 - 17.8.1995
Slévání železných i neželezných obecných kovů 1.6.1993 - 17.8.1995
Galvanizace kovů 1.6.1993 - 17.8.1995
všeobecné lékařství, praktické zubní lékařství, gynekologie, otorinolaryngologie, rehabilitace, zubní laboratoř 1.6.1993 - 17.8.1995
Vodoinstalatérství (včetně topenářství) 1.6.1993 - 7.2.2002
Zámečnictví 1.6.1993 - 7.2.2002
Zednictví 1.6.1993 - 7.2.2002
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.6.1993 - 7.2.2002
Ubytování 1.6.1993 - 7.2.2002
Revize elektrických zařízení 1.6.1993 - 18.2.2004
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.6.1993 - 18.2.2004
dalších výrobků ze šedé, tvárné a speciální litiny a barevných kovů 18.5.1992 - 1.6.1993
Přijímání vkladů a poskytování půjček dle zák.č. 158/1989 Sb 18.5.1992 - 1.6.1993
Vydávání obligací dle zák.č. 530/1990 Sb 18.5.1992 - 1.6.1993
výroba tlakovodní šedé a tvárné litiny 18.5.1992 - 17.8.1995
výroba tlakovodní šedé litiny 27.3.1991 - 18.5.1992
dalších výrobků ze šedé litiny a barevných kovů 27.3.1991 - 18.5.1992
plynule litých tyčí různých geometrických profilů 27.3.1991 - 1.6.1993
Servisní činnost v tuzemsku pro měřicí zařízení včetně příslušenství 27.3.1991 - 1.6.1993
Projektová činnost pro vlastní podnikovou investiční výstavbu, není-li k ní zapotřebí zvláštního povolení 27.3.1991 - 1.6.1993
Prodej jiných výrobků nepouživatelných pro základní podnikatelskou činnost 27.3.1991 - 1.6.1993
Závodní stravování včetně výroby a prodeje, ubytování a stravování v podnikovém hotelu 27.3.1991 - 1.6.1993
Výroba a prodej tepla a elektřiny, není-li k této činnosti zapotřebí zvláštního povolení 27.3.1991 - 1.6.1993
Vývoj, výroba a prodej: 27.3.1991 - 17.8.1995
pásových ocelí válcovaných za studena včetně galvanicky pokovovaných 27.3.1991 - 17.8.1995
elektronických stavebnic technologických regulátorů včetně montáží a servisu 27.3.1991 - 17.8.1995
Výroba a prodej stavebního a instalačního materiálu, náhradních dílů a provádění oprav zařízení obdobných jako jsou používána v hutích 27.3.1991 - 17.8.1995
Příprava svářečů pro základní a úřední zkoušky, svařování plamenem a elektrickým obloukem 27.3.1991 - 17.8.1995
Zužitkování, zpracování a úprava odpadů a vedlejších výrobků vznikajících při výrobě, úpravy a dodávky šrotu, úprava suroviny používané v hutích 27.3.1991 - 17.8.1995

vedení firmy Králodvorské železárny, a.s.

