Firma KOMETA GROUP,a.s. IČO 26296195


KOMETA GROUP,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KOMETA GROUP,a.s. (26296195) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křídlovická 911/34, Brno 603 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2002 a je stále aktivní. KOMETA GROUP,a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o KOMETA GROUP,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KOMETA GROUP,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KOMETA GROUP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KOMETA GROUP,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KOMETA GROUP,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3781
IČO (identifikační číslo osoby) 26296195
Jméno KOMETA GROUP,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.9.2002
Počet členů dozorčí rady: 9 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 3.7.2014 - 22.4.2017
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2006: 1. Určení hlavního akcionáře a osvědčení této skutečnosti Valná hromada společnosti určuje, že pan Libor Zábranský, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00 (dále jen hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení §183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář předložil 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akci í společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč. Podíl těchto cenných papírů předložených hlavním akcionářem tak činí 95% na základním kapitálu společnosti, b) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.11.2006, že je vlastníkem 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč, čímž nabyl k 22.11.2006 rozhodný podíl 95% na základním kapitálu společnosti, c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 29.12.2006, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií a zatímního listu představující 95% podíl na základním kapitálu společnosti, d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 15 odst. 9 je s každou akcií spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, tj. 95%. 2. Rozhodnutí valné hromady společnosti o přechodu účastnických cenných papírů Valná hromada společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie vydané jako akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v celkovém počtu 40 ks přecházejí na hlavního akcionáře Libora Zábranského, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, §183i až 183n; vlastnické právo k akciím osta tních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 14.898,75 Kč za každou akcii společnosti a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.009/246/2006 ze dne 25.11.2006 ve znění znaleckého posudku č.010/247/2006 ze dne 13.12.2006 zpracovaných dle ust. §183m odst. 1 obchodního zákoníku znalcem Ing. Liborem Zimou, bytem Baarova 1377, Hradec Králové, PSČ 500 02. Valná hromada určuje, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto Československou obchodní bankou, a.s. bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou m ěsíců od vzniku jejich práva na vyplacení protiplnění. Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavn ímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 8.2.2007 - 16.1.2008
Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.8.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč upisováním nových akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. 2. Navrhovaný druh akcií: kmenové Navrhovaná podoba akcií: listinné Navrhovaná forma akcií: na majitele Navrhovaný počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč 3. Informace o přednostním právu k úpisu akcií akcionáři bude představenstvem oznámena uveřejněním v deníku Sport a Obchodním věstníku. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů společnosti činí 14 dní a začne běžet dnem uvedeným v oz námení informace o přednostním právu. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Každý akcionář může při využití svého přednostního práva podle §204a obchodního zákoníku na každou svoji akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsat tři nové akcie o jme novité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování bude prováděno s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Charakteristika akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinné Forma akcií: na majitele Počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč Výše emisního kursu: 10.000,- Kč 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány zájemcem, kterého vybere představenstvo společnosti ve výběrovém řízení. Výběrové řízení bude zahájeno jeho oznámením na vývěsce společnosti umístěné v jejím sídle bezprost ředně po zjištění, že nebyly upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že do výběrového řízení se bude moci přihlásit zájemce do 7 dnů od vyvěšení oznámení. Po skončení této lhůty představenstvo na svém zasedání vyhodnotí došlé n abídky, přičemž hlavním kritériem bude preferování zájemce, který nabídne upsání všech akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Poté se představenstvo usnese na výběru nejvhodnějšího zájemce. 6. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 dní a začne běžet od písemného doručení oznámení o výběru zájemce představenstvem společnosti tomuto zájemci. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti. Emisn í kurs takto upisovaných akci činí 10.000,- Kč. 7. Každý upisovatel je povinen splatit 50% emisního kursu jím upsaných akcií do 14 dní ode dne jejich úpisu. Zbývajících 50% emisního kursu musí být uhrazeno do 31.12.2006. Emisní kurs musí být splacen na účet ČSOB, a.s. - č.ú.: 210199572/0300. 8. Valná hromada schvaluje možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií: Pohledávky pana Libora Zábranského, bytem Brno, Dvorského 37/18B: Půjčka Kč Doklad č. Smlouva 160 000,00 PPD z 29. 10. 2004 90 000,00 PPD 100 z 15. 12. 2004 55 000,00 PPD 17 z 21. 01. 2005 50 000,00 PPD 20 z 24. 01. 2005 250 000,00 BU 32/1 z 25. 01. 2005 100 000,00 PPD 56 z 25. 01. 2005 200 000,00 PPD 173 z 12. 04. 2005 50 000,00 PPD 43 z 02. 05. 2005 72 000,00 PPD44 z 02. 05. 2005 198 000,00 PPD 45 z 02. 05. 2005 3 000,00 PPD 46 z 09. 05. 2005 70 000,00 PPD 47 z 12. 05. 2005 6 000,00 PPD 48 z 23. 05. 2005 7 000,00 PPD 52 z 24. 05. 2005 140 000,00 PPD 50 z 26. 05. 2005 400 000,00 PPD 53 z 31. 05. 2005 35 000,00 PPD 54 z 24. 06. 2005 30 000,00 PPD 57 z 01. 07. 2005 80 000,00 BU 33/5 z 11. 07. 2005 46 000,00 PPD 58 z 21. 07. 2005 270 000,00 BÚ 33/7 z 26. 07. 2005 5 000,00 PPD 59 z 02. 08. 2005 6 200,00 PPD 61 z 05. 08. 2005 160 000,00 PPD 153 z 30. 08. 2005 300 000,00 PPD 152 z 30. 08. 2005 Celkem 2 783 200,00 Kč Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: do 14 dní od úpisu akcií uzavře společnost s upisovatelem smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do maximální výše, v níž se tyto pohledávky střetnou. 25.8.2006 - 22.11.2006

