Firma KM - PRONA, a.s. IČO 25479733


KM - PRONA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KM - PRONA, a.s. (25479733) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 215, Rynoltice 463 53. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2003 a je stále aktivní. KM - PRONA, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o KM - PRONA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KM - PRONA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KM - PRONA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KM - PRONA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KM - PRONA, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1523
IČO (identifikační číslo osoby) 25479733
Jméno KM - PRONA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.12.2003
V důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením došlo k zániku společnosti CSKM PRONA s.r.o. se sídlem č.p. 215, 463 53 Rynoltice, IČ 077 33 917 a k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost KM PRONA, a.s. se sídlem č.p. 215, 4 63 53 Rynoltice, IČ 254 79 733. 22.6.2019
S účinností dnem zápisu štěpení akcie společnosti, tj. jediné kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 147.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet sedm milionů korun českých) na pět (5) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každé o jmenovité hod notě 29.400.000,- Kč ( dvacet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých), do obchodního rejstříku, rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady dne 26.9.2016 o snížení základního kapitálu ve společnosti KM PRONA, a.s. takto: - za účelem uvolnění peněžních prostředků do kapitálových fondů společnosti, se základní kapitál společnosti KM PRONA, a.s. výši 147.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet sedm milionů korun českých) se snižuje o částku 145.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet p ět milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých), a to z těchto důvodů: trvalý přebytek finančních prostředků, neefektivita vysokého základního kapitálu společnosti a skutečnost, že pro společnost není nutné mít vysoký zákla dní kapitál, - částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu tudíž nebude vyplacena akcionáři, - snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno proporcionálním snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie ve společnosti, dosud o jmenovité hodnotě 29.400.000,- Kč ( dvacet devět milionů čtyř i sta tisíc korun českých) se snižuje o 29.000.000,- Kč ( dvacet devět milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 400.000,- Kč ( čtyři sta tisíc korun českých), - protože akcie společnosti jsou vydány jako akcie zaknihované ( v dematerializované podobě), neurčuje se lhůta pro předložení akcií k výměně. Statutární orgán společnosti je povinen podat centrálnímu depozitáři příkaz k provedení snížení jmenovité hodnot y akcií. 28.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 19.8.2014 - 8.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 19.8.2014 - 8.2.2017
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 20.12.2012 uzavřené mezi společností KM - PRONA, a.s., IČ: 25479733 jako prodávající a společností KM - PRONA Transport, s.r.o., IČ: 22793844 jako kupující byla prodána část podniku společnosti KM - PRONA, a.s. označená jako Divize Transport, která představuje samostatnou organizační složku společnosti KM - PRONA, a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, společnosti KM - PRONA Transport, s.r.o. 9.12.2013
Jediný akcionář v působnosti mimořádné valné hromady společnosti dne 19.12.2003.: a) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku 145.000.000,- Kč, tj. slovy jednostočtyřicetpětmilionů korun českých, a to ze stávajících 2.000.000,- Kč, tj. slovy dvoumilionů korun českých, takže základní kapitál společn osti po tomto zvýšení bude činit 147.000.000,- Kč, tj. slovy jednostočtyřicetsedmmilionů korun českých, b) určil, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 145 (slovy jednostočtyřicetpět) kusů nových akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých). Akcie budou v listinné podobě, nebudou regi strovanými cennými papíry. Jmenovitá hodnota jedné a každé upisované akcie s pořadovým číslem 201 až 345 bude shodná s emisním kursem ve výši 1.000.000,- Kč. Emisní kurs se splácí pouze nepeněžitým vkladem, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva s pojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) schválil nepeněžitý vklad ve výši 145.000.000,- Kč, jehož předmětem je část podniku ve vlastnictví Vladimíra Minaříka, r.č. 690703/2330, podnikající pod názvem Vladimír Minařík-KM PRONA, IČ: 445 49 482, místem podnikání Mimoň, Nádražní 115/V, jako soub or hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, včetně zaměstnanců a s tím souvisejících práv a povinností mající charakter samostatné organizační složky ve smyslu § 487 Obch. zákoníku, která je v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Obchodního zákoníku. K uvedené části podniku dále dle § 5 Obchodního zákoníku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, tak jak je část podniku definována ve znale ckém posudku znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, č. znaleckého posudku 1525/2003 ze dne 16.12.2003. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec usnesením ze dne 11. prosince 2003 pod č.j. Nc 77/2003-13, které nabylo právní moci dne 12.12.2003, rozhodl podle ustanovení § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník tak, že jmenoval společnost YB N CONSULT- Znalecký ústav, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, k podání písemného znaleckého posudku o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - části podniku Vladimíra Minaříka, podnikajícího pod názvem Vladimír Minařík- KM-PRONA, místem podnikání Mi moň, Nádražní 115/V, IČ 445 49 482, kterým bude zvýšen základní kapitál společnosti KM-PRONA, a.s. upsáním nových akcií. Tento soudem jmenovaný znalec zpracoval znalecký posudek vedený pod č. 1525/2003 ze dne 16.12.2003, který ocenil část podniku, která je předmětem vkladu do základního kapitálu, na částku 148.257.000,- Kč. tj. slovy jednostočtyřicetosmmilionůdvěstěpadesáts edmtisíc korun českých. Část hodnoty části podniku ve výši 3.257.000,- Kč tj. slovy třimilionydvěstěpadesátsedmtisíc korun českých, převyšující částku 145.000.000,- Kč, o níž se zvyšuje základní kapitál, bude převedena do rezervního fondu společnosti jako příplatek nad emisní kurs akcií, d) určil, že upisované akcie v počtu 145 kusů budou nabídnuty předem určenému zájemci panu Vladimíru Minaříkovi, r.č. 690703/2330, bytem Brniště 95, okr. Česká Lípa, podnikající pod názvem Vladimír Minařík- KM PRONA, IČ 445 49 482, místem podnikání Mimoň, Nádražní 115/V. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře v sídle společnosti KM-PRONA, a.s. v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec a že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zák. č. 51 3/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučený dopis - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií do tří dnů ode dne, kdy bude návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu podán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. Jiné upisování akcií je nepřípustné. Vkladatel Vladimír Minařík je povinen do tří dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřít smlouvu o vkladu části podniku, obsahující písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a dále v této lhůtě předat část podniku specifikovaného výš e jako předmět nepeněžitého vkladu. Uzavřením smlouvy o vkladu části podniku a předáním části podniku bude nepeněžitý vklad splacen. e) pověřil představenstvo ke všem právním úkonům požadovaným obchodním zákoníkem pro podání návrhu na zápis navýšeného základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 3.3.2005 - 29.6.2005