Statutární orgán Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva společnosti 13.7.2016
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to vždy splečně dva členové představenstva. 19.8.2003 - 13.7.2016
Za společnost jedná a ji zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinýmiu orgány představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představnestva nebo místopředseda a jeden člen představnestva. Avšak v případě, že jedná o jednání a zastoupení, jehož předmětem je jednorázové nebo opakované plnění finančního i jiného charakteru převyšující v jednom kalendářním roce částku 1 mil. Kč, za společnost jednajkí poue předseda a místopředseda společně anebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. 7.2.2002 - 19.8.2003
Za společnost jedná a ji zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně generální ředitel nebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Avšak v případě, že se jedná o právní úkon, jehož předmětem je jednorázové nebo opakované plnění finančního i jiného charakteru převyšující v jednom kalendářním roce částku 1 mil. Kč za společnost jednají buď předseda a místopředseda společně nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Písemné pověření představenstva k samostatnému zastupování společnosti jedním členem představenstva nebo jinou osobou musí podepsat nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředseda představenstva. 10.10.2000 - 7.2.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to buď předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva nebo samostatně generální ředitel nebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Písemné pověření představenstva k samostatnému zastupování společnosti jedním členem představenstva nebo jinou osobou musí podepsat nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. 17.8.1995 - 10.10.2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 12.4.1994 - 17.8.1995
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V nepřítomnosti některého z nich osoba oprávněná podepisovat za představenstvo: 1.Jan Šlechta 1.6.1993 - 12.4.1994
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. V nepřítomnosti některého z nich další člen představenstva v tomto pořadí: 1. ing. Josef Cipra 2. ing. Petr Pišvejc 18.5.1992 - 1.6.1993
Zastupování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému návzu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 14.8.1991 - 18.5.1992
Zastupování: Za společnost jedná a podepisuje prokurista nebo ing. Josef Cipra nebo ing. Radovan Grmela nebo ing. Jiří Mastný. 27.3.1991 - 14.8.1991
člen představenstva Constantin Ciuntu 5.1.2017
Vznik členství 27.12.2016
Adresa: Mihai Viteazu 11 , Iasi Rumunsko
člen představenstva ing. Radovan Grmela 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Švermova 1377/14 , Beroun 266 01
člen představenstva ing. Jiří Mastný 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: U Ovčína 22/2 , Beroun 266 01
člen představenstva Mgr. Václav Sýkora 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Smetanova 105 , Králův Dvůr - Počaply Česká republika
člen představenstva ing. Václav Anděl CSc. 27.3.1991 - 1.6.1993
Adresa: Jiráskova 101 , Komárov 267 62
člen představenstva ing. Milan Blatný 27.3.1991 - 1.6.1993
Adresa: Hvězdova 1560/7 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Josef Cipra 27.3.1991 - 1.6.1993
Adresa: Erbenova 881/9 , Beroun 266 01
člen představenstva ing. Václav Kvasnička 27.3.1991 - 1.6.1993
Adresa: Pražská 620 , Mnichovice 251 64
místopředseda představenstva ing. Václav Koudela CSc. 18.5.1992 - 1.6.1993
Adresa: Švermova 1372/31 , Beroun 266 01
člen představenstva ing. František Babka 18.5.1992 - 1.6.1993
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva ing. Petr Pišvejc 18.5.1992 - 1.6.1993
Adresa: čp. 228 , Karlštějn 2 Česká republika
předseda představenstva ing. Václav Koudela 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Švermova 1372/31 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva ing. Josef Cipra 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Erbenova 881/9 , Beroun 266 01
člen představenstva Jan Šlechta 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Pod Hájem 302 , Králův Dvůr 267 01
