Firma KARIPER a.s. IČO 25854135


KARIPER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KARIPER a.s. (25854135) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Frýdecká 272, Třinec 739 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 3. 2000 a je stále aktivní. KARIPER a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o KARIPER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KARIPER a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KARIPER a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KARIPER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KARIPER a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3103
IČO (identifikační číslo osoby) 25854135
Jméno KARIPER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.3.2000
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost KARIPER a.s. I.Základní kapitál obchodní společnosti KARIPER a.s., se sídlem Frýdecká 272, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo 258 54 135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3103 (dále jen Společnost) se zvyš uje o částku 100 000 000,-- Kč (slovy: Sto miliónů korun českých), tj. z částky 2 000 000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých) na částku 102 000 000,- Kč (slovy: Sto dva miliónů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem stávajícím a kcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost nově vydaných akcií na jméno bude omezena tak, že k jejich převodu či zastavení se bude vyžadovat předchozí souhlas valné hromady. III. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu akcionáři vzdali přednostního práva na upsání nových akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zákona o obchodních korporací ch. IV. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: pan Ing. Ján Moder, nar. 25.01.1958, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95, Česká republika (dále jen Předem určený zájemce), který upíše svým nepeněžitým v kladem 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Navrhovaná výše úhrnného emisního kursu akcií činí 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm se t šedesát miliónů korun českých), Navrhovaná výše emisního kursu každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč činí 743,000.000,-- Kč, (slovy: sedm set čtyřicet tři milióny korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry - akcie emitenta MINERFIN, a.s. a emitenta FINITRADING, a.s., jež jsou ve výlučném vlastnictví Předem určeného zájemce - akcionáře Ing. Jána Modera, a to A) Emitent akcií společnost MINERFIN, a.s. se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, Bratislava 81102, Slovenská republika, identifikační číslo 31 401 333, 457 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série K č. 5-00459 až 5-00915, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 31, č. emise LP 0000303380/23.10.2003; 284 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série K č. 5-02115 až 5-02398, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 3, č. emise LP 0000303380/23.10.2003; 34 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série K č. 7-00035 až 7-00068, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 38, č. emise LP 0009900227/09.12.1999; 634 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série K č. 7-00799 až 7-01432, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 21, č. emise LP 0009900227/09.12.1999; 28 kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série Z č. 6-02751 až 6-02778, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 50, č. emise LP 0009900228/29.09.1997; 80 kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série Z č. 8-02801 až 8-02880, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 56, č. emise LP 0009900229/09.12.1999. S akciemi série K emitenta MINERFIN, a.s. nejsou spojena žádná zvláštní práva, akcie série Z jsou prioritní akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva na podíl na zisku dle stanov společnosti MINERFIN, a.s. Od akcií nejsou oddělena či převedena samostat ně převoditelná práva. Převoditelnost akcií je omezena tak, že k jejich převodu se vyžaduje souhlas valné hromady emitenta. Shora uvedené akcie představují podíl na základním kapitálu emitenta a na hlasovacích právech ve výši 25 %, slovy: dvacet pět proce nt. B) Emitent akcií společnost FINITRADING, a.s. se sídlem nám. Svobody 526, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo 61974692, 13 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, č. akcií 000035 až 000047, emise 04, datum emise 04.09.2007; 90 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, č. akcií 000221 až 000310, emise 04, datum emise 04.09.2007. S akciemi emitenta FINITRADING, a.s. nejsou spojena žádná zvláštní práva, rovněž od akcií nejsou oddělena či převedena samostatně převoditelná práva ve smyslu § 281 zákona o obchodních korporacích. Převoditelnost akcií je omezena tak, že k jejich převodu či zastavení se vyžaduje souhlas valné hromady emitenta. Shora uvedené akcie představují podíl na základním kapitálu emitenta a na hlasovacích právech ve výši 12,858%, slovy: dvanáct procent a osm set padesát osm tisícin procenta. (dále jen "Cenné papíry"). Nepeněžitý vklad (Cenné papíry) byl ve smyslu ustanovení § 251 zákona o obchodních korporacích oceněn posudkem znalce znaleckého ústavu E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 161 90 581, ze dne 5. květ na 2017, č. posudku 8/37390427/17, který je tímto rozhodnutím určen k ocenění nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo dle znaleckého posudku provedeno částkou ve výši 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů k orun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude Předem určenému zájemci panu Ing. Jánu Moderovi vydáno jako protiplnění 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Výše úhrnného e misního kursu akcií činí 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč činí 743,000.000,-- Kč, (slovy: sedm set čtyřicet tři milióny korun českých). Rozdíl mezi cenou (oceněním) nepeněžitého vkladu - Cenných papírů určenou na základě shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upisovateli vydány za tento nepeněžitý vklad jako protiplnění, tj. částka 14 760 000 000,- K č (slovy: Čtrnáct miliard sedm set šedesát miliónů korun českých), se považuje a určuje tímto rozhodnutím za emisní ážio dle § 249 zákona o obchodních korporacích. V. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se Společností podle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákon a o obchodních korporacích. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen Předem určenému zájemci představenstvem společnosti v den rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce pěti (5) praco vních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci. Smlouvu lze uzavřít i v den, kdy bylo o zvýšení základního kapitálu rozhodnuto. Místem upisování akcií je Kulturní dům TRISIA, náměstí Svobody 526, Třinec, II. patro, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady Společnost. VI. Předem určený zájemce je povinen vnést svůj nepeněžitý vklad a splnit tak vkladovou povinnost ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi ním a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Předem určený zájemce vnese svůj nepeněžitý vklad ve shora uvedené lhůtě jeho předáním Společnosti na základě smlouvy o vnesení nepeněžitého vkladu. Návrh smlouvy vypracuje představenstvo Společnosti a doručí jej Předem určenému zájemci při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je pov inen ve výše uvedené lhůtě písemnou smlouvu se Společností uzavřít a nepeněžitý vklad Společnosti předat. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Předem určený zájemce může splnit vkladovou povinnost i v den, kdy bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Místem pro splnění vkladové povinnosti je Kulturní dům TRISIA, náměstí Svobody 526, Třinec, II. patro, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Vkladová povinnost musí být splněna před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejs tříku. VII. Započtení pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kursu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. IX. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Předem určeného zájemce, jak je výše popsán, a schvaluje jeho ocenění (cenu) ve výši 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů korun českých) . 22.5.2017 - 23.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 23.7.2014 - 26.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 23.7.2014 - 26.11.2015
Společnost KARIPER a.s. byla transformována změnou právní formy ze společnosti KARIPER s.r.o. rozhodnutím jediného společníka ze dne 27.09.2006. 3.10.2006 - 23.7.2014

