Firma Kartografie PRAHA, a.s. IČO 45272395


Kartografie PRAHA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kartografie PRAHA, a.s. (45272395) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ostrovní 126/30, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Kartografie PRAHA, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Kartografie PRAHA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kartografie PRAHA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kartografie PRAHA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kartografie PRAHA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kartografie PRAHA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1433
IČO (identifikační číslo osoby) 45272395
Jméno Kartografie PRAHA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Usnesením ze dne 26. září 2005 mimořádná valná hromada společnosti Kartografie PRAHA, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku ve prospěch JUDr. Františka Taliána, r.č. 480307/270, bytem Praha 2, Bělehradská 1402/47. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu Mgr. Soni Hauptvogelové, notářky se sídlem v Lounech, NZ 132/2005, N 149/2005. Obsah rozhodnutí valné hromady: 1. Valná hromada souhlasí ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů, emitovaných společností Kartogra fie PRAHA, a.s., se sídlem Praha 1, Ostrovní 30/126, PSČ 110 00, IČ: 45 27 23 95, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1433 (dále jen "Kartografie PRAHA, a.s."), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, n a JUDr. Františka Taliána, r. č. 480307/270, bytem Praha 2, Bělehradská 1402/47 (dále jen ?JUDr. František Talián? nebo ?hlavní akcionář?) jako hlavního akcionáře společnosti Kartografie PRAHA, a.s. 2. JUDr. František Talián se určuje hlavním akcionářem společnosti Kartografie PRAHA, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, neboť vlastní 75.000 (slovy: sedmdesát pět tisíc) kusů kmenových listinných akcií na majitele, čísla 00001 až 75000, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emitovaných společností Kartografie PRAHA, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), což je 91,56 % (slovy: devadesát jedna celých padesát šest setin procenta) základního kapitálu společnosti Kartografie PRAHA, a.s., které předložil při prezenci na mimořádnou valnou hromadu. Skutečnost, že JUDr. František Talián je hlavním akcionářem společnosti Kartog rafie PRAHA, a.s., vyplývá z čestného prohlášení a z předložených akcií. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry, emitované společností Kartografie PRAHA, a.s., peněžité Protiplnění ve výši 316,76 Kč (slovy: tři sta šestnáct korun českých sedmdesát šest haléřů) za každých 1.000,- Kč j menovité hodnoty akcie, tj. za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou společností Kartografie PRAHA, a.s. (dále jen ?Protiplnění?). Tuto výši Protiplnění považuje mimořádná valná hromada s odvoláním se na zn alecký posudek č. 472/50/05 ze dne 8. června 2005 znalce Ing. Otto Šmídy, potvrzený dodatkem č. 1 ze dne 24. srpna 2005, za spravedlivou a schvaluje ji. Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, emitovaných společností Kartografie PRAHA, a.s., mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Kartografie PRAHA, a.s., ve smys lu ustanovení § 183l odst. 5, ve spojení s § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění, na základě ustanovení § 183m odst. 4 Obchodního zákoníku, zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Kartografie PRAHA, a.s., ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 ve spojení s § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni je předložit společnosti Kartografie PRAHA, a.s., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, které na něj přejde uplynutím měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o výkupu účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku, a to osobně, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických c enných papírů, respektive zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do měsíce společnosti Kartografie PRAHA, a.s., ve smyslu předchozí věty, nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 (slovy: čtrnácti) dnů, která poč ne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti Kartografie PRAHA, a.s., respektive ode dne uveřejnění této dodatečné lhůty v celostátním tisku, způsobem určeným pro svolání valné hr omady. 4. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění v hotovosti při osobním předání listinných účastnických cenných papírů, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Kartografie PRAHA, a.s., uskutečněným do 30 (slovy: třiceti) dnů po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Kartografie PRAHA, a.s., či převzetí poštovní zásilky společností Kartografie PRAHA, a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do 30 (slovy: třiceti) dnů po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Kartografie PRAHA, a.s., či převzetí poštovní zásilky společností Kartografie PRAHA, a.s., kte rou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Kartografie PRAHA, a.s. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinnýc h účastnických cenných papírů či písemně, spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou, adresovaným společnosti Kartografie PRAHA, a.s., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1. Znalecký posudek a notářský zápis o rozhodnutí mimořád né valné hromady jsou pro akcionáře uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti. 2.8.2006 - 20.12.2012
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kartografie Praha, s.p. 4.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992