člen představenstva ing. Jiří Činka 12.4.1994 - 10.10.2000
Adresa: Košťálkova 1352/3 , Beroun 266 01
člen představenstva ing. Zdeněk Medřický 12.4.1994 - 10.10.2000
Adresa: Tyršova 50 , Beroun 266 01
předseda představenstva ing. Miroslav Krabec 12.4.1994 - 10.10.2000
Adresa: Křížkovského 974/3 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva ing. Zdislav Cihlář 12.4.1994 - 10.10.2000
Adresa: Na Dražkách 1215/8 , Beroun 266 01
člen představenstva ing. Stanislav Forejt 12.4.1994 - 10.10.2000
Adresa: U Dobré vody 257/19 , Beroun 266 01
člen předstvenstva ing. Ladislav Císař 17.8.1995 - 10.10.2000
Adresa: Klostermannova 904/10 , Ostrava 709 00
místopředseda představenstva Ing. Zdislav Cihlář 10.10.2000 - 20.3.2002
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Na Dražkách 1215/8 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Stanislav Forejt 10.10.2000 - 20.3.2002
Zánik členství 20.4.2001
Adresa: U Dobré vody 257/19 , Beroun 266 01
místopředseda ing. Petr Pakosta 20.3.2002 - 29.1.2003
Vznik členství 20.4.2001
Zánik členství 2.9.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 2.9.2002
Adresa: 18 , Ohnišov 518 01
člen ing. Zdeněk Cihlář 20.3.2002 - 29.1.2003
Vznik členství 20.4.2001
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
člen ing. Zdislav Cihlář 29.1.2003 - 23.5.2003
Vznik členství 20.4.2001
Vznik funkce 2.9.2002
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Krabec CSc. 10.10.2000 - 19.8.2003
Zánik členství 21.1.2003
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Křížkovského 974/3 , Beroun 266 01
člen Ing. Jiří Činka 29.1.2003 - 19.8.2003
Vznik členství 15.10.2002
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Košťálkova 1352/3 , Beroun 266 01
místopředseda ing. Zdislav Cihlář 23.5.2003 - 19.8.2003
Vznik členství 20.4.2001
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 2.9.2002
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
předseda Ing. Miroslav Krabec CSc. 19.8.2003 - 15.12.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 21.1.2003
Zánik funkce 27.10.2005
Adresa: Křížkovského 974/3 , Beroun 266 01
člen Ing. Jiří Činka 19.8.2003 - 15.12.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 27.10.2005
Zánik funkce 27.10.2005
Adresa: Košťálkova 1352/3 , Beroun 266 01
místopředseda Ing. Zdislav Cihlář 19.8.2003 - 15.12.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 21.1.2003
Zánik funkce 27.10.2005
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jiří Činka 15.12.2005 - 11.10.2007
Vznik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.10.2005
Adresa: Košťálkova 1352/3 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Krabec CSc. 18.1.2006 - 16.4.2008
Vznik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.10.2005
Adresa: Křížkovského 974/3 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva Ing. Zdislav Cihlář 18.1.2006 - 24.7.2008
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jiří Činka 11.10.2007 - 24.7.2008
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Palouček 1795 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Krabec CSc. 16.4.2008 - 24.7.2008
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1643 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Krabec CSc. 24.7.2008 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: K Dědu 1643 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva Ing. Zdislav Cihlář 24.7.2008 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jiří Činka 24.7.2008 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Palouček 1795 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Krabec CSc. 3.8.2011 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: K Dědu 1643 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva Ing. Zdislav Cihlář 3.8.2011 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: K Dědu 1645 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jiří Činka 3.8.2011 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Palouček 1795 , Beroun 266 01
člen představenstva JUDr. Ondrej Hajdok 13.7.2016 - 5.1.2017
Vznik členství 16.6.2016
Zánik členství 27.12.2016
Adresa: 92 , Malý Kamenec Slovenská republika

