Firma Karlovarské minerální vody, a. s. IČO 14706725


Karlovarské minerální vody, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Karlovarské minerální vody, a. s. (14706725) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Horova 1361/3, Karlovy Vary 360 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1991 a je stále aktivní. Karlovarské minerální vody, a. s. má celkem pět provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Karlovarské minerální vody, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Karlovarské minerální vody, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Karlovarské minerální vody, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Karlovarské minerální vody, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Karlovarské minerální vody, a. s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 71
IČO (identifikační číslo osoby) 14706725
Jméno Karlovarské minerální vody, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014 - 26.6.2019
Počet členů správní rady: 4 10.7.2014 - 26.6.2019
U společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725, zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 71, jakožto rozdělované společnosti, došlo k odštěpení části jejího jmění, která byla uvedena v Projektu rozdělní společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. formou odštěpení sloučením odštěpované části obchodního jmění se společností V-KMV, a.s. ze dne 16.6.2009, a ke sloučení této odštěpené části obchodního jmění se společností V -KMV, a.s., se sídlem Praha 5, Radlice, Na Vysoké II 319/19, IČ 26745411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8043, jako nástupnickou společností. 31.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (dále jen ?Společnost?) konaná dne 2.9.2005 rozhodla o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na akcionáře hlavního podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku takto: Určení hlavního akcionáře: Společnost Ronaldsay B.V., se sídlem Weteringschans 26, SG 1017, Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod číslem 33278100 (dále jen ?Hlavní akcionář?), na jehož žádost byla představenst vem Společnosti svolána mimořádná valná hromada, je ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku Hlavním akcionářem Společnosti, neboť dle údajů zapsaných v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, jakož i dle prohláše ní Hlavního akcionáře učiněného k témuž dni, vlastní 255 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, číslo A 000001 až A 000250, A 000253 až A 000257, 29 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, číslo B 000001 až B 000 029 a 935 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, číslo C 004999 až C 005604, C 008875 až C 009203, přičemž jeho podíl na základním kapitálu Společnosti činí 98,48 %. Hlavní akcionář je tudíž osobou, která vlastní ve Společnosti akcie, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti a splňuje tak podmínky pro realizaci práva výkupu ostatních akcií Společnosti postupem dle § 183i a následujících Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s ú činností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke v šem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění (i) ve výši 11 500 000,- Kč (slovy jedenáctmilionůpětsettisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, (ii) ve výši 1 150 000,- Kč (slovy jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč a (iii) ve výši 11.500,- Kč (slovy jedenácttisícpětset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Uvedené protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) Obchodního zákoníku doloženo znaleckým posudkem č. 278-178/05, vypracovaným A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno (dále jen ? Znalecký posudek?). Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že: ?Hlavní akcionář, společnost Ronaldsay B.V., sdělil v průběhu zpracování znaleckého posudku znalci, že protiplnění poskytnuté menšinovým akcionářům společnosti Karlovarské minerální vody , a.s. za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč činí 11.500,- Kč, za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč činí 1 150 000,- Kč a za jednu kmenovou listinnou akcii ve form ě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč činí 11 500 000,- Kč. Znalec je toho názoru, že dle výsledků tohoto znaleckého posudku, je protiplnění navržené hlavním akcionářem přiměřené a koresponduje se závěry znalce a se zjištěními uvedenými ve znaleck ém posudku, neboť protiplnění navržené hlavním akcionářem je mírně vyšší než výsledné ocenění zjištěné znalcem.? Ze Znaleckého posudku dále vyplývá, že hodnota čistého obchodního majetku společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. činí dle názoru Znalce výnosovou metodou ke dni ocenění 2 999 950 tis. Kč. Základní kapitál Společnosti činí ke dni ocenění 262 842 tis. Kč. Hodnota akcionářského kapitálu připadající na 1 Kč základního kapitálu tedy dosahuje po zaokrouhlení 11,414 Kč, přičemž hodnota čistého o bchodního majetku Společnosti byla stanovena metodou srovnávací a metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), z nichž metoda srovnávací byla použita jako podpůrná a metodě diskontovaných peněžitých toků byla jako metodě nejvhodnější přiřazena rozhodující váha, neboť dle názoru Znalce nejlépe zohledňuje výnosový potenciál Společnosti a předpokladem tzv. going concernu, tedy předpokladu nepřetržitého trvání. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF ? výnosová metoda) s přihlédnutím k variantám odrážejícím míru návratnosti z hlediska požadavků racionálního investora zohledňujícího riziko spojené s danou investicí je vhodnou metodou ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku. Stanovené protiplnění se v souladu s ustanovením § 183j odst. 4 Obchodního zákoníku od Znaleckého posudku neodchyluje. Poskytnutí protiplnění: Hlavním akcionářem poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) uvedené peněžní protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců ode dne, ve kterém budou Společnosti předány vykoupené akcie (dle § 183l odst. 5 a 6 Obchodního zákoníku). Dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akcionáře) jsou povinni předložit Společnosti veškeré jimi vlastněné akcie vydané Společností do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí proti plnění bude vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zás tavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, a to způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Předání vykoupených akcií: Představenstvo Společnosti zabezpečí předání vrácených vykoupených akcií dosavadních akcionářů Společnosti Hlavnímu akcionáři a vyhotovení seznamu oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění (včetně (i) uvedení počtu a identifikace předaných akc ií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob, (ii) uvedení údajů o zastavení akcií Společnosti a identifikace zástavních věřitelů), a předání takovýchto seznamů Hlavnímu akcionáři neprodleně po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne účinnosti přec hodu akcií určené Obchodním zákoníkem k předložení akcií Společnosti. Nepředloží-li dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akcionáře) akcie Společnosti ve výše uvedené zákonné lhůtě, představenstvo Společnosti určí dodatečnou lhůtu (ve smyslu § 183l ods t. 6 Obchodního zákoníku,) ne kratší než 14 dnů, a poté zabezpečí vyhotovení uvedeného seznamu obsahující zmíněné údaje a jeho předložení Hlavnímu akcionáři (spolu s předáním vykoupených akcií) neprodleně po uplynutí takovéto náhradní lhůty, případně po d ni prohlášení těch akcií Společnosti, které nebyly předány Společnosti ani v náhradní lhůtě, za neplatné. 21.9.2005 - 18.5.2006
Valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, identifikační číslo 147 06 725 (dále je "Společnost") konaná dne 23. 6. 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu, a to takto: 1. Rozsah snížení: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávající výše 265,881.000,-- Kč o 3,039.000,-- Kč na novou výši 262,842.000,-- Kč. 2. Důvod snížení: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je: a) splnění zákonné povinnosti uložené Společnosti ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") v souvislosti s držením vlastních akcií v majetku Společnosti, když ke dni t ohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu má Společnost ve svém majetku celkem 1039 kusů vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč v listinné podobě a 2 kusy vlastních kmenových akcií zn ějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000 Kč v listinné podobě. b) využití uvolněných prostředků získaných snížením základního kapitálu Společnosti pro další investiční rozvoj Společnosti bez nutnosti úvěrového zatížení, když dosavadní výše základního kapitálu Společnosti je z ekonomického hlediska nadbytečná. 3. Způsob snížení: Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč, celkem v počtu 1039 ks akcií, vlastní listinné kmenové akcie Společnosti zn ějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,-- Kč v počtu 2 ks akcií, celkem v počtu 1041 ks akcií, nabyté Společností ve lhůtě do 31. 10. 2003, a to na základě nabytí vlastních akcií ze strany Společnosti schváleného řádnou valnou hromadou Společnost i konanou dne 23. 6. 2003. Shora uvedených 1039 kusů vlastních kmenových akcií Společnosti zněnících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- Kč v listinné podobě a 2 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000 kč v listinné podobě, které Spol ečnost nabyla do 31. 10. 2003 a které má v majetku ke dni tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu, bude zničeno v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti ve výši 3,039.000,-- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 3,039.000,-- Kč bude naloženo v souladu s ustan ovením § 211 odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku tak, že tato částka bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a použita na další rozvoj Společnosti. 17.9.2004 - 26.3.2005
Valná hromada společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (dále jen "Společnost") konaná dne 23.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu, a to takto: 1. Rozsah snížení: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávající výše 276.351.000,- Kč o 10.470.000,- Kč na novou výši 265.881.000,- Kč. 2. Důvod snížení: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je: a) splnění zákonné povinnosti uložené Společnosti ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") v souvislosti s držením vlastních akcií v majetku Společnosti, když ke dni t ohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu má Společnost ve svém majetku celkem 7170 kusů vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč v listinné podobě a 3 kusy vlastních kmenových akcií zně jících na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v listinné podobě, a 3 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v listinné podobě. b) využití uvolněných prostředků získaných snížením základního kapitálu Společnosti pro další investiční rozvoj Společnosti bez nutnosti úvěrového zatížení, když dosavadní výše základního kapitálu Společnosti je z ekonomického hledisla nadbytečná. 3. Způsob snížení: Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, celkem v počtu 7170 ks akcií, vlastní listinné kmenové akcie Společnosti zně jící na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v počtu 3 ks akcií, a vlastní listinné kmenové akcie Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v počtu 3 ks akcií, celkem v počtu 7176 ks akcií, nabyté Společností ve lhůtě do 31.3 .2003, a to na základě: a) návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v důsledku plnění zákonných povinností v souladu s příslušným ustanovením Obchodního zákoníku v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti akcií Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 11.8.2 000, b) nabytí vlastních akcií ze strany Společnosti schváleného mimořádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 4.4.2002. Shora uvedených 7170 kusů vlastních kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč v listinné podobě, 3 kusy vlastních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč v listinné podobě a 3 kusy vlas tních kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč v listinné podobě, které Společnost nabyla do 31.3.2003 a které má v majetku ke dni tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu, bude zničeno v so uladu s ustanovením § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti ve výši 10.470.000,- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 10.470.000,- Kč bude naloženo v souladu s ustan ovením § 211 odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku tak, že tato částka bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a použita na další rozvoj Společnosti. 5. Zvláštní rezervní fond Společnosti ve výši 57.386.574,44 Kč vytvořený v souladu s ustanovením § 161 odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku bude zrušen a v souladu s rozhodnutím představenstva dle příslušného ustanovení stanov Společnosti zpět ve prospěch nero zděleného zisku minulých let. 6. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení vlastních akcií bude rovněž zúčtován proti nerozdělenému zisku minulých let. 25.11.2003 - 9.6.2004
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 211 351 000,- Kč představující peněžité a nepeněžité vklady akcionářů. 16.8.1994 - 1.3.1995
Jmění: základní kmenové jmění činí 211 351 000,- Kčs, bude vydáno 211 251 akcií na jméno, nominální hodnota jedné akcie činí 1000,- Kčs. Kmenové jmění je rozděleno takto: Západočeská zřídla s. p. 95 108 000,- Kčs (věcný vklad) Recholding S. A. 107 789 000,- Kčs (peněžitý vklad + nehmotný) IMBE S. p. A. 8 454 000,- Kčs (hotovost) 28.3.1991 - 16.8.1994