Aktuální kontaktní údaje Kartografie PRAHA, a.s.

Kapitál Kartografie PRAHA, a.s.

zakladni jmění 81 911 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.1995
zakladni jmění 71 911 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1993 - 30.3.1995
zakladni jmění 69 416 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 17.6.1993

Akcie Kartografie PRAHA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 29.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 29.6.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 29.6.2017
Kmenové akcie na jméno 11 000 Kč 1 29.6.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 81 911 4.2.2008 - 29.6.2017
Akcie na majitele 1 000 Kč 81 911 12.12.2000 - 4.2.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 81 911 30.3.1995 - 12.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 71 911 17.6.1993 - 30.3.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 69 416 4.5.1992 - 17.6.1993

Sídlo Kartografie PRAHA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ostrovní 126/30 , Praha 110 00 19.4.2002
Adresa Františka Křížka 362/1 , Praha 170 00 17.6.1993 - 19.4.2002
Adresa Kostelní 1320/42 , Praha 170 00 4.5.1992 - 17.6.1993

Předmět podnikání Kartografie PRAHA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.6.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příl. 2.a3. Živnost.zák.) 5.6.2000 - 18.6.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 12.5.1999 - 5.6.2000
účetnické práce 12.5.1999 - 5.6.2000
administrativní práce s využitím výpočetní techniky 12.5.1999 - 5.6.2000
polygrafická výroba 12.5.1999 - 5.6.2000
vydavatelská činnost v oblasti neperiodických publikací 12.5.1999 - 18.6.2010
nakladatelská činnost 12.5.1999 - 18.6.2010
poradenská činnost v oblasti kartografie, geografie a polygrafie 12.5.1999 - 18.6.2010
poskytování software ( prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku ) 12.5.1999 - 18.6.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.5.1999 - 18.6.2010
provádění geodetických a kartografických prací na území ČR 30.3.1995 - 12.5.1999
a) v oboru hlavních činností nakladatelských, vydavatelských, kartografických a polygrafických: 4.5.1992 - 12.5.1999
činnost nakladatelsko-vydavatelskou na základě vydavatelského oprávnění podle zvláštních předpisů 4.5.1992 - 12.5.1999
redakční zpracování, tvorbu, kartografické, polygrafické a knihařské zpracování a rozšiřování kartografických děl a jiných neperiodických publikací a merkantilních tiskovin 4.5.1992 - 12.5.1999
zpracování a rozmnožování kartografických děl a jiných publikací pro zemské odběratele 4.5.1992 - 12.5.1999
nakladatelská a vydavatelská koediční činnost s tuzemskými nakladatelstvími 4.5.1992 - 12.5.1999
tisk ve mzdě pro tuzemská nakladatelství a pro jiné právní subjekty (včetně knihařského zpracování) 4.5.1992 - 12.5.1999
nákup a prodej nakladatelských licencí nebo tiskových podkladů kartograf. děl v tuzemsku 4.5.1992 - 12.5.1999
poradenská a expertizní činnost v oblasti kartografie, geografie a polygrafie v tuzemsku 4.5.1992 - 12.5.1999
provozování velkoobchodní činnosti, obchodních služeb a zahraničně obchodní činnosti na základě povolení podle zvláštních předpisů v oblasti map a atlasů a ostatních kartografických výrobků, odborných neperiodických publikací a publikací pro cestovní ruch, vydávaných v rámci vlastní činnosti nebo jinými nakladatelstvími, nákup a prodej sortimentu kartografických děl a jiných neperiodických publikací v tuzemsku 4.5.1992 - 12.5.1999
b) v oblasti výpočetních prací: 4.5.1992 - 12.5.1999
vývoj, zakládání a vedení geografických informačních systémů pro vlastní výrobní činnosti i pro jiné odběratele 4.5.1992 - 12.5.1999
vývoj, nákup a prodej softwaru pro nakladatelskou, vydavatelskou, výrobní a obchodní činnost podniku 4.5.1992 - 12.5.1999
výpočetní práce pro vlastní činnosti i na zakázku 4.5.1992 - 12.5.1999
c) ostatní činnosti 4.5.1992 - 12.5.1999
dovoz materiálů potřebných pro výrobní činnost podniku 4.5.1992 - 12.5.1999
dovoz strojů a zařízení pro vlastní výrobní činnost 4.5.1992 - 12.5.1999
podle smluvních ujednání gesce dovozu materiálů a pomůcek 4.5.1992 - 12.5.1999
budování a provoz vlastní obchodní sítě 4.5.1992 - 12.5.1999
pomocnou výrobní činnost k zajištění zákl. předmětu činnosti 4.5.1992 - 12.5.1999
pronájem objektů podniku tuzemským organizacím nebo soukromníkům 4.5.1992 - 12.5.1999
dokumentaci kartografických děl a odborné literatury pro vlastní činnost podniku 4.5.1992 - 12.5.1999
propagace a výstavy v tuzemsku 4.5.1992 - 5.6.2000