Aktuální kontaktní údaje KOMETA GROUP,a.s.

Kapitál KOMETA GROUP,a.s.

zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.2008
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.2008 - 19.8.2008
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.2006 - 25.1.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.9.2002 - 22.11.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.9.2002 - 5.9.2002

Akcie KOMETA GROUP,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 800 3.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 800 22.11.2006 - 3.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 3.9.2002 - 22.11.2006

Sídlo KOMETA GROUP,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křídlovická 911/34 , Brno 603 00 10.9.2014
Adresa Křídlovická 911/34 , Brno 603 00 3.9.2002 - 10.9.2014

Předmět podnikání KOMETA GROUP,a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2009
organizování sportovních soutěží 3.9.2002 - 6.5.2009
realitní činnost 3.9.2002 - 6.5.2009
reklamní činnost a marketing 3.9.2002 - 6.5.2009
velkoobchod 3.9.2002 - 6.5.2009
ubytovací služby 3.9.2002 - 6.5.2009
zprostředkování obchodu 3.9.2002 - 6.5.2009
zprostředkování služeb 3.9.2002 - 6.5.2009

vedení firmy KOMETA GROUP,a.s.

Statutární orgán KOMETA GROUP,a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva nebo společně vždy dva (2) členové představenstva, z nichž jeden je vždy předsedou či místopředsedou představenstva. 3.7.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 25.1.2008 - 3.7.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně některý z členů představenstva. 3.9.2002 - 25.1.2008
předseda představenstva Egbert F Zündorf 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2015
Adresa: 120 , Svinošice 679 22
místopředseda představenstva Libor Zábranský 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2015
Adresa: Dvorského 37/18 , Brno 639 00
člen představenstva Bc. Roman Onderka MBA 17.7.2015
Vznik členství 27.4.2015
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00
člen představenstva Mgr. Lubomír Strnad 6.11.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Obřanská 289/165 , Brno 614 00
člen představenstva Bc. Aleš Jakubec 6.11.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Holásecká 283/32 , Brno 620 00
člen představenstva Petr Bílek 3.9.2002 - 5.9.2002
Vznik členství 3.9.2002
Vznik funkce 3.9.2002
Adresa: Durďákova 329/8 , Brno 613 00
předseda představenstva Karel Jarůšek 3.9.2002 - 1.10.2004
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 23.7.2004
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 23.7.2004
Adresa: Bystřinova 2572/8 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Fukan 3.9.2002 - 1.10.2004
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 23.7.2004
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 23.7.2004
Adresa: Křiby 321 , Tetčice 664 17
člen představenstva Petr Bílek 5.9.2002 - 1.10.2004
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 23.7.2004
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 23.7.2004
Adresa: Durďákova 329/8 , Brno 613 00
předseda představenstva Pavel Kocour 1.10.2004 - 12.3.2005
Vznik členství 23.7.2004
Zánik členství 21.10.2004
Vznik funkce 23.7.2004
Zánik funkce 21.10.2004
Adresa: Dubová 637/5 , Brno 637 00
člen představenstva Petr Cech 1.10.2004 - 12.3.2005
Vznik členství 23.7.2004
Zánik členství 21.10.2004
Vznik funkce 23.7.2004