Aktuální kontaktní údaje KM - PRONA, a.s.

Kapitál KM - PRONA, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2017
zakladni jmění 147 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2005 - 8.2.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2003 - 29.6.2005

Akcie KM - PRONA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 5 8.2.2017
Kmenové akcie na jméno 147 000 000 Kč 1 28.9.2016 - 28.9.2016
Kmenové akcie na jméno 29 400 000 Kč 5 28.9.2016 - 8.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 14 19.8.2014 - 28.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 19.8.2014 - 28.9.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 29.6.2005 - 19.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 145 29.6.2005 - 19.8.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 17.9.2004 - 29.6.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 8.12.2003 - 17.9.2004

Sídlo KM - PRONA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 215 , Rynoltice 463 53 7.11.2016
Adresa 215 , Rynoltice 463 53 15.1.2011 - 7.11.2016
Adresa 95 , Brniště 471 29 8.12.2003 - 15.1.2011

Předmět podnikání KM - PRONA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2014
Plnění nádob plyny 19.8.2014
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 19.8.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.8.2014
zemědělská výroba 9.12.2013
realitní činnost 8.12.2003 - 19.8.2014
reklamní činnost a marketing 8.12.2003 - 19.8.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 8.12.2003 - 19.8.2014
nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 8.12.2003 - 19.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 8.12.2003 - 19.8.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce toxické,toxické,karcinogenní,mutagenní,toxické pro reprodukci,nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických př ípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.12.2003 - 19.8.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 8.12.2003 - 19.8.2014
velkoobchod 8.12.2003 - 19.8.2014
maloobchod se smíšeným zbožím 8.12.2003 - 19.8.2014
specializovaný maloobchod 8.12.2003 - 19.8.2014
maloobchod tabákovými výrobky 8.12.2003 - 19.8.2014

vedení firmy KM - PRONA, a.s.