vedení firmy Kartografie PRAHA, a.s.

Statutární orgán Kartografie PRAHA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 16.12.2014
Za společnost podepisuje předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, každý z nich samostatně. 19.4.2002 - 16.12.2014
Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 5.6.2000 - 19.4.2002
Za společnost podepisují dva členové představenstva současně. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 18.6.1999 - 5.6.2000
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 18.6.1999
člen představenstva Tomáš Talián 18.10.2018
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 16.10.2018
Adresa: nám. T. G. Masaryka 28 , Pyšely 251 67
člen představenstva Ing. Miroslav Vyštejn 18.10.2018
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 16.10.2018
Adresa: Ovčí hájek 2163/24 , Praha 158 00
předseda představenstva RNDr. Ondřej Roubík 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Dukelských hrdinů 747/19 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kučera 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Bechyňova 1613/7 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Fr. Vašák 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
místopředseda představenstva ing. Karel Beneda 30.7.1993 - 24.1.1995
Adresa: Gabinova 831/14 , Praha 152 00
místopředseda představenstva ing. Jiří Kučera 30.7.1993 - 24.1.1995
Adresa: Bechyňova 1613/7 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Vladimír Vlasák 30.7.1993 - 24.1.1995
Adresa: Radlická 2368/106 , Praha 150 00
člen představenstva Sean Paul Bradley 30.7.1993 - 24.1.1995
Adresa: Jateční 231/37 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Jan Procházka 30.7.1993 - 24.1.1995
Adresa: Hodonínská 1090/4 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Jaroslav Hrdý 30.7.1993 - 30.3.1995
Adresa: Umělecká 310/2 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Milan Janků 24.1.1995 - 30.3.1995
Adresa: Na Míčánce 1918/27 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Miroslav Mucha 30.7.1993 - 12.1.1996
Adresa: Klíčanská 1128/7 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Karel Zelníček 30.3.1995 - 12.1.1996
Adresa: Sázavská 766/3 , Praha 120 00
místopředseda představenstva ing. Vladimír Vlasák 24.1.1995 - 10.2.1997
Adresa: Radlická 2368/106 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Tatiana Leopoldová 24.1.1995 - 10.2.1997
Adresa: Vltavská 123 , Oleško, Praha-západ Česká republika
člen představenstva ing. Ladislav Baurmt 30.3.1995 - 10.2.1997
Adresa: Východní 1314 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen představenstva ing. Miroslav Mucha 12.1.1996 - 10.2.1997
Adresa: Klíčanská 1128/7 , Praha 182 00
Předseda představenstva Doc.PhDr. Tomáš Tepper CSc. 12.1.1996 - 10.2.1997
Adresa: Jordana Jovkova 3257/13 , Praha 143 00
1. místopřed. představenstva ing. Jiří Kučera 24.1.1995 - 20.10.1997
Adresa: Bechyňova 1613/7 , Praha 160 00
člen představenstva ing. František Vašák 24.1.1995 - 20.10.1997
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
předseda představenstva ing. Ladislav Baurmt 10.2.1997 - 20.10.1997
Adresa: Východní 1314 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen představenstva ing. Jiřina Vlková CSc. 10.2.1997 - 20.10.1997
Adresa: Pod Višňovkou 1970 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Bohdana Machačová 10.2.1997 - 20.10.1997
Adresa: Duškova 2348/9 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kučera 20.10.1997 - 13.1.1998
Adresa: Bechyňova 1613/7 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Stanislav Žalmánek 20.10.1997 - 12.5.1999