Zánik funkce 21.10.2004
Adresa: Ořešínská 213/5 , Brno 621 00
člen představenstva Radek Jalový 1.10.2004 - 24.9.2005
Zánik funkce 2.5.2005
Adresa: 301 , Vedrovice 671 75
člen představenstva Ing. Stanislav Juránek 24.9.2005 - 16.1.2008
Vznik funkce 2.5.2005
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Bělohorská 4086/95 , Brno 636 00
člen představenstva Libor Zábranský 24.9.2005 - 9.6.2008
Vznik funkce 2.5.2005
Adresa: Dvorského 37/18 , Brno 639 00
člen představenstva Jiří Hamza 22.11.2006 - 2.2.2009
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 19.12.2008
Vznik funkce 18.8.2006
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Na Vyhlídce 246 , Křenovice 683 52
předseda představenstva Egbert Zündorf 24.9.2005 - 22.7.2010
Vznik členství 2.5.2005
Zánik členství 2.5.2010
Vznik funkce 16.5.2005
Zánik funkce 2.5.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116
místopředseda představenstva Libor Zábranský 9.6.2008 - 22.7.2010
Vznik členství 2.5.2005
Zánik členství 2.5.2010
Vznik funkce 31.3.2008
Zánik funkce 2.5.2010
Adresa: Dvorského 37/18 , Brno 639 00
člen představenstva Jaroslav Vlasák 18.6.2009 - 22.7.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 27.4.2010
Adresa: Pražská 3647/140 , Znojmo 669 02
člen představenstva Lubomír Strnad 22.11.2006 - 12.12.2012
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 16.9.2012
Vznik funkce 18.8.2006
Zánik funkce 16.9.2012
Adresa: Velkopavlovická 4063/4 , Brno 628 00
člen představenstva Aleš Jakubec 16.1.2008 - 12.12.2012
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Klobásova 34 , 625 00 Brno Česká republika
předseda představenstva Egbert F Zündorf 22.7.2010 - 12.12.2012
Vznik členství 3.5.2010
Vznik funkce 3.5.2010
Adresa: Locher Weg 116 , Langenfeld-Reusrath Spolková republika Německo
člen Bc. Roman Onderka MBA 22.7.2010 - 12.12.2012
Vznik členství 27.4.2010
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Libor Zábranský 22.7.2010 - 1.8.2013
Vznik členství 3.5.2010
Vznik funkce 3.5.2010
Adresa: Dvorského 37/18 , Brno 639 00
člen představenstva Bc. Roman Onderka MBA 12.12.2012 - 8.10.2013
Vznik členství 27.4.2010
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00
předseda představenstva Egbert F Zündorf 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 3.5.2010
Vznik funkce 3.5.2010
Adresa: Locher Weg 116 , Langenfeld-Reusrath Spolková republika Německo
člen představenstva Mgr. Lubomír Strnad 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Obřanská 289/165 , Brno 614 00
člen představenstva Bc. Aleš Jakubec 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Holásecká 283/32 , Brno 620 00
místopředseda představenstva Libor Zábranský 1.8.2013 - 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 3.5.2015
Adresa: Dvorského 37/18 , Brno 639 00
člen představenstva Bc. Roman Onderka MBA 8.10.2013 - 17.7.2015
Vznik členství 27.4.2010
Zánik členství 27.4.2015
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00
předseda představenstva Egbert F Zündorf 10.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 3.5.2015
Adresa: Locher Weg 116 , Langenfeld-Reusrath Spolková republika Německo
člen představenstva Mgr. Lubomír Strnad 10.9.2014 - 6.11.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Obřanská 289/165 , Brno 614 00
člen představenstva Bc. Aleš Jakubec 10.9.2014 - 6.11.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Holásecká 283/32 , Brno 620 00

