Hlavní navigace

FIRMA KOVOLIT, a.s. IČO: 00010235

KOVOLIT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

KOVOLIT, a.s. (00010235) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 344, 66442 Modřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. KOVOLIT, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o KOVOLIT, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro KOVOLIT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 31. 12. 1990
Spisová značka: B 246
IČO (identifikační číslo osoby): 00010235
Jméno: KOVOLIT, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1990
Zapsána dne: 31.12.1990
Společnost KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ 00010235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 246, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením slouč ením ze dne 2.8.2018, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost KOVOLIT & REMET GROUP a.s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 06706797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, v ložce číslo 7889. 1.10.2018
Řádná valná hromada konaná dne 24.5.2016 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246 (dále jen Společnost) je společnost REMET, spol. s r.o., I ČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejic hž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společno sti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 15. 4. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celk em 249 899 ks (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set devadesát devět kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněnýc h Hlavním akcionářem představuje 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,46 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost REMET, spol. s r.o. je tedy jako Hlavní ak cionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okam žiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doloži l Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město. Znalecký posud ek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 362-1/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost R EMET, spol. s r.o., IČO: 002 07 675, se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 000 10 235, dle ust. § 375 a n ásl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti KOVOLIT, a.s . na částku 452,- Kč (slovy: Čtyři sta padesát dvě koruny české) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního ak cionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 10.00 do 12.00 hodin. Termín nahlé dnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 547132 384, + 420 547 132 412. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha, a to v provozovně této společnosti na adrese Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účel em domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 777 217 375. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů , bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 1.6.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 26.6.2014. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.7.2014 - 1.10.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014 - 1.10.2018
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 07.06.2001. 26.8.2003 - 18.10.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 27.5.1999. 27.7.1999 - 26.8.2003
Společnost se řídí stanovami včetně změny schválené valnou hromadou 18.6.1998. 21.8.1998 - 18.10.2014
Dozorčí rada: Ing. Dušan Siráň, Bratislava, Ružičkova 9, SR Michael Pařík, Napajedla, Podzámčí 53 Ing. Pavel Pálka, Brno, Opálkova 16 Ing. Milan Chládek, Habrovany 7 Ing. Zdeněk Svoboda, Židlochovice, Tyršova 590 Ing. Oldřich Holas, Brno, Moravanská 86 11.2.1993 - 11.10.1993
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo jiná osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem určen. Prokuristé se podepisují za společnost v rozsahu pravomocí určených představenstvem. 11.2.1993 - 1.9.1994
Základní jmění: 264,555.000,-- Kčs a jeho rozdělení: 264.555 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs na jméno. 25.11.1992 - 19.2.1993
Dle rozhodnutí zakladatele ministerstva průmyslu ČR č.j. 300/2885/240/91 schvaluje se změna a doplnění stanov akciové společnosti KOVOLIT Modřice v čl. VIII., odst.B, bod 5, čl. X bod 1, čl. XI. 23.8.1991
Ing. Jindřich Šustr - člen představenstva - byl zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Hlaváček - člen představenstva - byl zvolen místopředsedou představenstva 20.2.1991 - 11.2.1993
Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založení státní akciové společnosti ze dne 27.12.1990 a dle rozhodnutí ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 27.12.1990 č.j. 1030/699/90 s účinností od 01.01.1991. 31.12.1990
Základní kapitál akciové společnosti činí 155,668.000,- Kčs. Bude vydána jedna hromadná akcie v hodnotě 155,668.000,- Kčs znějící na jméno. 31.12.1990 - 25.11.1992
Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v dané době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 11.2.1993

Kapitál KOVOLIT, a.s.

Základní kapitál 180 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2018
Základní kapitál 264 555 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1993  - 1.10.2018

Akcie KOVOLIT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 3 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 9 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 264 555 27.6.2018  - 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 264 555 14.7.2014  - 27.6.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 264 555 19.2.1993  - 14.7.2014

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Nádražní 344, Modřice 66442, Česká republika 23.6.2022

Předmět podnikání KOVOLIT, a.s.