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jaromír Hažmuka 20.10.1997 - 18.6.1999
Adresa: Jezuitská 17 , 602 00 Brno Česká republika
člen představenstva Martin Šuba 20.10.1997 - 18.6.1999
Adresa: Veveří 2122/114 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jiří Škrla 12.5.1999 - 18.6.1999
Adresa: Za klášterem 2569/12 , Brno 628 00
předseda představenstva Petr Hruška 13.1.1998 - 7.9.1999
Adresa: Pražská 56 , Velké Přílepy 252 64
místopředseda představenstva Ing. Ivana Jakubcová 20.10.1997 - 5.6.2000
Adresa: Otevřená 466 , 664 34 Kuřim Česká republika
člen ing. Tomáš Vais 15.12.1999 - 5.6.2000
Adresa: Klapálkova 2241/7 , Praha 149 00
člen ing. Jiří Menšík 18.6.1999 - 12.12.2000
Adresa: Nováčkova 1347 , Brno-sever, Husovice Česká republika
člen ing. Karel Rezler 18.6.1999 - 12.12.2000
Adresa: Kotlářská 265 , Brno 2, Veveří Česká republika
předseda představenstva ing. Robert Tůma 15.12.1999 - 19.4.2002
Zánik funkce 12.7.2001
Adresa: Výchozí 364/2 , Praha 147 00
člen JUDr. František Talián 5.6.2000 - 19.4.2002
Zánik členství 12.7.2001
Adresa: Bělehradská 1402/47 , Praha 120 00
člen PhDr. Marie Novotná 5.6.2000 - 19.4.2002
Zánik členství 12.7.2001
Adresa: Staropramenná 724/22 , Praha 150 00
člen Ing. Robert Tůma 19.4.2002 - 30.5.2002
Vznik členství 12.7.2001
Zánik členství 14.12.2001
Zánik funkce 14.12.2001
Adresa: Výchozí 364/2 , Praha 147 00
člen PhDr. Marie Novotná 19.4.2002 - 4.9.2002
Vznik členství 12.7.2001
Adresa: Staropramenná 724/22 , Praha 150 00
člen RNDr. Vít Štěpánek 30.5.2002 - 16.8.2005
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 14.4.2005
Adresa: Na Farkáně II 164/5 , Praha 150 00
předseda představenstva JUDr. František Talián 19.4.2002 - 4.2.2008
Vznik funkce 12.7.2001
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Bělehradská 1402/47 , Praha 120 00
místopředseda PhDr. Marie Novotná 4.9.2002 - 4.2.2008
Vznik členství 12.7.2001
Zánik členství 2.7.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Staropramenná 724/22 , Praha 150 00
člen Dr. Pavel Červinka 16.8.2005 - 4.2.2008
Vznik funkce 14.4.2005
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Máchova 681 , Velké Přílepy 252 64
místopředseda představenstva RNDr. Vít Štěpánek 4.2.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 19.12.2008
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Na Farkáně II 164/5 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Pavel Novotný 4.2.2008 - 18.6.2010
Vznik členství 2.7.2007
Zánik členství 9.6.2010
Adresa: Alšova 1225 , Neratovice 277 11
člen představenstva Mgr. Jan Ptáček 18.6.2010 - 16.12.2014
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 24.10.2014
Zánik funkce 24.10.2014
Adresa: Divišovská 2310/9 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Milada Svobodová 30.12.2008 - 7.1.2016
Vznik členství 19.12.2008
Vznik funkce 19.12.2008
Adresa: Vítězná 1744 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva JUDr. František Talián 4.2.2008 - 25.11.2016
Vznik členství 27.6.2007
Vznik funkce 2.7.2007
Adresa: Bělehradská 1402/47 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Milada Svobodová 7.1.2016 - 18.10.2018
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 16.10.2018
Vznik funkce 19.12.2008
Zánik funkce 16.10.2018
Adresa: Vítězná 1744 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva JUDr. František Talián 25.11.2016 - 10.12.2018
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 15.11.2018
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 15.11.2018
Adresa: Bělehradská 1402/47 , Praha 120 00