Dozorčí rada KOMETA GROUP,a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ladislav Býček 7.6.2014
Vznik členství 4.4.2014
Adresa: Letovická 1428/5 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Leimberger 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2015
Adresa: Kachlíkova 881/2 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Smola 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Štursova 1288/39 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Petr Polický 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Mečířova 2294/46 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Přemysl Veselý 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Havláskova 239/18 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jaroslav Medlík 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2017
Adresa: Hlavní 387/33 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Lenka Plšková 6.11.2018
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: K Babě 605/5 , Brno 621 00
předseda Antonín Macek 3.9.2002 - 12.3.2005
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 21.10.2004
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 21.10.2004
Adresa: Soběšická 1469/124 , Brno 638 00
člen Jiří Sedláček 3.9.2002 - 24.9.2005
Vznik členství 3.9.2002
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 2.5.2005
Adresa: Sýpka 498/32 , Brno 613 00
člen Vladimír Ondráček 3.9.2002 - 24.9.2005
Vznik členství 3.9.2002
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 2.5.2005
Adresa: 17 , Ocmanice 675 71
člen dozorčí rady PhDr. Rostislav Nekuda 24.9.2005 - 27.9.2006
Vznik funkce 2.5.2005
Zánik funkce 18.8.2006
Adresa: Ulrychova 918/53 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Rubeš 22.11.2006 - 16.1.2008
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 30.10.2007
Vznik funkce 18.8.2006
Zánik funkce 30.10.2007
Adresa: Pavlovská 502/12 , Brno 623 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Leimberger 24.9.2005 - 22.7.2010
Vznik členství 2.5.2005
Zánik členství 2.5.2010
Vznik funkce 16.5.2005
Zánik funkce 2.5.2010
Adresa: Kachlíkova 881/2 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Josef Zimovčák 24.9.2005 - 22.7.2010
Vznik funkce 2.5.2005
Zánik funkce 2.5.2010
Adresa: Na Hrázi 244 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Mgr. Jan Mičán 27.9.2006 - 22.7.2010
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Sadová 1417 , Předklášteří 666 02
člen dozorčí rady Jiří Pecina 16.1.2008 - 15.11.2010
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Labská 254/23 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Smola 27.9.2006 - 12.12.2012
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Jindřichova 2397/18 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Jaroslav Medlík 27.9.2006 - 12.12.2012
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Hlavní 387/33 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Ing. Dr. Martin Dvořák 2.2.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Družstevní 368 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespěšný 7.5.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Unterhaching, Albert-Schweitzer-Str.8, 82008
člen dozorčí rady Josef Zimovčák 22.7.2010 - 12.12.2012
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 16.9.2012
Adresa: Na Hrázi 244 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Ing. Jiří Horálek 22.7.2010 - 12.12.2012
Vznik členství 29.4.2010
Adresa: Ludvíka Podéště 777/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Václav Bartoněk 2.2.2009 - 14.6.2013
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 5.1.2014
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Václav Harašta 15.11.2010 - 7.6.2014
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 4.4.2014
Adresa: Oblá 403/35 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Václav Bartoněk 14.6.2013 - 7.6.2014
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 5.1.2014
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Leimberger 22.7.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 3.5.2010
Vznik funkce 3.5.2010
Adresa: Kachlíkova 881/2 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Horálek 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 29.4.2010
Adresa: Ludvíka Podéště 777/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Pavel Slavík 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: 126 , Malhostovice 666 03
člen dozorčí rady Petr Polický 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Vodova 2296/103 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Přemysl Veselý 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Havláskova 239/18 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Smola 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Čajkovského 2423/14 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jaroslav Medlík 12.12.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Hlavní 387/33 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Petr Polický 10.9.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Vodova 2296/103 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Smola 10.9.2014 - 12.4.2015
Vznik členství 16.9.2012
Adresa: Čajkovského 2423/14 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaromír Leimberger 10.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 3.5.2010
Zánik členství 3.5.2015
Vznik funkce 3.5.2010
Adresa: Kachlíkova 881/2 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Horálek 10.9.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 29.4.2015
Adresa: Ludvíka Podéště 777/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Horálek 17.7.2015 - 28.9.2016
Vznik členství 29.4.2015
Zánik členství 27.7.2016
Adresa: Ludvíka Podéště 777/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Pavel Slavík 10.9.2014 - 22.4.2017
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: 126 , Malhostovice 666 03
člen dozorčí rady Přemysl Veselý 10.9.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Havláskova 239/18 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jaroslav Medlík 10.9.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Hlavní 387/33 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Petr Polický 18.2.2015 - 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Mečířova 2294/46 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Smola 12.4.2015 - 23.1.2018
Vznik členství 16.9.2012
Zánik členství 16.9.2017
Adresa: Štursova 1288/39 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Václav Bartoněk 7.6.2014 - 6.11.2018
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00