Platnost údajů od - do
Slévárenství, modelářství 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2012
Hostinská činnost 3.9.2012
Provoz nestátního zdravotnického zařízení 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 3.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 21.7.2010 - 3.9.2012
Slévárenství, modelářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Zámečnictví, nástrojářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.2010 - 3.9.2012
Kovářství, podkovářství 21.7.2010 - 3.9.2012
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.7.2010 - 3.9.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2010 - 3.9.2012
kovářství 14.6.2006 - 21.7.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technologických věd nebo společenských věd 14.6.2006 - 21.7.2010
technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.7.1999 - 21.7.2010
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 27.7.1999 - 21.7.2010
provoz nestátního zdravotnického zařízení 27.7.1999 - 3.9.2012
projektová činnost v investiční výstavbě 1.9.1994 - 20.7.1995
inženýrská činnost 1.9.1994 - 20.7.1995
slévání a tváření železných a neželezných kovů (vývoj a výroba odlitků a výrobků a jejich opracování) 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba nástrojů (vývoj, výroba, seřizování a údržba licího nářadí, zápustek, modelů, přípravků a měřidel) 1.9.1994 - 21.7.2010
silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 1.9.1994 - 21.7.2010
zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění 1.9.1994 - 21.7.2010
výroba, servis, opravy, rekonstrukce strojů a zařízení; dále zařízení pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a dále zařízení pro čištění součástí strojů 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 1.9.1994 - 21.7.2010
technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská čin- nost související se slévárenskou a kovárenskou technologií 1.9.1994 - 21.7.2010
obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací 1.9.1994 - 21.7.2010
marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 1.9.1994 - 21.7.2010
zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. KOVOLIT 1.9.1994 - 21.7.2010
poskytování ubytovacích služeb 1.9.1994 - 21.7.2010
hostinská činnost 1.9.1994 - 3.9.2012
Slévání železných a nežel. kovů (vývoj a výroba odlitků ze slitin a hliníku lité pod tlakem a do kokil, výkovků ze slitin Al a Cu, zápustek, opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži) 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba nástrojů (vývoj a výroba licího nářadí a modelů, vývoj a výroba přípravků pro obrábění výkovků a odlitků) 11.10.1993 - 1.9.1994
Silniční motorová doprava (vnitrostátní a mezinárodní) 11.10.1993 - 1.9.1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem (vývoj a výroba strojů a seřízení pro odlévání, kování a apretaci, pro obrábění odlitků a výkovků a pro ekologii, ukládání a likvidaci ropných produktů a odpadů a pro čištění součástí strojů) 11.10.1993 - 1.9.1994
Projektová činnost v investiční výstavbě 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování software (tvorba a prodej programového vybavení) 11.10.1993 - 1.9.1994
Hostinská činnost (stravovací služby) 11.10.1993 - 1.9.1994
Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost související se slévárenskou a kovárenskou technologií 11.10.1993 - 1.9.1994
Obchodní činnost tuzemská a zahraniční, prodej vlastních výrobků a výrobků získaných kooperací 11.10.1993 - 1.9.1994
Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu 11.10.1993 - 1.9.1994
Inženýrská činnost 11.10.1993 - 1.9.1994
Zvyšování kvalifikace v oborech podnikání a.s. Kovolit 11.10.1993 - 1.9.1994
Poskytování ubytovacích služeb 11.10.1993 - 1.9.1994
Výroba a opravy měřidel, seřizování, údržba a kalibrace měřidel, jejich dílů a měřících souborů 11.10.1993 - 1.9.1994
1. Výroba, vývoj a odbyt - odlitků ze slitin neželezných kovů - výkovků ze slitin naželezných kovů - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - přípravků pro obrábění odliků a výkovků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků 12.6.1991 - 11.10.1993
13. Obchodní činnost tuzemská a zahraniční : - prodej vlastních výrobků, - prodej výrobků získaných kooperací. 26.4.1991 - 11.10.1993
12. Zahraničně-obchodní činnost v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnost FMZO v Praze ze dne 13.11.1990 č.j. 13/11865/133/90 reg. č. 108004068. 20.1.1991 - 11.10.1993
1. Výroba, vývoj a odbyt : - odlitků ze slitin hliníku lité pod tlakem a do kokil - výkovků ze slitin Al a Cu - zápustek - licího nářadí a modelů - měřidel, měřících a kontrolních přípravků - opracovaných odlitků a výkovků jako dílců k montáži - strojů a zařízení pro odlévání a apretaci odlitků, pro kování a apretaci výkovků a dále pro obrábění odlitků a výkovků 31.12.1990 - 11.10.1993
2. Servis, opravy, rekonstrukce a modernizace slévarenských strojů a zařízení. 3. Poradenská a konzultační činnost související se slévarenskou a kovárenskou technologií. 4. Tvorba a prodej programového vybavení, zejména pro automatizaci technologického procesu a zkoušení, CAD a koordinační činnosti v automatizaci inženýrských prací. 5. Zkušebnictví, normalizační, kontrolní a měřící činnost v rozsahu udělených oprávnění. 6. Dopravní služby. 31.12.1990 - 11.10.1993
7. Technická, informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost spolu s techn. revizemi a metrologickými službami 8. Marketing a poradenská činnost v oblasti marketingu. 9. Investorská a investorsko-inženýrská činnost. 10. Poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a veřejné- ho stravování. 11. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 11.10.1993

