Firma KOVOLIT, a.s. IČO 00010235


KOVOLIT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KOVOLIT, a.s. (00010235) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 344, Modřice 664 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. KOVOLIT, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o KOVOLIT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOVOLIT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KOVOLIT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KOVOLIT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 246
IČO (identifikační číslo osoby) 00010235
Jméno KOVOLIT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1990
Společnost KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ 00010235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 246, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením slouč ením ze dne 2.8.2018, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost KOVOLIT & REMET GROUP a.s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 06706797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, v ložce číslo 7889. 1.10.2018
Řádná valná hromada konaná dne 24.5.2016 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246 (dále jen Společnost) je společnost REMET, spol. s r.o., I ČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejic hž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společno sti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 15. 4. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celk em 249 899 ks (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set devadesát devět kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněnýc h Hlavním akcionářem představuje 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost REMET, spol. s r.o. je tedy jako Hlavní ak cionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okam žiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doloži l Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město. Znalecký posud ek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 362-1/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost R EMET, spol. s r.o., IČO: 002 07 675, se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 000 10 235, dle ust. § 375 a n ásl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti KOVOLIT, a.s . na částku 452,- Kč (slovy: Čtyři sta padesát dvě koruny české) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního ak cionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 10.00 do 12.00 hodin. Termín nahlé dnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 547132 384, + 420 547 132 412. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha, a to v provozovně této společnosti na adrese Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účel em domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 777 217 375. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů , bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 1.6.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.6.2014. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.7.2014 - 1.10.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014 - 1.10.2018
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 07.06.2001. 26.8.2003 - 18.10.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 27.5.1999. 27.7.1999 - 26.8.2003
Společnost se řídí stanovami včetně změny schválené valnou hromadou 18.6.1998. 21.8.1998 - 18.10.2014
Dozorčí rada: Ing. Dušan Siráň, Bratislava, Ružičkova 9, SR Michael Pařík, Napajedla, Podzámčí 53 Ing. Pavel Pálka, Brno, Opálkova 16 Ing. Milan Chládek, Habrovany 7 Ing. Zdeněk Svoboda, Židlochovice, Tyršova 590 Ing. Oldřich Holas, Brno, Moravanská 86 11.2.1993 - 11.10.1993
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem určen. Prokuristé se podepisují za společnost v rozsahu pravomocí určených představenstvem. 11.2.1993 - 1.9.1994
Základní jmění: 264,555.000,-- Kčs a jeho rozdělení: 264.555 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs na jméno. 25.11.1992 - 19.2.1993
Dle rozhodnutí zakladatele ministerstva průmyslu ČR č.j. 300/2885/240/91 schvaluje se změna a doplnění stanov akciové společnosti KOVOLIT Modřice v čl. VIII., odst.B, bod 5, čl. X bod 1, čl. XI. 23.8.1991
Ing. Jindřich Šustr - člen představenstva - byl zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Hlaváček - člen představenstva - byl zvolen místopředsedou představenstva 20.2.1991 - 11.2.1993
Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založení státní akciové společnosti ze dne 27.12.1990 a dle rozhodnutí ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 27.12.1990 č.j. 1030/699/90 s účinností od 01.01.1991. 31.12.1990
Základní kapitál akciové společnosti činí 155,668.000,- Kčs. Bude vydána jedna hromadná akcie v hodnotě 155,668.000,- Kčs znějící na jméno. 31.12.1990 - 25.11.1992
Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v dané době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 11.2.1993

Kapitál KOVOLIT, a.s.

zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2018
zakladni jmění 264 555 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1993 - 1.10.2018

Akcie KOVOLIT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 3 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 9 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 264 555 27.6.2018 - 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 264 555 14.7.2014 - 27.6.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 264 555 19.2.1993 - 14.7.2014

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 344 , Modřice 664 42 14.7.2014
Adresa Nádražní 344 , Modřice 664 42 31.12.1990 - 14.7.2014