Dozorčí rada Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Adriana Miloševská 13.7.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Truhlářská 1489/29 , Praha 110 00
člen dozorčí rady ing. Libuše Čížová 18.5.1992 - 1.6.1993
Adresa: Steinerova 601/18 , Praha 149 00
člen dozorčí rady ing. Štefan Filip 18.5.1992 - 1.6.1993
Adresa: Švermova 1330/25 , Beroun 266 01
předseda dozorčí rady ing. Petr Pokorný 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Donská 323/10 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Alena Nováková 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Sídliště 347 , Žebrák 267 53
člen dozorčí rady ing. Václav Kvasnička 1.6.1993 - 12.4.1994
Adresa: Pražská 620 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Bohumil Truneček 1.6.1993 - 17.8.1995
Adresa: Na Poříčí 30 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady ing. Miroslav Mach 12.4.1994 - 17.8.1995
Adresa: Třída Míru 1397/169 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady JUDr. Alena Nováková 31.5.1995 - 17.8.1995
Adresa: Sídliště 347 , Žebrák 267 53
místopředseda dozorčí rady Luboš Ticháček 12.4.1994 - 25.9.1995
Adresa: U radnice 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen dozorčí rady ing. Petr Pokorný 12.4.1994 - 25.9.1995
Adresa: Donská 323/10 , Praha 101 00
člen představenstva ing. František Babka 1.6.1993 - 15.1.1996
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady ing. František Babka 15.1.1996 - 28.3.1996
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Milan Konvička 18.5.1992 - 10.10.2000
Adresa: Pod Hájem 315 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady Mgr. Václav Sýkora 1.6.1993 - 10.10.2000
Adresa: Smetanova 105 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady Jiří David 17.8.1995 - 10.10.2000
Adresa: 71 , 267 03 Hudlice Česká republika
předseda dozorčí rady Luboš Ticháček 25.9.1995 - 10.10.2000
Adresa: U radnice 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
místopředseda dozorčí rady ing. Petr Pokorný 25.9.1995 - 10.10.2000
Adresa: Donská 323/10 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady ing. František Babka 28.3.1996 - 10.10.2000
Adresa: Hilmarova 675 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Václav Sýkora 10.10.2000 - 7.2.2002
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 18.8.2001
Adresa: Smetanova 105 , Králův Dvůr 267 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Pakosta 10.10.2000 - 20.3.2002
Zánik členství 20.4.2001
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Ohnišov-Zákraví 18 , Dobruška Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Cipra 7.2.2002 - 22.1.2003
Vznik členství 18.8.2000
Zánik funkce 14.11.2001
Adresa: Erbenova 881/9 , Beroun 266 01
místopředseda dozorčí rady Jiří David 10.10.2000 - 29.1.2003
Zánik členství 21.6.2002
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: 71 , 267 03 Hudlice Česká republika
předseda Stanislav Ron 20.3.2002 - 29.1.2003
Vznik členství 20.4.2001
Zánik členství 21.6.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Taškentská 141 , 101 00 Praha 10 Česká republika
místopředseda ing. Jiří Činka 22.1.2003 - 29.1.2003
Vznik členství 19.12.2001
Zánik členství 9.10.2002
Vznik funkce 19.12.2001
Zánik funkce 9.10.2002
Adresa: Košťálkova 1352/3 , Beroun 266 01
předseda Stanislav Ron 29.1.2003 - 19.8.2003
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Taškentská 1415/4 , Praha 101 00
místopředseda Jiří Pohl 29.1.2003 - 19.8.2003
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 9.10.2002
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00
člen Ing. Emil Žihlo 19.8.2003 - 15.5.2006
Vznik členství 30.4.2003
Zánik funkce 30.3.2006
Adresa: 35 , 267 03 Hudlice Česká republika
předseda Jiří Pohl 19.8.2003 - 24.7.2008
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00
člen Ing. Martin Mora 19.8.2003 - 24.7.2008
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Zlatuše Šimečková 2.8.2006 - 24.7.2008
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: K Dědu 1652 , Beroun 266 01
místopředseda dozorčí rady Zlatuše Šimečková 2.8.2006 - 24.7.2008
Vznik členství 26.6.2006
Vznik funkce 26.6.2008
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
místopředseda dozorčí rady Zlatuše Šimečková 24.7.2008 - 9.9.2008
Vznik členství 23.6.2006
Vznik funkce 26.6.2008
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
předseda Jiří Pohl 24.7.2008 - 16.7.2010
Vznik členství 26.6.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00
člen Ing. Martin Mora 24.7.2008 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Zlatuše Šimečková 24.7.2008 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
předseda Ing. Jiří Pohl 16.7.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Zlatuše Šimečková 3.8.2011 - 17.4.2013
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: 99 , 267 05 Nižbor Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pohl 3.8.2011 - 3.8.2015
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Mora 3.8.2011 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Mezilehlá 326/1 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Zlatuše Šimečková 17.4.2013 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: Na Dražkách 1892 , Beroun 266 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pohl 3.8.2015 - 13.7.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: Koněvova 2455/239 , Praha 130 00