Aktuální kontaktní údaje Karlovarské minerální vody, a. s.

Kapitál Karlovarské minerální vody, a. s.

zakladni jmění 262 842 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2005
zakladni jmění 265 881 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.6.2004 - 26.3.2005
zakladni jmění 276 351 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1995 - 9.6.2004
zakladni jmění 211 351 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1991 - 1.3.1995

Akcie Karlovarské minerální vody, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 255 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 942 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 255 26.3.2005 - 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 26.3.2005 - 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 942 26.3.2005 - 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 257 9.6.2004 - 26.3.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 9.6.2004 - 26.3.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 981 9.6.2004 - 26.3.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 260 8.6.2002 - 9.6.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 32 8.6.2002 - 9.6.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 13 151 8.6.2002 - 9.6.2004
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 260 12.4.2000 - 8.6.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 32 12.4.2000 - 8.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 151 12.4.2000 - 8.6.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 276 351 1.3.1995 - 12.4.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 211 351 16.8.1994 - 1.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 211 351 28.3.1991 - 16.8.1994

Sídlo Karlovarské minerální vody, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Horova 1361/3 , Karlovy Vary 360 01 16.11.2016
Adresa Horova 1361/3 , Karlovy Vary 360 01 28.3.1991 - 16.11.2016

Předmět podnikání Karlovarské minerální vody, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.7.2014
ubytovací služby 12.4.2000
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb 12.4.2000
výroba technického a potravinářského, kapalného přírodního kysličníku uhličitého 12.4.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 4.9.1998
reklamní činnost 4.9.1998
výroba textilního zboží 4.9.1998
výroba kosmetických přípravků 4.9.1998
stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů a šťáv 9.9.1993
výroba přírodních a léčivých minerálních vod včetně slazených a výroba zřídelních produktů v ČSFR i zahraničí; uskutečňování opatření podporujících prodej expedovaných produktů v tuzemsku a zahraničí; přebírání dopravy výrobků společnosti 28.3.1991 - 9.9.1993

vedení firmy Karlovarské minerální vody, a. s.

Statutární orgán Karlovarské minerální vody, a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 10.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo jednají a podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. 18.7.2012 - 10.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo společně kterýkoliv z nich a další člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis s uvedením svého jména a funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá. 23.4.2003 - 18.7.2012
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva; b) podepisování - jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s uvedením svého jména a funkce. 16.12.1997 - 23.4.2003
Způsob jednání: a) zastupování: společnost ve všech věcech zastupují společně alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou, b) podepisování: podepisování se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. 22.9.1993 - 16.12.1997
Zastupování: společnost navenek zastupuje představenstvo. Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva společně nebo nejméně dva členové zároveň. V tomto případě platí, že jeden člen představenstva musí být ze strany akcionářů firem Recholding S. A. nebo IMBE S. p. A. a druhý ze strany akcionáře Západočeská zřídla s. p. 28.3.1991 - 22.9.1993
statutární ředitel Alessandro Angelo Maria Pasquale 19.6.2019
Vznik členství 27.5.2019