Dozorčí rada Kartografie PRAHA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Václav Holický 18.10.2018
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 16.10.2018
Adresa: Na Ježově 385 , Mirošovice 251 66
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Erben 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Dvouletky 1110/101 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. František Pánek 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Na Pernikářce 1407/14 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Zelníček 4.5.1992 - 30.7.1993
Adresa: Sázavská 766/3 , Praha 120 00
člen dozorčí rady PhDr. Vlastimil Šindýlek 30.7.1993 - 12.1.1996
Adresa: Dr. Horákové 384/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Dr. Ondřej Roubík 30.7.1993 - 12.1.1996
Adresa: Dukelských hrdinů 747/19 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Věra Arensteinová 30.7.1993 - 10.2.1997
Adresa: Haštalská 795/1 , Praha 110 00
člen Bohdana Macháčková 12.1.1996 - 10.2.1997
Adresa: Duškova 2348/9 , Praha 150 00
předseda Prof.ing. Zdeněk Hába DrSc. 12.1.1996 - 20.10.1997
Adresa: U staré školy 115/2 , Praha 110 00
předseda Ing. Jan Uchytil 20.10.1997 - 13.1.1998
Adresa: Přibice 265 , Přibice Česká republika
předseda Ing. Václav Liška 13.1.1998 - 12.5.1999
Adresa: Bellušova 1858/32 , Praha 155 00
člen dozorčí rady: ing. Vladimír Vlasák 10.2.1997 - 5.6.2000
Adresa: Radlická 2368/106 , Praha 150 00
člen dozorčí rady: Zdenka Štěpánková 10.2.1997 - 5.6.2000
Adresa: U smaltovny 1359/7 , Praha 170 00
předseda Ing. Jan Uchytil 12.5.1999 - 5.6.2000
Adresa: 265 , Přibice Česká republika
člen ing. Monika Šmídová 5.6.2000 - 12.12.2000
Adresa: Domažlická 445/97 , Plzeň 318 00
člen Ing. Petr Křišťan 12.12.2000 - 19.4.2002
Zánik členství 30.7.2001
Adresa: Nová Šárka 508/1 , Praha 161 00
člen ing. Ivo Frantik 5.6.2000 - 20.8.2003
Adresa: Mostecká 3221 , Kladno 272 01
člen ing. Miroslav Vyštejn 5.6.2000 - 20.8.2003
Adresa: Písecká 2221/21 , Praha 130 00
člen PaeDr. Ladislav Šmíd 19.4.2002 - 16.8.2005
Vznik členství 2.8.2001
Adresa: Čs. legií 1872 , Rakovník 269 01
předseda dozorčí rady ing. Miroslav Vyštejn 20.8.2003 - 4.2.2008
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Písecká 2221/21 , Praha 130 00
člen Bohumil Štoll 20.8.2003 - 4.2.2008
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Olbrachtova 1049/24 , Praha 140 00
člen Dr. Ladislav Šmíd 16.8.2005 - 4.2.2008
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Čs. legií 1872 , Rakovník 269 01
člen dozorčí rady Dr. Ladislav Šmíd 4.2.2008 - 13.9.2013
Vznik členství 27.6.2007
Adresa: Čs. legií 1872 , Rakovník 269 01
člen dozorčí rady Mgr. Bohumil Štoll 4.2.2008 - 16.12.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.10.2014
Zánik funkce 24.10.2014
Adresa: Olbrachtova 1049/24 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Vyštejn 4.2.2008 - 16.12.2014
Vznik členství 27.6.2007
Vznik funkce 27.6.2007
Adresa: Písecká 2221/21 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dr. Ladislav Šmíd 13.9.2013 - 16.12.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 16.12.2014
Zánik funkce 16.12.2014
Adresa: Čs. legií 1872 , Rakovník 269 01
Jméno Ing. Miroslav Vyštejn 16.12.2014 - 18.10.2018
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 16.10.2018
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 16.10.2018
Adresa: Ovčí hájek 2163/24 , Praha 158 00