Předmět podnikání KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Slévárenství, modelářství 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2012
Hostinská činnost 3.9.2012
Provoz nestátního zdravotnického zařízení 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 21.7.2010 - 3.9.2012
Slévárenství, modelářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.2010 - 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.7.2010 - 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2010 - 3.9.2012
kovářství 14.6.2006 - 21.7.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technologických věd nebo společenských věd 14.6.2006 - 21.7.2010
technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.7.1999 - 21.7.2010
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 27.7.1999 - 21.7.2010
provoz nestátního zdravotnického zařízení 27.7.1999 - 3.9.2012
projektová činnost v investiční výstavbě 1.9.1994 - 20.7.1995
inženýrská činnost 1.9.1994 - 20.7.1995
slévání a tváření železných a neželezných kovů (vývoj a výroba odlitků a výrobků a jejich opracování) 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba nástrojů (vývoj, výroba, seřizování a údržba licího nářadí, zápustek, modelů, přípravků a měřidel) 1.9.1994 - 21.7.2010
silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 1.9.1994 - 21.7.2010
zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba, servis, opravy, rekonstrukce strojů a zařízení; dále zařízení pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a dále zařízení pro čištění součástí strojů 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 1.9.1994 - 21.7.2010
technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská čin- nost související se slévárenskou a kovárenskou technologií 1.9.1994 - 21.7.2010
obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací 1.9.1994 - 21.7.2010
marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 1.9.1994 - 21.7.2010
zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. KOVOLIT 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování ubytovacích služeb 1.9.1994 - 21.7.2010
hostinská činnost 1.9.1994 - 3.9.2012
Slévání železných a nežel. kovů (vývoj a výroba odlitků ze slitin a hliníku lité pod tlakem a do kokil, výkovků ze slitin Al a Cu, zápustek, opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži) 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba nástrojů (vývoj a výroba licího nářadí a modelů, vývoj a výroba přípravků pro obrábění výkovků a odlitků) 11.10.1993 - 1.9.1994
Silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 11.10.1993 - 1.9.1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a seřízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů) 11.10.1993 - 1.9.1994
Projektová činnost v investiční výstavbě 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 11.10.1993 - 1.9.1994
Hostinská činnost (stravovací služby) 11.10.1993 - 1.9.1994
Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií 11.10.1993 - 1.9.1994
Obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací 11.10.1993 - 1.9.1994
Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 11.10.1993 - 1.9.1994
Inženýrská činnost 11.10.1993 - 1.9.1994
Zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. Kovolit 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování ubytovacích služeb 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba a opravy měřidel, seřizování, údržba a kalibrace měřidel, jejich dílů a měřících souborů 11.10.1993 - 1.9.1994
1. Výroba, vývoj a odbyt - odlitků ze slitin neželezných kovů - výkovků ze slitin naželezných kovů - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - přípravků pro obrábění odliků a výkovků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků 12.6.1991 - 11.10.1993
13. Obchodní činnost tuzemská a zahraniční : - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací. 26.4.1991 - 11.10.1993
12. Zahraničně-obchodní činnost v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnost FMZO v Praze ze dne 13.11.1990 č.j. 13/11865/133/90 reg. č. 108004068. 20.1.1991 - 11.10.1993
1. Výroba, vývoj a odbyt : - odlitků ze slitin hliníku lité pod tlakem a do kokil - výkovků ze slitin Al a Cu - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci odlitků, pro kování a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků 31.12.1990 - 11.10.1993
2. Servis, opravy, rekonstrukce a modernizace slévarenských strojů a zařízení. 3. Poradenská a konzultační činnost související se slévarenskou a kovárenskou technologií. 4. Tvorba a prodej programového vybavení, zejména pro automatizaci technologického procesu a zkoušení, CAD a koordinační činnosti v automatizaci inženýrských prací. 5. Zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění. 6. Dopravní služby. 31.12.1990 - 11.10.1993
7. Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost spolu s techn. revizemi a metrologickými službami 8. Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu. 9. Investorská a investorsko-inženýrská činnost. 10. Poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a veřejné- ho stravování. 11. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 11.10.1993

vedení firmy KOVOLIT, a.s.