Vznik funkce 27.5.2019
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00
člen představenstva ing. Vlastimil Kuchta 28.3.1991 - 22.9.1993
Adresa: Plovdivská 2467/1 , Brno 616 00
člen představenstva Jan Husák 28.3.1991 - 22.9.1993
Adresa: Vítězná 524/14 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva ing. Gustav Bulín 28.3.1991 - 22.9.1993
Adresa: Zápotockého 10 , Karlovy Vary Česká republika
člen představenstva Dr. Antonio Paquale 28.3.1991 - 30.10.1996
Adresa: Italská republika
Lugano, via Catoria 3
člen představenstva Renato Pegorin 28.3.1991 - 30.10.1996
Adresa: Italská republika
Tombolo, via Andrea Mantegna 22
člen představenstva ing. Gustav Bulín 22.9.1993 - 30.10.1996
Adresa: nábřeží Jana Palacha 926/10 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Dr. Antonio Pasquale, Nar. 5. 1. 1933 30.10.1996 - 16.12.1997
Adresa: Italská republika
Lugano, via Catoria 3
člen představenstva ing. Gustav Bulín 30.10.1996 - 16.12.1997
Adresa: Horova 1361/3 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Renato Pegorin 30.10.1996 - 13.8.2002
Vznik funkce 16.11.2001
Adresa: Italská republika
Tombolo, via Andrea Mantegna 22
člen představenstva Renato Pegorin 13.8.2002 - 26.7.2005
Vznik funkce 16.11.2001
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Italská republika
Tombolo, via Andrea Mantegna 22
člen představenstva Giuseppe Garra 23.4.2003 - 22.8.2005
Vznik funkce 24.6.2002
Zánik funkce 20.12.2004
Adresa: Via Galilei 0 , Mantova Italská republika
člen představenstva Dott. Maria Elena Pasquale 22.8.2005 - 13.9.2005
Vznik členství 7.3.2005
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Casa Romana, Via Brun, 6922 Morcote
předseda představenstva dr. Antonio Pasquale 16.12.1997 - 21.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 16.11.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Švýcarská konfederace
Casa Romana, via Brun, 6922 Morcote
člen představenstva Jan Husák 16.12.1997 - 21.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 16.11.2001
Adresa: Vítězná 524/14 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Alessandro Pasquale 26.7.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 28.5.2009
Adresa:
Morcote, Via Brun, Casa Romana 1, 6922, Švýcarská republika
člen představenstva Dott. Maria Elena Pasquale 13.9.2005 - 17.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Morcote, Via Brun 1, 6922,
předseda představenstva Dott. Antonio Pasquale 21.9.2006 - 17.6.2009
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Via Brun 1 , 6922 Morcote Švýcarská konfederace
člen představenstva Jan Husák 21.9.2006 - 2.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.9.2011
Adresa: Vítězná 524/14 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva Dott. Antonio Pasquale 17.6.2009 - 18.7.2012
Vznik členství 28.5.2009
Vznik funkce 1.6.2009
Adresa: Via Brun 1 , 6922 Morcote Švýcarská konfederace
člen představenstva Alessandro Pasquale 17.6.2009 - 18.7.2012
Vznik členství 28.5.2009
Adresa: Via Brun 1 , 6922 Morcote Švýcarská konfederace
člen představenstva Dott. Maria Elena Pasquale 17.6.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Via Brun 1 , 6922 Morcote Švýcarská konfederace
předseda představenstva Dott. Antonio Pasquale 18.7.2012 - 10.7.2014
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 1.6.2009
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Alessandro Pasquale 18.7.2012 - 10.7.2014
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 31.5.2012
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00
statutární ředitel Alessandro Pasquale 10.7.2014 - 20.10.2016
Vznik členství 26.5.2014
Vznik funkce 26.5.2014
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00
statutární ředitel Alessandro Angelo Pasquale 20.10.2016 - 17.12.2018
Vznik členství 26.5.2014
Vznik funkce 26.5.2014
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00
statutární ředitel Alessandro Angelo Maria Pasquale 17.12.2018 - 19.6.2019
Vznik členství 26.5.2014
Zánik členství 26.5.2019
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 26.5.2019
Adresa: Mariánské náměstí 159/4 , Praha 110 00