Statutární orgán KM - PRONA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám statutární ředitel a to vždy samostatně. 28.9.2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost provádí tak, k že vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj vlastnoruční podpis. 19.8.2014 - 28.9.2016
Za společnost jedná a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně vždy s připojením obchodní firmy společnosti. 26.10.2011 - 19.8.2014
Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodní firmy společnosti. 8.12.2003 - 26.10.2011
statutární ředitel Vladimír Minařík 29.9.2017
Vznik funkce 28.9.2016
Adresa: Kunratická 1810 , 463 11 Liberec Česká republika
předseda představenstva Vladimír Minařík 8.12.2003 - 26.10.2011
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 8.3.2009
Vznik funkce 8.12.2003
Zánik funkce 8.3.2009
Adresa: 95 , Brniště 471 29
člen představenstva Zdenka Vítková 8.12.2003 - 26.10.2011
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 8.3.2009
Adresa: Sadová 510 , Jablonné v Podještědí 471 25
člen představenstva Martin Kulíšek 8.12.2003 - 26.10.2011
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 8.3.2009
Adresa: Pod Hlaváčkem 185 , Kleneč 413 01
předseda představenstva Vladimír Minařík 26.10.2011 - 6.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: 95 , Brniště 471 29
předseda představenstva Vladimír Minařík 6.8.2014 - 28.9.2016
Vznik členství 23.9.2011
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: 95 , Brniště 471 29
statutární ředitel Vladimír Minařík 28.9.2016 - 29.9.2017
Vznik funkce 28.9.2016
Adresa: 95 , Brniště 471 29

Dozorčí rada KM - PRONA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Olga Kopecká 8.12.2003 - 21.4.2006
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 29.3.2006
Adresa: Mimoňská 289 , Stráž pod Ralskem 471 27
člen dozorčí rady Zdeněk Kopecký 8.12.2003 - 21.4.2006
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 29.3.2006
Adresa: Mimoňská 289 , Stráž pod Ralskem 471 27
předseda dozorčí rady Miroslav Koubek 8.12.2003 - 26.10.2011
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 8.3.2009
Vznik funkce 8.12.2003
Zánik funkce 8.3.2009
Adresa: Komenského 2989 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady ing. Robert Vítek 21.4.2006 - 26.10.2011
Vznik členství 29.3.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Tyršova 513/15 , Liberec 460 05
člen dozorčí rady Marek Tomíček 21.4.2006 - 26.10.2011
Vznik členství 29.3.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Jižní 1820/53 , Česká Lípa 470 01
předseda dozorčí rady Miroslav Koubek 26.10.2011 - 19.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: Komenského 2989 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady Ing. Robert Vítek 26.10.2011 - 19.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Strakonická 143 , Liberec 460 10
člen dozorčí rady Ing. Martin Kulíšek 26.10.2011 - 19.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Pod Hlaváčkem 185 , Kleneč 413 01
předseda dozorčí rady Miroslav Koubek 19.8.2014 - 28.9.2016
Vznik členství 23.9.2011
Vznik funkce 23.9.2011
Adresa: Jižní 1824/13 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady Ing. Robert Vítek 19.8.2014 - 28.9.2016
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Strakonická 143 , Liberec 460 10
člen dozorčí rady Ing. Martin Kulíšek 19.8.2014 - 28.9.2016
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Pod Hlaváčkem 185 , Kleneč 413 01