Likvidace Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Šárka Foltýnová 21.12.2011 - 13.7.2016
Adresa: Václavská 314/16 , Praha 120 00
Jméno Luboš Košner 13.7.2016 - 5.1.2017
Adresa: Chudenická 1059/30 , Praha 102 00

Prokura Králodvorské železárny, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Josef Cipra 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Erbenova 881/9 , Beroun 266 01
Jméno ing. Radovan Grmela 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: Švermova 1377/14 , Beroun 266 01
Jméno ing. Jiří Mastný 27.3.1991 - 18.5.1992
Adresa: U Ovčína 22/2 , Beroun 266 01

Sbírka Listin Králodvorské železárny, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 613/SL 57 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 28.7.2014 5.8.2014 13
B 613/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 376/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 28.7.2014 5.8.2014 17
B 613/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.12.2011 21.12.2011 1
B 613/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2011 1.8.2011 3.8.2011 18
B 613/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 3.8.2011 26
B 613/SL 52 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 2
B 613/SL 51 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 8
B 613/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 1
B 613/SL 47 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 10.10.2010 10
B 613/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 10.10.2010 19
B 613/SL 45 notářský zápis NZ 165/2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 19.7.2010 12
B 613/SL 44 výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 13.8.2009 8
B 613/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 13.8.2009 17
B 613/SL 42 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 10
B 613/SL 41 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 15
B 613/SL 40 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.7.2008 4
B 613/SL 39 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 25.7.2008 3
B 613/SL 38 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 7
B 613/SL 37 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 2
B 613/SL 36 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 4
B 613/SL 35 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.8.2007 8
B 613/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 28.6.2006 8.9.2006 0
B 613/SL 33 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 23.6.2006 8.9.2006 0
B 613/SL 32 ostatní -zápis č.1/06 jednání DR Městský soud v Praze 30.3.2006 23.5.2006 0
B 613/SL 31 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 30 ostatní -zápis č.4/05 jed.představenst Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2005 2.1.2006 0
B 613/SL 27 notářský zápis -NZ111/05 Městský soud v Praze 27.5.2005 20.7.2005 0
B 613/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 1.7.2005 14.7.2005 34
B 613/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 20.7.2004 0
B 613/SL 24 notářský zápis NZ 19/2004 Městský soud v Praze 30.1.2004 2.3.2004 0
B 613/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 20.8.2003 0
B 613/SL 22 notářský zápis NZ200/2003 Městský soud v Praze 12.5.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 21 ostatní zápis č.2/02 z jed.DR Městský soud v Praze 30.4.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 20 ostatní protokol č.2z mimoř.jed.předst Městský soud v Praze 21.1.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 19 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 20.8.2003 0
B 613/SL 18 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.1.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 17 ostatní zápis z jednání VH+přílohy Městský soud v Praze 30.4.2003 20.8.2003 0
B 613/SL 16 notářský zápis NZ556/2002 Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 15 ostatní -protokol č.16 z předst. Městský soud v Praze 21.10.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 14 ostatní -protokol č.12 z předst. Městský soud v Praze 2.9.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 13 ostatní -zápis č.4/2002 z D.R. Městský soud v Praze 9.10.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 12 ostatní -zápis č.2/2002 z D.R. Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 11 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 21.6.2002 19.2.2003 0
B 613/SL 10 ostatní -zápis č.3/2001zD.R. Městský soud v Praze 19.12.2001 19.2.2003 0
B 613/SL 9 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 7.11.2002 0
B 613/SL 7 ostatní -zápis z mimořádné VH+stanovy Městský soud v Praze 20.4.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ245/2001 Městský soud v Praze 20.4.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 5 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.7.2001 7.11.2002 0
B 613/SL 1 ostatní - exekuce Městský soud v Praze 27.12.2001 18.3.2002 18.3.2002 0
B 613/SL 4 notářský zápis -NZ301/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 16.1.2002 0
B 613/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.1.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 14803828
Jméno Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 1

Sídlo Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci

Živnosti a provozovny Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 69, Doksany 411 82
Identifikační číslo provozovny 1011487772
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 6.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 399, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1005929238
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.8.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Tovární 38, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1005929033
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Na Máchovně 1610, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1008037893
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 18.5.2009

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství (včetně topenářství)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.12.1997

Živnost č. 3 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 8.11.1997

Živnost č. 4 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.9.1996

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 11.11.1997

Živnost č. 7 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.9.1996

Živnost č. 8 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.7.1995

Živnost č. 9 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 8.11.1997

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 11 Výroba pásových ocelí válcovaných za studena

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.6.1995

Živnost č. 12 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.11.2000

Živnost č. 14 Hostinská činnost - restaurace - jídelna

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 27.12.1993

Živnost č. 15 Ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 16 Provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků třídy I,II druhu: A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 17 Školící a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 20.10.2000

Živnost č. 18 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 12.1.1998

Živnost č. 19 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 20 Provádění investorské inženýrské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 21 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 12.1.1998

Živnost č. 22 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 23 Odborné poradenství v oboru normalizace a ochrany průmyslových práv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 24 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1993
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 25 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 12.1.1998

Živnost č. 26 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 11.11.1997

Živnost č. 27 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 26.9.1996

Živnost č. 29 Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1995
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 30 Zkoušení mechanických vlastností materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 4.6.1997

Živnost č. 31 Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Sklenářské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 33 Kontrola délkových měřidel a navázání na hlavní etalon

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 4.6.1997

Živnost č. 34 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 35 Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 36 Prádelenské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 37 Administrativní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 38 Poskytování a zprostředkování služeb souvisejících s provozem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 39 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Provádění chemických rozborů materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1995
Zánik oprávnění 4.6.1997

Živnost č. 41 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v paragrafu 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 11.11.1997

Živnost č. 42 Měření emisí, kromě měření emisí motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1998
Zánik oprávnění 23.9.2002

Živnost č. 43 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1998
Zánik oprávnění 15.3.2004

Živnost č. 44 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Králodvorské železárny, a.s., v likvidaci

Člen statutárního orgánu Constantin Ciuntu

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Králodvorské železárny, a.s.

IČO: 14803828
Firma: Králodvorské železárny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.3.1991

Sídlo Králodvorské železárny, a.s.

Sídlo: U průhonu 466/22, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image