Kapitál KARIPER a.s.

zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2006 - 22.5.2017
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.2000 - 3.10.2006

Akcie KARIPER a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.5.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 20 22.5.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 3.10.2006 - 22.5.2017

Sídlo KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Frýdecká 272 , Třinec 739 61 23.7.2014
Adresa Frýdecká 272 , Třinec 739 61 16.3.2000 - 23.7.2014

Předmět podnikání KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.10.2012 - 23.7.2014
opravy silničních vozidel 16.3.2000 - 3.10.2006
opravy karosérií 16.3.2000 - 3.10.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.3.2000 - 31.10.2012

Předmět činnosti KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
Správa vlastního majetku. 23.7.2014

vedení firmy KARIPER a.s.

Statutární orgán KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná vždy každý člen představenstva samostatně. 25.10.2006
Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají za společnost samostatně a v plném rozsahu. 16.3.2000 - 3.10.2006
místopředseda představenstva Irena Moderová 22.5.2017
Vznik členství 29.10.2015
Vznik funkce 22.5.2017
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
předseda představenstva Ing. Ján Moder 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Vznik funkce 22.5.2017
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
jednatel Monika Golasowská 16.3.2000 - 23.6.2004
Adresa: 390 , Hrádek 739 97
jednatel Jiří Mikula 16.3.2000 - 9.9.2004
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
jednatel Monika Husová 23.6.2004 - 9.9.2004
Zánik funkce 16.7.2004
Adresa: 390 , Hrádek 739 97
jednatel Jiří Mikula 9.9.2004 - 3.10.2006
Vznik funkce 16.3.2004
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen Bc. Jana Kufová 3.10.2006 - 25.10.2006
Vznik členství 3.10.2006
Adresa: Lidická 542 , Třinec 739 61
předseda Jiří Mikula 3.10.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 3.10.2006
Vznik funkce 3.10.2006
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen Magda Mikulová 3.10.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 1153 , Bystřice 739 95
místopředseda představenstva Bc. Jana Kufová 25.10.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 3.10.2006
Vznik funkce 3.10.2006
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Lidická 542 , Třinec 739 61
předseda představenstva Irena Lipusová 10.7.2007 - 14.4.2008
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen představenstva Bc. Jana Kufová 10.7.2007 - 30.11.2011
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Lidická 542 , Třinec 739 61
předseda představenstva Irena Moderová 14.4.2008 - 24.8.2013
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
místopředseda představenstva Jiří Mikula 10.7.2007 - 23.7.2014
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen představenstva Ing. Radek Malysz 30.11.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Jeřabinová 344 , Třinec 739 61
předseda představenstva Irena Moderová 24.8.2013 - 26.11.2015
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
místopředseda představenstva Jiří Mikula 23.7.2014 - 26.11.2015
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen představenstva Ing. Radek Malysz 23.7.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Jeřabinová 344 , Třinec 739 61
předseda představenstva Irena Moderová 26.11.2015 - 22.5.2017
Vznik členství 29.10.2015
Vznik funkce 29.10.2015
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
místopředseda představenstva Jiří Mikula 26.11.2015 - 22.5.2017
Vznik členství 29.10.2015
Zánik členství 21.5.2017
Vznik funkce 29.10.2015
Zánik funkce 21.5.2017
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen představenstva Ing. Radek Malysz 26.11.2015 - 22.5.2017
Vznik členství 29.10.2015
Zánik členství 21.5.2017
Adresa: Jeřabinová 344 , Třinec 739 61
předseda představenstva Ján Moder 22.5.2017 - 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Vznik funkce 22.5.2017
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95

Dozorčí rada KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Lenka Klusová 26.11.2015
Vznik členství 29.10.2015
Vznik funkce 29.10.2015
Adresa: Bezručova 300 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Romana Mikulová 26.11.2015
Vznik členství 29.10.2015
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Petra Kufová 26.11.2015
Vznik členství 29.10.2015
Adresa: B. Němcové 478 , Třinec 739 61
předseda Ing. Radek Malysz 3.10.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 3.10.2006
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 3.10.2006
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Sosnová 362 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Mgr. Lenka Boturová 10.7.2007 - 31.10.2012
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Nádražní 842 , Jablunkov 739 91
člen Romana Mikulová 3.10.2006 - 23.7.2014
Vznik členství 3.10.2006
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen Petra Kufová 3.10.2006 - 23.7.2014
Vznik členství 3.10.2006
Adresa: kpt. Nálepky 864 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Mgr. Lenka Klusová 31.10.2012 - 23.7.2014
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Bezručova 300 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Mgr. Lenka Klusová 23.7.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Bezručova 300 , Třinec 739 61
člen Romana Mikulová 23.7.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 3.10.2006
Adresa: 1171 , Bystřice 739 95
člen Petra Kufová 23.7.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 3.10.2006
Adresa: B. Němcové 478 , Třinec 739 61

Prokura KARIPER a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Radek Malysz 10.7.2007 - 30.11.2011
Adresa: Sosnová 362 , Třinec 739 61