Sbírka Listin KOMETA GROUP,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3781/SL 81 výroční zpráva [2014] k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.7.2015 16.7.2015 7
B 3781/SL 80 účetní závěrka [2014] příloha k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.7.2015 16.7.2015 13
B 3781/SL 79 účetní závěrka [2014] rozvaha k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.7.2015 16.7.2015 4
B 3781/SL 78 účetní závěrka [2014] výkaz k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.7.2015 16.7.2015 2
B 3781/SL 77 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.7.2015 16.7.2015 3
B 3781/SL 75 notářský zápis stanovy, NZ 1316/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 30.7.2014 16
B 3781/SL 74 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 4.4.2014 30.4.2014 12.6.2014 1
B 3781/SL 72 účetní závěrka [2013]  příloha + cash flow k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 30.9.2013 9.12.2013 10.12.2013 12
B 3781/SL 71 zpráva auditora k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 2.12.2013 9.12.2013 10.12.2013 2
B 3781/SL 70 zpráva o vztazích k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 30.9.2013 9.12.2013 10.12.2013 3
B 3781/SL 69 účetní závěrka [2013]  rozvaha k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 30.9.2013 9.12.2013 10.12.2013 4
B 3781/SL 68 účetní závěrka [2013]  výkaz k 30.6.2013 Krajský soud v Brně 30.9.2013 9.12.2013 10.12.2013 2
B 3781/SL 67 výroční zpráva [2013]  za období hospodářského roku od 1.7.2012 do 30.6.2013 Krajský soud v Brně 30.9.2013 9.12.2013 10.12.2013 7
B 3781/SL 66 účetní závěrka [2012]  k 30.6.2012 Krajský soud v Brně 31.5.2012 30.9.2013 2.10.2013 15
B 3781/SL 65 ostatní rozh.jed.akcio. Krajský soud v Brně 16.9.2012 12.12.2012 20.12.2012 1
B 3781/SL 64 účetní závěrka -příloha k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 30.9.2011 27.2.2012 12
B 3781/SL 63 účetní závěrka -rozvaha + výkaz k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 30.9.2011 27.2.2012 6
B 3781/SL 62 výroční zpráva -k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 30.9.2011 27.2.2012 10
B 3781/SL 61 zpráva auditora -k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 3.12.2010 5.1.2011 2
B 3781/SL 60 účetní závěrka -příloha k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 31.8.2010 5.1.2011 12
B 3781/SL 59 účetní závěrka -výkaz k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 31.8.2010 5.1.2011 2
B 3781/SL 58 účetní závěrka -rozvaha k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 31.8.2010 5.1.2011 4
B 3781/SL 57 výroční zpráva -k 30.6.2010 Krajský soud v Brně 31.8.2010 5.1.2011 9
B 3781/SL 56 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.9.2010 22.11.2010 1
B 3781/SL 55 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 24.8.2010 22.11.2010 5
B 3781/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.8.2010 22.11.2010 1
B 3781/SL 52 účetní závěrka - příloha - k 30.06.09 Krajský soud v Brně 14.9.2009 6.10.2010 11
B 3781/SL 51 účetní závěrka - výkaz - k 30.6.09 Krajský soud v Brně 14.9.2009 6.10.2010 2
B 3781/SL 50 účetní závěrka - rozvaha - k 30.6.09 Krajský soud v Brně 14.9.2009 6.10.2010 4
B 3781/SL 49 účetní závěrka - příloha - k 30.6.08 Krajský soud v Brně 20.10.2008 6.10.2010 10
B 3781/SL 48 účetní závěrka - výkaz - k 30.6.08 Krajský soud v Brně 20.10.2008 6.10.2010 2
B 3781/SL 47 účetní závěrka - rozvaha - k 30.6.08 Krajský soud v Brně 20.10.2008 6.10.2010 4
B 3781/SL 46 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.6.2010 30.7.2010 2
B 3781/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.5.2010 30.7.2010 2
B 3781/SL 44 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.5.2010 30.7.2010 1
B 3781/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.5.2010 30.7.2010 1
B 3781/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.5.2010 30.7.2010 2
B 3781/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2010 30.7.2010 1
B 3781/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 28.4.2010 30.7.2010 15
B 3781/SL 39 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.4.2010 30.7.2010 1
B 3781/SL 38 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 21.4.2010 30.7.2010 1
B 3781/SL 37 ostatní -rozhod.jed. akc. Krajský soud v Brně 25.5.2009 24.6.2009 1
B 3781/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2009 24.6.2009 1
B 3781/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.1.2009 19.5.2009 2
B 3781/SL 34 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 5.1.2009 19.5.2009 1