Vedení firmy KOVOLIT, a.s.

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 10.8.2021 do 23.6.2022
Adresa 77, 59301 Věžná
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA
Ve funkci od 5.7.2017 do 23.6.2022
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 22.6.2022 do 23.6.2022
Adresa 184, 66464 Mělčany
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 10.8.2021 do 22.6.2022
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 17.6.2016 do 10.8.2021
Adresa 77, 59301 Věžná
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 15.7.2016 do 10.8.2021
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA
Ve funkci od 18.10.2014 do 5.7.2017
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
člen představenstva Ing. Jiří Čapek MBA
Ve funkci od 18.10.2014 do 5.7.2017
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
místopředseda představenstva Zdeněk Čapek
Ve funkci od 17.6.2016 do 15.7.2016
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 14.7.2014 do 17.6.2016
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 18.10.2014 do 17.6.2016
Adresa 77, 59301 Věžná
předseda představenstva Eduard Mareček
Ve funkci od 25.3.2013 do 18.10.2014
Adresa 77, 59301 Věžná
člen představenstva Ing. Jiří Čapek
Ve funkci od 14.7.2014 do 18.10.2014
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 25.8.2011 do 14.7.2014
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
člen představenstva Ing. Jiří Čapek
Ve funkci od 22.8.2012 do 14.7.2014
Adresa Ořechovská 265, 66446 Prštice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 25.8.2011 do 25.3.2013
Adresa Merhautova 929/9, 61300 Brno
člen představenstva Ing. Oldřich Formánek
Ve funkci od 29.7.2010 do 22.8.2012
Adresa Brigádnická 387, 53843 Třemošnice
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 14.6.2006 do 25.8.2011
Adresa Merhautova 929/9, 61300 Brno
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 14.6.2006 do 25.8.2011
Adresa Vídeňská 11/127, 61900 Brno
člen představenstva Ing. Lubor Pacal
Ve funkci od 24.9.2008 do 29.7.2010
Adresa Vinohradská 3, 66449 Ostopovice
člen představenstva Karel Radkovský
Ve funkci od 14.6.2006 do 24.9.2008
Adresa Zelená 228, 66484 Babice u Rosic
člen představenstva Karel Radkovský
Ve funkci od 26.9.2001 do 14.6.2006
Adresa Zelená 228, 66484 Babice u Rosic
předseda představenstva Ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 26.9.2001 do 14.6.2006
Adresa Merhautova 929/9, Brno
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 26.9.2001 do 14.6.2006
Adresa Vídeňská 11/127, Brno
předseda představenstva ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 31.1.1997 do 26.9.2001
Adresa Vídeňská 127, Brno
místopředseda představenstva ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 21.8.1998 do 26.9.2001
Adresa Merhautova 9, Brno
člen představenstva Karel Radkovský
Ve funkci od 6.6.2001 do 26.9.2001
Adresa Zelená 228, 66484 Babice u Rosic
člen představenstva Karel Radkovský
Ve funkci od 21.8.1998 do 6.6.2001
Adresa Komenského 597, Modřice
člen představenstva ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 31.1.1997 do 21.8.1998
Adresa Merhautova 9, Brno
místopředseda představenstva ing. Pavel Mokrý