Sbírka Listin KARIPER a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3103/SL 44 notářský zápis [Nz 380/2015] Krajský soud v Ostravě 29.10.2015 26.11.2015 7
B 3103/SL 42 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 2.10.2015 6.10.2015 14
B 3103/SL 41 účetní závěrka [2013] r. 2014 Krajský soud v Ostravě 2.10.2015 6.10.2015 3
B 3103/SL 40 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 2.10.2015 6.10.2015 6
B 3103/SL 39 notářský zápis [Nz 328/2014,N 347/2014] Krajský soud v Ostravě 18.7.2014 20.5.2015 22.5.2015 21
B 3103/SL 38 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Rozvaha Krajský soud v Ostravě 21.7.2014 29.8.2014 7
B 3103/SL 36 ostatní přehled o pen.tocích r.2012 Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 1
B 3103/SL 35 účetní závěrka [2012]  Rozvaha Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 4
B 3103/SL 34 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 4
B 3103/SL 33 ostatní přehled o změnách vl.kapitálu r.2012 Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 2
B 3103/SL 32 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 3
B 3103/SL 31 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Ostravě 6.9.2013 10.9.2013 2
B 3103/SL 30 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.12.2012 8.1.2013 23
B 3103/SL 29 výroční zpráva r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.12.2012 8.1.2013 9
B 3103/SL 28 účetní závěrka r. 2010 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.9.2011 14.10.2011 15
B 3103/SL 27 účetní závěrka rok 2009 včetně příloh Krajský soud v Ostravě 1.12.2010 2.12.2010 19
B 3103/SL 26 výroční zpráva r.2008s úč.z.,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 30.9.2009 12.10.2009 20
B 3103/SL 25 výroční zpráva r. 2007vč.ú.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.9.2008 7.10.2008 9
B 3103/SL 24 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Ostravě 30.9.2008 7.10.2008 6
B 3103/SL 23 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha (bez pod.a tad Krajský soud v Ostravě 30.9.2008 7.10.2008 8
B 3103/SL 22 účetní závěrka r. 2007 Příloha Krajský soud v Ostravě 1.6.2008 30.9.2008 7.10.2008 5
B 3103/SL 21 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Ostravě 31.8.2007 11.10.2007 9
B 3103/SL 20 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 25.6.2007 17.7.2007 6
B 3103/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 25.6.2007 17.7.2007 2
B 3103/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 25.6.2007 17.7.2007 2
B 3103/SL 17 notářský zápis Nz 176/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 25.6.2007 17.7.2007 10
B 3103/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 2.10.2006 19.10.2006 4
B 3103/SL 14 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 18.10.2006 7
B 3103/SL 13 posudek znalce č. 35-15/2006 Krajský soud v Ostravě 21.9.2006 2.10.2006 12.10.2006 181
B 3103/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 2.10.2006 12.10.2006 12
B 3103/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 01/2006 Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 2.10.2006 12.10.2006 4
B 3103/SL 10 notářský zápis Nz 216/2006-RJS,zm.práv.formy Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 2.10.2006 12.10.2006 19
B 3103/SL 9 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 2.11.2005 4.11.2005 8
B 3103/SL 8 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ostravě 16.7.2004 16.5.2005 5
B 3103/SL 7 notářský zápis Nz 234/2004 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 16.7.2004 16.5.2005 16
B 3103/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.12.2004 15.12.2004 1
B 3103/SL 5 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 14.12.2004 15.12.2004 9
B 3103/SL 4 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 7.8.2003 25.8.2003 8
B 3103/SL 3 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 7.8.2003 25.8.2003 8
B 3103/SL 2 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 7.8.2003 25.8.2003 8
B 3103/SL 1 notářský zápis Nz 64/2000 Krajský soud v Ostravě 24.2.2000 7.8.2003 25.8.2003 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KARIPER a.s.

IČO (identifikační číslo) 25854135
Jméno KARIPER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třinec
Vznik první živnosti: 16.3.2000
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo KARIPER a.s.

Živnosti a provozovny KARIPER a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.3.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.2000
Zánik oprávnění 22.6.2005

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.2000
Zánik oprávnění 22.6.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KARIPER a.s.

Člen statutárního orgánu Irena Moderová
Člen statutárního orgánu Ing. Ján Moder

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KARIPER a.s.

IČO: 25854135
Firma: KARIPER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.3.2000

Sídlo KARIPER a.s.

Sídlo: Frýdecká 272, Třinec 739 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image