Dozorčí rada Karlovarské minerální vody, a. s.

Platnost údajů od - do
člen Miloš Heršálek 9.9.1993 - 22.9.1993
Adresa: Jáchymovská 241/50 , Liberec 460 10
člen Andretta Pompeo 9.9.1993 - 6.11.1997
Adresa: Italská republika
Tombolo, Padova, via Chiosa
člen Anna Bauerová 22.9.1993 - 16.9.2003
Vznik funkce 12.5.1993
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: Mládežnická 838/5 , Karlovy Vary 360 05
člen Lino Pasquale 9.9.1993 - 17.9.2004
Vznik funkce 16.11.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Italská republika
Cittadella, Padova, via di Independezza 28
člen Ing. Vlastimil Kuchta 6.11.1997 - 21.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 16.11.2001
Adresa: Plovdivská 2467/1 , Brno 616 00
předseda Roberto Ceron 17.9.2004 - 17.6.2009
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Italská republika
Castelfranco-Veneto, via Novello 14, 31033 Treviso
člen Anna Bauerová 16.9.2003 - 25.5.2010
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.9.2008
Adresa: Mládežnická 838/5 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Kuchta 21.9.2006 - 2.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.9.2011
Adresa: Plovdivská 2467/1 , Brno 616 00
Jméno Jan Husák 2.12.2011 - 22.1.2014
Vznik členství 15.11.2011
Zánik členství 25.10.2013
Adresa: Vítězná 524/14 , Karlovy Vary 360 01
předseda dozorčí rady Roberto Ceron 17.6.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 28.5.2009
Vznik funkce 29.5.2009
Adresa: Via Novello 14 , 310 33 Castelfranco-Veneto Italská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Ježková 25.5.2010 - 10.7.2014
Vznik členství 10.5.2010
Adresa: Na Vyhlídce 196/51 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Sabina Daniela Soldati 22.1.2014 - 10.7.2014
Vznik členství 25.10.2013
Adresa: contrada del Torchio , 6934 Bioggio Švýcarská konfederace