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné za společnost podepisovat k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 14.7.2014
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 26.9.2001 - 14.7.2014
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Ředitel společnosti, prokuristé a manažeři společnosti jednají a podepisují se za společnost v rozsahu určeném představenstvem. 27.8.1997 - 26.9.2001
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem určen. Prokuristé jmenovaní podle článku 30 a manažeři společnosti se podepisují za společnost v rozsahu určeném představenstvem v podpisovém řádu. 1.9.1994 - 27.8.1997
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: 77 , Věžná 593 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 15.7.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA 5.7.2017
Vznik členství 14.6.2017
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
člen představenstva Šustr Jindřich Ing. 31.12.1990 - 20.2.1991
Adresa: Břetislavova 339/26 , Brno 643 00
člen představenstva Hlaváček Karel Ing. 31.12.1990 - 20.2.1991
Adresa: Poděbradova 382 , Modřice 664 42
člen představenstva Ing. Jaroslav Janda 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
člen představenstva Horáček Milan Doc. Ing. Csc. 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Uzbecká 557/8 , Brno 625 00
člen představnestva Ing. Jaroslav Kratochvíl 31.12.1990 - 11.2.1993
Adresa: Jasanová 2033/9 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Hlaváček 20.2.1991 - 11.2.1993
Adresa: Poděbradova 382 , Modřice 664 42
člen představenstva Ing. Lubomír Kavan 11.2.1993 - 11.10.1993
Adresa: Spáčilova 3036/9 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Marko Pařík 11.2.1993 - 11.10.1993
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Ing. Jindřich Šustr 20.2.1991 - 20.7.1995
Adresa: Břetislavova 339/26 , Brno 643 00
člen představenstva Robert Špirk 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Hekrova 583 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Radovan Koplík CSc. 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Šoustalova 530/45 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Karel Novák 11.2.1993 - 31.1.1997
Adresa: Poděbradova 584 , Modřice 664 42
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek 11.2.1993 - 31.1.1997
Adresa: 124 , Jinačovice 664 34
předseda představenstva ing. Zdeněk Čapek 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Vídeňská 11/127 , Brno 619 00
člen představenstva ing. Eduard Mareček 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Pavel Mokrý 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Jasanová 654/16 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Karel Novák 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Poděbradova 584 , Modřice 664 42
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: 124 , Jinačovice 664 34
člen představenstva ing. Pavel Mokrý 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Jasanová 654/16 , Brno 637 00
člen představenstva ing. Eduard Mareček 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva ing. Pavel Mokrý 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Jasanová 654/16 , Brno 637 00
člen představenstva Karel Radkovský 21.8.1998 - 6.6.2001
Adresa: Komenského 597 , Modřice 664 42
předseda představenstva ing. Zdeněk Čapek 31.1.1997 - 26.9.2001
Adresa: Vídeňská 11/127 , Brno 619 00
místopředseda představenstva ing. Eduard Mareček 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
člen představenstva Karel Radkovský 6.6.2001 - 26.9.2001
Adresa: Zelená 228 , Babice u Rosic 664 84
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Vídeňská 11/127 , Brno 619 00
člen představenstva Karel Radkovský 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Zelená 228 , Babice u Rosic 664 84
člen představenstva Karel Radkovský 14.6.2006 - 24.9.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 12.6.2008
Adresa: Zelená 228 , Babice u Rosic 664 84
člen představenstva Ing. Lubor Pacal 24.9.2008 - 29.7.2010
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Vinohradská 391/3 , Ostopovice 664 49
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 14.6.2006 - 25.8.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 14.6.2006 - 25.8.2011
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Vídeňská 11/127 , Brno 619 00
člen představenstva Ing. Oldřich Formánek 29.7.2010 - 22.8.2012
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Brigádnická 387 , Třemošnice 538 43
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 25.8.2011 - 25.3.2013
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 25.8.2011 - 14.7.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Jiří Čapek 22.8.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
předseda představenstva Eduard Mareček 25.3.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: 77 , Věžná 593 01
člen představenstva Ing. Jiří Čapek 14.7.2014 - 18.10.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek 14.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček 18.10.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: 77 , Věžná 593 01
místopředseda představenstva Zdeněk Čapek 17.6.2016 - 15.7.2016
Vznik členství 9.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA 18.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Adresa: Ořechovská 265 , Prštice 664 46