B 3781/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.1.2009 6.2.2009 2
B 3781/SL 32 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.1.2009 6.2.2009 1
B 3781/SL 31 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 19.12.2008 6.2.2009 7
B 3781/SL 30 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 18.6.2008 10
B 3781/SL 29 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 18.6.2008 2
B 3781/SL 28 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 18.6.2008 4
B 3781/SL 27 ostatní -zápis č.1/2008ze zas. Krajský soud v Brně 31.3.2008 16.6.2008 10
B 3781/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.11.2007 17.1.2008 12
B 3781/SL 25 notářský zápis -NZ 298/2007 Krajský soud v Brně 20.11.2007 17.1.2008 5
B 3781/SL 24 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 30.10.2007 17.1.2008 3
B 3781/SL 23 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 6.12.2007 17.1.2008 4
B 3781/SL 22 ostatní -zápis č.4/2007 ze zas. předst Krajský soud v Brně 30.10.2007 17.1.2008 8
B 3781/SL 20 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2007 22.5.2007 15
B 3781/SL 19 notářský zápis -NZ 375/2006 Krajský soud v Brně 2.1.2007 9.2.2007 194
B 3781/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.8.2006 27.11.2006 3
B 3781/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.10.2006 16.10.2006 12
B 3781/SL 16 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.8.2006 2.10.2006 5
B 3781/SL 15 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 148/06 Krajský soud v Brně 18.8.2006 2.10.2006 25
B 3781/SL 14 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 21.5.2006 20.9.2006 17
B 3781/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 148/06 Krajský soud v Brně 18.8.2006 14.9.2006 23
B 3781/SL 12 ostatní -zápis č. 1/2005 ze zas. předs Krajský soud v Brně 16.5.2005 6.10.2005 5
B 3781/SL 11 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 1.6.2005 6.10.2005 10
B 3781/SL 10 notářský zápis -NZ 211/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 2.5.2005 6.10.2005 3
B 3781/SL 9 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 23.3.2005 5.10.2005 12
B 3781/SL 8 ostatní -odvolání z funkce čl. předst. Krajský soud v Brně 21.10.2004 4.4.2005 1
B 3781/SL 7 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 23.7.2004 26.10.2004 6
B 3781/SL 6 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 23.7.2004 26.10.2004 2
B 3781/SL 5 notářský zápis - zakl. smlouva, stanovy Krajský soud v Brně 8.7.2002 25.9.2002 14
B 3781/SL 4 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 1.7.2002 25.9.2002 6
B 3781/SL 3 ostatní - prohl. spr. vkladu Krajský soud v Brně 1.7.2002 25.9.2002 1
B 3781/SL 2 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 1.7.2002 25.9.2002 1
B 3781/SL 1 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 1.7.2002 25.9.2002 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KOMETA GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26296195
Jméno KOMETA GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 3.9.2002
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo KOMETA GROUP, a.s.

Živnosti a provozovny KOMETA GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Střední 595/26, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009201468
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.11.2013

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.1.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Křídlovická 911/34, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1002835089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.2011

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Křídlovická 911/34, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1002835089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.2014

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KOMETA GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Roman Onderka MBA
Člen statutárního orgánu Mgr. Lubomír Strnad
Člen statutárního orgánu Bc. Aleš Jakubec
Člen statutárního orgánu Libor Zábranský
Člen statutárního orgánu Egbert Zündorf

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KOMETA GROUP,a.s.

IČO: 26296195
Firma: KOMETA GROUP,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.9.2002

Sídlo KOMETA GROUP,a.s.

Sídlo: Křídlovická 911/34, Brno 603 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování trvalých plodin
Živočišná výroba
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Sportovní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image