Prokura Kartografie PRAHA, a.s.

Platnost údajů od - do
Samostatná prokura. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuristu. 12.5.1999
Jméno Ing. František Vašák 20.10.1997 - 5.6.2000
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
Jméno Bohumil Štoll 12.5.1999 - 19.4.2002
Adresa: Olbrachtova 1049/24 , Praha 140 00

Sbírka Listin Kartografie PRAHA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1433/SL 65 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.8.2015 21.8.2015 19
B 1433/SL 64 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.8.2015 21.8.2015 10
B 1433/SL 63 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.1.2015 28.1.2015 19
B 1433/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 14.1.2015 28.1.2015 5
B 1433/SL 61 zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 14.1.2015 28.1.2015 5
B 1433/SL 60 notářský zápis [NZ 703/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2014 30.10.2014 19.12.2014 11
B 1433/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2013 30.10.2014 19.12.2014 1
B 1433/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2010 30.10.2014 19.12.2014 1
B 1433/SL 57 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.3.2014 20.3.2014 5
B 1433/SL 56 zpráva o vztazích r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 18.3.2014 20.3.2014 4
B 1433/SL 55 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 24.1.2013 25.1.2013 16
B 1433/SL 54 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 5
B 1433/SL 53 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 4
B 1433/SL 52 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2012 30.7.2012 30.8.2012 1
B 1433/SL 51 výroční zpráva, zpráva o vztazích 2010+rozhodnutí jed.akc. Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 21.7.2011 10
B 1433/SL 50 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2010 28.6.2010 1
B 1433/SL 48 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.6.2010 11
B 1433/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2009 30.7.2009 8.8.2009 1
B 1433/SL 46 zpráva auditora ke zprávě o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 1
B 1433/SL 45 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 4
B 1433/SL 44 zpráva auditora k UZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 4
B 1433/SL 43 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 6
B 1433/SL 42 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 8
B 1433/SL 41 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 19.12.2008 7.1.2009 1
B 1433/SL 40 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.12.2008 7.1.2009 2
B 1433/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2008 7.1.2009 1
B 1433/SL 38 zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 11.7.2008 11.7.2008 4
B 1433/SL 37 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 11.7.2008 11.7.2008 1
B 1433/SL 36 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 8
B 1433/SL 35 výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 5
B 1433/SL 34 zpráva o vztazích - r.2007 Městský soud v Praze 21.3.2008 11.7.2008 11.7.2008 2
B 1433/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.1.2008 21.2.2008 20
B 1433/SL 32 ostatní -zápis z PAS Městský soud v Praze 8.2.2007 9.1.2008 21.2.2008 2
B 1433/SL 31 ostatní -zápis z PAS Městský soud v Praze 14.6.2007 9.1.2008 21.2.2008 2
B 1433/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 9.1.2008 21.2.2008 2
B 1433/SL 29 ostatní -zápis z PAS Městský soud v Praze 2.7.2007 9.1.2008 21.2.2008 1
B 1433/SL 28 ostatní -zápis z DR Městský soud v Praze 27.6.2007 9.1.2008 21.2.2008 3
B 1433/SL 27 výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 27.6.2007 9.1.2008 21.2.2008 8