Sbírka Listin Karlovarské minerální vody, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 71/SL 72 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 21.12.2015 22.12.2015 56
B 71/SL 71 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 15.12.2015 16.12.2015 56
B 71/SL 70 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Plzni 21.5.2015 21.5.2015 26.5.2015 7
B 71/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.5.2014 2.7.2014 24.7.2014 17
B 71/SL 67 notářský zápis Nz 346/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.5.2014 2.7.2014 24.7.2014 33
B 71/SL 66 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.10.2013 4.11.2013 22.1.2014 6
B 71/SL 65 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.3.2013 9.1.2014 14.1.2014 54
B 71/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 18.7.2012 8.3.2013 8.3.2013 56
B 71/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání Krajský soud v Plzni 31.5.2012 21.6.2012 18.7.2012 2
B 71/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.6.2012 21.6.2012 18.7.2012 20
B 71/SL 61 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 25.1.2012 25.1.2012 37
B 71/SL 59 podpisové vzory - Jan Husák Krajský soud v Plzni 8.11.2011 18.11.2011 2.12.2011 2
B 71/SL 58 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 30.10.2011 18.11.2011 2.12.2011 20
B 71/SL 57 notářský zápis Nz 597/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 15.11.2011 18.11.2011 2.12.2011 6
B 71/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 14.6.2010 2.2.2011 2.2.2011 57
B 71/SL 55 ostatní - zástup z jednání DR Krajský soud v Plzni 10.5.2010 21.5.2010 25.5.2010 5
B 71/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora k 1/1 2009 - zahajovací Krajský soud v Plzni 10.6.2009 22.12.2009 28.12.2009 20
B 71/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 31.5.2009 22.12.2009 28.12.2009 41
B 71/SL 52 notářský zápis Nz 403/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 5.8.2009 22.12.2009 28.12.2009 18
B 71/SL 47 změna právní formy, fúze - projekt rozdělení Krajský soud v Plzni 16.6.2009 18.6.2009 18.6.2009 9
B 71/SL 51 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Plzni 27.5.2009 5.6.2009 17.6.2009 8
B 71/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 29.5.2009 5.6.2009 17.6.2009 1
B 71/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.6.2009 5.6.2009 17.6.2009 3
B 71/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 28.5.2009 5.6.2009 17.6.2009 3
B 71/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 30.6.2008 20.2.2009 20.2.2009 53
B 71/SL 45 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 28.5.2008 4.6.2008 5.6.2008 10
B 71/SL 44 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 28.5.2008 4.6.2008 5.6.2008 10
B 71/SL 43 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 27.4.2007 19.10.2007 22.10.2007 41
B 71/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis předst. + rozh. akc. Krajský soud v Plzni 30.6.2006 15.8.2006 30.8.2006 18
B 71/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 2.6.2006 17.8.2006 17.8.2006 35
B 71/SL 40 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 2.6.2006 17.8.2006 17.8.2006 52
B 71/SL 39 notářský zápis Nz 572/2005 Krajský soud v Plzni 2.9.2005 21.9.2005 21.9.2005 110
B 71/SL 38 ostatní - zápis MVH Krajský soud v Plzni 2.9.2005 21.9.2005 21.9.2005 83
B 71/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.6.2005 5.9.2005 13.9.2005 2
B 71/SL 36 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.6.2003 5.9.2005 13.9.2005 52
B 71/SL 35 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 24.6.2005 15.7.2005 26.7.2005 4
B 71/SL 34 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.6.2005 15.7.2005 26.7.2005 52
B 71/SL 33 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 7.4.2005 1.7.2005 12.7.2005 32
B 71/SL 32 účetní závěrka 2003-konsolidovaná Krajský soud v Plzni 30.6.2004 1.7.2005 12.7.2005 31
B 71/SL 31 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 7.4.2005 1.7.2005 12.7.2005 49
B 71/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - změna čl. představ. Krajský soud v Plzni 20.12.2004 17.3.2005 4.5.2005 8
B 71/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 4.3.2005 7.3.2005 7.3.2005 20
B 71/SL 24 notářský zápis Nz 77/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 16.6.2004 31.8.2004 8.9.2004 4
B 71/SL 28 podpisové vzory předsedy DR Krajský soud v Plzni 13.7.2004 20.8.2004 1