Sbírka Listin KM - PRONA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1523/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2015 23.9.2015 25.9.2015 19
B 1523/SL 59 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2014 1.9.2014 18.9.2014 15
B 1523/SL 58 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2014 1.9.2014 18.9.2014 9
B 1523/SL 57 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 452/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 19.8.2014 20.8.2014 8
B 1523/SL 56 ostatní Zápis o převzetí podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2012 9.12.2013 10.12.2013 10
B 1523/SL 55 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2012 9.12.2013 10.12.2013 10
B 1523/SL 54 notářský zápis NZ 986/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2013 9.12.2013 10.12.2013 10
B 1523/SL 53 notářský zápis NZ 985/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2013 9.12.2013 10.12.2013 10
B 1523/SL 52 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2013 2.8.2013 2.8.2013 5
B 1523/SL 51 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2013 2.8.2013 2.8.2013 16
B 1523/SL 50 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2013 12.7.2013 30.7.2013 16
B 1523/SL 49 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2012 11.10.2012 17.10.2012 3
B 1523/SL 48 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2012 11.10.2012 17.10.2012 18
B 1523/SL 47 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2012 28.6.2012 4.7.2012 10
B 1523/SL 46 podpisové vzory čestné prohl.V.Minařík Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 27.10.2011 31.10.2011 1
B 1523/SL 45 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 27.10.2011 31.10.2011 1
B 1523/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 27.10.2011 31.10.2011 2
B 1523/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2011 27.10.2011 31.10.2011 13
B 1523/SL 42 notářský zápis NZ 532/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 27.10.2011 31.10.2011 3
B 1523/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2011 21.9.2011 22.9.2011 19
B 1523/SL 40 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2011 21.9.2011 22.9.2011 14
B 1523/SL 39 účetní závěrka k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2011 25.8.2011 29.8.2011 7
B 1523/SL 38 notářský zápis NZ 390/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2010 17.1.2011 18.1.2011 2
B 1523/SL 37 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2010 30.6.2010 7.7.2010 7
B 1523/SL 36 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2010 30.6.2010 7.7.2010 17
B 1523/SL 35 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 30.6.2010 7.7.2010 19
B 1523/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 17.6.2009 17.6.2009 7
B 1523/SL 33 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2008 23.9.2008 23.9.2008 22
B 1523/SL 32 účetní závěrka k 31.12.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2008 12.6.2008 12.6.2008 6
B 1523/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2007 28.11.2007 23
B 1523/SL 30 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2007 28.11.2007 26
B 1523/SL 29 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2007 28.11.2007 27
B 1523/SL 28 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2007 29.5.2007 29.5.2007 1
B 1523/SL 27 účetní závěrka k 31.12.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2007 29.5.2007 29.5.2007 6
B 1523/SL 26 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2006 7.7.2006 2.8.2006 12
B 1523/SL 25 podpisové vzory Ing. R. Vítek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 25.4.2006 12.5.2006 2
B 1523/SL 24 podpisové vzory M. Tomíček Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 25.4.2006 12.5.2006 2
B 1523/SL 23 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 25.4.2006 12.5.2006 1
B 1523/SL 22 posudek znalce dodatek č. 1 k č. 1525/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2005 12.7.2005 15.8.2005 25
B 1523/SL 21 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2004 12.7.2005 15.8.2005 3
B 1523/SL 20 smlouva o prodeji/převodu smlouva o vkladu části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2004 12.7.2005 15.8.2005 6
B 1523/SL 19 ostatní protokol o předání a převzetí Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2004 12.7.2005 15.8.2005 2
B 1523/SL 18 ostatní potvrzení o doručení návrhu Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2003 12.7.2005 15.8.2005 1
B 1523/SL 17 ostatní potvrzení o splacení Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2004 12.7.2005 15.8.2005 1
B 1523/SL 16 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2005 13.7.2005 9.8.2005 2
B 1523/SL 15 účetní závěrka k 31. 12. 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2005 13.7.2005 9.8.2005 12
B 1523/SL 14 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 30.8.2004 23.9.2004 2
B 1523/SL 13 účetní závěrka k 31. 12. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2004 30.8.2004 23.9.2004 12
B 1523/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 22.3.2004 10
B 1523/SL 9 ostatní prohlášení správce vkladu Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 8 ostatní souhlas se vznikem sídla Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 7 notářský zápis NZ 382/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 13
B 1523/SL 6 podpisové vzory čestné prohlá. V.Minařík Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 5 podpisové vzory čestné prohlá. Z.Vítková Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 2
B 1523/SL 4 podpisové vzory čestné prohlá. M.Kulíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 3 podpisové vzory čestné prohlá. M.Koubek Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 2 podpisové vzory čestné prohlá. O.Kopecká Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 11 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 7.8.2003 8.12.2003 15.1.2004 11
B 1523/SL 10 ostatní vápis z katastru nemovitostí Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1
B 1523/SL 1 podpisové vzory čestné prohlá. Z. Kopecký Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2003 8.12.2003 15.1.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KM - PRONA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25479733
Jméno KM - PRONA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 8.12.2003
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 5

Sídlo KM - PRONA, a.s.