Dozorčí rada KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Petra Krejčí Marečková 27.6.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: Sportovní 357 , Vojkovice 667 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 27.6.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Havlíčkova 548 , Modřice 664 42
člen dozorčí rady Pavel Lukl 27.6.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Husova 599 , Modřice 664 42
Jméno ing. Dušan Siráň 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Ružičkova 9 , SR, Bratislava Česká republika
Jméno ing. Pavel Pálka 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Opálkova 758/16 , Brno 635 00
Jméno ing. Eduard Štoček 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Kolínská 1701/30 , Nymburk 288 02
Jméno ing. František Střítecký 11.10.1993 - 24.10.1996
Adresa: Malá Amerika 228 , Šaratice 683 52
Jméno ing. Milan Chládek 11.10.1993 - 31.1.1997
Adresa: 7 , Habrovany Česká republika
Jméno ing. Zdeněk Svoboda 11.10.1993 - 31.1.1997
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice 667 01
Jméno Marie Tousková 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Voříškova 290/4 , Brno 623 00
Jméno ing. Pavlína Máčalová 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Bayerova 574/4 , Brno 602 00
Jméno Mgr. Josef Kellner 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Brněnská 1424/100 , Šlapanice 664 51
Jméno ing. Milan Chládek 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: 7 , Habrovany Česká republika
Jméno ing. Pavlína Máčalová 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Bayerova 574/4 , Brno 602 00
Jméno Mgr. Josef Kellner 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Brněnská 1424/100 , Šlapanice 664 51
Jméno ing. Zdeněk Svoboda 31.1.1997 - 21.8.1998
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice 667 01
členka Marta Vašková 21.8.1998 - 27.7.1999
Adresa: 72 , Mělčany 664 64
člen Ivan Čerlík 24.10.1996 - 26.9.2001
Adresa: Irkutská 315/2 , Brno 625 00
Jméno Marie Tousková 31.1.1997 - 26.9.2001
Adresa: Voříškova 290/4 , Brno 623 00
předseda Ing. Zdeněk Svoboda 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice 667 01
člen JUDr. Jan Kačur 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Kachlíkova 891/15 , Brno 635 00
člen Ing. Petr Hromada 21.8.1998 - 26.9.2001
Adresa: Karpatská 272/1 , Brno 625 00
členka Marie Vašková 27.7.1999 - 26.9.2001
Adresa: 72 , Mělčany 664 64
člen Ing. Aleš Komárek 26.9.2001 - 26.8.2003
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 12.12.2002
Adresa: Starobrněnská 289/7 , Brno 602 00
členka Marie Tousková 26.9.2001 - 17.10.2003
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Voříškova 290/4 , Brno 623 00
předseda Ing. Zdeněk Svoboda 26.9.2001 - 14.6.2006
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Tyršova 590 , Židlochovice 667 01
člen Petr Pospíšil 26.8.2003 - 24.9.2008
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 167 , Cvrčovice Česká republika
člen Ing. Petr Záruba 17.10.2003 - 24.9.2008
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Kounicova 60/87 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Svoboda 14.6.2006 - 24.9.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 12.6.2008
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Tyršova 605 , Hrušovany u Brna 664 62
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 24.9.2008 - 24.9.2008
Vznik členství 12.9.2008
Adresa: Poděbradova 577 , Modřice 664 42
předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.2013
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 6.6.2013
Adresa: Minská 197/32 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Poděbradova 577 , Modřice 664 42
člen dozorčí rady Pavel Lukl 24.9.2008 - 22.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Husova 589 , 664 42 Modřice Česká republika
člen dozorčí rady Jan Hroudný 22.7.2013 - 14.10.2013
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: Poděbradova 577 , Modřice 664 42
předseda dozorčí rady Petr Záruba 22.7.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Vznik funkce 6.6.2013
Adresa: Minská 197/32 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Jan Hroudný 14.10.2013 - 18.10.2014
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: Havlíčkova 548 , Modřice 664 42
člen dozorčí rady Pavel Lukl 22.7.2013 - 27.6.2018
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: Husova 599 , Modřice 664 42
předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba 18.10.2014 - 27.6.2018
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 6.6.2013
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Minská 197/32 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Hroudný 18.10.2014 - 27.6.2018
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: Havlíčkova 548 , Modřice 664 42

Prokura KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Michal Vlček 31.1.1997
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
Jméno Mgr. Miroslav Tonner 11.10.1993 - 1.9.1994
Adresa: Foltýnova 1027/16 , Brno 635 00
Jméno ing. Pavel Mokrý 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: Jasanová 654/16 , Brno 637 00
Jméno ing. Zdeněk Kouba 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: U pošty 281/1 , Brno 625 00
Jméno ing. Jaroslav Trávníček 11.10.1993 - 20.7.1995
Adresa: 9. května 479 , Rajhrad 664 61
Jméno ing. Pavel Gašpar 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Masarykova 403 , Rajhrad 664 61
Jméno Josef Konečný 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Říčany u Brna 103 Česká republika
Jméno Michal Vlček 20.7.1995 - 31.1.1997
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
Jméno ing. Pavel Gašpar 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Masarykova 403 , Rajhrad 664 61
Jméno Josef Konečný 31.1.1997 - 27.8.1997
Adresa: Říčany u Brna 103 Česká republika
Jméno Roman Prokeš 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Lužná 287/34 , Brno 617 00
Jméno Karel Radkovský 27.8.1997 - 21.8.1998
Adresa: Komenského 597 , Modřice 664 42

