Firma Keriani, a.s. IČO 26932628


Keriani, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Keriani, a.s. (26932628) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 1284/37, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 2004 a je stále aktivní. Keriani, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Keriani, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Keriani, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Keriani, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Keriani, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Keriani, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10059
IČO (identifikační číslo osoby) 26932628
Jméno Keriani, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.7.2004
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.6.2014 - 27.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 27.6.2014 - 27.1.2015
Na společnost Keriani, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11194. 30.12.2009
Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ. 25926519 rozhodl dne 13.11.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 223,000.000,- Kč (dvěstědvacettřimiliomůkorunčeských) o 80,000.000,- Kč (osmdesátmilionůkorunčeskýc h). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činn osti společnosti. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 80 kusů nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podob ě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Měst ského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11194 (dále jen předem určený zájemce) - lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek b ěhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 30 %, to je 24,000.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůkorunčeských) ve lhůtě 30 (tři cet) dnů od upsání shora uvedených akcií, na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 70 %, to je 56,000.000,- Kč (s lovy: padesátšestmilionůkorunčeských) je povinen splatit předem určený zájemce ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na účet společnosti číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. 27.11.2006 - 11.12.2006
Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeský ch). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské čin nosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmili onkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmmilionůkorunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do př íslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičem ž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čás t jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání ak cií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému zap očtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. - rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peně žité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem. Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení zákl adního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. 24.8.2006 - 16.10.2006
Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeský ch). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské čin nosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmili onkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmkorunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do př íslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičem ž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čás t jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání ak cií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému zap očtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. - rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peně žité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem. Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení zákl adního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. 3.8.2006 - 24.8.2006
Dne 06.12.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti Keriani, a.s. s působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku na vrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se bude upisovat jedentisícčtyřistadeset (1410) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě. Tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a budou mu vydány za níže uvedený nepeněžitý vklad. 3. Akcionář z důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nemá přednostní právo na upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností METALCONSULT s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, IČ: 43871861, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5553. 4. Místem pro upisování nových akcií bez přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování nových akcií je stanovena do (dvaceti) 20 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Upisovateli musí být počátek běhu lhůty k upisování nových akcií včas oznámen a k upsání mu musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od do ručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny a smlouva, resp. upisování akcií, bude vázána na rozvazovací podmín ku, kterou je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen výhradně níže u vedeným nepeněžitým vkladem. 7. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku společnosti METALCONSULT s.r.o. nazvaná Správa nemovitostí. Část podniku byla oceněna znaleckým posudkem č. 1.720-60-2004 zpracovaným dne 24.9.2004 znalcem Ing. Jiřím Chládkem, CSc., Pujmanové čp. 882/25, 1 40 00 Praha 4 - Podolí, ve kterém je také blíže specifikována. Výše ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckého posudku činí 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých. 8. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku do akciové společnosti mezi upisovatelem akcií a Společností a předáním vkladu Společnosti. Vklad musí být splacen do (dvaceti) 20 dnů od upsání akcií. Vklad bude splacen v Praze 1, Opletalova 37, PSČ 110 00. 12.1.2005 - 18.2.2005

Kapitál Keriani, a.s.

zakladni jmění 223 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.10.2007
zakladni jmění 223 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2006 - 23.10.2007
zakladni jmění 143 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.2.2005 - 11.12.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 15.7.2004 - 18.2.2005

Akcie Keriani, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 430 15.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 80 15.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 80 11.12.2006 - 15.11.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 430 18.2.2005 - 15.11.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 15.7.2004 - 18.2.2005

Sídlo Keriani, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 17.6.2005
Adresa Lidická 710/57 , Brno 602 00 15.7.2004 - 17.6.2005

Předmět podnikání Keriani, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.5.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.10.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 16.10.2006 - 13.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.10.2006 - 13.5.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 16.10.2006 - 13.5.2010
realitní činnost 16.10.2006 - 13.5.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jiný než základní provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.1.2005
správa vlastního majetku 15.7.2004 - 13.5.2010

vedení firmy Keriani, a.s.

Statutární orgán Keriani, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 27.1.2015
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 27.6.2014 - 27.1.2015
Způsob jednání: Statutátním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové představenstva společně. 22.8.2006 - 27.6.2014
Způsob jednání: Statutátním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové pčředstavenstva společně. 3.8.2006 - 22.8.2006
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 12.1.2005 - 3.8.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 15.7.2004 - 12.1.2005
člen představenstva Monika Stanieczková 18.10.2016
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
místopředsedkyně představenstva JUDr. Jana Gregorová 15.7.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Ostrá 2828/18 , Brno 616 00
člen představenstva Mgr. Filip Leder 15.7.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Šumavská 2278/34 , Brno 602 00
předseda představenstva JUDr. Milan Vašíček 15.7.2004 - 18.2.2005
Vznik členství 15.7.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 17.1.2005
Adresa: Krásného 1165/61 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Radek Baloun 12.1.2005 - 18.2.2005
Vznik členství 6.12.2004
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen představenstva Regina Tomášková 12.1.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.7.2006
Adresa: Zahradní 1057/2 , Rýmařov 795 01
člen představenstva JUDr. Milan Vašíček 18.2.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 20.7.2006
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Krásného 1165/61 , Brno 636 00
předseda představenstva Ing. Radek Baloun 18.2.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.7.2006
Vznik funkce 17.1.2005
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Josef Beneš 3.8.2006 - 3.8.2006
Vznik členství 21.7.2006
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Irana Bobková 3.8.2006 - 22.8.2006
Vznik funkce 21.7.2006
Adresa: Štichova 595/12 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Radek Baloun 3.8.2006 - 18.8.2009
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.7.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Josef Beneš 3.8.2006 - 18.8.2009
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Irena Bobková 22.8.2006 - 13.5.2010
Zánik členství 30.4.2010
Vznik funkce 21.7.2006
Adresa: Štichova 595/12 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Ing. Petr Lhotský 18.8.2009 - 13.5.2010
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 30.4.2010
Adresa: Leknínová 654/16 , Říčany 251 01
předseda představenstva Bc. Iveta Demianová 18.8.2009 - 12.10.2012
Vznik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Pod Horkou 2 , 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Luboš Forejt 13.5.2010 - 20.8.2014
Vznik členství 1.5.2010
Adresa: Cuřínova 588/10 , Praha 142 00
člen představenstva Milan Hupcej 13.5.2010 - 30.12.2014
Vznik členství 1.5.2010
Adresa: Krupská 1759/22 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Iveta Demianová 12.10.2012 - 30.12.2014
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Pod Horkou 2 , 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Luboš Forejt 20.8.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 1.5.2010
Zánik členství 27.11.2014
Adresa: Cuřínova 585/4 , Praha 142 00
člen představenstva Milan Hupcej 30.12.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 1.5.2010
Zánik členství 27.11.2014
Adresa: Krupská 1759/22 , Praha 100 00
předseda Ing. Iveta Demianová 30.12.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Pod Horkou 2 , Banská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Iveta Demianová 10.2.2015 - 18.10.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Bínova 528/4 , Praha 182 00