Živnosti a provozovny KM - PRONA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Štefánikova 3119, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1010503278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Litoměřická 86, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010544322
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolská 539, Zásmuky 281 44
Identifikační číslo provozovny 1010544284
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 4
Provozovna 76, Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny 1010544268
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2005
Provozovna č. 5
Provozovna 270 04 Kolešov
Identifikační číslo provozovny 1010544209
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 6
Provozovna 111, Nový Bydžov 504 01
Identifikační číslo provozovny 1010544225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 7
Provozovna Pražská 992, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1010544292
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 8
Provozovna 190, Okrouhlá 473 01
Identifikační číslo provozovny 1010544195
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 9
Provozovna 311, Bezno 294 29
Identifikační číslo provozovny 1010544250
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 10
Provozovna Průmyslová 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1010544314
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Slánská 43, Budyně nad Ohří 411 18
Identifikační číslo provozovny 1010544233
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 12
Provozovna Kolínská 903, Uhlířské Janovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1010544276
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 13
Provozovna Chrudimská 284, Vrdy 285 71
Identifikační číslo provozovny 1010544217
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 14
Provozovna Dukel. hrdinů 2552, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1010544306
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Liberecká 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny 1010555014
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 16
Provozovna Poděbradova 577, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Identifikační číslo provozovny 1011301270
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.12.2016
Provozovna č. 17
Provozovna Vratislavická 1215 460 06 Liberec
Identifikační číslo provozovny 1011301261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.12.2016
Provozovna č. 18
Provozovna Hradecká 497 533 45 Opatovice nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1011301253
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.12.2016
Provozovna č. 19
Provozovna Bratislavská 922/70, Podivín 691 45
Identifikační číslo provozovny 1000669882
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 20
Provozovna 53, Vrbčany 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000669891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.10.2009
Provozovna č. 21
Provozovna Průmyslová 1477/12, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1008813842
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.3.2013
Provozovna č. 22
Provozovna Grmelova 2100/6, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009259351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 23
Provozovna 99, Stráž pod Ralskem 471 27
Identifikační číslo provozovny 1009259334
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 24
Provozovna Jiráskova 1539, Mnichovo Hradiště 295 01
Identifikační číslo provozovny 1008930474
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.3.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Plzeňská 3095, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1009259342
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.11.2013
Provozovna č. 26
Provozovna 90, Vráto 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009972316
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.10.2014
Provozovna č. 27
Provozovna Horní 1071, Chodov 357 35
Identifikační číslo provozovny 1010288547
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.5.2015
Provozovna č. 28
Provozovna Nádražní 311, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000669696
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 29
Provozovna Pražská 243, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000669645
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 30
Provozovna 330, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1000669726
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 31
Provozovna 215, Rynoltice 463 53
Identifikační číslo provozovny 1000669599
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 32
Provozovna Náchodská 2500/250, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1000669718
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 33
Provozovna Ostašská 549 54 Police nad Metují
Identifikační číslo provozovny 1000669637
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2003
Provozovna č. 34
Provozovna Náchodská 558, Velké Poříčí 549 32
Identifikační číslo provozovny 1000669807
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 35
Provozovna Pražská 400, Kamenice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1000669751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2005
Provozovna č. 36
Provozovna Pražská 180, Tursko 252 65
Identifikační číslo provozovny 1000669777
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 37
Provozovna Míru 692, Kardašova Řečice 378 21
Identifikační číslo provozovny 1000669815
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2007
Provozovna č. 38
Provozovna 177, Býšť 533 22
Identifikační číslo provozovny 1000669785
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.9.2006
Provozovna č. 39
Provozovna Nádražní 848, Hostinné 543 71
Identifikační číslo provozovny 1000669866
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2009
Provozovna č. 40
Provozovna Pražská 781, Chlumec nad Cidlinou 503 51
Identifikační číslo provozovny 1012356574
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.9.2018
Provozovna č. 41
Provozovna 447, Tisá 403 36
Identifikační číslo provozovny 1012420345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.10.2018
Provozovna č. 42
Provozovna 300, Luštěnice 294 42
Identifikační číslo provozovny 1012526194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.1.2019
Provozovna č. 43
Provozovna Chýnovská 3192 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1012834085
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.7.2019
Provozovna č. 44
Provozovna 327, Čkyně 384 81
Identifikační číslo provozovny 1013038592
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.12.2019
Provozovna č. 45
Provozovna Rychnovská 44, Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Identifikační číslo provozovny 1013045475
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.1.2020

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2003

Živnost č. 4 Plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 190, Okrouhlá 473 01
Identifikační číslo provozovny 1010544195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1010544314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 1477/12, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1008813842
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Poděbradova 577, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Identifikační číslo provozovny 1011301270
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Jiráskova 1539, Mnichovo Hradiště 295 01
Identifikační číslo provozovny 1008930474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Horní 1071, Chodov 357 35
Identifikační číslo provozovny 1010288547
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Liberecká 1 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny 1010544241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2018
Provozovna č. 8
Provozovna 99, Stráž pod Ralskem 471 27
Identifikační číslo provozovny 1009259334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Chrudimská 284, Vrdy 285 71
Identifikační číslo provozovny 1010544217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2018

Živnost č. 5 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.2013

Živnost č. 6 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50kg na jeden kus balení-velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2004
Zánik oprávnění 5.11.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KM - PRONA, a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimír Minařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KM - PRONA, a.s.

IČO: 25479733
Firma: KM - PRONA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Rynoltice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.12.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních chemických výrobků
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image