B 1433/SL 25 notářský zápis NZ 218/2007 Městský soud v Praze 27.6.2007 9.1.2008 21.2.2008 3
B 1433/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.9.2007 2.10.2007 6
B 1433/SL 20 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.9.2005 16.8.2006 0
B 1433/SL 19 posudek znalce č.472/50/05+dodatek č.1 Městský soud v Praze 8.6.2005 16.8.2006 0
B 1433/SL 18 notářský zápis -NZ132/05 Městský soud v Praze 26.9.2005 16.8.2006 0
B 1433/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+aud.+zpr.o vz.+VH/22.6.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 12.7.2006 12.7.2006 0
B 1433/SL 16 ostatní -audit r.2003 Městský soud v Praze 31.5.2004 20.7.2004 16.8.2004 4
B 1433/SL 15 ostatní -zpr.o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.7.2004 16.8.2004 3
B 1433/SL 14 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 23.6.2004 20.7.2004 16.8.2004 5
B 1433/SL 13 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 23.6.2004 20.7.2004 16.8.2004 6
B 1433/SL 12 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 12.6.2003 10.9.2003 0
B 1433/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 11.6.2003 10.9.2003 0
B 1433/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ237/2003 Městský soud v Praze 18.6.2003 10.9.2003 0
B 1433/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 16.7.2002 7.8.2002 0
B 1433/SL 8 ostatní -oznámení změny podoby CP SCP Městský soud v Praze 14.8.2000 23.1.2001 0
B 1433/SL 7 ostatní -oznámení o změně podoby CPvOV Městský soud v Praze 7.8.2000 23.1.2001 0
B 1433/SL 6 notářský zápis -stanovy/16str./přílohy Městský soud v Praze 27.7.2000 23.1.2001 0
B 1433/SL 5 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 25.8.1999 14.6.2000 0
B 1433/SL 4 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 8.7.1999 21.3.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kartografie PRAHA a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272395
Jméno Kartografie PRAHA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 2.12.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo Kartografie PRAHA a.s.

Živnosti a provozovny Kartografie PRAHA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Františka Křížka 362/1, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1003946020
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 22.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Ostrovní 126/30, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1001661125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.10.2001

Živnost č. 2 Nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelská činnost v oblasti neperiodických publikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uved. v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenská činnost v oblasti kartografie, geografie a polygrafie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Knihařské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 10.6.1996

Živnost č. 7 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 2.3.2000

Živnost č. 9 Administrativní práce s využitím výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 2.3.2000

Živnost č. 10 Účetnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1998
Zánik oprávnění 2.3.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kartografie PRAHA a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. František Talián
Člen statutárního orgánu Miroslav Vyštejn
Člen statutárního orgánu Tomáš Talián

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kartografie PRAHA, a.s.

IČO: 45272395
Firma: Kartografie PRAHA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Kartografie PRAHA, a.s.

Sídlo: Ostrovní 126/30, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
tracking image