Dozorčí rada Keriani, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Holeček 27.1.2015
Vznik členství 27.11.2014
Adresa: 161 , Lhotka 739 47
předsedkyně Mgr. Jitka Frimmelová 15.7.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Rybářská 815/32 , Brno 603 00
členka Zdena Švecová 15.7.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Chládkova 29 , 616 00 Brno Česká republika
členka Petra Příborská 15.7.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Sídliště Osvobození 622/9 , Vyškov 682 01
členka Jitka Hrůšová 12.1.2005 - 18.2.2005
Vznik členství 6.12.2004
Adresa: Školská 96/13 , Hradec Králové 500 11
člen Pavel Beneš 12.1.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.7.2006
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen Tomáš Čech 12.1.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.7.2006
Adresa: Na Petynce 176/82 , Praha 169 00
předsedkyně Jitka Hrůšová 18.2.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.7.2006
Vznik funkce 18.12.2004
Zánik funkce 20.7.2006
Adresa: Školská 96/13 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Pavel Beneš 3.8.2006 - 18.8.2009
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Regina Tyrkas 3.8.2006 - 18.8.2009
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.7.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Högerova 814/10 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Tomáš Čech 3.8.2006 - 13.11.2009
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 31.10.2009
Adresa: Na Petynce 176/82 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Milan Hupcej 18.8.2009 - 13.5.2010
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 29.4.2010
Adresa: Krupská 1759/22 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Radek Baloun 18.8.2009 - 18.7.2011
Vznik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 27.6.2011
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jiří Souček 13.5.2010 - 12.10.2012
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Baloun 18.7.2011 - 30.12.2014
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Tomáš Čech 18.7.2011 - 30.12.2014
Vznik členství 27.6.2011
Vznik funkce 27.6.2011
Adresa: Na Petynce 176/82 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Růžičková 12.10.2012 - 27.1.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 27.11.2014
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Tomáš Čech 30.12.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 27.11.2014
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 27.11.2014
Adresa: Na Petynce 176/82 , Praha 169 00
člen Ing. Radek Baloun 30.12.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 27.11.2014
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00

Sbírka Listin Keriani, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10059/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.3.2016 18.3.2016 13
B 10059/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 15.1.2015 16.1.2015 2.2.2015 10
B 10059/SL 45 notářský zápis [NZ 1037/2014] Městský soud v Praze 27.11.2014 16.1.2015 2.2.2015 19
B 10059/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.6.2014 9.12.2014 12.1.2015 3
B 10059/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.7.2014 9.12.2014 12.1.2015 1
B 10059/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 13.10.2014 13
B 10059/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 199/2014 Městský soud v Praze 18.6.2014 24.6.2014 2.7.2014 11
B 10059/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.1.2013 22.1.2013 8
B 10059/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.10.2011 11.10.2011 16
B 10059/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.10.2011 11.10.2011 17
B 10059/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.10.2011 11.10.2011 19
B 10059/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.10.2011 11.10.2011 15
B 10059/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.2.2010 12
B 10059/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.1.2010 6.1.2010 1.2.2010 14
B 10059/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2007 1.6.2009 4.6.2009 13
B 10059/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2005 22.6.2005 0
B 10059/SL 9 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 18.12.2004 3.3.2005 0
B 10059/SL 8 ostatní -prolášení čl. předst. Městský soud v Praze 6.12.2004 19.1.2005 0
B 10059/SL 7 ostatní -znal. posudek č.1.720-60-2004 Městský soud v Praze 24.9.2004 19.1.2005 0
B 10059/SL 6 notářský zápis -NZ 461/2004 Městský soud v Praze 6.12.2004 19.1.2005 0
B 10059/SL 5 ostatní -smlouva o vkladu části pod. Městský soud v Praze 1.11.2004 0
B 10059/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 383/2004 Městský soud v Praze 27.4.2004 20.7.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Keriani, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26932628
Jméno Keriani, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 19.1.2005
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Keriani, a.s.

Živnosti a provozovny Keriani, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.2005

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.2006

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Keriani, a.s.

Člen statutárního orgánu Monika Stanieczková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Keriani, a.s.

IČO: 26932628
Firma: Keriani, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 15.7.2004

Sídlo Keriani, a.s.

Sídlo: Opletalova 1284/37, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image