B 71/SL 27 notářský zápis Nz 114/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2004 13.7.2004 20.8.2004 5
B 71/SL 26 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 24.6.2004 13.7.2004 20.8.2004 2
B 71/SL 25 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 24.6.2004 13.7.2004 20.8.2004 55
B 71/SL 23 ostatní -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 16.5.2004 13.7.2004 20.8.2004 7
B 71/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 6.4.2004 28.6.2004 1.7.2004 120
B 71/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 11.4.2003 7.11.2003 21.11.2003 118
B 71/SL 20 notářský zápis Nz 110/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 23.6.2003 23.7.2003 5.11.2003 6
B 71/SL 19 převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH /rozdělení zisku/ Krajský soud v Plzni 23.6.2003 23.7.2003 5.11.2003 65
B 71/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 11.4.2003 23.7.2003 5.11.2003 94
B 71/SL 17 ostatní -zápis ze zasedání vol.komise Krajský soud v Plzni 16.6.2003 30.6.2003 2.9.2003 8
B 71/SL 16 převod,náj.podn.,ovládání -záp. ze zas.představ./rozd.z/ Krajský soud v Plzni 12.5.2003 30.6.2003 2.9.2003 15
B 71/SL 15 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 25.7.2002 2.9.2002 1.4.2003 1
B 71/SL 14 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.6.2002 2.9.2002 1.4.2003 21
B 71/SL 13 notářský zápis Nz 205/2002 - osv. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2002 2.9.2002 1.4.2003 22
B 71/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 7.6.2002 27.6.2002 8.7.2002 84
B 71/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.11.2001 28.12.2001 12.4.2002 21
B 71/SL 10 notářský zápis Nz 364/2001- osv. MVH+ stanovy Krajský soud v Plzni 16.11.2001 28.12.2001 12.4.2002 49
B 71/SL 9 účetní závěrka - tabulková část Krajský soud v Plzni 31.12.2000 25.9.2001 4.10.2001 6
B 71/SL 8 účetní závěrka audit 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 25.9.2001 4.10.2001 29
B 71/SL 7 výroční zpráva 2000+doplněk Krajský soud v Plzni 31.12.2000 24.9.2001 4.10.2001 43
B 71/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 11.8.2000 30.11.2000 14.12.2000 22
B 71/SL 5 notářský zápis Nz 307/2000 - osv. VH Krajský soud v Plzni 11.8.2000 30.11.2000 14.12.2000 7
B 71/SL 4 notářský zápis Nz 270/99 - osv. VH Krajský soud v Plzni 16.8.1999 31.3.2000 19.5.2000 13
B 71/SL 3 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 13.6.1997 27.6.1997 20.1.1998 21
B 71/SL 2 notářský zápis Nz 146/97 - osv. MVH + stanovy Krajský soud v Plzni 13.6.1997 27.6.1997 20.1.1998 29
B 71/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Karlovarské minerální vody, a.s.

IČO (identifikační číslo) 14706725
Jméno Karlovarské minerální vody, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo Karlovarské minerální vody, a.s.

Živnosti a provozovny Karlovarské minerální vody, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Horova 1361/3, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1003297234
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 3.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Zřídelní závod 362 72 Kyselka
Identifikační číslo provozovny 1003297226
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 7.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna poz. č. 694 2 354 82 Nová Ves
Identifikační číslo provozovny 1003297242
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 8.12.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Mariánské náměstí 159/4, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1003297251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 5
Provozovna 151, Mnichov 353 01
Identifikační číslo provozovny 1003297269
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 2 Stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů a šťáv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 výroba textilního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 výroba technického a potravinářského, kapalného přírodního kysličníku uhličitého

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Karlovarské minerální vody, a.s.

Člen statutárního orgánu Alessandro Angelo Maria Pasquale

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Karlovarské minerální vody, a. s.

IČO: 14706725
Firma: Karlovarské minerální vody, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.3.1991

Sídlo Karlovarské minerální vody, a. s.

Sídlo: Horova 1361/3, Karlovy Vary 360 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
tracking image