Ve funkci od 27.8.1997 do 21.8.1998
Adresa Jasanová 16, Brno
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek
Ve funkci od 31.1.1997 do 27.8.1997
Adresa 124, Jinačovice
člen představenstva ing. Pavel Mokrý
Ve funkci od 31.1.1997 do 27.8.1997
Adresa Jasanová 16, Brno
člen představenstva Ing. Karel Novák
Ve funkci od 31.1.1997 do 27.8.1997
Adresa Poděbradova 584, Modřice
člen představenstva RNDr. Ivan Křivánek
Ve funkci od 11.2.1993 do 31.1.1997
Adresa 124, Jinačovice
člen představenstva Ing. Karel Novák
Ve funkci od 11.2.1993 do 31.1.1997
Adresa Poděbradova 584, Modřice
člen představenstva ing. Eduard Mareček
Ve funkci od 20.7.1995 do 31.1.1997
Adresa Merhautova 9, Brno
člen představenstva ing. Pavel Mokrý
Ve funkci od 20.7.1995 do 31.1.1997
Adresa Jasanová 16, Brno
předseda představenstva ing. Zdeněk Čapek
Ve funkci od 20.7.1995 do 31.1.1997
Adresa Vídeňská 127, Brno
předseda představenstva Ing. Jindřich Šustr
Ve funkci od 20.2.1991 do 20.7.1995
Adresa Břetislavova 26, Brno
člen představenstva Robert Špirk
Ve funkci od 11.10.1993 do 20.7.1995
Adresa Hekrova 583, Praha 4
člen představenstva ing. Radovan Koplík CSc.
Ve funkci od 11.10.1993 do 20.7.1995
Adresa Šoustalova 45, Brno
člen představenstva Ing. Lubomír Kavan
Ve funkci od 11.2.1993 do 11.10.1993
Adresa Spáčilova 3036, Kroměříž
člen představenstva Marko Pařík
Ve funkci od 11.2.1993 do 11.10.1993
Adresa Podzámčí 53, Napajedla
člen představenstva Ing. Jaroslav Janda
Ve funkci od 31.12.1990 do 11.2.1993
Adresa Na Květnici 13, 14000 Praha 4
člen představenstva Horáček Milan Doc. Ing. Csc.
Ve funkci od 31.12.1990 do 11.2.1993
Adresa Uzbecká 8, 60200 Brno
člen představnestva Ing. Jaroslav Kratochvíl
Ve funkci od 31.12.1990 do 11.2.1993
Adresa Jasanová 9, Blansko
místopředseda představenstva Ing. Karel Hlaváček
Ve funkci od 20.2.1991 do 11.2.1993
Adresa Poděbradova 382, Modřice
člen představenstva Hlaváček Karel Ing.
Ve funkci od 31.12.1990 do 20.2.1991
Adresa Poděbradova 382, Modřice
člen představenstva Šustr Jindřich Ing.
Ve funkci od 31.12.1990 do 20.2.1991
Adresa Břetislavova 26, 60200 Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00010235
Jméno: KOVOLIT, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Živnosti KOVOLIT, a.s.

Živnost č. 1 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 7. 2005

Živnost č. 2 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 6. 1999

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 6. 1999

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 9. 1993

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 9. 1993

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 12. 1992

Živnost č. 7 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 12. 1992

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 4. 1992

Statutární orgán KOVOLIT, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Eduard Mareček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOVOLIT, a.s.

IČO: 00010235
Firma: KOVOLIT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Modřice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo KOVOLIT, a.s.

Sídlo: Nádražní 344, Modřice 66442

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.