Sbírka Listin KOVOLIT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 246/SL 56 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 18.5.2015 4.9.2015 4.9.2015 24
B 246/SL 55 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.3.2014 20.10.2014 24.10.2014 32
B 246/SL 54 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.5.2014 20.10.2014 24.10.2014 21
B 246/SL 53 notářský zápis rozhodnutí VH, stanovy, NZ 810/2014 Krajský soud v Brně 26.6.2014 11.7.2014 2.9.2014 47
B 246/SL 52 ostatní zápis o průběhu jednání VH Krajský soud v Brně 6.6.2013 19.7.2013 23.7.2013 16
B 246/SL 51 ostatní zápis ze zasedání volební komise Krajský soud v Brně 26.4.2013 19.7.2013 23.7.2013 1
B 246/SL 50 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.3.2013 12.6.2013 12.6.2013 11
B 246/SL 49 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 18.3.2013 12.6.2013 12.6.2013 20
B 246/SL 48 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 26
B 246/SL 47 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 14.6.2012 21.8.2012 27.8.2012 16
B 246/SL 46 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 17.7.2012 8.8.2012 11
B 246/SL 45 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 17.7.2012 8.8.2012 20
B 246/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 26.4.2012 17.7.2012 8.8.2012 28
B 246/SL 43 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.6.2011 1.9.2011 15
B 246/SL 42 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.6.2011 1.9.2011 1
B 246/SL 41 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 23.6.2011 12
B 246/SL 40 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.3.2011 23.6.2011 19
B 246/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.4.2011 23.6.2011 26
B 246/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2010 10.8.2010 1
B 246/SL 37 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 10.6.2010 10.8.2010 14
B 246/SL 36 zpráva o vztazích za rok 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 12
B 246/SL 35 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 25.3.2010 25.6.2010 19
B 246/SL 34 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.4.2010 25.6.2010 30
B 246/SL 33 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 25.6.2009 12
B 246/SL 32 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 25.6.2009 21
B 246/SL 31 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 21.4.2009 25.6.2009 30
B 246/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.6.2008 10.12.2008 1
B 246/SL 29 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 12.6.2008 10.12.2008 1
B 246/SL 28 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 12.6.2008 23.9.2008 15
B 246/SL 27 ostatní -zpráva o vztazích 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 12
B 246/SL 26 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 23
B 246/SL 25 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 30
B 246/SL 24 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.3.2007 12.6.2007 13
B 246/SL 23 výroční zpráva -příloha 2006 Krajský soud v Brně 12.6.2007 24
B 246/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 12.6.2007 30
B 246/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.5.2006 16.6.2006 22
B 246/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 541/06 Krajský soud v Brně 25.5.2006 16.6.2006 34
B 246/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 30.3.2006 2.6.2006 56
B 246/SL 18 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 5.5.2005 13.6.2005 54
B 246/SL 17 ostatní -zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2004 7.6.2004 11
B 246/SL 16 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 7.6.2004 44
B 246/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.5.2003 2.7.2003 101
B 246/SL 14 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.5.2002 13.6.2002 43
B 246/SL 13 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 29.3.2002 13.6.2002 12
B 246/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 7.6.2001 27.9.2001 54
B 246/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 21.3.2001 29.6.2001 90
B 246/SL 10 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 27.3.2000 22.6.2000 19
B 246/SL 9 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 9.8.1999 3
B 246/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.5.1999 9.8.1999 19
B 246/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.1999 9.8.1999 21
B 246/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.1997 28.8.1998 25
B 246/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 18.6.1998 28.8.1998 20
B 246/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 23.2.1998 6
B 246/SL 3 ostatní - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 1
B 246/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 2
B 246/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.6.1997 23.2.1998 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010235
Jméno KOVOLIT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 14.4.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Živnosti a provozovny KOVOLIT, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1992

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

 • obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

 • poskytování ubytovacích služeb

 • marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

 • technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

 • zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

 • inženýrská činnost

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

 • obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

 • poskytování ubytovacích služeb

 • technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

 • zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

 • marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

 • inženýrská činnost

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 23.9.1993

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1993

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.1999

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1999

Živnost č. 8 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 344, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001776470
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2005

Živnost č. 9 marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 zvyšování kvalifikace v oborech podnikání KOVOLIT a.s.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 obchodní činnost - tuzemská a zahraniční - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, opravy měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 21.2.2005

Živnost č. 17 stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a zařízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1993
Zánik oprávnění 15.10.1996

Živnost č. 19 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Eduard Mareček
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Čapek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Čapek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO: 00010235
Firma: KOVOLIT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Modřice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Sídlo: Nádražní 344, Modřice 664 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image